ล ลิง ♥

ลมจำแลง ช่อง 5 ปี 2526 ฉัตรชัย เปล่งพานิช


ลมต้นฤดูฝน (วรรณสิริ) ช่อง 7 ปี 2536 หรือ 37 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) วีรยุทธ รสโอชา, ปัทมา ปานทอง (ละครสั้นปากกาทอง)


ลมรัก ช่อง 7 ปี 2525-26 (ดาราฟิล์ม) อัศวิน รัตนประชา, เกษศริน พูนลาภ


ลมหวน (โสภาค สุวรรณ)
ช่อง 5 ปี 2523 (รัชฟิล์ม)

ช่อง 3 ปี 2549 (ทีวีซีน) อธิชาติ ชุมนานนท์, พรชิตา ณ สงขลา, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, โชกุน สันธนะพานิช, พิศมัย วิไลศักดิ์, รัญญา ศิยานนท์, มณีนุช เสมรสุต, โจโจ้ ไมอ๊อคซิ, ฝันดี จรรยาธนากร, ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์, สุรางคนา บุตรานนท์, อลิษา ขจรไชยกุล, จรรยา ธนาสว่างกุล, ศุภศร สุขเกษม, กรุณา มอริส, สมชาย ทรงกลด, อัศนัย เทศทะวงศ์


ลมหายใจไม่เคยแพ้ ช่อง 7 ปี 2532-33 (กันตนา) จอนนี่ แอนโฟเน่, เอ๋-มณีรัตน์ วงศ์จิรศักดิ์, แอน-นิออน อิศรา


ลมหายใจสีขาว ช่อง 3 ปี 2528 ดวงตา ตุงคะมณี, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ธีรภัทร ธนะภูมิ, ธงชัย ประสงค์สันติ


ลมหายใจสุดท้าย ช่อง 5 (รัชฟิล์ม) พรพรรณ เกษมมัสสุ


ล่องเรือหารัก (เพิ่มพูน)
ช่อง 3 ปี 2534 ยอดรัก สลักใจ, ปภัสรา ชุตานุพงศ์

ช่อง 7 ปี 2552 (559 ออนแอร์) เคลลี่ ธนพัฒน์, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์, ดวงดาว จารุจินดา, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ชลิต เฟื่องอารมย์, พนม นพพร, วิยะดา โกมารกุล ณ นคร, ศรุต วิจิตรานนท์, ประถมาภรณ์ รัตนภักดี, เจมี่ บูเฮอร์, ปาริตา โกศลศักดิ์, ศิรชัช เจียรถาวร, มีนาพร วงศ์โฆษวรรณ, กาณจนาพร ปลอดภัย, สมภพ เบญจาธิกุล


ลอดลายมังกร (ประภัสสร เสวิกุล)
ช่อง 7 ปี 2535 (กันตนา) นพพล โกมารชุน, ปรียานุช ปานประดับ, อภิรดี ภวภูตานนท์, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, ปัญญา นิรันดร์กุล, เด่น ดอกประดู่, ทนงศักดิ์ ศุภการ, สัญญา คุณากร, วินิจ เลิศรัตนชัย, สิรคุปต์ เมทะนี, ปริญญ์ วิกรานต์, ศักราช ฤกษ์ธำรง, คุณากร เกิดพันธ์, อนุชา อึ้งวัฒนา, พอพล สุพรรณหงษ์, มาฬิศร์ เชยโสภณ, ณัฏฐพล กรรณสูต, สุรัตนา คล่องตระกูล, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, ทัศนีย์ ชลหวรรณ, รักษ์สุดา สินวัฒนา, จริญญา หาญณรงค์, สมฤทัย กล่อมน้อย, วชิรา เพิ่มสุริยา, มณีรัตน์ วงศ์จีระศักดิ์, วันวิสา ดำขำ

ช่อง 5 ปี 2549 (Exact) ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, บุษกร พรวรรณะศิริเวช, ธัญญา วชิรบรรจง, พล ตัณฑเสถียร, รัฐศาสตร์ กรสูตร, พิมลรัตน์ พิศัลยบุตร, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, อริศรา วงษ์ชาลี, รุ่งเรือง อนันตยะ, ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง, ณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม, ปิยวรรณ จิตณาธรรม, ตี๋ ดอกสะเดา


ละครคน (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 3 ปี 2530 นิรุตต์ ศิริจรรยา, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, อลิส คริสตัน, ทาริกา ธิดาทิตย์, สมภพ เบญจาธิกุล, พิศมัย วิไลศักดิ์, จุรี โอศิริ, ไตรภพ ลิมปะภัทธ์, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, รัญญา ศิยานนท์, นฤมล นิลวรรณ, ปราถนา สัฌชุกร, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, นีรนุช ปัทมสูต


ละครที่รัก ช่อง 5 ปี 2547 แอน ทองประสม, อรรถพร ธีมากร (ละครพิเศษ ลักส์ ดาวค้นดาว)


ละครเมฆ ช่อง 5 ปี 2521 (รัชฟิล์ม) พรพล พีระพัฒน์, สหัสษา ศักดิ์ภูวดล, เด่นนภา พาชีทูล, บัญชา แคล่วคล่อง


ละครเร่ (พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ ยุคล) ช่อง 7 ปี 2535 (ดาราวิดีโอ) สันติสุข พรหมศิริ, กมลชนก โกมลฐิติ, บดินทร์ ดุ๊ก, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง, สิรคุปต์ เมทะนี, รักษ์สุดา สินวัฒนา, เมตตา รุ่งรัตน์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, สีเทา, หวังเต๊ะ-หวังดี นิมา, ระจิต ภิญโญวนิช


ละอองดาว (พนมเทียน)
ช่อง 9 ปี 2519 พิศาล อัครเศรณี, กนกวรรณ ด่านอุดม, อรสา อิศรางกูรฯ

