ก ไก่ ♪♥♫

99 วัน ฉันรักเธอ (ตำลึง)
ช่อง 7 ปี 2548 (คลิก เทเลวิชั่น) ตะวัน จารุจินดา, ไปรยา สวนดอกไม้, มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, สุรวุฑ ไหมกัน, กิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร, กาญจนาพร ปลอดภัย, เกริก ชิลเลอร์, วิชัย จงประสิทธิ์พร, มรกต โกมลบุตร, ปฏิภาณ รุ่งรัตน์ธวัชชัย, ภากร เรืองสุด, หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ, นพพร อุดมศักดิ์, มนทกานติ รังสิพราหมณกุล, เอกสิทธิ์ โกสินทโรบล, เจษฎา เลิศวงศ์วาณิชย์, วิยะดา อุมารินทร์, กฤตย์ อัทธเสรี, ม.ล. ภาริพงศ์ ทองใหญ่


กงจักรลายดอกบัว (ชโนวรรณ วิสุทธิ์)
ช่อง 3 ปี 2550 (มายโชว์) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, อธิชาติ ชุมนานนท์, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, ศรัณยู วินัยพาณิช, พิตต้า ณ พัทลุง, รอน บรรจงสร้าง, สถาพร นาควิไล, ประกาศิต โบสุวรรณ, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, วรรณษา ทองวิเศษ, ปรารถนา บรรจงสร้าง, นัฏฐา ลอยด์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, กิตติ เชี่ยววงศ์กุล, คุณาวุฒิ เหลืองเสรี, พิธาน คณิวิชาภรณ์, ชญาณทิพย์ รวงผึ้งทอง, ธารระริน จันทร์สว่าง, มีนาพร วงษ์โฆษวรรณ, ทศพร แข่งเพ็ญแข, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, ภานุเดช วัฒนสุชาติ, รัญญา ศิยานนท์, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, สุมนรัตน์ วัฒนาเศลารัตต์, ไปรมา รัชตะ, พีรพล จันทรากาศ, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, เรืองฤทธิ์ วิศมล, ภาสกร ภมรบุตร (ออกอากาศ 12 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2550 รวม 15 ตอน)


กฏแห่งกรรม (ท. เลียงพิบูลย์)
ช่อง 7 ปี 2519 (ดาราฟิล์ม) จตุพล ภูอภิรมย์
ช่อง 7 ปี 2533 (ดาราวิดีโอ)


กตัญญูประกาศิต (ส. อาสนจินดา)
ช่อง 3 ปี 2533 (เอ็ม เอส เจ โปรโมชั่น) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, พงพัฒน์ วชิรบรรจง, สินจัย หงษ์ไทย, เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร, เอกพัน บันลือฤทธิ์, รอน บรรจงสร้าง, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, ชนาภา นุตาคม, สุริยัน ปฏิพัทธ์, ศานติ สันติเวชชกุล, ส. อาสนจินดา, จุรี โอศิริ, ตรัยเทพ เทวะผลิน, ดี๋ ดอกมะดัน, ศักราช ฤกษ์ธำรง, อรสา อิศรางกูรฯ, ปุยฝ้าย ไทยหิรัญ, จิตติน ศิษย์นิยม, สมิทธิ์ เมษะมาณ, วิศิษฐ์ ยุตติยงค์, สมปอง จุลละทระพย์, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมชาย สามิภักดิ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, นัย สุขสกุล, สุนทรี ละม่อม, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, บุญส่ง ดวงดารา, ท้วม ทรนง, ชินดิษ บุนนาค, ฉกาจ ปูละวณัช


กตัญญูพิศวาส (หยก บูรพา)
ช่อง 3 ปี 2528 นิรุตต์ ศิริจรรยา, กาญจนา จินดาวัฒน์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ส. อาสนจินดา, วิยะดา อุมารินทร์


ก้นครัวตัวแสบ (ฟองฟางช่อง 3 ปี 2555 (สเต็ป เพาเวอร์ทรี) สรวิชญ์ สุบุญ, รัชวิน วงศ์วิริยะ, นิธิ สมุทรโคจร, กุณณัฏฐ์ กุลปรียาวัฒน์, โกสินทร์ ราชกรม, พริมรตา เดชอุดม 


กนกลายโบตั๋น (ศรีฟ้า ลดาวัลย์)
ช่อง 7 ปี 2533-34 (ดาราวิดีโอ) นพพล โกมารชุน, ปรียานุช ปานประดับ, ดวงดาว จารุจินดา, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, พิพัฒน์พล โกมารทัต, บรรเจิดศรี ยมาภัย, จันทนีย์ สิงห์สุวรรณ, จริญญา หาญณรงค์, สุนิตย์ นภาศรี, สมประสงค์ สิงหวนวัฒน์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เฉลา ประสพศาสตร์


กบฏหัวใจกบฏหัวใจ (อาริตา)
ช่อง 3 ปี 2544 (เมคเกอร์ กรุ๊ป) จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, เข็ม-รุจิรา ช่วยเกื้อ, บี-บัณฑิต สาวแก้ว, นวดี โมกขะเวส, กรรชัย กำเนิดพลอย, กมลา กำภู ณ อยุธยา, สุปราณี เจริญผล, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, พิศมัย วิไลศักดิ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, รสริน จันทรา, สิรคุปต์ เมทะนี


กรงเกียรติยศ (พัดชา หรือ พลอยน้ำผึ้ง)
ช่อง 3 ปี 2541 (ชลลัมพี) แอนดริว เกร็กสัน, คลาวเดีย จักรพันธ์, สันติสุข พรหมศิริ, โชคชัย เจริญสุข, ธัญญา โสภณ, สุธิตา เกตานนท์, เอก โอรี, วิชุดา พินดัม, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, ปภัสรา ชุตานุพงศ์, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, เดือนเต็ม สาลิตุล, อภิชาติ หาลำเจียก, ชลิต เฟื่องอารมย์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, อรรถชัย อนันตเมฆ, เบญจพล เชยอรุณ


กรงทอง
ช่อง 9 ปี 2516 ชุมพร เทพพิทักษ์, ศิริพร วงศ์สวัสดิ์, เดือนเต็ม (จันทรา) สาลิตุล


กรงเพชร (โสภี พรรณราย)
ช่อง 3 ปี 2546 (บ้านละคอน) เทย่า โรเจอร์, ภัทรพล ศิลปาจารย์, มนตรี เจนอักษร, ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, อภิรดี ภวภูตานนท์, พิเชษไชย ผลดี, อาภาพร กรทิพย์, อาภรณ์ ทิชากร, ดารณีนุช โพธิปิติ, ชนานา นุตาคม, พุทธชาติ พงศ์สุชาติ, กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์, รุ่งนภา พงศ์ทิพย์สุคนธ์, รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์


กรรมเก่า (ดอกไม้สด)
ช่อง 4


กรรมลิขิต
ช่อง 5 (กันตนา)


กระเช้าสีดา (กฤษณา อโศกสิณ)
ช่อง 3 ปี 2537 (NB New Bram) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, มยุรา เศวตศิลา, บุษกร พรวรรณะศิริเวช, กรรชัย กำเนิดพลอย, ภานุเดช วัฒนสุชาติ, ลีลาวดี วัชโรบล, สิรคุปต์ เมทะนี, สมบัติ เมทะนี, พิสมัย วิไลศักดิ์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, อัจฉราวดี เถาเสถียร, ณัฐนี สิทธิสมาน, ปรารถนา สัชฌุกร


กระดังงาหน่ายไฟ (อาริตา)


กระดานสีรุ้ง (วลัย บุปผา)
ช่อง 7 ปี 2549 (ดาราวิดีโอ) เอมมี่ กลิ่นประทุม, ภาณุ สุวรรณโณ, เดือนเต็ม สาลิตุล, อภิชาติ วงษ์กาวี, น้ำทิพย์ เสียงทอง, อเล็ค เรนเดล, เวน ฟอลโคเนอร์, ปริญญ์ วิกรานท์, จารุศิริ คชหิรัญ, นันท์นภัส ภัทรายุตยรรตน์, วรพต ชะเอม, ราชิต ชูเมือง, พิมพ์ศิริ คชหิรัญ, ธารสิตางค์ เพิ่มสุริยา, รวิช ไรวินท์, สิทธิโชค อักษรนันท์, นึกคิด บุญทอง, จักรพันธ์ จันโล, กมลพรรณ ทานตะวิริยะ, ศักดิ์สิทธิ์ ทานตะวิริยะ, ฐิติวัลย์ กล้าตะลุมบอน, วิภาวัลย์ ติยะสวัสดิ์กุล, เอมิกาวรรณ จุลทอง, เก่ง เนติลักษณ์, ชนะชล แสนใหม่, สิทธิชัย พรหมเอี่ยม


กระต่ายหลงจันทร์ (โสภี พรรณราย)
ช่อง 7 ปี 2546 (ดาราวิดีโอ) อานัส ฬาพานิช, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, รพีภัทร์ เอกพันธ์กุล, วรรณพร ฉิมบรรจง, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, แวร์ โซว, วิภาวดี กาศสกุล, ปราบ ยุทธพิชัย, มณฑานี ตันติสุข, อลิศ คริสตัน, จาริญา พจน์สมพงส์, คณธร รุ่งเรือง


กระตุกหนวดเสือ (อาวอง – ราเชนทร์ ลิ้มตระกูล)
ช่อง 7 อนันต์ บุนนาค, อนัน อันวา, นิกกี้-สุระ ธีระกล, พิมพ์ศิริ พิมพ์ศรี, ไมเคิล เวลส์, เบญจพล เชยอรุณ, ปิยะดา เพ็ญจินดา, พฤกษ์ พีรนันท์, กรุง ศรีวิไล

ช่อง 3 ปี 2558 (บรอดคาชท์) พรชิตา ณ สงขลา, ฐากูร การทิพย์, ซาร่า เล็กจ์, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, ปรมะ อิ่มอโนทัย, ติณห์ ศรีตรัย, มิรา โกมลวณิช, ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, ศานติ สันติเวชชกุล, เบญจพล เชยอรุณ, สุรินทร คารวุตม์, ธนกฤต อยู่โต, โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม, สมเล็ก ศักดิกุล, ด.ช. อธิพิชญ์ ชุติวัฒน์ขจรชัย, ชัชพล อภิชาต, ภัสสร บุณยเกียรติ 


กระท่อมดนตรี
ช่อง 5 ปี 2526 (กันตนา) กาญจนา จินดาวัฒน์, ด.ญ. สุกัญญา นาคประดิษฐ์, ด.ญ. บุศรา นาคประดิษฐ์, ชาตรี เด่นไพโรจน์


กระท่อมไม้ไผ่ (โสภาค สุวรรณ)
ช่อง 7 ปี 2540 (กันตนา) บี๋-สวิช เพชรวิเศษศิริ, ติ๊ก-กัญญารัตน์ จิรรัชกิจ, รุจน์ รณภพ, ชไมพร จตุรภุช, บดินทร์ ดุ๊ก, ดร. เสรี วงษ์มณฑา, จุฑามาศ จันทรศร, สุรัตนา คล่องตระกูล, เด่น ดอกประดู่, อัฉราพรรณ ไพบุลย์สุวรรณ, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, พิราวรรณ ประสบศาสตร์, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, นพดล มงคงพันธ์, โอ๊ต-หฤทธิ์ ยศเมธา


กระท่อมแสงเงิน (ชมัยพร แสงกระจ่าง)
ช่อง 3 ปี 2545 (บรอดคาซท์) สราวุฒิ มาตรทอง, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, แจ็ค ธนพล, มนตรี เจนอักษร, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ชัยชาญ นิ่มพูลสวัสดิ์, ชมพูนุช ปิยะภาณี, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, ชนานา นุตาคม, กนกวรรณ บุรานนท์


กระท่อมโสมจันทร์ (จามรี พรรณชมพู)
ช่อง 7 (ทีวีสตาร์) แซม-ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ฟ้า-ชนิกา สุจริตกุล, วรรธนะ กัมทรทิพย์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, พาเมล่า เบาว์เด้น, ฟร้อนท์ มอนท์โกเมอรี่, วาสนา สิทธิเวช, ปนัดดา โกมารทัต, สีเทา, เนาวรัตน์ ยุกตนันท์, ชลิต เฟื่องอารมย์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วาสนา พูนผล, โกวิท วัฒนกุล, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์, นัท ฮาลีน, เจี๊บย เชิญยิ้ม, อภิสรา ฉวีวงษ์, สันติภาพ สุวรรณพิมพ์


กระบือบาล (ดำรงค์ อารีกุล) ช่อง 7 ปี 2555 (กำกับการดี) วงศกร ปรมัตถากร, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, คณิน บัดติยา, มรกต กิตติสาระ, วิชญ จารุจินดา, กัญญา รัตน์เพชร, เจจินตัย อันติมานนท์, อาริษา วิลล์, ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, วิศณุพงษ์ คำภากุล, สวนีย์ อุทุมมา, กรองทอง รัชตวรรณ, วันชัย เผ่าวิบูล, พงศนารถ วินศิริ, รสริน จันทรา, สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์, ตั๊ก อลงกรณ์, อาทิตย์ ป้องคำ, ฤทธิ์ คดีเด็ด, จิรายุตม์ รักจัง, ชาลี คดีเด็ด, กู้ เก้าชีวิต, ทองก้อน นานาชาติ, จอห์นนี นานาชาติ (ออกอากาศ 26 มี.ค. 2555 จ-อ)


