ส เสือ (๓)

เส้นสายลายรัก (อาริตา) ช่อง 3 ปี 2544 (อาร์เอส) ติ๊ก-กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ, พล ตัณฑเสถียร, แนน-ชลิตา เฟื่องอารมย์, อรรถชัย อนันตเมฆ, จารุณี สุขสวัสดิ์, เจฟฟรี่ เบญจกุล


เสน่ห์จันทร์ ช่อง 5 ปี 2547 (เอ็กแซ็กท์) ภูธเนศ หงส์มานพ, บงกช คงมาลัย, จารุณี สุขสวัสดิ์, สันติสุข พรหมศิริ, รอง เค้ามูลคดี, ชูศรี เชิญยิ้ม, ตวง-ภัสสรี กังวานพงศ์, หลิว-มนัสวี กฤตานุกูลย์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, วรรณษา ทองวิเศษ, ดารุณี กฤตบุญญาลัย, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล


เสน่ห์นางงิ้ว (ภราดร ศักดา)
ช่อง 3 ปี 2542 (โนพร็อบเล็ม) รวิชญ์ เทิดวงศ์, จอย-ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, พลังธรรม กล่อมทองสุข, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, พรณภา เทพทินกร, มนตรี เจนอักษร, พิศมัย วิไลศักดิ์, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, มารศรี อิศรางกูรฯ, สมจินต์ ธรรมทัต, ปนัดดา โกมารทัต, อรสา พรหมประทาน, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, น้อย โพธิ์งาม, ยุวดี เรืองฉาย, ศศิธร ปิยะกาญจน์, จันทนา ศิริผล, กัณฑรัชต์ สายสุดใจ

ช่อง 7 ปี 2551 (กันตนา) ฟิล์ม-รัฐภูมิ โตคงทรัพย์, ตอง-ภัครมัย โปตระนันทน์, รภีภัทร เอกพันธ์กุล, มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, พีระพันธ์ อารียาพันธ์, พิชชา อาภากาศ, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, อภิรดี ภวภูตานนท์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, กาญจนาพร ปลอดภัย, เด่น ดอกประดู่, อรนภา กฤษฎี, ธราธิป สีหเดชรุ่งชัย, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, กรองทอง รัชตะวรรณ, เอมิกาวรรณ จุลทอง, กระรอก เชิญยิ้ม, อำพัน เจริญสุขลาพ, นฤมล สิงห์โต


เสน่ห์บางกอก (อาจินต์ ปัญจพรรค์)
ช่อง 3 ปี 2539 เล็ก-ศรัณย์ สาครสินธุ์, หลิน-นุศรา ประวัณณา

ช่อง 7 ปี 2554 (นพพรโปรโมชั่น) ศรัณย์ ศิริลักษณ์, ป่านทอง บุญทอง, ณัฎฐ์ ทิวไผ่งาม, ธันย์ชนก ฤทธินาคา, ภาณุ สุวรรณโณ, กวินตรา โพธิจักร, นนทพันธ์ ใจกันทา, ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร, เอกพันธ์ บันลือฤทธิ์, สุรวุฑ ไหมกัน, อติมา ธนเสนีวัฒน์, ดารัณ ฐิตะกวิน, สิริลภัส กองตระการ, ชวนภ โพธิ์ประเสริฐ, ไชย ขุนศรีรักษา, กลศ อัธเสรี, บริพันธ์ ชัยภูมิ, สุรชัย สมบัติเจริญ, สดใส รุ่งโพธิ์ทอง, บุญโทน คนหนุ่ม, วาโย เกียรติกนก, ลูกน้ำ เพิ่มสกุล, พ่อใหญ่ สภาโจ๊ก, นพรุจ ประภาศิริ, ชุติมา ทั่งศรี, กฤษณะ เกษศิริ, เหยิน เสียงเหน่อ, จำเริญ สมบูรณ์, วรินทร์พร วิสัย, ปิยะธาดา คำคล้าย, ด.ช. อิทธิศักดิ์ เลิศชาญโรจน์, พูลทรัพย์ บุญจ่าย, ศราวุธ ศุขรัตน์, ภัสรา อภิรักษ์ลี้พล, ธันยรัตน์ ไทยยิ่ง, กัลยดา ชัยมงคล, กชกร ส่งแสงเติม, วราภรณ์ บุญเกื้อ, อรวิสา ทิวไผ่งาม, เขาทราย กาแล็กซี่, ลูกปัด-พิมพ์ชนก เลี่ยนกัตวา, ไมตรี นิยมแสง, วงดนตรี ราชสีมาเพชรดาราพันธ์ 2007 (ออกอากาศ 23 เม.ย. – 24 พ.ค. 2554 รวม 32 ตอน ทุกวัน)


