ว แหวน ◙◙

วงเวียนชีวิต (ศรีฟ้า) ช่อง 5 ปี 2526 นพพล โกมารชุน, รัชนู บุญชูดวง, ชลิต เฟื่องอารมย์


วงเวียนหัวใจ (รจเรข)
ช่อง 9 ปี 2528 ธงไชย แมคอินไตย์, ธิติมา สังขพิทักษ์, นาถยา แดงบุหงา, เอกลักษณ์ ยลระบิล, สมควร กระจ่างศาสตร์,  กัณฑรีย์ ณ สิมะเสถียร, เฉลา ประสพศาสคร์

ช่อง 7 ปี 2552 (กันตนา) ศุกลวัฒน์ คณารศ, สาวิกา ไชยเดช, พูลภัทร อัตถปัญญาพล, กัญญา รัตนเพชร์, คีตภัทร อันติมานนท์, วิชญะ จารุจินดา, รุ้งรดา เบญจมาธิกุล, ดวงดาว จารุจินดา, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, ตฤณ เศรษฐโชค, คำหล้า-ณัฏฐกันย์ ทยุตาจารุวิชญ์, ศิริพร อยู่รอด, กรองทอง รัชตวรรณ, สุระ แสนคำ, เต่า เชิญยิ้ม, ธัญนพ ตระกูลโชคดี, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, จตุรงค์ โกลิมาศ


วงศาคณาญาติ (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 3 ปี 2533 มารศรี อิศรางกูรฯ, สถาพร นาควิลัย, จริยา สรณคมน์, ตฤณ เศรษฐโชค, ปริศนา กล่ำพินิจ, ผุสดี โสรัต, นัย สุขสกุล, อารดา ศรีสร้อยแก้ว, อานนท์ สุวรรณเครือ, ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล, อรชุน นิลทลักษณ์, ธิติมา สังขพิทักษ์, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, พิศมัย วิไลศักดิ์, สมภพ เบญจาธิกุล, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, วุฒิ คงคาเขต, จิระวดี อิศรางกูรฯ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, วันทิพย์ ภวภูตานนท์ ,สุริยัน ปฏิพัทธ์, สุกัญญา นาคสนธิ์, ชูศักดิ์ พวงผกา, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์, บุญส่ง ดวงดารา, อรสา อิศรางกูรฯ, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, ทมยันตี ศรีสัตตบุษย์, วรจิตร นุตเสน, ดาวัลย์ บัวทั่ง, ด.ญ. ยศสินี ณ นคร, ด.ญ. ศศิมา รัตนาคม, ด.ช. กฤช รัตนาคม, ด.ช. นัฐพงษ์ อหะหมัดจุฬา, ธารา ว่องตระกูล, ยุพาวดี ล้วนสละ, บัญชา อนุพันธ์


วนาลี (สราญจิตต์) ช่อง 3 ปี 2533 ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, ลลิตา ปัญโญภาส, ปภัสรา ชุตานุพงษ์, เกียรติ กิจเจริญ, ซูโม่ตู้-จรัสพงษ์ สุรัสวดี, จิระวดี อิศรางกูรฯ, อานนท์ สุวรรณเครือ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, ธิติมา สังขพิทักษ์, วีระชัย หัตถโกวิท, ธนา สินประสาธน์, กฤษณ์ ศุกระมงคล, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ยุวดี ไทยหิรัญ, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม, อรสา พรหมประทาน, มาเรีย เกตุเลขา, รังสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ราม ราชพงษ์, มนัส บุญเกียรติ

ช่อง 3 ปี 2554 (เวฟมีเดีย) ป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ, มิว-ลักษณ์นารา เปียทา, เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์, คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, นิธิ สมุทรโคจร, เจนสุดา ปานโต, วราภัทร เพชรสถิตย์, ลักขณา วัธนวงส์ศิริ, ญดา โชติชูตระกูล, นิธิชัย ยศอมรสุนทร, ญาณี จงวิสุทธิ์, มนตรี เจนอักษร, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, เมตตา รุ่งรัตน์, วีรชัย หัตถโกวิท, ริชาร์ด เกียนี่, จอห์น บราโว่, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, แอนนา เชิญยิ้ม, ศครินทร์ ผลยงค์, เจี๊ยวเจ๊า เชิญยิ้ม, เฉิน เชิญยิ้ม (ออกอากาศ 12 เม.ย. – 30 พ.ค. 2554 รวม 14 ตอน จ-อ)


วนิดา (วรรณสิริ)
ช่อง 5 สมภพ เบญจาธิกุล, พรพรรณ เกษมมัสสุ

ช่อง 3 ปี 2534 หมิว-ลลิตา ปัญโญภาส, ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, รัชนก พูลผลิน, วินิจ เลิศรัตนชัย, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, กัณฑรีย์ ณ สิมะเสถียร, ปภัสรา ชุตานุพงศ์, กฤษณ์ ศุกระมงคล, ปรารถนา สัชฌุกร, ปริศนา กล่ำพินิจ, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม, ตระการ พันธ์ธุมเลิศรุจี, ส. อาสนจินดา, สุกัญญา นาคสนธิ์, ศิริ ศิริจินดา, อดิศักดิ์ เศวตนันท์

