ห หีบ (๒)

หักลิ้นช้าง (วสิษฐ เดชกุญชร) ช่อง 7 ปี 2539 (กันตนา) พีท ทองเจือ, ลินดา ครอส, ปทุมรัตน์ วรมาลี, แวร์ โซว, ภิญโญ ทองเจือ, คาเมล ซาลวาลา, ธานินทร์ ทัพมงคล, อรุณ ภาวิไล, ปนัดดา โกมารทัต, ทองขาว ภัทรโชคชัย, ภัชราภา ภักดีรัตน์, วิชาญ มีสม, ดำรงเดช แสงสว่าง, ปราบ ยุทธพิชัย, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, สมเจตน์ สอาด


หักเหลี่ยมกุหลาบ (ประโยชน์ สุศรีเจริญสุข) ช่อง 7 ปี 2544 (อาร์เอส) สมชาย เข็มกลัด, สุทธิดา เกษมสันต์ฯ, อนันต์ บุนนาค, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ชลิต เฟื่องอารมย์, อริศรา วงษ์ชาลี, กมลา กำภู ณ อยุธยา, สมพร ปรีดามาโนช, เดือนเต็ม สาลิตุล, ณรงศักดิ์ ชัยเชียงเอม, พิศมัย วิไลศักดิ์, เบญจพล เชยอรุณ, ด.ช. สกลเดช อัชวรานนท์, ณัฐนี สิทธิสมาน, วิชัย จงประสิทธิ์พร, อณูวรรณ ปรีญานนท์, บรรพต ยอดรัตน์, ศรีอุมา หาคุณ, โกวิท บุตรชาติ


หักเหลี่ยมพระกาฬ (ระกา กิติกุล) ช่อง 3 ปี 2546 (ชาโดว์) ศรราม เทพพิทักษ์, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, รินลณี ศรีเพ็ญ, ศิรประภา สุขดำรงค์, เรืองฤทธิ์ วิสมล, เสือ ทอรัส, โจอี้ บาซู, ภูมิพงศ์ หิรัญพฤกษ์, ทิฐิ มิเกลลี่, โอลิเวอร์ บีเวอร์, วิยะดา อุมารินทร์, สมภพ เบญจาธิกุล, ฤทธิ์ ลือชา, เจิดพันธ์ ดิษฐสระ


หักเหลี่ยมรัก (อาริตา) ช่อง 7 ปี 2548 (เรด ดราม่า) โบกี้-จักรินทร์ ศิลป์ชัยกิจ, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, กฤช พงษ์พันธ์, สัจจากาจ จิตรพึงธรรม, ธวัช ทัศนาพลพินิจ, ชมพูนุช ปิยะภาณี, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, จุฑารัตน์ อัตถากร, อนุสรา จันทรังสี, ไกรลาศ เกรียงไกร, เวนซ์ ฟอลโคเนอร์, รุ่งนภา กิตติวัฒน์, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นพพันธ์ บุญใหญ่, ลิขิต บุญประกอบ, วงษ์เทพ คุณารัตนวัฒน์, ศิวพงษ์ เผดิมชิต, สุดารัตน์ เดชากุล, เมตตา รุ่งรัตน์


หัวใจไกลปืนเที่ยง (ฐา-นวดี) ช่อง 7 (กันตนา) อานัส ฬาพานิช, อิศริยา สายสนั่น, เจมี่ บูเฮอร์, รุ่ง สุริยา, แจ๊ค ธนพล, สาวิกา ไชยเดช, สุรชัย สมบัติเจริญ, เทพ โพธิ์งาม, ชาย เมืองสิงห์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เด่น ดอกประดู่, อ้อยใจ แดนอิสาน, อุดม ชวนชื่น, อำภา ภูษิต, ราตรี วิทวัส, ด.ช. กิตติพงษ์ วงศ์ทอง, ด.ญ. ภูริน โชครัศมีศิริ, เพชร ดาราฉาย, อนันต์ สัมมาทรัพย์, สุรศักดิ์ ชัยอรรถ, แฮ็ค ชวนชื่น, แจ๊ส ชวนชื่น, อรนรี ไชยโกมล


หัวใจเถื่อน (บุษยมาส)
ช่อง 7 วิฑูรย์ กรุณา, วรารัตน์ เทพโสธร

ช่อง 3 ปี 2538 (อัครพล โปรดัคชั่น) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, กมลชนก โกมลฐิติ, กรรชัย กำเนิดพลอย, วฤณดา สมศิริ, รุจน์ รณภพ, เดือนเต็ม สาลิตุล, ภณ ภาคภูมิ, จีน่า กาญจนนทีรัตน์, ณรงค์ เจนครองธรรม, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, ปิติพร รอดบุญมี, สุนิตย์ นภาศรี, วรวุฒิ ธีระพล, ผกามาศ สวัสดี, ศักดิ์ รอดรินทร์, วิชาวีร์ รังควร, จิราภรณ์ ชาติชัยภูมิ, สมควร กระจ่างศาสตร์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, วิศิษฐ์ ยุตติยงค์, นภาพร หงสกุล, สมยศ เปรมอนันต์, ประไพ สิโนทก, วัฒนะ สรรพกิจ, ภราดร ศรีเพชร

ช่อง 7 (อาร์เอส) เจมส์-เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์, เอ๊ะ-ศศิกานต์ อภิชาตวรศิลป์, เจฟฟี่ เบญจกุล, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, กมลา กำภู ณ อยุธยา, ชลิต เฟื่องอารมย์, วาสนา สิทธิเวช, เมธี อมรวุฒิกุล, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, สมพร ปรีดามาโนช, แพทริก ชัยนาม, ปรางวลัย เทพสาธร, ญาณี ตราโมท, สายัณห์ จันทร์วิบูลย์, ศรัทธา ศรัทราทิพย์, อมรา อัศวนนท์, ครรชิต ขวัญประชา, น้ำเงิน บุญหนัก, สุวัจชัย สุทธิมา, ประภารัตน์ วรัญญาณ, ปิยวรรณ จิตณาธรรม, สนิทวรรณ สุทธิเศษณ์, กุลนิตญ์ เจริญจันทร์, อภิพงษ์ ผะเดิมชิต, ทนงศักดิ์ กนวรรณ์, ตรีนุช พิมพ์เจริญ, มารศรี ณ บางช้าง, ไซม่อน น้ำเงิน, หฤทธิ์ ยศเมธา

