ท ทหาร ♂

ทโมนไพร (มัทนา มธุรส)
ช่อง 7 ปี 2523 (ดาราฟีล์ม) รัชนู บุญชูดวง, เศกศักดิ์ สันติพงษ์, ยมนา ชาตรี, มนฤดี ยมาภัย

ช่อง 9 ปี 2536 — ใช้ชื่อเรื่อง พิศวง พิศวาส — (อาร์เอส) อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง, บุศรินทร์ ณรัล, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ปวีณา ชารีฟสกุล


ทรามวัยกับไอ้จก ช่อง 5 ปี 2540 (Exact) อัมรินทร์ นิติพน, พิยดา อัครเศรณี, ขจรศักดิ์ รัตนวิสัย


ทรามวัยกับไอ้ตูบ (นันทนา วีระชน) ช่อง 5 ปี 2539 (อัครมีเดีย) วรุฒ วรธรรม, สกาวใจ พูนสวัสดิ์


ทรายย้อมสี (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 3 ปี 2541 (ทีวีซีน) ปรียานุช ปานประดับ, ชาเลต ฮิลเดอบรานด์, พรชิตา ณ สงขลา, วัชระ ปานเอี่ยม, สันติสุข พรหมศิริ, อนันต์ บุนนาค, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, รัชนี ศิระเลิศ, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, ชนานา นุตาคม, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เดือนเต็ม สาลิตุล, กนกวรรณ บุรานนท์


ทรายล้อมมุก (เพชรน้ำค้าง) ช่อง 3 ปี 2533 ตฤณ เศรษฐโชค, รัญญา ศิยานนท์, สุปราณี เจริญผล


ทรายสีเพลิง (ปิยะพร ศักดิ์เกษม)
ช่อง 3 ปี 2539 (ฮูแอนด์ฮู) หมิว-ลลิตา ปัญโญภาส, ยุทธพิชัย ชาญเลขา, วิลลี่ แมคอินทอช, นุ่น-สินิทธา บุญยะศักดิ์, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, ดวงตา ตุงคะมณี, เวย์น ฟอลโคนเนอร์, กาญจนาพร ปลอดภัย, กนกพร โลศิริ, จีรุตม์ ณ นคร, อรสา พรหมประทาน, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สมภพ เบญจาธิกุล, สุกัญญา นาคสนธิ์, นีรนุช ปัทมสูต, จารุวรรณ ปัญโญภาส, ด.ญ. ธันย์ชนก นาคปานเสือ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กัณฑรีย์ ณ สิมะเสถียร, สินีนาฏ โพธิเวช, น้ำเงิน บุญหนัก


ทวิภพ (ทมยันตี)
ช่อง 7 ปี 2537 (ดาราวิดีโอ) ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, รุ้งทอง ร่วมทอง, กลศ อัทธเสรี, อรัญญา นามวงศ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, เมตตา รุ่งรัตน์, มานพ อัศวเทพ, อภิชาติ หาลำเจียก, ธรรมศักดิ์ สุริยน, วิไลลักษณ์ ไวงาน, สักกะ จารุจินดา, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์

ช่อง 7 ปี 2537 (ดาราวิดีโอ) อรรคพันธ์ นะมาตร์, เขมนิจ จามิกรณ์, อานัส ฬาพานิช, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, พิชยดนย์ พึ่งพันธ์, ฝนทิพย์ วัชรตระกูล, ดวงดาว จารุจินดา, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ปภัสรา เตชะไพบูลย์, วชิรา เพิ่มสุริยา, ปนัดดา โกมารทัต, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ปรีดา ตันเต็มทรัพย์, เอกรินทร์ อารีรักษ์, กมลพรรณ ทานตะวิรยะ, บรรเจิดศรี ยมาภัย, เจษฎาพล ฉิมพลี, ทรรศิกา ยุติมิคร, พิมพากานต์ วงษ์ศรีแก้ว, เคลลี่ ธนพัฒน์, ตฤณ เศรษฐโชค, นึกคิด บุญทอง, ดร. ปัทมาฆะ สุคนธมาน, พงศ์ประยูร ราชอาภัย, ศราวุธ ธัญญลักษณ์, ไกรสีห์ แก้ววิมล, วรรณชนก สเดทส์, ภคมน เจริญวโรดม, ด.ญ. สุพิชชา พันธยอด, ด.ญ. ปานรดา คเชนทร์ยุกูล (ออกอากาศ 1 ส.ค. – 26 ก.ย. 2554 รวม 17 ตอน จ-อ)


ทหารเสือพระเจ้าตาก ช่อง 3 ปี 2527 กำธร สุวรรณปิยะศิริ, สมภพ เบญจาธิกุล, ภูษิต อภิมันต์, เอกพันธ์ บันลือฤทธิ์, พรพรรณ เกษมมัสสุ, นันทวรรณ เมฆใหญ่


ทหารหญิง หัวใจแหวว (วรเดช) ช่อง 7 ปี 2551 (โชอิง) รพีภัทร เอกพันธ์กุล, ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์, รัชชานนท์ ตั้งไพบูลย์, ดนัย ตันธนะศิริวงศ์, ธนพัฒน์ พัฒนภักดี, สุเทพ หงส์ทอง, กนกวรรณ ธนันไชย, กชมาศ วิทวัส, จีรนันท์ ปรีดากุล, ชญาภา พงศ์สุภาชาคริต, ชลิต เฟื่องอารมย์, อำภา ภูษิต, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ชูศรี เชิญยิ้ม, ขมิ้น เชิญยิ้ม, ปลาคราฟ เชิญยิ้ม, ผกามาส สวัสดี


ทอง 5 (ทรนง ศรีเชื้อ) ช่อง 7 ปี 2544 (บางกอก ออดิโอ วิชั่น) พีท ทองเจือ, เอมม่า-วรรัตน์ สุวรรณรัตน์, คงกะพัน แสงสุริยะ, จิตติมา สำเภาทอง, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, มอริส เค, สมจินต์ ธรรมทัต, กรุง ศรีวิไล, พงศนาถ วินศิริ, เบคิม ฤทธิ์, ศาสตรา ศรีวิไล, เจิดพันธ์ ดิษฐสระ, พิทยา ศรีสุวรรณ, ชูชัย บุษราคัมวงศ์, ไรอัน เจ็ทท์, อาทิจพันธ์ คุณานุกร, โทนี่ คาร์นี่


ทอง 9 (ภูมิแผ่นดิน) ช่อง 7 ปี 2551 (บางกอก ออดิโอ วิชั่น) รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ทราย เจริญปุระ, มาริสา อานิต้า, นุสรา สุขหน้าไม้, คาร่า ปอร์ทเทอร์, กัญจน์ ภักดีวิจิตร, กรุง ศรีวิไล, รัตน์ มณีสุข, พงศนาถ วินศิริ, ชัยวัฒน์ จิรวัฒนาการ, นันทพล กมุทวานิช, จิรพัชร์ อินทรสถิตย์, เศรษฐกาญจน์ พัชระธนะสุวรรณ, โทนี่ คาร์นี่, ฌอน โจนส์, อรรถชัย อนันตเมฆ, อิศรา โอชะกุล, อะตอม สัมพันธภาพ, ชยานันท์ บุษราคัมวงศ์


