อ อ่าง ♣ ♦ ♠

อกธรณี (ธม ธาตรี) ช่อง 7 ปี 2548 (ดีด้า) เขตต์ ฐานทัพ, เอกรัตน์ สารสุข, อัมรินทร์ สิมะโรจน์, อุษามณี ไวทยานนท์, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, อติมา ธนเสนีย์วัฒน์เขตต์, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, สมภพ เบญจาธิกุล, ปิยะดา เพ็ญจินดา, ทัศนีย์ สีดาสมุทร, พอเจตน์ แก่นเพ็ชร, อำภา ภูษิต, น้ำเงิน บุญหนัก, สมชาย ปาตัน, บุศรา นฤมิตร


อตีตา (ทมยันตี)
ช่อง 7 ปี 2544 (ดีด้า) วินัย ไกรบุตร, อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, ยศวดี หัสดีวิจิตร, ทราย เจริญปุระ, อาจารย์เสรี หวังในธรรม, รุจน์ รณภพ, ดวงดาว จารุจินดา, สรพงษ์ ชาตรี, เอกพัน บรรลือฤทธิ์, เมตตา เต็มชำนาญ, ธนายง ว่องตระกูล, ปรีชา เกตุคำ, สุรพล ไพรวัลย์, ธนภัทร เทียนทอง, อัมพล สวนสุข, ประสงค์ แสไพศาล, สมาน หินลาด, อมรเทพ เสือปาน, เมธี อมรวุฒิกุล, สมภพ เบญจาธิกุล, นีรนุช อติพร, ทัตพงษ์ พงษ์ทัต, ญาณี ตราโมท, สามารถ พยัคฆ์อรุณ, ฉันทนา กิตติยาพันธ์, วีระชัย หัตถ์โกวิท, วัชระ สิทธิกุล, ชัยวัฒน์ อินทรสังขนาวิน, ภาค ภัทรพงษ์, ฐานชน จันทร์เรือง, เล็ก เฉยสวัสดิ์, ไกรสีห์ แก้ววิมล, แตน บางซื่อ, หมู บางซื่อ, ระจิต ภิญโญวนิช, ธนะชัย นิลฉ่ำ, นราวัลย์ นิรัติศัย, แพททริค บลุยเก้

ช่อง 7 ปี 2559 (เจ เอส แอล) อ๋อม-อรรคพันธ์ นะมาตร์, ไมค์-ภัทรเดช สงวนความดี, ฝนทิพย์ วัชรตระกูล, ทิสานาฏ ศรศึก, สรพงศ์ ชาตรี, เดือนเต็ม สาลิตุล, วินัย ไกรบุตร, ภานุ สุวรรณโณ, ปราบ ยุทธพิชัย, ตรีวรัตถ์ ชุติวัฒน์, มัณฑนา หิมะทองคำ, ภูริ หิรัญพฤกษ์, ผุสชา โทณะวณิก, ธัญวิชญ์ เจนอักษร, สมิท ธนโชติ, วาสนา พูนผล, เศรษฐา ศิระฉายา, อรุชา โตสวัสดิ์, ธนายง ว่องตระกูล, ธนา สินประสาธน์, รอง เคล้ามูลคดี, ไกรลาศ เกรียงไกร, ไปรมา รัชตะ, จิรกิตต์ สุวรรณภาพ, เอก ธณากร, ภพพล ประเทศไทย, ฉัตรรัตน์ วัฒน์จินดาสิริ, สฤญญา เอี่ยมสะอาด, ศศิธร พานพิมพ์, ประภัสสร ธัญญวานิช, ร.ต.หญิงภรณ์ทิพย์ วิริยะ, พอเจตน์ แก่นเพชร, ทรงศักดิ์ ศุภการ, ตรีพล พรมสุวรรณ, ศิระ ศิริวิชญ์, อิสรพงศ์ ดอกยอ, ภูริวัชร์ งามทรัพย์มณี, ฌอน บูรณะหิรัญ, กนต์ธร เตโชฬาร


อธิษฐานรัก (นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์) ช่อง 5 ปี 2551(เอ็กแซ็กท์) ภูธเนศ หงส์มานพ, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, อลิชา ไล่สัตรูไกล, ปองศักดิ์ รัตนพงษ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ปวีณา ชารีฟสกุล, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, อรรถพร ธีมากร, ภารดี อยู่ผาสุข, ฝันเด่น จรรยาธนากร, ทนงศักดิ์ ศุภการ อนุชิต สพันธ์พงษ์, พริมรตา เดชอุดม, อัครพล ทองธราดล


อนันตาลัย (พลอยแกมเพชร) ช่อง ITV (กันตนา) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา, เมย์-นภัสสร บราวเนล, โอ๊ต-วรวุฒิ นิยมทรัพย์, คริสตัล วิรุฬห์จรรยา, บีม-ศรัญยู ประชากริช, โอ๋-ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์ , พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, เป๊บ-ณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม, กลศ อัทธเสรี, กีตาร์-ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี, กีรติ กาญจนาพงศ์กุล, ปีเตอร์ ไมอ๊อกซิ, สุทธิพร เมธา, แฮ็ค ชวนชื่น


อนิลทิตา (ตรี อภิรุม)
ช่อง 5 (รัชฟิล์ม) จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, จารุวรรณ ปัญโญภาส

ช่อง 5 ปี 2549 (Exact) ป้อง-ณวัฒน์ กุลรัตน์รักษ์, น้ำฝน-กุลณัฐ ปรียวัฒน์, ปภาวี เร่งสมบูรณ์, พนมกร ตังทัตสวัสดิ์, รอน บรรจงสร้าง, ปัญญาพล เดชสงค์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ชุติมา นัยนา, วรรณภา คำสงค์


