ญ หญิง ♀ ด เด็ก

ญาติกา (โสภาค สุวรรณ) ช่อง 7 ปี 2539 (ดาราวิดีโอ) ยุทธพิชัย ชาญเลขา, กมลชนก โกมลฐิติ, สวิช เพชรวิเศษศิริ, กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา, นุติ เขมะโยธิน, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, วีรยุทธ รสโอชา, พิพัฒน์พล โกมารทัต, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, ธวัชชัย สัจจะกุล, สุดารัตน์ เดชากุล, สุธี ศิริเจริญ, อรุโณทัย จิตรีขันธ์, อัญชลี ชัยศิริ, พอเจตน์ แก่นเพชร, ศาสตรา ศรีวิไล, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ภคกุล สนิทวงศ์ฯ, คนางค์ ดำรงหัต, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, สมิท ธนโชติ, ทัศนีย์ สีดาสมุทร, วัชระ สิทธิกุล, ศิรนา นฤนาท, นฤทัย จันทร์ประดิษฐ์


ดงดอกไม้ (นันทนา วีระชน)
ช่อง 5 ปี 2537 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์) ธานินทร์ ทัพมงคล, รักษ์สุดา สินวัฒนา, กรรชัย กำเนิดพลอย, ภัทรา ทิวานนท์

ช่อง 3 ปี 2530-31 — ใช้ชื่อเรื่อง ไฟเสน่หา — นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ชัยรัตน์ จิตรธรรม, จารุณี สุขสวัสดิ์, จริยา สรณคม, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ดวงตา ตุงคะมณี

ช่อง 5 ปี 2544 — ใช้ชื่อเรื่อง ต้นรักดอกงิ้ว — (จัดโดย ยุรนันท์ ภมรมนตรี) จอนนี่ แอนโฟเน่, สิเรียม โอแกน, พล ตัณฑเสถียร, จิตติมา สำเภาทอง, วรรณษา ทองวิเศษ, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, สุวินิต ปัญจมะวัต, ปีเตอร์ ธูสตระ, ดวงตา ตุงคะมณี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, น้อย โพธิ์งาม, ด.ช. เบ็ตโต้ ซูทส์, ด.ญ. ณิชา ล็อกพิช, สมบัติ เมทะนี, ดารุณี กฤตบุญญลัย, สุเชาว์ พงษ์วิไล, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, ตรีนุช ทิมเจริญ, อารีย์สรวง นิลวรรณ, โอ ชมพูนุช, ลิซ่า ดิแนน


ดงดอกเหมย (นันทนา วีรชน) ช่อง 3 ปี 2546 (ละครไท) จินตหรา สุขพัฒน์, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, จริยา แอนโฟเน่, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, สุนิสา สุขบุญสังข์, ฌัชฌา รุจินานนท์, พลังธรรม กล่อมทองสุข, ณัฐนันทน์ คุณวัฒน์, สถาพร นาควิลัย, ชลิต เฟื่องอารมย์, ญาณี จงวิสุทธิ์, อัญชลี ชัยศิริ, ปิยะมาศ โมนยะกุล, วิทิต แลต


ดงผู้ดี (บุษยมาส)
ช่อง 3 ปี 2536 (ชลลัมพี) เปิ้ล-ชไมพร สิทธิวรนันท์, นีโน่-เมทนี บูรณศิริ, วรรณภา คำสงค์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ไพโรจน์ ไจสิงห์, อรรถชัย อนันตเมฆ

ช่อง 3 ปี 2552 (แอค-อาร์ต) แต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์, มาร์ท-กฤษฎา พรเวโรจน์, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, โดนัท-มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, ชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพิภพ, ธัญญา วชิรบรรจง, จารุวรรณ ปัญโญภาส, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, นันทวรรณ เมฆใหญ่, ภคมน จึงไพศาล, มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา, ชมพู่ ก่อนบ่าย, วรพล จันทร์ส่องแสง, ณัฐกิตติ์ รมยนันท์, ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, อังศุมา สภารักษ์ปัญญา, จริยา แอนโฟเน่, ธนากร โปษยานนท์, นัฏฐา ลอยด์, ธนิตย์ จิตนุกูล, ด.ญ. สุพิชญา มงคลจิตตานนท์


ดงมนุษย์ ช่อง 3 ปี 2523 นพพล โกมารชุน, พรพรรณ เกษมมัสสุ, วิยะดา อุมารินทร์, สมภพ เบญจาธิกุล, ทาริกา ธิดาทิตย์


ดรรชนีนาง (อิงอร – ศักดิ์เกษม หุตาคม)
ช่อง 7 พัลลภ, ชัชฎาภรณ์ รักษณาเวช

ช่อง 9 ปี 2520 ภิญโญ ทองเจือ, กรรณิการ์ ธรรมเกษร

ช่อง 5 ปี 2534 (รัชฟิล์มทีวี)

ช่อง 7 ปี 2539 หรั่ง-รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์, สุวนันท์ คงยิ่ง, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, พลรัตน์ รอดรักษา, ด.ญ. เอเชีย ปทุมแก้ว (ละครสั้นปากกาทองมินิซีรี่ย์)


ดวง ช่อง 5 ปี 2532 (นิธิทัศน์ + สีบุญเรือง)


ดวง (เปี๊ยก โปสเตอร์) ช่อง 7 ปี 2549 (โชอิง) อู๋-นวพล ภูวดล, ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต, รณชัย เสงี่ยมลักษณ์, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, ติ๊ก ชีโร่, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, กรุง ศรีวิไล, สุรชัย สมบัติเจริญ, สมบัติ ขจรชัยกุล, แฉ่ง ช่อมะดัน, ราตรี วิทวัส, วีระชัย หัตถโกวิท, สีเทา เพ็ชรเจริญ, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, วันทนา บุญบันเทิง, ปทุมวดี โสภาพรรณ


ดวงใจกระซิบรัก (รศ. เพ็ญพิมล ธรรมรัคคิต) ช่อง 3 ปี 2541 (บรอดคาซท์) ปิยธิดา วรมุสิก, ธนากร โปษยานนท์, ไมเคิล พูพาร์ท, มยุริญ ผ่องผุดพันธุ์, เกริก ชิลเลอร์, อรัญญา นามวงศ์, สมบัติ เมทะนี, ญาสุมินทร์ เลิศอมรวัฒนา, วิศิษฐ์ คาร, วาสนา สิทธิเวช, วีระชัย หัตถโกวิท, อรสา พรหมประทาน, ด.ช. อิศรา กิจนิตย์ชีว์, น้ำเงิน บุญหนัก, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม (ร้อยรสบทละคร)


ดวงใจปฎิหาริย์ (เค้าโครงเรื่องจาก อัมรินทร์ธีรดา โดยโอฬาร์กร) ช่อง 7 ปี 2549 (เรด ดราม่า) หนุ่ม-ศรราม เทพพิทักษ์, กบ-สุวนันท์ คงยิ่ง, หลุยส์ สก็อต, อุเทน คชน่วม, ศุภัชญา รื่นเริง, อภิษฎา เครือคงคา, อภิชาติ หาลำเจียก, ชุมพร เทพพิทักษ์, ณหทัย พิจิตรา, ตฤณ เศรษฐโชค, อภิชาต หาลำเจียก


