ห หีบ (๑)

หกพี่น้อง ช่อง 3 ปี 2528 ราม ราชพงษ์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, ลลิตา ปัญโญภาส, รินฤดี ปุญญฤทธิ์, ด.ช. เคน ธีระเดช วงศ์พัวพัน


หงส์ทอง (เสนีย์ บุษปะเกศ) ช่อง 7 ปี 2533 (ดาราวิดีโอ) ลิขิต เอกมงคล, อรพรรณ พานทอง, มยุรา ธนบุตร, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, ชนาภา นุตาคม, วีรยุทธ รสโอชา, ศิรินันท์ โรจนธรรม, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, จามจุรี เชิดโฉม, วสันต์ กรรณภูติ, ไกรวิทย์ พุ่มสุโข, สยุมพร รัตนปรารมย์, สมยศ เปรมอนันต์, ไปรมา รัชตะ, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, สมมาตร ไพรหิรัญ, ธนัญญา ธิดานนท์


หงส์ฟ้า (โยษิตา) ช่อง 7 ปี 2553 (กันตนา) ขวัญ-อุษามณี ไวทยานนท์, เติ้ล-ธนพล นิ่มทัยสุข, ไผ่-พาทิศ พิสิฐกุล, อุ่น-ปริยานุช อาสนจินดา, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, เอ๋-พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, ภารดี อยู่ผาสุข, แยม-รุ้งลดา เบญจมาธิกุล, วันชัย เผ่าวิบูล, สมชาย ศักดิ์กุล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, วิยะดา อุมารินทร์, ชวัลวิทย์ สีหเดชรุ่งชัย, ราตรี วิทวัส, ชุติมา เอเวอรี่, ศิริวรรณ ย้อยสกุล, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ตูมตาม เชิญยิ้ม


หงส์ฟ้า กับ สมหวัง (เค้าโครงเรื่องโดย กษิดินทร์, สุรินทร์ รุ่งสว่าง) ช่อง 7 ปี 2544 (Exact) จักรพรรณ์ อาบครบุรี, พิยดา อัครเศรณี, เกริก ชิลเลอร์, วรรณษา ทองวิเศษ, ธงชัย ประสงค์สันติ, วัชระ ปานเอี่ยม, ทัตพงศ์ พงศทัต, ชุติมา นัยนา, ไพโรจน์ ใจสิงห์, วีระชัย หัตถโกวิท, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ยาว อยุธยา, ชูศรี เชิญยิ้ม, นภาพร หงสกุล, ลิซ่า ไปรพิศ


หงส์เหิร
ช่อง 4

ช่อง 5 ปี 2526 นพพล โกมารชุน, ปาริฉัตร สัชฌุกร, ปรัชญา อัครพล

ช่อง 9 ปี 2540 (อัครมีเดีย) ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, เอิร์ธ-ณัฐนันทน์ คุณวัฒน์, หยาดทิพย์ ราชปาล


หงส์เหนือมังกร (วิศวนาถ) ช่อง 5 ปี 2543 (Exact) ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, มาช่า วัฒนพานิช, นพพล โกมารชุน, จรัล มโนเพ็ชร, เดือนเต็ม สาลิตุล, วัชระ ปานเอี่ยม, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, พนมกร ตังทัตสวัสดิ์, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ถนอม นวลอนันต์, จตุรบ วิชยาภัย, ภคชนก์ โวอ่อนศรี, มานพ อัศวเทพ, กรุง ศรีวิไล, กำธร ทัพคัลไลย, อ. วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์, รัฐพล จุลเปมะ, ภัทรวรินทร์ ทิมกุล


หญิงก็มีหัวใจ ช่อง 7 ปี 2511 สุมาลี ทองหล่อ, สุมาลี ชาญภูมิดล, ด.ญ. ตุ๊กตา จินดานุช, สรพงษ์ ชาตรี


หน่วยเปิ่นเกินพิกัด (ติหลาอรสา – บุษบา ศิวะสมบูรณ์) ช่อง 7 ปี 2550-51 (กันตนา) รพีภัทร เอกพันธ์กุล, มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, เกริก ชิลเลอร์, ภัสสร บุณยเกียรติ, มิสเตอร์ ดี, พิชชา อาภากาศ, กฤตย์ อัทธเสรี, เต่า เชิญยิ้ม, จ๊ะเอ๋ เชิญยิ้ม


หนังนอกสภา (บทโทรทัศน์โดย วรลักษณ์ หล้าสุคนธ์ และ มนชยา พานิชสาส์น) ช่อง Thai PBS ปี 2555 อุดม อุดมโรจน์, ชัชวาลย์ คล้องช้าง, อดิศร ทองมาก (ออกอากาศ 20 มี.ค. 2555 จ-อ 20.25 น.)


หน้ากาก (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2547 (กันตนา) จอนนี่ แอนโฟเน่, กุลณัฐ ปรียวัฒน์, เกริก ชิลเล่อร์, พรนภา เทพทินกร, สหภาพ วีระฆามินทร์, ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา, ขวัญฤดี กลมกล่อม, นพชัย ชัยนาม, พิชชาภรณ์ รัตนานนท์, เมธี อมรวุฒิกุล, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, กมลชนก เวโรจน์, สุภาภารณ์ แสงทอง, คาเมล ชาลวาลา, วันชัย เผ่าวิบูล, อรัญญา นามวงศ์, นริสา พรหมสุภา, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์


หน้ากาก ช่อง 9 ปี อนันต์ บุญนาค, นาถยา แดงบุหงา


หน้ากากแก้ว ช่อง 7 ปี 2532 (กันตนา) อรพรรณ พานทอง, อนันต์ บุนนาค (เอ-อริชัย อรัญนาถ เล่นครึ่งหลังแทนอนันต์), กันตา ดานาว, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, โมนิก้า แมดด้อกซ์


หน้ากากขนนก (พีรดา) ช่อง 3 ปี 2546 (อาร์เอส) ด็อจ-พันธ์ธวัช บูลย์เวช, โก้-จตุโชค หวังสุวรรณกิจ, พิมพ์ศิริ เสรีวัตตนะ, นาตาลี เดวิส, สถาพร นาควิลัย, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ


หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น (แก้วเก้า)
ช่อง 7 ปี 2536 (ดาราวิดีโอ) วรุฒ วรธรรม, สุวัจนี ไชยมุสิก, อภิรดี ภวภูตานนท์, สุรางคณา สุนทรพนาเวศ, ฉันทนา กิตติยาพันธ์, ชลิต เฟื่องอารมย์, อภิชาติ หาลำเจียก, ปิยะดา เพ็ญจินดา, วีระชัย หัตถโกวิทย์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, กัมปนาถ ตั้งสูงเนิน