ช่อง 7 ปี 2557 (บริษัท สามัญการละคร) อรรคพันธ์ นะมาตร์, อุษามณี ไวทยานนท์


หัวใจทระนง (ชนิตร ภู่กาญจน์)
ช่อง 5 ปี 2540 (กันตนา) จอนนี่ แอนโฟเน่, ชฎาพร รัตนากร, เวฟ-สาริน บางยี่ขัน, วาสนา พูนผล, ด.ญ. ดิษย์ลดา ดิษยนันทน์, ทนงศักดิ์ ศุภการ, เจสสิก้า ซาโนลารี่, แวร์ โซว์, เดือนเต็ม สาลิตุล, อลิษา ขจรไชยกุล, สุดารัตน์ เดชากุล, ดนัย ศรีภิญโญ, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, อรนรี ไชยโกมล, รวิน ชุมเกษียร, ดำรงเดช แสงสว่าง, จันทนา ศิริผล, สุดหทัย ชมพนา, วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ, โรส แมรี่, ชลกวิน เผือกผัน, ธนภัทร สังข์แก้ว, ปัญจรัศมี ฐตะกานนท์, บัญชา อนุพันธ์, ผกามาส สวัสดี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, สรนันท์ ร เอกวัฒน์, น้ำเงิน บุญหนัก, ธรรมศักดิ์ เพิ่มสุริยา, เมตตา รุ่งรัตน์, วันทนา บุญบันเทิง, นิเวศน์ กันไทยราษฏร์, ด.ญ. กันตนา กัลย์จาฤก, มาเรีย คริสเตนเซ่น, วาสนา วรรณวงษ์, วิชาวีร์ รังควร, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์, เกวลิน เจตน์วาที, เชอรี่ เลิศนพมณี, เลอรินทร์ จิตรเพชร, ด.ช. ปรมัติ ธรรมมล

ช่อง 3 ปี 2549 (แพลนเน็ต 6 เอ็นเทอร์เทนเม้นท์) ติ๊ก-กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ, ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา, รอน บรรจงสร้าง, สุวัจนี ไชยมุสิก, ศิขรินธาร พลายพฤฒิ, เท่ง เถิดเทิง, นิลุบล อมรวิทวัส, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, อรสา พรหมประทาน, กิตตินันท์ สนธิขันธ์, นิภัทรา ปัญญาวจี, ด.ญ. บัณทิตา ศรีนวลนัด, พรเทพ อนะพันธ์, ภานุเดช วัฒนสุชาติ, รัญญา ศิยานนท์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วาสนา สิทธิเวช, วิยะดา อุมารินทร์, ปริญญ์ วิกรานต์, พิง ลำพระเพลิง, พีระพล จันทรากาศ, กฤษณ์ ศุกระมงคล


หัวใจนี้เพื่อเธอ (วิศวนาถ) ช่อง 9 ปี 2535 (ทีวีซีน) สรพงศ์ ชาตรี, สาวิณี ปัจฉิมสวัสดิ์, คณิต เขียวเซ็น, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี


หัวใจในสูญญากาศ (วนัสนันท์)
ช่อง 7 ปี 2544 (ดีด้า) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, ชมพู่-อารยา เอ ฮาเก็ต, กีรติกร นาคสมภพ, จุฑามาศ จันทศร, ธรากร สุขสมเลิศ, วิจิตรา ตรียกุล, วิยะดา อุมารินทร์, เยาวเรศ นิสากร, โกวิท วัฒนกุล, รอง เค้ามูลคดี, ปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ๊อกซิ, ปิยะ เศวตพิกุล, หนุ่ม มาวิน, อนุสรณ์ มุสิกสิน

ช่อง 7 — ใช้ชื่อเรื่อง หล่อนรักนักศึกษา — วัชรา สังข์สุวรรณ, เกศริน พูนลาภ, แวววลี วันกุมภา


หัวใจปรารถนา-อาณาจักรใจ (ส. คุปตาภา)
ช่อง 4 ปี 2503 สมบัติ เมทะนี, วิไลวรรณ วัฒนพานิช

ช่อง 9 ปี 2523 นพพล โกมารชุน, เดือนเต็ม สาลิตุล, สมภพ เบญจาธิกุล, ตรีนุช ทิมเจริญ


หัวใจป้ายแดง ช่อง 7 ปี 2542 (กันตนา) เมย์ เฟื่องอารมย์, ดนัย จิรา


หัวใจพลอยโจร (วาทินีย์ โอฬาร์กร) ช่อง 5 ปี 2553 (เอ็กแซ็กท์) มอส-ปฏิภาณ ปัฐวีกานต์, พิม-พิมมาดา บริรักษ์ศุภกร, กาย-รัชชานนท์ สุประกอบ, แพตตี้-อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา, วิชญาณี เปียกลิ่น, พชร ธรรมมล, ไท ธนาวุฒิ, เมย์ เฟื่องอารมย์, ดิลก ทองวัฒนา, เกรียงไกร อุณหะนันท์, พงษ์พันธ์ เพชรบัณฑูร, ปวีณ์สุดา จันทร์เกษ, ลักขณา วัธนวงศ์สิริ, ธงธง ม๊กจ๊ก, กลศ อัทธเสรี, นภัสศรณ์ มั่นวงษ์ศิริกุล, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, ภัสสร บุณยเกียรติ, เต่า เชิญยิ้ม, โจ๊ก เชิญยิ้ม, เอ๋ เชิญยิ้ม, ชาตรี ชมพู, ประสาท ทองอร่าม, สุทธิพงศ์ สิทธิจำเริญคุณ (ออกอากาศ 29 มิ.ย. – 2 ส.ค. 2553 รวม 20 ตอน จ-พฤ)