ดวงใจพิสุทธิ์ (กิ่งฉัตร) ช่อง 7 ปี 2540 (ดาราวิดีโอ) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, ปวีณา ชารีฟสกุล, มณีนุช เสมรสุต, ด.ช. จีโน่ ชูทส์, ด.ญ. เอเชีย ปทุมแก้ว


ดวงใจ…เพื่อแม่ ช่อง 5 ปี 2535 (Muser Music Service)


ดวงใจแม่ ช่อง 3 ปี 2536 สลักจิต ดลมินทร์, ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน, วาสนา พูนผล, กาญจนา จินดาวัฒน์, เดือนเต็ม สาลิตุล


ดวงใจและสายน้ำ (คทาหัสต์ บุษปะเกศ) ช่อง 7 ปี 2549 (ดาราวิดีโอ) แดน-ดนัย สมุทรโคจร, เบนซ์-ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, ไผ่-ผาทิศ พิสิฐกุล, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, แวร์ โซว, ธนา สินประศาสน์, ธาดา โพธิวิหค, เบียร์-สรณัฐ มัสยวานิช, พิมพ์นิภา จิตติธีรโรจน์, เด่น ดอกประดู่, นวลปรางค์ ตรีชิต, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, จริญญา หาญณรงค์, วรารัตน์ เทพโสธร, อรุโณทัย จิตตรีขันธ์, ราชิต ชูเมือง, อภิมุข บุญณัฏฐา, ผกากาญจน์ แก้วยองผาง, ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร


ดวงใจสีขาว ช่อง ทีวีไทย ปี 2554 เทมส์ สรรพกิจ, แป้ง-อริญา ถานวงค์ (เริ่ม 15 มี.ค. 2554 – 22 มี.ค. 2554 รวม 4 ตอน จ-อ-พ) …หนึ่งในโครงการคนเขียนบท ซีรีส์ทีวีไทย


ดวงใจอัคนี (ซ่อนกลิ่น) ช่อง 3 ปี 2553 (โนพร็อบเล็ม) แบรี่-ณเดชน์ คูกิมิยะ, ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์, ปริญ สุภารัตน์, คิมเบอร์ลี แอน เทียมศรี, ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, เมทนี บุรณศิริ, รณเดช วงศาโรจน์, โชคชัย บุญวรเมธี, พนมกร ตังทัตสวัสดิ์, เกริก ชิลเลอร์, สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย, จิรายุ ตันตระกูล, ภัณฑิลา ฟูกลิ่น, อุษณีย์ พึ่งป่า, เบญจพล เชยอรุณ, ฐิภารินทร์ ยอดธนาสวัสดิ์, นิรุติ สาวสุดชาติ, วสุ วรรลยางกูล, สมชาย ศักดิกุล, กล้วย เชิญยิ้ม, สมเจต พยัฆโส, จาตุรงค์ โกลิมาศ, นฤมล พงษ์สุภาพ


ดวงตาในดวงใจ (ฬีฬา) ช่อง 3 ปี 2554 (ควิซ แอนด์ เควส) เอกพงศ์ จงเกษกรณ์, หยาดทิพย์ ราชปาล, สุพจน์ จันทร์เจริญ, โชคชัย บุญวรเมธี, มะปราง-วิรากานต์ เสณีตันติกุล, กระแต-ศุภักษร ไชยมงคล, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, อรรถชัย อนันตเมฆ, กฤศภูดิศ สุริยวงศ์, แคนดี้-ชุติมา เอเวอรี่, มอริส เค, วสันต์ อุตตมะโยธิน, นิรุติ สาวสุดชาติ, เอ๋ เชิญยิ้ม, หนุงหนิง สิงหราช, จรรยา ธนาสว่างกุล, อุษณีย์ พึ่งป่า, แป้ง ก่อนบ่ายฯ, ฐิภารินทร์ ยอดธนาสวัสดิ์, ยีนส์-ธนธร ศวัสกร, ยรรยงค์ คำสุขใส, สายชล ทองสาย, สุกัญญา นาคสนธิ์, ตารานี วังมะนาวพิทักษ์ (ออกอากาศ 19 ต.ค. 2554 จ-ศ)


ดวงตาสวรรค์ (กัญญ์ชลา-กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 3 ปี 2521 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ภิญโญ ทองเจือ, สุริยัน ปฏิพัธน์, รัชนู บุญชูดวง, เพ็ญพร ไพฑูรย์, เบญจวรรณ บุญญากาศ

ช่อง 7 ปี 2533 (ดาราวิดีโอ) อภิรดี ภวภูตานนท์, อรรถชัย อนันตเมฆ, แสงระวี อัศวรักษ์, ธานินทร์ ทัพมงคล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง, สยุมพร รัตนปรารมย์, บุศรา นฤมิตร, สมิท ธนโชติ, สุรัตนา ข้องตระกูล, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, มรกต ศิริสว่าง, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, สมพล กงสุวรรณ, เยาวเรศ นิสากร, ฉันทนา กิตติยพันธ์

ช่อง 3 ปี 2554 (ฮูแอนด์ฮู) จอย-รินลณี ศรีเพ็ญ, โฬม-พัชฏะ นามปาน, แคทรียา อิงลิช, สหรัถ สังคปรีชา, น้ำฝน กุลณัฐ, โกสินทร์ ราชกรม, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, ศิริพร วงศ์สวัสดิ์, ศุกล ศศิจุลกะ, สุปราณี เจริญผล, ผศิน เรืองวุฒิ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ, อัฐพล ปาลกะวงศ์ฯ, ณัฐนี สิทธิสมาน, ภาพร หงสกุล, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม, วุฒิ คงคาเขตร, อมตา ปิยะวาณิชย์, โหน เบบี้โจ๊ก, ด.ญ. ทัศราภรณ์ จันทร์ประทัด, ด.ช. ปฎลเดช กมลาศัยกุล, ด.ญ. ขวัญชีวา เอี่ยมสอาด, ด.ช. นพพันธ์ จันทรศร, ด.ช. ณัฐศักดิ์ อุตสาหวณิช, ด.ญ. ตระการตา สมัชชัย, ด.ญ. แคทเธอรีน จีน่า มิคส์, ด.ช. กฤชพล จารุศักดิ์, อรสา พรหมประทาน, นฤมล พงษ์สุภาพ, จตุรงค์ โกลิมาศ, เวนช์ ฟอลโคเนอร์, เฉลิมศักดิ์ เทียนมณี, อริยาภรณ์ นาคสวัสดิ์, สุกัญญา นาคสนธิ์, พอล วัชรายุทธ (ออกอาอาศ 18 ม.ค. 2554 จ-อ)


ดวงไฟในพายุ ช่อง 5 ปี 2540 (Exact) เกริกพล มัสยวานิช, ฌัชชา รุจินานนท์,
วุฒิสิทธิ์ สืบสุวรรณ, โชคชัย เจริญสุข, ลินดา ค้าธัญเจริญ


ดวงไฟใยไม่ส่องฉัน ช่อง 7 ปี 2530 (กันตนา) ธงไชย แมคอินไตย์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, อรนภา กฤษฎี, ดวงตา ตุงคะมณี, เด่นนภา จรรยงค์