ช่อง 3 ปี 2552 (ทีวีซีน) อธิชาติ ชุมนานนท์, ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, ธัญญาเรศ รามณรงค์, จารุณี สุขสวัสดิ์, สุรินทร คารวุฒม์, เอิร์ท-ชินทัพพ์ ศดิศสิทธินนท์, พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, วัชระ ปานเอี่ยม, อภิสรา ฉวีวงษ์, บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, แอนนา บรู๊ค


หน้าต่างบานแรก (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง ITV (บริษัท ทูแฮนส์ จำกัด) เต้-นันทศัย พิศลยบุตร, เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, ธัญญา โสภณ, สันติสุข พรหมศิริ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, กรุง ศรีวิไล, ทรงวุฒิ ศรีเชิดชูธรรม, ศุภักษร ไชยมงคล, พีระวิทย์ ศิริพันธ์, สุกัญญา ไรวินท์, มณฑล ปริวัฒน์, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, วสันต์ อุตตมะโยธิน, พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์, ฐิติมา รุจิชลาดล, ด.ญ. ฤดีมาศ วชิราวุฒิชัย, วรพรรณ ภูมิภักดีพรรณ, กานต์ชนิต ศิริเกษมสุข, รัญญา ศิยานนท์


หน้าต่างสีชมพู ประตูสีฟ้า (ชมัยภร แสงกระจ่าง) ช่อง 7 ปี 2546 (เอ็กแซกท์) ด.ช. จุฑาภัทร เหล่าธรรมทัศน์, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, พงศ์ศิริ บรรลือวงศ์, ศุภศร สุขเกษม, ศิรนุช โรจนเสถียร, จีรนันท์ บูรณรักษ์, สุวิภา ตาปนานนท์, ตรีพล พรมสุวรรณ, ชนานา นุตาคม, ทูน หิรัญทรัพย์, เดือนเต็ม สาลิตุล, พิมพ์ผกา เสียงสมบูรณ์


หนามยอกหนามบ่ง ช่อง 4 กนกวรรณ ด่านอุดม


หนามเสน่หา ช่อง 9 ปี 2522


หนาวน้ำตา ช่อง 5 ปี 2537 (กันตนา) จอนนี่ แอนโฟเน่, วาสนา พูนผล, สรพงษ์ ชาตรี, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, พรรษวุฒิ เมทะนี, แคทรียา กาญจนโรจน์, อานนท์ สุวรรณเครือ, วันทนา บุนบันเทิง


หนี (สาเรศ ศิระมนัส) ช่อง 3 ปี 2534 ยุ้ย-ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, พลรัตน์ รอดรักษา


หนี้แค้น แสนรัก (สุทธิวรนันท์) ช่อง 3 ปี 2545 (ชาโดว์) สมชาย เข็มกลัด, ธิญาดา พรรณบัว, ชลิตา เฟื่องอารมย์, พฤกษ์ พีระนันท์, อุบลวรรณ บุญรอด, เขมสรณ์ หนูขาว, นาท ภูวนัย, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, จิ้ม ชวนชื่น, จิระศักดิ์ แสงโชติ, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ณรงค์ศักดิ์ ชัยเอียงเอม, ต๋อง ชวนชื่น


หนี้ชีวิต (จากนิยาย หนี้พยาบาท ของ สุนันทา) ช่อง 7 ปี 2547 (ดาราวิดีโอ) รพีภัทร์ เอกพันธ์กุล, มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, พาทิศ พิสิฐกุล, ชลิต เฟื่องอารมย์, กาญจนาพร ปลอดภัย, จารุศิริ ภูวนัย, พิมพ์พร จงอุทัยไพศาล, สมพร ปรีดามาโนช, อำพันธ์ งามจิตรสุขศรี, จันทนา ศิริผล, นงลักษณ์ ธารีถ้อย, วรารัตน์ เทพโสธร


หนี้รัก (ลักษณวดี)
ช่อง 9 ปี 2522 คนางค์ ดำรงค์หัต, สมภพ เบญจาธิกุล, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์

ช่อง 3 ปี 2533-34 มนฤดี ยมาภัย, สถาพร นาควิลัย, พลรัตน์ รอดรักษา, ปวีณา ชารีฟสกุล, รัญญา ศิยานนท์, รัชนู บุญชูดวง

ช่อง 5 ปี 2544 (Exact) คัทลียา แมคอินทอช, สหรัถ สังคปรีชา, ญดา โชติชูตระกูล, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, สุวัจนี ไชยมุสิก, นิออน อิสรา, ไพโรจน์ สังวริบุตร, อำภา ภูษิต, เพ็ญพักต์ ศิริกุล, พิศมัย วิไลศักดิ์, สีเทา เพ็ชรเจริญ, บังเละ, ถนอม นวลอนันต์, นิออน อิสรา


174 สวัสดีค่ะ (อมรศรี เย็นสำราญ) ช่อง 3 ปี 2539 วรุฒ วรธรรม, วฤนดา สมศิริ, ปวีณา ชารีฟสกุล, วัลวิภา โยคะกุล, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, จีระศักดิ์ แสงโชติ (ร้อยรสบทละคร)


หนึ่งใจของใบจักร ช่อง 5 ปี 2541 (กันตนา) เจ-มณฑล จิรา


หนึ่งตะวันพันดาว (กันตา) ช่อง 7 ปี 2548 (กันตนา) วัชรบูล ลี้สุวรรณ, วรัทยา นิลคูหา, อภิรดี ภวภูตานนท์, เจมี่ บูเฮอร์, ดนัย จิรา, พุทธชาติ พงศ์สุชาติ, เบญจพล เชยอรุณ, ชวัลวิทย์ สีหเดชรุ่งชัย, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, อารดา เลิศเกียรติไพบูลย์, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, กรองทอง รัชตวรรณ, เมตตา รุ่งรัตน์


หนึ่งในดวงใจ (เค้าโครงเรื่องโดย ละลิตา ฉันทศาสตร์โกศล) ช่อง 5 ปี 2542 (กันตนา) คลาวเดีย จักรพันธุ์, นพพล โกมารชุน, ดวงตา ตุงคะมณี, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ต้น-ปุสสะ ติณณภพ, เจสสิก้า อัญชนา, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, โกวิท วัฒนกุล, จิรภัทร วงศ์ไพศาลลักษณ์, นินนารท เชี้ยวบางยาง, ดลกมล ศรัทธาทิพย์, ธนะพงษ์ สุระเสถียร, ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, กาละแม กลิ่นสี, สหัสนัยน์ พุ่มพระกา, พีระวิทย์ ศิริพันธ์, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, นันทกา มลศรีวัฒน์, นิกร แซ่ตั้ง, พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์, คณิต อักษรนันท์, วัลภา ณ สงขลา, เรียม คำเมือง, ขวัญประภา เสนะคุณ


