ค ควาย ♫☼

คดีเด็ด…เหตุแห่งรัก (สิริ-นดา จากนิยายเรื่อง เหตุเกิดเพราะแสงจันทร์) ช่อง 7 ปี 2548-49 (559 ออนแอร์) ชาคริต แย้มนาม สาวิกา ไชยเดช, พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร, ชญาณ์ทิพย์ รวงผึ้งทอง, ภูบดินทร์ ภู่สุวรรณ, จารุวรรณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, เกรียงไกร อุณหะนันทน์ สุเชาว์ พงษ์วิไล, อเล็กซ์ เรนเดล, พศิน เรืองวุฒิ


คดีแดง ช่อง 7


คดีหรรษา ช่อง 5 ปี 2538 (กันตนา) (ละครจบในตอน)


คนของแผ่นดิน (วิลักษณา) ช่อง 3 ปี 2543 (ยูม่า 99) บุษกร พรวรรณะศิริเวช, ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, พิเชษฐ์ไชย ผลดี, เบญจวรรณ เทิดทูลกุล, รามาวดี สิริสุขะ, ณัฐพล ลียะวณิช


คนใช้เจ้าขา ช่อง 3 ปี 2532 เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, นรินทร ณ บางช้าง


คนดีศรีอยุธยา ช่อง 3 ปี 2529 กษมา นิสสัยพันธ์, นัย สุขสกุล, กุลกนิช คุ้มครอง, รัญญา ศิยานนท์


คนเดินดิน ช่อง 9 ปี 2526


คนตาทิพย์ (ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก) ช่อง 7 ปี 2545 (กันตนา) ปิยธิดา วรมุสิก, เอกรัตน์ สารสุข, ชาญณรงค์ ขันทีท้าว, เจมี่ บูเฮอร์, อภิชาติ พัวพิมล, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, ขวัญฤดี กลมกล่อม, เกริก ชิลเลอร์, ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี, อมราพร สุดสายเนตร, ปาริชาต แก้วกำพล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ด.ญ. ภูริน โชครัศมีศิริ, เมธิษา คงตระกูล, ทิฐิ พุ่มอ่อน, กฤชพล อภิรักษ์โยธิน, กรุณา มอริส, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, วัฒนพงษ์ ชินะเนาวรัตน์, นริสา พรหมสุภา, เมตตา รุ่งรัตน์, สรนันท์ ร เอกวัฒน์, มาเรีย ดิษยนันท์, คณิตพัฒน์ เปรมกิจ


คนเถื่อน (บุษยมาส) ช่อง 5 ปี 2554 (Exact) นาวิน เยาวพลกุล, รัชชานนท์ สุประกอบ, วรรณรท สนธิไชย, พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า, พงศ์สิรี บรรลือวงศ์, ชัยพล พูพาร์ต, แอริน ยุกตะทัต, วิทวัส สิงห์ลำพอง, ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์, ชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์, วาโย อัศวรุ่งเรือง, สรพงษ์ ชาตรี, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, ธีระพงศ์ เหลียวรักวงศ์, ดารัณ บุญยศักดิ์, จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม, จั๊กกะบุ๋ม, มิกซ์-ราชวัติ ขลิบเงิน, วินัย ไกรบุตร, จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี, ยาว อยุธยา, โอ๋ เบบี้โจ๊ก, สิริยา นฤนาท (ออกอากาศ 10 ส.ค. – 20 ก.ย. 2554 รวม 24 ตอน จ-พฤ)


คนทรง – เจ้าแผ่นดิน (วิมล ไทรนิ่มนวล) ช่อง ITV วินัย ไกรบุตร, นภคปภา นาคประสิทธิ์, สวรส ศรีประทุม, อรรถชัย อนันตเมฆ, วรุฒ วรธรรม, เมสินี แก้วราตรี, โจโจ้ ไมออกซิ, กิติมา วัฒนนุพงษ์, แอนนา จันทรดสภาคย์


คนทะเล (กันตา – ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก)
ช่อง 5 ปี 2527 (กันตนา + รัชฟิล์ม) เชิญจุติ มณเทียรมณี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, กัณทิมา ดาราพันธ์, รสริน จันทรา, ยมนา ชาตรี, เจน นาทภูมิ, สันติ รังสรรค์, ศิริพร วิสิฐศิริ, เสกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์, สราญลักษณ์ บุญสลับ, สานิตย์ พงษ์มิตร, มนัสชนก ส่งศรีสุข, เทอดพร มโนไพบูลย์, ปรารถนา สัชฌุกร, ภาคภูมิ สายสุดใจ, เมธินี วัฒนะ

ช่อง ITV ปี 2549 (กันตนา) เตย-อรัชมน รัตนวราหะ, หลุยส์ สก็อต, แพท-พัทสน ศรินทุ, ดนัย จิรา, เจี๊ยบ-พิจิตรา สิริเวชชะพันธ์, พุทธชาติ พงศ์สุชาติ, ภารดี อำภรรัตน์, ธราธิป สีหเดชรุ่งชัย, อรนภา กฤษฎี, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ดารุณี กฤตบุญญาลัย, กษาปณ์ จำปาดิบ, ดาราวรรณ ทิพย์ลม, ชีวิน วัชรเสถียร


คนนี้ล่ะ…พ่อเรา (อิสิปรียา) ช่อง 7 เอกรัตน์ สารสุข, อรวรรษา (บัณฑิตา) ฐานวิเศษ บัณฑิตา, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, ปทุมวดี โสภาพรรณ, ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล, ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต, มาฬิศร์ เชยโสภณ, อชิตะ วุฒินันท์สุระสิทธิ์, ชินมิษ บุนนาค, ด.ช. อรรถพันธ์ พูนสวัสดิ์, ด.ญ. กิ่งกาญจน์ บุญสุข


คนบาป
ช่อง 9
ช่อง 5 ปี 2535 (อัครมีเดีย) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, สุธิตา เกตานนท์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, อัญชลี ชัยศิริ


คนมีคาว ช่อง 3 ปี 2529 นาถยา แดงบุหงา, นพพล โกมารชุน, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ปาหนัน ณ พัทลุง


คนเยอะเรื่องแยะ ช่อง 5 ปี 2535 (ทีวีซีน)


ค้นรัก…สุดขอบฟ้า (ชนากานต์) ช่อง 7 ปี 2548 (ดาราวิดีโอ) ภาณุ สุวรรณโณ, กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, อัมรินทร์ สิมะโรจน์, สุรวุฑ ไหมกัน, จันจิรา จันทร์โฉม, ทรงวุฒิ ศรีเชิดชูธรรม, เจจินตัย อันติมานนท์, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, ธิดารัตน์ จักรสิงห์โต, เปียเซอร์ คริสเตนเซ่น, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, ดอน จมูกบาน


คนเริงเมือง (สุวรรณี สุคนธา)
ช่อง 3 ปี 2523 — ใช้ชื่อเรื่อง อีพริ้ง คนเริงเมือง — วิยะดา อุมารินทร์, สมภพ เบญจาธิกุล, นพพล โกมารชุน, ชลิต เฟื่องอารมย์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช

ช่อง 3 ปี 2531 (จัดโดย มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช) ใหม่ เจริญปุระ, ส. อาสนจินดา, ดิลก ทองวัฒนา, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ตฤณ เศรษฐโชค, วิศรุต เกษประสิทธิ์, ไตรภพ ลิมประพัทธ์, อรรถชัย อนันตเมฆ, ชูศักดิ์ พวงผกา, วนิดา กลิ่นแก้ว, สมภพ เบญจาธิกุล, ปาหนัน ณ พัทลุง, หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, กฤษณ์ ศุกระมงคล, ปรารถนา สัชฌุกร, อรสา พรหมประทาน, วันทิพย์ ภวภูตานนท์, จุรี โอศิริ, สุกัญญา นาคสนธิ์, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, มารศรี อิศรางกูรฯ, นภาพร หงสกุล, วิสันต์ ฉัตรรังสิกุล, อำนวย ศิริจันทร์, สมควร กระจ่างศาสตร์, ณัฐนี สิทธิสมาน, จรียา ทิพยฺวัฒน์, จ๋ด ดอกจิก, พรทิพย์ ประเสริฐ, ทมยันตี เปรมานนท์, ด.ญ. ยศสินี ณ นคร, ด.ญ. ศศิมา อิศรางกูรฯ, ด.ช. กฤต อิศรางกูรฯ, ด.ญ. ปาริชาติ ฟักนาค, ด.ญ. หทัยชนก พิริย์โยธินกุล, สมพร ม่วงแก้ว, ชินวิทย์ รุจิโกไสย์, จรัล สุระเสถียร

ช่อง 5 ปี 2545 (จัดโดย ยุรนันท์ ภมรมนตรี) ใหม่ เจิรญปุระ, นุติ เขมะโยธิน, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, สันติภาพ สุวรรณพิมพ์, อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม, วิภาวี เจริญปุระ, ปีเตอร์ ธูนสตระ, สถาพร นาควิลัย, ดารณีนุช โพธิปิติ, ศักราช ฤกษ์ธำรง, ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์, พลอย-เฌอมาลย์ บุณยะศักดิ์, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, อนุวัติ นิวาตวงศ์, สิริมา อภิรัตนพันธุ์, แชมเปญ เอ็กซ์, ดวงตา ตุงคะมณี


คนละขอบฟ้า ช่อง 9 ปี 2530 (สีบุญเรืองสยามสตูดิโอ) วีรยุทธ รสโอชา, สาวิตรี สามิภักดิ์


คนละฝาหลังคาเดียว ช่อง 5 มยุรา ธนบุตร


คนละโลก (ม. มธุการี)
ช่อง 5 ปี 2536 (อัครมีเดีย) แซม-ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ปรียานุช ปานประดับ, บดินทร์ ดุ๊ก, ชุติมา นัยนา, ฉันทนา กิตติยพันธ์, สมภพ เบญจาธิกุล, กิ่งดาว ดารณี, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา

ช่อง 7 ปี 2545 (เลนีตัส) ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, บุษกร พรวรรณะศิริเวช, ยุทธพิชัย ชาญเลขา, โอลิเวอร์ พูพาร์ต, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต, รุจน์ รณภพ, เดือนเต็ม สาลิตุล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อรสา พรหมประทาน, นีรนุช ปัทมสูต, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ช่อง 7 ปี 2558 (คนทีวี ไทยแลนด์) ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, ไปรยา สวนดอกไม้, จิณณะ นวรัตน์, นภัสสร เอี่ยมเจริญ, พงศ์สิรี บะลือวงศ์, ปราณวรินทร์ ปามี, ธีร์ วณิชนันทธาดา, จารุวรรณ ปัญโญภาส, อภิรดี ภูวตานนท์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พลรัตน์ รอดรักษา, รัชนีกร พันธุ์มณี, อมีนา พินิจ, ดิลก ทองวัฒนา, ไดสุเกะ สุกี้คาวา, สิทธิพันธ์ กลมเกลี้ยง


คนละวัยหัวใจเดียวกัน (กนกกวี พจนปกรณ์) ช่อง 3 ปี 2548 (เรด ดราม่า) ธนา สุทธิกมล, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เอวิตรา ศิระศาสตร์, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, อติเทพ ชดช้อย, เบญจพล เชยอรุณ, อรัญญา นามวงศ์, สมบัติ เมทะนี, ตี๋ ดอกสะเดา, ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, อณัชช์ เจตสมมา, ณัฐกุล พิชยพงศ์ไพบูลย์, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, นวลปรางค์ ตรีชิต, หม่อมเหยิน