อภินิหารตำนานอีสป ช่อง 5 ปี 2530-31 (รัชฟิล์มทีวี-อาร์เอส)


อภินิหารเทพนิยายกริมม์ ช่อง 5 ปี 2539 (วอร์เนอร์มิวสิค)


อภินิหารหุ่นกายสิทธิ์ (ปันฝัน) ช่อง ITV ปี 2550 (กันตนา) เทวินธวิ์ คุณารัตนวัฒน์, ปาริชาติ แก้วกำพล, ด.ญ. แคทเธอรีน จีน่า มิ๊คส์, โย่ง เชิญยิ้ม, พิพัฒน์ อุรเดน, แจ๊ส ชวนชื่น, ธันวา พัทธยากุล


อภิมหึมามหาเศรษฐี (กนกวลี พานปกรณ์) ช่อง 7 ปี 2550 (หนุก-หนาน) สเตฟาน วีระบุญชัย, เขมนิจ จามิกรณ์, รังสิต ศิรนานนท์, คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์, พาทิศ พิสิฐกุล, สุคนธวา เกิดนิมิตร, ฝันดี จรรยาธนากร, ชฎาพร อักษรนันท์, มณีนุช เสมรสุต, ดารณีนุช โพธิปิติ


อมตะ (วิมล ไทรนิ่มนวล) ช่อง ITV ปี 2544 (ดราม่า เทเลวิชั่น) ดอน ธีระธาดา, ชาติชาย งามสรรพ์, ซาร่า มาลากุล เลน, ชนิกา สุจริตกุล, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, วรรณิศา ศรีวิเชียร อลิษา ขจรไชยกุล


อมฤตาลัย (จินตวีร์ วิวัธน์)
ช่อง 7 ปี 2520 (ดาราฟิล์ม) เสกศักดิ์ สันติพงษ์, ศิรดา ศิริวัฒน์, ชัย ราชพงษ์, พรเพ็ชร แก้วมาพรรณ, สุริยัน ปฎิพัทธิ์

ช่อง 3 ปี 2549 (โพลีพลัส) พอล-ภัทรพล ศิลปาจารย์, เฌอมาลย์ บุณยะศักดิ์, หยาดทิพย์ ราชปาล, ปวีณา ตันท์ศรีสุโรจน์, รังสิต ศิรนานนท์, กฤตกาศ ศักดิษฐานนท์, โสภิตสุดา อิทธิเมธินทร์, นงนภัส พาศริายุธ, มารศรี อิศรางกูรฯ, สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, เคน สตรุทเกอร์, ปิยะ วิมุกตายน, เวย์น ฟอลโคนเนอร์


อเมซิ่งโคกเจริญ ช่อง 3 ปี 2544 (อาร์เอส) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา, ดาว มยุรี, ชไมพร สิทธิวรนันท์, จตุรงค์ โกลิมาศ, ยอดรัก สลักใจ, เอกชัย


อยัมทันตา (วรรณสิริ) ช่อง 7 (บริษัทเอเอนเตอร์เทนเม้นท์ + ดาราวิดีโอ) ธนา สินประศาธน์, จอย กิติยา, น้ำเงิน บุญหนัก, ประเวช มีเทียนชัย, พูนสวัสดิ์ ธีมากร (ละครสั้นปากกาทอง)


อยากเกิดใหม่ใกล้ๆ บ้านเธอ ช่อง 3 ปี 2540


อยากจะรัก เดี๋ยวจัดให้ (บุตรรัตน์ บุตรพรหม) ช่อง 7 ปี 2549 (ทูอินวัน) อัศนัย เทียนทอง, ไปรยา สวนดอกไม้, รังสิต ศิรนานนท์, คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, โมนิก้า เมอลเลอร์, อติรุจ ประกิตสุวรรณ, สิริวิภา กุลตังวัฒนา, จอย ชวนชื่น, อรนภา กฤษฎี, ปาจรีย์ ณ นคร, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, วีรินทร์ เชยอรุณ, ธรรมชาติ แฟรเน็ทท์, ชนานา นุตาคม, กัญญารัตน์ บ่อสันเที๊ยะ, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, ชัยวัฒน์ วัชระธนาพัฒน์


อยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้า (ถกลเกียรติ วีรวรรณ, กษิดินทร์ แสงวงศ์)
ช่อง 5 ปี 2538 (เอ็กแซ็กท์) ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, คัทลียา แมคอินทอช, รัชนก พูลผลิน, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย, สุริวิภา กุลตังวัฒนา, อำภา ภูษิต, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ชลิต เฟื่องอารมย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, สมควร กระจ่างศาสตร์, กลศ อัทธเสรี, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, กล้วย เชิญยิ้ม, อานนท์ สุวรรณเครือ, สรพงษ์ เอื้อชูชัย, วิทยา สุขดำรงค์, ราม มารุต, เจ ปารุสก์, นฤมล เหลืองอร่าม, ฉัตรจักร ตรีวิศวเวทย์, ชัยทัต เมดดิชวลิต, ไพโรจน์ สังวริบุตร