หนึ่งในทรวง (บุษยมาส)
ช่อง 3 ปี 2535 พีท ทองเจือ, ขวัญฤดี กลมกล่อม, รอน บรรจงสร้าง, ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล, ปรารถนา สัชฌุกร, ด.ญ. กัญญาลักษณ์ บำรุงรักษ์, นัย สุขสกุล, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, สุนทรี ละม่อม, ทาริกา ธิดาทิตย์, อานนท์ สุวรรณเครือ, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, อดิศักดิ์ เศวตนันท์, สุดา ชื่นบาน, อรสา พรหมประทาน, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, จุรี โอศิริ, อนันพร สัมฤทธิ์, ชฎาพร แจ่มปรีชา, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์

ช่อง 3 ปี 2548 (ละครไท) เคน-ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, เจนนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, ศิระ แพทย์รัตน์, ชินสุเวท เจตน์จำรัส, กมล ศิริธรานนท์, เจมี่ บูเฮอร์, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, ศรุตา เรืองวิริยะ, ดวงตา ตุงคะมณี, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, สมภพ เบญจาธิกุล, วาสนา สิทธิเวช, นฤมล พงษ์สุภาพ, น้ำเงิน บุญหนัก, ด.ญ. พิมประภา ตั้งประภาพร, วัชระ ปานเอี่ยม


หนึ่งในร้อย (ดอกไม้สด) ช่อง 5 ภิญโญ ทองเจือ, ศิวพร บุณยเกียรติ


หนึ่งฟ้าหลังคาเดียวกัน (กิตติยง อาชวพงศ์) ช่อง 3 ปี 2545 (ชาโดว์) จอนนี่ อันวา, นิกกี้ ธีระกล, ภูเบศร์ มากะนิตย์, หลุยส์ สก๊อต, เพ็ญภรณ์ ภมรพิบูลย์, มนัสนันท์ พันธ์เลิศวงศ์สกุล, อุษามณี ไวทยานนท์, แคธทาลีน ทา บรู๊ค, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ดีดี้ อันวา, พิศมัย วิไลศักดิ์, ชุติมา นัยนา


หนึ่งมิตรชิดใกล้ ช่อง 9 ปี 2549 (เอ็กแซ็กท์) ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, อรจิรา แหลมวิไล, ตรีพล พรหมสุวรรณ, เมย์ เฟื่องอารมย์, พิศมัย วิไลศักดิ์


หนึ่งฤทัย (พิมพ์กมล ประเสริฐวงศ์) ช่อง 3 ปี 2546 (อาร์เอส) ธนา สุทธิกมล, แอน-อลิชา ไล่ศัตรูไกล, ญดา โชติชูตระกูล, ทูน หิรัญทรัพย์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, วัชรชัย สัตย์พิทักษ์, พิศมัย วิไลศักดิ์, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, บุญฑริก ทัศนารมณ์, เวย์น ฟอลโคเนอร์, ปริศนา กล่ำพินิจ, ตรีนุช ทิมเจริญ, จรรยา ธนาสว่างกุล, ตูมตาม เชิญยิ้ม, สุธินี มัณยานนท์, วิจิตรา ตรียะกุล, กิรติพร กุลยิ่งวัฒนาวิทย์, ตะวันไทย ไทยสวัสดิ์, ทัตพงศ์ พงศ์ทัต


1-2-3 ชู้ต!! ช่อง 9 ปี 2533 อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, ก้ามปู สุวรรณปัทม์, วสันต์ กรรณภูติ, โศจิรัตน์ สีบุญเรือง, ณัฐชา นฤกวิน, สลักจิต ดลมินทร์, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, บัญชา นิติพันธ์


1-2-3 เสน่ห์แรงเหลือเกิน ช่อง 3 ปี 2540 (ชลลัมพี) เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, เมทนี บุรณะศิริ, นาตยา จันทร์รุ่ง, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์


หนุ่มทิพย์ (แก้วเก้า)
ช่อง 7 ปี 2530 (ดาราวิดีโอ) เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร, ปัญญา นิรันดร์กุล, มยุรา ธนะบุตร, โกวิท วัฒนกุล

ช่อง 7 ปี 2542 (ดาราวิดีโอ) อัมรินทร์ สิมะโรจน์, ญดา โชติชูตระกูล, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, เชสเตอร์ แมคโดนัลด์, นุศรา ประวันณา, ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, ศราวุธ นวแสงอรุณ, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, วัชระ ปานเอี่ยม, ปัทมา ปานทอง, ครรชิต ขวัญประชา, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา, ดลกมล ศรัทธาทิพย์, ชาลี ยมาภัย, บรรเจิดศรี ยมาภัย, จรัสกร ทิพย์ศรี, ยิ่งคุณ หากูล, วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์, ศิริลดา นามรัตน์


หนุ่มนาเกลือ สาวนาข้าว (ดาวเรืองสตูดิโอ) สกาวใจ พูนสวัสดิ์


หนุ่มสาวชาวหอ (ศุภักษร) ช่อง 3 ปี 2533 ทิพย์ ธรรมศิริ


หนุ่มสาวชาวหอ โครงการ 2 ช่อง 3 ปี 2534 ตรีรัก รักการดี, กิตติพันธ์ พุ่มสุโข, อาเธอร์ ปัญญโชติ, แหม่ม-จริยา ทิพยะวัฒน์, ทิพย์ ธรรมศิริ


หนุ่มผมยาว สาวโปงลาง (พิง ลำพระเพิง) ช่อง 7 ปี 2550 (กันตนา) ดนัย สมุทรโคจร, อรวรรษา ฐานวิเศษ, นวพล ภูวดล, ปาริชาต แก้วกำพล, สุพจน์ จันทร์เจริญ, ด.ช. ดรันต์ ตันติวิชิตเวช, ด.ญ. สปาย ปัณฑารีย์, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, ดารณีนุช โพธิปิติ, พิชชา อาภากาศ, ดิเรก อมาตยกุล, ชุติมา เอเวอรี่, ธรรมลักษณ์ ตระกูลโชคดี, ไมเคิล ตั๋ง, กล้วย เชิญยิ้ม, ราตรี วิทวัส, วรรณกิตย์ ศิริพุฒ, อุ่นเรือน ราโชติ


หนุ่มห้าว สาวใส หัวใจปิ๊ง (ธันเดอร์ทีม) ช่อง ITV (ทีวี ธันเดอร์) เคลลี่ ธนะพัฒน์, น้ำทิพย์ จงรัชตะวิบูลย์, ชาลิสา บุญครองทรัพย์, มาริษา ฮอร์น, วิทยา วสุไกรไพศาล, กมลา กำภู ณ อยุธยา, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, นภาพร หงสกุล, จั๊กบุ๋ม เชิญยิ้ม, สมภพ เบญจาทิกุล, อรสา พรหมประทาน, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, วัชระ ปานเอี่ยม, มาเรีย ดิษยนันท์, รุ้งทอง ร่วมทอง, อรีย์สรวง นิลวรรณ