ทองเนื้อเก้า (โบตั่น)
ช่อง 7 ปี 2530 อภิรดี ภวภูตานนท์, โกวิท วัฒนกุล, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, สาวิตรี สามิภักดิ์, บุญส่ง ดวงดารา, จุรี โอศิริ, วิทยา สุขดำรงค์, จักรกฤษณ์ คชรัตน์

ช่อง 7 ปี 2540 (ดาราวิดีโอ) รชนีกร พันธุ์มณี, บิลลี่ โอแกน, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ชลิต เฟื่องอารมย์, ชุมพร เทพพิทักษ์, วันวิสา ดำขำ, ปณิษฐา ตัณฑนาวิวัฒน์, อมรา อัศวนนท์, ครรชิต ขวัญประชา, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อารดา ศรีสร้อยแก้ว, เจสัน ยัง


ทองเนื้อแท้ (ชโนวรรณ วิสุทธิ์) ช่อง 3 ปี 2551 (โก ออน) สหรัถ สังคปรีชา, พรชิตา ณ สงขลา, พิษณุ นิ่มสกุล, ชิดจันทร์ รุจิพรรณ, ธนากร โปษยานนท์, พิมลรัตน์ พิศลบุตร, พิเชษฐ์ไชย ผลดี, เกรียงไกร อุณหะนันท์, สุพรรณษา เนื่องภิรมย์, ธัญญา โสภณ, ธิติมา สังขพิทักษ์, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สมมาตร ไพรหิรัญ, กิญา เทพสาธร, วิศิษฏ์ ยุติยงค์


ทองประกายแสด (สุวรรณี สุคนธา)
ช่อง… นิรุตติ์ ศิริจรรยา, รัชนี จันทรังษี

ช่อง 3 ปี 2524 วิยะดา อุมารินทร์, นพพล โกมารชุน, อนุสรณ์ เดชะปัญญา

ช่อง 5 ปี 2544 ธัญญาเรศ รามณรงค์, สันติสุข พรหมศิริ, บิลลี่ โอแกน, เมทนี บูรณศิริ, จิรารุส วรรธนะสิน, วรุฒ วรธรรม, ชาเลต ฮิลเดอร์บรานด์, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, กรรชัย กำเนิดพลอย, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, ดวงตา ตุงคะมณี, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, พิพัฒน์พล โกมารทัต, ดารณีนุช โพธิปิติ, บุณฑริก ทันารมย์, นิลุบล อมรวิทวัส, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, ปิยะ เศวตพิกุล, ยอดชัย ภัยขยาด, ไมเคิล เวลส์ซ, วิชัย จงประสิทธิพร, วีรประวัติ วงศ์พัวพันธ์, ปทุมวดี เค้ามูลคดี, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, ฉันทนา กิติยาพันธ์

ช่อง 8 Infinity ปี 2555 (อาร์เอส) สาวิกา ไชยเดช, ธนา สุทธิกมล, อัษฏาวุธ เหลืองสุนทร, แบงค์-อธิกิตติ์ พริ้งพร้อม, ฟลุค-จิระ ด่านบวรเกียรติ, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, แทค–ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม, กวิน อิ่มอโนทัย, โจม-ศุกล ศศิจุลกะ, นาตาลี เดวิส, รมิดา ประภาสโนบล, ดารณีนุช โพธิปิติ, ปิยะ เศวตพิกุล, ดีใจ ดีดีดี, อรวรรณ ปรีดากุล, ฝันดี จรรยาธนากร, ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์, อำภา ภูษิต, ครรชิต ขวัญประชา, นริสา พรหมสุภา, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, สมัชญ์ ชัยสุวรรณ, เซกิ โอเซกิ, ปานเลขา ว่านม่วง, ทัศนา ดำรงศักดิ์ (ออกอากาศ 14 ก.พ. – 23 เม.ย. 2555)


ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น (ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล)
ช่อง 7 ปี 2529 วีรยุทธ รสโอชา, วิยะดา อุมารินทร์

ช่อง 3 ปี 2544 (ชาโดว์) อำพล ลำพูน, ศิระประภา สุขดำรงค์, สุวัจนี ไชยมุสิก, เอกพัน บันลือฤทธิ์, อุบลวรรณ บุญรอด, โยโกะ ทาคาโน่


ทองพลุและสหาย ช่อง 9 ปี 2529


ท่อนแขนนางรำ ช่อง 7


ทอฝันกับมาวิน (ถกลเกียรติ วีรวรรณ, จิระวิทย์ สมบัติศิริ) ช่อง 5 ปี 2539 (Exact) นพพล โกมารชุน, เกริกพล มัสยวาณิช, พิยดา อัครเศรณี, ชุดาภา จันทเขตต์, สมภพ เบญจาธิกุล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, วัชระ ปานเอี่ยม, อำภา ภูษิต, สุเชาว์ พงษ์วิไล, นีรนุช ปัทมสูต, นภาพร หงสกุล, หญิง-จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์


ทะเล จำปี ดนตรี ทราย (วัน ณ จันทร์ธาร) ช่อง ITV ปี 2544 (ทูแฮนส์) บี๋-ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, ฝน-วรรณวลัย โปษยานนท์, ปวริศร์ มงคลพิสิฐ, ฟิล์ม-สุนทรี ใหม่ละออ


ทะเลใจ (โบตั๋น)
ช่อง 7 ปี 2549 (กันตนา) ป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ, จุ๋ย-วรัทยา นิลคูหา, อภิชาติ พัวพิมล, สาริศา ใหม่ละออ, ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล, อินทร์กรแก้ว ศิรวัชรินทร์, พิชชาภรณ์ รัตนานนท์, จงเจต วัชรานันท์, รอง เค้ามูลคดี, วิยะดา อุมารินทร์, รุ่งนภา กิตติวัฒน์, วรรณกิตย์ ศิริพุฒ, สุทธิพร เมธา, ณัฐชา วิทยากาศ, พิมชนก นาลา ตูเบ, จ๊อต เชิญยิ้ม, วิคเตอร์ แซช, น้ำฝน ภักดี, สิทธิโชค อักษรนันท์, กรุง ศรีวิไล, นักรบ ไตรโพธิ์

ช่อง 7 ปี 2540 — ใช้ชื่อเรื่อง สัมปทานหัวใจ — (ดาราวิดีโอ) จอห์น รัตนเวโรจน์, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, ธีรพงษ์ เหลียวรักวงศ์, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, มาฬิศร์ เชยโสภณ, ปัทมา ปานทอง, แวร์ โซว, วิทิต แลต, ทองขาว ภัทรโชคชัย, พิพัฒนพล โกมารทัต, ณัฏฐพล กรรณสูต, เดือนเต็ม สาลิตุล, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์, ชุมพร เทพพิทักษ์, อนุชา อึ้งวัฒนา, นารีรัตน์ กิ่งแก้ว, อ. พะเยาว์ พัฒนพงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สมควร กระจ่างศาสตร์, รุ่งรัตน์ ดวงขวัญ, วรรณภา คำสงค์, ฤทธิ์ ลือชา, นิรมล ศรีพันธุ์, ไชยวัฒน์ อินทรสังขนาวิน, ดลกมล ศรัทธาทิพย์, วรวุฒิ พงษ์ธีรพล, วัชระ สิทธิกุล, ณัฐวร จิตต์กระจายแสง, ด.ช. ชญตว์ มุกดาหาร, จิตตรา จำเริญศักดิ์, วชิระ บูรพรัตน์, อาทิตย์ ณ ชุมพร, สัปปนนท์ คชชาคร, สมศักดิ์ รัตนกุล, ไกรสีห์ แก้ววิมล, เศรษฐา ภัทรพงศ์, นราวัลย์ นิรัตศัย, ด.ญ. เอเชีย ปทุมแก้ว