ช่อง 7 ปี 2534 (ดาราวิดีโอ) วรุฒ วรธรรม, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, สัญญา คุณากร, พร้อมพงษ์ นพฤทธิ์, วรรณิศา ศรีวิเชียร, กันตา ดานาว, ไปรมา รัชตะ, พิพัฒน์พล โกมารทัต, จันทนี สิงห์สุวรรณ, สมบัติ เมทะนี, วีรยุทธ รสโอชา, อรุโณทัย จิตตรีขันธ์, สุวดี แสงสา, จารุวรรณ ปัญโญภาส, บุญส่ง ดวงดารา, รักษ์สุดา สินวัฒนา, ชาลี ยมาภัย, ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์, ศศิธร เพชรรุ่ง, อดิเรก จันทร์เรือง, ดวงฤดี พูนพิพัฒน์, ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, วันชัย เผ่าวิบูลย์

ช่อง 5 ปี 2550 (Exact) ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา, อ้อม-พิยดา อัครเศรณี, พล ตัณฑเสถียร, เอ็ม-อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, หยวน-นิธิชัย ยศอมรสุนทร, เป้ย-ปานวาด เหมมณี, จารุวรรณ ปัญโญภาส, อชิตะ สิกขมานา, วัชระ ปานเอี่ยม, มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา, กัญญารัตน์ พิมพ์สวัสดิ์, เอ เชิญยิ้ม, ปริยา วงษ์ระเบียบ, อัศวิน รัตนประชา, รอน บรรจงสร้าง, เรืองฤทธิ์ วิสมล, ปวริสา ศิริวัฒน์


ละอองเทศ (สุภาค์ เทวกุล)
ช่อง 9 ปี 2534 (ดาวเรืองสตูดิโอ) เล็ก ไอศูรย์, ดวงเดือน จิไธสงค์, ทิวลิป นาคสมภพ

ช่อง 3 ปี 2545 พอลล่า เทเลอร์, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, ปีเตอร์ ธูนสตระ, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, อภิชาติ วงศ์กาวี, ศรุตา เรืองวิริยะ, อำภา ภูษิต, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, อรัญญา นามวงศ์, ศรุตา เรืองวิริยะ


ลัดฟ้ามาหารัก (Chances Are) ช่อง 5 ปี 2538 (Exact) สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, รอน บรรจงสร้าง, สินิทรา บุญยศักดิ์, เกริกพล มัสยวานิช, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, มณฑานี ตันติสุข, วสันต์ อุตตมะโยธิน, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, สุเชาว์ พงษ์วิไล, พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์, จตุรบ วิชอาภัย (รีเมคใหม่ใช้ชื่อ ข้ามเวลา หารัก ปี 2554)


ลับแลใจ ช่อง 7 ปี 2526 (ดาราฟิล์ม) อัศวิน รัตนประชา, เกษศริน พูนลาภ, กาญจนา นิ่มนวล


ล่า (ทมยันตี) ช่อง 5 ปี 2537 (Exact) สินจัย หงษ์ไทย, นพพล โกมารชุน, ด.ญ. ทราย เจริญปุระ, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, เล็ก ไอศูรย์, ช่อผกา วิริยานนท์, วิฑิต แลด, กษมา นิสสัยพันธุ์, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, ทองขาว ภัทรโชคชัย, มอริส เค, ธรรมชาติ แฟรเน็ทท์, สมเกียรติ เจริญวัฒน์อนันท์, นัฏฐา ลอยด์, ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, สหัสชัย ชุมรุม, อรนภา กฤษฎี, นภาพร หงสกุล


ลาก่อนน่านเจ้า นาท ภูวนัย, บุษราภรณ์ ธีระทรัพย์


ล่ามัจจุราช ช่อง 9 ปี 2532 (แกรมมี่)


ลางรัก (จุลลดา ภักดีภูมินทร์)
ช่อง 9 ปี 2523 อัศวิน รัตนประชา, รัชนู บุญชูดวง

ช่อง 5 ปี 2535 (กันตนา) ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, ลีลาวดี วัชโรบล, ภัทรา ทิวานนท์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, เวย์น ฟอลโคนเนอร์, นึกคิด บุญสุวรรณ, อมรา อัศวนนท์, วิทยา สุขดำรงค์, มารศรี อิศรางกูรฯ, เดือนเต็ม สาลิตุล, สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, มานพ อัศวเทพ, กาญจนา จินดาวัฒน์, ชลิต เฟื่องอารมย์, อรสา พรหมประทาน, จันทนี สิงห์สุวรรณ, นีรนุช อติพร, อำนวย ศิริจันทร์, ราม ราชพงษ์, สุชีพ ชูชัย, สมสุข ประณต, ดำรงเดช แสงสว่าง, กลศ อัทธเสรี, ภัทรี นวรัตน์, เกศิณี รังษีภักดี, พฤนทร เมธาวรัญญู, นิรมล อิศรางกูรฯ, อภิรัฐ ชลาชล, ด.ช. ปิยะวัฒน์ พรพิบูลย์


ลางลิขิต (กิ่งฉัตร) ช่อง 3 ปี 2544 (ยูม่า 99) ธนากร โปษยานนท์, รามาวดี สิริสุขะ, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, เข็มอัปสร สิริสุขะ, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, นล โปษยานนท์, ชาญชัย วราวิทยา, วัชรเกียรติ บุญภักดี, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ไกรลาศ เกรียงไกร, สีเทา เพ็ชรเจริญ, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, อรสา พรหมประทาน


ลานภุมรา (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 9

ช่อง 3 ปี 2527 ลินดา ค้าธัญเจริญ, สมภพ เบญจาธิกุล, ดิลก ทองวัฒนา, เป็นหนึ่ง ไชยชิต, ดวงตา ตุงคะมณี, สุริยันต์ ปฏิพัทธ์, อรสา พรหมประทาน, ผดุงศรี โสภิตา, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, นิศารัตน์ ศรีนาคาร, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, จารุวรรณ ปัญโญภาส, ราม ราชพงษ์, มารศรี อิศรางกูรฯ, สมควร กระจ่างศาสตร์, อำนวย ศิริจันทร์, ณัฐนี สิทธิสมาน