ช่อง 3 ปี 2553 (ละครไท) ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี, แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, รินลณี ศรีเพ็ญ, พริมรตา เดชอุดม, พิษณุ นิ่มสกุล, ดวงตา ตุงคะมณี, มนตรี เจนอักษร, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, เบญจพล เชยอรุณ, ชมพู่ ก่อนบ่าย, ศิระ แพทย์รัตน์, พิมพ์อักษิพรวินโกมินทร์, บอล เชิญยิ้ม, จอย ชวนชื่น, สรวิชญ์ สุบุญ, พรรษชล สุปรีย์, เดือนเต็ม สาลิตุล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, สิริอัญ สิริไพศาลเอก, ธนิญา กิตติธรรมนุภาพ (ออกอากาศ 23 ส.ค. – 12 ต.ค. 2553 รวม 16 ตอน จ-อ)


วังน้ำค้าง (อนัญจนา) ช่อง 7 ปี 2552 (กันตนา) ธาวิน เยาวพลกุล, สาวิกา ไชยเดช, เคลลี่ ธนพัฒน์, เอมี่ กลิ่นประทุม, มัณฑนา หิมะทองคำ, อุษณีย์ วัฒฐานะ, ชาติชาย งามสรรพ์, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, ทองขาว ภัทรโชคชัย (ไชย ขุนศรีรักษา), ณัฐนี สิทธิสมาน, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, ราตรี วิทวัส, มาริออน ศรแผลง, ขวัญฤดี กลมกล่อม, นึกคิด บุญทอง, ตูมตาม เชิญยิ้ม


วังน้ำวน (วาณิช จรุงกิจอนันต์)
ช่อง 5 ปี 2535 (Exact) ใหม่ เจริญปุระ, มาช่า วัฒนพานิช, ณหทัย พิจิตรา, รอน บรรจงสร้าง, ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย, พิทยา ณ ระนอง

ช่อง 3 ปี 2547 (Exact) รัฐศาสตร์ กรสูต, ธัญญาเรศ รามณรงค์, อลิชา ไล่สัตรูไกล, ภัคพร ภูวะปัจฉิม, ภูวฤทธิ์ พุ่งพวง, นพชัย มัททวีวงศ์, ณหทัย พิจิตรา, นัฎฐา ลอยด์, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, วสันต์ อุตมะโยธิน, สุเชาว์ พงษ์วิไล, มนทกานติ รังสีพราหมณกุล


วังวารี (โสภี พรรณราย) ช่อง 3 ปี 2544 (โพลีพลัส) เจษฎาภรณ์ ผลดี, นัท-มีเรีย เบเนเดดตี้, ปวริศร์ มงคลพิสิฐ, นาเดีย นิมิตรวานิช, เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, อภิชาติ หาลำเจียก, อลิษา ขจรไชยกุล, ดารณีนุช โพธิปิติ, สมาพร เขียวบวร, กรกฏ ธนภัทร, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์, วิสทา สุขทิศ, รุ่งนภา พงศ์ทิพย์สุคนธ์, แห้ว รีเจนซี่, ธานินทร์ สงวนวงศ์, วรรณวลัย โปษยานนท์


วังไวกูณฑ์ ช่อง 3 ปี 2529 รัชนู บุญชูดวง, อุทุมพร ศิลาพันธ์, สมภพ เบญจาธิกุล, ดวงใจ หทัยกาญจน์


วันซนคนมหัศจรรย์ ช่อง ITV ปี 2548 (กันตนา) ปจิต ถมยา, ปาริชาติ แก้วกำพล, ดนัย จิรา, อทิตยา พร้อมเพรียง, ด.ญ. ณัฎฐธิดา ดำรงวิเศษพาณิชย์, ด.ช. กฤตยชญ์ ทิมเนตร, ด.ช. ภูมิสิทธิ์ ตั้งพินิจการ, ด.ญ. เสาวนีย์ เอกอนันต์ธรรม, ด.ญ. เสาวลักษณ์ เอกอนันต์ธรรม, ด.ช. นันทชิน สังขวิภาพจพิบูล, ด.ญ. ไพลิน จเรฤทธิ์, ด.ช. (โอ๊ต) ธนโชติ อ่อนจันทร์ประเสริฐ, ไพโรจน์ สังวริบุตร, สุภาภรณ์ แสงทอง, พิพัฒน์พล โกมารทัต