คนส่งกรรม ช่อง 5 ปี 2545 (กันตนา) นิพิธ ฮันเก้, สาวิกา กาญจนมาศ, จิ้ม ชวนชื่น, สืบสกุล พันธุ์ดี, อัสมา กฮาร์, จารุศิริ ภูวนัย, สุปราณี วิบูลชัยชีพ, คุณากร เกิดพันธุ์ (มินิซีรีส์)


คน 2 คม (จากบทประพันธ์ ผู้ดีเถื่อน ของ เสนีย์ บุษปะเกศ) ช่อง 5 ปี 2544 (Exact) ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, แคทรียา อิงลิช, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, เอราวัติ เรืองวุฒิ, กรรชัย กำเนิดพลอย, มนตรี เจนอักษร, ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์, พิศมัย วิไลศักดิ์, โหน่ง สามซ่า, วิศิษฐ์ ยุตติยงค์, นภาพร หงสกุล, พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์, เพทาย เกิดผล


คนสุดท้องน้องชาย ช่อง 3 ปี 2539 ด.ช. หฤทธิ์ ยศเมธา, ก้อย-นฤมล พงษ์สุภาพ, พลอย-เฌอมาลย์ บุณยศักดิ์, ธนพล โพธา, กิ๊ฟ-ธิติยา นพพงษากิจ (ร้อยรสบทละคร)


คนเหนือดวง (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 7 ปี 2532 (ดาราวิดีโอ) บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, ชุติมา นัยนา, กมลชนก โกมลฐิติ, ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง, กรุงศรีวิไล, เด่นนภา จรรยงค์, ฉันทนา กิติยพันธ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สยุมพร รัตนปรารมย์, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, พิพัฒน์พล โกมารทัต, เฉลา ประสพศาสตร์


คนอยู่วัด (ไมตรี ลิมปิชาติ) ช่อง 3 ปี 2539 (จัดโดย ปทุมวดี โสภาพรรณ) อุเทน พรหมมินทร์


คนึงหา 240 วัน ไม่ทันห้ามใจ (บุษยมาส)

ช่อง 3 ปี 2541 (ค่ายชาโดว์) พัสสน ศรินทุ, กุลสตรี ศิริพงศ์ปรีดา, อนันต์ บุนนาค, สุธิตา เกตานนท์, จุรี โอศิริ, คัทรียา กาญจนโรจน์, สิรคุปต์ เมทะนี, สมภพ เบญจาธิกุล, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ญานี ตราโมท, อรสา อิศรางกูรฯ

ช่อง 8 ปี 2558  — ใช้ชื่อเรื่อง เจ้าสาวเฉพาะกิจ — (บริษัท โชคดีมีสุข)  ฟิล์ม-รัฐภูมิ โตคงทรัพย์, เอมี่ กลิ่นประทุม, ภูริ หิรัญพฤกษ์, โบว์ลิ่ง-ปริศนา กัมพูสิริ, หญิง-ธนิจจิญญา (กัญญาภัทร) ธนันต์ชัยกานต์, เต้-ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์, ศิระ แพทย์รัตน์, เจี๊ยบ-ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, พิสมัย วิไลศักดิ์, ภัสสร บุณยเกียรติ, สมมาตร ไพรหิรัญ, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, วรรณษา ทองวิเศษ, โอลิเวอร์ บีเวอร์, กลศ อัทธเศรี, ไปรมา รัชตะ, รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา, กาต่าย เดอะคอมเมเดี้ยน, เจเน็ท เขียว, นฤมล พงษ์สุภาพ


คมฅน (คฑาหัสต์ บุษปะเกศ) ช่อง 7 ปี 2550 (ดาราวิดีโอ) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, วรัทยา นิลคูหา, ดนัย สมุทรโคจร, สุธิตา เรืองรองหิรัญญา, คาเมล ซาลวาลา, สรุวุฑ ไหมกัน, สุภัสสร มามีเกตุ, สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์


คมแฝก (เสนีย์ บุษปะเกศ) ช่อง 7 ปี 2551 (ดีด้า) ณัฐวุฒิ สกิดใจ, วรนุช วงษ์สวรรค์, ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, อนุชิต สพันธ์พงษ์, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, เคลลี่ ธนพัฒน์, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, อรัญญา นามวงศ์, วิชญ จารุจินดา, โจโจ้ ไมอ็อคซิ, เทพ โพธิ์งาม, สุระ แสนคำ, เกษศริน พูลลาภ, ไกรสีห์ แก้ววิมล, วิทิต แลด, เบคิม ฤทธิ์, แฮมเมอร์ สมบูรณ์, พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ, ปู้ โพธิ์ทอง, จิราวรรณ ชินมา, อำนวย อินจันทร์, สรพงษ์ ชาตรี, ดามพ์ ดัสกร, พอเจตน์ แก่นเพ็ชร์, หนุ่ม ไหมกัน, อินทิรา เกตุวรสุนทร


คมพยาบาท (สุข หฤทัย)
ช่อง 4 ปี 2512 กำธร สุวรรณปิยะศิริ, อารีย์ นักดนตรี, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, รุจน์ รณภพ, ศิริพร วงศ์สวัสดิ์, ฉันทนา ธาราจันทร์, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, มาลี เวชประเสริฐ

ช่อง 9 ปี 2520 อดุลย์ ดุลยรัตน์, นันทวัน เมฆใหญ่, อรสา อิศรางกูรฯ, ธานินทร์ อินทรเทพ, พัชรา กุญชรฯ, ยุวธิดา สุรัสวดี

ช่อง 7 ปี 2525-26 (ดาราฟิล์ม) ปริญญา สุขอารมณ์, อรดี (ถนอมศรี) อิงคุนานนท์, ศศิวรรณ นันทิยารักษ์, เมธี บันเทิง, เกศริน พูลลาภ, กมลวรรณ ขวัญศิริ, ไศลทิพย์ ตาปนานนท์, ดวงดาว มนต์ดารา

ช่อง 5 ปี 2528-29 (จัดโดย กนกวรรณ ด่านอุดม) นพพล โกมารชุน, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นาถยา แดงบุหงา, ชัยรัตน์ จิตรธรรม, นฤมล ศิลปี, ชไมพร จตุรภุช, บุญจิรา สุวรรณจินดา

ช่อง 7 ปี 2544 (ดีด้า) อัศวิน รัตนประชา, กาญจนา จินดาวัฒน์, หมวย-สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ, ยุ้ย-จีรนันท์ มะโนแจ่ม, จุรี โอศิริ, อรรถชัย อนันตเมฆ

ช่อง 7 ปี 2557 (ดีด้า) ภัทรเดช สงวนความดี, ทิสานาฏ ศรศึก, ทัศนียา การสมนุช, ศรุต วิจิตรานนท์, ดารัณ บุญยศักดิ์, ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์, ดวงดาว จารุจินดา, ชยพล บุนนาค


คมรักคมเสน่หา (พลอยชื่น) ช่อง ITV ปี 2549 (โพลีพลัส) ว่าน-ธนกฤต พานิชวิทย์, รถเมล์-คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์, ดนัย ตันธนะศิริวงศ์, ปวีณา ตันท์ศรีสุโรจน์, ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป, ภารุจีร์ เข็มสวัสดิ์, ภานุพงศ์ เศรษฐเสถียร, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, วีรินทร์ เชยอรุณ, อำภา ภูษิต, ทัตพงษ์ พวษ์ทัต


ครอบครัวตัว อ.  ช่อง 3 ปี 2544 (ชาโดว์) อนัน อันวา, อนันต์ บุนนาค, เอ๊ะ-ศศิกานต์ อภิชาติวรศิลป์, แพท-พัสสน ศรินทุ


ครอบครัวตึ๋งหนืดตืดขั้นเทพ ช่อง 7 ปี 2558 (มาสเตอร์พีซ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์) ชยพล บุนนาคทรัพย์, พรชดา เครือคช, กษิดิศ กฤตพิทยาเวช, จารุณี สุขสวัสดิ์, เกริก ชิลเลอร์, เศรษฐา ศิระฉายา, ศรศิลป์ มณีวรรณ์, ภัทราวรีย์ เบ้าสุวรรณ, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ชนกวนันท์ รักชีพ, รัดเกล้า อามระดิษ, กุมภ์ ทองพุทธรักษ์, ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์, ภณัฐ สุจิรังกุล, ไอวริญร์ ชื่นชอบ, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, กมล พัฒนะ, กฤติญา เขมะโรจนวงศ์, ศศิพินทุ์ ศิริวานิช, อธิวัฒน์ อภิเลิศรุ่งรัตน์, สุทธิคุณ วันทานุ


ครั้งหนึ่ง…คิดถึงเสมอ
ช่อง 5 ปี 2529 (รัชฟิล์ม)
ช่อง 7 ปี 2537 (เอ็กแซ็กท์) เจ-เจตริน วรรธนะสิน, หมิว-ลลิตา ปัญโญภาส


ครั้งหนึ่งเมื่อเรารักกัน (มหาสมุทร) ช่อง 3 ปี 2549 (เมจิก) แทค-ภรัญญู โรจนวุฒิธรรมษ, โฟร์-ศกลรัตน์ วรอุไร, หลุยส์ สก็อต, โบว์-ยุคลธร พินิจ, กวาง-อรการ จิวะเกียรติ


ครีบนี้หัวใจมีเธอ (จาวตาล) ช่อง 3 ปี 2557 (เมคเกอร์ เค) ฐากูร การทิพย์, ลักษณ์นารา เปี้ยทา, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา (ภาค 2 ของละคร รักนี้หัวใจมีครีบ)


ครึ่งของหัวใจ ช่อง 3 ปี 2538 ตระการ พันธุมเลิศ, บุญพิทักษ์ จิตกระจ่าง, พิศาล อัครเศรณี, มยุรา ธนบุตร, เศรษฐา ศิระฉายา, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์


ครูซ่อนกลิ่น (สีฟ้า จากเรื่องเจ้าหล่อน) ช่อง 7 ปี 2537 (บริษัทเอเอนเตอร์เทนเม้นท์ + ดาราวิดีโอ) จารุณี สุขสวัสดิ์, คลาวเดีย จักรพันธ์, มาฬิศร์ เชยโสภณ, อุษณีย์ รักกสิกรณ์, พรชิตา ณ สงขลา, อริชัย อรัญนารถ, ปริญญา ปุ่นสกุล, ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, พรพิมล รักธรรม, ภาราดร ทวีวัฒน์สมบูรณ์, สุทธิพันธุ ปัณทะรุจิ, ธิติยา นพพงษากิจ, อรชุมา ธรรมกามี, อัจฉรา เหลืองสวัสดิ์, ศิริวรรณ พฤกษะศรี, พรประภา นาคบุญชัย, ผานิต สุทธาศวิน, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เยาวเรศ นิสากร, ทัศนีย์ ศรีดาสมุทร, ลัดดาวรรณ เรืองสำราญ, เด่นนภา จรรยงค์, ธงไท ธวัช, ไชยวัฒน์ อินทรสังขนาวิน (ละครสั้นปากกาทองมินิซีรี่ย์)


ครูสมศรี (มจ. ชาตรีเฉลิม ยุคล ) ช่อง 7 (เป่าจินจง) นุ้ย-สุจิรา อรุณพิพัฒน์, อู๋-นวพล ภูวดล, เจฟฟรี่ เบญจกุล, สรพงษ์ ชาตรี, ทัศนาวลัย องอาจสิทธิชัย, ปลาวสลัย เทพสาธร, จุฑารัตน์ สัตถากร, สุกัญญา มิเกล, สมบัติ เมทะนี, จุรี โอศิริ, รอง เค้ามูลคดี, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ประทุมวดี โสภาพรรณ, กล้วย เชิญยิ้ม, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, ทอดด์ ทองดี, นิภัทรา ปัญญาวจี, แหยม ลูกหยี, ด.ช. นิรวิทธ์ เรนเดลล์, ด.ช. อรรถพล เทศทะวงศ์, ด.ญ. ภูริน โชครัศมีศิริ, ด.ช. กิติพงศ์ วงศ์ทอง