กระโปรงบานขาสั้น
ช่อง 5 ปี 2541 (กันตนา) อัษฎา พาณิชกุล, สาริน บางยี่ขัน, อาทิตยา สิขานล, อิศริยา สายสนั่น, เอกชัย บุรณะผานิต, มาร์ค คาซามา, ปณิษฐา ตัณทนาวิวัฒน์, ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, ชัยรัตน์ วงศ์ธนะชัย, ศลิษา พิมลมาศ, มานิตา ชิยารัชต์, พิศิษฐ์ ดาลควิส, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, นนทนาท ศิริชนะชัย, สมเกียรติ ทองมาก, เอกพงษ์ สุรพันธ์พงษ์, กิตติ กิตติศัพท์


กระสือ (บุราณ)
ช่อง 7 ปี 2520-22 รัชนู บุญชูดวง, เสกศักดิ์ สันติพงษ์, ละออ นพพรรณ, ป๊อกเขี้ยวเพชร, สวาท นาคศิริ, เมธี ด้วงบุญ, บังเละ, สุดเฉลียว เกิดผล

ช่อง 7 ปี 2537-38 (ดาราวิดีโอ) ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, รชนีกร พันธุ์มณี, มนฤดี ยมาภัย, สุวัจนี ไชยมุกสิก, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, วรรณิศา ศรีวิเชียร, พงษ์นภา ดัสกร, วีรยุทธ รสโอชา, ศาสตรา ศรีวิไล, ยุวดี เรืองฉาย, อุษา ทนตาวัล, ด.ญ. หยาดทิพย์ ราชปาล, น้ำเงิน บุญหนัก, สีเทา เพ็ชรเจริญ, ชุมพร เทพพิทักษ์

ช่อง ทีวี จ๊ะทิงจา ปี 2555 — ใช้ชื่อเรื่อง กระสือจำศีล — วรนันท์ พร้อมมูล, สุทัศสรณ์ สัจจะภูริภูมิ, รติพงษ์ ภู่มาลี, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, เยาวเรศ นิศากร, ดอน จมูกบาน, ศิรดา ศิริวัฒน์, ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, อรุโนทัย นฤนาท, สุระ มูรธานนท์, จณิสตา อยู่สุภาพ, สมชาย ปาตัน, อนุทิน ปิ่นแก้ว, ปรีชา ด้วงบุญ, ธรรมศักดิ์ สุริยน, สรนันท์ ร เอกวัฒน์, ลัดดาวรรณ์ ลันทิ, กิ่งกาญจน์ บุญสม, ณิชาภา บัวอำไพ, อำนวย อินทร์จันทร์, เนาวรัตน์ นิ่มสกุล, วีรสา ธนสุนทร, ไชยวัฒน์ ฉิมบรรเลง (เริ่มออกอากาศ 1 มี.ค. 2555)


กระสือมหานคร (สุธิสา วงษ์อยู่, ทรัพย์กุลธร อุทัยไพศาลวงศ์ช่อง 3 ปี 2558 (ชลลัมพี) ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง, ภัทรากร ตั้งศุภกุล, เบญจวรรณ อาร์ดเนอร, นิธิชัย ยศอมรสุนทร, โกสินทร์ ราชกรม, ดวงตา ตุงคะมณี, วิชุดา พินดั้ม, ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, ศานติ สันติเวชชกุล, โชติมา นวคุณากร, สมเล็ก ศักดิกุล, ดลกมล ศรัทธาทิพย, ดวงหทัย ศรัทธาทิพย, กีรติ ศิวะเกื้อ, วิชัย จงประสิทธิ์พร, ชานนท์ อักขระชาตะ, ธัญวรรณ เทพหัสดิน 


กระหังพยาบาท
ช่อง 5 ปี 2524 (รัชฟิล์ม)

ช่อง 7 ปี 2540 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) วีรยุทธ รสโอชา, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, ธิติยา นพพงษากิจ, สุรวุฒิ ไหมกัน, อัสมา กฮาร์, ลักษณ์ อภิชาติ, เชษฐา สวนสุวรรณ, สิทธิพัฒน์ ตั้งทรงวุฒิกร, นวลวดี สุภาวิทย์, มนทิพย์ พันธุ์เพ็ง, สมชาย ปาตัน, กัญญา สวนสุวรรณ, สันติภาพ บุนนาค (ละครสั้นปากกาทองมินิซีรี่ย์)


กรุงเทพฯ ราตรี (รัตนบุตร์)
ช่อง 3 ปี 2550 (ฮูแอนด์ฮู) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, จินตหรา สุขพัฒน์, จารุณี สุขสวัสดิ์, นันทิดา แก้วบัวสาย, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, รินลณี ศรีเพ็ญ, จิตตาภา แจ่มปฐม, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, พัชฏะ นามปาน, รอน บรรจงสร้าง, นุติ เขมะโยธิน, พิเชษฐไชย ผลดี, พิศมัย วิไลศักดิ์, วรายุธ มิลินทจินดา, ปรารถนา บรรจงสร้าง, อัฐพล ปาลกะวงศ์ฯ, มนต์ชัย สวนจรูญ, ราม ราชพงษ์, พจน์ วิรัชพงศ์, อ. ยิ่งยง


กฤตยา (ทมยันตี)
ช่อง 3 ปี 2532 (จัดโดย รัชนู บุญชูดวง) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ชุดาภา จันท์เขตต์, กาญจนา จินดาวัฒน์, รัชนู บุญชูดวง, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, วุฒิ คงคาเขต, อานนท์ สุวรรณเครือ, อรรถชัย อนันตเมฆ, อัญชลี ชัยศิริ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ณัฐนี สิทธิสมาน


กลกามเทพ
ช่อง 9 ปี 2534 (ดาวเรืองสตูดิโอ) เอกพัน บันลือฤทธิ์


กลกิโมโน (พงศกรช่อง 3 ปี 2558 (บรอดคาชท์) ธงไชย แมคอินไตย์, อารยา เอ ฮาร์เก็ต, ภูภูมิ พงศ์ภาณุ, จินตหรา สุขพัฒน์, นัฐฐพนธ์ ลียะวณิช 


กลรัก…เกมพยาบาท (อินตรา)
ช่อง 7 ปี 2549 (559 ออนแอร์) ชาคริต แย้มนาม, สุวนันท์ คงยิ่ง, พลอย จินดาโชติ, พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์, พิมพาภรณ์ ลีนุตพงษ์, สุรวุฑ ไหมกัน, เจฟฟรี่ เบญจกุล, รสริน จันทรา, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อลิษา ขจรไชยกุล, พงศ์ศักดิ์ ดิษยเดช, ทัศนา ดำรงค์ศักดิ์, เกษริน พูนลาภ, กาญจนาพร ปลอดภัย, จณิสตา ชูช่วยสุวรรณ (เอม-ศิริพิชยา วิสิฐไวทยากุล)


กลรัก…ลวงใจ (ณารา)
ช่อง 3 ปี 2554 (ยูม่า 99) ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, ซาร่า เล็กจ์, โชคชัย บุญวรเมธี, โชคชัย บุญวรเมธี, เซลิน่า เพียซ, โชติกา วงศ์วิลาศ, จริยา แอนโฟเน่, ทีงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ยุวดี ไทยหิรัญ, วรายุฑ มิลินทจินดา, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, มาตรา ไพรหิรัญ, โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว, ดีใจ ดีดีดี (ออกอากาศ 31 ส.ค. – 20 ตค. 2554 รวม 16 ตอน พ-พฤ)


กลลวงรัก (เทพิตา)
ช่อง 7 ปี 2548 (เลนิตัส) ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เกต, อานัส ฬาพานิช, พลอย จินดาโชติ, ดนัย สมุทรโจร, เกรียงไกร อุณหะนันท์, เมย์ เฟื่องอารมย์, เสาวนีย์ พันธุ์ศิริ, วันทนา บุญบันเทิง, ทูน หิรัญทรัพย์, วาสนา สิทธิเวช, อรรถชัย อนันตเมฆ, วีรินทร์ เชยอรุณ, อรรถวิทย์ อภิธนัง, ณรงค์ชัย กริยานนท์, การันต์ กิตติราช, ตรีนุช ทิมเจริญ


กลับบ้านเรานะ…รักรออยู่ (ชาครียา)
ช่อง 7 ปี 2547 (559 ออนแอร์) ดนุพร ปุณณกันต์, พิยดา อัครเศรณี, ศราวุธ นวแสงอรุณ, ภัสสรี กังวานพงศ์, ภราดร ทวีวัฒนสมบูรณ์, เกรียงไกร อุณหนันท์, ปริญญ์ วิกรานต์, อรรถชาติ ศรีภักดี, อรรถกร สุวรรณราช, ภูบดินทร์ภู่สุวรรณ, อชิตะ สิกขมานา, ภคพร รัตนสุวรรณ, กมล สุทธสาส์น, สุพัชชา จีระตระกูล, วชิรพล พรธนนันท์, อาทร ติกวัฒนานนท์, วัลภา พรหมนวล, เอ็มมา เอมิกา กร้นท์


กลัว
ช่อง 7 ปี 2539 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) ปิยะ ตระกูลราษฎร์, สวิช เพชรวิเศษศิริ, พงศ์ณภา ดัสกร, อุษณีย์ รักกสิกรณ์ (ละครสั้น ปากกาทอง)


กล้าไว้…หัวใจไม่จนมุม (ธรรมรักษ์)
ช่อง 7 ปี 2542 (ไพโอเนีย เอนเตอร์เทนเมนท์) ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา, ลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม, อาทิจพันธ์ คุณานุกร, สุปันดา ภุมราพันธ์, ปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ็อคซิ, ไมเคิล เวลส์ช, กัญญารัตน์ ปอสันเทียะ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ชุมพร เทพพิทักษ์, ลักษณ์ อภิชาติ


กลิ่นแก้วกลางใจ (นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์)
ช่อง 3 ปี 2550 (บอร์ดคาซท์) สินจัย เปล่งพานิช, โฬม-พัชฏะ นามปาน, ศรีริต้า เจนเซ่น, เอ๊ะ-อิศริยา สายสนั่น, ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, นิธิชัย ยศอมรสุนทร, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล, เอ เชิญยิ้ม, รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา, ดิลก ทองวัฒนา, ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, ด.ญ. ภูษณิศา ปิติธนสารสมบัติ, ปาริชาติ รักมาก, ภาวินีย์ วูได้


กลิ่นแก้วตำหนักขาว (ภราดร ศักดา)
ช่อง 3 ปี 2548 (ควิซ แอนด์ เควส) ธนากร โปษยานนท์, บัวชมพู ฟอร์ด, นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล, ภูริ หิรัญพฤกษ์, สราวุฒิ พุ่มทอง, วิริฒพา ภักดีประสงค์, พิมรา เจริญภักดี, พิชญ์นาฏ สาขากร, เบญจพล เชยอรุณ, ภัสสร บุณยเกียรติ, สถาพร นาควิไล, นัฏฐา ลอยด์, ประกาศิต โบสุวรรณ, เอกพัน บันลือฤทธิ์, กนกวรรณ บุรานนท์, ปวีณา ชารีฟสกุล, ศิรินุช เพ็ชรอุไร


กลิ่นฟาง (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 7 ปี 2536 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) มาฬิศร์ เชยโสภณ, รชนีกร พันธุ์มณี, วิทิต แลต, ศิริ ศิริจินดา, นฤทัย จันทร์ประดิษฐ์, ทิพมาศ ศิริลักษณ์ (ละครสั้นปากกาทอง)


กลิ่นร่ำ (บุษยมาส)
ช่อง 3 ปี 2532 (บริษัทรังสิรัตน์) นาถยา แดงบุหงา, ปาหนัน ณ พัทลุง, วรรณิศา ศรีวิเชียร, ศานติ สันติเวชกุล, สมภพ เบญจาธิกุล, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, ปาริฉัตร สัชฌุกร, กฤษณ์ ศุกระมงคล, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, รัชนก พูลผลิน, จริยา ทิพยวัฒน์


ก๊วนกามเทพ (วัตตรา)
ช่อง 3 ปี 2552 (บริษัท ดวงมาลีมณีจันทร์) ภีรนีย์ คงไทย, ณัฐพล ลียะวณิช, ตุ๊ก จันทร์จิรา จูแจ้ง, ต่าย เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, นก รัชนก แสงชูโต, ปูเป้ รามาวดี, บี วัลวิภา, เง็ก กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, นุ่น รุ้งทอง ร่วมทอง, ออม, มิ้ม, เอ้ก จาก สตอรเอร์รี่ชีสเค้ก, ดวงใจ หทัยกาญจน์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, รัชนี ศิระเลิศ


