ส เสือ (๑)

ส.ว.อ. ห้อง 2 รุ่น 44 (บัณฑิต ฤทธิ์ถกล) ช่อง TPBS ปี 2553 สุจิรา อรุณพิพัฒน์, ชาลิสา บุญครองทรัพย์, นิกัลยา ดุลยา, พิมลรัตน์ พิศลยบุตร, ปวีณา ตันท์ศรีสุโรจน์


สกาวเดือน – รัศมีแข (พนมเทียน)
ช่อง 9 ปี 2520 ภิญโญ ทองเจือ, เดือนเต็ม สาลิตุล, นันทวัน เมฆใหญ่

ช่อง 7 ปี 2530 (ดาราวิดีโอ) อภิชาติ หาลำเจียก, มนฤดี ยมาภัย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พีระพงษ์ พลชนะ, พีระพงษ์ พลชนะ (ต้อม-เรนโบว์)

ช่อง 3 ปี 2538 (จัดโดยหทัยรัตน์ อมตวณิชย์) จอนนี่ แอนโฟเน่, แคทลียา อิงลิช, ปรียานุช ปานประดับ, เมทนี บูรณศิริ, รอน บรรจงสร้าง, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ชุดาภา จันทเขตต์, รัชนก พูลผลิน, รัญญา ศิยานนท์, สุประวัติ ปัทมสูต, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ปรารถนา สัชฌุกร, วรวิทย์ นัยสำราญ, ดารณีนุช โพธิปิติ, ฐิติกานต์ รัชตเทวิน, ชัยรัตน์ วงศ์ธนชัย


สกุลกา (บุษยมาส)
ช่อง 5 ปี 2526 สุชาติ ชวางกูร, พรพรรณ เกษมมัสสุ, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, นันทวัน เมฆใหญ่

ช่อง 5 ปี 2536 (อัครมีเดีย) สลักจิต ดลมินทร์, บดินทร์ ดุ๊ก

ช่อง 5 ปี 2552 (เอ็กแซ็กท์) มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, วิว-วรรณรท สนธิไชย, แอน-อลิชา ไล่ศัตรูไกล, อาร์-อาณัตพล ศิริชุมแสง, นิว-ชัยพล พูพาร์ต, รชนีกร พันธ์มณี, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, ซินดี้-สิรินยา บิชอพ, ณหทัย พิจิตรา, วรนันท์ จันทรัศมี, ชนานา นุตาคม, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, นภัศรณ์ มั่นวงษ์ศิริกุล, จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม, รัญญา ศิยานนท์, ภิสารัตน์ วัชรคีรินทร์


สงกรานต์แห่งความรัก ช่อง 3 ปี 2553 (บรอดคาซท์) ญฐพร เตมีย์รักษ์, พศุตม์ บานแย้ม, ดิลก ทองวัฒนา, วรนันท์ จันทรัศมี, ภูดิศ สุริยวงศ์, ธนานนท์ ตั้งไพบูลย์ (ละครสั้น)


สงครามเก้าทัพ ช่อง 3 ปี 2531 (กองทัพบก) สมบัติ เมทะนี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, เอกพัน บรรลือฤทธิ์, มานพ อัศวเทพ, สมภพ เบญจาธิกุล, รัชนู บุญชูดวง, กาญจนา จินดาวัฒน์, อภิรดี ภวภูตานนท์, จริยา สรณคม, รอน บรรจงสร้าง, อารดา ศรีสร้อยแก้ว, กุลกนิช คุ้มครอง, กษมา นิสสัยพันธ์, ณรงค์ เจนครองธรรม, สุริยัน ปฏิพัทธ์, อานนท์ สุวรรณเครือ, ศานติ สันติเวชชกุล, พิพัฒน์พล โกมารทัต, วุฒิ คงคาเขตร, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม, วิศิษย์ ยุติยงค์, ยมนา ชาตรี, นัย สุขสกุล, ศักราช ฤกษ์ธำรง, สิริวัฒน์ งคาเขตร, สมพล กงสุวรรณ, สมควร กระจ่างศาสตร์, ถนอม นวลอนันต์, ศิริ ศิริจินดา, ราม ราชพงษ์, กิตติ ดัสกร, อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์, พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, บู๊ วิบูลย์นันท์, ผจญ ดวงขจร, อดิศักดิ์ เศวตนันท์, บุญส่ง ดวงดารา, ทนงศักดิ์ เมษะมาน, เฉลิมศักดิ์ เทียนมณี, อนุสรณ์ ประทัยเทพ, พิสิทธิ์ เวสนุศิษย์, สรยุทธ หอมสุคนธ์, พีรวัตร เพชรกล้า, ปิติพร รอดบุญมี, ภาคภูมิ ชาติสุวรรณชัย


สงครามเงิน (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 7 ปี 2532 (กันตนา) ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ปรียานุช ปานประดับ, มยุรา เศวตศิลา, รัชนี จันทรังษี


สงครามดอกรัก (โสภาค สุวรรณ) ช่อง 7 ปี 2544 (เป่าจินจง) นพพล โกมารชุน, อัษฎา พานิชกุล, บัวชมพู ฟอร์ด สรวงสุดา ลาวัลย์ประเสริฐ, อุเทน พรหมมินทร์, รุ้งทอง ร่วมทอง, วิทย์ วิจิตรานนท์, กนกพร โลศิริ, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, จุรี โอศิริ, สมภพ เบญจาธิกุล, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ปทุมวดี โสภาพรรณ, นีรนุช ปัทมสูต, เคน สทรุทเกอร์, โยศิตา สิริอาชา, ณัฏฐิรา ขวัญดี


สงครามนางฟ้า (จากบทประพันธ์ “ชีวิตรันทด…เรื่องจริงผ่านคอม” ของ แอร์กี่) ช่อง 5 ปี 2551 (เอ็กแซ็กท์) สหรัถ สังคปรีชา, ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, น้ำทิพย์ จงรัชตะวิบูลย์, นิธิชัย ยศอมรสุนทร, ปานวาด เหมมณี, อภิษฎา เครือคงคา, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, ภัทรา อธิราษฏร์กุล, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, ภัสสร บุณยเกียรติ, อภิชาติ หาลำเจียก, รสริน จันทรา, วรนันท์ จันทรัศมี


สงครามปราสาท ช่อง 3 ปี 2521 ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, นฤมล นิลวรรณ, นฤพนธ์ ดุริยพันธุ์, เรวัติ พุทธินันท์


สงครามปาก ช่อง 3 ปี 2528 นิรุตต์ ศิริจรรยา, อุทุมพร ศิลาพันธ์, นาถยา แดงบุหงา, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช


สงครามพิศวาส (สมชาย นิลวรรณ)
ช่อง 3 ปี 2525 ปรัชญา อัครพล, ลินดา ค้าธัญเจริญ, เดือนต็ม สาลิตุล, ดวงตา ตุงคะมณี, รัชนู บุญชูดวง, วรายุทธ มิลินทจินดา, ชลิต เฟื่องอารมย์, ศิรินภา สว่างล้ำ

ช่อง 9 ปี 2536 (สตาร์ วิชั่น) ธัญญา โสภณ, ปภัสรา ชุตานุพงศ์


สตรีที่โลกลืม ช่อง 5 ลินดา ค้าธัญเจริญ, สุรัตนา ข้องตระกูล, อาภาพร กรทิพย์


สตรีที่โลกลืม (อนัญจนา) ช่อง 7 ปี 2550 (ฮั้ง มโนก้า) ธนา สุทธิกมล, วรนุช วงษ์สวรรค์, โพลาร์ อิศวีร์, โพลาร์ อิศวร์, กฤษฎี พวงประยงค์, อำภา ภูษิต, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, สุนันทา ยูรนิยม, นันทวัน เมฆใหญ่, กรุง ศรีวิไล, เดชา สุวรรณ สุโข, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ณัฐชา ไกรอาบ, สรวงสุดา ศรีธัญญรัตน์, ณัชชามน เฮ้าสุธี, พิราวรรณ ณ นคร, จีระพัฒน์ สินสนอง, เด่น ดอกประดู่, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ณัฐนี สิทธิสมาน