หนูละเบื่อ เสือสวมรอย (ทองพริ้ม) ช่อง 5 ปี 2536 (กันตนา) นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร, ณัฐสิมา คุปตะวาทิน, กลศ อัทธเสรี, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, อนิรุธ เถรว่อง, กิตติพันธุ์ พุ่มสุขโข, ดนัย ศรีภิญโญ, ธงไธ ธวัช, เทพยุดา ศรียาภัย, อรสา อิศรางกูรฯ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มาศสุภา กาพย์ประพันธ์, จุฑารัตน์ จินรัตน์, รจิต ภิญโญวนิช, สมสุข ประณต, ด.ช. คิรากร ทรัพย์ธนารัตน์, ด.ญ. ฉัตรชนันท์ ยุทธชัย, ด.ญ. จีรนันท์ ธัญญะเจริญ


หมวยอินเตอร์ (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2551 (หนุก-หนาน) สันติ วีระบุญชัย, เขมนิจ จามิกรณ์, วัชรบูล ลี้สุวรรณ, นาเดีย นิมิตรวานิช, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, กฤตภาศ ศักดิ์ดิษฐานนท์, อากรศรี ตันมานะศิริ, กัณฑ์เอนก ทิพวรรณ, ชโลทร กาหลง, เกียรติ กิจเจริญ, ณัฐฐา ลอยด์, มณีนุช เสมรสุต, อาภาพร นครสวรรค์, ปฏิญญา ควรตระกูล, กฤตย์ อัทธเสรี, สมบัติ ขจรไชยกุล, อรรถชาติ ศรีภักดี, สรวงสุดา ศรีธัญรัตน์, รวิช ไรวินท์, บอล เชิญยิ้ม, ชูษี เชิญยิ้ม


หมอผี ช่อง 7 ปี 2516 สมภพ เบญจาธิกุล, สรพงษ์ ชาตรี, ถนอม นวลอนันต์


หมอผีไซเบอร์ (อาริตา) ช่อง 7 ปี 2548 (ดาราวิดีโอ) ตะวัน จารุจินดา, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, คีตภัท อันติมานท์, ศิวัส นฤภัย, ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล, สุภัสสร มามีเกตุ, อาริษา วิลล์, เจษยา เวียงเกตุ, นัฐพล พึ่งเพ็ง, กฤษฎากร มะลิวัลย์, ประสงค์ แส้ไพศาล, ไพโรจน์ บุญเกิด, ครรชิต ขวัญประชา, สมิธ ธนโชติ


หมอเมืองเถื่อน (จามรี พรรณชมพู) ช่อง 3 ปี 2536 จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, บุญพิทักษ์ จิตต์กระจ่าง, ตระการ พันธุมเลิศรุจี


หมอลำซัมเมอร์ (กันยามาส) ช่อง 7 ปี 2546 (ดาราวิดีโอ) ป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ, ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, สุนทลี ใหม่ละออ, วรรณวลัย โปษยานนท์, ศิวัส นฤถัย, วันชัย เผ่าวิบูล, สีดา พัววิมล, สุรชัย สมบัติเจริญ, น้อย โพธิ์งาม


หมอหงวน…แสงดาวแห่งศรัทธา ช่อง TPBS ปี 2553 จิรายุส วรรธนะสิน, ทราย เจริญปุระ, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, เพลง-ร่มฉัตร ขำศิริ, ยอด นครนายก, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ช่อผกา วิริยานนท์ (ชีวประวัติของนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์)


หมาดำ (ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก) ช่อง 5 ปี 2535 (กันตนา) รอน บรรจงสร้าง, ชุดาภา จันทเขตต์, ตรีรัก รักการดี, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, กวินนา สุวรรณประทีป, สันติ รังสรรค์, กรรชัย กำนิดพลอย, ปราบ ยุทธพิชัย, อัญชลี ไชยศิริ, จันทนี สิงห์สุวรรณ, อารดา ศรีสร้อยแก้ว, โมนิก้า แมดด็อก, วันชัย เผ่าวิบูลย์, โรจน์ ราชสีมา, ด.ช. ไพศาล ประสานพงษ์


หมา หมา หมา ช่อง 3 ปี 2521 อนุวัตร สุวรรณสโรช, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ช่อเพชร ชัยเนตร, อรสา พรหมประทาน


หมูแดง (วราภา)
ช่อง 3 ปี 2524 นาท ภูวนัย, ปัทมา ปานทอง, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ดวงใจ หทัยกาญจน์

ช่อง 7 ปี 2536 (ดาราวิดีโอ) ไพโรจน์ สังวริบุตร, แอน ทองประสม, ดวงดาว จารุจินดา, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, อนุชา อึ้งวัฒนา, คณิต เขียวเซ็น, วันวิสา ดำขำ, มาฬิศร์ เชยโสภณ, ด.ญ. สกุลรัตน์ ใจซื่อ, สุดารัตน์ เดชากุล, ธนา สินประสาธน์, เวย์น ฟลอโคนเนอร์, นฤมล ศักดาฤทธิเดช, เยาวเรศ นิสากร, บรรเจิดศรี ยมาภัย, มารศรี ณ บางช้าง, ศิริยา นฤนาท, สมิท ธนโชติ, แรม วรธรรม

ช่อง 3 ปี 2555 (อัครพลโปรดักชั่น) พีท ทองเจือ, ก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ, บอย-โชคชัย บุญวรเมธี, โบว์-เบญจวรรณ อาร์ตเนอร์, แมน-การิน ศตายุ, เมจิ-พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, ปรเมศวร์ สิงห์โพธิ์, พิจิตรา ศิริเวชชะพันธ์, กาณณ์ กณิณ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, ชูษี เชิญยิ้ม, อรสา อิศรางกูรฯ ธนายง ว่องตระกูล, สุดา ชื่นบาน, วรวุฒิ พงษ์ธีรพล, วิมลพันธุ์ ชาลีจังหาญ, เอกกี้-เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์, อ้วน มนตรี, นิธิ ผลทวี, ด.ญ. นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล, ด.ช. ริชาร์ด เกียนี่, ด.ช. ภัทรนันท์ ปาสาเขา, ด.ญ. ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ, ด.ญ. รวิสรา บูรณะปฏิมากร, สุธิตา เกตานนท์, ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, อัจฉรา ทองเทพ, กนกวรรณ ด่านอุดม, สุวัจชัย สุทธิมา, พิศมัย วิไลศักดิ์, อัญจิดา ฉิมโฉม, ณัฏฐ์ นิธิจารุพันธ์, ปนิดา ปานทอง, พิยดา จุฑารัตนกุล, ธีรศักดิ์ พรรณรายน์, ชานัญ อารีพันธ์, เป้า ปรปักษ์, ประพร คุณานุรักษ์นันท์, เสนาะจิตร ศรีชยันดร, สุทธิคุณ วันทานุ, ราม วิมลเมือง (ออกอากาศ 5 ม.ค. 2555 จ-ศ)