หัวใจมีเงา (ชลาลัย) ช่อง 3 ปี 2543 (ชาโดว์) พัสสน ศรินทุ, กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา, เกริก ชิลเลอร์, นิออน อิสรา, กมลา กำภู ณ อยุธยา, พรหมมาตร วงที, ปอรรัชน์ ยอดเณร, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สุวัจชัย สุทธิมา, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, จันทนา ศิริผล, แวร์ โซว์, นืกคิด บุญทอง, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, สีเทา, กิตติ กิติศัพท์, หลักเขต วสิกชาติ, พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร


หัวใจยัง(อยาก)มีรัก (แพลนเน็ต กรุ๊ป) ช่อง 3 ปี 2543 (แพลนเน็ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, จินตหรา สุขพัฒน์, ลีโอ พุฒ, ซาร่า มาลากุล เลน, รอน บรรจงสร้าง, รัชนก พูลผลิน, เกรียงไกร อุณหะนันท์, วริศรา ลี้ธีรกุล, ธิติมา สังขพิทักษ์, เมคูมิ ยามางุจิ, วัชรเกียรติ บุญภักดี, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์, รัฐพงษ์ เดโชชัชวาล, วิมลพรรณ ชาลีจังหาญ, มารยาท ถายะเดช, กรุณา มอริส, จุไรพร ศิรภูวณิชย์, ด.ช. ลูคัส บุญธนกิจ, พีระ ทิพย์ประสิทธิ, วสันต์ อุตตมะโยธิน, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, ปาริฉัตร ไพรหิรัญ, Ken Streutker, จตุรบ วิชยาภัย


หัวใจใยแพร (อาริตา) ช่อง 3 ปี 2530 ดิลก ทองวัฒนา, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, มยุรา ธนบุตร, นก-จริยา สรณคม


หัวใจรักข้ามภพ (วิชชุกร) ช่อง 3 ปี 2553 (ชลลัมพี) โดนัท-มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, ต่าย-นัฐฐพนท์ ลียะวณิช, มิ้ม-อัมราภัสร์ จุลกะเศียน, นภัสกร มิตรเอม, สุคนธวา เกิดนิมิตร, นิธิชัย อมรยศสุนทร, โจโจ้ ไมอ็อกชิ, ศุภกร กิจสุวรรณ, ประกาศิต โบสุวรรณ, ศานติ สันติเวชชกุล, จตุพล ชมพูนิช, บอล เชิญยิ้ม, ดารัณ ฐิตะกวิน, กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา, สุรพัน ชาวปากน้ำ, พิธาน คณิวิชาภรณ์, ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์, ศิณัชชัย คูสกุลธรรม, อนุชา อึ้งวัฒนา, ณฐกร ไตรกิศยเวช, ไจแอนท์ เชิญยิ้ม, หยอง ลูกหยี, สุเชาว์ พงษ์วิไล, หม่อมเหยิน, เอก โอรี, กิติศักดิ์ นาคพงษ์, จุมพจน์ ศรีจามร


หัวใจไร้มลพิษ (คฑาหัสต์ บุษปะเกศ) ช่อง 7 ปี 2552 (บริษัท ละครดี จำกัด) ตะวัน จารุจินดา, เขตต์ ฐานทัพ, ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร, อธิชนัน ศรีเสวก, ณัฏฐา ลอยด์, อนันต์ บุนนาค, ต๋อง ชวนชื่น, อุ่นเรือน ราโชติ, ณัฏฐา ลอยด์, สิริคุปต์ เมทะนี, ชมพูนุช ปิยะธรรมชัย, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, ต๋อง ชวนชื่น, อุ่นเรือน ราโชติ, โย่ง เชิญยิ้ม, รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์, พิมพาภรณ์ เสรมพณิชกิจ


หัวใจลัดฟ้า (ลัคนทิน) ช่อง 3 ปี 2548 (อาร์เอส) ฟิล์ม-รัฐภูมิ โตคงทรัพย์, โดนัท-มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, ธวัช ทัศนาพลพินิจ, รุ่งนภา พงษ์ทิพย์สุคนธ์, ไพลิน พิจิตอำพล, ชมพูนุช ปิยะภาณี, อรนภา กฤษฎี, ปิยะเศวตพิกุล, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ตฤณ เศรษฐโชค, ภคกุล สนิทวงศ์ฯ, รัชนี ศิระเลิศ, พิศมัย วิไลศักดิ์, น้ำเงิน บุญหนัก, Lim So Hee, แพรว สุขศิริ, ธีรยุทธ สมุทรโชติ, เลปกร ศรีสวัสดิ์


หัวใจลายคราม ช่อง 5 ปี 2538 (กันตนา) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, นาตาชา คอฟแมน, เล็ก ไอศูรย์, นึกคิด บุญทอง


หัวใจและไกปืน (วิศวนาถ) ช่อง 7 ปี 2541-42 (เป่าจินจง) อำพล ลำพูน, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, สันติสุข พรหมศิริ, ด.ช. นิรวิทธ์ เรนเดลล์, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, ปริษา ปานะนนท์, เศรษฐา ศิริฉายา, เมธี อมรวุฒิกุล, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, วัชรเกียรติ บุญภักดี, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, วิยะดา อุมารินทร์, ด.ช. นิรุจน์ สิงหพิบูลย์, มาเรีย เกตุเลขา, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, เป้า ปรปักษ์, จักรพรรณ นรินทระ, จิตติน ดิษยนิยม, มารยาท ถายะเดช, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์