สนทนาประสาจน ช่อง 5 ปี 2537-38 (Exact) สัญญา คุณากร, ซอนย่า คูลลิ่ง


สนสะท้าน (นราวดี) ช่อง 5 ปี 2539 (กันตนา) แอนดริว เกร็กสัน, ราโมน่า ซาโนลารี่, แองเจล่า ซาโนลารี่, พลังธรรม กล่อมทองสุข, นิออน อิศรา, พีรพล จันทรากาศ, จิระ จันทร์ทอง, นารีรัตน์ กิ่งแก้ว, จารุวรรณ ปัญโญภาส, อภิชาติ หาลำเจียก, พิพัฒน์พล โกมารทัต, สุดารัตน์ เดชากุล, เมตตา รุ่งรัตน์, สรนันท์ ร เอกวัฒน์, วิศิษฐ์ ยุตติยงค์, จิรัฌชา นาคสวัสดิ์, ชุติภา พรพิบูลย์, เจิดพันธ์ ดิษฐสระ, มะนาว, วิชาวีร์ รังควร, สมยศ เปรมอนันต์, เกศินี วงศ์ภักดี, อดิเทพ ฤทธิ์ไกรวัล, ท้วม ทรนง, อมรา อัศวนนท์, ทม วิศวชาติ, โมนิก้า แม็คคลอรี่ย์


สนิมน้ำค้าง ช่อง 3 ปี 2528 นพพล โกมารชุน, จริยา สรณคม, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, วิยะดา อุมารินทร์


สนิมสังคม (เพ็ญแข วงศ์สง่า)
ช่อง 5 ปี 2517-18 (รัชฟิล์ม) ภูษิต อภิมัน, ปณิธี ศรีวาลัย, ทาริกา ธิดาทิตย์, เสาวลักษณ์ สิทธิผลไพบูลย์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, โฉมฉาย ฉัตรวิไล

ช่อง 3 ปี 2525 เดือนเต็ม สาลิตุล, ภาณุมาศ สุขอำพร, ดวงตา ตุงคะมณี, อุทุมพร ศิลาพันธ์, นิจ อลิษา, สมภพ เบญจาธิกุล, อภิชาติ หาลำเจียก, จารุวรรณ ปัญโญภาส, เมตตา รุ่งรัตน์, อรสา พรหมประทาน, ลลิตา ปัญโญภาส


สมการวัย (ศรีฟ้า ลดาวัลย์) ช่อง 7 ปี 2532 (กันตนา) ทนงศักดิ์ ศุภการ, อรพรรณ พานทอง, ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์, ดวงตา ตุงคะมณี, ปัญญา นิรันดร์กุล, ดวงดาว จารุจินดา, มารศรี อิศรางกูรฯ, จุฑารัตน์ จินรัตน์, อัมรา อัศวนนท์, ณัฐนี สิทธิสมาน, อำภา ภูษิต, อันธิกา อัฏฐประดิษฐ์, จันทนี สิงห์สุวรรณ, สุรัตนา ข้องตระกูล, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์


สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ช่อง 3 ปี 2530 (จัดโดย รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง) เอกพัน บันลือฤทธิ์, รอน บรรจงสร้าง, รัชนู บุญชูดวง, จริยา สรณะคม, วรรณิศา ศรีวิเชียร, สมภพ เบญจาธิกุล, รัญญา ศิยานนท์, อานนท์ สุวรรณเครือ, สุริยัน ปฏิพัทธ์, กษมา นิสสัยพันธ์, ณรงค์ เจนคลองธรรม, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, ศักราช ฤกษ์ธำรง, วุฒิ คงคาเขต, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สมควร กระจ่างศาสตร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สมพล กงสุวรรณ, ตรัยเทพ เทวะผลิน, นันทวัน เมฆใหญ่, เมตตา รุ่งรัตน์, จุฑารัตน์ จินรัตน์, อำนวย ศิริจันทร์, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม, ราม ราชพงษ์, ถนอม นวลอนันท์, บุญส่ง ดวงดารา, วิศิษฐ์ ยุติยงค์, อิทธิฤทธ สิงหรัตน์, ศิริวัฒน์ คงคาเขต, ผจญ ดวงขจร, ศิริ ศิริจินดา, เฉลิมศักดิ์ เทียนมณี, ประเวช มีเทียมชัย, ไพรัช วีรานนท์, เจริญ เวชเกษม, บุญเกตุ เสงี่ยมงาม, ชาตรี วัชรปาน, ปรีชา จิตตรัตน์, บุญเลิศ ปั้นเงิน, เอกลักษณ์ อลงกรณ์, สิทธิชัย สรรพกิจ, สุวิทย์ เวียงสีมา, พิสิทธิ์ เวชนุสิทธิ์, ประยุทธ จันไท, ปิยนุช ศิริวัฒน์, ประวิน วัฒนาภิรมย์


สมเด็จพระสุริโยทัย ช่อง 3 ปี 2535 กาญจนา จินดาวัฒน์, ปภัสรา ชุตานุพงษ์, รัญญา ศิยานนท์, สมภพ เบญจาธิกุล


สมปองน้องสมชาย (วัตตรา จากนวนิยาย รหัสลับสมปองน้องสมชาย) ช่อง 3 ปี 2547 (ละครไท) ภัทรพล ศิลปาจารย์, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, เจมี่ บูเฮอร์, ศิระ แพทย์รัตน์, สุวัจนี ไชยมุสิก, มอริส เค, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, ชินสุเวท เจตน์จำรัส, ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, ณภัทร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, สมาพร เขียวบวร, ชนกวนันท์ รักชีพ, ศานติ สันติเวชชกุล, อรหทัย ซื่อศรีสวัสดิ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ปัญญาพล เดชสงค์, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, กานต์ชนิต ชำมะกุล


สมหวังมนุษย์ทดลอง ช่อง 3 ปี 2533 ศรัณยู วงศ์กระจ่าง


สมหวัง…สู้ สู้ (ประยูร วงษ์ชื่น) ช่อง 7 ปี 2554 (โชอิง) เขตต์ ฐานทัพ, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, วิชญ จารุจินดา, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, เอกพัน บรรลือฤทธิ์, มณีนุช เสมรสุต, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ธิดารัตน์ จักรสิงโต, ราตรี วิทวัส, กรุณา มอริส, อรุณ ภาวิไล, ขมิ้น เชิญยิ้ม, สมิทธิ์ สุขไพบูลย์, ด.ช. นครินทร์ สุขไพบูลย์, ด.ญ. ธนันท์รัฐ ศรีหาจันทร์, เทวัญ ไชยสมบูรณ์, กัณจนาณัฏ พัฒนะสิริกุลชัย, สมหวัง, ข้าวเหนียว, ข้าวสวย, จิ๊กโก๋, ต้มยำ, น้ำมนต์ (ออกอากาศ 24 มี.ค. – 22 เม.ย. 2554 รวม 30 ตอน ทุกวัน)


ส้มหวาน น้ำตาลเปรี้ยว (ณารา) ช่อง 7 ปี 2554 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์) สหรัถ สังคปรีชา, ปิยธิดา วรมุสิก, สายป่าน-อภิญญา เจริญสุข, แตงโม-พงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน, ปูเป้-อรหทัย ซื่อศรีสวัสดิ์, ศิริพร อยู่ยอด, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ราตรี วิทวัส, ทนงศักดิ์ ศุภการ, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, อัศนัย เทศทะวงศ์ (ออกอากาศ 26 ก.พ. – 23 มี.ค. 2554 รวม 26 ตอน จ-อา)