ครูไหวใจร้าย (ผกาวดี อุตตโมทย์) ช่อง 3 ปี 2547 (บรอดคาซท์) จันจิรา จูแจ้ง, น้ำผึ้ง-ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง, เซกิ โอเซกิ, ด.ช. ชาลี ไครรัตน์, ด.ญ. โฟกัส จีระกุล, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, วัชรินทร์ ฟรานซิส เองกุส, สุรพันธุ์ ชาวปากน้ำ, ฝันดี จรรยาธนากร, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย


คฤหาสน์จักรรัตน์ ช่อง 7 ลูกศร ธนาภรณ์, อภิชาติ หาลำเจียก (ไม่ได้ออกอากาศ)


คฤหาสน์ดำ (จินตวีร์ วิวัฒน์) ช่อง 9 ปี 2524 ศันสนีย์ สมานวรวงศ์, นาท ภูวนัย


คฤหาสน์ที่ไม่ธรรมดา ช่อง 5 ปี 2536 (ทีวีซีน) กาญจนาพร ปลอดภัย


คลั่ง
ช่อง 5 ปี 2529-30 (รัชฟิล์มทีวี-อีเอ็มไอ) ดาวเรือง (พิมพ์พรรณ) แสงทอง, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม, อัญชลี ชัยศิริ, มธุรส รัตนา, นราธิป กาญจนาวัตน์


คลื่นซัดใจ ช่อง 3 ปี 2535 เบน อิศรางกูรฯ, พาเมล่า เบาว์เด้นท์


คลื่นฝัน…วันรัก (วิรัลพัชร) ช่อง 9 ปี 2551-52 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์) ณัฐ ศักดาทร, นิศารัตน์ อภิรดี, ดนัยภัทร พิบูลสงคราม, พิมรา เจริญภักดี, ดาวิเด โดริโก้, กนกวรรณ ธนันไชย, ปภัสรา เตชะไพบูลย์, จาตุรงค์ พลบูรณ์, จิรายุส วรรธนะสิน


คลื่นรักสีคราม (ชลาลัย จากนิยายเรื่อง ใจดวงนี้ที่ไขว่คว้า) ช่อง 5 ปี 2548 (เอ็กแซ็กท์) สมชาย เข็มกลัด, เจี๊ยบ-โสภิตนภา ชุ่มภาณี, วรรธนะ กัมทรทิพย์, พิมรา เจริญภักดี, ชุมพร เทพพิทักษ์, อาภาพร กรทิพย์, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, พิศมัย วิไลศักดิ์, วิทิต แลด, ปิยะวรรณ จิตณาธรรม, สีดา พัวพิมล, ยาว ลูกหยี, ห้อย เบบี้โจ๊ก, คมกฤช ยุตติยงค์


คลื่นเสน่หา (กรุง ญ ฉัตร)
ช่อง 3 ปี 2526 นพพล โกมารชุน, มยุรา ธนบุตร, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, เดือนเต็ม สาลิตุล, สมภพ เบญจาธิกุล, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ณัฐกาญจน์ เศรษฐบุตร

ช่อง 3 ปี 2537 — ใช้ชื่อเรื่อง คลื่นชีวิต — (ละครไท) จอนนี่ แอนโฟเน่, จริยา สรณคม, บดินทร์ ดุ๊ก, เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร, สถาพร นาควิลัย, กันตา ดานาว, ภวิมล สุวรรณโพธิ์, เดือนเต็ม สาลิตุล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, จารุวรรณ ปัญโญภาส, ชรัส เฟื่องอารมย์, อำนวย ศิริจันทร์, ศิริวรรณ ทองแสง


คลุมถุงชน (พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ) ช่อง 7 ปี 2535 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) ยุทธพิชัย ชาญเลขา, วชิรา เพิ่มสุริยา, ชุมพร เทพพิทักษ์ (ละครสั้นปากกาทอง) 2 ตอนจบ


ความทรงจำใหม่…หัวใจเดิม ช่อง 5 ปี 2541 (Exact) ธงไชย แมคอินไตย์, คัทลียา แมคอินทอช, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, พิมผกา เสียงสมบุญ, กลส อัทธเสรี, พูนสวัสดิ์ ธีมากร


ความฝันของฐิตา ช่อง 5 ปี 2527 ฉัตรชัย เปล่งพานิช, อลิษา ขจรไชยกุล, ธิติมา สังขพิทักษ์


ความฝันของบุญมา ช่อง 3 ปี 2538


ความฝันที่ถูกทำลาย ช่อง 5 ปี 2537 (อัครมีเดีย)


ความรัก ช่อง 3 ปี 2521


ความรักกับเงินตรา (บุษยมาส) ช่อง 3 ปี 2541 (ทีวีซีน) ซอนย่า คูลลิ่ง, บิลลี่ โอแกน, วาสนา พูนผล, พิทยา ณ ระนอง, ชุดาภา จันทเขตต์, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, อภิชาติ หาลำเจียก, อำภา ภูษิต, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วีระยุทธ รสโอชา, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, เนาวรัตน์ ซื่อสัตย์


ความรักของคุณฉุย (ไมตรี ลิมปิชาติ) ช่อง 7 ปี 2534 (ดาราวิดีโอ) อนันต์ บุนนาค, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, เมทนี บุรณศิริ, กันตา ดานาว, ธงไท ธวัท, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, สมพร ปรีดามาโนช, มรกต ศรีสว่าง, วีรชัย ร่าเริงใจ, วชิระ บุรพรัตน์, สุวดี แสงสา, นริศรา ธรรมกามี, ยอดวงษ์ ยมาภัย


ความรักของคุณฉุย 2 (ไมตรี ลิมปิชาติ) ช่อง 7 ปี 2538 (ดาราวิดีโอ) อนันต์ บุนนาค, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, เมทนี บุรณะศิริ, รชนีกร พันธ์มณี


ความรักไม่มีกำแพง (หยก บูรพา) ช่อง 7 ปี 2538 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) บิณฑ์ (หรือ เอกพัน) บันลือฤทธิ์, กมลชนก โกมลฐิติ, ทนงศักดิ์ ศุภการ


ความรักสีขาว ช่อง 3 ประมาณปี 2532 หทัยรัตน์ อมตวณิชย, ทูน หิรัญทรัพย์, โดม ปกรณ์ ลัม


ความรักสีดำ (เพชรน้ำค้าง)
ช่อง 3 ปี 2527 อนุสรณ์ เดชะปัญญา, มยุรา ธนบุตร, นาถยา แดงบุหงา, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, สุริยัน ปฏิพัทธ์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, มนัส บุณยเกียรติ, วุฒิ คงคาเขต, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, ณัฐนี สิทธิสมาน

ช่อง 5 ปี 2538 (อัครมีเดีย) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, จินตหรา สุขพัฒน์, ลีลาวดี วัชโรบล, กษาปณ์ จำปาดิบ, ไพโรจน์ สังวริบุตร, สมภพ เบญจาธิกุล, ไปรมา รัชตะ, วสันต์ กรรณภูติ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, นภาพร หงสกุล, ศศิธร ปิยะกาญจน์, ดาวใจ ไพจิตร, ศิธา ทิวารี


ความรักแสนกล (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 5 อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ปรัชญา อัครพล, ลินดา ค้าธัญเจริญ, รสริน จันทรา, อุทุมพร ศิลาพันธ์, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ

ช่อง 3 ปี 2529 ดิลก ทองวัฒนา, กษมา นิสสัยพันธ์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, เด่นนภา จรรยงค์, ปนัดดา โกมารทัต


ความลับของซูเปอร์สตาร์ (ทีมเอ็กแซ็กท์) ช่อง 5 ปี 2551 (Exact) ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, ภูธเนศ หงษ์มานพ, น้ำทิพย์ จงรัชตะวิบูลย์, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, พิศาล อัครเศรณี, ชลิต เฟื่องอารมย์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, รัญญา ศิยานนท์, ภัทรา อธิราษฎร์กุล, สันติ สมบัติ


ความลับของดาวมรกต (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 7 ปี 2527 (กันตนา)


ความสมหวังของแก้ว
ช่อง 3 ปี 2532 เกรียงไกร อุณหะนันท์, ก้ามปู สุวรรณปัทม์, ด.ญ. พรรณนภา เทียมเศวต

ช่อง 7 ปี 2539 (ดาราวิดีโอ) บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, รชนีกร พันธุ์มณี, กฤติยาภรณ์ ตรีรัตนพันธ์, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, จามิน เหมพิพัฒน์, จอย กิติยา, อริชัย อรัญนารถ, ฉันทนา กิติยาพันธ์, พอเจตน์ แก่นเพชร, อรสา พรหมประทาน, ด.ญ. สาวิกา ไชยเดช (ละครสั้นปากกาทอง)


ความหวังความฝัน ช่อง 7 (ดาราวิดีโอ) (ละครสั้นปากกาทอง)


ความเอย ความรัก ช่อง 3 ปี 2538 เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, สินิทรา บุณยะศักดิ์


คอนโดมิเนียม (สีฟ้า) ช่อง 7 ปี 2527 (กันตนา) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, กาญจนา จินดาวัฒน์


ค่าของคน (โรสราเรน)
ช่อง 4 ฉลอง สิมะเสถียร, อรัญญา นามวงศ์

ช่อง 5 ปี 2522 พิศาล อัครเศรณี, วงเดือน อินทราวุธ, รัชนู บุญชูดวง, วิทูรย์ กรุณา

ช่อง 3 ปี 2528 อภิชาติ หาลำเจียก, เดือนเต็ม สาลิตุล, สมมาตร ไพรหิรัญ, เด่นนภา จรรยงค์, ธำรง วิจิตสาร

ช่อง 7 ปี 2536 (ดาราวิดีโอ) สันติสุข พรหมศิริ, นุสบา วานิชอังกูร, พิทยา ณ ระนอง, กชกร นิมากรณ์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, สุธี ศิริเจริญ, ณัฏฐพล กรรณสูต, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, อัจฉรียา ทิพย์สุคนธ์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมชาย สามิภักดิ์, ศิริวรรณ ทองแสง, เด๋อ ดอกสะเดา, แรม วรธรรม, ด.ญ. เจนนิเฟอร์ เกลล์, ด.ช. นิจิโรจน์ คุมสติ

ช่อง 7 ปี 2554 (เอ็กแซ็กท์) ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, วรนุช ภิรมณ์ภักดี, รพีภัทร เอกพันธ์กุล, พิชญา ศรีเทพย์, อนุชิต สพันธุ์พงษ์, อาณัตพล ศิริชุมแสง, อภิษฎา เครือคงคา, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, พิศมัย วิไลศักดิ์, ปภัสรา เตชะไพบูลย์, ภัสสร บุณยเกียรติ, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, ด.ญ. ชาร์เลท วาศิตา แฮเมเนา, ภูบดินทร์ ภู่สุวรรณ, กานต์ มิเกลลี, คมกฤช ยุตติยงค์, นภาพร หงสกุล, จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม, จรรยา ธนาสว่างดกุล (เริ่ม 25 ก.พ. – 9 เม.ย. 2554 รวม 20 ตอน ศ-ส-อา)