ก๊วนคานทองกับแก๊งพ่อปลาไหล (วัตตราช่อง 3 ปี 2557 (มาสเตอร์ วัน) ทฤษฎี สหวงษ์, สุนิสา เจทท์, วิทยา วสุไกรไพศาล, พรชิตา ณ สงขลา, ธีรเดช เมธาวรายุทธ, รินลณี ศรีเพ็ญพศิน เรืองวุฒิ, หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ


กวางกระเจิงไพร (วรรณสิริ)
ช่อง 7 ปี 2536 หรือ 37 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) (ละครสั้นปากกาทอง)


กว่าจะถึงวันนั้น
ช่อง 3 เล็ก-ศรัณย์ สาครสิน, หลิน-นุศรา ประวัณณา


กว่าจะมีวันนี้
ช่อง 7 ปี 2537 พลรัตน์ รอดรักษา, พรชิตา ณ สงขลา, ต่อ-นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล (ละครสั้น)


ก็ว่าจะไม่รัก (ชูวงศ์ ฉายะจินดา)
ช่อง 3 ปี 2546 (บรอดคาซท์) สหรัถ สังคปรีชา, ศรีริต้า เจนเซ่น, สุวัจนี ไชยมุสิก, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, ไมเคิล พูพาร์ท, พิมพ์ผกา เสียงสมบูรณ์, สินชัย หอมหวล, นุศรา ประวัณนา, เมย์-พิชญ์นาฎ สาขากร, ญานี ตราโมท


กว่าจะถึง(ท่า)พระจันทร์ (ปินดา โพสยะ)
ช่อง 9 ปี 2532 สมชาย เปรมประภาพงษ์, อรพรรณ พานทอง, ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, ดวงตา ตุงคะมณี, สมพร ปรีดามาโนช, อภิรดี ภวภูตานนท์, อรุณ ภาวิไล, อลิษา ขจรไชยกุล, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ, ลีลาวดี วัชโรบล, โน้ต เชิญยิ้ม, ชนาภา นุตาคม, กฤตย์ อัทธเสรี, ธิติมา สังขพิทักษ์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, ชลิต เฟื่องอารมณ์, อลิศ คริสตัน, เสกสรร ชัยเจริญ, พฤนทร เมธาวีวิญญู


กว่าจะรู้เดียงสา (โบตั๋น)
ช่อง 7 ปี 2530-31 (ดาราวิดีโอ) มาช่า วัฒนพานิช, สิวะ แตรสังข์, พิศมัย วิไลศักดิ์, มานพ อัศวเทพ, รอง เค้ามูลคดี, ดวงดาว จารุจินดา, ปทุมวดี โสภาพรรณ, เกษศริน พูนลาภ, ชาลินี ดารา, ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล

ช่อง 7 ปี 2542 (ดาราวิดีโอ) คีตภัทร อันติมานนท์, วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, ดวงดาว จารุจินดา, เจจินตรัย อันติมานนท์, ศิขรินธาร พลายพฤฒิ, จาริญา พจน์สมพงส์, ครรชิต ขวัญประชา, นิตยา ปานะถึก, สุพัตรา บุญเปี่ยม, วัลลภ เนตรสว่าง, กฤติศักดิ์ เกียรติสุรนนท์, ลัดดาวัลย์ เรืองสำราญ, ลัดดาวัลย์ มั่นคงดี, สันติภาพ บุนนนาค, สมาน มะลิซ้อน, สุวัจชัย สุทธิมา, วีระชัย หัตถ์โกวิท, ธนวิน สว่างโลก, มารศรี อิศรางกูรฯ, จิรกา วงศ์โฆษวรรณ, พิมพร ฉิง, จิระวรรณ หมื่นหนู, เมทินี สินพูลผล, จตุรงค์ หล่าสาคร, สุรางคนา สุนทรพนาเวศ, วัลวิภา โยคะกุล, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, อรุโณทัย นฤนาท, ปัทมาศ ยงวิสุทธิ์, สิรินา นฤนาท, น้ำอ้อย ไกรอาบ, ดวงฤดี พูนพัฒน์, อำนวย อินทน์จันทน์, ประสงค์ แสไพศาล, วาสนา สุทธานี, ทากาชิ วาตานุช, วิเชษ จิระประยูร, กฤษฎากร มะลิวัลย์

ช่อง มีเดีย แชนแนล ปี 2555 (มีเดีย สตูดิโอ) ธีรภัทร์ แย้มศรี, พิรุณรัตน์ เกตุคำ, รชยา รักกสิกรณ์ 


กว่าจะสวมหมวกขาว
ช่อง 7 ปี 2530 (กันตนา) สมฤดี นุ่มอำพันธ์, กนกวรรณ บุรานนท์, วัลวิภา โยคะกุล, สันติ รังสรรค์, นพดล มงคลพันธ์


กษัตริยา (ทมยันตี)
ช่อง 5 ปี 2546 (กันตนา) ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาฯ, วรัทยา นิลคูหา, วนิษฐา วัชโรบล, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, อานัส ฬาพานิช, กันตะ กัลย์จาฤก, ต้น ปุสสะ, สุทธิพร เมธา, ชวัลวิทย์ สีหเดชรุ่งชัย, มานพ อัศวเทพ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ฤทธิ์ ลือชา, นาท ภูวนัย, พอเจตน์ แก่นเพชร, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, ชัยรัตน์ จิตธรรม, ชนานา นุตาคม, ภานุเดช วัฒนสุชาติ, อรรถชัย อนันตเมฆ, ขวัญฤดี กลมกล่อม


กองร้อย 501 ตอนแผ่นดินข้าใครอย่าแตะ
ช่อง 7 หรั่ง-รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์, เคที่-คทลีน่า คลอส, นักรบ ไตรโพธิ์, พิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, สามารถ พยัคฆ์อรุณ, เทพ โพธิ์งาม, เหลือเฟือ มกจ๊ก, บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์


กองร้อยกระทะเหล็ก (เมืองทองช่อง 3 ปี 2556 (บีอีซี-เทโร) ภัทรพล กันตพจน์, พรภัสสร อัตถปัญญาพล, เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์, รณวีร์ เสรีรัตน์, พชรพล จั่นเที่ยง, ชาราฎา อิมราพร, แมทธิว ดีน, เวนซ์ ฟอลโคเนอร์, นาท ภูวนั, ซีแนม สุนทร, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, สุชาดา พูนพัฒนสุข, นึกคิด บุญทอง, ธนายง ว่องตระกูล, อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์, ภูดิศ สุริยวงศ์, ด.ช.ธีรภัทร รัตนาสกุล, ถนอม นวลอนันต์ 


ก่อนอรุณจะรุ่ง
ช่อง 9 ปี 2527 กาญจนา จินดาวัฒน์


กะล่อนคูณสอง (เดิมชื่อ ยอดชายนายกระล่อน)
ช่อง 3 ปี 2541 (quiz and quest) นิธิ สมุทรโคจร, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, เมทนี บูรณศิริ, บริบูรณ์ จันทร์เรือง


กะลาก้นครัว (สุภาว์ เทวกุลฯ)
ช่อง 7 ปี 2534 (ดาราวิดีโอ) จอนนี่ แอนโฟเน่, กมลชนก โกมลฐิติ, มยุรา ธนะบุตร, สรพงศ์ ชาตรี, ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง, สิรคุปต์ เมทะนี, จริญญา หาญณรงค์, ยุวดี เรืองฉาย, นริศรา ธรรมกามี, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, ฉันทนา กิติยพันธ์, วชิรา เพิ่มสุริยา, วันวิสาข์ ดำขำ, สุธี ศิริเจริญ, เฉลา ประสพศาสตร์


กะเหรี่ยงตกดอย
ช่อง 9 ปี 2533


กัลปังหา (พนมเทียน)
ช่อง 3 ปี 2541 ดอม เหตระกูล, รินลณี ศรีเพ็ญ, พิเชษฐ์ไชย ผลดี, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, วิชุดา พินดัม, เขมสรณ์ หนูขาว, อรัญญา ปทุมทอง, รัชนก พูลผลิน, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์, นภัสกร มิตรเอม, จุรี โอศิริ, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วิยะดา อุมารินทร์, สมมาตร ไพรหิรัญ, ดี๋ ดอกมะดัน, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, ณัฐนี สิทธสมาน, รุ่งการดา เบญจมาภรณ์, นภพรรณ อังศเศรณี, อลิสา ศรีพงศ์, ด.ช. ธัช ธรรมสุคติ, ด.ช. ธัญญ์ ธรรมสุคติ, ด.ช. ปณิธาน นายะสุนทร, ด.ช. ธัญทอง สุวรรณดี, ด.ญ. พีราภรณ์ ตามวิวัฒน์, ดวงตา ตุงคะมณี, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, ธิติมา สังขพิทักษ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, วุฒิ คงคาเขตร, สุริยา ไพรหิรัญ, สมชาย สามิภักดิ์, Pierre Delande, Carol Suthai Na Ayuthaya


กากเพชร (โสภี พรรณราย)
ช่อง 3 ปี 2544 (โพลีพลัส) วิลลี่ แมคอินทอช, บัวชมพู ฟอร์ด, ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ, ชนิกา สุจริตกุล, สมาพร เขียวบวร, ยุทธพิชัย ชาญเลขา, เมทนี บูรณศิริ


กากับหงส์ (อัครกิตติ – กิตติ อัครเศรณี)
ช่อง 9 ปี 2537 (อัครเศรณีโปรดักชั่น) วรุฒ วรธรรม, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, ไพโรจน์ สังวริบุตร, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ชลิต เฟื่องอารมย์, ญาณี จงวิสุทธิ์, ปนัดดา โกมารทัต, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, ราตรี วิทวัส, ไกรลาศ เกรียงไกร, พันสิรา พงษ์ภัทรา, จารุณี โชติรัตน์, นิค โอโรโน่, ยอดธง เทียนไท, ลูกน้ำ เพิ่มสกุล, อนุชา ชูชื่น, นคร เอี่ยมสอาด, ถวัล แย้มละมูล, พิศมัย วิไลศักดิ์

ช่อง 7 ปี 2542 (อัครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, วฤณดา สมศิริ, ณัฐนันท์ คุณวัฒน์, บดินทร์ ดุ๊ก, ธิติยา นพพงษากิจ, ปิยะมาศ โมนยะกุล, อภิชาติ หาลำเจียก, อมรา อัศวนนท์, ปนัดดา โกมารทัต, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ชลิต เฟื่องอารมย์, เมตตา รุ่งรัตน์, ราตรี วิทวัส, หม่อมเหยิน, เหี่ยวฟ้า สรงทองแก้ว, เหลือเฟือ จ๊กม๊ก, ศศิธร ปิยะกาญจน์, จารุณี โชติรัตน์, พวงผกา ชูบุญ, สิทธิวดี กิตติสิทโธ, เฉลา ประสพศาสตร์

ช่อง 8 ปี 255(บ.โซนิค ยูธ) กวี ตันจรารักษ์, สาวิกา ไชยเดช, วนิดา เติมธนาภรณ์, อธิกิตติ์ พริ้งพร้อม, ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, ปภัสรา เตชะไพบูลย์, สถาพร นาควิไลโรจน์, สิทธา สภานุชาติ, พีรวัชร์ เหราบัตย์, ปิยา พงศ์กุลภา 


กาแกมหงส์
ช่อง 7 ปี 2528 (สีบุญเรือง) สาวิตรี สามิภักดิ์, เอกพัน บันลือฤทธิ์, ไกรสร แสงอนันต์, หทัยรัตน์ อมตวณิช, ภัทรา ทิวานนท์, อรัญญา นามวงศ์, อำภา ภูษิต, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, สุริยา, เศรษฐา ศิระฉายา, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ


ก้านกฤษณา (อาริตา)
ช่อง 3 ปี 2539 (ละครไท) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, จินตหรา สุขพัฒน์, อภิรดี ภวภูตานนท์, รอน บรรจงสร้าง, ต้น-ตระการ พันธุมเลิศรุจี, สายธาร นิยมกาญจน์, รัชนก พูลผลิน, ยูจีน เดชโยธิน, กฤษณ์ ศุกระมงคล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, อรสา พรหมประทาน


กาในฝูงหงส์
ช่อง 5 ปี 2535 (อัครมีเดีย) นาตยา จันทร์รุ่ง, ตฤณ เศรษฐโชค, ดวงตา ตุงคะมณี, มยุรา ธนบุตร, ชลิต เฟื่องอารมย์, เศรษฐา ศิระฉายา, ญานี ตราโมท, สัญญา คุณากร, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล


กามเทพตัวน้อย (ไอริน)
ช่อง 7 ปี 2546 (559 ออนแอร์) ชาคริต แย้มนาม, พัชราภา ไชยเชื้อ, เมย์ เฟื่องอารมย์, วิศวะ กิจตันขจร, ณัฐสวาสดิ์ หมั้นทรัพย์, อชิตะ วุฒินันท์สุระสิทธิ์, ด.ญ. ณัฏฐิดา ดำรงวิเศษพาณิชย์, ณัฏฐพล กรรณสูต, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, สมภพ เบญจาธิกุล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, น้ำเงิน บุญหนัก, จอห์น บราโว่, ด.ช. กฤตยชญ์ ทิมเนตร, ภาณุ พงศ์ธนานันท์, สัณหณัฏฐ์ มาตุเกตุ, กฤษฎา ศิริทรัพย์, เอกภพ องค์อรรถฉัตร, ดำรงค์ ประทานชัยพร, กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์