สมิงบ้านไร่ (ป.พิมล) ช่อง 3 ปี 2546 (จัดโดย กบ-ปภัสสรา) ต๊อก-ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, ชาติชาย งามสรรพ์, เกริก ชิลเลอร์, วิจารณ์ พลฤทธิ์, สันติสุข พรหมศิริ, สมรักษ์ คำสิงห์


สยามมานุสติ ธนากร โปษยานนท์, สุวนันท์ คงยิ่ง


สยึ๋มกึ๋ยส์ (ธนิตย์ จิตต์นุกุล) ช่อง 3 ปี 2545 สราวุฒิ พุ่มทอง, นาเดีย นิมิตรวานิช, ณภัทร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์, ธนัท ตันอนุชิตติกุล, ศิริญญา กุตตะนันท์, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, อนันต์ บุนนาค, โน้ต เชิญยิ้ม


สร้อยฟ้าขายตัว
ช่อง 4 ภูษิต อภิมัน, กรรณิการ์ ธรรมเกษร

ช่อง 9 ปี 2520 พิศาล อัครเศรณี, เดือนเต็ม สาลิตุล

ช่อง 5 ปี 2539 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์)


สร้อยแสงจันทร์ (พงศกร) ช่อง 3 ปี 2550 (บางกอก ดราม่า) ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ, รินลณี ศรีเพ็ญ, ศรีริต้า เจนเซ่น, พัชฏะ นามปาน, ศศิธร พานิชนก, เป็ด เชิญยิ้ม, ศานติ สันติเวชชกุล, ทองขาว ภัทรโชคชัย, ธีรวัฒน์ อนุวัตรอุดม, วิชัย จงประสิทธิ์พร, กมล สุทธสาส์น, ภาวิณี วัฒน์รณชัย, ภูมิมสิทธิ์ ตั้งพินิจการ, พิมประภา ตั้งประภาพร, สงกรานต์ สโคลล์, ศรายุทธ มิคกี้ ฮูเบ, นลินนา ลี


สลักจิต (บุษยมาส)
ช่อง 3 ปี 2524 สมภพ เบญจาธิกุล, นิลเนตร นฤมล, พรพรรณ เกษมมัสสุ

ช่อง 5 ปี 2531 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, บุญจิรา สุวรรณจินดา, ยอดมนู ภมรมนตรี, อาภาพร กรทิพย์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, อุทุมพร ศิลาพันธ์, เอกลักษณ์ ยลระบิล, วรารัตน์ เทพโสธร, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง

ช่อง 3 ปี 2542 (ทีวีธันเดอร์) แซม-ยุรนันท์ ภมรมนตรี, แคทรียา อิงลิช, กรรชัย กำเนิดพลอย, จารุณี สุขสวัสดิ์, รุจน์ รณภพ, เฉลา ประสพศาสตร์, แรม วรธรรม, จารุวรรณ ปัญโญภาส, อภิชาติ หาลำเจียก, อุทุมพร ศิลาพันธ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, นันทวัน เมฆใหญ่, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ปริญญ์ วิกรานต์, อริสรา กำธรเจริญ, ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี, ชัชวรรณ รศมาลัย, ณรงศักดิ์ ชัยเชียงเอม, อธิชาติ ชุมนานนท์, ศรัณยา จรูญภัทรพงษ์, ไกรลาศ เกรียงไกร, อรุณวดี ฉัตรเท, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมมาตร ไพรหิรัญ, วัชรเกียรติ บุญภักดี


สลับร่างสร้างรัก ช่อง 5 ปี 2533 (กันตนา) อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, นิออน อิศรา, อุษา ทนตาวัล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์


สลัมบอย ช่อง 3 ปี 2540 เล็ก-ศรัณย์ สาครสินธ์, วฤนดา สมศิริ (ร้อยรสบทละคร)


ส่วนเกิน ช่อง 3 ปี 2525 อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ลินดา ค้าธัญเจริญ, จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, ดวงตา ตุงคะมณี


สวนทางเถื่อน ช่อง 5 ปี 2526 (กันตนา)


สวมร่าง สร้างรัก ช่อง 7 ปี 2538 พิทยา ณ ระนอง, สายธาร นิยมการณ์, บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ (ละครสั้น ปากกาทอง)


สวย เริ่ด เชิด โสด (โสภี พรรณราย) ช่อง 3 ปี 2553 (บรอดคาซท์) รัฐภูมิ โตคงทรัพย์, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, พศุตม์ บานแย้ม, ซาร่า เล็กจ์, มณีรัตน์ คำอ้วน, สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศลารัตต์, โชติกา วงศ์วิลาศ, โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว, เนาวรัตน์ ยุกตนันท์, บริบูณ์ จันทร์เรือง, บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ, ธงธง มกจ๊ก, ปุณิกา โยคะกุล, โชติรส แก้วพินิจ, ศุกล พงศทัต, รัชนี ศิระเลิศ, นิทัศน์ ธำรงค์, ดารณีนุช โพธิปิติ (ออกอากาศ 5 ก.ค. – 23 ส.ค. 2553 รวม 15 ตอน จ-อ)


สวย แสบ ซิ่ง (เรียว ช่อชรอุ่ม) ช่อง 7 ปี 2552 (ดาราวิดีโอ) รังสิต ศิรนานนท์, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, นวพล ภูวดล, ธัญสินี พรมสุทธิ์, อินทิรา เกตุวรสุนทร, วิชญ จารุจินดา, ชมพูนุช ปิยะภาณี, เอ หัวหมอ, ตฤณ เศรษฐโชค, จารุศิริ ภูวนัย, นริสา พรหมสุภา, วรารัตน์ เทพโสธร, ธนา สินประสาธน์, กรองทอง รัชตะวรรณ, ชูศรี เชิญยิ้ม, รุ้งลาวัณย์ โทนะหงษา, แสวง รากวงษ์


สวรรค์บ้านทุ่ง ช่อง 9 ปี 2541 (อัครมีเดีย + ฟอร์เวิร์ด วิชั่น) สรพงษ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์, ยอดรัก สลักใจ, สุรชัย สมบัติเจริญ, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, อุเทน พรหมมินทร์, บุญโทน คนหนุ่ม, ภัทรา ทิวานนท์, บุณฑริก ทัสนารมย์, รุ่งรัตน์ ดวงขวัญ, พวงเพ็ชร ห้าวหาญ, ศิริพร อยู่รอด, สุดา ศรีลำดวน, สรนันท์ รใ เอกวัฒน์, ชลิต เฟื่องอารมย์, วิยะดา อุมารินทร์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อำภา ภูษิต, ปิยะ เศวตพิกุล, บุญสร้าง เรืองนนท์, ศุภชัย หิรัญพานิช, ยอด นครนายก, จ๋องแจ๋ง เชิญยิ้ม, ตูมตาม เชิญยิ้ม, เฉิน เชิญยิ้ม, โทนี่ ศรีสะเร็น, ชโลมจิต จันทร์เกตุ, เอก อัครเมธา, กิ่งดาว ดารณี, วิศิษฐ์ คาร, นภาพร หงสกุล, ประไพ สิโนทก, จารุณี โชติรัตน์


สวรรค์เบี่ยง (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 4 ปี 2514 สายัณห์ จันทรวิบูลย์, นันทวัน เมฆใหญ่

ช่อง 9 ปี 2521 (จัดโดย อารีย์ นักดนตรี) อัศวิน รัตนประชา, เดือนเต็ม สาลิตุล, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์, ภูษิต อภิมันท์