คาดเชือก ช่อง 7 ปี 2558 (ดีด้า) เคลลี่ ธนะพัฒน์, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, มิกค์ ทองระย้า, เมลดา สุศรี, กฤษฎา สุภาพพร้อม, กชกร ส่งแสงเติม, ปรานวรินทร ไชยชนากุล, ดาริน ดารากานต์, ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์, เล็ก ไอศูรย์, กาญจนาพร ปลอดภัย, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, สมชาย ศักดิกุล, สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ, อิทธิกร สาธุธรรม, ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, ภูบดินทร์ ภู่สุวรรณ, วชิรา เพิ่มสุริยา, เด่น ดอกประดู่, ต๋อง ชวนชื่น, พรรณี โต๊ะนายี, วิชัย นิ่มสกุล, เสกสรรค์ รอดประเสริฐ, ด.ช.จิรายุ ขุนรักษ์, ขาวผ่อง สิทธิชูชัย, รอน สมูเรนเบิร์ก, บัวขาว บัญชาเมฆ


คาวน้ำค้าง (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง ITV ปี 2544 (บริษัท ทูแฮนส์ จำกัด) ธิญาดา พรรณบัว, นินนาท สินไชย, ภัสสร บุญยเกียรติ, สถาพร นาควิลัย, วิทย์ วิจิตรานนท์, คงศักดิ์ เจริญจันทร์, สรณัฏฐ์ ฉัตรวิบูรณ์, จิรภัทร์ วงศ์ไพศาลลักษณ์, สิรคุปต์ เมทะนี, สุปราณี เจริญผล, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, ฐิติมา รุจิชลาดล, โอลิเวอร์ บีเบอร์, นฤมล นิลวรรณ, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, รสริน จันทรา, สมภพ เบญจาธิกุล, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, วรวุฒิ ธีระพล, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, ด.ช. ชินภัทร พึ่งพันธุ์, ด.ญ. อรไพลิน พึ่งพันธุ์


ค่าแห่งความรัก ช่อง 9 ปี 2523 มยุรา ธนะบุตร, พิศาล อัครเศรณี


ค่าแห่งชีวิต ช่อง 5 ปี 2530 (รัชฟิล์มทีวี) นาท ภูวนัย, อรัญญา นามวงศ์


คำพิพากษา (ชาติ กอบจิตติ) ช่อง 3 ปี 2528 เอ๋-กษมา นิสสัยพันธ์, จุ๋ม-กุลกนิช คุ้มครอง, ส. อาสนจินดา, มีศักดิ์ นาครัตน์


คำมั่นสัญญา (ทมยันตี)
ช่อง 3 ปี 2536 (ยูม่า 99) จอนนี่ แอนโฟเน่, สลักจิต ดลมินทร์, ดิลก ทองวัฒนา, เดือนเต็ม สาลิตุล, ไกรลาศ เกรียงไกร, รัชนก พูนผลิน, อานนท์ สุวรรณเครือ, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, จุรี โอศิริ, ชูศักดิ์ สุธีธรรม, ไพศาล หงษ์ไทย

ช่อง 7 ปี 2544 (ดาราวิดีโอ) บรู๊ค-ดนุพร ปุณณกันด์, กบ-สุวนันท์ คงยิ่ง, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, ญดา โชติชูตระกูล, ไพโรจน์ สังวริบุตร, กาญจนาพร ปลอดภัย, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, พอเจตน์ แก่นเพ็ชร, ธิดารัตน์ จันดารา (ละครสั้น)


คำอธิษฐานของดวงดาว ช่อง 5 ปี 2530 (รัชฟิล์มทีวี) วีนัส ทิพยจันทร์


คินตามณี..ที่นี่มีรัก (พิมพ์กมล ประเสริฐ์วงศ์) ช่อง 3 ปี 2544 (เมจิค) ลิฟท์-สุพจน์ จันทร์เจริญ, ฐนิชา ดิษยบุตร, อลิชา ไล่ศัตรูไกล, โดนัท-มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, แดน-วรเวช ดานุวงศ์, ณัฐนันท์ คุณวัฒน์


คิวบิก (B 13 s.t) ช่อง 3 ปี 2557 (ยูม่า 99) ธนิน มนูญศิลป์, ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, ภาราดา ชัชวาลโชติกุล, โชติกา วงศ์วิลาศ, เซลิน่า เพียซ, ปภาณ มนูญศิลป์, อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์, ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์, วริษฐ์ ทิพโกมุท, โชคชัย บุญวรเมธี, พงศ์ศิลป์พิพัฒน์, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, สันติสุข พรหมศิริ, พิเชษฐ์ไชย ผลดี, พศิน เรืองวุฒิ, โชกุน สันธนะพานิช, เตชินท์ ปิ่นชาตรี, ธนธร ศวัสกร


คีตโลกา (รอมแพง) ช่อง 7 ปี 2557 (มีเดีย สตูดิโอ) วงศกร ปรมัตถากร, อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล, ลิขิต บุตรพรม, อรลีฬห์ โสตถิวันวงศ์, เจจินตัย อันติมานนท์, ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล, ปิยะดา เพ็ญจินดา, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, รัชนี ศิระเลิศ, วสันต์ โพธิพิมพานนท์, ดวงดาว จารุจินดา, กัญจน์ณิชา กิตติพรภาณุวงศ์, กษาปณ์ จำปาดิบ, ชนานา นุตาคม, ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, ณัฏฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา, วิมลรัตน์ บาลี, ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์, ธนัฑสอัศม์ ชื่นพันธุ์, ต๋อง ชวนชื่น, กฤตย์ อัทธเสรี, ธนา สินประสาธน์


คืนของฉัน วันของเธอ (ถิรนันท์ – ชัญญา) ช่อง 5 ปี 2540 (กันตนา) เวฟ-สาริน บางยี่ขัน, ราโมน่า ซาโนลารี่, โอลิเวอร์ พูพาร์ต, อิศริยา สายสนั่น, แองเจล่า ซาโนลารี่, ธนพล โพธิ์ธา, จีรศักดิ์ แสงโชติ, ดำรงค์เดช แสงสว่าง, อมราพร สุดสายเนตร, สันติ จีมส์, เปียทิพย์ คุ้มวงษ์, เดือนเต็ม สาลิตุล, มานพ อัศวเทพ, กำธร ทัพคัลไลย, มณีวรรณ เรือนทอง, ลิขิต บุญประกอบ, ตณิต อักษรนันทน์, กิตติพล เกศมณี, เบญจวรรณ ฤาชา, ณรงศักดิ์ ชัยเชียงเอม, อรัญญา ประทุมทอง, อังคณา ณ ถลาง, ปาณิศา สดมณี, กาญจนาพร ปลอดภัย, อรรถชัย อนันตเมฆ, อลิษา ขจรไชยกุล, รสริน จันทรา, สุวัชชัย สุทธิมา, ไกรสร แสงอนันต์, ศศิธร ทอมมัส, ศิริวรรณ ทองแสง, อรศรี บาเลนซิเอก้า, ด.ญ. หยาดทิพย์ ราชปาล, ด.ญ. แชแนล เกลล์


คืนนี้มีเพียงดาว ช่อง 3 ปี 2534 พลรัตน์ รอดรักษา, ธัญญา โสภณ


คืนวันพระจันทร์อับแสง (เหม เวชกร) ช่อง 3 ปี 2537 (ละครสั้นสยองขวัญจบในตอน)


คืนสุดท้าย ช่อง 5 ปี 2534 (ดีเดย์เอนเตอร์เทนเม้นท์) อิ๊ด ฟุตบาธ, มงคล อุทก, พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ


คืนหนึ่ง
ช่อง 3 วินิจ เลิศรัตนชัย, รัญญา ศิยานนท์

ช่อง 9 ปี 2530 — ใช้ชื่อเรื่อง — เหตุเกิดเมื่อคืนหนึ่ง — ธเนศ วรากุลนุเคราะห์, ธัญญา โสภณ


คือความรัก (วาสนา) ช่อง 3 ปี 2538 สิทธิพร นิยม, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, วรวิทย์ นัยสำราญ, เขมสรณ์ หนูขาว, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, พิชริยประภา นาคบุญชัย, กีรติ เทพธัญญ์, ทัตพงศ์ พงศ์ทัต, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, สุกัญญา นาคสนธิ์ (ร้อยรสบทละคร)


คือสายใยและผูกพัน ช่อง 5 ปี 2537 (ทีวีซีน)


คือหัตถาครองพิภพ (น้ำอบ)

ช่อง 7 ปี 2538 (ดาราวิดีโอ) จารุณี สุขสวัสดิ์, ปรียานุช ปานประดับ, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, จีนส์ แฟร์เน็ต, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, นัท มีเรีย, ชาช่า อัลเทอร์เมท, คลาวเดีย จักรพันธุ์, มิเชลล์ ชีเกรฟเดลี่, สวิช เพชรวิเศษสิริ, อัษฎา พานิชกุล, ธรรม์ โทณะวณิก

ช่อง 7 ปี 2556 (ดีด้า) ปิยธิดา วรมุสิก, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, เดวิด อัศวนนท์, อริศรา วงษ์ชาลี, ชวัลนันท์ จันทร์ทรัพย์, เซฟฟานี่ อาวะนิค, อัปสรสิริ อินทรคูสิน, ซอนญ่า สิงหะ, ชินวุฒ อินทรคูสิน, นวินดา เบอร์ต๊อดตี้, ปรมิณ ศิระวนาดร, ธัญสินี พรมสุทธิ์


คุณกระบือสื่อรัก (คนแซ่หว่อง – มานะ ณ บุรีรัมย์) ช่อง 3 (ยูม่า 99) ต่าย-ณัฐพล ลียะวณิช, จ๊ะ-จิตตาภา แจ่มปฐม, เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์, จินนี่-ธนิดา กาญจนวัฒน์ (ปิดกล้องช่วงกลางปี 2551) (ยังไม่ได้ออกอากาศ)


คุณแจ๋วกระเพราไก่ คุณชายไข่ดาว (เพ็ญศิริ) ช่อง 7 ปี 2546 (กันตนา) สุวนันท์ คงยิ่ง, จุลจักร จักรพงษ์, เวฟ-สาริน บางยี่ขัน, เจมี่ บูเฮอร์, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, ดารณีนุช โพธิปิติ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, กฤตย์ อัทธเสรี, วจี อรรถไกวัลวที, พิพัฒน์พล โกมารทัต, น้อย โพธิ์งาม, ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์, วิทิต แลต, ราตรี วิทวัส, เมธิษา คงตระกูล, ไบรอน บิชอบ, อรนรี ไชยโกมล, เจเน็ท เขียว, ชูศรี เชิญยิ้ม, ปาจารีย์ ณ นคร, สินีนาฏ โพธิเวช, นิภัทร ดุลย์ธำรงกิจ, สุรศักดิ์ ชัยอรรถ


คุณฉุย 5 (เค้าโครงเรื่องโดย ไมตรี ลิมปิชาติ) ช่อง 7 ปี 2539 (ดาราวิดีโอ) อนันต์ บุนนาค, รชนีกร พันธ์มณี, โอลิเวอร์ พูพาร์ท


คุณชาย (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 7 (เป่าจินจง) อั้ต-อัษฎา พานิชกุล, ศิววงศ์ ปิยะเกศิน, บัวชมพู ฟอร์ด, ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต, เกรียงไกร อุณหะนันท์, กาญจนาพร ปลอดภัย, รัญญา ศิยานนท์, รัชนี ศิระเลิศ, ทนงศักดิ์ ศุภการ, พิทยา ณ ระนอง, จีรศักดิ์ แสงโชติ, มณฑานี ตันติสุข, ดวงใจ หทัยกาจน์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, สมภพ เบญจาธิกุล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, เปียเช่อร์ คริสเต็นเซ็น, ยอดมนู ภมรมนตรี, สีดา พัวพิมล, ศรีสุนันท์ วรรณพุฒ, เอกชัย พงษ์ดี, พรรณภา เทียมเศวต, ด.ช. นิรวิทธ์ เรนเดลล์, จุรี โอศิริ, สมชาย สามิภักดิ์, นพพล โกมารชุน