ช่อง 5 ปี 2552-53 (เอ็กแซ็กท์) ยุกต์ ส่งไพศาล, แกรนด์-พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า, ณัฐ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ภูริ หิรัญพฤกษ์, พล ตัณฑเสถียร, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, ปีใหม่-สุมนรัตน์ วัฒนาเศลารัตน์, โบวี่-อัฐมา ชีวนิชพันธ์, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, สถาพร นาควิลัย, นิธิชัย ยศอมรสุนทร, เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์, ศักราช ฤกษ์ธำรง, เกริกเกียรติ พันธ์พิพัฒน์, ฐิติอานันท์ พัทธไพสิฐ, หลักเขต วสิกชาติ, เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์, วีระชัย หัตถโกวิท, สมเจตน์ พยัคโส, เนาวนุช จิรรุ่งโรจน์, โกวิท วัฒนกุล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, เรืองฤทธิ์ วิสมล, ปาริชาติ รักมาก


อย่าบังคับข้าให้ใหญ่ (เพ็ญศิริ) ช่อง 3 ปี 2547 (ทีวีซีน) อัมรินทร์ นิติพน, พรชิตา ณ สงขลา, พฤกษ์ พีระนันท์, ชไมพร สิทธิวรนันท์, เทพ โพธิ์งาม, กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล, รัญญา ศิยานนท์, ชนานา นุตาคม, กมลชนก เวโรจน์, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, กลศ อัทธเสรี, ศานติ สันติเวชกุล, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, วสันต์ อุตตมะโยธิน, วิทิต แลด, ปาจรีย์ ณ นคร, อำพล รัตน์วงศ์, ลิขิต ทองนาค


อย่าลืมฉัน (ทมยันตี)
ช่อง 5 ปี 2524 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, รัชนู บุญชูดวง, คมสัน สุริยา, พรพรรณ เกษมมัสสุ

ช่อง 5 ชัยรัตน์ จิตรธรรม, ภัทรา ทิวานนท์, สาวิตรี สามิภักดิ์, วีรยุทธ รสโอชา

ช่อง 7 (พีดี วิดีโอ) พีท ทองเจือ, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, ไมเคิล พูพาร์ท, อังศนา บุยานันท์, กนกพร โลศิริ, มนตรี เจนอักษร, ปริญญ์ วิกรานต์, ชนานา นุตาคม, รุ้งทอง ร่วมทอง, เมธี อมรวุฒิกุล, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, สมภพ เบญจาธิกุล, เทพ โพธิ์งาม, ยาว อยุธยา, แห้ว รีเจนซี่, แรม วรธรรม


อย่าเล่นกับคำสาบาน (หลวงวิจิตรวาทการ) ช่อง 7 ปี 2535 (บริษัทเอเอนเตอร์เทนเม้นท์ + ดาราวิดีโอ) รชนีกร พันธ์มณี (ละครสั้นปากกาทอง)


อยู่กับก๋ง (หยก บูรพา)
ช่อง 3 ปี 2536 ส. อาสนจินดา, ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, เพชรี พรหมช่วย, สุนทรี ละม่อม

ช่อง 5 ปี 2548 (ทูแฮนส์) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ด.ช. คงสวัสดิ์ แก้วเรียน, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, จรัสพงษ์ สุรัสวดี, ปานเวทย์ ไชยคล้าย, ศุภัทรสิริ ปฐมนุพงษ์, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ภัสสร บุณยเกียรติ, สถาพร นาควิลัย, ภคมน จึงไพศาล, กุลกนิช วิกรานต์, ด.ช. อัญญาฤทธิ์ พิทักษ์ดิกุล, ด.ช. อภิชาญ เฉลิมชัยนุวงศ์, ด.ญ. รุจิษยา ทิณรัตน์


อยู่เพื่อรัก (จากนิยาย รักและร้าง) ช่อง 3 ปี 2527 นิรุตต์ ศิริจรรยา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, พรพรรณ เกษมมัสสุ, อุทุมพร ศิลาพันธ์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ดวงตา ตุงคะมนี, นฤมล นิลวรรณ, วิยะดา อุมารินทร์


อยู่เพื่อรัก (ดวงดาว) ช่อง 7 ปี 2532 (ดาราวิดีโอ) ลิขิต เอกมงคล, พิม (มาช่า) วัฒนพานิช, วีรยุทธ รสโอชา, สมฤทัย กล่อมน้อย, มานพ อัศวเทพ, เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล, จริยา อุตตะระนาค, ชลิต เฟื่องอารมย์, สุรัตนา ข้องตระกูล, จุรี โอศิริ, สมชาย สามิภักดิ์, วิทยา สุขดำรงค์, สมเกียรติ พัฒนทรัพย์, ด.ช. ปอ เนติลักษณ์, ด.ญ. มารยาท คำนึงเนตร, ด.ญ. อรชุมา ธรรมกามี, ด.ช. เอก เนติลักษณ์


อรุณสวัสดิ์ (จุลลดา ภักดีภูมินทร์)
ช่อง 7 ปี 2535 (กันตนา) ศรราม เทพพิทักษ์, วิชุดา สวนสุวรรณ, มนตรี เจนอักษร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, มารศรี อิศรางกูรฯ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์, ผอูน จันทรศิริ, โชคชัย เจริญสุข, กวินนา สุวรรณประทีป, แมน-ศุภกิจ ตังฑสวัสดิ์, สมนภา เกษมสุวรรณ, ด.ช. ตะวัน จารุจินดา, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, อภิรัฐ ชลาชล, ณัฐสิทธิ์ สาลิตุล, เบญจพล เชยอรุณ, รสริน จันทรา, สุดารัตน์ เดชากุล

ช่อง 3 ปี 2542 (ชาโดว์) หมอก-ทศพร รถกิจ, ทราย เจริญปุระ, อภิชาติ หาลำเจียก, ธิติยา นพพงษากิจ, ศราวุธ นวแสงอรุณ, เจฟฟรี่ เบญจกุล, ฐนิชา ดิษยบุตร