เสน่ห์รัก…นางซิน (จันทริกา) ช่อง 7 ปี 2548 (โพลีพลัส) เขตต์ ฐานทัพ, บัวชมพู ฟอร์ด, อัศนัย เทียนทอง, นาเดีย นิมิตวานิช, ปวีณา ตันท์ศรีสุโรจน์, กฤตภาศ ศักดิ์ดิษฐานนท์, เมย์ เฟื่องอารมย์, อรรถพล อนุรุททิกร, อรัชมน รัตนะวราหะ, วีรินท์ เชยอรุณ, ชลวิทย์ สุขอุดม, จรรยา ธนาสว่างกุล


เสน่ห์รักภูตสาว (มายา) ช่อง 3 ปี 2555 (ดี วัน ทีวี) หยาดทิพย์ ราชปาล, ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง, จิรายุ ตันตระกูล, อภัสนันท์ วรภิรมย์รักษ์, อรุชา โตสวัสดิ์, ดิลก ทองวัฒนา, ณธิดา ภัทรชาญไชย, อริย์ธัช ทินเนตร, มัฌทณิฏาศ์ เศวตวิธยะธาดากุล, กฤษณ์ ไตรรัตน์, พัฒนะ พันธุ์เทวะ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, กฤตย์ อัทธเสรี, เกริก ชิลเลอร์, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ณัทกร แก้วเพชร, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, เจเน็ต เขียว, รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา, นฤมล เติมสมบูรณ์, กิ๊ฟ ชวนชื่น, อรรครัฐ ฉั่วศิริสุขสกุล, ดลกมล ศรัทธาทิพย์, พิเชษฐ เกียรติศิริขจร, จตุรงค์ โกลิมาศ, อรสา อิศรางกูรฯ, ตูมตาม เชิญยิ้ม, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, ณัฐณี สิทธิสมาน, มอริส เค, วาสนา พูลผล, เขาทราย แกแล็คซี่, ค่อม ชวนชื่น, ดิเรก อมาตยกุล, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, พิทักษ์ ศัลย์วรรธน์, โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม, กระรอก เชิญยิ้ม, อ้วน เอสโซ่, ด.ช. พีรัชชัย รุมพล, ด.ญ. วาศินี ชนสวัสดิ์ (ออกอากาศ 25 เม.ย. 2555 จ-ศ)


เสน่ห์ลูกทุ่ง (ปราศรัย กีรกะจินดา) ช่อง 7 ปี 2541 (อัคร เอ็นเตอร์เทนเมนท์) รุ่ง สุริยา, วฤนดา สมศิริ, ต่าย-สายธาร นิยมกาญจน์, คัทลียา มารศรี


เสน่หา ช่อง 3 ปี 2539 โอ๋-ไมเคิล พูพาร์ท, น้ำฝน โกมลฐิติ, แพรพลอย ทัยคุปต์ (ร้อยรสบทละคร)


เสน่หาเงินตรา (กรุง ญ ฉัตร)
ช่อง 5 ปี 2536 (ซีวีดี วิดีโอ) อรรถชัย อนันตเมฆ, เปรมิกา สุจริตกุล, นัย สุขสกุล, ราตรี วิทวัส, วิทยา สุขดำรงค์, จิรวดี อิศรางกูรฯ

ช่อง 3 ปี 2552 (สเต็ป ออนเวิร์ด) ทฤษฎี สหวงษ์, ณปภา ตันตระกูล, บีม-ศรัณยู ประชากริช, เจิน-ณิชชาพัณณ์ ปุณหะวงศ์วสุ, จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ, เมย์ เฟื่องอารมย์, ดารณีนุช โพธิปิติ, พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, จตุรวิทย์ คชน่วม, กิตติคุณ สัมฤทธิ์พันธุ์สุข, ชลิต เฟื่องอารมย์