หยกลายเมฆ (โสภี พรรณราย) ช่อง 3 ปี 2552 (บรอดคาซท์) พัชฏะ นามปาน, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, รวิชญ์ เทิดวงศ์, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, ศุภมร โคร์นิน, ซาร่า เล็กจ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, วริษฐ์ ทิพโกมุท, พรรษชล สุปรีย์, อภิษฎา เครือคงคา, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, พรนภา เทพทินกร, สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, สุปราณี เจริณผล, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, ธรากร สุขสมเลิศ, วรพล จันทร์ส่องแสง, กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ


หยดชีวิต ช่อง 3 ดิลก ทองวัฒนา, ปวีณา ชารีสกุล, ปนัดดา โกมารทัต, ปัทมา ปานทอง


หยดน้ำในตะวัน (ชลาลัย) ช่อง 7 ปี 2547 (ดีด้า) อารยา เอ ฮาร์เก็ต, วัชรบูล ลี้สุวรรณ, อาริษา วิลล์, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, เปียเชอร์ คริสเต็นเซ่น, มาฬิศร์ เชยโสภณ, ชาลี กรรณสูต, กุสุมา โพธิ์ศรี, ณัฏฐรินีย์ กรรณสูต, สมิธ ธนโชติ, พิราวรรณ ณ นคร, ปราบ ยุทธพิชัย, โอฬาร ชูชาญ, ชนากาญจน์ ผิวงาม, นิตยา ปานะถึก, พร หนองแซง, ประทุม สินธุอุตสาห์


(ห)ย่า ช่อง 5 ปี 2524 (กันตนา)


หยิบหัวใจ…ใส่ตัวโน๊ต (กานต์) ช่อง 7 ปี 2549 (ทริปเปิ้ลทู) อัศนัย เทียนทอง, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, พาทิศ พิสิฐกุล, ปิยเกียรติ บุญเรือง, กานต์ชนิต ซามะกุล, ชาญณรงค์ ขันทีท้าว, ประกาศิต โบสุวรรณ, สาธิดา เขียวชะอุ่ม, สมศักดิ์ อยู่พ่วง, ธีระวัฒน์ ทองจิตติ, ชูเกียรติ เอี่ยมสุข, ชนิสา นันทมานพ, จุฑาชิณี จันทรางกูร, ศิรินุช เพ็ชรอุไร


หยุดหัวใจรักเพื่อเธอ ช่อง 3 ปี 2540 ต่อ-นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล, อ้อน-เกวลิน คอตแลนด์ (ร้อยรสบทละคร)


หรือฟ้ายังฟ้าอยู่ ช่อง 7 สุวนันท์ คงยิ่ง (ละครสั้น)


หลง (สีฟ้า) ช่อง 9 ปี 2524 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ลินดา ค้าธัญเจริญ


หลงเงาจันทร์ (สิรภัทร)
ช่อง 5 ปี 2528 (รัชฟิล์ม) นิรุตต์ ศิริจรรยา, ดวงตา ตุงคมณี, ธำรง วิจิตสาร, เด่นนภา จรรยงค์

ช่อง 7 ปี 2549 (ดีด้า) สันติ วีระบุญชัย, สุวนันท์ คงยิ่ง, อาริษา วิลล์, ดวงดาว จารุจินดา, อรรถชัย อนันตเมฆ, ศรุต วิจิตรานนท์, น้ำทิพย์ เสียมทอง, จารุวรรณ ปัญโญภาส, แจ๊ส สยาม, ปนัดดา โกมารทัต, เกริก ชิลเล่อร์, ดารณีนุช โพธิปิติ, นฤมล นิลวรรณ, เฉลา ประสพศาสตร์, เยาวเรศ นิสากร, สุรจิต บุญญานนท์, ธารินทร์ บุญญานนท์, สมชาย ปาตัน


หลงทางรัก (วรการ)
ช่อง 7 ปี 2547 (ดาราวิดีโอ) ณัฐวุฒิ สกิดใจ, เอมี่-มรกต กิตติสาระ, อัมรินทร์ สิมะโรจน์, จันจิรา จันทร์โฉม, ชาติชาย งามสรรพ์, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, พิชญา ศรีเทพย์, ภัสสร บุญยเกียรติ, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, ปริษา ทนาวิวัฒน์, โจโจ้ ไมอ๊อกซิ, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, โย่ง เชิญยิ้ม, เขาทราย กาแล็คซี่, ไมเคิล เวลซ์, วิทิต แลต, ชาลี กรรณสูต, ด.ช. ศิลปิน อยู่หน้า, ด.ช. มกรธวัช หรยั่งยืน, ด.ญ. ศณิ ปิติธรสารสมบัติ

ช่อง 3 ปี 2537 — ใช้ชื่อเรื่อง นางฟ้าหลงทาง — จริยา สรณคม, นีโน่-เมทนี บูรณศิริ, บดินทร์ ดุ๊ก


หลงไฟ (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง ITV (ดราม่า เทเลวิชั่น) อุ้ม-ลักขณา วัธนวงศ์สิริ, แฮ็คส์-อนัตยะ รุ่งเรือง, ต่อ-นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล, เต้-นันทศัย พิศัลยบุตร, คงกระพัน แสงสุริยะ, ราตรี วิทวัส, ชุติมา นัยนา


หลวงตา (แพรเยื่อไม้)
ช่อง 7 ปี 2527-28 (ดาราวิดีโอ) สุประวัติ ปัทมสูต

ช่อง 3 ปี 2543 เทพ โพธิ์งาม, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, ฐนิชา ดิษยบุตร, นภัสกร มิตรเอม, นฤมล ทองมอญ, ธงชัย ประสงค์สันติ, วัฒนา ศรีอนันต์, ทองขาว ภัทรโชคชัย, ปราบต์ปกล สุวรรณบาง


หล่อนรักนักศึกษา (วนัสนันท์)
ช่อง 7 ปี 2524 วัชรา สังข์สุวรรณ, เกศริน พูนลาภ, แวววลี วันกุมภา

ช่อง 7 ปี 2544 — ใช้ชื่อเรื่อง หัวใจในสุญญากาศ — (ดีด้า) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, ชมพู่-อารยา เอ ฮาเก็ต, กีรติกร นาคสมภพ, จุฑามาศ จันทศร, ธรากร สุขสมเลิศ, วิจิตรา ตรียกุล, วิยะดา อุมารินทร์, เยาวเรศ นิสากร, โกวิท วัฒนกุล, รอง เค้ามูลคดี, ปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ๊อกซิ, ปิยะ เศวตพิกุล, หนุ่ม มาวิน, อนุสรณ์ มุสิกสิน