ลานลูกไม้ (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 3 ปี 2530 ญาณี จงวิสุทธิ์, วทัญญู มุ่งหมาย, ลลิตา ปัญโญภาส, พิศมัย วิไลศักดิ์, ชลิต เฟื่องอารมย์, ดวงตา ตุงคะมณี


ล่าปีศาจ (สันต์ สิราวุธ) ช่อง 3 ปี 2540 (ยูม่า 99) ธนากร โปษยานนท์, บุษกร พรวรรณะศิริเวช, นพชัย มัทวีวงศ์, เข็มอัปสร สิริสุขะ, ทนงศักดิ์ ศุภการ, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, เมธี อมรวุฒิกุล, จิระศักดิ์ แสงโชติ, วัชรเกียรติ บุญภักดี, ชาติชาย งามสรรพ์, มอริส เค, สมบัติ เมทะนี, สรพงษ์ ชาตรี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ไกรลาศ เกรียงไกร, อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, ยุวดี ไทยหิรัญ, ปิยะภาส รักษ์วรรณา, ด.ช. ชลทิศ สุขเจริญ, รามาวดี สิริสุขะ, พิเชษฐไชย ผลดี, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง


ล่าผีปอบ (ณ จันท์ตะวันดาว) ช่อง 3 ปี 2552 (สเต็ป พาวเวอร์ทรี) สราวุฒิ มาตรทอง, พัชรินทร์ จัดกระบวนพล, ณัฐนี สิทธิสมาน, เศรษฐา ศิระฉายา, ภานุเดช วัฒนสุชาติ, ดนัย จารุจินดา, ชิดจันทร์ รุจิพรรณ, ประกาศิต โบสุวรรณ


ลายดอกรัก ช่อง 9 ปี 2527 นพพล โกมารชุน, มยุรา ธนะบุตร, ฤทัยรัตน์ อมตวณิชย์


ลายมนุษย์ (โสภี พรรณราย) ช่อง 3 ปี 2544 (มาสเตอร์ วัน) ชาคริต แย้มนาม, พรชิตา ณ สงขลา, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, เจมี่ บูเฮอร์, วรรธนะ กัมทรทิพย์, ศรุตา เรืองวิริยะ, ชลิต เฟื่องอารมย์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, วรรณิศา ศรีวิเชียร, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สมมาตร ไพรหิรัญ, เคน ฉัตรรังสิกุล, กัณฑรัชต์ สายสุดใจ, เวนย์ ฟอลโคเนอร์


ลายหงส์ (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 3 ปี 2531 (ยุวดี ไทยหิรัญ) สินจัย หงษ์ไทย, นิรุตต์ ศิริจรรยา, พิศาล อัครเศรณี, ชลิต เฟื่องอารมย์, สุประวัติ ปัทมสูต, นัย สุขสกุล, เกรียงไกร อุณหะนันท์


ล่าวิญญาณ ช่อง 7 ปี 2527 (กันตนา) ปิแอร์ เดอ ลาลอง


ล่าสุดขอบฟ้า ช่อง 7 ปี 2545 สวิส เพชรวิเศษสิริ, อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, เบลินดา เจนเซ่น, ราโมน่า ซาโนลารี่, มัณฑนา โห่ศิริ


ลิเก รุ่งฟ้า ดอยสิงห์ ช่อง 3 ปี 2523 บุญเลิศ นาทพินิจ, บุปผา สายชล, วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, พิศมัย วีระวัฒนานนท์


ลิเก๊…ลิเก ช่อง 7 ปี 2546 (เอ็กแซ็กท์) จักรพรรณ์ อาบครบุรี, ภัครมัย โปตระนันท์, สุรวุฑ ไหมกัน, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ชาย เมืองสิงห์, ภัทรา มั่นพิริยะกุล


ลิขสิทธิ์หัวใจ (พัดชา) ช่อง 3 ปี 2548 (ควิซ แอนด์ เควส) ทฤษฎี สหวงษ์, ณปภา ตันตระกูล, โกสินทร์ ราชกรม, ชิดจันทร์ รุจิพรรณ, สุรินทร์ คารวุตม์, ขวัญขิณีย์ (พิมพ์อักษิพร) วินโกมินทร์, พรรณชนิดา ศรีสำราญ, บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, ศิรินุช เพชรอุไร, กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล, ภัทรวรรธน์ นาควิไลโรจน์, นัฏฐา ลอยด์, ปวีณา ชารีฟสกุล, เวย์น ฟอลโคเนอร์, ด.ญ. ซิลิน บุญยิ่ง, สโรชา วาทิตตพันธ์


ลิขิตชีวิต ช่อง 7 ปี 2536 มนฤดี ยมาภัย, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ


ลิขิตพิศวาส (อาริตา)
ช่อง 9 ปี 2534 (ณัฐเดชเอนเตอร์เทนเมนท์) อรรถชัย อนันตเมฆ, ลีลาวดี วัชโรบล, วิทยา สุขดำรงค์, ทัศน์วรรณ เสนีวงศ์ฯ

ช่อง 3 ปี 2550 — ใช้ชื่อเรื่อง ลิขิตกามเทพ — (บรอดคาซท์) แอน ทองประสม, กฤษฎา พรเวโรจน์, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, ศุภมร โคร์นิน, ศิรประภา สุขดำรงค์, มนตรี เจนอักษร, กาญจนา จินดาวัฒน์, ดวงตา ตุงคะมณี, ธัญวิสิฎฐ์ เสียงหวาน, โชติรส แก้วพินิจ, ทัศนาวลัย องอาจอิทธิชัย, วัลวิภา โยคะกุล, ดารณีนุช โพธิปิติ, อรสา พรหมประทาน, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ภัทรา อธิราษฎร์กุล, ต่าย เชิญยิ้ม