ดวงยิหวา (โสภาค สุวรรณ) ช่อง 3 ปี 2541 (บรอดคาซท์) ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, อภิรดี ภวภูตานนท์, อรรถชัย อนันตเมฆ


ด้วยดวงจิตริษยา ช่อง 7 ปี 2538 (ดาวเรืองสตูดิโอ)


ด้วยเนื้อนาบุญ (เนธิชา) ช่อง 7 ปี 2534-35 (กันตนา) กาญจนา จินดาวัฒน์, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, สุนิสา สุขบุญสังข์, สิรคุปต์ เมทะนี, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญ, จักรพรรณ์ อาบครบุรี, สมฤทัย กล่อมน้อย, จุฑารัตน์, จินรัตน์, จีน่า กาญจนนทีรัตน์, ทองขาว ภัทรโชคชัย, จิรัฌชา นาคสวัสดิ์, ศุภมิตร เล็กเริงสินธิ์, ทิฐิ พุ่มอ่อน


ด้วยปีกของรัก (สุวรรณี สุคนธา) ช่อง 3 ปี 2525 อนุสรณ์ เดชะปัญญา, มยุรา ธนบุตร, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ณัฐกาญจน์ เศรษฐบุตร


ด้วยรักและคิดถึง (ถาวร สุวรรณ) ช่อง 3 ปี 2528 นิรุตต์ ศิริจรรยา, ดวงตา ตุงคมณี, นฤมล นิลวรรณ, ธำรง วิจิตสาร


ด้วยแรงแห่งรัก (สิทธิพล รัตนกวี) ช่อง 7 ปี 2549 (ดาราวิดีโอ) ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ วรนุช วงษ์สวรรค์ มรกต กิตติสาระ ศรัณยู วินัยพานิช, สวิช เพชรวิเศษศิริ, ดวงดาว จารุจินดา, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ด.ช.รจนกร อยู่หน้า, สมภพ เบญจาธิกุล


ด้วยแรงอธิษฐาน (กิ่งฉัตร)
ช่อง 7 ปี 2539 (ดาราวิดีโอ) ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, สุวนันท์ คงยิ่ง, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, อุษณีย์ รักกสิกรณ์, เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, อรัญญา นามวงศ์, สุรัตนา ข้องตระกูล, เดือนเต็ม สาลิตุล, พอเจตน์ แก่นเพ็ชร, ชุติพร ทรัพย์เสริมศรี, สมิต สมิตรินันท์, พอพล อ่ำนำพงษ์, วิไลลักษณ์ ไวงาน, สิริยา นฤนาท, ลัดดาวรรณ มั่นคงดี, อภิชาติ หาลำเจียก, นุจรินทร์ วงศ์จินดา, สุรีย์พร เกียรตินาค, เกษริน พูนลาภ, สีเทา

ช่อง 7 ปี 2553 (กันตนา) เวียร์-ศุกลวัฒน์ คณาเรศ, แพนเค็ก-เขมนิจ จามิกรณ์, เอมี่ กลิ่นประทุม, อานัส ฬาพานิช, เปรมสินี รัตนโสภา, บี-มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, กระติ๊บ-ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล, ฝ้าย-ณิชานันท์ ฝั้นแก้ว, เขตต์-ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส, ลูกศร-ธนาภรณ์ รัตนเสน, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, ต้น-อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, สุรางคนา สุนทรพนาเวศ, อนุสรา จันทรังษี, ธัญนพ ตระกูลโชคดี, ด.ญ. กัญปภัส ฤดีขจรไชย (ออกอากาศ 12 ก.ค. – 31 ส.ค. 2553 รวม 16 ตอน จ-อ)


ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก (โบตั๋น) ช่อง 3 ปี 2536 (ยูม่า 99) พงษ์พัฒน์ วชิระบรรจง, จันจิรา จูแจ้ง, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, กาญจนาพร ปลอดภัย, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, อรพรรณ เกิดเพชร, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อานนท์ สุวรรณเครือ, ดี๋ ดอกมะดัน, จารุวรรณ ปัญโญภาส, อรสา พรหมประทาน, อัญชลี ชัยศิริ


ดอกกระถินริมรั้ว (โบตั๋น) ช่อง 7 ปี 2535 (กันตนา) เบน อิศรางกูรฯ, ชฎาพร รัตนากร, ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, ภานุเดช วัฒนสุชาติ, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, บุศรา นฤมิตร, มนีรัตน์ วงศ์จิระศักดิ์, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, นีรนุช อติพร, สุรัตนา คล่องตระกูล, ราตรี วิทวัส


ดอกแก้ว (ส. อาสนจินดา)
ช่อง 7 ปี 2539 (ดาราวิดีโอ) สวิช เพชรวิเศษศิริ, สุวนันท์ คงยิ่ง, ศตวรรษ คุลยวิจิตร, สุวัจนี ไชยมุสิก, เอกพัน บันลือฤทธิ์, ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ, ธานินทร์ ทัพมงคล, ศิขรินธาร พลายพฤฒิ, อัจฉรา ทองเทพ, เอก โอรี, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, ลักษณ์ อภิชาติ, วัชระ สิทธิกุล

ช่อง 7 ปี 2554 (พอดีคำ) ธาวิน เยาวพลกุล, ดาวิก้า โฮร์เน, พิชยดนย์ พึ่งพันธ์, ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, วินัย ไกรบุตร, เปรมสินี รัตนโสภา, อุษณีย์ วัฒฐานะ, สุรวุฑ ไหมกัน, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, จตุรวิทย์ คชน่วม, พิพัฒน์พล โกมารทัต, อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, อุ่นเรือน ราโชติ, จิณณะ จอมขันเงิน, พจนีย์ ใยละออ, เฉลิมศักดิ์ แย้มขะมัง, ณรัฐ พัฒนาพงศ์ชัย, อำภา ภูษิต, พงศนาถ วินศิริ, เคลลี่ ธนะพัฒน์, ธันญ์ ธนากร (ออกอากาศ 6 มิ.ย. – 26 ก.ค. 2554 รวม 16 ตอน จ-อ)


ดอกแก้วการะบุหนิง (แก้วเก้า) ช่อง 3 ปี 2543 (ฮูแอนด์ฮู) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ธนากร โปษยานนท์, คัทลียา แมคอินทอช, จินตหรา สุขพัฒน์, รอน บรรจงสร้าง, ธัญญา โสภณ, พลังธรรม กล่อมทองสุข, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, เกรียงไกร อุณหนันท์, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, กาญจนาพร ปลอดภัย, รัญญา ศิยานนท์, กรกฏ ธนภัทร, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ


ดอกตำแย แจกันทอง (สุฟ้า) ช่อง 9 ปี 2536 (ดาวเรืองสตูดิโอ) …… นึกคิด บุญทอง (ฉายไม่จบ นำไปออกอากาศต่อที่ช่อง 5 จนจบ)


ดอกเตอร์ครก (ไมตรี ลิมปิชาติ) ช่อง 3 ปี 2543 (ชาโดว์) ธัญญาเรศ รามณรงค์, ลิฟท์-สุพจน์ จันทร์เจริญ