หัวใจศิลา (จากนิยาย อสูรเริงไฟ ของ นาวิกา)
ช่อง 5 ปี 2550 (Exact) บี้-สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว, พิชญา ศรีเทพย์, เมทินี กิ่งโพยม, กาญจนา จินดาวัฒน์, พงษ์พันธ์ เพชรบัญทูร, สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศลารัตน์, พงศ์สิริ บรรลือวงศ์, อัฐมา ชีวนิชพันธ์, ชมพูนุช ปิยะภาณี, ณหทัย พิจิตรา, สมภพ เบญจาธิกุล, ศักราช ฤกษ์ธำรง, ภัทรา มั่นพิริยะกุล, ด.ช. ชานน มกรมณี, ด.ญ. ภัสสร คงมีสุข, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ภัทรา ทิวานนท์

ช่อง 11 — ใช้ชื่อเรื่อง อสูรเริงไฟ — อรรถชัย อนันตเมฆ, ชไมพร จตุรภุช, ทาริกา ธิดาทิตย์


หัวใจสองภาค (ม. มธุการี)
ช่อง 7 ปี 2530 (ดาราวิดีโอ) นพพล โกมารชุน, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, อลิษา ขจรไชยกุล, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, วิทยา สุขดำรงค์, ฉันทนา กิตติยาพันธ์, กิ่งดาว ดารณี

ช่อง 7 ปี 2542 (กันตนา) ดนุพร ปุณณกันต์, ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์, ซาร่า มาลากุล เลน, พิชชาภรณ์ รัตนานนท์, ดิลก ทองวัฒนา, ทูน หิรัญทรัพย์, วาสนา พูนผล, รุจน์ รณภพ, สันธยา ริช, กรองทอง รัชตะวรรณ, พิราวรรณ ณ นคร, อรสา อิศรางกูรฯ, อนันต์ สัมมาทรัพย์, สมยศ เปรมอนันต์, อลิษา ขจรไชยกุล, วรรณิศา ศรีวิเชียร, จอย กิตติญา

ช่อง 3 ปี 2552-53 (แอค-อาร์ต) ทฤษฎี สหวงษ์, ณฐพร เตมีรักษ์, ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ธนากร โปษยานนท์, โชติกา วงศ์วิลาศ, วรันลักษณ์ ศิริมะณีวัฒนา, ณัฐนันท์ จันทรวิโรจน์, อังศุมา สภารักษ์ปัญญา, นัฏฐา ลอยด์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ภัสสร บุณยเกียรติ, ด.ช. รุจิภาค มงคลจิตตานนท์, พรพิศิษฐ์ สมชาติวงศ์


หัวใจเสือ ช่อง 3 ปี 2538


หัวใจห่อใบตอง (จากเรื่อง รักอย่ารู้โรย โดย นราวดี) ช่อง 7 ปี 2547 (559 ออนแอร์) ณัฐวุฒิ สกิดใจ, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, ไพโรจน์ สังวริบุตร, วิยะดา โกมารกุลฯ, กาณจนาภร ปลอดภัย, ภารไดย สุวรรณรัฐ, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, ชลิตดา พานิชการ, ภูบดินทร์ ภู่สุวรรณ, ภัสสรี กังวานพงศ์, วัลลภา สุนทรผดุงสิน, ด.ช. ไมเคิล เจียรถาวร, ภคพร รัตนสุวรรณ, อรรถชาติ ศรีภักดี, ทิศนา ดำรงศักดิ์, กมล สุทรสาสน์, สัณหณัฏฐ์ มาตุเรษ


หัวใจอุ่นรัก (คฑาเทพ ไทยวานิช, ชริญภัทร สังณ์ชัย) ช่อง TPBS ปี 2553 เจสัน ยัง, สโรชา ตันจรารักษ์, อรัญญา นามวงศ์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, อำภา ภูษิต, วิยะดา อุมารินทร์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, พอเจตน์ แก่นเพชร, นนท์ หาญตระกูล, ชวัลนันท์ จันทร์ทรัพย์, จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล, อาทิตยา ชินเดชาณิชกุล, กรกฏ พวงสวัสดิ์, กรณ์พงศ์ ชูลาภ, ธันญญรัศน์ จิราภัทร์ภากร, ชวิศ โภใคธเนศ, ภาวิณี วัฒ์รณชัย, ด.ญ. กันติชา อัสนี, ด.ญ. นภภัค ภูมิบ่อพลับ


5 คม (สราวุฒิ) ช่อง 3 ปี 2544 (ชลลัมพี) วิลลี่ แมคอินทอช, ดอม เหตระกูล, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, ชาติชาย งามสรรพ์, ศิระ แพทย์รัตน์, สุนิสา เจทท์, จิตติมา สำเภาทอง, อัญชลี เฮสติ้งส์


หางเครื่อง (นิเวศน์ กันไทยราษฏร์ ) ช่อง 5 ปี 2529 (กันตนา) ชนาภา นุตาคม


หาดหรรษา (เค้าโครงเรื่องโดย มนุษย์กบ) ช่อง 7 ปี 2545 (559 ออนแอร์) อ่ำ-อัมรินทร์ นิติพน, ป๊อก-ปิยธิดา วรมุสิก, กาญจนาพร ปลอดภัย, จริยา พุกะมาน, นาลปรางค์ ตรีชิต, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, บดินทร์ ดุ๊ก, สมภพ เบญจาธิกุล, ผจญ ดวงขจร, กรุง ศรีวิไล, ณรงค์ศักดิ์ ชัยเชียงเอม, ปิยวรรณ จินตนาธรรม, มนสันติ พุ่มชูศรี, รวิช พงษ์วานิช, เชษวุฒิ วัชรคุณ, อเนศร จารุจินดา


หาบของแม่ (เพ็ญศิริ ) ช่อง 3 ปี 2551 (มาสเตอร์ วัน) กุลณัฏฐ์ ปรียาวัฒน์, กมล ศิริธนานนท์, มนัสนันท์ พันธุ์เลิศวงศ์สกุล, กิตติคุณ สัมฤทธิ์พันธุ์สุข, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, พศิน เรืองวุฒิ, เศรษฐา ศิระฉายา, เพ็ญพักต์ ศิริกุล, นาท ภูวนัย, ดวงตา ตุงคะมณี, ชัชวาลย์ เพชรวิศิษฐ์, ณัฐนันท์ จันทรวิโรจน์, อภัสรา ฉวีวงษ์, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, ศิขรินธาร พลายเถื่อน, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อำภา ภูษิต, ราตรี วิทวัส, พลอยไพลิน ดาวินดี, พรรษชล สุปรีย์, สุดที่รัก บำรุงญาติ, วรวิทย์ แก้วเพชร