ทะเล้นเอนทรานซ์ ช่อง 3 ปี 2534 พาเมล่า บาวเด้นท์, ปราบ ยุทธพิชัย


ทะเลแปร (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 3 ปี 2540 (มาสเตอร์ วัน) พีท ทองเจือ, พรชิตา ณ สงขลา, ชาเลต ฮิลเดอบรานด์, รัชนี ศิระเลิศ, อนิรุทธิ์ เถรว่อง, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, สุธิตา เกตานนท์, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญ, นีรนุช ปัทมสูต, เคน ฉัตรรังสิกุล, รสริน จันทรา, ชลิต เฟื่องอารมย์, เนาวรัตน์ ซื่อสัตย์


ทะเลริษยา (ศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์) ช่อง 5 ปี 2549-50 (Exact) สินจัย เปล่งพานิช, ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, ภูริ หิรัญพฤกษ์, นิธิชัย ยศอมรสุนทร, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, กาญจนา จินดาวัฒน์, รัญญา ศิยานนท์, ณัฎฐนันท์ เกียรติดาฐนิต, รัญญา ศิยานนท์, เกรียงไกร อุณหนันท์


ทะเลฤาอิ่ม (สุวรรณี สุคนธา) ช่อง ITV ปี 2545 (ทูแฮนส์) อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม, รพีภัทร เอกพันธ์กุล, ชุดาภา จันทเขตต์, สถาพร นาควิไล, พลอย จินดาโชติ, เบญจสิริ วัฒนา, นุติ เขมะโยธิน, วิภาวี เจริญปุระ, กริช หิรัญพฤกษ์, ดารณีนุช โพธิปิติ, นอรุบล อมรวิทวัส, ปิยะ เศวตพิกุล, สะแกวัลย์ ยงใจยุธ, ศานติ สันติเวชชกุล, ศักราช ฤทธิ์ธำรง, ยุทธ ทองเจริญ, ศิรินุช เพชรอุไร, อรุณพร เจริญยิ่ง, จิรภัทร วงศ์ไพศาลลักษณ์, ณหทัย เล็กบำรุง, วัชรชัย สัตย์พิทักษ์, สุรชัย พิชญ์พิสิฐานน, ภาณุ ภานุวัฒน์วนิชย์, สญชัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา, มยุรี อิสระเสนา ณ อยุธยา, ณัฐพล คงสิน


ทะเลเลือด (ดัดแปลงจาก death on the Nile ของ อกาธา คริสตี้) ช่อง 3 ปี 2529 (จัดโดย วรายุท มิลินทจินดา) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, กาญจนา จินดาวัฒน์, ชลิต เฟื่องอารมย์, พรพรรณ เกษมมัสสุ


ทะเลสาบนกกาเหว่า (กานติมา) ช่อง 7 ปี 2550 (เลนีตัส & มาสเคอเรด) อานัส ฬาพานิช, ปิยธิดา วรมุสิก, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, สิริพรรณ หลิมวิจิตร, อรัญญา นามวงศ์, ศรุต วิจิตรานนท์, นันทศัย พิศลยบุตร, ภัสสรี กังวาลพงษ์, ภารดี อยู่ผาสุข, สุนันท์ษา จิรมณีกุล, นวลปรางค์ ตรีชิต, ตฤณ เศรษฐโชค, ผศ.วันชัย ธนะวังน้อย, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, อตินุช ช่างแก้ว, ชุดาภา จันทเขตต์, วิภาวี เจริญปุระ


ทะเลสาบสีเลือด (พัชร ทองคำแท้) ช่อง ITV ปี 2550 (โพลีพลัส) พิษณุ นิ่มสกุล, ณัฏฐินี เจียรวนนท์, ปณิตา พัฒนาหิรัญ, คเชนท์ เปล่งศิริวัธน์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ทนงศักดิ์ ศุภการ, กฤต อัทธเสรี, เนาวรัตน์ ยุกตนันท์, วิยะดา อุมารินทร์, สุรัตนา ข้องตระกูล


ทั้งดวงใจให้หมดเลย ช่อง 3 ปี 2539 นุติ เขมะโยธิน, กมลชนก โกมลฐิติ (ร้อยรสบทละคร)


ทัณฑ์กามเทพ (ชูวงศ์ ฉายะจินดา)
ช่อง 3 ปี 2526 สมภพ เบญจาธิกุล, รัชนู บุญชูดวง, ผดุงศรี โสภิตา, ดวงตา ตุงคะมณี, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ

ช่อง 7 ปี 2545 (ดาราวิดีโอ) นุติ เขมะโยธิน, พัชราภา ไชยเชื้อ, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, สุรวุฒิ ไหมกัน, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, ธนพล แมคโดนัลด์, จาริญา พจน์สมพงศ์, พล พลากร, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, อรรมรัตน์ นิติพน, ศศมน คำนึงเนตร, อัญชลี ชัยศิริ, ศิริยา นฤนาถ, คมสัน สุริยา, เกศริน พูลลาภ, ประภารัตน์ รัตนธาดา, ฐานชน จันทร์เรือง


ทัดดาวบุษยา (ชอุ่ม ปัญจพรรค์)
ช่อง 9 ปี 2519 ภิญโญ ทองเจือ, กรรณิการ์ ธรรมเกษร

ช่อง 5 ปี 2530 (รัศมีดาวการละคร) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, อาภาพร กรทิพย์, ดิลก ทองวัฒนา, ปาริฉัตร สัชฌุกร, นาถยา แดงบุหงา, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, กิ่งดาว ดารณี, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, นภาพร หงสกุล, วิชา วัชระ, จำรัก ชำนาญประดิษฐ์, โดมดวง อนุศาสนนันท์, ส. อาสนจินดา, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมพล กงสุวรรณ, มนัส บุณยเกียรติ, คำนึง จุลลากร

ช่อง 7 ปี 2540 (ดาราวิดีโอ) เอกรัตน์ สารสุข, กบ-สุวนันท์ คงยิ่ง, สุวัจนี ไชยมุสิก, บดินทร์ ดุ๊ก, กชกร นิมากรณ์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, รัญญา ศิยานนท์, ฟร้อนท์ มอนโกเมอรี่, วีรชัย หัตถโกวิทย์, สุรวุฒิ ไหมกัน, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, ศิริยา นฤนาถ, ปิยะดา เพ็ญจินดา, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ภาค ภัทรพงษ์, รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์, วงศ์ทอง พลานสนธ์, สมสกุล ยงประยูร, สมิท ธนโชติ, มารศรี ณ บางช้าง, แรม วรธรรม