คุณชายจอมยุ่ง (ชลาลัย) ช่อง 3 ปี 2547 (อาร์เอส) ธนา สุทธิกมล, ธิญาดา พรรณบัว, สุวัจนี ไชยมุสิก, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, ณัฐสวาสดิ์ หมั้นทรัพย์, บรมวุฒิ หิรัณญัติฐิติ, ชุติมา เอเวอรี่, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ดวงตา ตุงคะมณี, มานพ อัศวเทพ, นวลปรางค์ ตรีชิต, อรสา อิศรางกูรฯ


คุณชายจำแลง (ฐานวดี สถิตยุทธการ) ช่อง 5 ปี 2548 (เอ็กแซ็กท์) ศตวรรษ เศรษฐกร, อรจิรา แหลมวิไล, กริช หิรัญพฤกษ์, วิชุดา พินดัม, มนตรี เจนอักษร, ชลิต เฟื่องอารมย์, อุทุมพร ศิลาพันธุ์


คุณชายตำระเบิด (ภาคินัย) ช่อง 7 ปี 2553 (ดีด้า) เติ้ล-ตะวัน จารุจินดา, อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, น้ำหวาน-กรรณาภรณ์ พวงทอง, เอส-กันตพงษ์ บำรุงรักษ์, มะนาว-ศรศิลป์ มณีวรรณ์, มิกค์ ทองระย้า, ดวงดาว จารุจินดา, ปาริตา โกศลศักดิ์, ภัทรนิษฐ์ แก้วมณี, สาริน บางยี่ขัน, วิชญ จารุจินดา, เจมี่ บูเฮอร์, นึกคิด บุญทอง, ต๋อง ชวนชื่น, รชนีกร พันธุ์มณี, สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ, วรภร เลิศเกียรติไพบูลย์, ปนัดดา โกมารทัต, เยาวเรศ นิศากร, อรสา อิศรางกูรฯ, สุภัทรา ทิวานนท์


คุณชายติดหรู คุณหนูติดดิน (รัมย์) ช่อง 3 ปี 2553 (สเต็ป เพาเวอร์ทรี) นุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, นัฐฐพนธ์ ลียะวณิช, จุตรวิทย์ คชน่วม, ปิยะดา ตุรงคกุล, สุพจน์ จันทร์เจริญ, ชาลิสา บุญครองทรัพย์, อุ้ม-ลักขณา วัธนวงศ์สิริ, ก็อต-จิรายุ ตันตระกูล, มธุรินทร์ สุธารัตน์, วัชรารัศมี สุนทรพนาเวศ, เป็ด เชิญยิ้ม, วรุฒ วรธรรม, บี-ปุณิกา โยคะกุล,เอ็กซ์-จาตุรงค์ โกลิมาศ, เด๋อ ดอกสะเดา, วันทนา บุญบันเทิง, จารุณี บุญเสก, ด.ช. ปภิชา คัมภิรานนท์, มัทณาวี คีแนน, ธงธง จ๊กม๊ก, นฤมล นิลวรรณ, ท๊อป ดอกกระโดน, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์, กรุณา มอริส, แจ๊ส สรวัย, ปัต บ้านผม, ฐิติภัสร์ ศรีคงณัฐกุล (ออกอากาศ 10 ธ.ค. 2553 จ-ศ)


คุณชายทรานซิสเตอร์ (พรรณเศวต) ช่อง 3 ปี 2548 (มาสเตอร์ วัน) เขตต์ ฐานทัพ, เพชรลดา เทียมเพชร, สาริน บางยี่ขัน, กุลวรา วรศิริ, อติวัฒน์ เที่ยงมงคล, นราวัลย์ นิรัติศัย, กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล, เอลิกา พลอยอัมพร, พรเทพ อนุพันธ์, ปานวาด เหมมณี, อรัญญา นามวงศ์, เศรษฐา ศิระฉายา, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, ดารุณี กฤตบุญญาลัย, ดิลก ทองวัฒนา, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สมมาตร ไพรหิรัญ, เคน ฉัตรรังสิกุล, พิมพ์แข กุญชรฯ, นฤมล นิลวรรณ, ณัฐณี สิทธิสมาน, กนกวรรณ บุรานนท์, ชมพู่ ก่อนบ่าย, วิชาวีร์ รังค-วร, โย่ง เชิญยิ้ม, เต่า เชิญยิ้ม, อัศนัย เทศทะวงศ์, สมภพ เบญจาธิกุล, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, ตึ๋ง หนองปรือ, วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ, ลุงยุ้ย ลุยสวน, ไกรสีห์ แก้ววิมล


คุณชายร้ายเล่มเกวียน (สุรินทร์ รุ่งสว่าง) ช่อง 3 ปี 2549 (อาร์เอส) รัฐภูมิ โตคงทรัพย์, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, ภรันยู โรจนวุฒิธรรม, พรรณชนิดา ศรีสำราญ, เบญจพล เชยอรุณ, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, พิมพ์ชนก พลบูรณ์, ราตรี วิทวัส, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ธัญญา วชิระบรรจง, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล


คุณนาย
ช่อง 3 ปี 2527 รัชนู บุญชูดวง, สมภพ เบญจาธิกุล, กิ่งดาว ดารณี, จินตนา ตุงคะรัตน์, นวลปรางค์ ตรีชิต

ช่อง 3 อรรถชัย อนันตเมฆ, ชโลมจิตร จันทร์เกตุ


คุณนายจิตป่วน ช่อง 3 ปี 2542 นิธิ สมุทรโคจร, โบว์-ปรารถนา องค์ชัยศักดิ์, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์


คุณนายส้มหล่น ช่อง 3 ปี 2540 พล ตัณทะเสถียร, น้ำฝน โกมลฐิติ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, วัลวิภา โยคะกุล (ร้อยรสบทละคร)


คุณนายสามสลึง (วราภา) ช่อง 3 ปี 2553 (สเต็ป เพาเวอร์ทรี) ณัฐพล ลียะวณิช, น้ำฝน-พัชรินทร์ จัดกระบวนพล, จินตหรา สุขพัฒน์, โกสินทร์ ราชกรม, อัมราภัสร์ จุลกะเสียน, จิรายุ ตันตระกูล, พรรษชล คุ้มแพรวพรรณ, สันติสุข พรหมศิริ, ดิลก ทองวัฒนา, ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, สุปราณี เจริญผล, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, กฤต อัทธเสรี, กอบสุข จารุจินดา, อรสา อิศรางกูรฯ, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, โจ บอยสเกาท์, จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม, ปื๊ด แบล็กแคท, พรศิริ วิเชียร เทียบ, สาริตา สวัสดิกำธร, จ๋องแจ๋ง เชิญยิ้ม, วรายุทธ มิลินทจินดา, ปรารถนา สัชฌุกร, แอนดี้ เขมพิมุก, นฤมล นิลวรรณ, ปีเตอร์ ธนสูตร, วชิรา เพิ่มสุริยา, ธนธร กิตติศัพท์


คุณนายสายลับ (ชลาลัย) ช่อง 5 ปี 2549 (เอ็กแซ็กท์) ชาคริต แย้มนาม, นัท มีเรีย, อภิชาต พัวพิมล, ชลิต เฟื่องอารมย์, ไทนี่ กลิ่นเนียม, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, โจโจ้ ไมอ๊อกซิ, กรุง ศรีวิไล, คมกฤช ยุตติยงศ์, นง เชิญยิ้ม, โอ๋ เบบี้โจ๊ก


คุณนายโอซาก้า ช่อง 5 ปี 2539 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์) ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, ปภัสรา ชุตานุพงษ์


คุณปู่ซู่ซ่า (เปี๊ยก โปสเตอร์)
ช่อง 3 ปี 2529 อภิชาติ หาลำเจียก, วรรษมน วัฒโรดม, ชนาภา นุตาคม, สุประวัติ ปัทมสูต

ช่อง 7 ปี 2542 (พีดี วิดีโอ) ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, ธัญญาเรศ รามณรงค์, เมธี อมรวุฒิกุล, กนกพร โลศิริ, ปริญญ์ วิกรานต์, กีรติกร ชาญเลขา, เมธินทร์ ฮุ่นตระกูล, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, ศรัณยา เศวตศิลป์, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ธัญญรัตน์ โลหนันท์, น้องพลอย, เมทินี กิ่งโพยม, เกียรติ กิจเจริญ, แชมเปญ เอ็กซ์, อรุณ ภาวิไล, จตุรงค์ มกจ๊ก, นริสา พรหมสุภา, ศิวกร สุขเสวตร์, เด่น ดอกประดู่, สีเทา, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ


คุณปู่ที่รัก ช่อง 5 ปี 2526 (กันตนา)


คุณผู้หญิง (เพ็ญแข วงศ์สง่า)
ช่อง 5 ปี 2522 เศรษฐา ศิระฉายา, อรัญญา นามวงศ์

ช่อง 9 ปี 2531 — ใช้ชื่อเรื่อง รักไม่เป็น — (สีบุญเรืองสยามสตูดิโอ) เอกพัน บันลือฤทธิ์, ภัทรา ทิวานนท์


คุณผู้หญิงบานเบอะ ช่อง 5 ปี 2538 พาเมล่า เบาว์เด้น, ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล


คุณพ่อจอมซ่าส์ (กันยามาส) ช่อง 3 ปี 2540 (พริ๊นซ์ โปรดักชั่น) สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, ขวัญฤดี กลมกล่อม, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, นีโน่-เมทนี บุรณศิริ, เดือนเต็ม สาลิตุล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สุประวัติ ปัทมสูต, กฤษณ์ ศุกระมงคล, ดารณีนุช โพธิปิติ, นีรนุช ปัทมสูต, เคน ฉัตรรังสิกุล, กล้วย เชิญยิ้ม, ราตรี วิทวัส, ยุวดี เรืองฉาย, เบญจพล เชยอรุณ, ปรารถนา สัชฌุกร


คุณพ่อจอมเฟี้ยว-Daddy Duo (ทองเอก)
ช่อง 5 ปี 2530 (รัชฟิล์มทีวี + สีบุญเรืองสยามสตูดิโอ)
ช่อง 9 ปี 2552 (Yaak – อาร์เอส) รัฐภูมิ โตคงทรัพย์, ศกลรัตน์ วรอุไร, อธิกิตติ์ พริ้งพร้อม, ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์


คุณพ่อรับจ้าง (ฉลอง เจยาคม) ช่อง 7 ปี 2547 (เรด ดราม่า) ศรราม เทพพิทักษ์, สุวนันท์ คงยิ่ง, ด.ช. แพทริค มกรมณี, แคนดี้ เอเวอร์รี, กรรชัย กำเนิดพลอย, รมิดา ประภาสโนบล, สมบัติ เมทะนี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์