อลวนคนไร่ส้ม (ระกา กิตติกุล) ช่อง 3 ปี 2546 (อาร์เอส) พัสสน ศรินทุ, กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา, กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์, โทมัส ยานนิช, วิชุดา พินดัม, อติเทพ ชดช้อย, ด.ญ. บัณฑิตา ศรีนวนัต, ด.ช. อิสระ เจมส์ แมคเคนซี่, รอง เค้ามูลคดี, อำภา ภูษิต, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, กรุง ศรีวิไล, วิยะดา อุมารินทร์, ต๋อง ชวนชื่น


อวสานเซลส์แมน ช่อง 3 ปี 2530 พิศาล อัครเศรณี, ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, จริยา สรณคม, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง


อเวจีสีชมพู (โบตั๋น) ช่อง 3 ปี 2551 (โนพรอบเล็ม) ทฤษฎี สหวงษ์, จิตตาภา แจ่มปฐม, ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, ธนากร โปษยานนท์, นภัสกร มิตรเอม, สันติสุข พรหมศิริ, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ดารณีนุช โพธิปิติ, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, พรรษชล สุปรีย์, อรสา พรหมประทาน, สมมาตร ไพรหิรัญ, สินิทรา บุณยศักดิ์, ภารดี อยู่ผาสุข, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, ธิติมา สังขพิทักษ์, อานนท์ สุวรรณเครือ, ศานติ สันติเวชกุล, ด.ช. ริชาร์ด เกียร์นี่, ด.ช. สุรภัศ ละอองมณี


อสูรกาย ช่อง 5 ปี 2528 (กันตนา) ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, ปาหนัน ณ พัทลุง, สาลินี ภักดีผล, ปวีณา ชารีฟสกุล, ฐากูร ชัยเนตร, ปิแอร์ เดอลาลอง, เจน นาทภูมิ, กันทิมา ดาราพันธ์, อิทธฤทธิ์ สิงหรัตนะ, สันติ รังสรรค์, นพดล มงคลพันธ์, ศิริพงษ์ อิศรางกูรฯ, ปฐมชัย ชมสีเมฆ, จุฑารัตน์ จินรัตน์, รจิต ภิญโญวณิชย์, โรจน์ ราชสีมา, เปรมกมล โชติกเสถียร, สุชาดา อีแอม, เอกลักษณ์ อลงกรณ์


อสูรน้อยในตะเกียงแก้ว (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2555 (ดีด้า) ชนะพล สัตยา, พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, ดวงดาว จารุจินดา, ธันย์ชนก ฤทธินาคา, กฤษณกันท์ มณีผกาพันธ์, ธันวา สุริยจักร, สุปรีย์ฎา คำนวนศิลป์, ปนัดดา โกมารฑัต, ปีเตอร์ หลุยส์ ไมออคซิ, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, ปรินทร์ วิกรานต์, ณิชานันท์ ฝั้นแก้ว, จารุศิริ ภูวนัย, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, ประถมาภรณ์ รัตนภักดี, ดีใจ ดีดีดี, ต๋อง ชวนชื่น (ออกอากาศ 20 มกราคม 2555 ศ ส อา)


อสูรเริงไฟ (นาวิกา)
ช่อง 9 ปี 2535 (ณัฐเดชเอนเตอร์เทนเมนท์) อรรถชัย อนันตเมฆ, ชไมพร จตุรภุช, ทาริกา ธิดาทิตย์ (ฉายไม่จบ)

ช่อง 5 ปี 2536

ช่อง 5 ปี 2550 (Exact) — ใช้ชื่อเรื่อง หัวใจศิลา — บี้-สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว, พิชญา ศรีเทพย์, เมทินี กิ่งโพยม, กาญจนา จินดาวัฒน์, พงษ์พันธ์ เพชรบัญทูร, สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศลารัตน์, พงศ์สิริ บรรลือวงศ์, อัฐมา ชีวนิชพันธ์, ชมพูนุช ปิยะภาณี, ณหทัย พิจิตรา, สมภพ เบญจาธิกุล, ศักราช ฤกษ์ธำรง, ภัทรา มั่นพิริยะกุล, ด.ช. ชานน มกรมณี, ด.ญ. ภัสสร คงมีสุข, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ภัทรา ทิวานนท์


อสูรสวาท 3 ปี 2528 นิรุตต์ ศิริจรรยา, กาญจนา จินดาวัฒน์, สุริยัน ปฏิพัทธ์, ดิลก ทองวัฒนา


อ้อมอกภูเขา (เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม) ช่อง 7 ปี 2530 (ดาราวิดีโอ) ธีรพงศ์ จรินทร์ (ส่างลิ่น), พยุดา การะศีล (เจียวเฟือย), อาภาพร กรทิพย์ (ลายเชือง), อานนท์ สุวรรณเครือ (ครูบุญตัน), เมตตา รุ่งรัตน์, มาลี เวชประเสริฐ, ดี มอญแปลง


อ้อมอกแม่ ช่อง 9 ปี 2537 (อัครมีเดีย) สุพรรณษา เนื่องภิรมย์, พลรัตน์ รอดรักษา, บดินทร์ ดุ๊ก


อะไรครับ (ตุลลา) ช่อง 7 (เป่า จิน จง) อเล็กซ์ เรนเดลล์, พิชชา อาภากาศ, ศิววงศ์ ปิยะเกศิน, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล (ละครสั้น เทเลฟีเจอร์)