ลิขิตฟ้า ชะตาดิน (เค้าโครงเรื่องโดย ปราณประมูล) ช่อง 5 ปี 2555 (เอ็กแซ็กท์) สน ส่งไพศาล, ไมค์-พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล, นพพล โกมารชุน, นุสบา ปุณณกันต์, โม-มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, เฌอเบลล์-ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศช์, ซี-หทัยภัทร สมรรถวิทยาเวช, พิชญา เชาวลิต, พงศ์สิรี บรรลือวงศ์, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ภัสสร บุณยเกียรติ, เด๋อ ดอกสะเดา, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, ปราบ ยุทธพิชัย, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, เคน ลิมกานน, ถนอม นวลอนันต์, ญาณี ตราโมท, ณัฐนี สิทธิสมาน, ชาตรี ชมพู, กลศ อัทธเสรี, นฤมล เปี่ยมพงษ์สานต์ (ออกอากาศ 7 ม.ค. 2555 จ-พฤ)


ลิขิตมาร (เทียนทอง) ช่อง 7 ปี 2536 หรือ 37 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) พลรัตน์ รอดรักษา, ชฎาพร รัตนากร (ละครสั้นปากกาทอง)


ลิขิตรัก ลิขิตเลือด (ศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์, ประโยชน์ สุศรีเจริญสุข) ช่อง 5 ปี 2549 (Exact) ภูธเนศ หงษ์มานพ, อรจิรา แหลมวิไล, พิชญา ศรีเทพย์, สิรินยา บิชอพ, ดิลก ทองวัฒนา, โกวิท วัฒนกุล, ถั่วแระ เชิญยิ้ม, ปราบ ยุทธพิชัย, เหลือเฟือ ม๊กจ๊ก, สมภพ เบญจาธิกุล, ณัฐพงษ์ คล่องสุดใจ, เรืองฤทธิ์ วิสมล, หลักเขต วสิกชาติ, ปัญญาพล เดชสงค์, สิทธิโชค อักษรนันทน์


ลิขิตเสน่หา (พลอยชื่น รื่นสราญ) ช่อง 3 ปี 2554 (กู๊ด ฟีลลิ่ง) สหรัถ สังคปรีชา, มาช่า วัฒนพานิช, เกรท-วรินทร ปัญจกาญจน์, แมท-ภีรนีย์ คงไทย, ด.ช. พีรัชชัย รุมพล, ด.ญ. ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ, ด.ช. เตชิต เหลืองตระการ, สุประวัติ ปัทมสูต, ดวงใจ หทัยกาญจน์, โดโด้-ยุทธพิชัย ชาญเลขา, เอ๋-พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, กุ๊บกิ๊บ-สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย, ดารณีนุช โพธิปิติ, เกริก ชิลเลอร์, พุทธชาด พงศ์สุชาติ, นัฐฐา ลอยด์, จิตตริน กุลกัลยาดี, พีระพล เสนาคุณ, มิตร โมชดารา, ฐิภารินทร์ ยอดธนาสวัสดิ์, อุษณีย์ พึ่งป่า, เจสสิก้า ภาสะพันธุ์, เตชสิทธิ์ ไตรรัตน์ธนากุล, วุฒิวัฒน์ ฐิติจรัสธนโชติ, ฐิติวานนท์ พัทธไพสิฐ, ธนิน มนูญศิลป์, รัฐภูมิ ไข่นาค (ออกอากาศ 26 ต.ค. 2554 พ-พฤ)


ลิขิตหัวใจ (เทพิตา) ช่อง 7 ปี 2549 (เลนีตัส) ภาณุ สุวรรณโณ, วรนุช วงษ์สวรรค์, เกวลิน คอตแลนด์, บวรพจน์ ใจกันทา, ปาลิตา โกศลศักดิ์, ดนัย สมุทรโคจร, นวนันท์ อโนมา, มนตรี เจนอักษร, ปภัสรา เตชะไพบูลย์, วันทนา บุญบันเทิง, เผ่าทอง ทองเจือ, วีรินทร์ เชยอรุณ, ตรีนุช ทิมเจริญ, สุภัทรา ทิวานนท์, การันต์ กิตติราช, กฤษฎา พัชรพิพัฒน์, เมศินี กุลพิชชา, ปิยะมาศ มะชะรา, กาญจนา วงศ์สว่าง, ปฏิพล ไพศาล, ด.ญ. มัฎสิกาญจน์ ทอรี, ขนิษฐา ธีระปัญญา


ลิลลี่สีกุหลาบ (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2554 (กันตนา) ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, จักจั่น-อคัมย์ศิริ สุวรรณสุข, ตะวัน จารุจินดา, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, กรรณาภรณ์ พวงทอง, ธีร์ วณิชนันทธาดา, เหงียน ถิ ย้าง มี, ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์, นิกัลยา ดุลยา, สิทธิพันธ์ กลมเกลี้ยง, ศิรินุช เพชรอุไร, กฤตย์ อัทธเสรี, ฐิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, ธัญนพ ตระกูลโชคดี, เจษยา เวียงเกตุ, เขมจิรา กมุทชาติ, สีดา พัวพิมล, อรรถพร สุวรรณ, จิรพัชร์ อินทรสถิตย์, คนัสนันท์ พุ่มระกา, อรศิริ ขุนราชอาญา, ศิวพงศ์ เผดิมชิต, กิตติพล เกศมณี, ประไพ สิโนทก, นฤมล สิงห์โต, เจมส์ เชิญยิ้ม, ศรีหลอด สีใส (ออกอากาศ 24 มิ.ย. – 29 ก.ค. 2554 รวม 16 ตอน ศ ส อา)


ลุ้นรักทะลุมิติ ช่อง 5 ปี 2541 (Exact) เต๊ะ-ศตวรรษ เศรษฐกร, ไบรโอนี่ รอดโพธิ์ทอง, ลลณี จิรัฐิติเจริญ