ช่อง 5 ปี 2549 (อาร์เอส) ณัฐพล เดชะปัญญา, โดนัท-มนัสนันทน์ พันเลิศวงศ์สกุล, สัจจากาจ จิตรพึงธรรม, น้ำค้าง ทองขาว, อภิรดี ภวภูตานนท์, กมลา กำภู ณ อยุธยา, อรรถชัย อนันตเมฆ, อภิชาติ หาลำเจิยก, อาภาพร กรทิพย์, บุศรา เบ็ญจวัฒน์, กษมา นิสสัยพันธ์, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, อัครพนธ์ อังสุภูดิพันธ์, เดือนเต็ม สาลิตุล, นึกคิด บุญทอง, วัฒนากร ทิพจร

ช่อง 3 ปี 2553 (เวฟมีเดีย) ปอ-ทฤษฎี สหวงษ์, พั้นซ์-วรกาญจน์ โรจนวัชร, ธนกฤต พานิชวิทย์, คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์, เมธัส ตรีรัตนวารีสิน, โชติกา วงศ์วิลาศ, สาวิตรี สามิภักดิ์, ดิลก ทองวัฒนา, ปภัสรา เตชะไพบูลย์, ดารัณ บุณยศักดิ์, ศุกล พงศทัต, จารุวรรณ ปัญโญภาส, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ดารณีนุช โพธิปิติ, วิชัย จงประสิทธิ์พร, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, เมตตา รุ่งรัตน์, รอง เค้ามูลคดี


ทับตะวัน (โสภาค สุวรรณ) ช่อง 3 ปี 2546 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, พรชิตา ณ สงขลา, อธิชาติ ชุมนานนท์, มณฑล ปริวัฒน์, กุลธิดา กาญจนวัฒนา, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, สายธาร นิยมกาญจน์, อภิสรา ฉวีวงษ์, ศรุตา เรืองวิริยะ, ดารารัตน์ ตั้งอุสาหะ, สุปราณี เจริญผล, ขวัญฤดี กลมกล่อม, ซูโม่ เป็บซี่, นฤมล เปี่ยมพงศ์สานต์, ภาวิณี วัฒน์รณชัย, พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, วิชาวีร์ รังควร, จีรศักดิ์ แสงโชติ, นัท ฮาลลิน, สุชาดา พูนพัฒนสุข, สายวสันต์ รุ่งสุกรี, ด.ช. อรรถพล เทศทะวงศ์, ด.ญ. บัณฑิตา ศรีนวลนัด, ด.ญ. ดุลิกา เสน่ห์ลักษณา, น.พ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์, ต่อลาภ กำพุศิริ


ทับถวิล


ทับเทวา (บุษยมาส) ช่อง 7 ปี 2546 (กันตนา) เอมี่ กลิ่นประทุม, จอนนี่ แอนโฟเน่, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, อภิชาติ พัวพิมล, อาภาพร นครสวรรค์, กรรชัย กำเนิดพลอย, ดวงตา ตุงคะมณี, ศานันทินี พันธ์ชูจิตร, ติ๊ก ชิโร่, ญาณี ตราโมท, คนางค์ ดำรงหัด, ดอน สอนระเบียบ, จอย ชวนชื่น, แม็กซ์ ชวนชื่น


ทับนางรอ ช่อง 3 ปี 2533 หรือ 2534 จริยา สรณะคม


ทางโค้ง (สีฟ้า)
ช่อง 5 นพพล โกมารชุน, ปวีณา ปิจเปี่ยมกิจ, วิยะดา อุมารินทร์, คนางค์ ดำรงหัต, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์

ช่อง 3 ปี 2535 (เมกเกอร์ กรุ๊ป) นพพล โกมารชุน, สายฟ้า เศรษฐบุตร, บุญพิทักษ์ จิตต์กระจ่าง, ยู่ยี่-อลิษา อินทุสมิต, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ

ช่อง TPBS (9 สตาร์กรุ๊ป) กอฟ-อัครา อมาตยกุล, ตั๊ก-บงกช คงมาลัย


ทางช้างเผือก (โสภาค สุวรรณ) ช่อง 3 (ทีวีซีน) ณัฐพล ลียะวณิช, หยาดทิพย์ ราชปาล, วริษฐ์ ทิพโกมุท, จินตหรา สุขพัฒน์, สินิทรา บุญยศักดิ์, วิรกานต์ เสณีตันติกุล, สโรชา วาทิตตพันธ์, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, กัญดา ชลชีวะ


ทางผ่านกามเทพ (กรุง ญ ฉัตร) ช่อง 3 ปี 2544 (ละครไท) แอนดริว เกร็กสัน, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, นภัสกร มิตรเอม, มนตรี เจนอักษร, ธัญญา โสภณ, วิทิต แลต, นฤมล พงษ์สุภาพ, ด.ญ. มาตา วังมะนาวพิทักษ์


ทางสายทาส (ม. มธุการี) ช่อง 3 ปี 2532 นพพล โกมารชุน, นาถยา แดงบุหงา, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, ศานติ สันติเวชกุล


ทางสายพิศวาส ช่อง 5 โกวิท วัฒนกุล, พรพรรณ เกษมมัสสุ


ทางหลวงทางรัก (กาญจนา นาคนันทน์) ช่อง 3 ปี 2548 (ควิซแอนด์เควส) ชาย-ชาติโยดม หิรัณยัษฐิติ, วิกกี้-สุนิสา เจทท์, วรรณษา ทองวิเศษ, เมทะนี บูรณะศิริ, ณัฐนันทน์ คุณวัฒน์, ชลธิชา นวมสุคนธ์, กมลา กำพภู ณ อยุธยา, บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ


ท่าฉลอม (รพีพร) ช่อง 9 ปี 2532 (เทเลสโคป) ลิขิต เอกมงคล, ลีลาวดี วัชโรบล, โกวิท วัฒนกุล, มาริษา อุดมพร, วิทยา สุขดำรงศ์, พิศมัย วิไลศักดิ์, พยงค์ มุกดา, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ผจญ ดวงขจร, จิตรา ศรีนาคาร, สมเกียรติ พัฒนทรัพย์


ท่านชายกำมะลอ (เกร็ดแก้ว) ช่อง 3 ปี 2540 (ยูม่า 99) จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, นพชัย มัททวีวงศ์, เข็มอัปสร สิริสุขะ, รามาวดี สิริสุขะ, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, พิเชษฐไชย ผลดี, จีระศักดิ์ แสงโชติ, ยูจีน เดชโยธิน, วัชรเกียรติ บุญภักดี, พิศมัย วิไลศักดิ์, อมรา อัศวนนท์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, จันจิรา จูแจ้ง


ท่านชายต้มยำกุ้ง (ระกา กิตติกุล) ช่อง 3 ปี 2547 (อาร์เอส) แพท-พัสสน ศรินทุ, กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ, ศิวัส นฤภัย, รมิดา ประภาสโนบล, นพชัย มัททวีวงศ์, อรหทัย ซื่อศรีสวัสดิ์, อุบลวรรณ บุญรอด, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดวงใจ หทัยกาจน์, เคน ฉัตรรังสิกุล, วีระชัย หัตถโกวิท, จิ้ม ชวนชื่น, แวว จ๊กม๊ก