ดอกบัวขาว (ชาตบุษย์) ช่อง 7 ปี 2552 (กันตนา) วงศกร ปรมัตถากร, ไปรยา สวนดอกไม้, ณิชานันท์ ฝั้นแก้ว, พูลภัทร อัตถปัญญาพล, ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, นัยนา ปามี, ชาติชาย งามสรรพ์, วรรณษา ทองวิเศษ, นิกัลยา ดุลยา, ทะนงศักดิ์ ศุภการ, กชกร นิมากรณ์, ทัศน์วรรณ เสนีวงศ์


ดอกเบี้ย เคลียร์รัก (นิกร) ช่อง 7 ปี 2548 (กันตนา) สันติ วีระบุญชัย, เอมี่ กลิ่นประทุม, ศราวุธ นวแสงอรุณ, รุ้งนภัฐ บริจินดากุล, กลศ อัทธเสรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, ราตรี วิทวัส, วิชัย จงประสิทธิ์พร, พรรษชล คุ้มแพรวพรรณ, จันทนา ศิริผล, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, จ๊อด เชิญยิ้ม, กัมปนาท แย้มวิมล, วราภรณ์ บุนนาค, สาโรจน์ กลิ่นสาโรจน์, อิสริญาภรณ์ โกติรัมย์


ดอกฟ้า กับ เทวดาเดินดิน (กนกวลี) ช่อง 3 ปี 2542 (ชาโดว์) นินนาท สินไชย, ศศิกานต์ อภิชาติวรศิลป์


ดอกฟ้าทะโมน กับ โจรกระจอก (แพลนเน็ต กรุ๊ป) ช่อง 3 ปี 2543 (แพลนเน็ต) ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, พอล-วิสุทธ์ แครี่, ทูน หิรัญทรัพย์, มยุรา เศวตศิลา, รัญญา ศิยานนท์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ชไมพร สิทธิวรนันท์, ฝันดี จรรยาธนากร, ทองขาว ภัทรโชคชัย, ไมเคิล เวล์ซ, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์, ไพศาล เพชรแอง, ดารณีนุช โพธิปิติ, บุษราคัม อภิทนารักษ์, ประไพ สิโนทก, อรุณวตี ฉัตรเท


ดอกฟ้ายาใจ (ดารกาประกาย) ช่อง 7 ปี 2550 (ดีด้า) เขตต์ ฐานทัพ, เอมี่ กลิ่นประทุม, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, ปานวาด เหมมณี, อรัญญา นามวงศ์, ดวงดาว จารุจินดา, นาท ภูวนัย, ต่อ-สหภาพ วีระฆามินทร์, วิชญะ จารุจินดา, พัชรมัย สุขประเสริฐ, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ชุดาภา จันท์เขตต์, นริสา พรหมสุภา


ดอกฟ้าและโดมผู้จองหอง (ก. สุรางคนางค์)
ช่อง 9 ปี 2521 พิศาล อัครเศรณี, กนกวรรณ ด่านอุดม

ช่อง 3 ปี 2532 (จัดโดย วีรประวัติ วงศ์พัวพันธุ์) ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, นาถยา แดงบุหงา, ธัญญา โสภณ, เกรียงไกร อุณหะนันท์, กษมา นิสสัยพันธ์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ปนัดดา โกมารทัต, สุทธิจิต วีระเดชกำแหง, กัณฑรีย์ ณ สิมะเสถียร, พงษ์ผกา พิมนพรรณ, สมจินต์ ธรรมทัต, อดิศักดิ์ เศวตนันท์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ราม ราชพงษ์, สุกัญญา นาคสนธิ์, พุฒิพงศ์ พรหมสาขาฯ, อานนท์ สุวรรณเครือ, วิศิษฐ์ ยุติยงค์, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, อารดา ศรีสร้อยแก้ว, หัทยา เกษสังข์


ดอกไม้กับนายปูน ช่อง 3 (ทีวี ธันเดอร์) เจนนิเฟอร์ โปลิตานนท์, แดน-ดนัย จิรา


ดอกไม้ของนายแย้ ช่อง 3 ปี 2535 ตรีรัก รักการดี, อาเธอร์ ปัญญโชติ, เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น, อ. สุนีย์ สินธุเดชะ


ดอกไม้ในป่าหนาว (ปิยะพร ศักดิ์เกษม) ช่อง 5 ปี 2539 (ยูม่า 99) ธนากร โปษยานนท์, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, เพ็ญพักต์ ศิริกุล, รุจน์ รณภพ, พิศมัย วิไลศักดิ์, นพพล โกมารชุน, ทนงศักดิ์ ศุภการ, รอน, มยุรฉัตร


ดอกไม้ริมทาง (โบตั๋น) ช่อง 5 ปี 2540 (กันตนา) อภิชาติ พัวพิมล, เกวลิน คอตแลนด์, พลังธรรม กล่อมทองสุข, เจมี่ พลับพลอย, แองเจล่า ซาโนลารี่, เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น, รุ้งทอง ร่วมทอง, รัญญา ศิยานนท์, ธนภัทร, สังข์แก้ว, ณหทัย พิจิตรา, จารุวรรณ ปัญโญภาส, อภิชาติ หาลำเจียก, เนาวรัตน์ ยุกตะนันทน์, ไกรสร แสงอนันต์, วณิษฐา วัชโรบล, จิระวดี อิศรางกูรฯ, กรองทอง รัชตะวรรณ, พิทักษ์ ศัลย์วิวรรธน์, มาร์ค คาซาม่า, สีดา พัวพิมีล, รวิน ชุมเกษียร, ดำรงค์เดช แสงสว่าง, ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี, ลักษณ์ อภิชาติ, ประไพ สิโนทก, ปัญจรัศน์ จูติกานนท์


ดอกไม้หลากสี ช่อง 5 ปี 2549 จอห์นสัน-เทวินธวิ์ คุณารัตนวัฒน์, อัมธิดา เงินเจริญ, กานต์ชนิต ซำมะกุล, ณราวุฒิ ยมจินดา, พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา, วรรษพร ฉิ้ม, วิยดา พีรรัฐกุล


ดอกรักบานหลังฝน (อรุณรุ่ง) ช่อง 3 ปี 2542 (อาร์เอส) จอนนี่ แอนโฟเน่, กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา, ไมเคิล พูพาร์ท, จตุรงค์ โกลิมาศ, อุบลวรรณ บุญรอด, วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ, กลศ อัทธเสรี, วัลวิภา โยคะกุล, วินัย ไกรบุตร, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, แดนนี่ ศรีภิญโญ, นึกคิด บุญทอง, ทิฐิ พุ่มอ่อน, เบญจพล เชยอรุณ, บุศรินทร์ ณรัล, จิระวรรณ หมื่นหนู, เมตตา รุ่งรัตน์, ชลกวิน เผือกผัน, กิ่งดาว ดารณี, ฟร้อนท์ มอนโกเมอร์รี่, นัย สุขสกุล, วาสนา วรรณวงศ์, สินีนาฏ โพธิเวส, โยโกะ ทาคาโน่