เสน่หาพยาบาท ช่อง 3 ปี 2540 อู๋-ธนากร โปษยานนท์, ลูกเกด-เมธินี กิ่งพโยม, กรรชัย กำเนิดพลอย, สิรินยา วินศิริ (ร้อยรสบทละคร)


เสน่หาอาลัย ช่อง 9 ปี 2523 นาท ภูวนัย, ดวงใจ หทัยกาญจน์


เสน่หาอำพราง ช่อง 3 ปี 2539 สันติสุข พรหมศิริ, บุษกร พรวรรณะศิริเวช (ร้อยรสบทละคร)


เส้นตายสลายโสด (ธงสวรรค์ / ลายน้ำ) ช่อง 7 ปี 2554 (พอดีคำ) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, วรนุช ภิรมย์ภักดี, ตะวัน จารุจินดา, เอมี่ กลิ่นประทุม, เคลลี่ ธนะพัฒน์, มาริสา อานิต้า, ป่านทอง บุญทอง, เชื้อชาติ วงษ์สวัสดิ์, กรรณาภรณ์ พวงทอง, แมทธิว ดีน, วิยะดา โกมารกุล ณ นคร, กาญจนาพร ปลอดภัย, วจี อรรถไกวัลวที, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, สิริลภัส กองตระการ, มาลินี แอดเดอเลด โคทส์, ปฎิญญา วิโรจน์แสงประทีป, ธัญวิสิฎฐ์ เสียงหวาน, อังเดร นิลเซ่น, สัญญา คุณากร, มัณฑนา หิมะทองคำ, อ. เผ่าทอง ทองเจือ, โอลิเวอร์ บีเวอร์ (ออกอากาศ 27 ก.ย. 2554 จ-อ)


เส้นไหมกับนายหิน (กานต์) ช่อง 7 ปี 2551 (ทริปเปิ้ลทู) รพีภัทร เอกพันธ์กุล, มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, ด.ญ. สุพิชชา มงคลจิตตานนท์, ด.ช. ชาธิต โภคสวัสดิ์, พิชชา อาภากาศ, จตุรวิทย์ คชน่วม, ชูเกียรติ เอี่ยมสุข, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ, ดนัย ศรีภิญโญ, กอบโชค คล้ายสำริด, จันทร์พร จันทร์ทิพย์, ชาญณรงค์ ขันทีท้าว, เมตตา รุ่งรัตน์, วาสนา สิทธิเวช, ณัฐนี สิทธิสมาน, รชนีกร พันธ์มณี, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์


เส้นไหมสีเงิน (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 3 ปี 2545 (ทีวีซีน) อธิชาติ ชุมนานนท์, ภูริ หิรัญพฤกษ์, อาทิตยา ดิถีเพ็ญ, เพชรลดา เทียมเพ็ชร, ชุมพร เทพพิทักษ์, จุรี โอศิริ, ดวงตา ตุงคะมณี, ปาริฉัตร ไพรหิรัญ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, น้ำเงิน บุญหนัก, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, สีเทา เพ็ชรเจริญ, ฉัตร รูปขจร, กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล, อภิสรา ฉวีวงษ์, พัฒนะ พันธุ์เทวะ, เบ็นวรุฬห์ อัศวศิริชัยกุล, อรรถชัย อนันตเมฆ, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, มนัสวี กฤตานุกูลย์


เสราดารัล (กิ่งฉัตร) ช่อง 7 ปี 2538 (กันตนา) ลิขิต เอกมงคล, นุสบา วานิชอังกูร, ปริญญา ปุ่นสกุล, พิทยา ณ ระนอง, เพชรรัตน์ ศรีแก้ว, คาเมล ชวาลา, เอกลักษณ์ ยลระบิล, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, ภคกุล สนิทวงศ์ฯ, สหัสชัย ชุมรุม, ทองขาว ภัทรโชคชัย, นารีรัตน์ กิ่งแก้ว, กังสดาล สุขแก้ว, โรเบิร์ต ออเดรช, สมเจตน์ สอาด, ดามพ์ ดัสกร, กลศ อัทธเสรี, มารศรี อิศรางกูรฯ, กฤช ผ่องสุวรรณ, ตูมตาม เชิญยิ้ม, กฤษณวรรณ บุญสถาพร, เมลานี พรมศริน, ด.ช. ดิรากร ทรัพย์ธนารัตน์, สุเชาว์ พงษ์วิไล