ช่อง 7 ปี 2531 (ดาราวิดีโอ) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, มนฤดี ยมาภัย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, พิศมัย วิไลศักดิ์, มณีนุช เสมรสุต, ศุภชัย เธียรอนันต์, แซม ซิกเซ้นซ์ (ประวิต เปรื่องอักษร), ชาลินี ดารา, สิริยา นฤนาท, สมบูรณ์ สุขีนัย, ชลวิทย์ สุขอุดม

ช่อง 7 ปี 2541 (ดาราวีดีโอ) บรู๊ค-ดนุพร ปุณณกันต์, กบ-สุวนันท์ คงยิ่ง, พาเมล่า เบาว์เด้น, บุณฑริก ทัสนารมย์, ดวงดาว จารุจินดา, ธวัชชัย สัจจกุล, เศรษฐา ภัทรพงษ์, วรพรต ชะเอม, ชุมพูเนก สโรบล, จาริญา พจน์สมพงศ์, ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์, วิยะดา อุมารินทร์, วันวิสา ดำขำ, ทัศนีย์ สีดาสมุทร, สุภาภรณ์ เจริญสมัย, ดวงฤดี พูนพัฒน์

ช่อง 3 ปี 2551 (ละครไท) เคน-ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, แอน ทองประสม, น้ำผึ้ง-ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, หลุยส์ สก็อต, เจนสุดา ปานโต, นิธิชัย ยศอมรสุนทร, โชติรส แก้วพินิจ, ดิลก ทองวัฒนา, เดือนเต็ม สาลิตุล, มิค บรมวุฒิ, ปาจรีย์ ณ นคร, ธงธง ม๊กจ๊ก, มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา, นิธิศ เรืองสุด, กัณท์เอนก ทิพวรรณ


สวรรค์ยังมีชั้น (ดาวไสว ไพจิตร) ช่อง 5 ปี 2541 (อัครมีเดีย) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, น้ำฝน โกมลฐิติ, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์,  กวินนา สุวรรณประทีป, สุพรรณษา เนื่องภิรมย์, อภิชาติ หาลำเจียก, สรพงษ์ ชาตรี, อัมรา อัศวนนท์, มารศรี ณ บางช้าง, การันต์ กิติราช, วิศิษฐ์ ยุติยง, ริสา หงษ์หิรัญ, บุคคลิก บุญประกอบ, วสันต์ กรรณภูติ, โสฬส อรรถศิริ, ณัฐนี สิทธิสมาน, เมืองชัย กิตติเกษม, จิรัขฌา นาคสวัสดิ์, นภาพร หงสกุล, ทม วิศวชาติ


สวรรค์สร้าง (นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์) ช่อง 7 ปี 2553 (ดีด้า) ซี-ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, มิน-พีชญา วัฒนามนตรี, โน้ต-วัชรบูล ลี้สุวรรณ, กุญแจซอล-ป่านทอง บุญทอง, อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, เชน-ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, นิหน่า-สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา, แซมมี่-ปัณฑิตา เคาวเวลล์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, สิรคุปต์ เมทะนี, คาเมล ชาลวาลา, แวร์ โซว, สุปรีย์ฎา คำนวณศิลป์, เจี๊ยบ-ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, ปิยะดา เพ็ญจินดา, เกษศริน พูลลาภ, ด.ช. มณทล สุรวิทย์ธรรมะ, รติพงษ์ ภู่มาลี, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ด.ช. นครินทร์ คัลฮูน (ออกอากาศ 1 ก.ย. – 7 ต.ค. 2553 รวม 12 ตอน พ-พฤ)


สวัสดีค่ะ ช่อง 3 วรุฒ วรธรรม, วฤนดา สมศิริ, ปวีณา ชารีฟสกุล, จีรศักดิ์ แสงโชติ (ร้อยรสบทละคร)


สวัสดีคุณครู (พร น้ำเพชร)
ช่อง 9 ปี 2529 (สีบุญเรืองสยามสตูดิโอ) สาวิตรี สามิภักดิ์

ช่อง 7 ปี 2541 (อัคร เอ็นเตอร์เทนเมนท์) นุติ เขมะโยธิน, ปรายฟ้า สิริวิชชา, อรรถชัย อนันตเมฆ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ปนัดดา โกมารทัต, สมฤทัย กล่อมน้อย, กุลนิษฐ์ เจริญอินทร์, ชลิต เฟื่องอารมย์, กิติพันธ์ พุ่มสุขโข, จุฑามาศ จันทรศร, นิติ สัมมาทรัพย์

ช่อง 3 ปี 2550 (ชลลัมพี โปรดักชั่น) ธัญญาเรศ รามณรงค์, ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ, กิตติคุณ สัมฤทธิ์พันธุ์สุข, ศิวัช คูสกุลธรรม, โชคชัย บุญวรเมธี, จิตตาภา แจ่มปฐม, ดวงตา ตุงคะมณี, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, สถาพร นาควิลัย, โจโจ้ ไมอ๊อคซิ, พิชพงศ์ โสมกุล, อชิดพล หงษ์ขจร, สุมลรัตน์ วัฒนาเศลารัตน์, วีรดา สุทธิชื่น, ญาณี ตราโมท, หทัยทิพย์ สิสังข์, วรรณกิตย์ ศิริพุฒ, เรืองฤทธิ์ วิศมล


สวัสดีคุณนาย (กำธร ทัพคัลไลย) ช่อง 3 ปี 2545 (เรด ดราม่า) ศศิกานต์ อภิชาตวรศิลป์, พล ตัณฑเสถียร, กรรชัย กำเนิดพลอย, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, เท่ง เถิดเทิง, ปิยะมาศ โมนยะกุล, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, สมบัติ เมทะนี, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, เด่น ดอกประดู่, กนกวรรณ บุรานนท์, ปาจรีย์ ณ นคร, อรัญญา ประทุมทอง, กฤตย์ อัทธเสรี, ยะสะกะ ไชยสร


สวัสดีคุณผู้ฟัง (ปราณประมูล) ช่อง 7 ปี 2543 (ดาราวีดีโอ) หลุยส์-อัมรินทร์ สิมะโรจน์, อารยา เอฮาร์เก็ต, เปิ้ล-หัทยา วงษ์กระจ่าง, ศราวุธ นวแสงอรุณ, ภิญโญ ทองเจือ, คาเมล ชาลวาลา, ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต, เมธี อมรวุฒิกุล, มาฬิศร์ เชยโสภณ, แวร์ โซว, ศิขรินธาร พลายพฤฒิ, วันทิพย์ ภวภูตานนท์, วรรษมน วัฒวโรดม, ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, นวลปรางค์ ตรีชิต, ประภารัตน์ รัตนธาดา


2 คน 2 คม ช่อง 5 ปี 2529 (รัชฟิล์ม) ดนุพล แก้วกาญจน์, รณชัย ถมยาปริวัตน์


สองครอบเป็นหนึ่งครัว ช่อง 3 ปี 2540 พัสสน ศรินทุ, คทรีนา กลอส, ศรัณย์ สาครสิน, อรรถชัย อนันตเมฆ, สาลินี ภักดีผล, คาเรน คล่องตรวจโรค (ร้อยรสบทละคร)


สองนรี (พัดชา) ช่อง 3 ปี 2540 (โนพร็อบเล็ม) แอน ทองประสม, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, รวิชญ์ เทิดวงส์, อนิก้า เรือนช้าง, กาญจนา จินดาวัฒน์, พรนภา เทพทินกร, อุทุมพร ศิลาพันธ์, เมทนี บูรณศิริ, เอกพัน บันลือฤทธิ์, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, รัญญา ศิยานนท์, เอก โอรี, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, อนพัทธ์ พรหมพัน, สมมาตร ไพรหิรัญ, สุกัญญา นาคสนธิ์, กิ่งดาว ดารณี, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, แห้ว เชิญยิ้ม, สราวุฒิ สัญลักษณ์, ด.ญ. ปภัสสร เจริญพิสัยสุข