หลอแหล ช่อง 5 ปี 2527 (กันตนา) รสริน จันทรา


หลังคาแดง (ยุทธนา มุกดาสนิท) ช่อง 7 ปี 2547 (คลิก เทเลวิชั่น) ดนุพร ปุณณกันต์, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, สินจัย เปล่งพานิช, ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, กิตติพันธ์ พุ่มสุโข, ชรัส เฟื่องอารมย์, ริสา หงส์หิรัญ, ศิวัฒน์ โชคชัยชรินทร์, ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ, ลลนี จิรัฐติเจริญ, สุธีรัชย์ ชาญนุกูล, เมตตา รุ่งรัตน์, สฤษฏ์ แสงวิรุณ, มณฑานี ตัณติสุข


หลังม่านมายา (ดาราราย เลิศโสภา) ช่อง ITV (เลนิตัส) นุติ เขมะโยธิน, เกวลิน คอตแลนด์, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, ชนิกา สุจริตกุล, อันโทน ชู๊ดสเลอร์,  วาโย เกียรติกนก, ศุภักษร ไชยมงคล, อัศวิน สนธยานาวิน, สุเชาว์ พงษ์วิไล, พนารัตน์ บุนนาค, อรสา พรหมประทาน, วสันต์ อุตตมะโยธิน, ทัศพงศ์ พงศทัต, วัชรเกียรติ บุญภักดี, เมธี อมรวุฒิกุล, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, วันวิสา ดำขำ, ไบรอน บิชอพ, อนงค์อร จักพันธุ์ฯ, คิพศาล เบ็ค, เมศิณี กุลพีชชา,


หลานสาวคุณยาย หลานชายคุณย่า (สีสวลี) ช่อง 3 ปี 2548 (บรอดคาซท์) พิศมัย วิไลศักดิ์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ฐิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, สินิทธา บุณยศักดิ์, ศิระ แพทย์รัตน์, อินทิรา แดงจำรูญ, สุธีร์ เสียงหวาน, รุษยา เกิดฉาย, ทูน หิรัญทรัพย์, พาเมล่า เบาว์เด้น, แวร์ โซว, นันทวัฒน์ อาศิรพจนากุล


หลานสาวคุณหญิง (ศรีฟ้า ลดาวัลย์)
ช่อง 4 ปี 2516 ศิริพร วงศ์สวัสดิ์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ภิญโญ ทองเจือ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เดือนเต็ม สาลิตุล

ช่อง 9 ปี 2522 อัศวิน รัตนประชา, ลินดา ค้าธัญเจริญ

ช่อง 5 บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, กังสดาล, ลินดา ค้าธัญเจริญ


หลานสาวนิรนาม (เพ็ญศิริ) ช่อง 7 ปี 2558 (บริษัท ๕๙ ออนแอร์) กอล์ฟ-อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, ดาต้า-ดรัลชรัส ศุขีวิริยะ, บิ๊ก-กฤษฎา สุภาพพร้อม, แจมมี่-ปาณิชดา แสงสุวรรณ


หลายชีวีต (ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช)

ช่อง 3 ปี 2533
เจ้าลอย (เอกพัน บรรลือฤทธิ์)
พรรณี (จริยา สรณคม)
ทองโปรย (กาญจนา จินดาวัฒน์)
ละม่อม (ปาหนัน ณ พัทลุง)
ลินจง (จิรวดี อิศรางกูรฯ)
ผลพระเอก (เกรียงไกร อุณหะนันทน์)

ช่อง TPBS ปี 2553
ผล พระเอก – นฤพล พรทวี, สุภาพร ปิ่นทอง, โอ๋ นพเก้า (ม.ค. 2553)
ท่านชายเล็ก – ปอง ยวกุล (ก.พ. 2553)
……………………….
หลวงพ่อเสม 7 – 14 พ.ย. 2553
ละม่อม 21 – 28 พ.ย. 2553
ท่านชายเล็ก 19 – 26 ธ.ค. 2553
โนรี 2 – 9 ม.ค. 2554
พรรณี 16 – 23 ม.ค. 2554


หลิว ช่อง 3


หลิวลู่ลม (พรรณวดี) ช่อง 3 ปี 2525 นพพล โกมารชุน, วาสนา สิทธิเวช, เศรษฐา ศิระฉายา, กำธร สุวรรณปิยะศิริ


หลุมฝังรัก (หลวงวิจิตรวาทการ) ช่อง 7 ปี 2535 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) ศรราม เทพพิทักษ์, ณัฏฐพล กรรณสูต, ชุมพร เทพพิทักษ์ (ละครสั้นปากกาทอง)


ห้วงรักเหวลึก (หลวงวิจิตรวาทการ)
ช่อง 7 ปี 2523 วิทูรย์ กรุณา, วิยะดา อุมารินทร์

ช่อง 5 ปี 2531-32 (นิธิทัศน์ + สีบุญเรือง)


หว่ออ้ายหนี่…ขอหยุดใจไว้ที่เธอ (จันทริกา) ช่อง 3 (ไฟว์ฟิงเกอร์) โกสินทร์ ราชกรม, ชิดจันทร์ รุจิพรรณ, โชกุน สันธนะพานิช, ธัญสินี พรมสุทธิ์, โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว, วรัญญา เจริญพรสิริสุข, พิศมัย วิไลศักดิ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, เด่น ดอกประดู่, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, กนกวรรณ บุรานนท์, เด๋อ ดอกสะเดา, อเล็กซานดร้า สติเบิร์ท


หวังด้วยใจ…ไปด้วยฝัน (นันทนา วีระชน) ช่อง 7 ปี 2545 (ดาราวิดีโอ) อารยา เอ ฮาร์เก็ต, นวพล ภูวดล, เมย์ เฟื่องอารมย์, ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน, คาเมล ชาลวาลา, กชกร นิมากรณ์, สาริสา พลายเถื่อน, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, นาท ภูวนัย, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ, อมรา อัศวนนท์, บรรเจิดศรี ยมาภัย, ธนา สินประสาธน์, จาริญา พจน์สมพงศ์, นิตยา ปานะถึก, จันทนา ศิริผล, รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์, จารุศิริ ภูวนัย, ฉันทชาติ โกสิยพันธ์, พงษ์ศักดิ์ ชาญชวลิต, ไกรสีห์ แก้ววิมล, สุรชัย พิชญ์พิสิฐานนท์


หวานใจ (ช่อลัดา) ช่อง 3 ปี 2541 (อาร์เอส) ธนา สุทธิกมล, ธัญญาเรศ รามณรงค์, สันติสุข พรหมศิริ, จารุณี สุขสวัสดิ์, ธเนศ ฉิมท้วม, ธนพงศ์ คล้ายพงศ์พันธ์, ปอรรัชม์ ยอดเณร, เอก โอรี, กิตติพันธ์ พุ่มสุโข, ปรางวลัย เทพสาธร, ดารณีนุช โพธิปิติ, เกรียงไกร อมาตยกุล, รัชนก พูลผลิน, แดนนี่ ศรีภิญโญ, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, อำภา ภูษิต, ญาสุมินทร์ เลิศอมรวัฒนา, วินัย ไกรบุตร, เบญจพล เชยอรุณ


