ซ โซ่ -+-+-+-+

ซ่อนกลิ่น ช่อง 7 ปี 2524-25 (ดาราฟิล์ม) ปริศนา วงศ์ศิริ, จักร มหาชัย, เกษริน พูลลาภ


ซอยปรารถนา ๒๕๐๐ (ดัดแปลงจากละครบรอดเวย์เรื่อง รถรางคันนั้นชื่อปรารถนา “A Street Car Name Desired” บทประพันธ์ของ เทนเนสซี วิลเลี่ยมส์) ช่อง 7 ปี 2541 (ไพโอเนียร์ / นีโอ ดราม่า) สัญญา คุณากร, จริยา สรณคม, สันติสุข พรหมศิริ, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, เกวลิน คอตแลนด์, ปารมี แสวงรุจน์, วิทิต แลต, เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์, ศิริพร วงศ์สวัสดิ์, คำรณ คุณะดิลก, หทัยเทพ ศิริจรรยา


ซอย 3 สยามสแควร์ (กนกวลี พจนปกรณ์) ช่อง 3 ปี 2549 ภรัณญู โรจนวุฒิธรรม, วนิดา เติมธนาภรณ์, เปรมินทร์ วงษ์เบี้ยสัจจ์, จีระนันท์ กิจประสาน, ไพลิน พิจิตรอำพล, ยุคลธร พินิจ, วงษ์เทพ คุณารัตนวัฒน์, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, พรนภา เทพทินกร


ซอสามสาย (วรรณิศา) ช่อง 3 ปี 2540 (อัครพลโปรดัคชั่น) พีท ทองเจือ, ยุทธพิชัย ชาญเลขา, มนตรี เจนอักษร, ชฎาพร รัตนากร, กวินนา สุวรรณประทีป, พลรัตน์ รอดรักษา, อัจฉรา ทองเทพ, สุวัจชัย สุทธิมา, อลิษา ขจรไชยกุล, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, กิตติพันธ์ พุ่มสุโข, วสันต์ อุตตมโยธิน, วุฒิ คงคาเขตร, ปิติพร รอดบุญมี, ราตรี วิทวัส, จีน่า กาญจนนทีรัตน์, วราภรณ์ บุนนาค, แวววาว จ๊กม๊ก, กฤตติยา วัฒนะสิริเพชร, สมยศ เปรมอนันต์


ซิงตึ้ง (ประภัสสร เสวิกุล) ช่อง 3 ปี 2544 (อาร์เอส) ศรราม เทพพิทักษ์, ศศิกานต์ อภิชาติวรศิลป์, โบว์-ปรารถนา องค์ชัยศักดิ์, สันติสุข พรหมศิริ


ซีอุย ช่อง 5 ปี 2527 (กันตนา) เทอดพร มโนไพบูลย์, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, แหวน-ฐิติมา สุตสุนทร, มนัสชนก ส่งศรีสุข, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม, สุมาลี เหล่าชุนสุวรรณ, เจน นาทภูมิ, ปกาสิต กิ่งศักดิ์, สันติ รังสรรค์, วิเชียร ทั้งสุข, พิสิษฐ์ อนุชิตชาญชัย, สมยศ เปรมอนันต์, นพดล มงคลพันธ์, ฉกาศ ปูคะวนิช, พูลสุข เหล็กพูล, เพียงพิมพ์ ภคินี, วรรณรักษ์ ไวยทยานนท์, เอกลักษณ์ อลงกรณ์, นิยาดา ทิพยศรี, อ๊อด จินดานุช, เสรี ดวงขจร


ซึมน้อยหน่อย กะล่อนมากหน่อย ช่อง 3 ปี 2540 (บรอดคาซท์) จ๊อบ-นิธิ สมุทรโคจร, ป๊อก-ปิยธิดา วรมุสิก, อรรถพร ธีมากร, ชาติชาย งามสรรพ์, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, ตี๋อ้วน, ธิติมา สังขพิทักษ์, มนตรี เจนอักษร, อรัญญา ประทุมทอง, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, ไพโรจน์ ใจสิงห์


ซื่อ…ไม่บื้อรัก
ช่อง 7 เวฟ-สาริน บางยี่ขัน, อีฟ-กมลชนก เวโรจน์, อภิชาติ พัวพิมล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, กรุง ศรีวิไล, อำภา ภูษิต

ช่อง 5 ปี 2525 — ใช้ชื่อเรื่อง เจ้าซอใจซื่อ — (กันตนา) ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, ป้อม-โสรยา สิรินันท์


ซุปเปอร์ลูกทุ่ง ช่อง 5 ปี 2541-42 (อัครมีเดีย) อุเทน พรหมมินทร์, มินท์-อมราพร สุดสายเนตร, ยุ้ย-ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์


ซุ้มสะบันงา (โบตั๋น) ช่อง 7 ปี 2540 (ดาราวิดีโอ) สวิส เพชรวิเศษศิริ, ทราย-วรรณพร ฉิมบรรจง, จุฑาทิพย์ ครุธามาศ, สุรวุฑ ไหมกัน, ดวงดาว จารุจินดา, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นีรนุช อติพร, สักกะ จารุจินดา, พจนา จารุจินดา, บรรเจิดศรี ยมาภัย, ปรมี แสวงรุจน์, มารุต สุขสวัสดิ์, อัจฉรา เหลืองสวัสดิ์, สมิท ธนโชติ, ด.ญ. มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, สาวิกา กาญจนมาศ


ซูซี่ ซิงซิง ช่อง 5 ปี 2530 (กันตนา)


ซูเปอร์ปั้ม ช่อง 3 ปี 2537


เซียวฮื่อยี้ เทพบุตรผู้ไร้ทวน ช่อง 3 ปัญญา นิรันดร์กุล


โซ่เกียรติยศ ช่อง 3 ปี 2529 มยุรา ธนบุตร, สมภพ เบญจาธิกุล, กิติยา โลหะพรรณ, เศรษฐา ศิระฉายา (จัดโดย มาเรีย เกตุเลขา)


โซดากับชาเย็น (ณัฐิยา ศิรกรวิไล, นิพนธ์ ผิวเนร) ช่อง 5 ปี 2542 (Exact) เจษฎาภรณ์ ผลดี, เก็จมณี พิชัยรณรงค์สงคราม, แชมเปญ เอ็กซ์, ติ๊ก ชิโร่, ดวงตา ตุงคะมณี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, กรุง ศรีวิไล, ญาณี ตราโมท, ฝันดี จรรยาธนากร, ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์, ปฏิธาน สังข์ประเสริฐสังข์, ดารณีนุช โพธิปิติ, วสันต์ อุตตมะโยธิน, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, กลศ อัทธเสรี


โซ่ตรวนใจ ช่อง 7 ปี 2536 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) ดร. นิพนธ์ ศศิธร, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง (ละครสั้นปากกาทอง)


โซ่…เสน่หา (ชลาลัย จากนวนิยายเรื่อง บำเหน็จสวาท) ช่อง 7 ปี 2546 (เป่า จิน จง) ธนา สุทธิกมล, พัชราภา ไชยเชื้อ, ดวงดาว จารุจินดา, ภัสสร บุณยเกียรติ, ศิววงศ์ ปิยเกศิน, ปานวาด เหมมณี, เกริก ชิลเลอร์, ทองขาว ภัทรโชคชัย, นนทิยา จิวบางป่า, ณัฐชา ไกรอาบ, เฉลา ประสพศาสตร์, จักรพงษ์ บำเพ็ญ, กิ่งกานต์ วิไลแก้ว, วราภรณ์ มากวิสัย, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, ประณม ถาวรเวช

Advertisements