2+1 แกร่งเกินพิกัด (ศุภชัย สิทธิอำพรพรรณ) ช่อง 9 ปี 2548 (เรด ดราม่า) รัฐภูมิ โตคงทรัพย์, จักรินทร์ ศิลป์ชัยกิจ, ธันญ์ ธนากร, สุจิรา อรุณพิพัฒน์, อรการ จิวะเกียรติ, มนัญญา ลิ่มเสถียร, ตฤณ เศรษฐโชค, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, กลศ อัทธเสรี, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, พฤกษ์ พีรนันท์, สัจจากาจ จิตพึงธรรม, อรรถกร สุวรรณราช


สองปรารถนา (จินตกัญญา) ช่อง 5 ปี 2553 (เอ็กแซ็กท์) ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, พอลล่า เทเลอร์, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, รัชชานนท์ สุขประกอบ, รุจิรา ช่วยเกื้อ, ภูริ หิรัญพฤกษ์, แอริณ ยุกตะทัต, รัญญา ศิยานนท์, พนมกร ตังทัตสวัสดิ์, ต๋อง ชวนชื่น, เต๋อ ชวนยิ้ม, ศิวพร พันธุ์รักษ์, อัมพร ขวัญยืนยง, ปราบ ยุทธพิชัย, กานต์พิชชา สถาปัตานนท์ (เริ่ม 8 ธ.ค. จ-พฤ)


2 ผู้ยิ่งใหญ่ (วาทิน) ช่อง 3 ปี 2546 (มหากาพย์) วิลลี่ แมคอินทอช, นพวรรณ ศรีนิกร, เกียรติศักดิ์ อุดมนาค, ครีม-ชลธิชา บุญเรืองขาว, กรรชัย กำเนิดพลอย, ดิลก ทองวัฒนา, สุธิตา เกตานนท์, ปภัสรา เตชะไพบูลย์, จันทร์สุดา อินทจรูญ, ถั่วแระ เชิญยิ้ม, โน้ต เชิญยิ้ม, ปาจรีย์ ณ นคร, บุศรา นฤมิตร, พิราวรรณ ณ นคร, โยโกะ ทาคาโน่, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, ปทุมวดี เค้ามูลคดี, ราตรี วิทวัส, เขมสรณ์ หนูขาว


2 ผู้ยิ่งใหญ่ (วิลักษณา) ช่อง 3 ปี 2554 (ยูม่า 99) วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, นัฐฐพนท์ ลียะวณิช, จอมขวัญ ลีละพงศ์ประสุต, วริษฐ์ ทิพโกมุท, ซาร่า เล็กซ์, ยุวดี ไทยหิรัญ, กอบสุข จารุจินดา, เศรษฐา ศิระฉายา, สหรัฐ นฤคุปต์ชาญชัย, พล เชยอรุณ, ภารดี อยู่ผาสุข, อนันต์ บุนนาค, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, ดีใจ ดีดีดี, อรสา พรหมประทาน, วัชรเกียรติ บุญภักดี, ไกรลาศ เกรียงไกร, สุเชาว์ พงษ์วิไล, กรุง ศรีวิไล, เฮียหมู บางรัก, เต๋อ เชิญยิ้ม, โชติกา วงศ์วิลาศ, ฮารุ ยามากูชิ, เวฬุรีย์ ดิษยบุตร (ออกอากาศ 28 มิ.ย. – 26 ก.ค. 2554 รวม 21 ตอน จ-ศ)


สองฝั่งคลอง (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 7 ปี 2535-36 (ดาราวิดีโอ) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, จินตหรา สุขพัฒน์, ชไมพร จตุรภุช, เมทนี บูรณศิริ, วรรณิศา ศรีวิเชียร, สุรางคณา สุนทรพนาเวศ, มานพ อัศวเทพ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, จารุวรรณ ปัญโญภาส, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, วิทยา สุขดำรงค์, ทม วิศวชาติ, ปทุมวดี โสภาพรรณ, ศิริวรรณ ทองแสง, น้ำเงิน บุญหนัก, สุดารัตน์ เดชากุล, ประวิตร เปรื่องอักษร, รุ้งทอง ร่วมทอง, วุฒิ คงคาเขต, เฉลา ประสพศาสตร์, บุญส่ง ดวงดารา, กฤตย์ อัทธเสรี, วัชระ บูระ, สุธี ศิริเจริญ, จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์, สรนันท์ ร เอกวัฒน์, เฉลิมพร เกิดสกุล, แรม วรธรรม, แน่งน้อย แสงสุวิมล


สองพธู (อาริตา) ช่อง 7 ปี 2526 นิรุตต์ ศิริจรรยา, มณีนุช เสมรสุต, จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ


สองพี่น้อง ช่อง 3 ปี 2541-42 (เมจิค) สุพจน์ จันทร์เจริญ, ปราโมทย์ แสงศร


สองรักสองวิญญาณ (ชูวงศ์ ฉายะจินดา)
ช่อง 3 ปี 2533 — ใช้ชื่อเรื่อง พระเอกในความมืด — เศรษฐา ศิระฉายา, ธิติมา สังขพิทักษ์, ดิลก ทองวัฒนา, เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร

ช่อง one ปี 2558 (เอ็กแซ็กท์) กวี ตันจรารักษ์, ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ, แคทรียา อิงลิช, ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, ลักขนา วัธนวงส์ศิริ, ชาม โอสถานนท์, เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ, รัญญา ศิยานนท์, พิมรา เจริญภัคดี, ศรัญยู ประชากริช, ณฉัตร จันทพันธ์, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, จอย ชวนชื่น


สองเรานิรันดร ช่อง 3 ปี 2548 (โพลีพลัส) ธีรเดช วงศ์พัวพัน, พิยดา อัครเศรณี, อัศนัย เทียนทอง, เมย์ เฟื่องอารมย์, ปิยะ วิมุกตายน, ชุติมา เอเวอรี่, นภาพร หงสกุล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, วิยะดา อุมารินทร์, ธีระวัฒน์ ทองจิตติ


สองเสน่หา (กันยามาส) ช่อง 7 ปี 2548-49 (หนุก-หนาน) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, พัชราภา ไชยเชื้อ, ดนัย ตันธนะศิริวงศ์, โสภิตสุดา อิทธิเมธินทร์, ธีรวีร์ อัศวศิริชัยกุล, ตฤณ เศรษฐโชค, สมบัติ ขจรไชยกุล, หลักเขต วสิกชาติ, นภาพร หงสกุล, ช่อฉัตร โตชูวงศ์, นัฐไผท ตันธนะศิริวงศ์, อรหทัย ซื่อศรีสวัสดิ์


สองหญิง ช่อง 5 มยุรา ธนบุตร, นันทวรรณ เมฆใหญ่


สะดุดรัก ช่อง 3 ปี 2535 เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น, พลรัตน์ รอดรักษา, ก้ามปู สุวรรณปัทม์


สะดุดรัก (แตงโม) ช่อง 3 ปี 2549 (มานา โปรดัคชั่น) แอนดริว เกร็กสัน, บัวชมพู ฟอร์ด, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, สินจัย เปล่งพานิช, แอนดี้ เขมพิมุข, อชิตะ สิขมานา, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ชนานา นุตาคม, ทอม ดันดี, สุประวัติ ปัทมสูต, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, ชัยวัฒน์ วัชระธนาพัฒน์, ชมพูนุท ชีวะเจริญชัย, วงศ์ธร ชื่นคำ, ธนิสสร สัตยมงคล, ทองขาว ภัทรโชคชัย, ดวงตา ตุงคะมณี