วันนี้ที่รอคอย (วราภา) ช่อง 7 ปี 2536 (ดาราวิดีโอ) ธงไชย แมคอินไตย์, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, จักรพรรณ์ อาบครบุรี, รุ้งทอง ร่วมทอง, ธานินทร์ ทัพมงคล, พงษ์นภา ดัสกร, ดวงดาว จารุจินดา, พิพัฒน์พล โกมารทัต, วันชัย เผ่าวิบูล, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, ธนา สินประสาธน์, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, กรุง ศรีวิไล, ดามพ์ ดัสกร, ทองขาว ภัทรโชคชัย, สุธี ศิริเจริญ, นฤมล ศักดาฤทธิเดช, ผาณิต สุทธาศวิน, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สมชาย สามิภักดิ์, มารศรี อิศรางกูรฯ, มารศรี ณ บางช้าง, จันทนา ศิริผล, วัชระ สิทธิกุล, ชาลี ยมาภัย, ไกรลาศ เกรียงไกร, ไชยวัฒน์ อินทรสังขนาวิน, น้ำเงิน บุญหนัก, ทัศนีย์ สีดาสมุทร, ประเวช มีเทียนชัย, สันติภาพ บุนนาค, ชม้าย ไวยเวหา, ฉกาจ ปูคะวนัช, สรพงษ์ ชาตรี, ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, รักษ์สุดา สินวัฒนา, อภิชาติ หาลำเจียก, สิทธิณี กิตติสิทโธ


วันนี้รักเธอที่สุด ช่อง 3 ปี 2540 เจสัน ยัง, ทราย เจริญปุระ (ร้อยรสบทละคร)


วันไฟ วัยฝัน ช่อง 5 ปี 2541 (เทเลไฟฟ์ + กันตนา) มณฑล จิรา, พิชชาภรณ์ รัตนานนท์


วัยแกร่ง ช่อง 7 ปี 2528 (กันตนา)


วัยซน ช่อง 7 ปี 2529 (กันตนา) สุกัญญา นาคประดิษฐ์, เชิญจุติ มณเฑียรมณี, จิตต์โสภิณ ลิมปิสวัสดิ์, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, จีรศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, รสริน จันทรา, สาลินี ภักดีผล, นล สิงหลกะ (อ๋อ วงอินคา), วรรษมน วัฒโรดม


วัยตกกระ ช่อง 3 ปี 2529 จุรี โอศิริ, นัย สุขสกุล, สมฤดี นุ่มอำพันธ์, ดวงตา ตุงคมณี, หนู สุวรรณประกาศ


วัยนี้ไม่มีเบรค ช่อง 3 ปี 2536 ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, นาตยา จันทร์รุ่ง, วิทิต แลต, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, เกียรติศักดิ์ อุดมนาค, ไบรอัน วัชโรบล, จุรี โอศิริ, เมตตา รุ่งรัตน์, จันทนา ศิริผล


วัยฝัน วันรัก ช่อง 7 ปี 2536-37 (กันตนา)


วัยฝัน วันรัก ช่อง 3 ปี 2545 เจนนิเฟอร์ โปลิตานนท์, ภคิน โพธิ์ปริสุทธิ์, ชโนทิศ ราชุรัชต, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ


วัยระเริง ช่อง ITV ปี 2544 พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร


วัยร้ายเฟรชชี่ ช่อง 3 ปี 2545 (เมจิค) ริว-อาทิตย์ ตั้งสวัสดิรัตน์, อภิเชษฐ์ กิตติกรเจริญ, วรเวช ดานุวงศ์, ลัคนา หวงมณีรุ่งโรจน์, นาตาลี เดวิส, ไพลิน พิจิตอำพล, มานิดา เรืองศรี, รวิช พงษ์วานิช, ยุคลธร พินิจ, นพชัย มัททวีวงศ์


วัยร้าย ไฮสคูล ช่อง 3 ปี 2544 (เมจิค) ริว -อาทิตย์ ตั้งสวัสดิรัตน์, อภิเชษฐ์ กิตติกรเจริญ, วรเวช ดานุวงศ์, ลัคนา หวงมณีรุ่งโรจน์, นาตาลี เดวิส, ไพลิน พิจิตอำพล, มานิดา เรืองศรี, รวิช พงษ์วานิช, ยุคลธร พินิจ, นพชัย มัททวีวงศ์


วัยรุ่น…วุ่นอยู่แล้ว ช่อง 7 ปี 2537 (กันตนา) สายฟ้า เศรษฐบุตร


วัยรุ่นสุดหรรษา เอ๋-อัจฉรา ทองเทพ


วัยอลวน ช่อง 3 ปี 2530 ตฤณ เศรษฐโชค, เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมควร กระจ่างศาสตร์


วัยอลเวง ช่อง 7 ปี 2550 (ดีด้า) เขตต์ ฐานทัพ, มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, ศราวดี เพิ่มสินทวี


วัลลี ช่อง 3 2531 ยุ้ย-ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี


วายร้าย ยอดรัก (กันยามาส) ช่อง 3 ปี 2549 (เมคเกอร์ กรุ๊ป) ชาคริต แย้มนาม, หยาดทิพย์ ราชปาล, กรรชัย กำเนิดพลอย, นวดี โมกขะเวส, สันติสุข พรหมศิริ, ธัญญา โสภณ, กลศ อัทธเสรี, นพชัย มัททวีวงศ์, วรรณษา ทองวิเศษ, ปีเตอร์ ไมอ๊อกซิ


