ศ ศาลา ⌂

เศรษฐีข้างเขียง (เพ็ญเด่นเดือน) ช่อง 3 ปี 2553 (ฮั้ง มโนก้า) บีม-กวี ตันจรารักษ์, โฟร์-ศกลรัตน์ วรอุไร, ต้อล AF4-วันธงชัย อินทรวัตร, กรีน AF5-อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล, โบกี้-จักรินทร์ ศิลป์ชัยกิจ, อ๊อด-ยรรยงค์ คำสุขใส, เบียร์-รัฐศรัณย์ ทรัพย์ภิญโญ, ใหม่-สุคนธวา เกิดนิมิตร, สมเล็ก ศักดิกุล, เด่น ดอกประดู่, พวง เชิญยิ้ม, ถั่วแระ เชิญยิ้ม, ผัดไท ดีใจ, ณมน-ณฐมน ปัญญาวราศัย, การันต์ อร่ามศรี, กวาง-อภิญญา โชติมูล


เศรษฐีจำเป็น ช่อง 3 ปี 2523 สมภพ เบญจาธิกุล, ดวงใจ หทัยกาญจน์


เศรษฐีตีนเปล่า (ว. วินิจฉัยกุล)
ช่อง 9 ปี 2527 — ใช้ชื่อเรื่อง เศรษฐีลูกทุ่ง — (ไทยทีวีการละคร) ดิลก ทองวัฒนา, มยุรา ธนะบุตร, เมตตา รุ่งรัตน์, ราม ราชพงษ์, ปวีณา ปิจเปี่ยมกิจ, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, เด่น ดอกประดู่, เด๋ด ดอกสะเดา, ปัญญา นิรันตร์กุล, เสกสรรค์ ภู่ประดิษฐ์, ยอด นครนายก, ชูชาติ วัฒนานุกูล, เสริมศักดิ์ จำปาทอง, วุฒิชัย โจทย์กิ่ง, ร.ต.อ. ชมพู ผูกผึ่ง, นัฐนี สิทธิสมาน, รัตนา บูรณพิมพ์

ช่อง 7 ปี 2533 (ดาราวิดีโอ) ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, อรพรรณ พานทอง, อนันต์ บุนนาค, ดวงตา ตุงคะมณี, อรุณ ภาวิไล

ช่อง 7 ปี 2544 (ดาราวิดีโอ) อานัส ฬาพานิช, นุ่น-วรนุช วงษ์สวรรค์, รุ่ง สุริยา, สุนทรี ใหม่ละออ, อภิรดี ภวภูตานนท์, ดวงเดือน จิไธสงค์, ติ๊ก กลิ่นสี, เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ภัสสร บุณยเกียรติ, อรรถชัย อนันตเมฆ, นาท ภูวนัย, ไพโรจน์ สังวริบุตร


เศรษฐีนี (ศรีฟ้า ลดาวัลย์) ช่อง 5 ปี 2523 อัจฉราพรรณ ไพบูย์สุวรรณ, นิรุตต์ ศิริจรรยา


เศรษฐีอนาถา (สันต์ เทวรักษ์) ช่อง 3 ปี 2541 (ทีวี ธันเดอร์) วรุฒ วรธรรม, ชฎาพร รัตนากร, คงกระพัน แสงสุริยะ, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, แดนนี่ ศรีภิญโญ


ศพ 5 ปี (นิรชร) ช่อง 3 ปี 2536 (พีดี โปรโมชั่น) จารุณี สุขสวัสดิ์, เอกพัน บรรลือฤทธิ์, ชุดาภา จันทเขตต์, ราตรี วิทวัส, ณรงค์ เจนครองธรรม, จามจุรี เชิดโฉม


ศรีธนญชัย 21 ช่อง 3 ปี 2521 ปัญญา นิรันด์กุล, ญานี ตราโมท, ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์


ศัตรูคู่ขวัญ (รจเรข) ช่อง 7 ปี 2551 (กันตนา) รังสิต ศิรนานนท์, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, นวพล ภูวดล, อรัชมน รัตนวราหะ, ภารดี อยู่ผาสุข, ธัญสินี พรมสุทธิ์, รัชนี ศิระเลิศ, นาตยา จันทร์รุ่ง, รสริน จันทรา, ด.ญ. แคทเธอรีน จีน่า มิ๊ดส์, ด.ช. ริชาร์ด เกียนี่, ราตรี วิทวัส, ชัยลดล โชควัฒนะ, ปิยะวัตร รัตนวิจิตร, วันชัย เผ่าวิบูล, นึกคิด บุญทอง, นริสา พรหมสุภา, น้ำเงิน บุญหนัก, ด.ช. ชโยภาส โพธิ์ตรีเพ็ชร


ศาลาโกหก
ช่อง 7 ปี 2523

ช่อง 5 ปี 2534-35 (ดาวเรืองสตูดิโอ)


ศาลาชาวบ้าน
ช่อง 7 ปี 2521

ช่อง 5 ปี 2534 (ดาวเรืองสตูดิโอ)