ท่านชายในสายหมอก (ธนันทร ประเสริฐประศาสน์, วัชระ ปานเอี่ยม, นุกูล บุญเอี่ยม, วรรณี วันจันทร์) ช่อง 3 ปี 2542 (ทีวี ธันเดอร์) อธิชาติ ชุมนานนท์, ทัศนพรรณ สิริสุขะ, อนันต์ บุนนาค, รุ้งทอง ร่วมทอง, กลศ อัทธเสรี, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, ศิริพร อยู่รอด


ทานตะวัน (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 3 ปี 2540 (ทีวีซีน) ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, บุษกร พรวรรณะศิริเวช, อภิรดี ภวภูตานนท์, กรรชัย กำเนิดพลอย, ตระการ พันธุมเลิศ, ชาเลต ฮิลเดอบรานด์, เกวลิน คอตแลนด์, จุรี โอศิริ, เศรษฐา ศิระฉายา, อุทุมพร ศิลาพันธ์, พอเจตน์ แก่นเพ็ชร, ศันสนีย์ สมานวรวงศ์, สมบัติ เมทะนี, จารุวรรณ ปัญโญภาส, เฉลา ประสพศาสตร์, น้ำเงิน บุญหนัก


ท่านผีเพี้ยน ช่อง 3 ปี 2536


ทายาท ช่อง 3 ปี 2531 ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, ชุดาภา จันทเขตต์, ดวงตา ตุงคะมณี, สุประวัติ ปัทมสูต


ทายาทคุณหญิง (เค้าโครงเรื่อง – ผอูน จันทศิริ) ช่อง 5 ปี 2540-41 (Exact) สุนิสา สุขบุญสังข์, ชาคริต แย้มนาม, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, วัชระ ปานเอี่ยม, กลศ อัทธเสรี, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, จิระ จันทร์ทอง, เคน ฉัตรรังสิกุล, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, สินีนาฏ โพธิเวส, ตรี สุขเกษม, ศิรนุช โรจนเสถียร, วิชัย จงประสิทธิพร, ชาศิณี โคมกระจ่าง, อำภา ภูษิต, สุนิตย์ นภาศรี


ทายาทท่านผู้หญิง ช่อง 5 ธงไชย แมคอินไตย์, อภิชาติ หาลำเจียก, พรพรรณ เกษมมัสสุ


ทายาทนิรนาม (เทพเทวี) ช่อง 7 ปี 2545 (กันตนา) สวิช เพชรวิเศษศิริ, เอมี่ กลิ่นประทุม, อภิรดี ภวภูตานนท์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ดิลก ทองวัฒนา, ชาลี กรรณสูต, สุทธิพร เมธา, แวร์ โซว, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, นาท ภูวนัย, ชวัลวิทย์ สีหเดชรุ่งชัย, สริตา เอี่ยมวรานนท์, รัตนภิมล ศรีทองสุข, คณัลนันทน์ พุ่มพระกา, นก วนิดา, จิรัชฌา นาคสวัสดิ์, เจษฎา ฉิมพลี, ด.ช. ภูมิ โชครัศมีศิริ, ด.ญ. ชนกานต์ พิพัฒน์วุฒิธร, พิพัฒน์พล โกมารทัต, กรองทอง รัชตะวรรณ, อภิพงษ์ ผะเดิมชิด, สมยศ เปรมอนันต์, วิชาญ มีสม, ทิฐิ พุ่มอ่อน, ภควุฒิ ดิษยบุตร, จิระศักดิ์ วงศ์พรหม, พิษณุ ศิริมุขอาคม, มนต์ชัย ภราดรบัญชา, ไกรสีห์ แก้ววิมล, อัมพร ปานกระโทก, สุริยัน ทานกระโทก, ด.ช. กิตติพงษ์ วงศ์ทอง


ทายาทป๋องแป๋ง (นลิน บุษกร) ช่อง 7 ปี 2539 (ดาราวิดีโอ) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, ชุติพร ทรัพย์เสริมศรี, รุจน์ รณภพ


ทายาทเศรษฐี (เฉลียง – วัชระ ปานเอี่ยม, วิสุทธิชัย บุณยะกาญจน, นุกูล บุญเอี่ยม) ช่อง 3 ปี 2544 (ทีวี ธันเดอร์) ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา มาริษา ฮอร์น, รุจน์ รณภพ, ชลิต เฟื่องอารมย์, ดวงตา ตุงคะมณี, อรสา พรหมประทาน, อภิชาติ พัวพิมล, อรรถชัย อนันตเมฆ, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, ธานินทร์ สงวนวงศ์, คณิน โพธิ์บริสุทธิ์, ไอลดา สอนระเบียบ, ปาริชาต รักมาก, ผจญ ดวงขจร, เชษฐวุฒิ วัชรคุณ, ด.ช. ไซมอน อู่เงิน, ด.ญ. กมลพร แสงพุฒ, ณฐพรรณ พรพรหม, อรุณ ภาวิไล, วิทยา เจตะภัย, นุกูล บุญเอี่ยม, พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์


ทายาทอสูร (ตรี อภิรุม)
ช่อง 5 ปี 2535 (กันตนา) ชไมพร จตุรภุช, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, นีรนุช อติพร, สิรคุปต์ เมทะนี, สุปราณี เจริญผล, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, กันตา ดานาว, ศานิต อิศรัตน์, รุ้งทอง ร่วมทอง, จันทนี สิงห์สุวรรณ, จามจุรี เชิดโฉม, คุณากร เกิดพันธ์, ณัฐนี สิทธิสมาน, จิตติน ดิษยนิยม, สุดารัตน์ เดชากุล, ชิดดาว สุขใจ, ประไพ สิโนทก, มาณวิกา เปมะวิภาต, วิชาวีร์ รังควร, วิชาญ มีสม, สมสุข ประณต, ด.ญ. ครองขวัญ ยุทธชัย, ด.ญ. ณัชฎา วสุวัต

ช่อง 7 ปี 2544 (กันตนา) สินจัย เปล่งพานิช, เวฟ-สาริน บางยี่ขัน, อัมรินทร์ สิมะโรจน์, เอมี่ กลิ่นประทุม, สโรชา วาทิตตพันธ์, จารุณี สุขสวัสดิ์, สันติสุข พรหมศิริ, หาญส์ หิมะทองคำ, แชมเปญ เอ็กซ์, นิพิธ ฮันเก้, ชุดาภา จันทเขตต์, ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี, จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, มณีรัตน์ วัยวุฒิ, คุณธรรม สันติธรรม, วรกานต์ เจียมวรนนท์, จีรภัทร์ วงศ์ไพศาลลักษณ์, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, พรทิพย์ วงษ์กิจจานนท์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, เด่น ดอกประดู่, ชุมพร เทพพิทักษ์


ท้าลิขิต ช่อง ITV (กันตนา) สเตฟาน วีระบุญชัย, หมิง-ชาลิสา บุญครองทรัพย์, แอ๊ด คาราบาว


ท้าวศรีสุดาจันทร์ ช่อง 5 จารุวรรณ ปัญโญภาส, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ


ทาส ช่อง 5 ปี 2538 (อัครมีเดีย) พลรัตน์ รอดรักษา, ลีลาวดี วัชโรบล, รัญญา ศิยานนท์