วายร้าย วัยรัก ช่อง 3 ปี 2541 (ทีวี ธันเดอร์) อธิชาติ ชุมนานนท์, ขิง-ทัศนพรรณ สิริสุขะ


วายุภัคมนตรา (แพรณัฐ) ช่อง 3 ปี 2553 (แอค-อาร์ต) บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, มาร์กี้-ราศรี บาเล็นซิเอก้า, อธิชาติ ชุมนานนท์, คิมเบอร์ลี แอน เทียมศรี, ณเดชน์ คูกิมิยะ, อุรัสยา เสปอร์ปันด์, ปริญ สุภารัตน์, ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, ปวีณา ชารีฟสกุล, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สมเล็ก ศักดิกุล, อุดม ชวนชื่น, ดนัย จารุจินดา, สรวิชญ์ สุบุญ, มาวิน ทวีผล, อดิศร อรรถกฤษณ์, ตรีพล พรมสุวรรณ, สุมนรัตน์ วัฒนาเศลารัตน์, อเล็กซานดร้า สติเบอร์ก, ปาจรีย์ ณ นคร, บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ, เบญจพล เชยอรุณ, จั๊กกะบุ๋ม, อุษณีย์ พึ่งป่า, ฐิการินทร์ ยอดธนาสวัสดิ์, สุชัญญา โยธิกุล, กัญญ์พัสวี ตั้งมั่นคงวรกูล, ด.ญ. สุพัชชา มงคลจิตตานนท์, ด.ช. ทัศน์พล วิวิธวรรธ์, จุฬา ศรีคำมา (ออกอากาศ 10 ธ.ค. 2553 ศ-ส-อา)


วิญญาณพิศวาส ช่อง 5 ปี 2544 จอห์น รัตนเวโรจน์, เชอรี่ ผุงประเสริฐ, ดาหวัน สิงห์เสวี


วิญญาณหรรษา (สุทธินันท์ ศรีชัยศักดิ์) ช่อง 3 ปี 2545 (อาร์เอส) ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, เด็บบี้ บาซู เวชชาชีวะ, คงกระพัน แสงสุริยะ, กมลา กำภู ณ อยุธยา, ดาหวัน สิงห์วี, เชษฐวุฒิ วัชรกุล, ธเนศ ฉิมท้วม, เดือนเต็ม สาลิตุล, อานนท์ สุวรรณเครือ, สุรัตนา คล่องตระกูล


วิญญาณหฤหรรษ์ (ชูวงศ์ ฉายะจินดา) ช่อง 3 ปี 2548 (เอ็กแซ็กท์) พัสสน ศรินทุ, ธัญญาเรศ รามณรงค์, สันติสุข พรหมศิริ, รัญญา ศิยานนท์, ไอริณ ศรีแกล้ว, ชุติมา นัยนา, วาเนสซ่า บีเวอร์, ทัตพงศ์ พงศ์ทัต, ต๊อก-ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ


วิมานกุหลาบ (พิมพ์ทอง) ช่อง 3 ปี 2544 (ทีวี ธันเดอร์) อธิชาติ ชุมนานนท์, นาเดีย นิมิตวานิช, อริศรา วงษ์ชาลี, นภัทร ปัทมสิงห์ฯ, นิออน อิศรา, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ดิลก ทองวัฒนา, เศรษฐา ศิระฉายา, ดวงตา ตุงคะมณี, อภิชาติ หาลำเจียก, เกรียงไกร อมาตยกุล, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, สุมาลี ชาญภูมิดล, กษมา นิสสัยพันธ์, วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ


วิมานคนบาป (หมอหยอง) ช่อง 9 ปี 2527 อนุสรณ์ เดชะปัญญา, พรพรรณ เกษมมัสสุ, ธำรง วิจิตสาร, ดวงตา ตุงคมณี, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง


วิมานดิน (วราภา) ช่อง 3 ปี 2546 (อาลาดิน ณ บางกอก) ภัทราวดี มีชูธน, ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, เขตต์ ฐานทัพ, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, เพ็ญพักต์ ศิริกุล, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, อาภาพร กรทิพย์, ภุมวารี ยอดกมล, มณฑล ปริวัฒน์, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, กิตติพงศ์ ทุมวิภาต, ทัตพงศ์ พงศทัต, สุดา ชื่นบาน, มนัสวี กฤตานุกูลย์, สุรางคนา สุนทรพนาเวช, วิชัย จงประสิทธิ์พร


วิมานทราย (จามรี พรรณชมพู) ช่อง 5 ปี 2548 (เอ็กแซ็กท์) ชาคริต แย้มนาม, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, พนมกร ตังทัตสวัสดิ์, พิชญ์นาฎ สาขากร, นิธิชัย ยศอมรสุนทร, วาสนา สิทธิเวช, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, อชิตะ สิกขมานา, ชาญชัย วราวิทยา, ณชวนนท์ เหาตะวานิช