ดอกรัก ริมทาง (ชูวงศ์ ฉายะจินดา) ช่อง 5 ปี 2553 (เอ็กแซ็กท์) สุกฤษฏิ์ วิเศษแก้ว, วรรณรส สนธิไชย, อนุชิต สพันธุ์พงษ์, จรินทร์พร จุนเกียรติ, พิชญา เชาวลิต, อลิชา ไล่ศัตรูไกล, ปานวาด เหมมณี, กาญจนา จินดาวัฒน์, ชัยพล พูพาร์ต, วิชุดา พินดั้ม, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ชนานา นุตาคม, เดชบดินทร์ ฉายทองดี, อู๊ด เป็นต่อ, ศิวพร พันธรักษ์, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, โจ๊ก, บุ๊งกี๋, ฉงน (ออกอากาศ 10 พ.ค. – 28 มิ.ย. 2553 รวม 29 ตอน จ-พฤ)


ดอกรักสีรุ้ง (พัดชา) ช่อง 3 ปี 2528 อนุสรณ์ เดชะปัญญา, มยุรา ธนบุตร, ธงไชย แมคอินไตย์, ธิติมา สังขพิทักษ์


ดอกส้มสีทอง (ถ่ายเถา สุจริตกุล) ช่อง 3 ปี 2554 (บรอดคาซท์) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, วิทยา วสุไกรไพศาล, ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต, โดนัท-มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, หลุยส์ สก็อต, จริยา แอนโฟเน่, จอย-รินลณี ศรีเพ็ญ, เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์, ไอซ์-อภิษฎา เครือคงคา, ปวีณา ชารีฟสกุล, พิศมัย วิไลศักดิ์, ปาจรีย์ ณ นคร, โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว, ธรากร สุขสมเลิศ, อัญชลี ไชยศิริ, วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์, จรรยา ธนาสว่างกุล, อณูวรรณ ปรีญานนท์, โป๊บ-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ, กิ๊บซี่-วนิดา เติมธนาภรณ์, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, โอ๊ต-วรวุฒิ นิยมทรัพย์, สุพจน์ จันทร์เจริญ, โชคชัย บุญวรเมธี, ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ, พิมพ์แข กุญชรฯ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, เพทาย พลอยมีค่า, กฤติยา วุฒิหิรัญปรีดา (เริ่ม 30 มี.ค. 2554 – 19 พ.ค. 2554 รวม 16 ตอน พ-พฤ)


ดอกโศก (ข. อักษราพันธุ์ – ม.ล. ศรีทอง ลดาวัลย์)
ช่อง 7 ปี 2524-25 (ดาราฟิล์ม) มนฤดี ยมาภัย, พล พลากร, ด.ญ. สุภาภรณ์ ศรีสมเคราะห์, พีรยุทธ นาคอ่อน, ธาร อภิรักษ์, วัชรีวรรณ สุวรรณวณิช, วิไลลักษณ์ ไวงาน, ด.ญ. สมฤดี นุ่มอําพันธ์, วงทอง ผลานุสนทธ์, ศิริ ศิริจินดา

ช่อง 7 ปี 2538 (เอเอนเตอร์เทนเมนท์) ไพโรจน์ สังวริบุตร, เอ๋-อุษณีย์ รักกสิกรณ์, พิทยา ณ ระนอง, ปภัสรา ชุตานุพงษ์, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, วีนัส มีวรรณ, จันทนี สิงห์สุวรรณ, สุธี ศิริเจริญ, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, ปัทมา ปานทอง, สุดธิดา หาญถนอม, วิระยุทธ รสโอชา, พรพิมล รักธรรม, นุจรินทร์ วงศ์จินดา, จิตตรา จำเริญศักดิ์ (ละครสั้นปากกาทองมินิซีรี่ย์)

ช่อง 5 ปี 2555 (เอ็กแซ็กท์) ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, ลัลณ์ลลิน เตจะสาเวศซ์, เมทินี กิ่งโพยม, เกรียงไกร อุณหะนันท์, จารุณี สุขสวัสดิ์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, แอริน ยุกตะทัต, อรรครัฐ นิมิตรชัย, กันต์ดนย์ อะคาซาน, ปวีณา ชารีฟสกุล, กลศ อัทธเสรี, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, อริสรา วงษ์ชาลี, ณัฎฐพงษ์ ชาติพงศ์, ปฎิภาณ หล่อเสถียร, กรวรรณ สุทธิวงษ์, อิษฎ์อาณิก อินทรสูตร, ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร, กิตติพงศ์ ตันติชินานท์, ฉันทนา กิติยพันธ์, สิริยา นฤนาท, เต๋อ เชิญยิ้ม, ด.ญ. แอนนา อนิสา กร้านท์, ด.ญ. นัดตะวัน ศักดิ์ศิริ, ด.ช. วสุธร พันธุ์พาณิชย์, ด.ญ. กัญปภัส ฤดีขจรไชย, ด.ช. สุทธินันท์ เทียนสุวรรณ, ปวีณ์สุดา จันทร์เกษ, ฐิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, รสริน จันทรา, สิชา ศรีทองสุข, ณัฏฐธิดา ดำรงวิเศษพาณิชย์ (ออกอากาศ 9 เม.ย. 2555 จ-พฤ)


ดอนเจดีย์-คอนโด ช่อง 9 ปี 2531 สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ญานี จงวิสุทธิ์, ณรงค์ เจนคลองธรรม, กตัญญู ประจำเมือง


ดั่งดวงตะวัน (นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์) ช่อง 3 ปี 2551 (บรอดคาซท์) โฬม-พัชฏะ นามปาน, วิกกี้-สุนิสา เจทท์, พงษ์พัฒน์ วชิระบรรจง, สันติสุข พรหมศิริ, เมทนี บูรณศิริ, นุติ เขมะโยธิน, พัชฏะ นามปาน, สมชาย เข็มกลัด, สุนิสา เจทท์, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, พริมรตา เดชอุดม, ปนัดดา วงศ์ผู้ดี


ดั่งดวงหฤทัย (ทมยันตี)
ช่อง 7 ปี 2539 (ดาราวิดีโอ) ศรราม เทพพิทักษ์, นัท มีเรีย, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, เกวลิน คอตแลนด์, จารุณี สุขสวัสดิ์, กษาปณ์ จำปาดิบ, ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, ศิขรินธาร พลายพฤฒิ, เทพยุดา ศรียาภัย, มานพ อัศวเทพ, ชุมพร เทพพิทักษ์, อลิษา ขจรไชยกุล, อรสา อิศรางกูรฯ, รวิน ชุมเกษียร, ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง, มีศักดิ์ นาครัตน์, แรม วรธรรม, ชาลี ยมาภัย

ช่อง 7 ปี 2550-51 (ทูอินวัน) ศุกลวัฒน์ คณารศ, อุษามณี ไวทยานนท์, วงศกร ปรมัตถากร, คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์, อุษณีย์ วัฒฐานะ, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ธนพล นิ่มทัยสุข, สุธัญญา สาริมาน, คเชนทร์ เปล่งศิริวัธน์, สุรัตนา ข้องตระกูล, ปิยะ วิมุกตายน, จอย ชวนชื่น, เมตตา รุ่งรัตน์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, รุ่งนภา กิตติวัฒน์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, รอง เค้ามูลคดี