อังกอร์ (นอร์แมน วีรธรรม) ช่อง 7 (บางกอก ออดิโอ วิชั่น) พีท ทองเจือ, วรรัตน์ สุวรรณรัตน์, จิตติมา สำเกาทอง, คงกระพัน แสงสุริยะ, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, กัญจน์ ภักดีวิจิตร, เมคิน ฤทธิ์, เบญทราย หุ่นน้อย, คริส แคลาย, กรุง ศรีวิไล, พิศมัย วิไลศักดิ์, ฤทธิ์ ลือชา, มานพ อัศวเทพ, ศาสตรา ศรีวิไล, ทิชานนท์ นิลตระการ, พิทยา ศรีสุวรรณ, ภิญโญ ทองเจือ, พ.ต.ท. วสันต์ พวงน้อย


อังกอร์ 2 (นอร์แมน วีรธรรม) ช่อง 7 ปี 2548 (บางกอก ออดิโอ วิชั่น) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, สาวิกา ไชยเดช, รังสิโรจน์ พันธ์เพ็ง, พลอย จินดาโชติ, กัญจน์ ภักดีวิจิตร, อารดา เลิศเกียรติไพบูลย์, กรุง ศรีวิไล, ฤทธิ์ ลือชา, เจิดพันธ์ ดิษฐสระ, พงศนาถ วินศิริ, ตฤณ เศรษฐโชค, ภัสสร บุณยเกียรติ, นันทพล กมุทวนิช, โทนี่ คาร์เน่, เคน สทรุทเคอร์, พรชัย ทวีแก้ว, ชูชัย บุศราคัมวงศ์, อาฉี เสียงหล่อ, ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, จรัญ งามดี, มธุรส เลิศศักดา, ริสา หงส์หิรัญ, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์


อังสนาหย่าผัว ช่อง 5 ปี 2523 (รัชฟิล์ม) นาท ภูวนัย, เบญจวรรณ บุญญกาศ, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, สุพรรณ บูรณะพิมพ์


อัศจรรย์ในไทยแลนด์ ช่อง 5 ปี 2541 (กันตนา) วิทย์ วิจิตรานนท์, ชฎาพร รัตนากร, หาญส์ หิมะทองคำ, ทอม ดันดี, สามารถ พยัคฆ์อรุณ, เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล่


อาจารย์โกย (แสงเพชร เสนีย์บดินทร์) ช่อง 3 ปี 2544 โน้ต เชิญยิ้ม, สราวุฒิ มาตรทอง, ฌัชฌา รุจินานนท์, เมธา บาโรส, ชลธิชา บุญเรืองขาว


อาญาผยอง ช่อง 7 ปี 2536-37


อาญารัก (จำลักษณ์)

ช่อง 3 ปี 2526 นาท ภูวนัย, อุทุมพร ศิลาพันธ์, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ดิลก ทองวัฒนา, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, เมตตา รุ่งรัตน์, ปรารถนา สัชฌุกร, ปาริฉัตร สัชฌุกร

ช่อง 3 ปี 2543 (เมคเกอร์ กรุ๊ป) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, จินตหรา สุขพัฒน์, จริยา สรณคม, กมลชนก โกมลฐิติ, อุ้ม-สิริยากร พุกกะเวส, ดอม เหตระกูล, ชาย-ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ, ตุ๊กตา-อินทิรา แดงจำรูญ, สันติสุข พรหมศิริ, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, พิศมัย วิไลศักดิ์, รัญญา ศิยานนท์, สิรคุปต์ เมทะนี, ปริศนา กล่ำพินิจ, ณัฐนี สิทธิสมาน, จันทนา ศิริผล, ปรานสกุณา หลงเจริญลาภ, วันเพ็ญ เอี่ยมสอาด, สุเชาว์ พงษ์วิไล, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, ต่อลาภ กำพูศิริ


อาถรรพ์ ช่อง 3 ปี 2533


อาทิตย์ชิงดวง (ทีมเอ็กแซ็กท์) ช่อง 5 ปี 2552 (Exact) สินจัย เปล่งพานิช, พิยดา อัครเศรณี, พิศาล อัครเศรณี, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, ป๊อป คำเกษม, ปนัดดา โกมารทัต, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, คมกฤช ยุติยงค์


อานุภาพ พ่อขุนรามคำแหง (หลวงวิจิตรวาทการ) ช่อง 7 ปี 2551 (ดีด้า, ดาราวิดีโอ และ สามเศียร) ณัฐวุฒิ สกิดใจ, ศุกลวัฒน์ คณารศ, อุษามณี ไวทยานนท์, วรัทยา นิลคูหา, ชนะพล สัตยา


อารีดัง (พลาย มะลิวัลย์) ช่อง 5 ปี 2539 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์) พล ตัณฑเสถียร, กุลนัฐ ปรียะวัฒน์, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, เจนนิเฟอร์ โปลิตานนท์, ปวีณา ชารีฟสกุล, นัฐพล กรรณสูต, ศิตา เมธาวี, โกวิท วัฒนกุล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สุพรรณา กิ่มศาสตร์, นเรศ วรรณแก้ว, รสริน จันทรา, สุดหทัย ชมพนา, ตรีนุช ทิมเจริญ, คณิต อักษรนันท์, ชาย ปัญญาพิทักษ์พงษ์, สุชีพ ชัยสิทธิ์