สะดุดรัก สะดุดฝัน ช่อง 7 ปี 2543 สวิส เพชรวิเศษสิริ, ออย-สิริมา อภิรัตนพันธุ์


สะพานข้ามดาว (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 7 ปี 2537 (กันตนา) สัญญา คุณากร, บุษกร พรวรรณะศิริเวช, เปปเปอร์-รัฐศาสตร์ กรสูต, โสภา สถาพร


สะพานดาว (ทมยันตี) ช่อง 7 (กันตนา) อาร์ต-ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์, ศรีริต้า เจนเซ่น, รุจน์ รณภพ, อมรา อัศวนนท์, อรนภา กฤษฎี, เคน สตุทเกอร์, วีระชัย หัตถโกวิท, ทิฐิ พุ่มอ่อน, สำลี, นพชัย ชัยนาม, จิรภัทร์ วงศ์ไพศาลลักษณ์


สะพานรักสารสิน (เค้าโครงเรื่องโดย ใบยาง) ช่อง 3 ปี 2541 (Comedy Line) ต่อ-นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล, คทรีน่า กลอส, พิศาล อัครเศรณี


สะพานรุ้ง ช่อง 3 ปี 2539 (ชลลัมพี) จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, แอน ทองประสม (ร้อยรสบทละคร)


สะใภ้ก้นครัว (ณัฐิยา ศิรกรวิไล)
ช่อง 7 ปี 2551 (Exact) เปปเปอร์-รัฐศาสตร์ กรสูต, เอมี่ กลิ่นประทุม, สุมนรัตน์ วัฒนาเศลารัตน์, เบญจพล เชยอรุณ, รุ่งเรือง อนันตยะ, พิชชา อาภากาศ, ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์, ณัฏฐนันท์ เกียรติรดาฐนิต, อำภา ภูษิต, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, กล้วย เชิญยิ้ม, อู๊ด เป็นต่อ, ซูโม่ เป๊ปซี่, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, ศิวพร พันธรักษ์, นพเก้า โกเจริญกิจ

ช่อง 5 ปี 2543 — ใช้ชื่อเรื่อง สาวใช้หัวใจชิคาโก้ — (Exact) เมทินี กิ่งโพยม, สหรัถ สังคปรีชา, ตะวัน จารุจินดา, กรรณิการ์ วนเกียรติกุล, สุวัจนี ไชยมุสิก


สะใภ้กาฝาก (สีชาติ) ช่อง 3 ปี 2548 (ทีวีซีน) วิลลี่ แมคอินทอช, พรชิตา ณ สงขลา, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ชลลดา เมฆราตรี, ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์, อภิสรา ฉวีวงษ์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ชนานา นุตาคม, ชนกวนันท์ รักชีพ, ภูมิพงศ์ หิรัญพฤกษ์, วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ, จีรศักดิ์ แสงโชติ, สุชาดา พูนพัฒนสุข, คืนสิทธิ์ สุวรรณวัฒถี


สะใภ้ไกลปืนเที่ยง (ปิยพร วายุภาพ) ช่อง 3 ปี 2552 (บ้านละคอน) ชาคริต แย้มนาม, แอน ทองประสม, อรรคพันธ์ นะมาตร์, กัญญา รัตนเพชร์, กรรชัย กำเนิดพลอย, เจนสุดา ปานโต, จินตหรา สุขพัฒน์, พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, ดารณีนุช โพธิปิติ, ปวีณา ตันท์ศรีสุโรจน์, สมบัติ เมทะนี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, กาญจนา จินดาวัฒน์, เบญจพล เชยอรุณ, ภานุพงศ์ เศรษฐเสถียร, สมบัติ ขจรไชยกุล, สมเจต พยัฆโส, อุ่นเรือน ราโชติ, วาทินี เข็มเพชร, จตุพล ชมภูนิช


สะใภ้จ้าว (รจนา)
ช่อง 5 ภิญโญ ทองเจือ, นวลปรางค์ ตรีชิต, ศักดิ์ รอดริน, เดือนเต็ม สาลิตุล

ช่อง 3………..

ช่อง 3 ปี 2545 (บรอดคาซท์) สหรัถ สังคปรีชา, สุนิสา เจทส์, สราวุฒิ มาตรทอง, อินทิรา แดงจำรูญ, พิชญ์นาฎ สาขาการ, ณัฐนันทน์ คุณวัฒน์, นันทวัน เมฆใหญ่, พิศมัย วิไลศักดิ์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, พิราวรรณ ณ นคร, ปีเตอร์ ธูนสตระ, เบญจวรรณ เทิดทูนกุล, มนัสวี กฤตานุกุลย์, ศานันทินี พันธุ์ชูจิตร, วาสนา สิทธิเวช, นวลปรางค์ ตรีชิต, อรสา พรหมประทาน, สุกัญญา ไรวินท์, พุทธชาด พงศ์สุชาติ, อรัญญา ปทุมทอง, มารศรี ณ บางช้าง, จุรี โอศิริ, สมชาย สามิภักดิ์


สะใภ้เจ้าสัว (วัตตรา) ช่อง 3 ปี 2553 (ทีวีซีน) เกียรติกมล ล่าทา, พรชิตา ณ สงขลา, เศรษฐา ศิระฉายา, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, กิ๊ฟ-วรรธนะ กัมทรทิพย์, กระแต-ศุภักษร ไชยมงคล, ดนัย จารุจินดา, ปณิตา พัฒนาหิรัญ, อ๊อฟ-ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ, อาร์ท-พลังธรรม กล่อมทองสุข, โย่ง เชิญยิ้ม, จรรยา ธนาสว่างกุล, ศานติ สันติเวชชกุล, กษมา นิสสัยพันธุ์, กัณฑิลา พู่กลิ่น, อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์, วิยะดา อุมารินทร์, ตึ๋ง หนองปรือ, ภาวิณี วัฒน์รณชัย, หนูเล็ก ก่อนบ่าย, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, ปิยะ เศวตพิกุล, สิชา ศรีทองสุข


สะใภ้ซ่าส์ แม่ย่าเฮี้ยน (เพ็ญศิริ) ช่อง 7 ปี 2547 (ดาราวิดีโอ) ดนุพร ปุณณกันต์, ปิยธิดา วรมุสิก, ดวงดาว จารุจินดา, สุนทรี ใหม่ละออ, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, โอลิเวอิร์ บีเวอร์, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, เมธี อมรวุฒิกุล, ลิซ่า ไปรพิศ, ฝันดี-ฝันเด่น จรรยาธนากร, เขาทราย แกแล๊คซี่, สีเทา, นริสา พรหมสุภา


สะใภ้ตีนแดง (สาเรส ศิระมนัส)
ช่อง 3 ปี 2527 อนุสรณ์ เดชะปัญญา, มยุรา ธนะบุตร, วิยะดา อุมารินทร์, เป็นหนึ่ง ไชยชิต, เมตตา รุ่งรัตน์, ฉันทนา กิตติยพันธ์, นิสาลักษณ์ ศรีนาคาร

ช่อง 5 นีโน่-เมทนี บูรณศิริ, โอ๋-ภัคจิรา วรรณวิสุทธิ์, เมตตา รุ่งรัตน์, วันทนา บุญบันเทิง, นก-วนิดา แสงสุข