ดั่งดาวเดือน (ช่อลัดา) ช่อง 9 ปี 2522 ไชยา สุริยัน, เดือนเต็ม สาลิตุล


ดั่งไฟใต้น้ำ (กิ่งฉัตร) ช่อง 7 ปี 2542 (อัครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์) แซม-ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ติ๊ก-กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ, อลิสา อินทุสมิต, จีรศักดิ์ แสงโชติ, ไพโรจน์ สังวริบุตร, นราวัลย์ นิรัติศัย, ธนายง ว่องตระกูล, อรรถชัย อนันตเมฆ, ดารณีนุช โพธิปิติ, เอก อัครเมธา, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, วีระชัย หัตถโกวิท, สกล มงคลเกตุ, ด.ญ. รุจีรัตน์ เรือนประภัสสร์, เพชรลดา ชลาดล, เป้า ปรปักษ์, อามิง กาเดย์, เฉลา ประสพศาสตร์, วริศรา เหมะธร, อำภา ภูษิต, สมฤทัย กล่อมน้อย, ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, วรรณา สุขปราการ


ดั่งสวรรค์สาป (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2544 (ดาราวิดีโอ) ณัฐวุฒิ สกิดใจ, นุติ เขมะโยธิน, สุวนันท์ คงยิ่ง, สิริมา อภิรัตนพันธุ์, ญดา โชติชูตระกูล, ธนพล แมคโดนัลด์, ดวงดาว จารุจินดา, ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, นวลปรางค์ ตรีชิต, คนางค์ ดำรงค์หัต, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, เจษฎา รุ่งสาคร


ดั่งสายน้ำไหล (โบตั๋น) ช่อง 7 ปี 2543 (ดาราวิดีโอ) ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, มัณฑนา โห่ศิริ, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, คัทรียา กาญจนโรจน์, ปิยะดา เพ็ญจินดา, นวลปรางค์ ตรีชิต, สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์


ดับไฟแค้น ช่อง 7 เอ๋-อัจฉรา ทองเทพ (ละครสั้น ชุด ปากกาทอง)


ดารายัณ (ศุภกร สร้อยวิวัฒน์) ช่อง 5 ปี 2539 (Exact) สินจัย หงษ์ไทย, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, ขวัญฤดี กลมกล่อม, กรรชัย กำเนิดพลอย, วิทิต แลต, ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย, ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, ดารณีนุช โพธิปิติ, มารศรี อิศรางกูรฯ, สีเทา, อานนท์ สุวรรณเครือ, วรสิทธิ์ ชีพสาธิต


ดาวกลางดง (จากเรื่อง แม่เปียดื้อ ของ นันทนา วีระชน) ช่อง 7 สิทธิพร นิยม, วรรณพร ฉิมบรรจง


ดาวคนละดวง (วิศวนาถ) ช่อง 7 (บางกอก ออดิโอ วิชั่น) พีท ทองเจือ, เกวลิน คอตแลนด์, ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, จิตติมา สำเภาทอง, สิรคุปต์ เมทะนี, กัญจน์ ภักดีวิจิตร, วิชิตพล ไล่ศัตรูไกล


ดาวจรัสฟ้า (รัตนบุตร์) ช่อง 3 ปี 2551 (ฮูแอนด์ฮู) พัชฎะ นามปาน, พรชิตา ณ สงขลา, ทฤษฎี สหวงษ์, ฝน ธนสุนทร, พิเชษฐไชย ผลดี, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, มนตรี เจนอักษร, มณีนุช เสมรสุต, สุริยา สุบุญ, รัญญา ศิยานนท์, อำภา ภูษิต, วสันต์ อุตตมะโยธิน, วรายุธ วิลินทจินดา, ปิ๋ม ซีโฟร์, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, เจเนท เขียว, พร อภิรดี, กันต์ กันตถาวร


ดาวแต้มดิน (โบตั๋น) ช่อง 7 ปี 2538 (ดาราวิดีโอ) จักรพรรณ์ อาบครบุรี, สุวนันท์ คงยิ่ง, กชกร นิมากรณ์, อนันต์ บุนนาค, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, จันทนีย์ สิงห์สุวรรณ, จามจุรี เชิดโฉม, จารุวรรณ ปัญโยภาส, ไพโรจน์ ใจสิงห์, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, จามิน เหมพิพัฒน์, ด.ช.วศิน มีปรีชา, วัวิสา ดำขำ, นฤมล ศักดาฤทธิเดช, อนุชา อึ้งวัฒนา, ธนา สินประศาธน์, อาภาพร กรทิพย์, ทัศนีย์ สีดาสมุทร, โรส เมขลา, มารศรี ณ บางช้าง, เฉลา ประสพศาสตร์


ดาวเปื้อนดิน (อัจฉรียา) ช่อง 7 ปี 2551 (โพลีพลัส) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, วรนุช วงษ์สวรรค์, อารยา เอ ฮาร์เก็ต, อัศนัย เทียนทอง, รังสิต ศิรนานนท์, ณัฎรินี เจียรวนนท์, ดิลก ทองวัฒนา, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, ปวีณา ชารีฟสกุล, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, สมภพ เบญจาธิกุล, พุทธชาด พงษ์สุชาติ, ชุดาภา จันทเขตต์


ดาวพระศุกร์ (อักษราพันธุ์)
ช่อง 7 ปี 2523-24 (ดาราฟิล์ม) พล พลากร, มนฤดี ยมาภัย, ศศิวรรณ นันทิยารักษ์, ปริญญา สุขารมณ์, พรทิวา คุณากร, จอมใจ จรินทร์,

ช่อง 7 ปี 2537 (ดาราวิดีโอ) ศรราม เทพพิทักษ์, สุวนันท์ คงยิ่ง, สุวัจนี ไชยมุสิก, ปรียานุช ปานประดับ, รัญญา ศิยานนท์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, พลรัตน์ รอดรักษา, นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร, วาสนา สิทธิเวช, วีรยุทธ รสโอชา, สุธี ศิริเจริญ, สุดารัตน์ เดชากุล, สมิท ธนโชติ, บรรเจิดศรี ยมาภัย, เฉลา ประสพศาสตร์, ธเนศ ฉิมท้วม, นิรมล ศรีพันธ์, รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์, อัมพล สวนสุข, ด.ญ. สาวิกา ไชยเดช, ด.ช. กฤษณะ รัตนกุล

ช่อง 7 ปี 2545 (ดาราวิดีโอ) บรู๊ค-ดนุพร ปุณณกันต์, เมี่ยง-อติมา ธนเสนีวัฒน์, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, กัลยณัฐ สีบุญเรือง, อรรถชัย อนันตเมฆ, สุภัทธา ทิวานนท์, จักรกฤษณ์ คชรัตน์, บุณฑริก ทัสนารมย์, เวย์น ฟอลโคนเนอร์, ชนานา นุตาคม, น้ำเงิน บุญหนัก, เมตตา รุ่งรัตน์, วิไลลักษณ์ ไวงาน, ทม วิศวชาติ, ศศิธร ปิยกาญจน์, ด.ช. ศิรวิชญ์ สังวริบุตร, ด.ญ. พลอย ยมาภัย, พร้อมพงษ์ นพฤทธิ์, วาสนา สุทธานี, ปิยะดา เพ็ญจินดา, ภัทรี ชนะศักดิ์