หวานใจกับนายจอมหยิ่ง (เอื้องอรุณ สมิตสุวรรณ) ช่อง 3 ปี 2553 (เมคเกอร์ กรุ๊ป) มาร์ท-กฤษดา พรเวโจน์, ภีรนีย์ คงไทย, หลุยส์ สก็อต, มาร์กี้-ราศรี บาเลนซิเอก้า, เอกพงศ์ จงเกษกรณ์, ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, ทูน หิรัญทรัพย์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, รอน บรรจงสร้าง, พิศมัย วิไลศักดิ์, สุคนธวา เกิดนิมิตร, นาตาลี เดวิส, วิรากานต์ เสณีตันติกุล, พิชพงษ์ โสมกุล, สมมาตร ไพรหิรัญ, อรสา พรหมประทาน, สุปราณี เจริญผล, ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว, สินีนาฎ โพธิเวส, ดิลก ทองวัฒนา, ธิติมา สังขพิทักษ์, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, ดีใจ ดีดีดี, ภรผกา เสียงสมบุญ, จอย ชวนชื่น


หวานใจท้ายครัว (เทพิตา) ช่อง 7 ปี 2554 (เก็บเบี้ยใต้ถุณล้าณ) เอมี่ กลิ่นประทุม, รังสิต ศิรนานนท์, ปุณยาพร พูนพิพัฒน์, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, ปาริตา โกศลศักดิ์, รชยา รักกสิกรณ์, วันชัย เผ่าวิบูล, กาญจนาพร ปลอดภัย, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, แวร์ โซว, พิชยดนย์ พึ่งพันธ์, กีรนนท์ รักร่วม, จารุวรรณ ปัญโญภาส, ด.ญ. รมิตา รัตนภักดี, ลิลลี่ แม็คกร๊าธ (ออกอากาศ 25 พ.ค. – 21 มิ.ย. 2554 รวม 28 ตอน ทุกวัน)


หวานใจไทยแลนด์ (สรัยรารัญ / สมภพผูกพันน้อย) ช่อง 3 ปี 2547 (โพลีพลัส) คัทลียา แมคอินทอช, ศรราม เทพพิทักษ์, พิมพรรณ ชลายนคุปต์, ปิยะ วิมุกตายน, อรรถกร สุวรรณราช, อรนภา กฤษฎี, ชัชชัย จำเนียรกุล, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อาภาพร กรทิพย์, สมาพร เขียวบวร, อัญชลี ไชยศิริ, กรกฏ ธนภัทร, เบญจวรรณ เทิดทูลกุล, ชนกวนัน รักชีพ, ชุมพร เทพพิทักษ์, อำภา ภูษิต, สุดา บัวหงษา, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, จรรยา ธนาสว่างกุล, กิตติพงษ์ ทุมวิภาค, โยกเยก เชิญยิ้ม, บอล เชิญยิ้ม


หวานใจยัยต่างดาว ช่อง 7 ปี 2552-53 (เอ็กแซ็กท์) ณัฐวุฒิ สกิดใจ, อรจิรา แหลมวิไล, เมย์ เฟื่องอารมย์, พงษ์พันธ์ เพชรบัณฑูร, ชลิต เฟื่องอารมย์, พลอยปภัส ธนันต์ชัยกานต์, อติมา ธนเสนีวัฒน์, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ตี๋ ดอกสะเดา, ธงธง ม๊กจ๊ก, จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม, สาริน บางยี่ขัน, ด.ช. ริชาร์ด เกียนี่


หวานมันส์…ฉันคือเธอ ช่อง 3 ปี 2536 (บรอดคาซท์) พุฒิพงศ์ เจริญกิจ (เคริก โรลลิ่ง), สายธาร นิยมกาญจน์, ดวงตา ตุงคะมณี, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ผอูน จันทรศิริ, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ลือศักดิ์ ปาละกะวงศ์ฯ, ยุวดี ไทยหิรัญ, สินีนารถ โพธิเวช, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, จารุวรรณ ผิวเกลี้ยง, กนกวรรณ บุรานนท์, วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ, รัฐพล จุลเมฆะ, เอก โอรี, โสภา มุทวัฒน์, เอกวุฒิ รัตนโสภณ, อัศจรรย์ สัตตโกวิท, เฉลิมพล บุญรอด, ปริญญ์ วิกรานต์, ดาวเรือง บูรณะพิมพ์, สมยศ เปรมอนันต์


หวานมันส์…วันอลวน ช่อง 3 ปี 2537 (บรอดคาซท์) กีรติ เทพธัญญ์


หอกระตุกขวัญ (พิสุทธิ์ แพร่แสงเอี่ยม) ช่อง 3 ปี 2542 นพชัย มัททวีวงศ์, เจจินตัย อันติมานนท์, ชนิกา สุจริตกุล, รณสดมภ์ ชาครียรัตน์, วาโย เกียรติกนก, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, อำภา ภูษิต, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, จตุรบ วังยาภัย, วิทยา เจตะภัย, ผจญ ดวงขจร


หอขวัญ
ช่อง 5 ปี 2520 (รัชฟิล์ม) พรพล พีระพัฒน์, กิติมา ดารารัตน์, จีรวัฒน์ จารุวิจิตร, พิศ อินทร์คล้าย

ช่อง 5 ปี 2541 — ใช้ชื่อเรื่อง จุดเจ็บในดวงใจ — (กันตนา) สาริน บางยี่ขัน, มาริสา สัมฤทธิ์สุข, พิชชาภรณ์ รัตนานนท์


หอ…หึ หึ (บัณฑิต ฤทธิกล) ช่อง 3 ปี 2554 (เมคเกอร์ เค) วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, อิศริยา สายสนั่น, ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง, จอมขวัญ ลีละพงศ์ประสุต, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อาภาพร นครสวรรค์, สมชาย ศักดิกุล, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีระวงศ์, สุรินทร คารวุตม์, ธงธง มกจ๊ก, ปาจรีย์ ณ นคร, เรืองฤทธิ์ วิสมล, โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว, จักรพันธ์ จันโอ, โซเฟีย ลา, ปณิตา พัฒนาหิรัญ, ประกาศิต โบสุวรรณ, กล้วย เชิญยิ้ม, ถั่วแระ เชิญยิ้ม, วรนันท์ จันทรัศมี, ภักดิพร พักโพธิ์เย็น, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, เห็ดเผาะ เชิญยิ้ม, อรรถกร สุวรรณราช, ยาว ลูกหยี, ปลาคราฟ เชิญยิ้ม, รมิดา ประภาสโนบล, โชเล่ย์ ดอกกระโดน, วสันต์ อุตตมะโยธิน, ไข่มุก มกจ๊ก, กรุณพล เทียนสุวรรณ (ออกอากาศ 22 มี.ค. – 12 เม.ย. 2554 รวม 16 ตอน จ-ศ)