ห้าวเล็กเล็ก ช่อง 7 (โคลีเซียม) สราวุฒิ พุ่มทอง,  เจนสุดา ปานโต, สุกัญญา ไรวินท์, เรืองฤทธิ์ วิสมล, เบญจพล เชยอรุณ, ต่อ กมลพัฒนะ, โอฬาริท จารุวัฒน์, ปิยะวัฒน์ เขมเพชร, เชษฐวุฒิ วัชรคุณ, พีรพันธ์ อารียาพนธ์, พีระวิทย์ ศิริพันธ์, นาวิน สิทธิจินดา, ดวงใจ วัฒนวิทย์สกุล, วันเผด็จ วรรณนายก, บรรเจิดศรี ยมาภัย, วัชระ ปานเอี่ยม, กลศ อัทธเสรี, นิรุบล อมรวิทวัส, ธัชชัย ปาละกูล, มารยาท กายะเดช


หิมะใต้พระจันทร์ (จันทริกา) ช่อง 3 ปี 2549 (เรด ดราม่า) ศรราม เทพพิทักษ์, รัฐภูมิ โตคงทรัพย์, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, ณปภา ตันตระกูล, ศกลรัตน์ วรอุไร, อังคนา สุระเรืองชัย, อดุลย์ ดุลยรัตน์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, รัชนี ศิระเลิศ, ภคกุล สนิทวงศ์ฯ, ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, สุกัญญา ไรวินทร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ไพโรจน์ ใจสิงห์


หีบหลอนซ่อนวิญญาณ (ศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์, บุญฤทธิ์ กลิ่นเกษร) ช่อง 5 ปี 2551 (เอ็กแซ็กท์) เก็จมณี วรรธนะสิน, พิชญา ศรีเทพย์, อลงกรณ์ ต้นหนองดู่, สถาพร นาควิลัย, อรัญญา นามวงศ์, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, เมย์ เฟื่องอารมย์, สินิทรา บุณยศักดิ์, ชุติมา นัยนา, กริช หิรัญพฤกษ์, เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์, ถั่วแระ เชิญยิ้ม


หุ่นไล่กา
ช่อง 5 ปี 2512-22 (รัชฟิล์ม) ทม วิศวชาติ, ณรงค์ ศรีพันธ์, สุรทิน โอฬารวนิช, ยิ่งยศ ปัญญา, จารุวรรณ ปัญโญภาส

ช่อง 5 ปี 2538 ยิ่งยศ ปัญญา, รุ้งทอง ร่วมทอง, ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, อรุณ ภาวิไล


หุบเขากินคน (มาลา คำจันทร์)
ช่อง 7 ปี 2540 (กันตนา) แอนดริว เกร็กสัน, ราโมน่า ซาโนลารี่, พลังธรรม กล่อมทองสุข, จุทาทิพย์ รถามาศ, สราวุธ นวแสงอรุณ, ณัฏฐรินีย์ กรรณสูต, นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร, ภัสสร บุณยเกียรติ, โตโต้ สุคนธ์, นารีรัตน์ กิ่งแก้ว, ชุมพร เทพพิทักษ์, อลิษา ขจรไชยกุล, ชโลมจิต จันทร์เกตุ, อดิเทพ ฤทธิ์ไกรวัลย์, ทวนธน คำมีศรี, สมฤดี นุ่มอำพันธ์, วนัสนันท์ ไกรนรา

ช่อง 3 ปี 2550 (ชลลัมพี) จุ๊น-กิตติคุณ สัมฤทธิ์พันธุ์สุข, ทราย เจริญปุระ, มาร์กี้-ราศรี บาเลนซิเอก้า, พงษ์พัฒน์ วชิระบรรจง, ศิวัช คูสกุลธรรม, ไมค์ กิ่งโพยม, โชคชัย บุญวรเมธี, ร.ต. บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, เพ็ญพักต์ ศิริกุล, กมล ศิริธรานนท์, อุ้ม-ลักขณา วัธนวงส์ศิริ, โชคชัย เจริญสุข, กรุง ศรีวิไล


เหตุเกิดที่ สน. (จากเค้าโครงเรื่อง ร้อยเวร ของ พ.ต.อ. ลิขิต วัฒนปกรณ์) ช่อง 7 ปี 2533-34 (ดาราวิดีโอ) บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ธนาภรณ์ รัตนเสน, ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, รอง เค้ามูลคดี, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ชลิต เฟื่องอารมย์, ด.ช. บอย เนติลักษณ์, อำภา ภูษิต (ละครจบในตอน)


เหตุเกิดในครอบครัว (สีฟ้า) ช่อง 3 ปี 2550 (บรอดคาซท์) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, สิเรียม ภักดีดำรงค์ฤทธิ์, อินทิรา แดงจำรูญ, วัชรินทร์ ฟรานซิส แองกุส, ภาณุเดช วันสุชาติ, กฤตย์ อัทธเสรี, อลิษา ขจรไชยกุล, เชษฐวุฒิ วัชรคุณ, ด.ช. นนท์ หงษ์มานพ, ด.ญ. วรมน จิวลวัฒน์