อาศรมสาง (จินตวีร์ วิวัธน์) ช่อง 3 ปี 2531 ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, อภิรดี ภวภูตานนท์, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, พิพัฒน์พล โกมารทัต, รัญญา ศิยานนท์, สมภพ เบญจาธิกุล, ไชยันต์ สรไกร, สุริยันต์ ปฏิพัทธิ์, ราม ราชพงษ์, อานนท์ สุวรรณเครือ, รังสิมา กสิกรานันท์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สมพล กงสุวรรณ, อำนวย ศิริจันทร์, เฉลิมศักดิ์ เทียนมณี, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, นันทวัน เมฆใหญ่, สุลารีวัลย์ สุวรรณทัต, วนิดา พรมกันยา, ธเนศ เนติโพธิ์, สุวิทย์ เวียงสีมา, สมโภชน์ ปกป้อง, พิสิทธิ์ เวชนุสิทธิ์


อำนาจ (ประภัสสร เสวิกุล) ช่อง 7 ปี 2540 (กันตนา) จอนนี่ แอนโฟเน่, น้ำฝน-สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, เยลหลี เยอราดีน ริคอร์เดล, ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย, หาญส์ หิมะทองคำ, คาเมล ชาลวาลา, โอลิเวอร์ พูพาร์ต, เจมี่ บูเฮอร์


อำนาจลึกลับ ช่อง 5 (รัชฟิล์ม) อัศวิน รัตนประชา, ผดุงศรี โสภิตา, มนัส บุญเกียรติ์


อิทธิพลรัก ช่อง 5


อินทรีย์แดง (เศก ดุสิต) ช่อง 7 ปี 2541 (ชาโดว์) เจมส์-เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์, น้ำฝน-กุลณัฐ ปิยวัฒน์ (ติ๊ก-กัญญารัตน์ จิรรัชกิจ เล่นแทนครึ่งหลัง), อนันต์ บุนนาค


อิเหนา (บทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)
ช่อง 3 ปี 2523 เทียมแข กุญชรฯ, จีรวัจน์ จารุวิจิตร, กรรณิกา ธรรมเกสร

ช่อง 3 โป้ง-วราวุธ บูรพาชยานนท์, เกด-ธิญาดา พรรณบัว (บุษบา), อาภร ทิชากร (จินตหราวาตี)

ช่อง 9 ปี 2554 – – ใช้ชื่อเรื่อง สุดหัวใจ…เจ้าชายเทวดา – – (กันตนา) ฐสิษฐ์ สิณคณาวิวัฒน์, ลลนา ก้องธรนินทร์, วนิดา โกลเทน, ธรรศภาคย์ ชี, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ชาติชาย งามสรรพ์, โอลิเวอร์ บีเบอร์, รัชนีกร พันธ์มณี, วาสนา พูลผล, นาตยา จันทร์รุ่ง, ปนัดดา วงษ์ผู้ดี, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, ทนงศักดิ์ ศุภการ, เวนย์ ฟอลโคลเนอร์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, พอร์ช-อริยธัช ทิมเนตร, พัฒนะ พันธุ์เทวะ, ศรุฒ สุวรรณภักดี, อาคม วิเชษฐ์พิทยาพงษ์, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, อาภัสรา อินทร์ตลาดชุม, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, ศิวพงษ์ เผดิมชิต, สุธีรัชย์ ชาญนุกูล, ดิเรก อมาตยกุล, อ้อม เอสโซ่, ธนโชติ อ่อนจันทร์ประเสริฐ, ธนภัทร สีงามรัตน์, วราภรณ์ อ่อนแสง, แจกการีน ทีวีพูล, ธัญนพ ตระกูลโชคดี, อาชัญ ชัยสุวรรณ, ประสาท ทองอร่าม, อรศิริ ขุนราชอาญา, เจษฎาพล ฉิมพลี (ออกอากาศ 3 มี.ค. – 2 มิ.ย. 2554 รวม 61 ตอน จ-ศ)


อีแตน
ช่อง 3 ปี 2526 มยุรา ธนบุตร, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, อดุลย์ ดุลยรัตน์, วิยะดา อุมารินทร์, อรสา พรหมประทาน, นาถยา แดงบุหงา

ช่อง 3 ปี 2541 ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, วรุฒ วรธรรม, ญาณี จงวิสุทธิ์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์


อีเปรี้ยวตลาดแตก (นันทนา วีระชน)
ช่อง 9 ปี 2536 (อัครมีเดีย) ยุ้ย-ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, บดินทร์ ดุ๊ก

ช่อง 7 ปี 2553 — ใช้ชื่อเรื่อง เปรี้ยวตลาตแตก — (ละครดี) แตงโม-ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, เขตต์ ฐานทัพ, พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์, ณภัทร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, ไอซ์-อภิษฎา เครือคงคา, เอกพัน บรรลือฤทธิ์, ไอซ์-อธิชนัน ศรีเสวก, ปาริตา โกศลศักดิ์, ตฤณ เศรษฐโชค, มัณฑนา หิมะทองคำ, พิพัฒน์พล โกมารทัต, โกวิท วัฒนกุล, รวิช ไรวินท์, ด.ช. ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์, วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ, อรีย์สรวง นิลวรรณ, เดี่ยว ดาราฉาย, เจี๊ยวจ๊าว เชิญยิ้ม, นภัทร สงวนวงศ์, ธีรพงศ์ ตระกูลตั้งอนันต์, ศุภกรชัย แปลกประเสริฐ (ออกอากาศ 25 มิ.ย. – 28 ก.ค. 2553 รวม 34 ตอน ทุกวัน)


อีสา (สีฟ้า)
ช่อง 4 ปี 2517 เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, จตุพล ภูอภิรมย์, เดือนเต็ม สาลิตุล, กรรณิการ์ ธรรมเกษร

ช่อง 9 ปี 2525 ลินดา ค้าธัญเจริญ, ดิลก ทองวัฒนา, อัศวิน รัตนประชา, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กาญจนา จินดาวัฒน์, กนกกาญจน์ เอกศศิธร, โกวิท วัฒนกุล