วิมานไฟ (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 4 สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, นันทวัน เมฆใหญ่, กนกวรรณ ด่านอุดม, ศันสนีย์ สมานวรวงศ์

ช่อง 9 ปี 2523-24 พิศาล อัครเศรณี, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, เดือนเต็ม สาลิตุล, ศรีอาภา บางนารถ

ช่อง 3 ปี 2533-34 ฉัตรชัย เปล่งพานิช, จริยา สรณะคม, ชุดาภา จันทเขตต์, รัชนก พูลผลิน, รอน บรรจงสร้าง, พลรัตน์ รอดรักษา, ธารา ว่องตระกูล, อรชุน นิลทลักษณ์, ธิติมา สังขพิทักษ์, วันทนา ลัทธะพาณิชย์, ศานติ สันติเวชชกุล, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, ทมยันตี ศรีสัตตบุษย์, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, สุกัญญา นาคสนธิ์, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์, อภิชาติ รัตนถาวร

ช่อง 5 ปี 2548 (เอ็กแซ็กท์) — ใช้ชื่อเรื่อง เล่ห์ภุมเรศ — ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, นุสบา ปุณณกันต์, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, อรจิรา แหลมวิไล, มนตรี เจนอักษร, ดิลก ทองวัฒนา, ศราวุธ นวแสงอรุณ, รุ่งเรือง อนันตยะ, สมภพ เบญจาธิกุล, เมตตา รุ่งรัตน์, จอย ชวนชื่น, สุรางคณา สุนทรพนาเวศ, สมชาติ ทรงกลด, ปริยา วงษ์ระเบียบ, พรพรรณ อัครขจรฤทธิ์์


วิมานมะพร้าว (แก้วเก้า) ช่อง 7 ปี 2537 (ดาราวิดีโอ) ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ชฎาพร รัตนากร, นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร, ติ๊ก ชิโร่, รุ้งทอง ร่วมทอง, อินทิรา สิริยุธอาคม, ปัญญา นิรันดร์กุล, กำธร ทัพคัลไลย, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง, อาภาพร กรทิพย์, ทองขาว ภัทรโชคชัย, ชาลี ยมาภัย, เมตตา รุ่งรัตน์


วิมานมังกร (สิริพิรี) ช่อง 7 ปี 2551 (เป่า จิน จง) ธนา สุทธิกมล, เขมนิจ จามิกรณ์, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, พศิน เรืองวุฒิ, นพพล โกมารชุน, ฝันดี – ฝันเด่น จรรยาธนากร, นันทิยา ศรีอุบล, รุ้งลดา เบญจมาธิกุล, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, สุภัสสร มามีเกตุ, จุรี โอศิริ, รัชนี ศิระเลิศ, โอลิเวอร์ บีเวอร์, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, ปริญญ์ วิกรานต์, เขมชาติ เตโชชัชวาล, วิยะดา อุมารินทร์, ขวัญภิรมย์ หลิน, ไกรลาศ เกรียงไกร, ออนัธต์ ปลัดสงคราม, ด.ญ. ปัณฑารีย์ เตียรภ์สุวรรณ, ด.ช. ณัฐปรมัตถ์ ปิติธนสารสมบัติ, สายัณห์ ดอกสะเดา


วิมานเมขลา (กันยา กุมารี) ช่อง 7 ปี 2542 (กันตนา) จอนนี่ แอนโฟเน่, แคทรียา อิงลิช, เมทนี บูรณศิริ, เมย์ เฟื่องอารมย์, พิชชาภรณ์ รัตนานนท์, ฝันเด่น จรรยาธนากร, ดวงตา ตุงคะมณี, รุจน์ รณภพ, กฤตย์ อัทธเสรี, ธงชัย ประสงค์สันติ, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, วิทิต แลด, ศิริพิชญ์ กฤษณเศรณี, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ประวีณา ชารีฟสกุล, กรุณา มอริส, ด.ญ. เอลมิลา นานา


วิมานไม้ฉำฉา (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 3 ปี 2530 นาถยา แดงบุหงา, ดิลก ทองวัฒนา, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, ธำรง วิจิตสาร


วิมานลวง ช่อง 5 ปี 2538 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์) เล็ก ไอศูรย์, นาตยา จันทร์รุ่ง


วิมานสลัม (ณรงค์ จันทร์เรือง) ช่อง 7 ปี 2538 เคิร์ก โรฮ์ลิงค์, เอ๋-อัจฉรา ทองเทพ, วิทิต แลต, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, ฉันทนา กิติยาพันธ์, สุทธิจิตร วีรเดชกำแหง, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ถนอม นวลอนันท์, อมรา อัศวนนท์, สมยศ เปรมอนันต์, ดามพ์ ดัสกร, เกษริน พูนลาภ, จันทนา ศิริผล, ศิริยา นฤนารถ, ชาลี ยมาภัย, รจิต ภิญโญวนิช, ชโลธร เกิดกำจร, รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์, สุมณฑณี ศิริผล, ศิรินุช เพชรอุไร, ไอดา เชษวัฒน์, สมศักดิ์ รัตนกุล, กฤษณะ รัตนกุล, สมาน เลิศวิไล (ละครสั้นปากกาทองมินิซีรี่ย์)