เสาร์ 5 (ดาเรศร์) ช่อง 7 ปี 2552 (บางกอก ออดิโอ วิชั่น) รังสิโรจน์ พันธ์เพ็ง, อานัส ฬาพานิช, วัชรบูล ลี้สุวรรณ, รพีภัทร เอกพันธ์กุล, พาทิศ พิสิฐกุล, กัญจน์ ภักดีวิจิตร, ชาลี กรรณสูต, กวินตรา โพธิจักร, ฟ้ารุ่ง ยุติธรรม, มาริสา อานิต้า, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, ปริยานุช อาสนจินดา, ปวารา อภิลพูนลาภ, โอลิเวอร์ บีเวอร์, กรุง ศรีวิไล, ฤทธิ์ ลือชา, พงษ์นารถ วินศิริ, ชนิตร์นันท์ บุษราคัมวงศ์, พัฒนา โต๊ะชาลี, เอก อัครเมธา, พิเชษฐ์ ศรีราชา, เนคิม ฤทธิ์, อนต อินกานนท์, ฌอน โจนส์, จิรพัชร์ อินทรสถิตย์, ยุพ ข่าน, บิล จักรธิป, ทัพ ท่ากระดาน, โก บางกอก, บิลลี่ ผีน่ารัก, ธัญญะ ใจเที่ยง (ออกอากาศ 19 พ.ค. – 20 ก.ค. 2552 รวม 18 ตอน จ-อ)


เสาร์ 5 ภาค 2 ตอน ทับทิมสยาม (ภูเขา) ช่อง 7 ปี 2554 (บางกอก ออดิโอ วิชั่น) เอก-รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง, อานัส ฬาพานิช, โน้ต-วัชรบูล ลี้สุวรรณ, แก้ม-กวินตรา โพธิจักร, ฟ้ารุ่ง ยุติธรรม, กี้-รฐกร สถิรบุตร, ไผ่-พาทิศ พิสิฐกุล, น้ำ-รพีภัทร เอกพันธุ์กุล, อุ่น-ปริยานุช อาสนจินดา, เอี๊ยม-วรรษพร วัฒนากุล, เมเปิ้ล-พัชชุดาญ์ พันธุ์พิพัฒน์, กัญจน์ ภักดีวิจิตร, แมทธิว ดีน ฉันทวานิช, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, วิยะดา อุมารินทร์, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ฤทธิ์ ลือชา, โทนี่ คาร์เน่, กรุง ศรีวิไล, พิพัฒน์พล โกมารทัต, กี๋-ฐษชัย ชนะอรรถกาล, พิเชษฐ์ ศรีราชา, ยุพ ข่าน, บิลลี่ ผีน่ารัก, เอก อัครเมธา, พัฒนา โต๊ะชาลี, อะตอม สัมพันธ์ภาพ, ธัญญะ ใจเที่ยง, นันทพล โกมุทวนิช, ดาบเหนียว, กรชสมิต, โยธิน มานบพันธ์, ตวงอรรถ อมรวงศ์, จักรภพ ชาติเชยแดง, ผักกะเฉด, สองค์ สมคิด, อเล็กซ์ (ออกอากาศ 21 ต.ค. – 27 พ.ย. 2554 รวม 18 ตอน ศ-ส-อา)


เสี่ยงลวงเสี่ยงรัก (ชูวงศ์ ฉายะจินดา) ช่อง 7 ปี 2551 (กันตนา) สันติ วีระบุญชัย, อุษามณี ไวทยานนท์, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, ปานวาด เหมมณี, เกริก ชิลเล่อร์, เบญจพล เชยอรุณ, ปาจารีย์ ณ นคร, รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, กรุง ศรีวิไล, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ปทุมวดี เค้ามูลคดี, ธารระริน จันทร์สว่าง, ธันวา พัทธนากุล