สะใภ้ทอร์นาโด (กมลา) ช่อง 7 (บ้านละคอน) ภัทรพล ศิลปาจารย์, สุวนันท์ คงยิ่ง, สรพงษ์ ชาตรี, มยุรา เศวตศิลา, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, วิชุดา พินดัม, สมาพร เขียวบวร, พุทธชาติ พงษ์สุชาติ, อภิชาต วงษ์กาวี, เดซิลี่ โวลค, โมนิกา เมอลเลอร์, นิรุตต์ สาวสุดชาติ, ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ กลิ่นกล่อม, ด.ญ. เอมิกา กรานท์, สุเชาว์ พงษ์วิไล


สะใภ้ปฏิวัติ (นันทนา วีระชน)
ช่อง 5 ปี 2534 — ใช้ชื่อเรื่อง แม่ผัวมหาภัย กับ สะใภ้สารพัดพิษ — (อัครเศรณี โปรดักชั่น) บดินทร์ ดุ๊ก, ลีลาวดี วัชโรบล, อนันต์ บุนนาค, นิสา วงศ์วัฒน์, ชลิต เฟื่องอารมย์, ดวงตา ตุงคะมณี, เดือนเต็ม สาลิตุล, วุฒิ คงคาเขต, จามจุรี เชิดโฉม, วสันต์ กรรณภูติ, อัญชลี ชัยศิริ, แก้วตา กลิ่นภิรมย์, ดวงหทัย ดารา, โสฬส อรรถศิริ

ช่อง 7 ปี 2541 (อัครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์) วรุฒ วรธรรม, วฤนดา สมศิริ, กวินนา สุวรรณประทีป, หาญส์ หิมะทองคำ, ธิติยา นพพงษากิจ, กีรติ เทพธัญ, สุภาภรณ์ แสงทอง, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ชลิต เฟื่องอารมย์, ปิยะมาศ โมนยกุล, รสริน จันทรา, อัญชลี ไชยศิริ, จิรัชฌา นาคสวัสดิ์, ปิยะ เศวตพิกุล, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, เมืองชัย กิตติเกษม, ศศิธร ปิยะกาญจน์, โสฬส อรรถศิริ, สีระชัย หัตถโกวิท, จิระวดี อิศรางกูรฯ, ยอดธง เทียนไทย, เหี่ยวฟ้า สระทองแก้ว, โหน่ง เชิญยิ้ม, จักรกฤษณ์ ธนากร, วสันต์ กรรณภูติ, ชวนะ ภวกานนท์

ช่อง 7 ปี 2552 — ใช้ชื่อเรื่อง สะใภ้ใจเด็ด — (ดีด้า) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, น้ำหวาน-กรรณาภรณ์ พวงทอง, ดวงดาว จารุจินดา, เอมมี่-มรกต กิตติสาระ, ส้ม-ณัฐวรา หงษ์สุวรรณ, กลม-นพพล พิทักษ์โล่พานิช, โอ้ต-สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์, โม-อมีนา พินิจ


สะใภ้พญายม (วัตตรา) ช่อง 3 ปี 2555 (มาสเตอร์วัน) ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง, ก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ, แบงค์-ธนศักดิ์ สำราญมน, เกรซ-กฤติกา ซิงห์, เศรษฐา ศิระฉายา, ดวงตา ตุงคะมณี, ติ๊ก ชีโร่, มอริส เค, เวธิกา ศิริวัฒนา, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ศานติ สันติเวชกุล, สุดที่รัก บำรุงญาติ, มารุต ชื่นชมบูรณ์, จิรพงษ์ มากเพชร, ประสิทธิโชค มานะสันทัดชาติ, สุชาดา พูนพัฒนสุข, ปรินทร์ วิกรานต์, วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ, เพ็ญศรี ปิ่นทอง, อัฐพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ศรัณย์ธร ระสินานนท์, สนธ์ไชย แป้นประจุน, กฤษิตา รัตนวงษ์, ประสิทธิ์ เทศทะวงศ์, อรสา พรหมประทาน, อัศนัย เทศทะวงศ์, สีเทา เพ็ชรเจริญ, ศรีหลอด สีใส (ออกอากาศ 30 ม.ค. 2555 จ-ศ)


สะใภ้พาร์ทไทม์ (อินตรา) ช่อง 3 ปี 2549 (เมคเกอร์ กรุ๊ป) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, ภรันยู โรจนวุฒิธรรม, พิตต้า ณ พัทลุง, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, เมทนี บูรณศิริ, ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, กมลา กำภู ณ อยุธยา, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช


สะใภ้ภูธร (กาญจนา นาคนันทร์) ช่อง 3 ปี 2547 แดน-ดนัย สมุทรโคจร, เกด ธิญาดา พรรณบัว, เพ็ญพักต์ ศิริกุล, อรรถชัย อนันตเมฆ, มนตรี เจนอักษร, สามารถ พยัคฆ์อรุณ, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, สมภพ เบญจาธิกุล, อัญชลี ชัยศิริ, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ไอริณ ศรีแกล้ว


สะใภ้ไม่ไร้ศักดินา (ปิ่นเพชร) ช่อง 3 ปี 2554 (Veditor ทีวีซีน) ณปภา ตันตระกูล, อเล็กซ์ เรนเดลล์, ปวีณา ชารีฟสกุล, ปิยะมาศ โมยะกุล, ดนัย จารุจินดา, ดวง อัทธเสรี, สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย, พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, เอ เชิญยิ้ม, วิชัย จงประสิทธิ์พร, พวง เชิญยิ้ม, เวนช์ ฟอลโคเนอร์, หนูเล็ก ก่อนบ่าย, เจมส์-กิจเกษม แมคแฟดเดน, ลลิตา วิทเมอร์, ศุกล ศศิจุลกะ, พรชิตา ณ สงขลา (ออกอากาศ 18 ก.พ. – 21 มี.ค. 2554 รวม 22 ตอน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 19.00 น.)


สะใภ้ไร้ศักดินา (เพ็ญศิริ) ช่อง 3 ปี 2544 (ทีวีซีน) เคลลี่ ธนะพัฒน์, พรชิตา ณ สงขลา, เมทนี บูรณศิริ, สินิทธา บุญยศักดิ์, วรรธนะ กัมทรทิพย์, วรรณภา คำสงค์, เศรษฐา ศิระฉายา, ปวีณา ชารีฟสกุล, ปิยะมาศ โมนยะกุล, สุธิตา เกตานนท์, ทองขาว ภัทะโชคชัย, ไพโรจน์ ใจสิงห์, วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ, ญัฐนี สิทธิสมาน, สีเทา เพ็ชรเจริญ, กิตติพล เกศมณี, เดชาวุฒิ ฉันทากะโร, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, เสาวรส ศรีชาติ, วิทวัส สุนทรวิเนตร์, พิทพล โชติสรยุทธ์, กล้วย เชิญยิ้ม


สะใภ้ลูกทุ่ง (กรุง ญ ฉัตร)
ช่อง 9 ปี 2532 (สีบุญเรืองสยามสตูดิโอ)

ช่อง 3 ปี 2551 (ละครไท) กฤษฎา พรเวโรจน์, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, สุนิสา เจทท์, นิธิ สมุทรโคจร, ดวงตา ตุงคะมณี, มนตรี เจนอักษร, พิศมัย วิไลศักดิ์, ยุวดี ไทยหิรัญ, พรรณชนิดา ศรีสำราญ, ปณิตา พัฒนาหิรัญ, มิค บรมวุฒิ, ชมพู่ ก่อนบ่าย, สุเมธ องอาจ


สะใภ้สลัม ช่อง 3 ลลิตา ปัญโญภาส


สะใภ้สุดขั้ว แม่ผัวสุดซ่าส์ (ฤาจะเริด) ช่อง ITV วิทยา วสุไกรไพศาล, สุจิรา อรุณพิพัฒน์, ญาณี จงวิสุทธิ์, สอง โกเจริญกิจ, วิญาดา จงรัตนเมธีกุล, อรหทัย ซื่อศรีสวัสดิ์, ประกาศิต โบสุวรรณ, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, อรนภา กฤษฎี