ลุย (เสนีย์ บุษปะเกศ) ช่อง 7 ปี 2554 (ดีด้า) วีระภาพ สุภาพไพบูลย์, ยุ้ย-จีรนันท์ มะโนแจ่ม, แตงโม-ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, จั๊กจั่น-อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, เขตต์ ฐานทัพ, เอมมี่-มรกต กิตติสาระ, แซมมี่-ปัณฑิตา เคาวเวลล์, ธันย์ชนก ฤทธินาคา, พล-พูลภัทร อัตถปัญญาพล, อั๋น-พีรวิชญ์ บุนนาค, อู-ภาณุ สุวรรณโณ, แดน-ดนัย สมุทรโคจร, แพร เอมเมอรี่, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, โอริเวอร์ บีเวอร์, ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล, ทองขาว ภัทรโชคชัย, ประกาศิต โบสุวรรณ, เบคิม ฤทธิ์, จักรกฤษณ์ คชรัตน์, ศศินา วิมุตตานนท์, เวนซ์ ฟอลโคเนอร์, ธนพัฒน์ ศรีงามรัตน์, เลิศพร อารยะโกศล, จีรกิตติ์ สุวรรณภาพ, พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ, นภิศา ป้อมเสน, อนันตชัย ไชยสมบูรณ์, นพพร พูลศิริกุล, ภคมน เจริญวโรดม, ชมวิชัย เมฆสุวรรณ, พิชญารัตน์ เกษสำลี, ด.ช. มณฑล สุรวิทย์ธรรมะ, ด.ญ. พรสรวง รวยรื่น, ด.ช. เขมะ วิถี (ออกอากาศ 20 เม.ย. 2554 – 16 มิ.ย. 2554 รวม 18 ตอน จ-อ)


ลูกกรอก ช่อง 5 ปี 2510 (รัชฟิล์ม) ปนัดดา กัลย์จาฤก, ลักขณา รักตะวัต, กรดา โกญจนาท, อรทัย ช่างประหยัด, ด.ญ. พิไลพร เวชประเสริฐ


ลูกของพ่อ ช่อง 5 ปี 2535 (ดีเดย์ เอนเตอร์เทนเมนท์ + Muser Music Service)


ลูกโขน (ธงพระราม) ช่อง 7 ปี 2553 (พอดีคำ) ศรัณย์ ศิริลักษณ์, พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, วินัย ไกรบุตร, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ดวงดาว จารุจินดา, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, กัญญา รัตนเพชร์, พิชยดนย์ พึ่งพันธ์, ศรศิลป์ มณีวรรณ์, ธีรภัทร์ แย้มศรี, ส้มเช้ง สามช่า, ดีใจ ดีดีดี, จิ้ม ชวนชื่น, ประสาท ทองอร่าม, ฐรินดา กรรณสูต, ญาณี ตราโมท, อนุชา ทีรคานนท์ (ออกอากาศ 25 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2553 รวม 9 ตอน)


ลูกคนยาก (จ. ไตรปิ่น) ช่อง 7 ปี 2517 (ดาราฟิล์ม) สุริยา ชินพันธ์, วันทนา บุญบันเทิง, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, น้ำเงิน บุญหนัก


ลูกตาลลอยแก้ว (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2541 (ดาราวีดีโอ) ดนุพร ปุณณกันต์, สุวนันท์ คงยิ่ง, ดวงตา ตุงคะมณี, อรัญญา นามวงศ์, สุรวุฑ ไหมกัน, ชุติพร ทรัพย์เสริมตรี, สุธิตา เกตานนท์, หาญ หิมะทองคำ, สุรางคณา สุนทรพนาเวศ, จันทนีย์ สิงห์สุวรรณ, วชิรพงษ์ บุรพรัตน์, สมฤทัย กล่อมน้อย, ณัฏฐพล กรรณสูต, สิรคุปต์ เมทะนี, ฤทธิ์ ลือชา, ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล, ปณิธาน สังข์ประเสริฐ, นงลักษณ์ แก้วประเสริฐ, นริสา พรหมสุภา, รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์, สมาน มะลิซ้อน, กัญญา สวนสุวรรณ, ด.ช. จีโน่ ชูทส์, ด.ญ. เอเชีย ปทุมแก้ว


ลูกทาส (รพีพร – สุวัฒน์ วรดิลก)
ช่อง 4 ปี 2508 กำธร สุวรรณปิยะศิริ, อารีย์ นักดนตรี, บุศรา นฤมิตร, สมจินต์ ธรรมทัต

ช่อง 3 ปี 2521 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, รัชนู บุญชูดวง, กรรณิกา ธรรมเกษร, จิระวดี อิศรางกูรฯ, เมตตา รุ่งรัตน์, ส. อาสนจิดา

ช่อง ITV ปี 2535 เอกพัน บันลือฤทธิ์, อลิษา ขจรไชยกุล, ปัทมา ปานทอง

ช่อง 5 ปี 2544 (บริษัท ร.ศ. ๒๑๙ พิคเจอร์จำกัด) ฟลุค-เกริกพล มัสยวาณิช, อุ้ม-สิริยากร พุกกะเวส, พลอย-เฌอมาลย์ บุญยะศักดิ์, หนุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย, สถาพร นาควิลัย, สรวงสุดา ลาวัลย์ประเสริฐ, ธัญญา โสภณ, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, ศักราช ฤกษ์ธำรง, สันติสุข พรหมศิริ, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, ชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพิภพ, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ


ลูกทาสในเรือนเบี้ย (หลวงวิจิตรวาทการ) ช่อง 7 ปี 2535 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ชฎาพร รัตนากร (ละครสั้นปากกาทอง)


ลูกทุ่งหารสอง ช่อง 3 ปี 2547 (เรด ดราม่า) ริว-อาทิตย์ ตั้งสวัสดิรัตน์


ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด ช่อง 7 ปี 2545 (คลิก เทเลวิชั่น) ละครสั้น


ลูกปีศาจ (วรรณสิริ) ช่อง 7 ปี 2536 หรือ 37 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) (ละครสั้นปากกาทอง)