ทาสรัก (นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์) ช่อง 3 ปี 2554 (ละครไท) สมาร์ท-กฤษฏา พรเวโรจน์, ปอ-ทฤษฏี สหวงษ์, เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, ธัญญา โสภณ, ภานุเดช วัฒนสุชาติ, โชติกา วงศ์วิลาศ, ดารณีนุช โพธิปิติ, เบญจพล เชยอรุณ, ปาจรีย์ ณ นคร, ประกาศิต โบสุวรรณ, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, ธัณย์สิตา สุวัชราธนากิตติ์, พศิน เรืองวุธ, นฤมล พงษ์สุภาพ, ศรุต วิจิตรานนท์, สุเมธ องอาจ, ดีใจ ดีดีดี, ชุดาภา จันทเขต, โชติรส แก้วพินิจ, เจเน็ท เขียว, อำภา ภูษิต, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, สถาพร นาควิไลโรจน์, สมภพ เบญจาธิกุล, ศานติ สันติเวชชกุล, ศิระ แพทย์รัตน์ (ออกอากาศ 25 พ.ค. – 13 ก.ค. 2554 รวม 15 ตอน พ-พฤ)


ทาสรักทรนง (จากบทประพันธ์เรื่อง คนละขอบฟ้า ของกรุง ญ ฉัตร) ช่อง 5 ปี 2550 (Exact) ภูธเนศ หงษ์มานพ, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, ภูริ หิรัญพฤกษ์, ปกฉัตร เทียมชัย, เฉลิมชัย มหากิจศิริ, นภาพร หงสกุล, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, สิริพร อัศวยุทธกุล, พิศมัย วิไลศักดิ์, อุ่นเรือน ราโชติ, จันทรนภา เพชรภักดี, เมตตา รุ่งรัตน์, ติ๊ก ชีโร่, รุ้งทอง ร่วมทอง


ทาสวังหลัง
ช่อง 7 ชัชฎาภรณ์ ลักษณาเวศ, มลฤดี ยมาภัย, วัฒนา กีชานนท์

ช่อง 3 ปี 2529 นาท ภูวนัย, สุริยา ชินพันธ์, วจี อรรถไกรวัลวที, อุทุมพร ศิลาพันธ์


ทาสอารมณ์ (จากบทประพันธ์ บ้านโลกย์ ของ จุลลดา ภักดีภูมินทร์)
ช่อง 3 ปี 2528 อุทุมพร ศิลาพันธ์, อภิชาติ หาลำเจียก, ชลิต เฟื่องอารมย์, นันทวัน เมฆใหญ่

ช่อง 4 ปี 2515 — ใช้ชื่อเรื่อง บ้านมายา — ชุมพร เทพพิทักษ์, ศิริพร วงศ์สวัสดิ์

ช่อง 5 ปี 2522 — ใช้ชื่อเรื่อง บ้านโลกย์ — นิรุตติ์ ศิริจรรยา, คนางค์ ดำรงค์หัต, รัชนี จันทรังษี

ช่อง 3 ปี 2527 — ใช้ชื่อเรื่อง บ้านโลกย์ — ดิลก ทองวัฒนา, อำภา ภูษิต, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, นาถยา แดงบุหงา, ชลิต เฟื่องอารมย์, นิภาพร นงนุง, กาญจนา จินดาวัฒน์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ผดุงศรี โสภิตา, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, เฉลา ประสพศาสตร์ (สร้างไม่จบ – ไม่ได้ออกอากาศ)


ทำไม


ทิพย์ (ทมยันตี) ช่อง 5 ศิวพร บุญยเกียรติ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เศรษฐา ศิระฉายา


ทิพยดุริยางค์ (โบตั๋น) ช่อง 7 ปี 2543 (เป่า จิน จง) กัปตัน-ภูธเนศ หงษ์มานพ, โมเม-นภัสสร บูรณศิริ, ศตวรรษ เมทะนี, เมย์ ภัทรวรินทร์, ปริษา ปานะนนท์, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, อรสา พรหมประทาน, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ชนานา นุตาคม, วาสนา สิทธิเวช, จุรี โอศิริ, สินีนาฏ โพธิเวส, สุกัญญา ไรวินท์, วาเนสซ่า บีเบอร์, สนธยา อัศวทวีโชค, อภิญญา จิตเมธากุล


ทิมมวยไทย (สีเขียว)
ช่อง 5 ปี 2526 (กันตนา) ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, รสริน จันทรา, เป้า ปรปักษ์

ช่อง 5 ปี 2552 — ใช้ชื่อเรื่อง นักสู้นอกสังเวียน — (กันตนา) ธันญ์ ธนากร, ซาร่า เล็กจ์, อัสนี สุวรรณ, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, สุทธิพร เมธา, ติ๊ก BB-ลลิสา สนธิรอด, ป๊อบ-อัศวิน เมืองสุวรรณ, ปีเตอร์ กัลย์จาฤก, แมทธิว ดีน, เป๊ก-เนตร เอี่ยมรัตน์, กุณฑีรา สัตตบงกช, ทอม ดันดี


ทิวาราตรี ช่อง 5 (รัชฟิล์ม)


ทิวาหวาม
ช่อง 5 ปี 2522 (รัศมีดาวการละคร) ชนะ ศรีอุบล, นันทวัน เมฆใหญ่, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, อุทุมพร ศิลาพันธ์

ช่อง 5 ปี 2531-32 (กันตนา) ทูน หิรัญทรัพย์, รัชนี ศิระเลิศ, กันตา ดานาว, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ


ทีเด็ดครูพันธุ์ใหม่ จิตพิสัยเดือด (เด็กหลังห้อง) ช่อง 3 ปี 2546 (บรอดคาซท์) ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, ศรีริต้า เจนเซ่น, มยุริญ ผ่องผุดพันธุ์, อภิชาต ชูสกุล, เบญจรัตน์ วิศิษฐ์กิจการ, ณัฐวรา หงษ์สุวรรณ, แพร ธรรมเสถียร, ศุลีพร ตันตระกูล, ชญาฎา ยุทธมานพ, ธีรภัทธ แก้วเกษ, เชตวิทย์ พิมลพันธุ์, วิตติวัต พันธ์รักษ์, อรรถพล เทศทะวงศ์, ฉลองรัฐ นพวิชัย, ธงชัย ประสงค์สันติ, ยาว ลูกหยี, ธัชชัย ปาละกูล, อนิรุทธ์ เถรว่อง, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล


ที่นี่ไม่มีรัก ช่อง 9 ปี 2538 (อัครมีเดีย) วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ


ทีมซ่า ท้าฝัน (ทีฝัน ปันยา) ช่อง 7 ปี 2553 (กันตนา) เชน-ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, แพร เอมเมอรี่, หมู-ธีรภัทร์ แย้มศรี, เขต-ธาราเขต เพ็ชรสุกใส, อริย์ธัช ทิมเนตร, อั๋น-พีรวิชญ์ บุนนาค, มิกค์ ทองระย้า, นัยนา ปามี, วรรษมน แซ่ตั้ง, มะนาว-ศรศิลป์ มณีวรรณ์, นวินดา เบอร์ต๊อตตี้, กรกนกภรณ์ เธียรโก้หร่าน, ดรันต์ ตันติวิชิตเวช, จิ้ม ชวนชื่น, ศิริพิชญ์ วิมลโนช, กฤษณ์ ไตรรัตน์, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, นาตยา จันทร์รุ่ง