เหตุเกิดเมื่อคืนหนึ่ง
ช่อง 9 ปี 2530 ธเนศ วรากุลนุเคราะห์, ธัญญา โสภณ

ช่อง 3 — ใช้ชื่อเรื่อง คืนหนึ่ง — วินิจ เลิศรัตนชัย, รัญญา ศิยานนท์


เหนือทรายใต้ฟ้า (พัญสร) ช่อง 7 (เป่า จิน จง) อานัส ฬาพานิช, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, หลุยส์ สก๊อต, อภิชาต พัวพิมล, กฤษฎี พวงประยงค์, ศิววงศ์ ปิยะเกศิน, วนิดา เติมธนาภรณ์, สมรักษ์ คำสิงห์, กลศ อัทธเสรี, ธรรมชาติ แฟร์เน็ทท์, นันท์นภัส นภัสธนาเกียรติ, เดชา สุวรรณสุโข, สุนันทา ยูรนิยม


เหนือมนุษย์ (รัชนี โกลด์ริค, คฑาหัสต์ บุษปะเกศ) ช่อง 7 ปี 2554 (ดาราวีดีโอ) อ๊อฟ-ชนะพล สัตยา, ดาวิกา โฮร์เน่, ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม, ฑับทิม-อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, สุรวุฑ ไหมกัน, ศรุต วิจิตรานนท์, มาริสา อานิต้า, สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ, ส้ม-ณัฐวรา หงษ์สุวรรณ, กัสเบล-ชวนภ โพธิ์ประเสริฐ, เด่น ดอกประดู่, ปัทมา ปานทอง, อรสา อิศรางกูรฯ, ธาดา โพธิวิหค, ณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์, คนางค์ ดำรงหัต, สวกร ติยะสวัสดิกุล, จุฑาทิพย์ ครุธามาศ, ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร, สุรจิตร บุญญานนท์, เจฟฟรี่ เบญจกุลวิวัฒน์ (เริ่ม 8 ม.ค. – 20 ก.พ. 2554 รวม 19 ตอน ศ ส อา)


เหนือเมฆ (คฑาหัสต์ บุษปะเกศ) ช่อง 3 ปี 2553 (เมตตาและมหานิยม) นพพล โกมารชุน, สินจัย เปล่งพานิช, ชาคริต แย้มนาม, เข็มอัปสร สิริสุขะ, พศุตม์ บานแย้ม, รัชวิน วงศ์วิริยะ, สรวงสุดา ลาวัลย์ประเสริฐ, เจสัน ยัง, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, ณัฐมนกาญจน์ ศรีนิกรโชติ, อัฐมา ชีวนัทนันท์, พนมกร ตังทัตสวัสดิ์, พรรษชล สุปรีย์, พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา, เกรียงไกร อุณหะนันท์, สมจิตร จงจอหอ, ถั่วแระ เชิญยิ้ม, ฐิติอานันท์ พัทธไพสิฐ, ปีเตอร์ ไมอ๊อคซิ, ณัฐกร ไตรกิศยเวช, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, แจ๊ส สยาม, มารศรี อิศรางกูรฯ, น้ำเงิน บุญหนัก, ภูมัย โชติธนวิชช์, ประกาศิต กิ่งศักดิ์, ปริศนา กล่ำพินิจ, นาวิน ทวีผล, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, ชาญชัย กายสิทธิ์, สายสวรรค์ ขยันยิ่ง, ยอดมนู ภมรมนตรี, ดิเรก อมาตยกุล, สรวุฒิ เจริญเชื้อ, นพชัย ชัยนาม, อนุชา อึ้งวัฒนา, ด.ญ. แคทเธอรีน จีน่า มิคส์, ด.ช. งามพล เทียนทอง, ด.ช. ทิปกร อัครวุฒิวรกุล, ด.ญ. กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ


เหมราช (วราภา) ช่อง 7 ปี 2548 (ดีด้า) ศรราม เทพพิทักษ์, พัชราภา ไชยเชื้อ, บัณฑิตา ฐานวิเศษ, อัมรินทร์ สิมะโรจน์, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, ดิลก ทองวัฒนา, ปนัดดา โกมารทัต, วรรณวลัย โปษยานนท์, เจจินตัย อันติมานนท์, โกวิท วัฒนกุล, อัญชลี ไชยศิริ, ปราบ ยุทธพิชัย, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, มานพ อัศวเทพ, วีรินทร์ เชยอรุณ, พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ, อมต อินทานนท์, วรรธนศม เมฆสุวรรณ, สันติภาพ บุนนาค, วิสรุฬห์ จิตตธีรโรจน์, วัลภา พรมนวล, กานต์มณี กิจชัยกุลฤทธิ์, ณรงค์กรณ์ เลิศล้ำสกลทรัพย์, ด.ช. ไมเคิล เจียรถาวร, ด.ช. วรพันธ์ จิตตธีรโรจน์, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, พงษ์ประยูร ราชอาภัย


เหมือนคนละฟากฟ้า (วาสนา)
ช่อง 3 ครรชิต ขวัญประชา, โสภา สถาพร, ชุมพร เทพพิทักษ์

ช่อง 3 ปี 2538 วิลลี่ แมคอินทอช, จินตหรา สุขพัฒน์, พิศาล อัครเศรณี, ธิติมา สังขพิทักษ์, กรรชัย กำเนิดพลอย, ดวงใจ หทัยกาญจน์, พรนภา เทพทินกร, กันตา ดานาว, สีดา พัวพิมล, อรสา พรหมประทาน


เหมือนเดือนดับ (วรรณสิริ) ช่อง 7 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) พลรัตน์ รอดรักษา, กมลชนก โกมลฐิติ, ไพโรจน์ ในสิงห์ (ละครสั้นปากกาทอง)


เหมือนเราจะรักกันไม่ได้ (ชูวงศ์ ฉายะจินดา) ช่อง 7 ปี 2549 (มาสเคอเรด) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, สิริพรรณ หลิมวิจิตร, ภารดี อยู่ผาสุข, ปัญญาพล เดชสงค์, วิภาวี เจริญปุระ, สินชัย หอมหวน, พนารัตน์ บุนนาค, ทูน หิรัญทรัพย์, ปิยะวรรณ จิตนาธรรม


เหยี่ยวราตรี ช่อง 5 นาท ภูวนัย, สีตลา เรืองศิริ, หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์