กามเทพเท้าเปล่า (กันยามาส)
ช่อง 5 ปี 2537 พาเมล่า เบ้าว์เด้นท์


กามเทพผิดคิว (สินี เต็มสงใส)
ช่อง 3 ปี 2541 ธัญญาเรศ รามณรงค์, ลิฟท์-สุพจน์ จันทร์เจริญ


กามเทพลวง
ช่อง 7 เขตต์ ฐานทัพ, คีตภัทร อันติมานนท์, พรรัมภา สุขได้พึ่ง


กามเทพเล่นกล
ช่อง 7 อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, สิริมา อภิรัตนพันธุ์


กามนิต วาสิฏฐี (เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป)
ช่อง 5 ปี 2524 (รัชฟิล์ม) หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, กฤษณะ อำนวยพร

ช่อง 3 ปี 2529 จริยา สรณคม, ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, ดิลก ทองวัฒนา, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, พิราวรรณ ประสพศาสตร์


การะเกด (อิงอร)
ช่อง 4 ปี 2500 ทรงศรี เทวคุปต์, อาคม มกรานนท์

ช่อง 4 พัชรินทร์ บูรณะสมภพ, ภิญโญ ทองเจือ

ช่อง 7 ปี 2540 (ดาราวิดีโอ) กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ, รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, ศิขรินธาร พลายพฤฒิ, พิศมัย วิไลศักดิ์, มานพ อัศวเทพ, อัญชลี ชัยศิริ, พอเจตน์ แก่นเพ็ชร, กำธร ทัพคัลไลย, อินทิรา แดงจำรูญ, ด.ญ. หยาดทิพย์ ราชปาล


กาษา นาคา (กนกวลี พจนปกรณ์)
ช่อง 7 ปี 2550 (เป่า จิน จง) วงศกร ปรมัตถากร, วรนุช วงษ์สวรรค์, ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, สุพจน์ จันทร์เจริญ, นพพล โกมารชุน, อรัญญา นามวงศ์, ฐรินดา กรรณสูต, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, สุเชาว์ พงษ์วิไล


กาหลงฝูง
ช่อง 9 ปี 2529 (สีบุญเรืองสยามสตูดิโอ)


กาเหว่าที่บางเพลง (มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมช)
ช่อง 3 ปี 2546 (อาร์เอส) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, กุลสตรี ศิริพงศ์ปรีดา, ริว-อาทิตย์ ตั้งสวัสดิรัตน์, อั้ม-ธนิชา ดิษยบุตร, ธวัช ทัศนาพลพินิจ, เปรมินทร์ วงศ์เบี้ยสัจจ์, มณฑล ปริวัฒน์, วิทยา โกมลฐิติกานต์, เกรียงไกร อุณหนันท์, จารุณี สุขสวัสดิ์, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, กลศ อัทธเสรี, ชไมพร สิทธิวรนันท์, ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย, จาตุรงค์ โกลิมาศ


กำกับรัก กำกับหัวใจ (นิลตา)
ช่องไอทีวี ปี 2547 (กันตนา) จอนนี่ แอนโฟเน่, พลอย-ไลลา บุณยะศักดิ์, นิพิธ ฮันเก้, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, ชวัลวิทย์ สีพเดชธงชัย, ปิยวรรณ จินตนาธรรม, โรลีนา เค็นเน็ตต์, สิทธิพร เมธา, โจโจ้ ไมอ็อกซิ, นวลปรางค์ ตรีชิต, พรสุดา ต่ายเนาวคง, พรพรหม สายบัว, ด.ช. จิรายุ ละอองมณี, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, นิทัศน์ ตุลยธำรงกิจ


กำนันถึก
ช่อง 3 ปี 2537


กำนันหญิง (นันทนา วีระชน)
ช่อง 7 (พีดี วิดีโอ) โอ๋-เพชรลดา เทียมเพชร, สวิช เพชรวิเศษศิริ, อติเทพ ชดช้อย, พวงเพชร ห้าวหาร, ธิติยา นพพงษากิจ, ชมพูนุช ปิยะธรรมชัย, ปภัสรา เตชะไพบูลย์, เอ๋-อัจฉรา ทองเทพ, ปณิธาน สังข์ประเสริฐ, ปราบ ยุทธพิชัย, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, อรรถพล เทศทะวงศ์, นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ชร, ธารินทร์ อิศรางกูรฯ, นริสา พรหมสุภา, ฤทธิ์ ลือชา, รอง เค้ามูลคดี, ไพโรจน์ ใจสิงห์ , ครูหวังเต๊ะ, พอเจตน์ แก่นเพ็ชร, สุดารัตน์ เดชากุล, สุวัจชัย สุทธิมา, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, นาท ภูวนัย, รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์, เป้า ปรปักษ์, แขก อยุธยา


กำแพงบุญ (สุภาว์ เทวกุลฯ)
ช่อง 7 ปี 2534 (กันตนา) ลิขิต เอกมงคล, ชฎาพร รัตนากร, ดวงตา ตุงคะมณี, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, ชไมพร จตุรภุช, วรรณิศา ศรีวิเชียร, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, เดือนเต็ม สาลิตุล, วิทยา สุขดำรงค์


กำแพงรัก (วาทินี โอฬาร์กร)
ช่อง 9 ปี 2523

ช่อง 3 ปี 2543 (อาร์เอส) เรืองศักด์ ลอยชูศักดิ์, สุทธิดา เกษมสันต์ฯ, ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, อนันต์ บุนนาค, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, จตุรงค์ โกลิมาศ, นิลุบล อมรวิทวัส, มนัสวีร์ กฤตานุกูลย์, ชาตรี ชมพู, เชษฐวุฒิ วัชระกุล, กำธร ทัพคัลไล, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์, เดียร์พริ้ว คิวท่าโร่, กอบโชค คล้ายสำริด


กำแพงหัวใจ
ช่อง 4 กนกวรรณ ด่านอุดม, พิศาล อัครเศรณี

ช่อง 5 ปี 2524-25 (รัชฟิล์ม) อัจฉรา รอดศาสตรา, วิฑูรย์ กรุณา, อนุสรณ์ เดชะปัญญา


กำไรประดับเพชร (ก. ศยามานนท์)
ช่อง 3 ปี 2526 อำภา ภูษิต, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, พรพรรณ เกษมมัสสุ, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ


กำลังใจ
ช่อง 7 ปี 2534-35 (กันตนา) แอน-นิออน อิสรา, จอนนี่ แอนโฟเน่, จักรพรรณ์ อาบครบุรี, ดนัย ศรีภิญโญ, สุริวิภา กุลตังวัฒนา


กำไลมาศ (พงศกร) ช่อง 3 ปี 2559 (บรอดคาซท์) เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์, วรัทยา นิลคูหา, พงศกร เมตตาริกานนท์, รฐา โพธิ์งาม, เจสัน ยัง, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, อภิษฎา เครือคงคา, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, กนกฉัตร มรรยาทอ่อน, มณีรัตน์ คำอ้วน, ศุภชัย สุวรรณอ่อน, กาญจนา จินดาวัฒน์, โชติรส ชโยวรรณ, ปานเลขา ว่านม่วง, วีระกิตติ์ วรัตน์ชยุต, โชติมา นวคุณากร, จักรพันธ์ จันโอ, ทนงศักดิ์ ศุภการ, เจนนิเฟอร์ โรเบิร์ต, ทวีฤทธิ์ จุลละทรัพย์, ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล, ปริศนา กล่ำพินิจ, สมชาติ ประชาไทย, วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สุรศักดิ์ ชัยอรรถ, สุปราณี เจริญผล, พิศมัย วิไลศักดิ์, มิรา โกมลวณิช, เจริญสุข นาคสวัสดิ์, จรรยา ธนาสว่างกุล, ราตรี วิทวัส, ธงธง มกจ๊ก, วริศรา บำรุงเวช, นฤมล พงษ์สุภาพ, ไชย ขุนศรีรักษา, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, น้ำเงิน บุญหนัก


กิ่งกาหลง
ช่อง 5 ปี 2532 (นิธิทัศน์ + สีบุญเรือง) อลิศ คริสตัน


กิ่งกาหลง (สุรินทร์ รุ่งสว่าง, ศุภชัย สิทธิอำพรพรรณ)
ช่อง 3 ปี 2550 (เรด ดราม่า) เอ๊ะ-อิศริยา สายสนั่น, แทค-ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม, เพชรลดา เทียมเพชร, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, อภิษฎา เครือคงคา, ธนพล แย้มพรายภิรมย์


กิ่งแก้วกาฝาก (โสภี พรรณราย)
ช่อง 3 ปี 2551 (เมกเกอร์ กรุ๊ป) ทฤษฎี สหวงษ์, ณปภา ตันตระกูล, วรฤทธ์ ไวยเจียรนัย, กิ่งกนก, เพชร-กรุณพล เทียนสุวรรณ, เมย์ เฟื่องอารมย์, บอมบ์-กันตพัฒน์ สีดา, เมจิ-พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, สันติสุข พรหมสิริ, กาญจนา จินดาวัฒน์, แป้ง-พรรษชล สุปรีย์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สุปราณี เจริญผล


กิ่งไผ่ (สีฟ้า)
ช่อง 7 ปี 2526 เมธี บันเทิง, ดวงชีวัน โกมลเสน, ชลิต เฟื่องอารมย์

ช่อง 7 ปี 2541 (ดาราวิดีโอ) บี๋-สวิช เพรชวิเศษศิริ, ลิขิต เอกมงคล, วรนุช วงษ์สวรรค์, สุวัจนี ไชยมุสิก, อุษณีย์ รักกสิกรณ์, กชกร นิมากรณ์, มาฬิศร์ เชยโสภณ, ปนัดดา โกมารทัต, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา, นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, อารีรัตน์ กิ่งแก้ว, ฤทธิ์ ลือชา, วชิรา เพิ่มสุริยา, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, พิพัฒน์พล โกมารทัต, รุจน์ รณภพ, สุรัตนา ข้องตระกูล


กิ่งมัลลิกา (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 7 ปี 2528 (ดาราวิดีโอ) เฉลา ประสพศาสตร์, วจี อรรถไกวัลวที, ธำรง วิจิตสาร, อำภา ภูษิต, ดวงตา ตุงคะมณี, สมประสงค์ สิงหวนวัฒน์, ชาญวุฒิ พรหมสาขาฯ, สมภพ เบญจาธิกุล, วิยะดา อุมารินทร์, กัณฑรีย์ นาคปภา


กิจกรรมชายโสด (สุวรรณี สุคนธา)
ช่อง 7 (เป่าจินจง) พัสสน ศรินทุ, บัวชมพู ฟอร์ด, สินจัย เปล่งพานิช, อริศรา วงษ์ชาลี, เศรษฐา ศิระฉายา, กัญญารัตน์ จิรรัชกิจ, คลาวเดีย จักรพันธุ์


กิเลสมาร (โสภี พรรณราย)
ช่อง 3 ปี 2546 (ฮูแอนด์ฮู) ธนากร โปษยานนท์, รินลณี ศรีเพ็ญ, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, บดินทร์ โกศลพิศิษฐ์, ชลิตา เฟื่องอารมย์, อาภรณ์ ทิชากร, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, เศรษฐา ศิระฉายา, พิศมัย วิไลศักดิ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, อดุลย์ ดุลย์รัตน์


กี่เพ้า (พงศกร 
ช่อง 3 ปี 2555 (บรอดคาซท์) แอน ทองประสม, กฤษฎา พรเวโรจน์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, จินตหรา สุขพัฒน์, พิชญ์นาฏ สาขากร, อนุชิต สพันธุ์พงษ์, ปนัดดา วงศ์ผู้, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, พิจิตรา สิริเวชชะพันธ์, อนันต์ บุนนาค, ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์, ปานเลขา ว่านม่วง, ดีใจ ดีดีดี, ฐษชัย ชนะอรรถกาล, แม็ค ชวนชื่น, สาวิตรี ชวนชื่น


กุลปราโมทย์ (กุลปราณี)
ช่อง 3 ปี 2522 มยุรา ธนะบุตร, ภูษิต อภิมันต์, ปนัดดา เทศประสิทธิ์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา


กุหลาบซ่อนหนาม (บุษยมาส)
ช่อง 3 ปี 2553 (เกโนไก) เอ๊ะ-อิศริยา สายสนั่น, ธนา สุทธิกมล, แดน-วรเวช ดานุวงศ์, ดนัย จารุจินดา, เพชรดา เทียมเพ็ชร, โชติมา นวคุณากร, สันติสุข พรหมศิริ, พรรณชนิดา ศรีสำราญ, ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, สุปราณี เจริญผล, รัชนี ศิระเลิศ, เมตตา รุ่งรัตน์, กัญจน์ณัฏฐ์ กองสมร, สรวงสุดา ลาวัลย์ประเสริฐ, ปริญญ์ วิกรานต์