ที่รักอย่าร้องไห้


ทุ่งทองกวาง ช่อง 3 ปี 2526 ภิญโญ ทองเจือ, นพพล โกมารชุน, พรพรรณ เกษมมัสสุ, เพ็ญพักต์ ศิริกุล


ทูตมรณะ (เค้าโครงเรื่องโดย กัณหา แก้วไทย) ช่อง 7 ปี 2533 (กันตนา) สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, สมบัติ เมทะนี, ดวงตา ตุงคะมณี, สุเชาว์ พงษ์วิไล, รณ ฤทธิชัย, ฤทธิ์ ลือชา, กมลชนก โกมลฐิติ, จอนนี่ แอนโฟเน่


เท้งเต้ง (สีฟ้า) ช่อง 5 ปี 2538 (กันตนา) เชสเตอร์ แมคโดนัลด์, กมลชนก โกมลฐิติ


เทใจรักนักวางแผน (วีสาม) ช่อง 3 ปี 2549 (ไฟว์ฟิงเกอร์ส โปรดักชั่น) ทฤษฎี สหวงษ์, การิน ศตายุ, วริษฐ์ ทิพโกมุท, พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, พัชรินทร์ จัดกระบวนพล, ธัญสินี พรมสุทธิ์, ณปภา ตันตระกูล, โกสินทร์ ราชกรม, ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง


เทพธิดาขนนก (เพ็ญศิริ) ช่อง 3 ปี 2550 (ทีวีซีน) ณัฐพล ลียะวณิช, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, พรชิตา ณ สงขลา, ดิลก ทองวัฒนา, วิยะดา โกมารกุลฯ, โอภาส ทศพร, ชุดาภา จันทเขตต์, วิทยา เจตะภัย (ถนอม สามโทน), ปวีณา ชารีฟสกุล, ณหทัย พิจิตรา, สมภพ เบญจาธิกุล, กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล, บอล เชิญยิ้ม, เดชาวุฒิ ฉันทากะโร, จรรยา ธนาสว่างกุล, สนธยา ชิดมณี, ญาณี จงวิสุทธิ์, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, วิชชุดา พินดัม


เทพธิดา บาร์ 21 ช่อง 3 ปี 2533 ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, นรินทร ณ บางช้าง, ศานติ สันติเวชกุล และ กฤษณ์ ศุกระมงคล


เทพธิดาปลาร้า (เรียวช่อชะอุ่ม) ช่อง 3 ปี 2552 (สุขสันต์หรรษา 52) อาร์ต-พศุตม์ บานแย้ม, แพท-ณปภา ตันตระกูล, จินนี่-ธนิดา กาญจนวัฒน์, อลิเซีย เลิฟท์ เดนนิส, นีโน่-เมทนี บูรณะศิริ, สันติสุข พรหมศิริ, กอล์ฟ-เบญจพล เชยอรุณ, แป้ง-พรรษชล สุปีย์, ฐิติมา สังข์พิทักษ์, ศานติ สันติเวชชกุล, เหมี่ยว-ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, ดารณีนุช โพธิปิติ, พิมพ์ผกา เสียงสมบูรณ์, ปีเตอร์ ธูนสตระ, วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ, นริสา พรหมสุภา, จตุรวิทย์ คชน่วม, อรุณ ภาวิไล, ป๋าคม ชวนชื่น (ออกอากาศ 27 พ.ย. 2552 – 5 ม.ค. 2553 รวม 27 ตอน จ-ศ)


เทพธิดาปลาร้า ไห 2 (เรียวช่อชะอุ่ม) ช่อง 3 ปี 2554 (สุขสันต์หรรษา 52) แพท-ณปภา ตันตระกูล, อาร์ต-พศุตม์ บานแย้ม, อัมราภัสร์ จุลกะเศียน, เจสัน ยัง, ธนิดา กาญจนวัฒน์, อภินันท์ประเสริฐวัฒนกุล, เบญจพล เชยอรุณ, พรรษชล สุปีย์, สันติสุข พรหมศิริ, เมทนี บูรณะศิริ, ศานติ สันติเวชชกุล, ฐิติมา สังข์พิทักษ์, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, พิมพ์ผกา เสียงสมบูรณ์, ดารณีนุช โพธิปิติ, ปีเตอร์ ธูนสตระ, วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ, นริสา พรหมสุภา, ณัฐนี สิทธิสมาน, ณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม, นฤมล โรจนารุณ, ชวัลลักษณ์ คุณโภชน์, สุทธิพงศ์ สิทธิจำเริญคุณ, พรหมสิทธิ์ สิทธิจำเริญคุณ, จารุณี บุญเสก (ออกอากาศ 2 มิ.ย. – 27 มิ.ย. 2554 รวม 18 ตอน จ-ศ)


เทพธิดาโรงงาน ช่อง 9 ปี 2548 (เรด ดราม่า) ศรราม เทพพิทักษ์, ภัครมัย โปรตระนันท์ , ริว-อาทิตย์ ตั้งสวัสดิรัตน์, ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, นุ่น-รมิดา ประภาสโนบล, ต้อย หมวกแดง


เทพนิยายนายเสนาะ ช่อง 3 ปี 2541 ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, พอลล่า เทเลอร์


เทพบุตรขนตางอน (เพ็ญศิริ) ช่อง 3 ปี 2547 (ทีวีซีน) ไชยา มิตรชัย, เพชรลดา เทียมเพ็ชร, ธนพล สัมมาพรต, ชไมพร สิทธิวรนันท์, ศรุตา เรื่องวิริยะ, พศิน เรืองวุฒิ, บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ, ศานติ สันติเวชชกุล


เทพบุตรชุดวิน (อัจฉรียา) ช่อง 3 ปี 2552 (สเต็ป ออนเวิร์ด) ไชยา มิตรชัย, พัชรินทร์ จัดกระบวนพล, ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, พริมรตา เดชอุดม, พิเชษฐ์ไชย ผลดี, วิรากานต์ เสณีตันติกุล, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, เรืองฤทธิ์ วิศมล, จตุรงศ์ โกลิมาศ, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ปิ๋ม ซีโฟร์, เอเอ ปัญญาพล เดชสงค์, จักรพันธ์ จันโอ, ทองขาว ภัทรโชคชัย, นฤมล นิลวรรณ


เทพบุตรในฝัน (ชูวงศ์ ฉายะจินดา) ช่อง 3 ปี 2547 (Planet 6) สหรัถ สังคปรีชา, เข็มอัปสร สิริสุขขะ, นวดี โมกขะเวส, ราโมน่า ซาโนลารี่, ณัฐนันทน์ คุณวัฒน์, ญานี จงวิสุทธิ์, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, ประกาษิต โบสุวรรณ, นพสิทธิ์ เที่ยงธรรม, มนัสวี กฤตยานุกูลย์, ไปรมา รัชตะ, จิตรานันท์ ธรรมวงศา