ศิขริน – เทวินตา (โสภาค สุวรรณ) ช่อง 3 ปี 2523 อัศวิน รัตนประชา, ลินดา ค้าธัญเจริญ, พิศาล อัครเศรณี, เศรษฐา ศิระฉายา


ศิลปินเถื่อน ช่อง 7 ปี 2546 (โชอิง) อรวรรษา ฐานวิเศษ, แบงค์-ปวริศร์ มงคลพิสิฐ


ศิราพัชร ดวงใจนักรบ (จากบทประพันธ์ศิราพัชร อัญมณีแห่งมินาลิน ของ ไรวินทร์) ช่อง 3 ปี 2553 (ควิซ แอนด์ เควส) ศรราม เทพพิทักษ์, ศรีริต้า เจนเซ่น, ชาย-ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ, หยาดทิพย์ ราชปาล, มาวิน ทวีผล, ณัทธมนกาญจน์ ศรีนิกรโชติ, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, พศิน เรืองวุฒิ, สถาพร นาควิไลโรจน์, สรพงษ์ ชาตรี, อรรถชัย อนันตเมฆ, อดิศร อรรถกฤษณ์, สมรักษ์ คำสิงห์, บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, อรสา พรหมประทาน, เวนช์ ฟอลโคเนอร์, นฤมล พงษ์สุภาพ, ทอม ดันดี, ปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ๊อคซิ (ออกอากาศ 18 ก.ย. – 15 ต.ค. 2553 รวม 12 ตอน ศ ส อา)


ศิลามณี (วราภา)
ช่อง 7 ปี 2537 (ดาราวิดีโอ) สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, โดโด้-ยุทธพิชัย ชาญเลขา, อภิรดี ภวภูตานนท์, อุษณีย์ รักกสิกรณ์, ปฏิวัติ เรืองศรี, มาฬิศร์ เชยโสภณ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุดารัตน์ เดชากุล, วันชัย เผ่าวิบูล, สุธี ศิริเจริญ, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, ติ๊ก ชิโร่, พอเจตน์ แก่นเพ็ชร, ราชิต ชูเมือง, วิไลลักษณ์ ไวงาน, ธนา สินประศาธน์, สมิธ สิทธิโชติ, คมสัน สุริยา, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์

ช่อง 7 ปี 2551 (คำพอดี) พอล-ภัทรพล ศิลปาจารย์, กบ-สุวนันท์ คงยิ่ง, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, อภิรดี ภวภูตานนท์, ปภัสรา เตชะไพบูลย์, สมภพ เบญจาธิกุล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เผ่าทอง ทองเจือ, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, นิลุบล อมรวิทวัส, เปรมสินี รัตนโสภา, พูลภัทร อรรถปัญญาพล, จตุรวิทย์ คชน่วม, ปริญญ์ วิกรานต์, สิทธิพร นิยม, ฐรินดา กรรณสูต


ศิวา ราตรี (พนมเทียน)
ช่อง 9 ปี 2520 พิศาล อัครเศรณี, กนกวรรณ ด่านอุดม, ธานินทร์ อินทรเทพ

ช่อง 3 ภิญโญ ทองเจือ, รัชนู บุญชูดวง


ศีรษะมาร (จินตวีร์ วิวัธน์) ช่อง 7 ปี 2536-37 (ดาราวิดีโอ) บิลลี่ โอแกน, ชฎาพร รัตนากร, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, พิทยา ณ ระนอง, อุษณีย์ รักกสิกรณ์, มาฬิศร์ เชยโสภณ, สุรางคณา สุนทรพนาเวช, ชุมพร เทพพิทักษ์, อติเทพ ฤทธิไกรวัล, เมตตา รุ่งรัตน์, มอริส เค, ดวงฤดี พูนพิพัฒน์, มนทิพย์ พันธุ์เพ็ง, สมศักดิ์ รัตนกุล, สิงห์แก้ว ศรีวิลา, ศิตา เมธาวี, พิพัฒน์พล โกมารทัต


ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม (สรัยรารัญ/กฤษฎา) ช่อง 5 ปี 2555 (โพลีพลัส) กันต์ กันตถาวร, รัชวิน วงศ์วิริยะ, ประชากร ปิยะสกุลแก้ว, จักรกฤษณ์ กนกพจนานนท์, ภควัต ยุหัง, พุทธิพงษ์ คล้ำจีนภาณุวงศ์, แก้วมณี วัฒนวรากุล, ค่อม ชวนชื่น, ชูษี เชิญยิ้ม (ออกอากาศ 7 ม.ค. 2555 ทุกวันเสาร์ เวลา 20.25 น.)


ศึกถลาง ช่อง 11 ปี 2532 บิณฑ์ บันลือฤทธิ์


ศึกรบ ศึกรัก (นันทนา วีระชน) ช่อง 3 ปี 2545 (อาร์เอส) ทราย เจริญปุระ, สมชาย เข็มกลัด, นินนาท สินไชย, วรรณวลัย โปษยานนท์, กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์, โย่ง เชิญยิ้ม, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, วิชุดา พินดัม, กรุง ศรีวิไล, วีระชัย หัตถโกวิท, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, ทองขาว ภัทรโชคชัย, จตุรงค์ โกลิมาศ

Advertisements