ช่อง 7 ปี 2531 (ดาราวิดีโอ) อภิรดี ภวภูตานนท์, บ่น-อนุชิต จุรีเกษ, วีรยุทธ รสโอชา, ปัญญา นิรันดร์กุล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ธนาภรณ์ รัตนเสน, สุลาลีย์วัลย์ สุวรรณทัต, เยาวเรศ นิสากร, นัยนา คชแสง, วริสสาร์ อภัยวงศ์, ภาสินี รสดี, ด.ญ. สร้อยสน อุไรศรี, จิระวดี อิศรางกูรฯ, วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์, ปิยะดา เพ็ญจินดา, จันทนีย์ สิงห์สุวรรณ, สุนทร สุจริตฉันท์, พิพัฒน์พล โกมารทัต

ช่อง 7 ปี 2541 (ดาราวีดีโอ) รชนีกร พันธุ์มณี, บรู๊ค-ดนุพร ปุณณกันต์, อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, นุ่น-วรนุช วงษ์สวรรค์, อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ, กิ๊ก-มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, ณัฐริณีย์ กรรณสูต, ดวงดาว จารุจินดา, มาฬิศร์ เชยโสภณ, บรรเจิดศรี ยมาภัย, ยุวดี เรืองฉาย, อภิชาติ หาลำเจียก, ปิยะมาศ โมนยะกุล, วีรยุทธ รสโอชา, พอเจตน์ แก่นเพชร, รัญญา ศิยานนท์, สุดารัตน์ เดชากุล, วริษฐา วัชโรบล, อธิวัตน์ สนิทวงศ์ฯ, พิพัฒน์พล โกมารทัต, วาสนา สิทธิเวช, เยาวเรศ นิสากร, ศิริยา นฤนาถ, เพ็ญศิริ สุภาพันธ์, ด.ญ. หยาดทิพย์ ราชปาล, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, วันชัย เผ่าวิบูล


อีสาวอันตราย (เทพเทวี) ช่อง 3 ปี 2539 อภิชาติ พัวภิมล, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์


อุ้งมือมาร (นนทพร) ช่อง 3 ปี 2537 พิศาล อัครเศรณี, อลิษา ขจรไชยกุล, รอน บรรจงสร้าง, นาตยา จันทร์รุ่ง, ปภัสรา ชุตานุพงษ์, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, วรวุฒิ ธีระพล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อานนท์ สุวรรณเครือ, ณรงค์ เจนครองธรรม, ปิติพร รอดบุญมี, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, นภาพร หงสกุล, ศรัญย์ สุขชัย, ประไพ สิโนทก, วุฒิ คงคาเขต, วิศิษฐ์ ยุตติยงค์, อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์, จรัญ พรหมรังษี


อุ่นไอรัก (ช่างปั้นเรื่อง) ช่อง 7 ปี 2547 (ดาราวิดีโอ) ตะวัน จารุจินดา, ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, ทรงวุฒิ ศรีเชิดชูธรรม, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, อภิรดี ภวภูตานนท์, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ขวัญฤดี กลมกล่อม, เปมิกา วรผลึก, ฐิติกร บัวทอง, พิมพ์ศรี ภูวนัย, ด.ช. ศิลปิน อยู่หน้า, ด.ญ. ศณิ ปิติธนสารสมบัติ, ด.ญ. ภัทรียา สนิทธิเวทย์


อุบัติที่…หัวใจ (พัดชา) ช่อง 3 ปี 2544 (ทีวี ธันเดอร์) เคลลี่ ธนะพัฒน์, น้ำฝน โกมลฐิติ, เมทนี บูรณศิริ, สุวัจนี ไชยมุสิก, ไมเคิล พูพาร์ต, ณฐพรรณ พรพรหม, จุรี โอศิริ


อุบัติรักเกาะสวรรค์ (เบญจมาศ ดาลหิรัญรัตน์) ช่อง 7 ปี 2554 (บางกอก ออดิโอ วิชั่น) ไผ่-พาทิศ พิสิฐกุล, เกรซ-กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, สิทธิชัย ผาบชมภู, แพร เอมเมอรี่, สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์, ลูกตาล-อาริษา วิลล์, อรรถชาติ ศรีภักดี, โด่ง-ศิระ รัตนโภคาสถิต, อมีนา พินิจ, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, อาภาพร นครสวรรค์, โอลิเวอร์ บีเวอร์, รชยา รักกสิกรณ์, เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง, วิยะดา อุมารินทร์, ยุพ ข่าน, อมต อินทานนท์, แฮมเมอร์, ชูชัย บุษราคัมวงษ์, ณัฐพล รัตนิพนธ์, บลิว จักรธิป, สนั่น เพชรทองคำ, ด.ช. กฤต สิริสวัสดิ์, ด.ญ. ชนินาถ สิริสวัสดิ์ (ออกอากาศ 5 ม.ค. – 25 ก.พ. 2554 ทุกวัน)


อุบัติรักจากฟากฟ้า (ชนินทร ประเสริฐประศาสน์) ช่อง 3 ปี 2543 พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, สิเรียม โอแกน, วรุฒ วรธรรม


อุบัติเหตุ (ดอกไม้สด) ช่อง 4


อุบัติเหตุ (กนกเรขา)
ช่อง 9 ชุมพร เทพพิทักษ์, ศิริพร วงศ์สวัสดิ์

ช่อง 7 ปี 2526-27 (ดาราวิดีโอ) พล พลากร, มนฤดี ยมาภัย, กำธร สุวรรณปิยะศริ, นันทวัน เมฆใหญ่, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ยมนา ชาตรี, สาริกา สนธิกาญจน์