วิมานสังกะสี ช่อง 9 ปี 2532 ชนาภา นุตาคม


วิมานอลเวง ช่อง 3 ปี 2520 ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, สมภพ เบญจาธิกุล


วิวาห์พาวุ่น (อาริตา) ช่อง 3 ปี 2546 (ละครไท) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ดอม เหตระกูล, รามาวดี สิริสุขะ, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, สโรชา วาทิตตพันธ์


วิวาห์ว้าวุ่น (ทองเอก) ช่อง 3 ปี 2553 (กู๊ด ฟีลลิ่ง) ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, อารยา เอ ฮาร์เก็ต, รวิชญ์ เทิดวงศ์, สุนิสา เจทท์, สรวิชญ์ สุบุญ, รัตนารัตน์ เอื้อทวีกุล, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, พรรณชนิดา ศรีสำราญ, ดิลก ทองวัฒนา, สาวิตรี สามิภักดิ์, ภัสสร บุญยเกียรติ, สมบัติ ขจรไชยกุล, ฝันดี-ฝันเด่น จรรยาธนากร, ศิวดล จันทนเสวี, ปาจรีย์ ณ นคร, ด.ญ. ชาร์เลท วาศิตา แฮเมเนา, ยุทธนา บุญอ้อม, เจสัน ยัง, พีรพล เอื้ออารียกุล, ปวีณา ตันฑ์ศรีสุโรจน์


วิวาห์ วิวาท ช่อง 3 ปี 2538 ไมเคิล พูพาร์ท, อุ้ม-สิริยากรณ์ พุกขเวส (ร้อยรสบทละคร)


วิวาห์สลับรัก (โสภี พรรณราย) ช่อง 3 ปี 2545 (โนพร็อบเล็ม) วิลลี่ แมคอินทอช, แองจี้ เฮสติ้งส์, ชาเลต ฮิลเดอบรานด์, นาเดีย นิมิตรวานิช, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, มาริสา สัมฤทธิ์สุข, ภารดี อยู่ผาสุข, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อลิษา ขจรไชยกุล


วิวาห์อลเวง ช่อง 3 ปี 2545


วิวาห์อลเวง (อาริตา) ช่อง 7 ปี 2550 (ดาราวิดีโอ) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, วรัทยา นิลคูหา, เคลลี่ ธนะพัฒน์, ธัญสินี พรมสุทธิ์, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, สุภัสสร มามีเกตุ, รัชนี ศิระเลิศ, ทรงวุฒิ ศรีเชิดชูธรรม


วิหคโสภา (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 3 ปี 2527 ชลิต เฟื่องอารมย์, สะอาด เปี่ยมพงษ์ศานต์, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, ธิติมา สังขพิทักษ์


วิหคหลงรัง ช่อง 3 ปี 2526 เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เรวัติ พุทธินันท์, ปรัชญา อัครพล, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ขวัญชนก อุ่นเรือน, ยมนา ชาตรี, ดวงตา ตุงคะมณี


วีรกรรมทำเพื่อเธอ (ภูรีพงษ์) ช่อง 3 ปี 2549 (แอค-อาร์ต) รวิชญ์ เทิดวงศ์, ลลิตา ปัญโญภาส, กฤษฎา พรเวโรจน์, ตะวัน แซ่ตั้ง, สุประวัติ ปัทมสูต, พิศาล อัครเศรณี, เศรษฐา ศิระฉายา, อรัญญา นามวงศ์, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, กัณฑรัชต์ สายสุดใจ, ค่อม ชวนชื่น, ชนิตา เรืองวิริยะ, นิลุบล อมรวิทวัส, พิมพ์สิริ สุทธิเชื้อนาค, สกาวเดือน วชิรบรรจง


วีรชนคนกล้า พระเจ้าพรหมมหาราช ช่อง 5 ปี 2552 (กันตนา) ศรราม เทพพิทักษ์, อรัชมน รัตนวราหะ, มาลีอร ศรแผลง, อนุสรา จันทรังสี, ดิลก ทองวัฒนา, นภัสกร มิตรเอม, ธราธิป สีหเดชรุ่งชัย, จงเจต วัชรานันท์, สมภพ เบญจาธิกุล, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, ชยกร ชุติวรทาวงพงศ์, สกลเดช อัชรวรานนท์, ประสงค์ งามภัทรวรกุล, กฤษณ์ สุวรรณภาพ, ณัฐวุฒิ วันเสาร์, ธนภัทร สีงามรัตน์, กฤษฎา พัชรพิพัฒน์, เจษฎาพล ฉิมพลี, อรศิริ ขุนราชอาญา, อริยาภรณ์ นาคสวัสดิ์