เสี้ยนดอกงิ้ว (โสภาค สุวรรณ) ช่อง 3 ปี 2527 ชลิต เฟื่องอารมย์, นพพล โกมารชุน, สมภพ เบญจาธิกุล, อุทุมพร ศิลาพันธ์


เสียแรงรัก ช่อง 9 ปี 2535 (ดาวเรืองสตูดิโอ) อรรถชัย อนันตเมฆ, ทิวลิป นาคสมภพ, สุนันทา นาคสมภพ


เสือ ช่อง 5 ปี 2546 (Exact) เมทินี กิ่งโพยม, สหรัถ สังคปรีชา, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, เอกพัน บันลือฤทธิ์, สิรคุปต์ เมทะนี, ฟร้อนท์ มอนโกเมอรี่, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, ปิยะ เศวตพิกุล, วัชระ ปานเอี่ยม, กนกวรรณ บุรานนท์, สรพงษ์ ชาตรี, อภิชาติ หาลำเจียก, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, นภาพร หงสกุล, ญาณี ตราโมท, คมกฤช ยุตติยงค์, ผจญ ดวงขจร, อัมพร ปานกระโทก, ธีรยุทธ ปรัชญาบำรุง, โสรยา ศรีมิตร, ด.ญ. ณัฏฐธิตา ดำรงวิเศษพานิชย์


เสือทุ่ง ช่อง 9 ปี 2522


เสือเก่า ช่อง 4 อาคม มกรานนท์, สมจินต์ ธรรมทัต, กัณทรีย์ นาคประภา


เสือน้อย ช่อง 9 พิศาล อัครเศรณี, ศันสนีย์ สมานวรวงศ์


เสือสั่งฟ้า (เพชรน้ำหนึ่ง) ช่อง 7 ปี 2554 (กันตนา) เอก-รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง, เคลลี่ ธนะพัฒน์, อ๊อฟ-ชนะพล สัตยา, กัญญาพัชญ์ ธนันต์ชัยกานต์, ปริยฉัตร ลิ้มธรรมมหิศร, ชาติชาย งามสรรพ์, สินิทรา บุญยศักดิ์, เมย์-บัณฑิตา ฐานวิเศษ, ณธิดา ภัทรชาญไชย, กวินตา โพธิจักร, นนทพันธ์ ใจกันทา, อรุชา โตสวัสดิ์, ศรุฒ สุวรรณภักดี, นิกัลยา ดุลยา, ศิริพิชญ์ วิมลโนช, ชุมพร เทพพิทักษ์, รุ่งระวี บริจินดากุล, ธราธิป สีหเดชรุ่งชัย, จอนนี่ บราโว่, โย่ง เชิญยิ้ม, วิยะดา อุมารินทร์, ตูมตาม เชิญยิ้ม, สมรักษ์ คำสิงห์, ขาวผ่อง สิทธิชูชัย, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, กลศ อัทธเสรี, ราม ราชพงษ์, นิรุติ สาวสุดชาติ, ณัชฌุกรณ์ ไหมกัน, สายเชีย วงศ์วิโรจน์, คำรณ ลาภาวิวัตร์, กชพร สายทอง, ด.ช. พีรพล เพิ่มเพ, ด.ช. พัทธเศรษฐ์ คุณเจริญ, สุทธิพร เมธา, จิรพัชร์ อินทรสถิตย์, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, วสันต์ พัดทอง, ศิวพงษ์ เผดิมชิต, ชลัฏ ณ สงขลา, เจฟ บีบี, นพวรรณ ดุจศรีวัชร์, สุพจน์ ซาฮัด, ณัฐวุฒิ วันเสาร์ (ออกอากาศ 27 ส.ค. 2554 พ-พฤ)


เสือ สิงห์ กระทิง โสด ช่อง 3 ปี 2546 (ทีวี ธีนเดอร์) เคลลี่ ธนะพัฒน์, มิ้น-อาทิตยา ดิถีเพ็ญ, ผิง-พิมพาภรณ์ ลีนุตพงษ์, นีโน่-เมทนี บูรณศิริ, โอ-วรุฒ วรธรรม, กมล ศิริธรานนท์