ดาวมังกร ช่อง ITV (อาร์เอส) ภาณุ สุวรรณโน, เดบาราห์ ซี เวชชาชีวะ, พฤกษ์ พีระนันท์, หญิง-จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์


ดาวเรือง (ทมยันตี)
ช่อง 5 ปี 2522 วิฑูรย์ กรุณา, อัจฉรา รอดศาสตรา, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, เศรษฐา ศิระฉายา, สมพงษ์ พงษ์มิตร

ช่อง 3 ปี 2530 เอกพัน บันลือฤทธิ์, จริยา สรณะคม, ปัญญา นิรันดร์กุล, ธิติมา สังขพิทักษ์

ช่อง 3 ปี 2539 จอนนี่ แอนโฟเน่, อุ้ม-สิริยากร พุกกะเวช, กรรชัย กำเนิดพลอย, สิรคุปต์ เมทะนี, มนตรี เจนอักษร, ดวงใจ หทัยกาญจน์, อรสา พรหมประทาน, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, ปรารถนา สัชฌุกร, ปาริฉัตร ไพรหิรัญ, ยุวดี เรืองฉาย, อรสา อิศรางกูรฯ, กษมา นิสสัยพันธ์, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, โบ๊ต วิบูลย์นันท์, เบญจพล เชยอรุณ, ดี๋ ดอกมะดัน, โน๊ต เชิญยิ้ม, ถั่วแระ เชิญยิ้ม, สีเทา เพ็ชรเจริญ

ช่อง 3 ปี 2556  ทฤษฎี สหวงษ์, อุรัสยา เสปอร์บันต์, สรวิชญ์ สุบุญ, มณีรัตน์ คำอ้วน, พิตต้า ณ พัทลุง, สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล, จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ, ผอูน จัทรศิริ, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, อนันต์ บุญนาค, ดารณีนุช โพธิปิติ, จาตุรงค์ มกจ๊ก, จอย ชวนชื่น, ปาจรีย์ ณ นคร, ณัชภัชร์ พิพัฒน์ไชยศิริ, ชมพู่ ก่อนบ่ายฯ, วิวัฒน์ ประสมทรัพย์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ศานติ สันติเวชกุล, กล้วย เชิญยิ้ม, วิชัย จงประสิทธิพร, ไกรลาศ เกรียงไกร, แจ็ค แฟนฉัน, ปราโมทช์ เทียนชัยเกิดศิลป์, ด.ช. ยูโร ก้องภพฐิตารีย์


ดาวหลงฟ้า (โสภาค สุวรรณ) ช่อง 3 ปี 2548 (มาสเตอร์ วัน) อธิชาติ ชุมนานนท์, เข็มอัปสร สิริสุขะ, ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, สาวิตรี สามิภักดิ์, ยุทธพิชัย ชาญเลขา, ประกาศิต โบสุวรรณ, สถาพร นาควิไล, ณัฏฐา ลอยด์, สุพรรณษา เนื่องภิรมย์


ดาวหลงฟ้า ภูผาสีเงิน (เอื้องอรุณ สมิตสุวรรณ) ช่อง 7 ปี 2544 (กันตนา) คุณพลอยไพลิน เจนเซ่น, ณัฐวุฒิ สกิดใจ, เอมี่ กลิ่นปรทุม, สินิทธา บุญยศักดิ์, นิพิธ ฮันเก้, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, ดวงดาว จารุจินดา, เวนส์ ฟอลโคเนอร์, ประกาศิต โบสุวรรณ, เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, กฤตย์ อัทธเสรี, ณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม, เกริก ชิลเลอร์, ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา, เนตร เอี่ยมรัตน์, ด.ญ. ดิษย์ลดา ดิษยนันท์, ด.ช. อรรถพล เทศทะวงศ์


ดำขำ (อัจฉรียา) ช่อง 7 ปี 2552 (เอ็กแซ็กท์) ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, อนุชิต สพันธุ์พงษ์, อรจิรา แหลมวิไล, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ภัสสร บุญยเกียรติ, ธงธง-คัชฑาเทพ เอี่ยมศิริ, แพร-พรรัมภา สุขได้พึ่ง, เต่า เชิญยิ้ม, นิทัศน์ ธำรงค์, ศิวพร พันธรักษ์, จันทนา ศิริผล, ปฐมกฤษณ์ สุดสระ, ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี


ดิน น้ำ ลม ไฟ (ภูเขา) ช่อง 3 ปี 2552 (เมตตามหานิยม) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ชาคริต แย้มนาม, จ๊ะ-จิตตาภา แจ่มปฐม, อัครา อมาตยกุล, มาวิน ทวีผล, ก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ, รินลณี ศรีเพ็ญ, จอห์นนี่ เหงียน, อัฐมา ชีวนัธนันท์, พัฒนพล มินทพขิน กุญชร ณ อยุธยา, อภิญญา ดิษฐสำเริง, ทนงศักดิ์ ศุภการ, สุคนธวา เกิดนิมิตร, นภัสกร มิตรเอม


ดินเนื้อทอง (สิริพิรี) ช่อง 3 ปี 2551 (ฮั้ง มโนก้า) ธนา สุทธิกมล, บัวชมพู ฟอร์ด, สุพจน์ จันทร์เจริญ, เจนสุดา ปานโต, ณัฏฐนันท์ เกียรติดาฐนิต, วรฤทธิ์ เสาวรส, วัทนพร พึ่งเพียร, ปณิตา พัฒนาหิรัญ, มณฑกาญจน์ บุญเสม, สาวิตรี สามิภักดิ์, ฝันดี จรรยาธนากร, ชุดาภา จันท์เขตต์, เศรษฐา ศิระฉายา, อรสา พรหมประทาน, เมทนี บูรณศิริ, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, ฉันทนา กิตติยพันธ์, กลศ อัทธเสรี


ดึกเสียแล้ว (อุษณา เพลิงธรรม)
ช่อง 4 ปี 2498 (คณะศรีไทยการละคร) สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, เย็นจิตร สัมมาพันธ์
ช่อง 5 ปี 2535 (สตาร์วิชั่น)


ดื้อนัก รักเลย (ตะวัน) ช่อง 3 ปี 2548 (อาร์เอส) นันทศัย พิศลยบุตร, ธิญาดา พรรณบัว, เบญจพล เชยอรุณ, อุบลวรรณ บุญรอด, ชุมพร เทพพิทักษ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, รองเค้ามูลคดี, กลศ อัทธเสรี, เดือนเต็ม สาลิตุล, นวลปรางค์ ตรีชิต, ลิขิต ทองนาค, ธเนศ ฉิมท้วม, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, น้องโอ คมชัดลึก, น้องพี ม๊กจ๊ก