คุณพ่อหวานแหวว (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2553 (ดีด้า) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, ฝนทิพย์ วัชรตระกูล, ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล, พาทิศ พิสิฐกุล, ภทรนันท์ จามิภรณ์, ศรศิลป์ มณีวรรณ์, ทศพร รถกิจ, อินทิรา เกตุวรสุนทร, ทูน หิรัญทรัพย์, สุภัทรา ทิวานนท์, สมบัติ เมทะนี, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, วนิษฐา วัชโรบล, ปริษา ทนาวิวัฒน์, ด.ช. ชญานิน เต่าวิเศษ, ด.ญ. ปานรดา คเชนทร์นุกูล, เกรียงไกร อุณหะนันท์, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, สุรวุท ไหมกัน (ออกอากาศ 13 ต.ค. – 8 ธ.ค. 2553 รวม 17 ตอน พ-พฤ)


คุณแม่จำแลง (สีชาติ) ช่อง 3 ปี 2551 (ชลลัมพี) ชาคริต แย้มนาม, ธัญญาเรศ เองตระกูล, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, อภิษฎา เครือคงคา, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, ชานน มกรมณี, โจโจ้ ไมอ๊อกซิ, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, มิค บรมวุฒิ, เกริก ชิลเลอร์, วรรณษา ทองวิเศษ, สุชาดา เช็คลีย์


คุณแม่เพื่อนรัก ช่อง 7 ปี 2533 (กันตนา) กันตา ดานาว, แหม่ม-วิชชุดา พินดั้ม, จอนนี่ แอนโฟเน่, อลิษา ขจรไชยกุล


คุณแม่รับฝาก (กันยามาส) ช่อง 3 ปี 2547 (เมกเกอร์ เจ) ธัญญาเรศ รามณรงค์, พล ตัณฑเสถียร, จอนนี่ แอนโฟเน่, ลดา เองชวเดชาศิลป์, กรุณพล เทียนสุวรรณ, สินิทรา บุณยศักดิ์, ศานันทินี พันธุ์ชูจิต, เอมวลี จึงไพศาล, เอกชัย วรินทร์ชราพร, พิศาล อัครเศรณี, ชลิต เฟื่องอารมย์, ทัศวรรณ เสนีย์วงศ์ฯ


คุณย่าที่รัก ช่อง 5 ปี 2525 (กันตนา)


คุณย่าดอทคอม (ดวงใจ) ช่อง 3 ปี 2548 (เมคเกอร์ กรุ๊ป) เจ๊ท-ณัฐพงศ์ เหมือนประสิทธิเวช, ขวัญ-อุษามณี ไวยทยานนท์


คุณยายกายสิทธิ์ ช่อง 5 ปี 2526 (เจเอสแอล) มาลี เวชประเสริฐ


คุณยายสายเดี่ยว (กันยามาส) ช่อง 3 ปี 2550 (บอร์ดคาซท์) มาร์กี้-ราศรี บาเลนซิเอก้า, สราวุฒิ มาตรทอง, สินจัย เปล่งพานิช, สุรินทร คารวุตม์, บุศรินทร์ มโหทาน, พรรณชนิดา ศรีสำราญ, พิมลวรรณ ศุภยางค์, สันติสุข พรหมสิริ


คุณหญิงแข่งบุญ (วลัย นวาระ) ช่อง 7 ปี 2537 (บริษัทเอเอนเตอร์เทนเม้นท์ + ดาราวิดีโอ) เบน อิศรางกูร ณ อยุธยา, อุษณีย์ รักกสิกรณ์, รัญญา ศิยานนท์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, วันชัย เผ่าวิบูล, สุรีย์พร เขียนศิริ, สรนันท์ ร เอกวัฒน์, สมิท ธนโชติ, นัยนา คชแสง, จิตตรา จำเริญศักดิ์, รจิต ภิญโญวนิช, สมาน มะลิซ้อน, สมสกุล ยงค์ประยูร, มนทิพย์ พันธุ์เพ็ง, ด.ช. นิจิโรจน์ คุมสติ, ธรรมนูญ ชุมธิรัตน์, พิศมัย วิไลศักดิ์ (ละครสั้นปากกาทองมินิซีรี่ย์)


คุณหญิงจอมแก่น (นลิน บุษกร) ช่อง 3 ปี 2536 (ฮูแอนด์ฮู) แคทลียา อิงลิช, ปราโมทย์ แสงสร, วินัย ไกรบุตร, ภวิมล สุวรรณโพธิ์, รัชนก พูลผลิน, เวนย์ ฟอนโคลเนอร์, ปราบ ยุทธพิชัย, ปริญญ์ วิกรานต์, อภิชาติ หาลำเจียก, ปริศนา กล่ำพินิจ, ธงชัย ประสงค์สันติ, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, พิศมัย วิไลศักดิ์, อรสา พรหมประทาน, สมมาตร ไพรหิรัญ, อัญชลี ไชยศิริ, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง


คุณหญิงนอกทำเนียบ (ทมยันตี)
ช่อง 5 อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, นงลักษณ์ โรจนพรรณ, วิยะดา อุมารินทร์

ช่อง 3 ปี 2527 ภิญโญ ทองเจือ, ลินดา ค้าธัญเจริญ, นันทวัน เมฆใหญ่, ดิลก ทองวัฒนา, เป็นหนึ่ง ไชยชิต, ณัฐกานต์ เศรษฐบุตร, สุกัญญา, เมตตา รุ่งรัตน์

ช่อง 7 ปี 2535 (ดาราวิดีโอ) นพพล โกมารชุน, อภิรดี ภวภูตานนท์, นุสบา วานิชอังกูร, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, รักษ์สุดา สินวัฒนา, สุรางคณา สุนทรพนาเวศ, ขวัญภิรมย์ หลิน, ไปรมา รัชตะ, ศิตา ศิราพร, ชุมพร เทพพิทักษ์, เมตตา รุ่งรัตน์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, มาฬิศร์ เชยโสภณ, วิทิต แลต, ดลกมล ศรัทธาทิพย์, สมชาย ปาตัน, ด.ญ. แนน-สกุลรัตน์ ใจซื่อ


คุณหญิงบ่าวตั้ง (นันทนา วีระชน) ช่อง 9 ปี 2534 (ดาวเรืองสตูดิโอ) รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, สายันต์ จันทรวิบูลย์, สุนันทา วรยศ, ชลิต เฟื่องอารมย์, ฉันทนากิตติยพันธ์, มานพ อัศวเทพ, น้ำเงิน บุญหนัก, ยอด นครนายก, นิสาลักษณ์ ศรีนาคาร, ปรีชา เกตุคำ, ดวงเดือน จิไธสงค์, ระวิน ชุมเกษียร, มณีรัตน์ ไวยวุฒิ, ทิวลิป นาคสมภพ, อิสรา ประสพมั่น, กาย กลั่นกลิ่น, นภาพร หงสกุล, โกร่ง กางเกงแดง, ประไพ สิโณทก, มุกดา บุญทอง, ไข่หมึก ดาวเรือง, นึกคิด บุญทอง


คุณหญิงพวงแข (ก. สุรางคนางค์)
ช่อง 4 ……………………

ช่อง 7 ปี 2526 (ดาราวิดีโอ) พล พลากร, จิตรลดา สัจจะเทพ, นันทวัน เมฆใหญ่, กมลวรรณ ขวัญศิริ, สุริยา ชินพันธ์

ช่อง 3 ปี 2536 เกรียงไกร อุณหะนันท์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, สายธาร นิยมกาญจน์


คุณหญิงแสงแข (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 5 ปี 2530 (รัชฟิล์มทีวี) แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์
ช่อง 7 ปี 2536 (บริษัทเอเอนเตอร์เทนเม้นท์ + ดาราวิดีโอ) (ละครสั้นปากกาทอง)


คุณหนูฉันทนา (วัตตรา) ช่อง 3 ปี 2552 (มาสเตอร์วัน) ณัฐพล ลียะวณิช, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, ดนัย จารุจินดา, เพชรลดา เทียมเพ็ชร, ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ, แอนนี่ บรู๊ค, สันติสุข พรหมศิริ, กรุณพล เทียนสุวรรณ, กิ๊ฟ-อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์, ปาจรีย์ ณ นคร, อดิศร อรรถกฤษณ์, เบ็ญจสิริ วัฒนา, อติเทพ ชดช้อย, สุชาดา พูนพัฒนสุข, วิยะดา อุมารินทร์, จรรยา ธนาสว่างกุล, กล้วย เชิญยิ้ม, วิมลพรรณ ชาลีจังหาญ, พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, ด.ญ. นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล, จีรนันท์ ปรีดากุล, ชลลกา ฮวดกระโทก, พัฒนาวดี วัฒนถาบุตร, ศรีหลอด สีใส, ปริศนา กล่ำพินิจ


คุณหนูดอกฟ้า กะ แมวข้างบ้าน (กันยามาส) ช่อง 7 ปี 2548 (ดีด้า) วัชรบูล ลี้สุวรรณ, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, อาริษา วิลล์, กฤษฎี พวงประยงค์, อติมา ธนเสนีวัฒน์, ปานวาด เหมมณี, อรรถชัย อนันตเมฆ, วาสนา สิทธิเวช, ชุดาภา จันทเขต, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา


คุณหนูเทวดา (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2551 (ดาราวิดีโอ) ศุกลวัฒน์ คณารศ, เขมนิจ จามิกรณ์, เขตต์ ฐานทัพ, ณิชานันท์ ฝั้นแก้ว, เจจินตัย อันติมานนท์, สิทธิพร นิยม, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, ยุคลธร พินิจ, วีรินทร์ เชยอรุณ, ตฤณ เศรษฐโชค


คุณหนูอารมณ์ร้าย & ผู้ชายปากแข็ง ช่อง 5 ปี 2541 (Exact) ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, แอน ทองประสม, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, นวลปรางค์ ตรีชิต, วัชระ ปานเอี่ยม, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, สมเจตน์ เจริญวัฒน์อนันต์, สีเทา, จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์, มรกต โกมลบุตร, ไพโรจน์ สังวริบุตร 


คุณหมอช่วยด้วย (ศรีฟ้า ลดาวัลย์) ช่อง 3 ปี 2527 นิรุตต์ ศิริจรรยา, เดือนเต็ม สาลิตุล, ณัฐกาญจน์ เศรษฐบุตร, กำธร สุวรรณปิยะศิริ


คุณหมอ ม. 3 (เพ็ญศิริ) ช่อง 7 ปี 2553 (599 ออนแอร์) ซี-ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, เอมี่-มรกต กิตติสาระ, ธันญ์ ธนากร, เปรมสินี รัตนโสภา, ปาริตา โกศลศักดิ์, ซัน-พิชยดนย์ พึ่งพันธ์, กฤษฎี พวงประยงค์, อิทธิกร สาธุธรรม, เจมี่ บูเฮอร์, วีรินทร์ เชยอรุณ, ธราภา กงทอง, ตฤณ เศรษโชค, ปนัดดา วรัญญาณ, นันทัย พิศลยบุตร, ปนัดดา โกมารทัต, ดร. ปัทมาฆะ สุคนธมาน, พจนีย์ ใยละออ, เจษฎาพล ฉิมพลี, ไกรลาศ เกรียงไกร, อติกานต์ มาลัยชู


คุ้มผาคำ (นิดา)
ช่อง 9 ปี 2519 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, รัชนู บุญชูดวง

ช่อง 7 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์) พอล ภัทรพล, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, ลิฟท์-สุพจน์ จันทร์เจริญ (ยังไม่ออกอากาศ)


คู่กรรม (ทมยันตี)
ช่อง 4 ปี 2513 มีชัย วีระไวทยะ, บุศรา นฤมิต

ช่อง 4 ปี 2515 ชนะ ศรีอุบล, ผาณิต กันตามระ

ช่อง 9 ปี 2521 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ศันสนีย์ สมานวรวงษ์, ทัต เอกทัต, จุฑารัตน์ จินรัตน์, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต

ช่อง 7 ปี 2533 (ดาราวิดีโอ) ธงไชย แมคอินไตย์, กมลชนก โกมลฐิติ, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ดวงดาว จารุจินดา, มานพ อัศวเทพ, สมควร กระจ่างศาสตร์, บรรเจิดศรี ยมาภัย, ปัญญา นิรันดร์กุล, ทาคาชิ วาชานุกิ, ชลิต เฟื่องอารมย์

ช่อง 3 ปี 2546-47 (อาร์เอส) ศรราม เทพพิทักษ์, เบนซ์-พรชิตา ณ สงขลา, จินตหรา สุขพัฒน์, มนตรี เจนอักษร, กรรชัย กำเนิดพลอย, พิศมัย วิไลศักดิ์, จารุณี สุขสวัสดิ์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, เขมสรณ์ หนูขาว, นันทพร โกสินทรเสนีย์, มานพ อัศวเทพ, อภิชาติ หาลำเจียก, ค่อม ชวนชื่น, ถั่วแระ เชิญยิ้ม, ไกรลาศ เกรียงไกร

ช่อง 5 ปี 2556 (เอ็กแซ็กท์) สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว, หนึ่งธิดา โสภณ, นภัทร อินทร์ใจเอื้อ, ปวีณา ชารีฟสกุล, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สรพงษ์ ชาตรี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ภูริ หิรัญพฤกษ์, กลศ อัทธ, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, นาท ภูวนัย


คู่กรรม 2 (ทมยันตี) ช่อง 3 ปี 2547 (อาร์เอส) วรเวช ดานุวงษ์, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, ศรราม เทพพิทักษ์, พรชิตา ณ สงขลา, นันทกา วรวณิชานันท์, กรุณพล เทียนสุวรรณ เป็น วนัส, เขมสรณ์ หนูขาว, จินตหรา สุขพัฒน์, จารุณี สุขสวัสดิ์


คู่กัดหัวใจฟัดเหวี่ยง ช่อง 7 ปี 2545 (โพลีพลัส) อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, นาเดีย นิมิตรวานิช, สุริวิภา กุลตังวัฒนา, คมสัน นันทจิต, ธิติยา นพพงษากิจ, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, ศุภศร สุขเกษม, รุ่งนภา พงศ์ทิพย์สุคนธ์


คู่แกร่ง แข่งกันเก่ง (เพ็ญศิริ) ช่อง 7 (กันตนา) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, สาวิกา ไชยเดช, อานัส ฬาพานิส, กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, ดิลก ทองวัฒนา, โน้ต เชิญยิ้ม, คนางค์ ดำรงหัด, ชวัลวิทย์ สีหเดชรุ่งชัย, พัฒนะ พันธุ์เทวะ, ดาหวัน สิงห์วี, บุญโทน คนหนุ่ม


คู่ขวัญ (โสภาค สุวรรณ) ช่อง 3 ปี 2548 (อัครพล โปรดัคชั่น) พอล-ภัทรพล ศิลปาจารย์, ตุ๊กตา-อินทิรา แดงจำรูญ, เฌอมาลย์ บุณยศักดิ์, สิทธิพร นิยม, สถาพร นาควิไล, อริศรา วงษ์ชาลี, พิเชษฐไชย ผลดี, สุกัญญา ไรวินท์, พิศาล อัครเศรณี, เดือนเต็ม สาลิตุล, ธัญญา โสภณ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, สุปราณี เจริญผล, อลิษา ขจรไชยกุล, พิราวรรณ ณ นคร, มารศรี อิศรางกูรฯ, น้ำเงิน บุญหนัก, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, วสันต์ อุตตมะโยธิน, ลูกน้ำ เพิ่มสกุล, เคน ฉัตรรังสิกุล, อำภา ภูษิต, เวนซ์ ฟอลโคเนอร์, กรกฎ ธนภัทร, ชูศรี เชิญยิ้ม, สิริกาญจน์ จิระมงคลฉัตร, ชลทิศ สุขเจริญ, วรรณนภา ลิ่มประดิษฐานนท์, ธัญญาลักษณ์ วรพิมพ์รัตน์, เมฆอมร เชื้อรานัญ, พิศมัย วิไลศักดิ์, วุฒิ คงคาเขตร, ผจญ ดวงขจร, นฤพนธ์ ดุริยพันธ์, กำพลเดชชูสรานนท์, ทิว พรากรณ์, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, สุริยัน อริยวงศ์โสภณ, สุชาดา พูนพัฒนสุข, นิธิ ผลทวี, ประหยัด สมศิริ, สุวิทย์ เศรษฐธรกุล


คู่เขย-คู่ขวัญ (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2541 (ดาราวีดีโอ) อัมรินทร์ สิมะโรจน์, พัชราภา ไชยเชื้อ, ศรัณย์ สาครสิน, วรรณพร ฉิมบรรจง, ธนพล แมคโดนัลด์, ญดา โชติชูตระกูล, เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น, ศิขรินธาร พลายพฤกษ์, สมบัติ เมทะนี, โกวิท วัฒนกุล, อมรา อัศวนนท์, อัญชลี ชัยศิริ


คู่แค้นแสนรัก (ดัดแปลงจากบทประพันธ์เรื่อง หลงกลรัก ของ เทพิตา) ช่อง 7 ปี 2554 (บ้านละคอน) ชาคริต แย้มนาม, พัชราภา ไชยเชื้อ, รังสิต ศิรนานนท์, นาเดีย นิมิตรวานิช, อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล, จิรายุ ละอองมณี, สเตฟานี เลอร์ช, ด.ช. ภูสิทธิ์ เอี่ยมสุข, พิมพ์นิภา จิตตธีรโรจน์, โสภิตสุดา อิทธิเมธินทร์, กรองทอง รัชตะวรรณ, มัณฑนา หิมะทองคำ, นุ้ย เชิญยิ้ม, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, นฤมล สิทธิเม่ง, ไพโรจน์ ใจสิงห์, พงษ์อนันต์ หวังสิทธิเดช, วัฒนชวินท์ กิตติเลิศรัฐ, รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์, รตวรรณ ออมไธสง, อรนภา กฤษฎี, ดีใจ ดีดีดี, ภัทราณี จารุวรรณสถิต, อากรศรี ตัณมานะศิริ, นิธิวดี สุขสาย, ภควัต ยุหัง, ธัญญา รัตนมาลากุล (ออกอากาศ 22 มิ.ย. – 24 ส.ค. 2554 รวม 19 ตอน พ-พฤ)


คู่เดือด (ปิ่นเพชร) ช่อง 3 ปี 2553-54 (ทีวีซีน) ณัฐวุฒิ สกิดใจ, อธิชาติ ชุมนานนท์, พรชิตา ณ สงขลา, รัชวิน วงศ์วิริยะ, สรพงษ์ ชาตรี, พิษณุ นิ่มสกุล, ศุภักษร ไชยมงคล, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, รอน บรรจงสร้าง, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, อำภา ภูษิต, ชินทัพพ์ ศดิศสิทธินนท์, เขาทราย แกแล็คซี่, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วิยะดา อุมารินทร์, ปริศนา กล่ำพินิจ, วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, อัศนัย เทศทะวงศ์, อติเทพ ชดช้อย, อัฐพล ปาลกะวงศ์ฯ, เอก ธณากร, น้องพี ม๊กจ๊ก, ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์ (ออกอากาศ 29 พ.ย. 2553 – 17 ม.ค. 2554 จ-อ)


คู่ทระนง (กันยามาส) ช่อง 3 ปี 2542 (เมกเกอร์ กรุ๊ป) บัณฑิต สาวแก้ว, รุจิรา ช่วยเกื้อ, ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ, ศานันทินี พันธุ์ชูจิตร, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, มนตรี เจนอักษร, กาญจน์ ศรีภักดี, ธัญญา โสภณ, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, อำภา ภูษิต, ปริญญ์ วิกรานต์, ปริศนา กล่ำพินิจ, ยุวดี เรืองฉาย กล้วย เชิญยิ้ม, ประธาน กรสุรัตน์, รุ่งทิวา บุญยงค์ประเสริฐ


คู่แท้ชุลมุน ช่อง ไอทีวี (คลิก เทเลวิชั่น) พอลล่า เทลอร์, ภูริ หิรัญพฤกษ์, ชาญชัย นิ่มพูลสวัสดิ์, พิมพ์ศิริ พิมพ์ศรี, แอนนี่ บรู๊ค, นลธวัฒน์ พรหมจินดา, กาญจนาพร ปลอดภัย, กลศ อัทธเสรี, กฤตย์ อัทธเสรี


คู่แท้ 2 โลก ช่อง 3 ปี 2540 อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา, สโรชา วาทิตตพันธ์, กษาปณ์ จำปาดิบ, วิทิต แลต (จัดโดย เศรษฐา ศิระฉายา)


คู่ป่วนอลวน (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2551 (ดีด้า) วีระภาพ สุภาพไพบูลย์, ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, ณิชานันท์ ฝั้นแก้ว, อุษณีย์ วัฒฐานะ, ดวงดาว จารุจินดา, เกรียงไกร อุณหะนันท์, รติพงษ์ ภู่มาลี, ประถมาภรณ์ รัตนภักดี, อรรถชัย อนันตเมฆ, ปภัสรา เตชะไพบูลย์, ภัสร บุณยะเกียรติ, ภูธฤทธิ์ พรหมยันดาล, เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น, ชุดาภา จันท์เขต, นริสา พรหมสุภา, สีดา พัววิมล, พัชรมัย สุขประเสริฐ


คู่ปั่น คู่ป่วน (ณพัชร) ช่อง 7 ปี 2551 (อาร์เอส) บีม-กวี ตันจรารักษ์, เอมี่ กลิ่นประทุม, สมพงษ์ คุณาประถม, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, ทอปัด นาคปานเสือ, ขวัญนภา เรืองศรี, ดวงฤดี บุญบำรุง, อาณัติ สายทวี, ดวงตา ตุงคะมณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ภัสสร บุณยะเกียรติ, จอย ชวนชื่น


คู่รัก (บรรเจิด ทวี) ช่อง 3 ปี 2539 (บอร์ดคาซท์) นิธิ สมุทรโคจร, นุ่น-สินิทรา บุณยศักดิ์, ไมเคิล พูพาร์ท, หน่อย-บุษกร พรวรรณะศิริเวช, มนตรี เจนอักษร, นัฏฐา ลอยด์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, เมธี อมรวุฒิกุล, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, จริยดี ธรรมวิทย์, สมเจตน์ เจริญวัฒน์อนันต์, ศลิษา พิมลมาศ, พิชญากร แช่มช้อย, อภิญญา จิตเมธากุล, อนุสรณ์ เดชะปัญญา


คู่รัก คู่รบ ช่อง 5 ปี 2543 (กันตนา) ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์, คลาวเดีย จักรพันธุ์, ดิลก ทองวัฒนา, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล


คู่รักพลิกล็อค (ภราภรณ์) ช่อง 3 ปี 2547 (อาร์เอส) ต่อ-นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล, อ้อน-ลักขณา หวงมณีรุ่งโรจน์, นันทกา วรวณิชชานันท์, สุรเดช วัฒนสุนทรกุล, พิยะ ชนะศัตรู, เสกสรรค์ อนันต์ตระการกิจ, กัญดา ศรีธรรมูปถัมภ์, สิรคุปต์ เมทะนี, สุปราณี เจริญผล, บุศรา เพ็ญจวัฒน์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, อรสา พรหมประธาน, สมภพ เบญจาธิกุล, ทองขาว ภัทรโชคชัย, ยาว ลูกหยี, ลิขิต ทองนาค, บรรทานพร ภูวดลพิทักษ์, กิตติพจน์ บำรุงศิริขันธ์, รุ้งลาวัลย์ โทนหงษา