ลูกผู้ชาย (ศรีบูรพา) ช่อง ITV ปี 2545 นินนาท สินไชย, สาริน บางยี่ขัน, นุ้ย-สุริจา อรุณพิพัฒน์, กิตติมา วัฒนะนุพงษ์, กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์, สวรส ศรีประทุม, สาวิณี ประการะนัง, ธีระพงษ์ เหลียวรักวงศ์, สถาพร นาควิไล, กิตติคุณ เชียรสงค์, สุรางคณา สุนทรพนาเวช, สิรคุปต์ เมทะนี, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สีเทา เพ็ชรเจริญ, มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธนา


ลูกผู้ชายไม้ตะพด (วรการ – บทโทรทัศน์)

ช่อง 7 ปี 2528-29 (กันตนา)วัชระ สิทธิกุล, อันธิกา อัฏฐ์ประดิษฐ์, ศิริพงษ์ อิศรางกูรฯ, มารศรี อิศรางกูรฯ, สมพล กงสุวรรณ, ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก, ปฐมชัย ชมสีเมฆ, จิตรลดา กัลย์จาฤก, อิสรวดี พงษ์ไพโรจน์, เจน นาทภูมิ, เทอดพร มโนไพบูลย์, โสฬส อรรถศิริ, ไพทูรย์ ปิ๋วสวัสดิ์

ลูกผู้ชายไม้ตะพด (วรการ – พิง ลำพระเพลิง)
ช่อง 7 ปี 2555 (กันตนา) เคลลี่ ธนพัฒน์, ศรัณย์ ศิริลักษณ์, ปริยฉัตร ลิ้มธรรมมหิศร, ธันวา สุริยจักร, ณัฐชา นวลแจ่ม, มิกค์ ทองระย้า, นภัสกร มิตรเอม, ชาติชาย งามสรรพ์, อภิรดี ภวภูตานนท์, วินัย ไกรบุตร, เทวินธวิ์ คุณารัตนวัฒน์, นันทศัย พิศลยบุตร, เวย์น ฟอลโคเนอร์, เลิศพร อารยะโกศล, จิรพัชร์ อินทรสถิตย์, เมธา ชูลาภ, นิรุติ สาวสุดชาติ, สุพจน์, ศิวพงษ์ เผดิมชิต, ธนภัทร สีงามรัตน์, เมฆินทร์ ลาภาวิวัฒน์, เอก ธนากร, ณัฐวุฒิ วันเสาร์ (ออกอากาศ 9 มี.ค. 2555 ศ-ส-อา)


ลูกผู้ชายหัวใจเพชร (รุจิกาญจน์) ช่อง 7 ปี 2545 (กันตนา) จุลจักร จักรพงษ์, กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, ยืนยง โอภากุล, มณฑล จิรา, สาวิกา กาญจนมาศ, เจจินตัย อันติมานนท์, ฝันเด่น จรรยาธนากร, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, กาญจนา จินดาวัฒน์


ลูกผู้ชายหัวใจไม้ฉาก ช่อง 9 ปี 2539 ภัคจีรา วรรณสุทธิ์


ลูกผู้ชายเหยียบฝัน ช่อง 3 ปี 2540 (อาร์เอส) สมชาย เข็มกลัด, สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา


ลูกมาร ช่อง 9 ปี 2532 (แกรมมี่) มาช่า วัฒนพานิช, นพพล โกมารชุน (ละครสั้น)


ลูกแม่ (โบตั๋น)
ช่อง 7 ปี 2528 ปวีณา ชารีฟสกุล, แสงชัย จาดบันเทิง, ดวงตา ตุงคะมณี, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, อนุสรณ์ เดชะปัญญา

ช่อง 7 ปี 2542 ตั๊ก-บงกช คงมาลัย, สุริยัน อัครเศรณี, ภัสสร บุณยเกียรติ, ประถมาภรณ์ รัตนภักดี


ลูกไม้…ไกลต้น (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2543 (ดาราวิดีโอ) แอนดริว เกร็กสัน, สุวนันท์ คงยิ่ง, อารยา เอ ฮาร์เก็ต, สุวัจนี ไชยมุสิก, วิชญะ จารุจินดา, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ชลิต เฟื่องอารมย์, พิราวรรณ ณ นคร, โอลิเวอร์ พูพาร์ต, คนางค์ ดำรงค์หัด, ณัฏฐริฯย์ กรรณสูต, ติ๊ก กลิ่นสี, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ปิยะดา เพ็ญจินดา, ปิยวรรณ จิตณาธรรม, ดอน พฤกษ์พยุง


ลูกไม้เปลี่ยนสี (วัตตรา) ช่อง 3 ปี 2552 (ทีวีซีน) เบนซ์-พรชิตา ณ สงขลา, โฬม-พัชฏะ นามปาน, ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ, กุณณัฎฐ์ กุลปรียะวัฒน์, ราศี บาเลนซิเอก้า, ฐากูร การทิพย์, สโรชา วาทิตตพันธ์, ชินทัพพ์ ศดิศสิทธิ์นนท์, ฐิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์, วิยะดา อุมารินทร์, ไกรลาศ เกรียงไกร


ลูกไม้หลากสี (เทพิตา) ช่อง 7 ปี 2548 (ดาราวิดีโอ) ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, ภูชิสสะ ธนพัฒน์, เอมี่ กลิ่นประทุม, ปุณยาพร พูนพิพัฒน์, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, อติมา ธนเสนีย์วัฒน์, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, ภัสสร บุญยเกียรติ, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, อรรถชัย อนันตเมฆ, ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา, ภูริตา วิจิตรพันธ์, ฉันทชาติ โกสิยพันธ์