กุหลาบซ่อนกลิ่น (เฟื่องนครช่อง 3 ปี 255(ควิซ แอนด์ เควส) เอกพงศ์ จงเกษกรณ์, มารี เบรินเนอร์, เซลิน่า เพียซ, จิราวัฒน์ ธนกิตติ์ธนานนท์, เพชรดา เทียมเพ็ชร, บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ฐิภารินทร์ ยอดธนาสวัสดิ์, สวกร ติยะสวัสดิ์กุล, รัฐภูมิ ไข่นาค, สมชาย ศักดิกุล, ธิติมา สังขพิทักษ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สรวงสุดา ลาวัลย์ประเสริฐ, กีรติ ศิวะเกื้อ, กรกฎ พวงสวัสดิ์, ลาล่า, ลูลู่, เจนีล่า ปริญา แสนเมือง, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม 


กุหลาบซาตาน (ศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์)
ช่อง 5 ปี 2554 (เอ็กแซ็กท์) ภูธเนศ หงษ์มานพ, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, แบงค์-ปรีติ บารมีอนันต์, อรจิรา แหลมวิไล, เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์, ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต, ธนิดา ธนวัฒน์, นท พนายางกูร, กรวิชญ์ สูงกิจบูลย์, อรรถพร ธีมากร, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, พีรวัชร์ เหราปัตย์, จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม (ออกอากาศ 7 พ.ย. 2554 รวม จ-พฤ)


กุหลาบตัดเพชร (จันทริกา)
ช่อง 3 ปี 2549 (ชลลัมพี) กิตติคุณ สัมฤทธิ์พันธุ์สุข, ราศรี บาเลนซิเอก้า, มล. พิสุทธิรังษี ภาณุพันธุ์, ปาริฉัตร เบญจมสิทธิ์, แอนนา รีส, มาร์ค สตีเฟน สโคเลส, อนันต์ บุนนาค, อังคณา ทิมดี, มนตรี เจนอักษร, นวลปรางค์ ตรีชิต, ประกาศิต โบสุวรรณ, เบญจศิริ วัฒนา

ช่อง 3 ปี ……. (ชลลัมพี) ท็อป-จรณ โสรัตน์, วาววา-ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด, ตั้ว-ณัฐพล วิริยะชัย, ริชชี่-อรเนศ ดีคาบาเลส, มิ้น-ภัทรศยา ยงรัตนมงคล, แจค-เมธัส ตรีรัตนวารีสิน, ดรีม-ณัฐพล ชื่นหิรัญ, จ๊อบ-นิธิ สมุทรโคจร, ธัญญาเรศ รามณรงค์, ดอม เหตระกูล, ปีเตอร์ ไมออกซิ, นุ๊ก-สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา (ยังไม่ออกอากาศ) 


กุหลาบที่ไร้หนาม (เพชรน้ำค้าง)
ช่อง 7 ปี 2540 (กันตนา) นพพล โกมารชุน, ปรียานุช ปานประดับ, อัษฎา พานิชกุล, กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, ณัฏฐรณีย์ กรรณสูต, ฮันนี่-ภัสสร บุญยเกียรติ, บี๋-ธีระพงษ์ เหลียวรักวงศ์, เจี๊ยบ-กาญจนาพร ปลอดภัย, ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, อานนท์ สุวรรณเครือ, พอเจตน์ แก่นเพชร, วิทย์ วิจิตรานนท์


กุหลาบในเปลวไฟ
ช่อง 5 ปี 2535 (Exact) ต่าย-เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, จอนนี่ แอนโฟเน่, สหัสชัย ชุมรุม, กวินนา สุวรรณประทีป, กฤษณ์ ศุกระมงคล, ไปรมา รัชตะ, อานนท์ สุวรรณเครือ, พิศมัย วิไลศักดิ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, วันทิพย์ ภวภูตานนท์, ศรัณย์ สาครสิน, มาเรีย เกตุเลขา, จิราพร ดัดสร, จตุรบ วิชยาภัย, ปิติพร รอดบุญมี, ลือศักดิ์ ปาลกะวงศ์ฯ, สมพงษ์ พงษ์มิตร, พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, ปฐมฤกษ์ นามผล


กุหลาบไฟ (รจเรข)
ช่อง 5 ปี 2537 — ใช้ชื่อเรื่อง ฉันชื่อ…ไศลา — (มีเดีย ออฟ มีเดียส์)

ช่อง 7 ปี 2544 — ใช้ชื่อเรื่อง ฉันชื่อ…ไศลา — (ดาราวิดีโอ) น้ำผึ้ง-ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, เคลลี่ ธนะพัฒน์, เจจินตัย อันติมานนท์, สุธิตา เกตานนท์, วรรณษา ทองวิเศษ, วิชญะ จารุจินดา, เขมสรณ์ หนูขาว, ดวงดาว จารุจินดา, ผกาวรรณ ตะรุสานนท์, บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, โกวิท วัฒนกุล, ดวงดาว จารุจินดา, นวลปรางค์ ตรีชิต, สีดา พัวพิมล, เยาวเรศ นิศากร, สุรัตนา ข้องตระกูล, น้อย โพธิ์งาม

ช่อง 3 ปี 2556 (ดีวันทีวีพศุตม์ บานแย้ม, ซาร่า เล็กจ์, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, ลภัสสรดา ช่วยเกื้อ, เพชรลดา เทียมเพ็ชร, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, เล็ก ไอศูรย์, สโรชา วาทิตตพันธ์, กรุณพล เทียนสุวรรณ, กฤชพล จารุศักดิ์, นวินดา เบอร์ต๊อดตี้, สัจจากาจ จิตรพึงธรรม, พัฒนะ พันธ์เทวะ, กิตติธัช ประดับ, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, ทนงศักดิ์ ศุภการ, นัฏฐา ลอยด์, ข้าวขวัญ กฤษณโสภา, แคทเธอรีน จีน่า มี๊ดส์ 


กุหลาบร้ายกลายรัก (ชลาลัย)
ช่อง 3 ปี 2554 (ดวงมาลีมณีจันทร์) เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์, แมท-ภีรนีย์ คงไทย, อู๋-ธนากรโปษยานนท์, วรันลักษณ์ ศิริมะณีวัฒนา, จินตหรา สุขพัฒน์, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, สุรชัย สมบัติเจริญ, ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, เจนสุดา ปานโต, ชานนท์ ทิพย์กนก, จุฑามาศ ปลั่งสุชน, ธนา เอี่ยมนิยม, แพร-อรุณี ไชยปรีชาวิทย์, จูน-ปาริชาติ บุตรดีหงส์, แบม-ณิชากร มีระลึก, มิ้นต์-ลลิตา ไพศาล, ป่าน-สิริมา ไชยปรีชาวิทย์ (ออกอากาศ 11 มี.ค. – 2 เม.ย. 2554 รวม 11 ตอน ศ ส อา)


กุหลาบร้ายของนายตะวัน (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2557 (โพลิพลัส) กันต์ กันตถาวร, ดาวิกา โฮร์เน่, รพีภัทร เอกพันธ์กุล, ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล, ยูมิโกะ สุชิยะ, อาริษา วิลล์, ศุภากร ประทีปถิ่นทอง, นนท์ อัมระนันทน์, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, ราตรี วิทวัส, วนิดา แสงสุข, ชูษี เชิญยิ้ม, สุธิดา หงษ์สา, โน้ต เชิญยิ้ม, โย่ง เชิญยิ้ม, เป็ด เชิญยิ้ม, อชิระ เทริโอ


กุหลาบไร้หนาม (ศรีฟ้า ลดาวัลย์)
ช่อง 9 ปี 2523 ปรัชญา อัครพล, นวลปรางค์ ตรีชิต, อัศวิน รัตนประชา, ปนัดดา โกมารทัต

ช่อง 3 ปี 2529 ทูน หิรัญทรัพย์, อาภาพร กรทิพย์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, นันทวัน เมฆใหญ่, วิศรุต เกตุประสิทธิ์ (จัดโดย ลินดา)

ช่อง 5 ปี 2539-40 พลรัตน์ รอดรักษา, นาตยา จันทร์รุ่ง, อลิษา ขจรไชยกุล

ช่อง 3 ปี 2553 (ทีวีซีน) โฬม-พัชฏะ นามปาน, ญาญ่า-อุรัสยา สเปอร์บันต์, พลอย-เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, วริษฐ์ ทิพโกมุท, จินตหรา สุขพัฒน์, สาวิตรี สามิภักดิ์, ดวงตา ตุงคะมณี, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, พิศมัย วิไลศักดิ์, อรสา พรหมประทาน, ปรารถนา สัชฌุกร, สมมาตร ไพรหิรัญ, อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์, ประไพ สิโนทก, ดวง อัทธเสรี, สุรินทร คารวุตม์, กษมา นิสสัยพันธ์


กุหลาบเล่นไฟ (เทพิตา)
ช่อง 7 ปี 2546 (เลนีตัส) อัษฎา พานิชกุล, พลอย จินดาโชติ, สุคนธวา เกิดนิมิตร, พิชชา อาภากาศ, สุรวุท ไหมกัน, อันโทน-ตวันชัช ชู้ดสเลอร์, เมศิณี กุลพิชชา, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, สินีนาฏ โพธิเวส, พนารัตน์ บุนนาค, ดร. ปัทมาฆะ สุคนธมาน, นวลปรางค์ ตรีชิต, จันทนี สิงห์สุวรรณ, วันทนา บุญบันเทิง, นันทนา บุญหลง

ช่อง 7 ปี 2557 (พอดีคำวีรภาพ สุภาพไพบูลย์, ทิสานาฏ ศรศึก, เซฟฟานี่ อาวะนิค, ธัญญะสุภางค์ จิรปรีชานนท์, อานัส ฬาพานิช พลศิษฎ์, ธีร์ วณิชนันทธาดา, เดวิด อัศวนนท์, อมีนา พินิจ, ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์, สุรวุฑ ไหมกัน, ภารดี อยู่ผาสุข, เดือนเต็ม สาลิตุล, นาตยา จันทร์รุ่ง, ฐรินดา กรรณสูต, ประถมาภรณ์ รัตนภักดี, พัฒนะ พันธุ์เทวะ, วิชัย จงประสิทธิ์พร, ประไพ สิโนทก, พจนีย์ ใยละออ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ปัทมา ปานทอง, นึกคิด บุญทอง, กฤษณ์ เศรษฐ์ธำรงค์, น้ำทิพย์ เสียมทอง


กุหลาบสีดำ (เอกนรี)
ช่อง 3 ปี 2548 (แอค อาร์ต) ลลิตา ปัญโญภาส, ชาคริต แย้มนาม, กฤษฎา พรเวโรจน์, จารุณี สุขสวัสดิ์, เจนสุดา ปานโต, สิรินยา เบอร์บริดจ์, นัดดา วิยกาญจน์, ยอดมนู ภมรมนตรี, ชุดาภา จันทเขตต์, สุทธิจิต วีรเดชกำแหง, จริญญา หาญณรงค์, อรรถชัย อนันตเมฆ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, จรรยา ธนาสว่างกุล, ประกาศิต โบสุวรรณ, ไกรลาศ เกรียงไกร, วรรณกิตย์ ศิริพุฒ, เคน สทรุทเคอร์, นฤมล พงษ์สุภาพ


กุหลาบเหนือเมฆ (อลิสา จาก ปฏิบัติการรักต้องแย่ง)
ช่อง 7 ปี 2552-53 (ดาราวิดีโอ) ฐสิษฐ์ (สเตฟาน) สินคณาวิวัฒน์, พัชราภา ไชยเชื้อ, วรนุช วงษ์สวรรค์, กรรณาภรณ์ พวงทอง, ณัฎฐินี เจียรวนนท์, ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, ธีร์ วนิชนันทธาดา, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, นันทศัย พิศลยบุตร, เจจินตรัย อันติมานนท์, นาท ภูวนัย, ดวงดาว จารุจินดา, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อังคณา ทิมดี, วันชัย เผ่าวิบูล, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, อำพันธุ์ งามจิตสุขศรี, ไกรสีห์ แก้ววิมล, วินเซนต์ คินนี่, นันท์นภัส ภัทรายุตวรรตน์, พิมพ์ศิริ คชหิรัญ, พรอนันต์ ศรีจันทร์, พีรุตม์ สวนสุข, มนัสนันท์ กองแก้ว, ปวารา อภิลพูลลาภ, ภิมธารา ภัทรเทพสกุล


กู้ภัยหัวใจแหวว (ดรีมทีม
ช่อง 7 ปี 2555 (ดูมันดีพาทิศ พิสิฐกุล, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์  


เก่งไม่เก่งไม่เกี่ยว (ภูรีพงษ์)
ช่อง 3 ปี 2547 (แอค-อาร์ต) ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, รามาวดี สิริสุขะ, ลีโอ พุฒ, ศิระ แพทย์รัตน์, คัทรีนา กลอส