ดุจดาวดิน (โยษิตา) ช่อง 7 ปี 2555 (กันตนา) สเตฟาน-ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, ธัญยกันต์ ธนกิตต์ธนานนท์, กันตพงษ์ บำรุงรักษ์, ด.ช. ไบเบิ้ล-ภูผา รัตนรุ่งเรืองชัย, มัณทะนา หิมะทองคำ, อัมรินทร์ สิมะโรจน์, ธัญสินี พรหมสุทธิ์, ปีเตอร์ ธูนสตระ, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, กฤษณ์ ไตรรัตน์, รัชนีกร พัน์มณี, วาสนา พูนผล, โอริเวอร์ บีเวอร์, ธราธิป สีหเดชรุ่งชัย, รุ่งระวี บริจินดากุล, นวลปรางค์ ตรีชิต, วันชัย เผ่าวิบูล, ราตรี วิทวัส, บุญโทน คนหนุ่ม, ด.ช. พัทธเศรษฐ์ คุณาเจริญ, เบญจวรรณ ฤาชา, อรุณ ภาวิไล, กรกนกภรณ์ เธียรโก้หร่าน, อิทธิศักดิ์ เลิศชาญโรจน์ (ออกอากาศ 11 ม.ค. 2555 พ-พฤ)


ดุจเพชรแท้ (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2541 (ดาราวีดีโอ) เอกรัตน สารสุข, กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ, ธนพล แมคโดนัลด์, สุวัจนี ไชยมุสิก, สุรวุฑ ไหมกัน, ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต, อุษณีย์ รักกสิกรณ์, จุฑาทิพย์ ครุธามาศ, มาฬิศร์ เชยโสภณ, ชลลดา เมฆราตรี, ปวีณา ชารีฟสกุล, นัยนา ชีวานันท์, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, สุวัจชัย สุทธิมา, แรม วรธรรม


ดุจฟ้าไร้ดาว (เกตุวดี) ช่อง 7 (ดีด้า) รติพงษ์ ภู่มาลี, เกวลิน คอตแลนด์, ปวีณา ชารีฟสกุล, สุภาภรณ์ คำนาณศิลป์, นราวัลย์ นิรัติสัย, วิทิต แลต, พิพัฒนพล โกมารทัต, นาท ภูวนัย, มานพ อัศวเทพ, มารศรี อิศรางกูรฯ


เด็กชายจากดาวอื่น (วาวแพร)
ช่อง 7 ปี 2537 สุจินต์ วาจากิจ, น้ำฝน โกมลฐิติ (ละครสั้นปากกาทองมินิซีรี่ย์)

ช่อง 3 ปี 2539 อภิชาติ พัวพิมล


เด็กวัด ช่อง 7 ปี 2528 (กันตนา)


เดชานี
ช่อง 7 ปี 2528
ช่อง 5 ปี 2534 (ดีเดย์ เอนเตอร์เทนเมนท์)


เดชแม่ยาย (กนกเรขา)
ช่อง 5 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, มยุรา ธนบุตร, เศรษฐา ศิระฉายา, ญานี จงวิสุทธิ์, อารดา ศรีสร้อยแก้ว

ช่อง 9 ปี 2542 (อัครมีเดีย) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, หมวย-อังศนา บุรานนท์, ชลิต เฟื่องอารมย์, นีรนุช ปัทมสูต


เดิมพันวันวิวาห์ ช่อง 7 ปี 2546 (กันตนา) ภาณุ สุวรรณโณ, พัชราภา ไชยเชื้อ


เดือนครึ่งดวง (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 9 ปี 2525 พิศาล อัครเศรณี, เดือนเต็ม สาลิตุล, คนางค์ ดำรงหัต

ช่อง 7 ปี 2530 (ดาราวิดีโอ) สถาพร นาควิลัย, ชไมพร จตุรภุช, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์


เดือนดับที่สบทา (สุวรรณี สุคนธา)
ช่อง… (ศรีไทยการละคร)
ช่อง 3 ปี 2535 ต้อม-ณหทัย พิจิตรา, รอน บรรจงสร้าง


เดือนเดือด (คทาหัสต์ บุษปะเกศ) ช่อง 7 ปี 2547 (ดาราวิดีโอ) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, สุวนันท์ คงยิ่ง, กรรชัย กำเนิดพลอย, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, ศิวัส นฤภัย, อติมา ธนเสนีวัฒน์, ตฤณ เศรษฐโชค, วันวิสา พลกนิช, รวิช ไรวินท์, ปริษา ทนาวิวัฒน์, วีระชัย หัตถโกวิท, เลิศพร อารยโกศล, อารดา ศรีสร้อยแก้ว, วรานันต์ ยูสานนท์, พิมพ์พร จงอุทัยไพศาล


แดดทอรุ้ง (อาริตา) ช่อง 5 ปี 2534 (ดีเดย์ เอนเตอร์เทนเมนท์) ราวิน บุรารักษ์, วรารัตน์ เทพโสธร, ปวีณา ปิจเปี่ยมกิจ, รสลิน จันทรา, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, สุมาลี ชาญภูมิดล


แด๊นซ์ไม่เซ่อ เลยเจอรัก (พิมนารา) ช่อง 7 ปี 2546 (กันตนา) เขตต์ ฐานทัพ, เอมี่ กลิ่นประทุม, นิพิธ ฮันเก้, ดนัย จิรา, วัชรชัย สัตยพิทักษ์, พัฒนะ พันธุ์เทวะ, พิ้งกี้-สาวิกา ไชยเดช, ปาริชาติ แก้วกำพล, กมลชนก เวโรจน์, โรวีน่า เคเน็ต, แดนนี่ ศรีภิญโญ


โดดเดี่ยว…ไม่เดียวดาย ช่อง 5 ปี 2542 (Exact) ฟลุก-เกริกพล มัสยวานิช, อ้อม-พิยดา อัครเศรณี, ดวงตา ตุงคะมณี, รุจน์ รณภพ, เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์, พิศมัย วิไลศักดิ์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ญาณี ตราโมท, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, สีเทา, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ถนอม นวลอนันต์, สินีนาฏ โพธิเวส, รจิต ภิญโญวนิช, บังเละ, พิภพ ภู่ภิญโญ, พนิตนาฏ อติศัพท์, ฉัตร รูปขจร, เคน ฉัตรรังสิกุล, ทองขาว ภัทรโชคชัย


โดมทอง (วราภา)
ช่อง 3 ปี 2524 นาท ภูวนัย, มยุรา ธนบุตร, ดวงดาว จารุจินดา

ช่อง 7 ปี 2542 (ดาราวิดีโอ) ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, สุวัจนี ไชยมุสิก, สุรวุฒิ ไหมกัน, กชกร นิมากรณ์, จุฑาทิพย์ ครุธามาศ, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, ณัฏฐพล กรรณสูต, สิรคุปต์ เมทะนี, มารศรี อิศรางกูรฯ, วรพงศ์ ปิ่นแก้ว, เสาวนีย์ เจิมงามพริ้ง, วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์, ดารุณี จันทร์แก้ว, อำนวย อินทน์จันทน์, ณัฏฐนิชา พันธุมจินดา, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, อรัญญา นามวงศ์, วิไลลักษณ์ ไวงาน, ทวนธน คำมีศรี, สุวัจชัย สุทธิมา, แรม วรธรรม

Advertisements