ลูกระนาด (ธงสะบัด) ช่อง 7 ปี 2550 (คำพอดี) สุประวัติ ปัทมสูต, สุทธิราช วงศ์เทวัญ, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, นันทศัย พิศลยบุตร, โย่ง เชิญยิ้ม, รสริน จันทรา, เอลิกา พลอยอัมพร, ทรงวุฒิ ศรีเชิดชูธรรม, โก๊ะตี๋ อารามบอย, วันสิริ อ่องอำไพ, จิ้ม ชวนชื่น, กิ๊ฟ โคกคูน, ติ๊ก-ชิโร่, สีเทา เพ็ชรเจริญ, พ่อดม ชวนชื่น, มุกดา ชวนชื่น, น้องจน ชวนชื่น, ดวงแก้ว ลูกท่าเรือ, ด.ช. ศรราม เอนกลาภ, ประสาท ทองอร่าม, ด.ช. กษิดิศ กาววิไล, พัศพงษ์ จิตตธีรโรจน์, ด.ช. ชโยภาส โพธิ์ตรีเพ็ชร, ด.ญ. สุพิชชา มงคลจิตตานนท์


ลูกรัก ลูกชัง (กิตติ อัครเศรณี)
ช่อง 9 ปี 2537 (อัครเศรณีโปรดักชั่น) วรุฒ วรธรรม, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, ไพโรจน์ สังวริบุตร, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ชลิต เฟื่องอารมย์, ญาณี จงวิสุทธิ์, ปนัดดา โกมารทัต, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, ราตรี วิทวัส, ไกรลาศ เกรียงไกร, พันสิรา พงษ์ภัทรา, จารุณี โชติรัตน์, นิค โอโรโน่, ยอดธง เทียนไท, ลูกน้ำ เพิ่มสกุล, อนุชา ชูชื่น, นคร เอี่ยมสอาด, ถวัล แย้มละมูล, พิศมัย วิไลศักดิ์

ช่อง 7 — ใช้ชื่อเรื่อง กากับหงส์ — (อัครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, วฤณดา สมศิริ, ณัฐนันท์ คุณวัฒน์, บดินทร์ ดุ๊ก, ธิติยา นพพงษากิจ, ปิยะมาศ โมนยะกุล, อภิชาติ หาลำเจียก, อมรา อัศวนนท์, ปนัดดา โกมารทัต, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ชลิต เฟื่องอารมย์, เมตตา รุ่งรัตน์, ราตรี วิทวัส, หม่อมเหยิน, เหี่ยวฟ้า สรงทองแก้ว, เหลือเฟือ จ๊กม๊ก, ศศิธร ปิยะกาญจน์, จารุณี โชติรัตน์, พวงผกา ชูบุญ, สิทธิวดี กิตติสิทโธ, เฉลา ประสพศาสตร์


ลูกเลี้ยง ช่อง 9 ปี 2525 สานิตย์ พงษ์มิตร


ลูกสลัม ช่อง 3 ปี 2528 คณิต เขียวเซ็น, ตุ๊กตา จินดานุช, แป้ง จินดานุช, หนึ่ง จินดานุช


ลูกสาวกำนัน (พร น้ำเพชร)
ช่อง 3 ปี 2534 ตฤณ เศรษฐโชค, เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร, เกียรติ กิจเจริญ

ช่อง 7 รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์, ปรายฟ้า สิริวิชชา, สุภาภรณ์ แสงทอง, โชคชัย เจริญสุข, ธนายง ว่องตระกูล, มนตรี เจนอักษร, จิระ จันทร์ทอง, ปภัสรา ชุตานุพงษ์, ชุติมา นัยนา, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, วิทิต แลต, ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, อัจฉรา ทองเทพ, ปณิธาน สังประเสริฐ, เพชร ดาราฉาย, สีหนุ่ม เชิญยิ้ม, พิมพ์พันธ์ บูรณะพิมพ์, สุริยา เยาวสังข์, เมตตา รุ่งรัตน์, หม่อมเหยิน, วนิดา เชิญยิ้ม, สุดหทัย ชมพนา, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, โสรฬ อรรถศิริ, เอทัต สุขโต

ช่อง 3 ปี 2552 (ทีวี ธันเดอร์) ตุ้ย-เกียรติ์กมล ล่าทา, น้ำฝน-พัชรินทร์ จัดกระบวนพล, ณัฐนันท์ จันทรวิโรจน์, ธนิดา กาญจนวัฒน์, วรุฒ วรธรรม, เมทนี บูรณศิริ, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, สุรินทร คารวุตม์, ศิระ แพทย์รัตน์, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, อาภาพร นครสวรรค์, ปณิตา พัฒนาหิรัญ


ลูกสาวเจ้าพ่อ (โสภี พรรณราย) ช่อง 3 ปี 2541 (ชาโดว์) เจมส์-เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์, นุ๊ก-สุทธิดา เกษมสันต์ฯ, จาตุรงค์ โกลิมาศ, ศราวุธ นวแสงอรุณ, เจจินตัย อัธติมานนท์, อุบลวรรณ บุญรอด, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, เขมสรณ์ หนูขาว, เอก โอรี, ปภัสวรรณ ยอดเณร, ครรชิต ขวัญประชา, โกวิท วัฒนกุล, วิศิษฐ์ ยุติยงค์, จันทนา ศิริผล, ระวิน ชุมเกษียณ, ผัดไทย อมรวิทวัส, ศักราช ฤกษ์ธำรง, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, ประกายกาณต์ กอบเกื้อกูล, พูนสวัสดิ์ ธีมากร


ลูกสาวแม่เอ้ย ช่อง 3 ปี 2547 เฌอมาลย์ บุณยศักดิ์, เอ๊กซ์-ฐิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, กัลยณัฐ สีบุญเรือง, กรรชัย กำเนิดพลอย, อัศวิน เมืองสุวรรณ, ณัฐพงษ์ ศิริสวัสดิ์, พรพรหม สายบัว, เอกพัน บรรลือฤทธิ์, เขมกุล เรืองแย้ม, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, นลธวัช พรหมจินดา, ธีระวัฒน์ ทองจิตติ


ลูกหนี้ทีเด็ด (ประยูร วงษ์ชื่น) ช่อง 7 ปี 2548 (โชอิง) ปวริศร์ มงคลพิสิฐ, บัณฑิตา ฐานวิเศษ, จักรมน นิติพน, สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศลารัตน์, ธนพัฒน์ พัฒนภักดี, อัครพล ทองธราดล, ธิดารัตน์ จักรสิงห์โต, เสาวนีย์ พันธุ์ศิริ


ลูกหลง (นันทนา วีระชน) ช่อง 7 ปี 2544 (ดาราวิดีโอ) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, จิ๊บ-คีตภัทร อันติมานนท์, สุวัจนี ไชยมุสิก, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, จักรกฤษณ์ คชรัตน์, บดินทร์ ดุ๊ก, สุภัทธา ทิวานนท์, วรรณษา ทองวิเศษ, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, วันทิพย์ ภวภูตานนท์


ลูกหว้า (ช่อลัดา)
ช่อง ….