เทพบุตรผู้ไร้ทวน ช่อง 3 ปี 2521 เด่น ดอกประดู่, เด๋อ ดอกสะเดา, ปัญญา นิรันด์กุล


เทพบุตรมายา เทพธิดาจำแลง (ไอริณ) ช่อง 7 ปี 2553 (กันตนา) ธาวิน เยาวพลกุล, อุษามณี ไวยทยานนท์, พูลภัทร อัตถปัญญาพล, กัญญา รัตนเพชร, เจนนิเฟอร์ โปลิตานนท์, แมทธิว ดีน ฉันทวานิช, เจษยา เวียงเกตุ, มาลิอร ศรแผลง, วิยะดา โกมารกุล ณ นคร, เนาวรัตน์ ยุกตนันท์, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, พุทธชาติ พงศ์สุชาติ, เทวินทร์ คุณารัตนวัฒน์, สุทธิพร เมธา, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ตฤณ เศรษโชค, รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา, อรวรินทร์ นิยมสัตย์, ฝอยทอง เชิญยิ้ม, อ้อม เอสโซ่, ตวงอรรถ อมรวงศ์, ด.ช. ทัศนพล วิวิธวรรธ, ด.ญ. แอนนา อนิสา กร้านท์, ด.ญ. ชาริสา โอแอน


เทพบุตรสลัม (ณรงค์ จันทร์เรือง) ช่อง 7 ปี 2543 (อัครเอ็นเตอร์เทนเมนท์) เมย์ เฟื่องอารมย์, กรรชัย กำเนิดพลอย, ณัฐนันทน์ คุณวัฒน์, จุฑามาศ จันทศร, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อาภาพร กรทิพย์, นิติ สัมมาทรัพย์, อัสรีนา ภมยาปริวัฒน์, รอง เค้ามูลคดี, ดี๋ ดอกมะดัน, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, ปนัดดา โกมารทัต, วุฒิ คงคาเขตร, จันทนา ศิริผล


เทพบุตรสุดที่รัก ช่อง 3 ปี 2544 ชาเลต ฮิลเดอร์บรานด์, คลาวเดีย จักรพันธุ์


เทพบุตรสุดเวหา (ตรี อภิรุม) ช่อง 5 ปี 2536 (กันตนา) กรรชัย กำเนิดพลอย, ชไมพร สิทธิวรนันท์, คริสโตเฟอร์ มาร์วิน, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ปภัสรา ชุตานุพงษ์, ภคกุล สนิทวงศ์ฯ, กฤษณ์ ศุกระมงคล


เทพพยาบาท ช่อง 3 ปี 2528 อภิชาติ หาลำเจียก, รัชนู บุญชูดวง, เดือนเต็ม สาลิตุล


เทพีเจ้าสังเวียน ช่อง 7 ปี 2545-46 (เอ็กแซ็กท์) ภูริ หิรัญพฤกษ์, ภัครมัย โปตระนันท์, นวินดา นิวาสเวส, เขมสรณ์ หนูขาว, เอราวัต เรืองวุธ


เทวดาเดินดิน (ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล และ วีระประวัติ วงศ์พัวพัน) ช่อง 3 ปี 2544 (ซันไชน์ เอนเตอร์เทนเมนท์) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, อำพล ลำพูน, เมทินี กิ่งโพยม, เกียรติศักดิ์ อุดมนาค, สรพงษ์ ชาตรี, ทองขาว ภัทรโชคชัย, ศานติ สันติเวชชกุล, อภิชาติ ชูสกุล, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, พิศมัย วิไลศักดิ์, พูนสวสดิ์ ธีมากร, ฉันทนา กิติยาพันธ์, โน้ต เชิญยิ้ม, ถนอม สามโทน, จอห์น บราโว้, กฤชพล อภิรักษ์โยธิน, เจน นาทภูมิ, ต่อลาภ กำพุศิริ, นฤมล ทองมอญ, สุภาวดี อรรคนิตย์, สมบัติ เมทะนี, รุจน์ รณภพ, ชุมพร เทพพิทักษ์, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ราม ราชพงษ์, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, วิสิทธิ์ ยุตติยงค์, สุวิทย์ เวียงสีมา, มาเรีย เกตุเลขา, พิราวรรณ ณ นคร, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ดวงเดือน จิไธสง, โยโกะ ทาทาโน่, พิมพ์ยดา เสี่ยสมบูรณ์, สุชาดา พัฒนสุข


เทวดาตกสวรรค์ (ประภาส ชลศรานนท์ และ วัชระ แวววุฒินันท์)
ช่อง 9 ปี 2529 (ไนท์สปอต + เจเอสแอล) ธเนศน์ วรากุลนุเคราะห์, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ปัญญา นิรันดร์กุล, พรสุดา ต่ายเนาว์คง

ช่อง 5 ปี 2542 (เทเลไฟฟ์ / โซพ โอเปอรเรชั่น) ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, สัญญา คุณากร, เปิ้ล-นาคร ศิลาชัย, เชอร์รี่ ผุงประเสริฐ, นุสบา ปุณณกันต์, เพ็ญพักต์ ศิริกุล


เทวรูปแมว ช่อง 7 ปี 2522-23 วิฑูรย์ กรุณา, มยุรา ธนะบุตร


แท็กซี่ที่รัก ช่อง 3 ปี 2547


โทน (เปี๊ยก โปสเตอร์)
ช่อง 3 ปี 2535 สันติสุข พรหมศิริ, จันจิรา จูแจ้ง, ศานติ สันติเวชชกุล, รัญญา ศิยานนท์, ล้อต๊อก-สวง ทรัพย์สำรวย, อรุณ ภาวิไล, เกียรติ กิจเจริญ, ดี๋ ดอกมะดัน, ชนาภา นุตาคม, อรพรรณ เกิดเพชร, สุนทรี ละม่อม, เวย์น ฟอลโคนเนอร์, ณรงค์ เจนครองธรรม, ชูศักดิ์ สุธีธรรม, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, จุรี โอศิริ, ยุวดี ไทยหิรัญ, ศศิธร ปิยะกาญจน์

ช่อง ITV ปี 2546 วินัย ไกรบุตร, เมทินี กิ่งโพยม, เคิร์ก โรฮ์ลิ่ง, โหน่ง ชะชะช่า, เมย์ เฟื่องอารมย์, ทัตพงศ์ พงศทัต, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย


ไทรโศก (จำลักษณ์)
ช่อง 7 บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ชไมพร จตุรภุช, พิศมัย วิไลศักดิ์, ชุติมา นัยนา, จามิน เหมพิพัฒน์ (ปิดกล้องปี 2534) (ไม่ได้ออกอากาศ)

ช่อง 3 ปี 2553 (โนพรอบเล็ม) พัชฏะ นามปาน, จิตตาภา แจ่มประถม, คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์, ภูริ หิรัญพฤกษ์, พิเชษฐไชย ผลดี, พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, กมลชนก เขมะโยธิน, ชาย-ชาติโยดม หิรัณยัษบิติ, กิ๊ก-สุวัจนี พานิชชีวะ, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, ดวงตา ตุงคะมณี, รอน บรรจงสร้าง, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ศานติ สันติเวชกุล, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, พิศมัย วิไลศักดิ์, อรสา พรหมประทาน, ดิลก ทองวัฒนา, สันติสุข พรหมศิริ, ดารัณ บุญยศักดิ์, จตุรงค์ โกลิมาศ, เวนช์ ฟอลโคเนอร์, นฤมล พงษ์สุภาพ, นึกคิด บุญทอง, ดารุทัช ศรีชยันดร, ด.ญ. นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล, ด.ช. วสุธร พันธุ์พาณิช, ด.ช. ชลากฤษ เลิศนามเชิดสกุล

Advertisements