คู่รัก 2 ชาติ (สองเต๊ะ) ช่อง 3 ปี 2541 (โพลีพลัส) สหรัถ สังคปรีชา, มาริสา แอนิต้า, ยุทธพิชัย ชาญเลขา, อ้อม-สุนิสา สุขบุญสังข์, แดนนี่ ศรีภิญโญ, สุริวิภา กุลตังวัฒนา, เกริก ชิลเลอร์, พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร, วัชระ ปานเอี่ยม, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, วสันต์ อุตมะโยธิน, ประเสริฐศรี จันทนอาภรณ์, ดู๋ ดอกกระโดน, สีเทา, ด.ช. ปณิธาน นายะสุนทรกุล


คู่วุ่นอลวน ช่อง 3 ปี 2540 บุษกร พรวรรณะศิริเวช, นีโน่-เมทะนี, ต่อ-นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล, ธัญญาเรศ รามณรงค์ (ร้อยรสบทละคร)


คู่อันตรายดับเครื่องชน (ณรงค์ ภูมินทร์) ช่อง 7 (อัครเอนเตอร์เทนเม้นท์) อำพล ลำพูน, พีท ทองเจือ, เอมม่า-วรรัตน์ สุวรรณรัตน์, อ้อน-เกวลิน คอตแลนด์, ธวัชชัย สัจจกุล, หาญส์ หิมะทองคำ, อังคณา ทิมดี, ปภัสรา ชุตานุพงษ์, ญาสุมินทร์ เลิศอมรวัฒนา, ชลิต ฟื่องอารมย์, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, อัชฌา สังขพันธ์, เพชรลดา ชลาดล, กำธร ทัพคัลไลย, ฤทธิ์ ลือชา, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, ลักษณ์ อภิชาต, อนุชิต เนื่องนิยม


เครือณรงค์ ช่อง 4 นันทวัน เมฆใหญ่


เคหาสน์ดาว (วานิช จรุงกิจอนนันต์) ช่อง 5 ปี 2535-36 (Exact) ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, นุสบา วานิชอังกูร, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, วรวุฒิ ธีระพล, วิทิต แลต, เขมสรณ์ หนูขาว, ปริญญ์ วิกรานต์, นัฏฐา ลอยด์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, รอง เค้ามูลคดี, เศรษฐา ศิระฉายา, ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, ธัชชัย ปาละกูล, สรพงษ์ เอื้อชูชัย, เกียรติศักดิ์ อุดมนาค


เคหาสน์ดำ ช่อง 9 นาท ภูวนัย, ศันสนีย์ สมานวรวงศ์


เคหาสน์ภูต (ว. วินิจฉัยกุล เรื่องแปล) ช่อง 3 ปี 2529 (ทีวีเอ) ดวงตา ตุงคมณี, สมภพ เบญจาธิกุล, นก-จริยา สรณคม, ดิลก ทองวัฒนา, ปรารถนา สัชฌุกร, สุริยัน ปฏิพัทธ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, จุรี โอศิริ, วิศิษฐ์ ยุตติยงค์, เฉลิมศักดิ์ เทียนมณี, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, ตุ๊กตา จินดานุช, ด.ญ. นุจรินทร์ รัตนถาวร, สมควร กระจ่างศาสตร์, ราม ราชพงษ์


เคหาสน์สีแดง (ดวงดาว)
ช่อง 9 ….. รจนา นามวงศ์

ช่อง 5 ปี 2524 วิฑูรย์ กรุณา, คนางค์ ดำรงค์หัต, อัญชลี ชัยศิริ, ปนัดดา โกมารทัต

ช่อง 7 ปี 2532 (ดาราวิดีโอ) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ธนาภรณ์ รัตนเสน, ลีลาวดี วัชโรบล, พิศมัย วิไลศักดิ์, มานพ อัศวเทพ, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล, เอกกวี ภักดีวงษ์, ประวิตร เปรื่องอักษร (แซม ซิกเซ้นท์), มรกต ศิริสว่าง, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, บรรเจิดศรี ยมาภัย, ประพิศ พราวพรรณ, สมชาย สามิภักดิ์, ชาลินี ดารา, กิ่งดาว ดารณี, อรุโณทัย จิตตรีขันธ์, ชาลี โสภณจิตต์, วัชรา สังข์สุวรรณ

ช่อง 3 ปี 2554 (เป่าจินจง) แอนดริว เกร้กสัน, ณัฐวรา วงศ์วาสนา, ไอยวรินท์ โอสถานนท์, ศรุต วิจิตรานนท์, พรรษชล สุปรีย์, กิตติพิชญ์ นิลนพรัตน์, ศรีกัญญา ศักดิเดชน์ ภานุพันธ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ชลิดา เถาว์ชาลี, เกรียงไกร อุณหะนันท์, รอง เค้ามูลคดี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ดวงใจ หทัยกาญน์, ด.ญ. พิมพ์ชนิตว์ สฤษฎิ์วงษ์, ด.ญ. พิมพ์มาดา สฤษฎิ์วงษ์, จุรี โอศิริ, เมตตา รุ่งรัตน์, ศิริพร วงษ์สวัสดิ์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ยุพาพักตร์ วัชราภัย, การิน ศตายุส์, ปวิณ ชิณวงษ์, ณฐมน ปัญญาวราศัย, ศิววงศ์ ปิยะเกศิน, อภิชาติ ชูสกุล, พวง เชิญยิ้ม (ออกอากาศ 3 เม.ย. – 1 พ.ค. 2554 รวม 13 ตอน ศ-ส-อา)


เคหาสน์แสงจันทร์ (ไอริณ) ช่อง 7 ปี 2551 (เลนีตัส & มาสเคอเรด) ศรราม เทพพิทักษ์, ไปรยา สวนดอกไม้, ศรุต วิจิตรานนท์, ปัญญาพล เดชสงค์, วิชญ จารุจินดา, อดิศร อรรถกฤษณ์, กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา, กฤษฎา พัชรพิพัฒน์, เสาวนีย์ พันธุ์ศิริ, วันทนา บุญบันเทิง, การันต์ กิติราช, ตรีนุช ทิมเจริญ, หนุงหนิง ทับทวี, สินชัย หอมหวล, กลศ อัทธเสรี, วีรินทร์ เชยอรุณ, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, ชาต อรรถจินดา, วิศิษฐ์ ยุตติยงค์, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, สุนันท์ษา จิรมณีกุล, ศรัณรักษ์ ปิยะสวัสดิกุล, แจ๊ค เชิญยิ้ม, ธมลวรรณ หัสถาดล


เคหาสน์แสงตะวัน ช่อง 5 ปี 2525 ปรัชญา อัครพล, รัชนู บุญชูดวง, ดวงตา ตุงคะมณี


แคทลียาที่รัก ช่อง 3 ปี 2540 แคทรียา อิงลิช, ชาเลต ฮิลเดอบรานด์ (ร้อยรสบทละคร)


แคนลำโขง (อนัญจนา) ช่อง 7 ปี 2549 (เป่า จิน จง) ธนา สุทธิกมล, วรนุช วงษ์สวรรค์, สุพจน์ จันทร์เจริญ, ณัฏฐนันท์ เกียรติดาฐนิต, รอง เค้ามูลคดี, อรัญญา นามวงศ์, นันทิยา ศรีอุบล, อรรถพร ธีมากร, ธเนศ ฉิมท้วม, โพล่า อิศวร์, นพดล ดวงพร


แค่เอื้อม (สุภาว์ เทวกุล)
ช่อง 9 คนางค์ ดำรงค์หัต

ช่อง 5 ปี 2527 ฉัตรชัย เปล่งพานิช, วรารัตน์ เทพโสธร, ปรัชญา อัคร
พล, ปรารถนา สัชฌุกร


แค่เอื้อม (โบตั๋น) ช่อง 7 ปี 2543 (ดีด้า) สวิส เพชรวิเศษสิริ, นุ่น-วรนุช วงษ์สวรรค์, ณัฐนันทน์ คุณวัฒน์, เอกชัย บูรณพาณิชย์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, กมลชนก เวโรจน์, พัฒนวดี พัฒนถาบุตร, ไพโรจน์ ใจสิงห์, จันทนี สิงห์สุวรรณ, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, จารุวรรณ ปัญโญภาส


โคกอีเลิ้งหรรษา (นพ. พงศกร จินดาวัฒนะ) ช่อง 7 ปี 2552 (โชอิง) วัชรบูล ลี้สุวรรณ, รพีภัทร เอกพันธ์กุล, กัญญา รัตนเพชร, รุ้งรดา เบญจมาธิกุล, สุรชัย สมบัติเจริญ, กัณจนาณัฏ พัฒนะสิริกุลชัย, อาณกร เชื้อศิวะ, ธรรมศักดิ์ สุริยน, มณฑล ปริวัตร, อ้อ ช่อมะดัน, พลอยมณี ศุภเวทย์เวหน, ธัญญรัศม์ จิราภัทร์ภากร, ขมิ้น เชิญยิ้ม, แฉ่ง ช่อมะดัน, กรุณา มอร์ริส, นาตยา จันทร์รุ่ง, เอกพัน บรรลือฤทธิ์, นันทศัย พิศลยบุตร, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, กฤช พรหมบริรักษ์


โค่นมังกร (คนแซ่หว่อง – มานะ ณ บุรีรัมย์) ช่อง 3 ปี 2548 (ยูม่า99) รินลนี ศรีเพ็ญ, เอส-วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, เปรมสินี รัตนโสภา, จักรฤษณ์ อำมรัตน์, ชินสุเวท เจตต์จำรัส, ชิดจันทร์ รุจิพรรณ, ยุทธ ทองเจริญ, โชกุน สินธนะพานิช


ใครกำหนด (ศรีฟ้า ลดาวัลย์)
ช่อง 9 ปี 2522 (อารีย์ นักดนตรี จัด) นิรุตติ์ ศิริจรรยา, รัชนู บุญชูดวง, อัศวิน รัตนประชา, สุเชาว์ พงษ์วิไล, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, เมตตา รุ่งรัตน์, ทัต เอกทัต

ช่อง 3 ปี 2533 ตฤณ เศรษฐโชค, มนฤดี ยมาภัย, รอน บรรจงสร้าง, รัชนู บุญชูดวง, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ธิติมา สังขพิทักษ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, กษมา นิสสัยพันธ์, ศานติ สันติเวชชกุล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, พิศมัย วิไลศักดิ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ปาริฉัตร สัชฌุกร, ปริศนา กล่ำพินิจ, อำนวย ศิริจันทร์, สมควร กระจ่างศาสตร์, วุฒิ คงคาเขต, ชลพรรษ เมธาวัฒนานันท์, นีรนุช ปัทมสูต, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง

ช่อง 7 ปี 2545 (ดีด้า) เขตต์ ฐานทัพ, นุ่น-วรนุช วงษ์สวรรค์, ชินมิษ บุนนาค, รุจน์ รณภพ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, จารุณี สุขสวัสดิ์, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, ปวีณา ชารีฟสกุล, เจษฎา รุ่งสาคร, มาฬิศร์ เชยโสภณ, ศิขรินธาร พลายพฤฒิ, ปณิดา พัฒนาหิรัญ, นาท ภูวนัย, ทนงศักดิ์ ศุภการ, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ภัสสร บุณญเกียรติ


ใครๆ ก็ไม่รัก (จากบทภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย ของ อุดม อุดมโรจน์) ช่อง 3 ปี 2538

Advertisements