สะใภ้หัวนอก ช่อง 9 ปี 2532 (สีบุญเรืองสยามสตูดิโอ) อนันต์ บุนนาค, ระวิน ชุมเกษียร


สะใภ้ไฮโซ (นันทนา วีระชน) ช่อง 5 ปี 2545 (ยุรการ) วินัย ไกรบุตร, เอมม่า-วรรัตน์ สุวรรณรัตน์, ติว-สันติภาพ สุวรรณพิมพ์, แพรว-คณิตกุล เนตรบุตร, ไชยา มิตรชัย, อาภาพร นครสวรรค์, ชนานา นุคาคม, ชุติมา นัยนา, อรรถชัย อนันตเมฆ, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, เอกพัน บันลือฤทธิ์, ปนันดดา โกมารทัต, ซูโม่ ตุ๋ย, เทพ โพธิ์งาม, โยกเยก เชิญยิ้ม, โก๊ะตี๋ อารามบอย, บอล เชิญยิ้ม, แจ๊ส ชวนชื่น, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์


สังขยาหน้ากุ้ง ช่อง 3 ปี 2535 (ทีวีซีน) ยุ้ย-ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี


สังเวียนรัก ช่อง 3 ดิลก ทองวัฒนา, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์


สัญชาตญาณดิบ ช่อง 9 ปี 2530 พงพัฒน์ วชิรบรรจง


สัญญาแค้นแสนรัก (นิพล ประสิทธิ์สมบัติ, ประไพรศรี ศรีนาทม, รุรี) ช่อง 7 ปี 2549 (เอ็กแซ็กท์) ณัฐวุฒิ สกิดใจ พิยดา อัครเศรณี, ภูริ หิรัญพฤกษ์, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, เมย์ เฟื่องอารมย์, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, อำภา ภูษิต, ดารุณี กฤตบุญญาลัย


สัญญาณลวง (ประพันธ์ กรุ๊ฟ) ช่อง 5 ปี 2538 (กันตนา) อภิรดี ภวภูตานนท์, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, แอน ทองประสม, จุฬาลักษณ์ ดวงฤทธิ์, ปริญญา ปุ่นสกุล, ศิตา เมธาวี, ปวีณา ชารีฟสกุล, กังสดาล สุขแก้ว, บริบูรณ์ บูรณะวัฒน์, จอย กิตติยา, เนาวรัตน์ ยุกตนันท์, วาสนา สิทธิเวช, อานนท์ สุวรรณเครือ, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, วันชัย เผ่าวิบูล


สัญญาพิศวง ช่อง 3 ปี 2525 วัฒน์ วรวรรณ, ปวีณา ปิจเปี่ยมกิจ, อุทุมพร ศิลาพันธ์, เมตตา รุ่งรัตน์


สัญญาเมื่อสายัณห์ (พริบพันดาว) ช่อง 7 ปี 2546 (เป่าจินจง) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, พิชชา อาภากาศ, วิทย์ วิจิตรานนท์, นพพล โกมารชุน, ทูน หิรัญทรัพย์, อำภา ภูษิต, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, ณัฏฐิรา ขวัญดี, ปรางวลัย เทพสาธร, อุดม ชวนชื่น, สินีนาฏ โพธิเวส, กิตติ เชี่ยววงศ์สกุล, ทวิน เคล้าเครือ, มารยาท ถายะเดช, เสถียร พลายศิริ, ฐานัฐ พิมพ์ทอง


สันติบาล (พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร) ช่อง 5 ปี 2539 (กันตนา) ไมเคิล พูพาร์ท, ฟ้ารุ่ง ชาลีรักษ์, ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย


สัมปทานหัวใจ (โบตั๋น)
ช่อง 7 ปี 2540 (ดาราวิดีโอ) จอห์น รัตนเวโรจน์, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, ธีรพงษ์ เหลียวรักวงศ์, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, มาฬิศร์ เชยโสภณ, ปัทมา ปานทอง, แวร์ โซว, วิทิต แลต, ทองขาว ภัทรโชคชัย, พิพัฒนพล โกมารทัต, ณัฏฐพล กรรณสูต, เดือนเต็ม สาลิตุล, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์, ชุมพร เทพพิทักษ์, อนุชา อึ้งวัฒนา, นารีรัตน์ กิ่งแก้ว, อ. พะเยาว์ พัฒนพงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สมควร กระจ่างศาสตร์, รุ่งรัตน์ ดวงขวัญ, วรรณภา คำสงค์, ฤทธิ์ ลือชา, นิรมล ศรีพันธุ์, ไชยวัฒน์ อินทรสังขนาวิน, ดลกมล ศรัทธาทิพย์, วรวุฒิ พงษ์ธีรพล, วัชระ สิทธิกุล, ณัฐวร จิตต์กระจายแสง, ด.ช. ชญตว์ มุกดาหาร, จิตตรา จำเริญศักดิ์, วชิระ บูรพรัตน์, อาทิตย์ ณ ชุมพร, สัปปนนท์ คชชาคร, สมศักดิ์ รัตนกุล, ไกรสีห์ แก้ววิมล, เศรษฐา ภัทรพงศ์, นราวัลย์ นิรัตศัย, ด.ญ. เอเชีย ปทุมแก้ว

ช่อง 7 ปี 2549 — ใช้ชื่อเรื่อง ทะเลใจ — (กันตนา) ป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ, จุ๋ย-วรัทยา นิลคูหา, อภิชาติ พัวพิมล, สาริศา ใหม่ละออ, ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล, อินทร์กรแก้ว ศิรวัชรินทร์, พิชชาภรณ์ รัตนานนท์, จงเจต วัชรานันท์, รอง เค้ามูลคดี, วิยะดา อุมารินทร์, รุ่งนภา กิตติวัฒน์, วรรณกิตย์ ศิริพุฒ, สุทธิพร เมธา, ณัฐชา วิทยากาศ, พิมชนก นาลา ตูเบ, จ๊อต เชิญยิ้ม, วิคเตอร์ แซช, น้ำฝน ภักดี, สิทธิโชค อักษรนันท์, กรุง ศรีวิไล, นักรบ ไตรโพธิ์


สัมผัสพิศวง (The Sense) ช่อง 3 ปี 2552-53 (บรอดคาซท์) สิทธิชัย ผาบชมภู, พริมรตา เดชอุดม, ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์, สุริยา สุบุญ, ซาร่า เล็กจ์ (ละครจบในตอน ฉายวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตอน มารผจญ 7 ก.ค. 2552
ตอน แค่ศีลห้า 8 ก.ค. 2552
ตอน คนดี ? 23 ต.ค. 2552
ตอน เปรตคนเป็น 7 ธ.ค. 2552
ตอน กรรมกำหนด 10 ธ.ค. 2552
ตอน เดินตามดวง 1 มี.ค. 2553
ตอน แฉ…กรรม 6 เม.ย. 2553
ตอน หลง-รัก 14 เม.ย. 2553
ตอน ผีทวงบุญ 15 เม.ย. 2553
ตอน คุณ-ฆ่า-ชีวิต 5 พ.ค. 2553
ตอน บาป…บุญธรรม 13 พ.ค. 2553
ตอน กิเลสตัวแม่ 28 พ.ค. 2553
ตอน เบญจเพส 25 ต.ค. 2553
ตอน บนบันดาล 6 ธ.ค. 2553
ตอน มาเฟียขอทาน 10 ธ.ค. 2553

มีต่อที่ รายชื่อละครไทย … ส เสือ (๒) … ค่ะ

Advertisements