ช่อง 7 ปี 2533 (ดาราวิดีโอ) ลิขิต เอกมงคล, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, พิพัฒน์พล โกมารทัต, อมรา อัศวนนท์, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, อรุโณทัย จิตตรีขันธ์, วิไลลักษณ์ ไวงาน, จิตตรา จำเริญศักดิ์, ดวงหทัย ดารา, ประสงค์ เกิดสกุล, ไสว ปิ่นแก้ว

ช่อง 3 ปี 2541 (อัครพลโปรดักชั่น) พีท ทองเจือ, คัทลีนา กรอส, สุธิตา เกตานนท์, พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ติ๊ก ชิโร่, ดารินทร์ งามสง่า, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, วสันต์ อุตตมะโยธิน, นภาพร หงสกุล, เชอร์รี่ อุดานนท์, ไมตรี นิยมแสง, ศิริวรรณ ทองแสง, แวว ม๊กจ๊ก, ดุลจรัส ศรีชยันดร, ชนกานต์ นิยมแสง, ปรียานุช โสทิพย์, อัศนัย เทศทะวงศ์


อุบัติเหตุหัวใจ ช่อง 5 ปี 2550 (Exact) ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, พงศ์สิริ บันลือวงศ์, ภัณฑิลา ฟูกลิ่น, นิธิชัย ยศอมรสุนทร, ทะนงศักดิ์ ศุภการ, ไอริณ ศรีแกล้ว, สุคนธวา เกิดนิมตร, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี


อุ้มบุญ (จากเค้าโครงเรื่องของ ทมยันตี) ช่อง 7 ปี 2533 (ดาราวิดีโอ) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ภัสสร บุณยเกียรติ, สรพงศ์ ชาตรี, ภัทรา ทิวานนท์, ชุติมา นัยนา


อุ้มรัก (เอกลิขิต) ช่อง 3 ปี 2549 (ละครไท) ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, แอน ทองประสม, เจมี่ บูเฮอร์, วริษฐ์ ทิพโกมุท, กรรชัย กำเนิดพลอย, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, ตุ๊ก-ชนกวนันท์ วัชรคุณ, มอริส เค, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, ภคมน จึงไพศาล, กฤตย์ อัทธเสรี, วาสนา สิทธิเวช, วัชระ ปานเอี่ยม


แอบเก็บใจไว้ใกล้เธอ ช่อง 5 ปี 2539 (เอ็กแซ็กท์) สัญญา คุณากร, เมทินี กิ่งโพยม, อัมรินทร์ นิติพล


โอ้…มาดา (สีฟ้า)
ช่อง 3 ปี 2524 สมภพ เบญจาธิกุล, นิภาพร นงนุช, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, พิศมัย วิไลศักดิ์

ช่อง 7 ปี 2538 (ดาราวิดีโอ) บิลลี่ โอแกน, สุวนันท์ คงยิ่ง, ชไมพร จตุรภุช, รอน บรรจงสร้าง, ปภัสรา ชุตานุพงศ์, นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร, รัญญา ศิยานนท์, ศตวรรษ เมทะนี, อภิชาติ หาลำเจียก, จามิน เหมพิพัฒน์, ดร. นิพนธ์ ศศิธร, ดวงฤดี พูนพัฒน์, ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, อินทิรา ศิริมุขอาคม, สุรีย์พร เขียนศิริ, เด่นนภา จรรยงค์, สัตตกมล วรกุล, พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ


โอ้…ลูกรัก ช่อง 7 ปี 2529 (สีบุญเรือง) เอกพัน บันลือฤทธิ์, โศจิรัตน์ ศรีบุญเรือง


ไอ้แก่น ช่อง 3 ปี 2540 เคริก โรลลิ่ง, วฤนดา สมศิริ


ไอ้เขี้ยวกาง ช่อง 7 ปี 2539 (บริษัทเอเอนเตอร์เทนเม้นท์ + ดาราวิดีโอ) กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา (ปากกาทองมินิซีรีย์)


ไอ้คุณผี (กนกเรขา) ช่อง 3 ปี 2538-39 จอนนี่ แอนโฟเน่, แพรพลอย ทัยคุปต์, กรรชัย กำเนิดพลอย, รุ้งทอง ร่วมทอง, นรากร โลหะชาละ, นฤมล พงษ์สุภาพ, สวิส เพชรวิเศษสิริ, พีรพล จันทรากาศ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, เวนส์ ฟอลโคเนอร์, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, ดารณีนุช โพธิปิติ, ตี๋อ้วน, ดักแด้


ไอดินกับกลิ่นไวน์ ช่อง 3 ปี 2543 (ทีวี ธันเดอร์) โจ-จิรายุส วรรธนะสิน, นุสบา วาณิชอังกูร


ไอ้ม้าเหล็ก (จากลั่นทม ของ วิลักษณา) ช่อง 3 ปี 2545 (ยูม่า 99) ธีรเดช วงศ์พัวพัน, หยาดทิพย์ ราชปาล, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, ณัฐพล ลียะวณิช, เบญจวรรณ เทิดทูนกุล


ไอ้หยา…อาตือ (กำธร ทัพคัลไลย) ช่อง 3 ปี 2546 (เรด ดราม่า) สมชาย เข็มกลัด, อลิชา ไล่ศัตรูไกล, พรนภา เทพทินกร, ศราวุฒิ นวแสงอรุณ, สมบัติ เมทะนี


ไอ้หลง ช่อง 7 ปี 2521

Advertisements