วีรชนคนกล้า จอมนางจามเทวี ช่อง 5 ปี 2552 (กันตนา) วรัทยา นิลคูหา, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, ขวัญฤดี กลมกล่อม, พลรัตน์ รอดรักษา, ไชย ขุนศรีรักษา, ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, อาภัสสรา อินทร์ตลาดชุม, จารุวรรณ สุนันท์, พัฒนะ พันธ์เทวะ, ติ๊ก บิ๊กบราเธอร์, ธรรมลักษณ์ ตระกูลโชคดี, ชุมพร เทพพิทักษ์, รสริน จันทรา


วีรบุรุษกองขยะ (อนัญจนา) ช่อง 7 (ดีด้า) นวพล ภูวดล, บัณฑิตา ฐานวิเศษ, ชินมิษ บุนนาค, ดวงดาว จารุจินดา, อรรถชัย อนันตเมฆ, สรวงสุดา ศรีธัญรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ชาลี กรรณสูต, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, ปิยะมาศ โมนยะกุล, สินีนาฏ โพธิเวส, มารศรี อิศรางกูรฯ, เยาวเรศ นิสากร, วิไลลักษณ์ ไวงาน, ศุภชัย เธียรอนันต์, มนทิพย์ พันธ์เพ็ง, วัลภา พรหมนวล, ด.ช. อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์


วีรบุรุษทุ่งดินดำ (เสือคาบดาบ) ช่อง 9 ปี 2552 (ทีวี ธันเดอร์) อัฏษฎาวุธ เหลืองสุนทร, ภัครมัย โปตระนันท์, พิศาล ศรีมั่นคง, สาวิตรี สุทธิชานนท์, วรุฒ วรธรรม, สุพจน์ จันทร์เจริญ, เจมี่ บูเฮอร์, เกริก ชิลเลอร์, ศิระ แพทย์รัตน์, ฐิตินันท์ สุววรณศักดิ์, นภัทร สงวนวงศ์, ใส เชิญยิ้ม, เจี้ยวจ๊าว เชิญยิ้ม, เล็ก เชิญยิ้ม


วีรบุรุษนาแก ช่อง 3 ปี 2530-31 อนุสรณ์ เตชะปัญญา, ขวัญฤดี กลมกล่อม, นาถยา แดงบุหงา (จากเรื่องราวของ พ.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส)


วุ่นนักรักข้างตลาด (นภชล จากนิยายเรื่อง วุ่นนักรักเฉพาะกิจ) ช่อง 9 ปี 2553 (บริษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จำกัด) แบงค์-อธิกิตติ์ พริ้งพร้อม, เบลล์-มนัญญา ลิ้มเสถียร, ตี๋-วิวิศน์ บวรกีรติขจร, พะแพง-ศุภรดา เต็มปรีชา, บลู-เอลิกา พลอยอัมพร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุปราณี เจริญผล, จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม, เจเน็ต ลัดดา, ปุ้ย-สุขพัฒน์ โล่ห์วัชรินทร์, ต่อ เตชธุวานันท์, ชุติมา ทั่งศรี


วุ่นวาย สบายดี (ชมัยภร แสงกระจ่าง) ช่อง 3 ปี 2555 (บางกอกดราม่า) สราวุธ มาตรทอง, ศรีริต้า เจนเซ่น, สาริน บางยี่ขัน, อิสรีย์ สงฆ์เจริญ, พิศาล อัครเศรณี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อาภาภรณ์ นครสวรรค์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, รวิช ไรวินท์, มนัสวี กฤตานุกูลย์, ดารุณี กฤตบุญญาลัย, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, ธงชัย ประสงค์สันติ, สุกัญญา ไรวินท์, เทพฤทธิ์ ไรวินท์, อรุณ ภาวิไล, ศิริวรรณ เฮง, ประไพ สิโนทก, วราภรณ์ บุญนาค, ธิติสรรค์ คาร, กุณฑีรา สัตตบงกช, ฉัตรกนก สิริสิงห์, สิทธิโชค อักษรนันทน์, ต๋อง ชวนชื่น, โก๊ะตี๋ อารามบอย, สีเทา เพ็ชรเจริญ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ปอง จุลทรัพย์, อัมพร ปานกระโทก, สุนิสา สุขบุญสังข์, อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, เมสิณี แก้วราตรี (ออกอากาศ 15 พ.ค. 2555 จ-อ-พ)


เวทีนี้มีปัญหา(มาก) ช่อง 7 ปี 2530


เวลาในขวดแก้ว (ประภัสสร เสวิกุล)
ช่อง 3 ปี 2535 (เมคเกอร์ กรุ๊ป) แอน ทองประสม, สมชาย เข็มกลัด, จรัล มโนเพ็ชร, ปวีณา ชารีฟสกุล