เหยี่ยวสาวมือใหม่ (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2546 (โพลีพลัส) ดนุพร ปุณณกันต์, ปิยะธิดา วรมุสิก, อรรถพร ธีมากร, กรรชัย กำเนิดพลอย, ดิลก ทองวัฒนา, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ปวีณา ตันศรีสุโรจน์, สมาพร เขียวบวร, ปวัณรัตน์ นาคสุริยะ, วาสนา สิทธิเวช, อมรา อัศวนนท์, รุ่งนภา พงศ์ทิพย์สุคนธ์, วสันต์ อุตตมะโยธิน


เหยื่อมาร (กษมา สุรพัฒน์) ช่อง 3 ปี 2549 (ฮูแอนด์ฮู) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, จินตหรา สุขพัฒน์, ทฤษฎี สหวงษ์, พัชรินทร์ จัดกระบวนพล, กมล ศิริธรานนท์, กาญจนา จินดาวัฒน์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, ปริญญ์ วัฒนะวรีร์, ศิขรินธาร พลายเถื่อน, จาตุรงค์ โกลิมาศ, อรัญญา ประทุมทอง, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, ธิติมา สังขพิทักษ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, สมมาตร ไพรหิรัญ, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, พจน์ วิรัชพงศ์


เหยื่ออารมณ์ (ศิระ ส.) ช่อง 5 ปี 2544 (ร.ศ. 219 พิคเจอร์) ฟ้า-ชนิกา สุจริตกุล, อลิศรา วงษ์ชาลี, โอลิเวอร์ พูพาร์ต, รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, โกวิท วัฒนกุล, พิลาวรรณ ณ นคร, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, เอกชัย วริทธ์ชราพร, ปีเตอร์หลุยส์ ไมออกซิ, โก๊ะตี๋ อารามบอย, นรินทร์ อภิชัยรัตน์, จินตนา อารมย์เย็น, ชุมพร เทพพิทักษ์, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, วันชัย เผ่าวิบูล, ดารณีนุช โพธิปิติ, โกร่ง กางเกงแดง


เหล็กน้ำพี้ (วรการ) ช่อง 5 ปี 2527 (กันตนา) ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, รสริน จันทรา, ศินิทนาฏ อุทัยรัตน์, ภาคภูมิ สายสุดใจ, อัจฉรา รอดศาสตรา, จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์, ปฐมชัย ชมศรีเมฆ, เจน นาทภูมิ, พีรวัฒน์ เพชรกล้า, เป้า ปรปักษ์, ฤดี วัฒนะ, สุรศักดิ์ จิตรมนตรี, ดอน เดชา


เหล็กไหล (บัญชา) ช่อง 7 ปี 2549 (บางกอก ออดิโอ วิชั่น) รังสิโรจน์ พันธ์เพ็ง, นวพล ภูวดล, มรกต กิตติสาระ, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, กัญจน์ ภักดีวิจิตร, อารดา เลิศเกียรติไพบูลย์, คาร์ล่า ปอร์ทเทอร์, สุคนธวา เกิดนิมิตร, จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์, ธีระพงษ์ เหลียวรักวงศ์, ประกาศิต โบสุวรรณ, กรุง ศรีวิไล, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ฤทธิ์ ลือชา, พงศนารถ วินศิริ, ไบรอน บิชอพ, เคน สรุทเตอร์, เมธี อมรวุฒิกุล, ดอน จมูกบาน, อาฉี เสียงหล่อ


เหลี่ยมเพชรกะรัต (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2550 (ดีด้า) ธาวิน เยาวพลกุล, เขมนิจ จามิกรณ์, กชกร ศุภการกิจสกุล, พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร, ชินมิษ บุนนาค, จตุรวิทย์ (อุเทน) คชน่วม, พิชช อาภากาศ, ดิลก ทองวัฒนา, วิชญ จารุจินดา, โอลิเวอร์ บีเวอร์, อรรถชัย อนันตเมฆ, วิภาวดี กาศสกุล, สุภัทธา ทิวานนท์, ปราบ ยุทธพิชัย, แรม วรธรรม


เหลี่ยมรัก (เทพิตา) ช่อง 7 ปี 2552-53 (มาสเคอเรด) วี-วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, ขวัญ-อุษามณี ไวทยานนท์, เติ้ล-ตะวัน จารุจินดา, สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์, แพร-พรรัมภา สุขได้พึ่ง, ลูกตาล-อลิษา วิลล์, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, กิ๊ก-มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, นุ่น-ดารัณ ฐิตะกวิน, ดิลก ทองวัฒนา, นึกคิด บุญทอง, ภรไดย สุวรรณรัฐ, นวลปรางค์ ตรีชิต, ดนู สิงหเสนี, ตรีนุช ทิมเจริญ, ขนิษฐา ธีรปัญญา, นวนันท์ อโณมา, นิชาภา ปกรณ์กิจวัฒนา, จักริน อภิธนัง (ออกอากาศ 24 ธ.ค. 2552 – 11 ก.พ. 2553 พ-พฤ)


เหลี่ยมลูกไม้ (อาริตา) ช่อง 9 ปี 2536 (อัครมีเดีย) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, แสงระวี อัศวรักษ์


เหลือแต่รอยอาลัย ช่อง 3 ปี 2529 กษมา นิสสัยพันธ์, มีศักดิ์ นาครัตน์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ลลิตา ปัญโญภาส


แหม่มแก้มแดง (โสภี พรรณราย) ช่อง 3 ปี 2555 (กัสท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) ชาคริต แย้มนาม, ภีรนีย์ คงไทย, เป้-ทวีฤทธิ์ จุลทรัพย์, วิริฒิพา ภักดีประสงค์, อาร์ต-พลังธรรม กล่อมทองสุข, เมย์ เฟื่องอารมณ์, โชติกา วงศ์วิลาศ, อีตั้น-ศักดิเดช ศศิประภา, มินท์-นาวินดา เบอร์ท๊อดที้, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, ศิขรินธาน พลายพฤติ, สาวิตรี สามิภักดิ์, ดิลก ทองวัฒนา, รอน บรรจงสร้าง, จอย ชวนชื่น, ดารณีนุช โพธิปิติ, วัชรเกียรติ บุญภักดี, เบญจพล เชยอรุณ, สมบัษร ถิระสาโรช (ออกอากาศ 24 มี.ค. – 21 เม.ย. 2555)