เก็บใจไว้เพื่อรัก (Planet Group)
ช่อง 3 ปี 2540 จอนนี่ แอนโฟเน่, กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, รวิชญ์ เทิดวงศ์, ดอน ธีระธาดา, เขมสรณ์ หนูขาว, สุธิตา เกตานนท์, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, อรัญญา นามวงศ์, สมมาตร ไพรหิรัญ, อรสา พรหมประทาน, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, ดารณีนุช โพธิปิติ, วีนัส มีวรรณ, ชัยรัตน์ วงศ์ธนชัย, ศลิษา พิมลมาศ, รอน บรรจงสร้าง, ธิติมา สังขพิทักษ์, ด.ญ. เกริล์ ไพรหิรัญ, ด.ช. อิศรา กิจนิตย์ชีว์, ด.ช. คัมภีร์ พุ่มอ่อน


เก็บใจให้กันเพื่อวันของเรา (สิทธิพล รัตนกรี)
ช่อง 7 (ดาราวิดีโอ) นวพล ภูวดล, ภุชิสสะ ธนพัฒน์, มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, อุษามณี ไวทยานนท์, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, รชยา รักกสิกรณ์, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, วิชญะ จารุจินดา, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, โอลิเวอร์ บีเวอร์, วิภาวดี ภาศสกุล


เก็บแผ่นดิน (นายพันดี)
ช่อง 7 ปี 2544 (เป่าจินจง) ภูธเนศ หงษ์มานพ, พิยดา อัครเศรณี, ณัฐวุฒิ สกิดใจ, อรรถพร ธีมากร, พลวัฒน์ มนูประเสิฐ, อเล็กซ์ เรนเดลล์, ศิววงศ์ ปิยะเกศิน, สุรชัย จันทิมาธร, วิทย์ วิจิตรานนท์, อริศรา วงษ์ชาลี


เกมกามเทพ (โสภาค สุวรรณ)
ช่อง 3 ปี 2531 จริยา สรณคม, ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, ศานติ สันติเวชชกุล, ญาณี จงวิสุทธิ์, ส. อาสนจินดา

ช่อง 3 ปี 2542 (บรอดคาซท์) ปิยธิดา วรมุสิก, ธนากร โปษยานนท์, มนตรี เจนอักษร, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ชาย-ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ, เกริก ชิลเลอร์, คัทรียา กาญจนโรจน์, ใหม่-นัฏฐา ลอยด์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, กนกพร โลศิริ, ดารณีนุช โพธิปิติ, ด.ช. อิศรา กิจนิตย์ชีว์, ด.ญ. มาตา วังมะนาวพิทักษ์, ด.ช. อัครพนธ์ อังสุภูมิพันธ์, ด.ญ. ฤดีมาส วชิราวุฒิชัย, โชเล่ย์ ดอกกระโดน, รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์, แอมมี่, ยุวดี ไทยหิรัญ   


เกมกำมะลอ (นันทนา วีระชน
ช่อง 7 ปี 2555 (มิราบิลิสชนะพล สัตยา, กัญญาพัชญ์ ธนันต์ชัยกานต์, มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, ดนัย สมุทรโคจร, นวพล ภูวดล, สิริลภัส กองตระการ, จุฑามาศ มันตะลัมพะ, ไพโรจน์ สังวริบุตร, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, โอลิเวอร์ บีเว่อร์, มัณฑนา หิมะทองคำ, ปนัดดา โกมารฑัต, กชกร นิมากรณ์, ขวัญฤดี กลมกล่อม


เกมเกียรติยศ (แรเงา)
ช่อง 5 ปี 2525

ช่อง 5 ปี 2537 (กันตนา) จักรพรรณ อาบครบุรี, ธนาภรณ์ รัตนเสน, บุญฑริก ทัศนารมย์, ปริญญ์ วิกรานต์, นวลนารา สาคริก, รัญญา ศิยานนท์, ไกรวิทย์ พุ่มสุโข, สมฤทัย กล่อมน้อย, ชลวิทย์ สุขอุดม, โมนา นาล์ม, กมลชนก ปานใจ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อำภา ภูษิต, อัญชลี ไชยศิริ, วิศิษฐ์ ยุตติยงค์, วันวิสา ดำขำ


เกมตัณหา (โสภี พรรณราย)
ช่อง 3 ปี 2544 (ควิซ แอนด์ เควซ) ดอม เหตระกูล, รามาวดี สิริสุขะ, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, อรรถชัย อนันตเมฆ, รัญญา ศิยานนท์


เกมรักพยาบาท
ช่อง 5 ปี 2542 (Exact) ภูธเนศ หงษ์มานพ, พิยดา อัครเศรณี, ลีน่า คริสเตนเซ่น, ธัญญา โสภณ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วัชระ ปานเอี่ยม


เกมร้าย เกมรัก (บุษบาพาฝัน จากบทประพันธ์ เกมร้ายพ่ายเกมรัก)
ช่อง 3 ปี 2554 (ละครไท) ณเดชน์ คูกิมิยะ, ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์, โป๊บ-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ, ณัฐวรา วงศ์วาสนา, พิษณุ นิ่มสกุล, โชติกา วงศ์วิลาศ, โบว์-สาวิตรี สุทธิชานนท์, แจ๊ค-เมธัส ตรีรัตนวารีสิน, บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ, สุรินทร์ คารวุฒม์, ปุณิตา โยคะกุล, ปัญญาพล เดชสงค์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์, อู๊ด เป็นต่อ-ธีรชาติ ธีราวิทยางกูร, กล้วย เชิญยิ้ม, ปวีณา ชารีฟสกุล, วิยะดา อุมารินทร์, แจ๊ค-เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, ด.ญ. กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ, ปณิตา พัฒนาหิรัญ, เวนซ์ ฟอลโคเนอร์, นฤมล พงษ์สุภาพ, ปีเตอร์ ธูนสตระ (ออกอากาศ 28 ต.ค. 2554 ศ-ส-อา)


เกรดบี พี่กับน้อง (กาญจนาพร ปลอดภัย)
ช่อง 7 ปี 2551 (559 ออนแอร์) ตะวัน จารุจินดา, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, ชลิต นาคพะวัน, ภาวิณี วัฒน์รณชัย, กานต์พิชชา พงศ์กุลพัฒน์, โหน่ง-สู่ฝันปั้นดาว, เมตตา รุ่งรัตน์, ธรณ์ธันย์ จิตต์โสภณ, ณัฐนิรันดร์ เศรษฐีธร, คงสวัสดิ์ แก้วเรียน


เกล็ดมรกต (ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก)
ช่อง 5 รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, เฉลิมศักดิ์ เทียนมณี, เสาวลักษณ์ สถิตย์ผลไพบูลย์, กันทิมา ดาราพันธ์

ช่อง 7 ปี 2546 (กันตนา) นุสบา ปุณณกันต์, วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, อิศริยา สายสนั่น, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, ชาลี กรรณสูต, ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา, สุทธิพร เมธา, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, พงศนาถ วินศิริ, มิลลา นานา, วัลวิภา โยคะกุล, กัญญารัตน์ บ่อสันเที๊ยะ, กษาปณ์ จำปาดิบ, ณัฐชา ไกรอาบ, จันทนา ศิริผล


เกล้าฟ้า จอมพญา
ช่อง 3 ปี 2522 เทียมแข กุญชรฯ, จิรวัจน์ จารุวิจิตร, พัชรา กุญชรฯ


เกวลีสอยดาว (กาญจนา นาคนันทน์)
ช่อง 7 ปี 2525 (ดาราฟิล์ม) กาญจนา นิ่มนวล

ช่อง 7 ปี 2537-38 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, ชฎาพร รัตนากร, จามิน เหมพิพัฒน์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, ณัฏฐพล กรรณสูต, อรสา พรหมประทาน, แรม วรธรรม, เฉลา ประสพศาสตร์, วิไลลัษณ์ ไวงาน, ประสงค์ แสไพศาล, ด.ช. นิจิโรจน์ คุมสติ, ธาดา อาบครบุรี, คำตัน ชาตรี, กรุง เนติลักษณ์, มิ่งเมศ มิ่งศักดิ์ศรี, วัฒนสิทธิ เมธาศุภสรรค์, ยันวิสัช โบเทอร์ด (ละครสั้นปากกาทองมินิซีรี่ย์)


เกาเหลาสายเลือด
ช่อง 3 ปี 2537 (ทีวีซีน)


เก้าอี้ขาวในห้องแดง (สุวรรณี สุคนธา)
ช่อง 3 ปี 2527 (คุณมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช) นพพล โกมารชุน, มยุรา ธนะบุตร, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ชลิต เฟื่องอารมย์, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, ทม วิศวชาติ, กิ่งดาว ดารณี, สมควร กระจ่างศาสตร์, จุรี โอศิริ, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, นิสาลักษณ์ ศรีนาคาร, นภาพร หงสกุล, โกร่ง กางเกงแดง, ประไพ นิลประเสริฐ, ชาตรี ชมภู

ช่อง 3 ปี 2542 (เมคเกอร์ กรุ๊ป) สิริยากร พุกกะเวช, พล ตัณฑเสถียร, นิธิ สมุทรโคจร, คลาวเดีย จักรพันธ์, บัณฑิต สาวแก้ว, เอก โอรี, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ


เกาะมหัศจรรรย์ (พาฝัน)
ช่อง 7 ปี 2528 (กันตนา) คณิต เขียวเซ็นต์, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์

ช่อง 7 ปี 2551-52 (กันตนา) หลุยส์ สก๊อตต์, ธัญยกันต์ ธนกิตต์ธนานนท์, อรุชา โตสวัสดิ์, คีตภัทร อันติมานนท์, กฤตยชญ์ ทิมเนตร, นัยนา ปามี, ฉัตรพิศุทธิ์ สิทธิมงคล, ชินวัฒน์ ชะนะปาโมกโข, ดรันย์ ตันติวิชิตเวช, ปฏิมากร เลิสบูรโณทัย, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, แจ๊ส ชวนชื่น, ศิรินุช เพ็ชรอุไร


เกาะสวาท หาดสวรรค์ (พระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการ)
ช่อง 7 ปี 2539 (ดาราวิดีโอ) สมชาย เข็มกลัด, สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, อนันต์ บุนนาค, สุวัจนี ไชยมุสิก, จาตุรงค์ โกลิมาศ, ชาช่า อัลเทอร์แมทท์, สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, มานพ อัศวเทพ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อังคณา ทิมดี, ฟร้อนท์ มอนโกเมอรี่, ประกายกาญจน์ กอบเกื้อกูล, ญาณี ตราโมท, พิพัฒน์พล โกมารทัต, ธงชัย ประสงค์สันติ, ฉันทนา กิติยาพันธ์, ดวงหทัย ศรัทราทิพย์, ดลกมล ศรัทราทิพย์, สิทธิวดี กิตติสิทโธ, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, สีเทา, นิรมล ศรีพันธ์, เศกศักดิ์ สันติพงษ์, สุรพล ไพรวัลย์, อรุณ วนัสบดีวงศ์, น้อย โพธิ์งาม, สุระ มุรธานนท์, ท้วม ทรนง, สมชาย ปาตัน, สมิท ธนโชติ


เกิดแต่ชาติปางไหน (กรุง ญ ฉัตร)
ช่อง 3 ปี 2542 จอนนี่ แอนโฟเน่, สิเรียม โอแกน, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ยุทธพิชัย ชาญเลขา, สุธิตา เกตานนท์, กรรชัย กำเนิดพลอย, สุปราณี เจริญผล, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์


เกิดแต่ตม (โบตั๋น)
ช่อง 7 ปี 2536-37 (ดาราวิดีโอ) ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, สุวนันท์ คงยิ่ง, เสกสรร ชัยเจริญ, ไกรวิทย์ พุ่มสุโข, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, วรรณิศา ศรีวิเชียร, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, ปัทมา ปานทอง, ทัศนีย์ ชลหวรรณ, สุดารัตน์ เดชากุล, บรรเจิดศรี ยมาภัย, เยาวเรศ นิสากร, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, วิทยา สุขดำรงค์, ธิติยา นพพงษากิจ, อรชุมา ธรรมกามี, สีเทา, ดลกมล ศรัทธาทิพย์, รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์, ลัดดาวรรณ์ สันธิ, นัยนา คชแสง, สมสกุล ยงประยูร, สุทธิพันธ์ ปัณทะรุจิ, อินทิรา ธัญญมงคล, อรุโณทัย จิตตรีขันธ์, ปิยะดา เพ็ญจินดา, พลพฤกษ์ จักรสุวรรณ, ด.ญ. สาวิกา ไชยเดช, ด.ญ. ศิรินันท์ ชัยโชติสกุลชัย, ด.ช. คณวัชร สังวริบุตร

ช่อง 7 ปี 2547 (ดาราวิดีโอ) ระพีภัทร์ เอกพันธ์กุล, มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, พาทิศ พิสิฐกุล, ฌานิศ ใหญ่เสมอ, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, เด่น ดอกประดู่, ดอน จมูกบาน, ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป, นันท์นภัส ภัทรายุตวรรตน์, นัยนา คชแสง, จุ๊กกะตุ๋ย, ลัดดาวัลย์ เรืองสำราญ, ลัดดาวรรณ์ มั่นคงดี, จีราวรรณ ตันติมณี, อมต อินทรานนท์, พูริดา วิจิตรพันธ์, ด.ช. อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์, ด.ช. สฤษฎ์ แสงวิรุณ