ช่อง 3 ปี 2543 (ชาโดว์) ธนา สุทธิกมล, อลิชา ไล่ศัตรูไกล, ฌัชฌา รุจินานนท์

ช่อง true4u ปี 2558-59 (ชาโดว์) เต๋า-เศรษฐพงษ์ เพียงพอ, ใบเตย-สุวพิชญ์ ไตรพรวรกิจ, นัน-สุนันทา ยูรนิยม, เนโกะ-เนรัญชรา เลิศประเสริฐ, แจ็ค-กิตติศักดิ์ ปฐมบูรณา, วงศพัทธ์ ตั้งนิยม, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, ปวีณา ชารีฟสกุล, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, ชรัส เฟื่องอารมย์, วสุ แสงสิงแก้ว, สุธิตา เกตานนท์, ปัทมา ปานทอง, ปิยะดา เพ็ญจินดา, นริสา พรหมสุภา, พิมพ์นารา เอี่ยมอ่อง, อรุณ จันทวงศ์, วีระวิทย์ เหล่าสันติพลวุฒิ, ชลัช กมล, วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ, เมธิกาญจน์ ทองสมิทธิพัฒน์


เวิ้งระกำ (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 7 ปี 2531 (กันตนา) ทูน หิรัญทรัพย์, กาญจนา จินดาวัฒน์, ดวงตา ตุงคะมณี, ชลิต เฟื่องอารมย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ส. อาสนจินดา, มารศรี อิศรางกูรฯ, เทิดพร มโนไพบูลย์, สุมาลี ชาญภูมิดล, ณัฐนี สิทธสมาน, สุชาดา อีแอม


แววมยุรา (พนมเทียน)
ช่อง 9 ปี 2519 พิศาล อัครเศรณี, กนกวรรณ ด่านอุดม

ช่อง 5 ปี 252X ……….

ช่อง 7 ปี 2532 (ดาราวิดีโอ) พร้อมพงษ์ นพฤทธิ์, อภิรดี ภวภูตานนท์, มณีนุช เสมรสุต

ช่อง 5 ปี 2537 (อัครเศรณี โปรดักชั่น) วรุฒ วรธรรม, กมลชนก โกมลฐิติ, ตฤณ เศรษฐโชค, นิออน อิศรา, ศักราช ฤกษ์ธำรง, มณีรัตน์ วงศ์จีระศักดิ์, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ชลิต เฟื่องอารมย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ไกลใกล้ ติสโส, พันสิรา พงษ์ภัทรา, เด่น ดอกประดู่, เป็ด เชิญยิ้ม, การันต์ กิตติราช, ตรีนุช ทิมเจริญ, พิชิต พัสมร, วิทวัส ศุภสมุทร, สุจิตรา ประทุมเพ็ชร, รอง เค้ามูลคดี, กฤษณ์ ศุกระมงคล

ช่อง 3 ปี 2555 (เวฟ มีเดีย เวิลด์) ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, มารี เบิร์นเนอร์, จาตุรงค์ มกจ๊ก, พิศาล อัครเศรณี, อนุชิต สพันธุ์พงษ์, ภพธร สุนทรญาณกิจ, โชติกา วงศ์วิลาศ, ปิยะ วิมุกตายน, เฉลิมศักดิ์ แย้มขะมัง, นิวเคลียร์-หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์, นุชนันทน์ อรัณยะนาค, ปชาบดี ตัณฑปุตตะ, ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด, สมภพ เบญจาธิกุล, นวลปรางค์ ตรีชิต, เกริก ชิลเลอร์, ศรัณย์ธรณ์ ระสินานนท์, มาวิน ทวีผล, เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง, กิจเกษม เมคเฟดเดน, พุฒิชัย เกษตรสิน, ปริศนา กล่ำพินิจ, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, น้องเคนโด้ เตชิต, ชานนท์ สมฤทธิ์, ดาราธิป เพียรวัจนธรรม (ออกอากาศ 22 เม.ย. 2555 ศ-ส-อา)


แว่วเสียงซอ ช่อง 7 ปี 2529 (ดาราวิดีโอ) โกวิท วัฒนกุล, สุรัตนา ข้องตระกูล, อุทุมพร ศิลาพันธ์


แว่วเสียงซึง (อนัญจนา) ช่อง 7 ปี 2549 (ฮั้ง มโนก้า) ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, พิชชา อาภากาศ, ธีระพงษ์ เหลียวรักวงศ์, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, สุรัตนา ข้องตระกูล, นงนภัส พาศิรายุธ, ณัฐพงษ์ ศิริสวัสดิ์, พิศมัย วิไลศักดิ์, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, พิมพ์พร จงอุทัยไพศาล, ณัฐนี สิทธิสมาน, คมกฤช ยุตติยงค์, น้ำเงิน บุญหนัก, สุนันทา ยูรนิยม, จีระพัฒน์ สินสนอง, วาสนา วรวิทย์

Advertisements