แหม่มจ๋า ช่อง 3 ปี 2540 หรือ 41 ยุทธพิชัย ชาญเลขา, ซาซ่า อัลเทอร์เมท, บดินทร์ ดุ๊ก, อำภา ภูษิต, วิทิต แลต, ราตรี วิทวัส


แหวนดอกไม้ (ดวงตะวัน) ช่อง 3 ปี 2550 (ทีวีซีน) สหรัถ สังคปรีชา, รุจิรา ช่วยเกื้อ, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, วินัย ไกรบุตร, กมล ศิริธรานนท์, ชินทัพพ์ ศดิศสิทธินนท์, เมย์ เฟื่องอารมย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, พราวนภางค์ สาครบุตร, พรรษชล สุปรีย์, อชิตพล หงษ์ขจร, พลังธรรม กล่อมทองสุข, พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร, ปรารถนา สัชฌุกร, สุรางคนา สุนทรพนาเวศ, ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, ศิรประภา สุขดำรงค์, ปริศนา กล่ำพินิจ, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, นฤมล พงษ์สุภาพ, ภาวิณี วัฒน์รณชัย, ณัฐนันท์ คุณวัฒน์


แหวนทองเหลือง (พลโทพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ)
ช่อง 7 ปี 2529 (ดาราวิดีโอ) อภิชาติ หาลำเจียก, นาท ภูวนัย, อัศวิน รัตนประชา, นาถยา แดงบุหงา, เยาวเรศ นิสากร, เกษศริน พูลลาภ, คมสัน สุริยา

ช่อง 5 (ณัฐเดช เอนเตอร์เทนเม้นท์) ไพโรจน์ สังวริบุตร, อภิรดี ภวภูตานนท์, ภานุเดช วัฒนสุชาติ, ตฤณ เศรษฐโชค, รัญญา ศิยานนท์, ไมเคิล พูพาร์ท, บุญฑริก ทัศนารมณ์, นฤเบศ จินปิ่นเพชร, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อัญชลี ชัยศิริ, ราตรี วิทวัส, ไกลใกล้ ติสโส, มณฑาทิพย์ แก้วประเสริฐ, นิโลบล แก้วรัตน์, พงศ์ลดา พิมลพรรณ, สมควร กระจ่างศาสตร์, มารศรี ณ บางช้าง, น้ำเงิน บุญหนัก, ปรีชา เกตุคำ, ชาญ วรานุรังษี, ชินดิษฐ์ บุญนาค, ชลิต เฟื่องอารมย์, ศานติ สันติเวชชกุล

ช่อง 7 ปี 2547 (ดีด้า) พงษ์พัฒน์ วัชรบรรจง, โอ-วรุฒ วรธรรม, ปกรณ์ พรพิสุทธิ์, กมลชนก โกมลฐิติ, เขตต์ ฐานทัพ, ยุ้ย-จีรนันท์ มะโนแจ่ม, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, กชกร นิมากรณ์, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, บุณฑริก ทัสนารมย์, เอกพัน บรรลือฤทธิ์, มรกต มณีฉาย, วิทิต แลต, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, สมชาย สามิภักดิ์, มารศรี ณ บางช้าง, วรานันท์ ยูสานนท์, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, พิพัฒน์พล โกมารทัต, แรม วรธรรม, พงศ์ประยูร ราชอาภัย, น้ำเงิน บุญหนัก, เยาวเรศ นิสากร, วนิษฐา วัชโรบล, ศิริยา นฤนาท


แหวนสวาท ช่อง 5 สุริยา ชินพันธ์, มัตติกา เกียรติสกุล, มัลติกา เอี่ยมสุวรรณ


โหด เลว อ้วน ช่อง 3 ปี 2533 ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร, ปัญญา นิรันดร์กุล, มยุรา ธนะบุตร, เกียรติ กิจเจริญ, ซูโม่ตู้-จรัสพงษ์ สุรัสวดี


โหมโรง (อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์) ช่อง TPBS ปี 2555

นักแสดงยุค รัชกาลที่ 5
ธนาวุฒิ ศรีวัฒนะ, มีน-จุฬา ศรีคำมา, วิทยา เจตะภัย (ถนอม สามโทน), ปริศนา กล่ำพินิจ, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ทวีศักดิ์ อัครวงษ์, ชนภัทร ชุ่มจิตต์, นันทรัตน์ เชาวราษฎร์, ดลกมล ศรัทธาทิพย์, ยุทธนา ชิตท้วม, สุรศักดิ์ กิ่งไทร, อนุชา บริพันธุ์, สุวิทย์ เวียงสีมา, ถาวร ศรีผ่อง, ฉัตรชัย พึ่งทองคำ, ปราชญา สายสุข, กามเทพ ธีรเลิศรัตน์, ธนเนตร์ ชำพาลี, ณัฐพงศ์ เศรษฐเดช, ด.ช. ณนทภัทร บุญสะอาด, ด.ช. วรกฤต เทียมรัตน์, ด.ช. อุดมทรัพย์ จิณบุรุษ, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, สรนันท์ ร เอกวัฒน์

นักแสดงยุค รัชกาลที่ 8
นพพล โกมารชุน, ปานเลขา ว่านม่วง, อรรถพร ธีมากร, ณัทธมนกาญจน์ ศรีนิกรโชติ, สุกุลตา มิตรศรัทธา, วุฒิสิทธิ์ สืบสุวรรณ, สุธี ศิริเจริญ, ฆธาวุธ ปิ่นทอง, สุรพงศ์ โรหิตาจล, ด.ญ. ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ (ออกอากาศ 9 ม.ค. 2555 จ-อ)

Advertisements