เสือ 11 ตัว (วิลักษณา) ช่อง 3 ปี 2544 (ยูม่า 99) จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, ธนากร โปษยานนท์, บุษกร พรวรรณะศิริเวช, ธีรเดช วงศ์พัวพัน, พิเชษฐ์ไชย ผลดี, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, วัชรเกียรติ บุญภักดี, เรืองฤทธิ์ วิสมล, ณัฐพล ลียะวณิช, ชาญชัย วราวิทยา, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, รามาวดี สิริสุขะ, เข็มอัปสร สิริสุขะ


เสื้อสีฝุ่น (กัญญ์ชลา)
ช่อง 5 ปี 2526 (รัชฟิล์ม) มยุรา ธนบุตร, โกวิท วัฒนกุล, นพพล โกมารชุน, ธำรง วิตสาร, สมมาตร ไพรหิรัญ, กัณฑรีย์ นาคประภา, น้ำเงิน บุญหนัก, จารุวรรณ ปัญโญภาส

ช่อง 3 ปี 2545 (เมคเกอร์ กรุ๊ป) แอน ทองประสม, ชาย-ชาติโยดม หิรัณยัาฐิติ, มนตรี เจนอักษร, เพชร-กรุณพล เทียนสุวรรณ, นพชัย มัททวีวงศ์, ดวงตา ตุงคะมณี, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, อรสา พรหมประทาน, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, ยุวดี เรืองฉาย, กมลา กำภู ณ อยุธยา, เขมสรณ์ หนูขาว, เอมวลี จึงไพศาล, น้อย โพธ์งาม, ปาจรีย์ ณ นคร, จอย ชวนชื่น, ค่อม ชวนชื่น, ต๋อง ชวนชื่น, เหลือเฟือ ม๊กจ๊ก, ถนอม สามโทน


แสงดาวฝั่งทะเล (กิ่งฉัตร) ช่อง 7 ปี 2545 (อาร์เอส) ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา, หาญส์ หิมะทองคำ, อุบลวรรณ บุญรอด, สุรางคนา สุนทรพนาเวช, Goldie Stanley, เดือนเต็ม สาลิตุล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, สุรัตนา ข้องตระกูล, กลศ อัทธเสรี, ดารณีนุช โพธิปิติ, ปิยะ เสวตพิกุล, นิลุบล อมรวิทวัส, ศักราช ฤกษ์ธำรง, อำภา ภูษิต, สรนันท์ ร เอกวัฒน์, เฉลา ประสพศาสตร์


แสงดาวแห่งหัวใจ (คฑาหัสต์ บุษปะเกศ) ช่อง 7 ปี 2550-51 (ดาราวิดีโอ) ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, อารยา เอฮาร์เก็ต, พาทิศ พิสิฐกุล, สิทธิพร นิยม, อภิษฎา เครือคงคา, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ตฤณ เศรษฐโชค, สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์, ณัชณุกรณ์ ไหมกัน, รอง เค้ามูลคดี, อัญชลี ไชยศิริ, ชีรณัฐ ยูสานนท์, พอเจตน์ แก่นเพ็ชร, ด.ช. แพทริค มกรมณี


แสงเพลิงที่เกริงทอ (ภราดร ศักดา) ช่อง 5 ปี 2539 (อัครมีเดีย / มีเดีย ออฟ มีเดียส์) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, สโรชา วาทิตตพันธ์, สรพงษ์ ชาตรี, เอกพัน บันลือฤทธิ์, ฉีเส้าเฉียน


แสงสูรย์ (จินตะหรา)
ช่อง 4 ภิญโญ ทองเจือ, ศันสนีย์ สมานวรวงศ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, อภันตรี ประยุทธเสนี

ช่อง 5 พิศาล อัครเศรณี, เดือนเต็ม สาลิตุล, รัชนก จินดาวรรณ

ช่อง 3 ปี 2537 แซม-ยุรนันท์ ภมรมนตรี, น้ำผึ้ง-ภานุชนาถ ทองเจือ, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, ณหทัย พิจิตรา, มารศรี อิศรางกูรฯ, สมชาย สามิภักดิ์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วิศิษฐ์ ยุตติยงค์, ธรรมศักดิ์ สุริยน, ณัฐนี สิทธิสมาน, ปรารถนา สัชฌุกร, สุนทรี ละม่อม, ราตรี วิทวัส, อาจารี กุลไพจิตร