ห้องที่จัดไม่เสร็จ (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 3 ปี 2527 พิศมัย วิไลศักดิ์, กาญจนา จินดาวัฒน์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สุริยัน ปฏิพัทธ์, ธำรง วิจิตสาร, ดวงตา ตุงคะมณี, วรารัตน์ เทพโสธร, เด่นนภา จันทร์ยงค์, ตุ๊กตา จินดานุช, สุริยันต์ ปฏิพัทธิ์, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, เป็นหนึ่ง ไชยชิต, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์, ราม ราชพงษ์, จุรี โอศิริ, ณัฐนี สิทธิสมาน, ศิริ ศิริจินดา, วงทอง ผลานุสนธ์


ห้องเรียนคุณหนูกับครูคนใหม่ ช่อง 3 ปี 2542 (ทีวี ธันเดอร์) วรุฒ วรธรรม, ชฎาพร รัตนากร, วัชรเกียรติ บุญภักดี, ญาสุมินทร์ เลิศอมรวัฒนา, คณิน โพธิ์ปริสุทธิ์, ณัฐกานต์ ชุมมานนท์, จิ้ม ชวนชื่น, พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร, นนท์ หาญตระกูล, นภาพร หงสกุล, หม่อมเอ็ม, ภาสุรี มิเกลลี, นวลวดี สุภาวิทย์, ฉัตรจักร ตรีวิศวเวทย์, ชาญชัย สวัสดิ์วิชัยกุล, ชาตรี ชมพู, สิทธิโชค อักษรนันท์, โอลิเวอร์ บีเวอร์


ห้องสมุดสุดหรรษา ช่อง 7 ปี 2551 (มิราบิลิส) (ภาณุ สุวรรณโณ, แตงโม ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, ศรุต วิจิตรานนท์, ภารดี อยู่ผาสุข, ปัญญาพล เดชสงค์, อติมา ธนเสนีย์วัฒน์, วิภาวี เจริญปุระ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ดารณีนุช โพธิปิติ, เกริก ชิลเลอร์, ชลิต เฟื่องอารมย์, ญาณี ตราโมท, สวนีย์ อุทุมมา, มาร์คุซ-นเรศ วีเดนมันน์, อัครพงศ์ วาทีมงคลเลิศ, ทิชาภรณ์ เหล่าประเสริฐ


ห้องสีชมพู (ตุ๊กตา – พิมน กาฬสีห์)
ปี 2503-2504 อัจฉราวดี เถาเสถียร, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง

ช่อง 7 ปี 2512 ชาญ กัมปนาท, ปนัดดา กัลจาฤกษ์, สรพงษ์ ชาตรี

ช่อง 3 ปี 2528 ดวงใจ หทัยกาญจน์, สมมาตร ไพรหิรัญ, ด.ญ. อาจารี กุลไพจิตร, ดุษฎี เถาเสถียร


ห้อง 6/8 ช่อง 3 ปี 2529 ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, ธงชัย ประสงค์สันติ, อุทุมพร ศิลาพันธ์, วิยะดา อุมารินทร์


ห้องหุ่น (ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก)
ช่อง 7 ปี 2519 เสกศักดิ์ สันติพงษ์, ชัย ราชพงษ์, ศิรดา ศิริวัฒน์, มนฤดี ยมาภัย, สุชีรา สุภาเสพย์, ศศิวรรณ นันทิยารักษ์, หลวงภรตกรรมโกศล (มงคล สุมนนัฎ)

ช่อง 7 ปี 2532-33 (ดาราวิดีโอ) บดินทร์ ดุ๊ก, พร้อมพงษ์ นพฤทธิ์, วรานันต์ ยูสานนท์, ลูกศร-ธนาภรณ์ รัตนเสน, ชไมพร จตุรภุช, กาญจนา จินดาวัฒน์, ปิยะดา เพ็ญจินดา, ธนา สินทรัพย์, สมมาตร ไพรหิรัญ, ฐากูร ชัยเนตร, นริศรา ธรรมกามี, ระจิต ภิญโญวนิช, ประพิศ พราวพรรณ, เรียม ร่มคูหา, เพิ่ม หงสกุล, วิทยา สุขดำรงค์, สมพล กงสุวรรณ, สินี หงษ์มานพ, เด่นนภา จรรยง, กฤติยาภรณ์ ตรีรัตนพันธ์, ฉกาจ บูควนัช, ธีรศักดิ์ ดวงสุวรรณ, อำพล สวนสุข, โต๊ะ บุญเอิม

ช่อง 7 ปี 2546 (กันตนา) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, ยุ้ย-จีรนันท์ มะโนแจ่ม, เจมี่ บูเฮอร์, ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์, อภิรดี ภวภูตานนท์, อรอนงค์ ปัญญาวงษ์, ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี, วรรณกิตย์ ศิริพุฒ, วิยะดา อุมารินทร์, นริสา พรหมสุภา, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นึกคิด บุญทอง, ธรรมลักษณ์ ตระกูลโชคดี, ด.ช. พันธวิศ ปาทาน


ห้องใหม่ (เด็กดี) ช่อง 7 (เป่า จิน จง) ปวริศร์ มงคลพิสิฐ, พิชชา อาภากาศ, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, อภิชาติ ชูสกุล (ละครสั้น เทเลฟีเจอร์)


หอบรักมาห่มป่า (บัณฑิต ฤทธิ์ถกล) ช่อง 7 ปี 2554 (ดาราวิดีโอ) กาย-นวพล ลำพูน, ชนะพล สัตยา, อุษามณี ไวทยานนท์, นาว-ทิสานาฏ ศรศึก, กรีน-อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล, ศรศิลป์ มณีวรรณ์, ธาราเขต เพ็ชรสุกใส, มิค ทองระย้า, ม.ล. ปิยะจันทร์ ประวิตร, พีรวิชญ์ บุนนาค, ธีรภัทร์ แย้มศรี, ปาริตา โกศลศักดิ์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, จิ้ม ชวนชื่น, วรพรต ชะเอม, กฤตย์ อัทธเสรี, อะตอม สัมพันธภาพ, พงศ์ประยูร ราชอาภัย, เลิศพร อารยะโกศล, ด.ช. พัทธดนย์ เกลี้ยงจันทร์, จุฑาทิพย์ ครุธามาศ, นุสรา สุขหน้าไม้, ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์ (ออกอากาศ 6 ธ.ค. 2554 จ-อ)


หอมกลิ่นความรัก ช่อง 7 กบ-สุวนันท์ คงยิ่ง, เปเล่-ธัญญรัตน์ กิ่งไทร (ละครสั้น)

มีต่อที่ รายชื่อละครไทย … ห หีบ (๒) … ค่ะ

Advertisements