เกิดเป็นหงส์ (ชูวงศ์ ฉายะจินดา
ช่อง 7 ปี 2555 (พอดีคำธนพล นิ่มทัยสุข, อุษามณี ไวทยานนท์, เคลลี่ ธนะพัฒน์, กันตพงศ์ บำรุงรักษ์, ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป, อาริษา วิลล์, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, เปรมสินี รัตนโสภา, อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, อภิรดี ภวภูตานนท์, ชมวิชัย เมฆสุวรรณ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, รัชนีกร พันธุ์มณี, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, ปราบ ยุทธพิชัย, ณรัฐ พัฒนาพงศ์ชั, เวนซ์ ฟอลโคเนอร์, อุ่นเรือน ราโชติ 


เกิดเป็นหญิง (นันทนา วีระชน)
ช่อง 7 ปี 2538 (ดาวเรืองสตูดิโอ) ทิวลิป นาคสมภพ


เกิร์ลแก๊งค์ แมลงซ่า (มนัสสิทธิ์)
ช่อง 3 ปี 2548 (แกรมมี่ เทเลวิชั่น) วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, จรีนา สิริสิงห, พิมรา เจริญภักดี, ชาญชัย วราวิทยา, กีรติ เทพธัญญ์, อรรถชาติ ศรีภักดี, รุ่งระวี บริจินดากุล, ภคมน จึงไพศาล, ชลิต เฟื่องอารมย์, เคน ฉัตรรังสิกุล, วิสิทธิ์ ยุตติยงค์, สุปราณี เจริญผล, ชัยยะ ทรัพย์สมบูรณ์, ศิณะ อุ่นทรพันธุ์


เกิร์ลคลับ รับเอาคืน
ช่อง ITV เจ-มณฑล จิรา, ซาร่า-นุศรา ผุงประเสริฐ, โบว์ สุรัตนาวี, ซาแมนต้า แสงสิงห์แก้ว, ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร


เกิร์ลคัพ รับหัวใจใส่ประตู (ขวัญลักษณ์)
ช่อง 7 ปี 2550 (กันตนา) จิรพัฒน์ สุตตปัญญา, ภุมวารี ยอดกมล, นวพล ภูวดล, มรกต กิตติสาระ, ธรรมลักษณ์ ตระกูลโชคดี, นิธิตรา เชาว์พยัคฆ์, สุนันทา ยูรนิยม, เอมิกาวรรณ จุทอง, เขมิกา สุขประสงค์ดี


เกียรติยศ กบฎรัก
ช่อง 3 ปี 2542 (ยูม่า 99) นิธิ สมุทรโคจร, พิเชษฐ์ไชย ผลดี, รามาวดี สิริสุขะ, นรากร โลหะชาละ


เกียรติศักดิ์ทหารเสือ (ศักดิ์เกษม หุตาคม หรือ อิงอร)
ช่อง 5 ปี 2525-26 นาท ภูวนัย, วิฑูรย์ กรุณา, ภูษิต อภิมัน, กนกวรรณ ด่านอุดม, เดือนเต็ม สาลิตุล


แก่งกระโดน ดารกาประกาย
ช่อง 7 ปี 2550 (ดีด้า) ภาณุ สุวรรณโณ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, มนตรี เจนอักษร, ปภัสรา เตชะไพบูลย์, ศราวุฒิ พุ่มทอง, พรรัมพา สุขได้พึ่ง, ฐรินดา กรรณสูต, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, เกษริน พูลลาภ, ปิยะดา เพ็ญจินดา, สุกัญญา ไรวินท์, ปัทมาฆะ สุคนธมาน, จักรกฤษ คชรัตน์, ฝันเด่น จรรยาธนากร, กิตติ ดัสกร, ด.ญ. สุพิชชา มงคลจิตตานนท์


แก็งค์ป่วนก๊วนอินเตอร์ (ตุ้ย-มณฒนา, กุ๊ก-ปิยะบุตร)
ช่อง ITV นันทศัย พิศลยบุตร, อลิชา ไล่ศัตรูไกล, ตวันชัช ชู๊ตสเลอร์, เจนสุดา ปานโต, วุฒิสิทธิ์ สืบสุวรรณ, พรพรรณ รัตนเมธานนท์, กุ้งนาง ปัทมสูต, นวลปรางค์ ตรีชิต


แก๊งค์โย่โซโล่รัก (แต่ขอกั๊กใจ) ให้เธอคนเดียว
ช่อง 3 ปี 2539 สายธาร นิยมกาญจน์, บริบูรณ์ จันทร์เรือง (ร้อยรสบทละคร)


แก๊งสืบ 07 (ขวัญลักษณ์)
ช่อง 7 บวรพจน์ ใจกันทา, ภุมวารี ยอดกมล, ด.ช.กฤตยชญ์ ทิมเนตร, ด.ญ.โฟกัส จิระกุล, ด.ช.ดรันต์ ตันติวิชิตเวช, ด.ญ.ไพลิน จเรฤทธิ์, อนันต์ บุนนาค, นุ้ย เชิญยิ้ม


แก่นกะลา (สันติ เกตกลม)
ช่อง 7 (กันตนา) อานัส ฬาพานิช, สาวิกา ไชยเดช, คริสตัล วิรุฬห์จรรยา, ดวงดาว จารุจินดา, ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์, สุภัทรา ทิวานนท์, รุ่งนภัฐ ยริจินดากุล, กลศ อัทธเสรี, เนาวรัตน์ ยุกตนันท์, เอกพัน บันลือฤทธิ์


แก้ว (เปี๊ยก โปสเตอร์)
ช่อง 5 ปี 2535 (ไฟว์สตาร์)

ช่อง ITV (อาย แอนด์ เบรน) จิรายุส วรรธนะสิน, ธัญญาเรศ รามณรงค์, โอลิเวอร์ พูพาร์ต, กุณฑีรา สัตตบงกช, วสันต์ อุตมะโยะธิน, ทองขาว ภัทรโชคชัย


แก้วกลางดง (ทมยันตี)
ช่อง 9 ปี 2523 มยุรา ธนบุตร, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, รอง เค้ามูลคดี

ช่อง 7 ปี 2530-31 (ดาราวิดีโอ) อรพรรณ พานทอง, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ

ช่อง 3 ปี 2543 (ทีวีซีน) จอนนี่ แอนโฟเน่, ปิยธิดา วรมุสิก, วิทิต แลต, สุประวัติ ปัทมสูต, นพชัย มัททวิวงศ์, วิชชุดา พินดัม, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, วาสนา สิทธิเวช, ดารณีนุช โพธิปิติ

ช่อง 8 ปี 2555 (อาร์เอส) ธนา สุทธิกมล, จริญญา ศิริมงคลสกุล, สมพงษ์ คุณาประถม, ศุภักษร ไชยมงคล, สุพจน์ จันทร์เจริญ, เจสัน ยัง, รมิดา ประภาสโนบล, สมภพ เบญจาธิกุล, แวร์ ซว์, รัชนี ศิระเลิศ, ราตรี วิทวัส, นภัสรัรท์ หวังเจริญทวีกุล, เกริกเกียรติ พันธ์พิพัฒน์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, อุดม ชวนชื่น, ฐิติภัสร์ ศรีคงณัฐกุล, โอนิรันต์ กรุณา, คณะโปงลางสะออน (ออกอากาศ 25 เม.ย. 2555 จ-พ)


แก้วกินรี
ช่อง 7 หรั่ง-รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์, สิริมา อภิรัตนพันธ์, แห้ว รีเจนซี


แก้วขนเหล็ก (ตรี อภิรุม)
ช่อง 5 จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, ภัทรี นวรัตน์, เลอพงษ์ ปิยะวรรณ

ช่อง 3 ปี 2534-35 เอกพัน บันลือฤทธิ์, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย, ตรีรัก รักการดี, ปภัสรา ชุตานุพงศ์, หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, ปริศนา กล่ำพินิจ, กษมา นิสสัยพันธ์, กิตติพันธุ์ พุ่มสุขโข, สมพล กงสุวรรณ, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, กิ่งดาว ดารณี, ส. อาสนจินดา, สมควร กระจ่างศาสตร์, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม, ราม ราชพงษ์, วุฒิ คงคาเขต


แก้วจอมแก่น (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)
ช่อง 7 ปี 2526 (กันตนา) ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, สุกัญญา นาคประดิษฐ์, จิตโสภิณ ลิมปสวัสดิ์

ช่อง 5 ปี 2540 (กันตนา) ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, สินจัย หงษ์ไทย, เจมี บูเฮอร์ พลับพลอย, ด.ญ. พิ้งกี้-สาวิกา ไชยเดช, ด.ญ. ดิษย์ลดา ดิษยนันท์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ด.ช. หฤทธิ์ ยศเมธา, ด.ช. ปรมัติ ธรรมกมล, อัษฎา พานิชกุล, สมควร กระจ่างศาสตร์, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, มารศรี อิศรางกูรฯ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์

ช่อง 9 ปี 2552 (วรการ โปรดักชั่น) สถาพร นาควิลัย, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์, เมธัส ตรีรัตนวารีสิน, ด.ญ. ขวัญชีวา เอี่ยมสะอาด, ด.ญ. ภัสสร คงมีสุข, ด.ช. นราธิษณ์ น้ำค้าง, ด.ญ. สุพิชชา มงคลจิตตานนท์, นฤมล นิลวรรณ, สมฤดี นุ่มอำพัน, สุกัญญา นาคประดิษฐ์, ด.ช. ทัศน์พล วิวิธวรรษ์, ด.ช. ฐานทัพ โภกสวัสดิ์


แก้วตาดวงใจ (โบตั๋น)
ช่อง 7 ปี 2534 (กันตนา) นพพล โกมารชุน, เทเรซ่า อากีลาร์


แก้วตาพี่ (นิตยา นาฏยะสุนทร)
ช่อง 3 ปี 2532 ตฤณ เศรษฐโชค, จริยา สรณคม, ธิติมา สังขพิทักษ์, หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, ปัญญา นิรันดร์กุล, จุรี โอสิริ, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, สุกัญญา นาคสนธิ์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, วุฒิ คงคาเขต, กิ่งดาว ดารณี, บุญส่ง ดวงดารา

ช่อง 3 ปี 2549 (ละครไท) ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี, เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, พริมรตา เดชอุดม, ด.ช. จิรายุ ละอองมณี, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ธัญญา โสภณ


แก้วตาเสือ (ธิตินัดดา)
ช่อง 7 ปี 2532 (ดาราวิดีโอ) พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, ชไมพร จตุรภุช, สินี หงษ์มานพ, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, มานพ อัศวเทพ, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ, กฤติยาภรณ์ ตรีรัตนพันธ์, สมศักดิ์ รัตนกุล, ศิรินภา สว่างล้ำ, สยุมพร รัตนปรารมย์, สุรัตนา ข้องตระกูล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สมชาย สามิภักดิ์, ฉันทนา กิติยพันธ์, เยาวเรศ นิสากร, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ


แก้วตาหวานใจ (ดวงตะวัน)
ช่อง 7 ปี 2546 (ดาราวิดีโอ) ภาณุ สุวรรณโณ, อารยา เอฮาร์เก็ต, ดวงดาว จารุจินดา, นิพิธ ฮินเก้, สุรวุฑ ไหมกัน, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, นพดล พิทักษ์โล่พานิช

ช่อง 3 ปี 2558 (เวฟ ทีวีปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, ด.ญ. นิชัญญา สุดประเสริฐ, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, ดารณีนุช โพธิปิติ, มาวิน ทวีผล, ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ, คนัสนันท์ นักตะเฆ่, พิมพ์ทอง วชิราคม, มัจฉา โมซิมันน์, คาลิยา นิฮุต, วิรากานต์ เสณีตันติกุล, สิรินาถ สุคันธรัต 


แก้วนพเก้า
ช่อง 7 ปี 2520 อุทุมพร ศิลาพันธ์, นรา นพนิรันดร์, สุชีรา สุภาเสพย์


แก้วในตม
ช่อง 9 ปี 2524 สมภพ เบญจาธิกุล, มยุรา ธนะบุตร


แก้วรัดเกล้า (ดวงตะวัน)
ช่อง 3 (บรอดคาซท์) ธนากร โปษยานนท์, หยาดทิพย์ ราชปาล, ซินดี้, บุษรา นฤมิตร, อ. เสรี หวังในธรรม, สันติสุข พรหมศิริ, ดิลก ทองวัฒนา (ปิดกล้องปี 2546) (ยังไม่ได้ออกอากาศ)


แก้วราหู (แก้วเก้า)
ช่อง 3 ปี 2529 กาญจนา จินดาวัฒน์, ทม วิศวชาติ, อุทุมพร ศิลาพันธ์, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์


แก้วล้อมเพชร
ช่อง 5 ปี 2551-52 (Exact) สน ส่งไพศาล, วรรณรท สนธิไชย, กมลชนก เขมะโยธิน, แอริน ยุกตะทัต, ดิลก ทองวัฒนา, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ชัยพล พูพาร์ต, ชยธร เศรษฐจินดา, อุทุมพร ศิลาพันธ์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ณหทัย พิจิตรา, จันทนา ศิริผล, กัญญารัตน์ พิมพ์สวัสดิ์, พศิน ศรีธรรม, ศิวพร พันธรักษ์, สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศลารัตน์, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร

ช่อง 5 ปี 2544 — ใช้ชื่อเรื่อง เลือดหงส์ — (Exact) สันติภาพ สุวรรณพิมพ์, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, ราศี วัชราพลเมฆ, ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, กริช หิรัญพฤกษ์, จารุณี สุขสวัสดิ์, อรัญญา นามวงศ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ฉันทนา กิตติยพันธ์, ณัฐนี สิทธิสมาน, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, ไกรลาศ เกรียงไกร, สมเจตน์ เจริญวัฒน์อนันต์, ไอริณ ศรีแก้ว, ยอดชัย ภัยขยาด


แก้วลืมคอน (เสนีย์ บุษปะเกศ)
ช่อง 5 ปี 2548 (เอ็กแซ็กท์) ภูธเนศ หงษ์มานพ, พิยดา อัครเศรณี, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, อภิชาติ พัวพิมล, ดิลก ทองวัฒนา, ฉัตร รูปขจร, ดร. ปัทมาฆะ สุคนธมาน, จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, ชุติมา นัยนา, วิทิต แลต, รอง เค้ามูลคดี, ปทุมวดี โสภาพรรณ


แก้วสารพัดนึก (สันต์ เทวรักษ์)
ช่อง 7 ปี 2535 (ดาราวิดีโอ) วรุฒ วรธรรม, หนิง-อภัสนันท์ สุทธิกุล, ชุมพร เทพพิทักษ์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, จริญญา หาญณรงค์, ชลิต เฟื่องอารมย์, ศิรินันท์ โรจนธรรม, นีรนุช อติพร, วสันต์ กรรณภูติ, ไปรมา รัชตะ, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, ศศิวิมล วิริยานนท์, ปรีชา เกตุคำ, ธัชชัย ปาละกูล, ณัฏฐพล กรรณสูต, เมขลา อุมาริน, นพดล โกวิลาศ, ภาณุ น้อยอารีย์, ณรงค์ เกิดเงิน, พูลสวัสดิ์ ธีมากร, สีเทา, รอง เค้ามูลคดี, จันทนา ศิริผล, นัยนา คชแสง, ธรรมศักดิ์ สุริยน, สมยศ เปรมอนันต์, พรอนันต์ ศรีจันทร์, ด.ช. นิจิโรจน์ คุมสติ, เสนาะ สุขครึ้ม


แกะรอยรัก (กิ่งฉัตร)
ช่อง 3 ปี 2551 (บางกอกดราม่า) พัชฎะ นามปาน, ศรีริต้า เจนเซ่น, พิษณุ นิ่มสกุล, อัมราภัสร์ จุลกะเศียร, วิรากานต์ เสณีตันติกุล, จิรายุส ลอองมณี, วรัญญา กิจวัฒนะ, วิชัย จงประสิทธิ์พร, ชนานา นุตาคม, วรวิทย์ แก้วเพชร, ประกาศิต โบสุวรรณ, พรผกา เสียงสมบูรณ์


แกะหลงฝูง
ช่อง 3 (ทิวากร บำรุงรัฐ) นิรุตต์ ศิริจรรยา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ปาริชาติ บริสุทธิ์


โก๋ ตี๋ กี๋ หมวย (ซิลลา และ คาลิบดิ)
ช่อง 3 ปี 2533 สถาพร นาควิลัย, ตรีรัก รักการดี, อุทุมพร ศิลาพันธ์, วันทิพย์ ภวภูตานนท์, มณีนุช เสมรสุต, ศานติ สันติเวชชกุล, ริสา หงส์หิรัญ, อานนท์ สุวรรณเครือ


โก๋ ตี๋ กี๋ หมวย (หยก บูรพา)
ช่อง 7 ปี 2544 (559 ออนแอร์) ……. สุนทรี ใหม่ละออ


โก๊ะ  โก๊ะจ๋า ป่านะโก๊ะ (บัณฑิต ฤทธิถกล)
ช่อง 7 ปี 2549 (โคลิเซี่ยม) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, อรวรรษา ฐานวิเศษ, กรีติ เทพธัญญ์, ปาลิตา โกศลศักดิ์, นักรบ ไตรโพธิ์, อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, มาเจตตรา วิเศษสมบัติ, สัจจา ปุพาลา, วสุนธรา ศรีทองสุข, พิทักษ์ ศัลย์วิวรรธน์, สามารถ พยัคฆ์อรุณ, พีระวิทย์ ศิริพันธุ์, ราชันย์ บุญชูวงศ์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ค่อม ชวนชื่น, ชูศรี เชิญยิ้ม, ศรีหนุ่ม เชิญยิ้ม, เหลือเฟือ มกจ๊ก, โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม


โก๊ะ เจาะเวลาหาโก๊ะ (บัณฑิต ฤทธิถกล)
ช่อง 7 ปี 2551 (โคลิเซี่ยม) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, อรวรรษา ฐานวิเศษ, กรีติ เทพธัญญ์, จิลล์ โรเจอร์, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, อาภาพร นครสวรรค์, ปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ๊อคซิ, มาเจตตรา วิเศษสมบัติ, ชุมพร เทพพิทักษ์, ศรีหนุ่ม เชิญยิ้ม, ค่อม ชวนชื่น, ชูศรี เชิญยิ้ม, สีบาน ซุปเปอร์โจ๊ก, เตี้ย พิจิตร, หยอง ลูกหยี, ลุงยุ้ย ลุยสวน, โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม, อ่าง เถิดเทิง, คม ซุปเปอร์โจ๊ก, โยกเยก เชิญยิ้ม, ราชันย์ บุญชูวงศ์, พงศ์ชยุตม์ ศิริสุขวงศา, สนธยา พ่วงพันสี, ภูมินทร์ พรสาโรจน์, จักรพันธ์ เพ็งคำทอง, พร้อมพล สิทธิมงคล, พิมพ์วรินท์ ถิรารักษ์, ชัชวาล ประมงค์, ภัคชัญญา เพ็งพารา, ณัฐพล เติมไทยมงคล, นันทพร พงษ์พันธ์, นราธิษณ์ น้ำค้าง, โยโย่ ศิมลมาศ


โก๊ะ โก๊ะซ่า ท้ามิติ (บัณฑิต ฤทธิถกล)
ช่อง 7 ปี 2552-53 (โคลิเซี่ยม) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, บัณฑิตา ฐานวิเศษ, กรีติ เทพธัญญ์, จิลล์ โรเจอร์, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, อาภาพร นครสวรรค์, ปราปต์ปฏล สุวรรณบาง, รุ่งระวี บริจินดากุล, มนต์จันทร วิเศษสมบัติยิ่ง, นาตยา จันทร์รุ่ง, ชุมพร เทพพิทักษ์, นราธิษณ์ ภรธนเดช, โยโย่ ศิมลมาศ, อิทธิกร สาธุธรรม, อติรุจ สิงหอำพล, ถั่วแระ เชิญยิ้ม, ค่อม ชวนชื่น, ชูศรี เชิญยิ้ม, โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม, หยอง ลูกหยี, คม ซุปเปอร์โจ๊ก, นงค์ เชิญยิ้ม, สีบาน ซุปเปอร์โจ๊ก, โยกเยก เชิญยิ้ม, อ่าง เถิดเทิง, จ๊อบ ก๊อบปี้แมน, โย่ง พิจิตร, ชัชวาล ประมงค์, อรวรา เพ็งพารา, รพีพงศ์ พิพัฒอัครโชค, พิมพ์พิศา นิชาพิมพ์, พงศ์ชยุตม์ ทวีศรีธนโชค, รัญ เมืองลพ, โปรย ซุปเปอร์โจ๊ก, สกล มงคลเกตุ, ชนะชัย เงินนาค, นิรันดร์ ปิตา, พะเยาว์ นิ่มมา, วิเชียร ลั่นแผ้ว, กล้วย ท่าเสา, พยัพ คำพันธ์, ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ, ทวีป วงศ์เทวัญ, นรอศรา เพียรรักษ์


โก๊ะ 7 (บัณฑิต ฤทธิ์ถกล)
ช่อง 7 ปี 2554 (โคลีเซี่ยม) อานัส ฬาพานิช, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, ธันญ์ ธนากร, จิลล์ โรเจอร์, ดนัย สมุทร โคจร, รุ่งระวี บริจินดากุล, อิทธิกร สาธุธรรม, ค่อม ชวนชื่น, ถั่วแระ ชวนยิ้ม, ขูษี เชิญยิ้ม, โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม, ธนายง ว่องตระกูล, ปราบต์ปฏล สุวรรณบาง, หยอง ลูกหยี, จเร เชิญยิ้ม, ธิชาชา บุญเรืองขาว, อติรุจ สิงหอำพล, ตั้งโอ๋ อรวรา, คม ซุปเปอร์โจ๊ก, โยกเยก เชิญยิ้ม, นาท ภูวนัย, สกล มงคลเกตุ, อ่าง เถิดเทิง, ธิติวัฒน์ ธนวัฒน์ภัทร์กุล, โปรย ซุปเปอร์โจ๊ก, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ดามพ์ ดัสกร, ฉัตร มงคลชัย, จรัญ งามดี, นงค์ เชิญยิ้ม, วันทนา บุญบันเทิง, อมต อินทานนท์, เหนียว แกนั่ม, โย่ง พิจิตร, รวีโรจร์ เลิศวิไลยนริศ, ศุภคุณ สุรทวีคุณ, นิรุต สาวสุคชาติ, ธนา สินประสาธน์, เอกพงษ์ ผูกพัน, พิสิษฐ์ ธัทวีทิพย์, แจม เถิดเทิง, เดช แก้วบุรี, คมกฤช ยุติยงค์, ตฤน สมนึก, กันต์ รัตนาภรณ์, เกษหทัย เกษโกศล์, กุลธิดา พรพิชยานุรักษ์, ธาราทิพย์ สุขดรุณพิพัฒน์, นาฏ ศรีสุราช, นพจิรา ดำนิล, เกวลี เณรจิ๋ว, ด.ญ. เปมิกา สมนึก, กวี วงศ์จันทรา, เมธาวี ฉิ่งวุ้งตะกอ, ด.ญ. กมลชนก มุสิกะอุปถัมภ์, ด.ช. กริชษฎาพณ ชูพินิจ (ออกอากาศ 10 ธ.ค. 2554 ทุกวัน)


โก๊ะ ๘ ตะลุยแดนมหัศจรรย์ (บัณฑิต ฤทธิ์ถกล) ช่อง 7 ปี 2557 (โคลีเซี่ยม) อานัส ฬาพานิช, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, ธันญ์ ธนากร, จิลล์ โรเจอร์, สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์, รฐกร สถิรบุตร, กณิณ ปัทมนันถ์, เจจินตัย อันติมานนท์, ค่อม ชวนชื่น, ชูษี เชิญยิ้ม, โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม, เหลือเฟือ มกจ๊ก, คม ซุปเปอร์โจ๊ก, สีบาน ซุปเปอร์โจ๊ก, โอบะ เสียงเหน่อ, เกวลี ศรีกาญ, ณธษา เวชประสิทธิ์, นาฎชนก ศรีสุราช, นีฐพัชร สายชุม, ธนายง ว่องตระกูล, อิทธิกร สาธุธรรม, ปราบปฎล สุวรรณบาง, ธนา สินทรัพย์, โยกเยก เชิญยิ้ม, ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, โจ บอยสเก๊าท์, นิรุติ สาวสุชาติ, จรัญ เมืองลพ, เอกพงษ์ ผูกพัน, ฆธาวุธ ปิ่นทอง, โปรย ซุปเปอร์โจ๊ก, อมต อินทานนท์, ธราทิพย์ สุขดรุณพัฒน์, ก้องภพ เรืองเดช, พิภัชพงศ์, มากลั่น, เหนียว แมกนั่ม, วิษณุ ภู่ประสงค์, พนา แบนชู, บรรทม เปี่ยมพงษ์สานต์


ใกล้..ไกล..หัวใจเดียวกัน
ช่อง 5 ปี 2543 (กันตนา) ฮิวโก้-จุลจักร จักรพงษ์, เอ๊ะ-อิศริยา สายสนั่น, ทูน หิรัญทรัพย์, ชไมพร จตุรภุช, ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา, แดนนี่ รามณรงค์, พิชชาภรณ์ รัตนานนท์, สันธยา จันทเขต, อภิรดี ภวภูตานนท์, จรัล มโนเพ็ชร


ไก่นา (มธุรส)
ช่อง 3 ปี 2545 เอ็กซ์-ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, ออม-นวดี โมกขะเวส, ธงชัย ประสงค์สันติ, อัศวิน เมืองสุวรรณ, นวนันท์ อโนมา, นภัสนันท์ ทวีกิจถาวร, โย่ง พิษณุโลก, ทัศวรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, สมภพ เบญจาธิกุล, วาสนา สิทธิเวช, ดามส์ ดัสกร, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สีเทา เพ็ชรเจริญ

Advertisements