ช่อง 5 ปี 2550 (Exact) ชาคริต แย้มนาม, พิชญา ศรีเทพย์, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, ดวงตา ตุงคะมณี, สุมนรัตน์ วัฒนาเศลารัตน์, มารุต ยู่ปานันท์, เมตตา รุ่งรัตน์, เรืองฤทธิ์ วิสมล, กัญญารัตน์ พิมพ์สวัสดิ์, ปวีณา ชารีฟสกุล, พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, วาสนา สิทธิเวช


แสนพยศ (มธุรส) ช่อง 3 ปี 2543 (ทีวีธันเดอร์) เคลลี่ ธนพัฒน์, เจนนิเฟอร์ โปลิตานนท์, ณัฐนันท์ คุณาวัฒน์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, ชลิต เฟื่องอารมย์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, เดือนเต็ม สาลิตุล, สุมาลี ชาญภูมิดล, สินีนาฏ โพธิเวส


แสนแสบ (ไม้ เมืองเดิม)
ช่อง 3 ปี 2529 เอกพัน บันลือฤทธิ์, ชาลิดา เสาวดี, อานนท์ สุวรรณเครือ, กษมา นิสสัยพันธ์

ช่อง 5 ปี 2544 ดอม เหตระกูล, นาเดีย นิมิตรวานิช, วรรณพร ฉิมบรรจง, เมธี อมรวุฒิกุล


แสบจิ๋ว ป่วนหัวใจ (ธันเดอร์ทีม) ช่อง 3 ปี 2555 (ทีวี ธันเดอร์) ณพวีร์ กิจนิยม, สตาร์-กรปภา พึ่งพันธ์, ด.ช. ญาณภัทร ลิ้นแก้ว, ด.ญ. ชาริสา โอแฮม, จตุรงค์ มกจ๊ก พลบูรณ์, เมทินี กิ่งโพยม, ธวัช พรรัตนประเสริฐ, เขษมพงศ์ พลเดช, อาภา ภาวิไล, นน ชนน, หมวย ชวนชื่น, ด.ญ. กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ, วิมลลักษณ์ จงรัตนเมธีกุล, นนท์ หาญตระกูล (ออกอากาศ 2 ม.ค 2555 จ-ศ)


โสดยกกำลังสาม ช่อง 3 ปี 2536 สุนิสา สุขบุญสังข์, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ภัสสร บุณยเกียรติ


โสดสโมสร (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 3 ปี 2548 (อาลาดิน ณ บางกอก) วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, แองจี้ เฮสติ้งส์, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, อลิษา ขจรไชยกุล, เชษฐวุฒิ วัชรคุณ, รณสดมภ์ ชาครียรัตน์


โสดหารสอง ช่อง 5 ปี 2536 พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, เมทนี บุรณะศิริ, ภัทรวรินทร์ ทิมกุล, มนดิ เกตุพันธุ์, วสันต์ อุตตมะโยธิน, คณัฐพล เพ็ชรประสาน


โสนบานเช้า คัดเค้าบานเย็น (ศรีฟ้า ลดาวัลย์) ช่อง 7 ปี 2543 (กันตนา) สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, รชนีกร พันธุ์มณี, เอกรัตน สารสุข, ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์, เมทนี บุรณะศิริ, ดนัย จิรา, พิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์, เกริก ชิลเลอร์, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ภัสสร บุณยเกียรติ, วจี อรรถไกวัลวที, ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี, อนิรุทธิ์ เถรว่อง, มานพ อัศวเทพ, อำภา ภูษิต, อมรา อัศวนนท์, เมตตา รุ่งรัตน์, ณัฐนี สิทธิสมาน


โสมส่องแสง (นวนิยายเรื่อง โสมส่องแสง และ รอยอินทร์ ของ โรสลาเรน) ช่อง 3 ปี 2537 (ยูม่า 99) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, มาช่า วัฒนพานิช, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, จอย-ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, ปาริษา ปานะนนท์, สมบัติ เมทะนี, ศานติ สัติเวชกุล, ไกรลาศ เกรียงไกร, ศักราช ฤกษ์ธำรง, วัชรเกียรติ บุญภักดี, กลศ อัทธเสรี, มานะ เนตรสาลี

Advertisements