ช่อง 7 ปี 2542 (ดาราวิดีโอ) เชสเตอร์ แมคโดนัลด์, พัชราภา ไชยเชื้อ, สุรวุฑ ไหมกัน, วีรยุทธ รสโอชา, สิขรินธาร พลายพฤฒิ, สาวิณี ปะการะนัง, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, แรม วรธรรม, พีรพล จันทรากาศ, ฤทธิ์ ลือชา, ทศวรรณ รัตนธาดา, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, ธัชพล จันวังโส, เกริกพันธ์ งามจิตสุขศรี, วิทย์ มาโบโร่, สุรจิต บุญญานนท์, อนุชา อึ้งวัฒนา, ปณิธาน สังข์ประเสริฐ, สมศักดิ์ รัตนกุล


เล็กใหญ่ไม่เกี่ยว…ขอเอี่ยวด้วยคน (นอร์แมน วีรธรรม) ช่อง 7 ปี 2547 (กันตนา) จอนนี่ แอนโฟเน่, จุลจักร จักรพงษ์, วรรัตน์ สุวรรณรัตน์, เอมี่ กลิ่นประทุม, อรรถชัย อนันตเมฆ, เกริก ชิลเล่อร์, ณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม, สุเชาว์ พงษ์วิไล, มานพ อัศวเทพ, ภัสสร บุญยเกียรติ์


เลขานินทานาย (ดัดแปลงจากเรื่องสั้น ของ มนันยา) ช่อง 3 ปี 2530 มยุรา ธนบุตร, ปัญญา นิรันดร์กุล, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, รัญญา ศิยานนท์


เลขาหน้าใหม่ ช่อง 3 ปี 2539 จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, พรนภา เทพทินกร (ร้อยรสบทละคร)


เลดี้จำแลง ช่อง 3 ปี 2539 จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, มนตรี เจนอักษร, ธิติมา สังขพิทักษ์, ดวงตา ตุงคะมณี, วสันต์ อุตมะโยธิน, นฤมล เปี่ยมพงศ์สานต์, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, ยุวดี ไทยหิรัญ, วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ, นริศรา ปรีชาจารย์ (ร้อยรสบทละคร)


เลดี้ บ้านนา (ฐา-นวดี) ช่อง 3 ปี 2554 (ทีวี ธันเดอร์) อั๋น-วิทยา วสุไกรไพศาล, วิกกี้-สุนิสา เจทท์, ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์, ปจิตรา ภรณ์เจริญ, เพชรลดา เทียมเพชร, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, ดวงตา ตุงคะมณี, วสันต์ อุตตมะโยธิน, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, สุปราณี เจริญผล, ณภัทร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, ณัฐนันท์ จันทรวิโรจน์, เกริก ชิลเลอร์, วีระชัย หัตถโกวิท, แจ็ค เชิญยิ้ม, หมวย ชวนชื่น (ออกอากาศ 10 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2554 รวม 17 ตอน จ-ศ)


เลดี้ฝรั่งดอง ช่อง 9 ปี 2532 (สีบุญเรืองสยามสตูดิโอ) อนันต์ บุนนาค, แทมมี่ แอนด์ชูศรี, อำภา ภูษิต, อรพรรณ เกิดเพชร, พงศ์ธร เจียมจิต


เลดี้มหาชน (สีชาติ) ช่อง 3 ปี 2549 (มาสเตอร์ วัน) ณัฐพล ลียะวณิช, พอลล่า เทเลอร์, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, สโรชา วาทิตตพันธ์, อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์, ดนัย จารุจินดา, ไมค์ กิ่งโพยม, ศานติ สันติเวชชกุล, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ปีเตอร์ ไมอ๊อกซิ, ณภัทร ปัทมสิงห์ฯ, ชนานา นุตาคม, ปวีณา ชารีฟสกุล, สุธิดา ลิ้มวงษ์ทอง, พราวนภางค์ สาครบุตร, สินีนาถ บัวมาศ


เลดี้เยาวราช (ทิพเกสร) ช่อง 3 ปี 2548 (บรอดคาซท์) เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, อธิชาติ ชุมนานนท์, ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ, จินตหรา สุขพัฒน์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล


เล็บครุฑ 30 (พนมเทียน) ช่อง 5 ปี 2530-31 (กันตนา) เอกพันธ์ บันลือฤทธิ์, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, อลิษา ขจรไชยกุล, วจี อรรถไกวัลวที, ส. อาสนจินดา, ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก, อันธิกา อัฏฐประดิษฐ์, เทิดพร มโนไพบูลย์, เจน นาทภูมิ, สันติ รังสรรค์, อิทธิฤทธิ์ สิงห์รัตน์, ฉกาจ ปูตะวนิช, กิตติ ดัสกร, จิตติน ดิษยนิยม, กันทิมา ดาราพันธ์, เอกลักษณ์ อลงกรณ์, วิทยา สุขดำรงค์, ลอรี่ โมนต์, ปรีชา เกตุคำ


เล่ห์กุหลาบ (เพ็ญศิริ) ช่อง 3 ปี 2550 (มาสเตอร์ วัน) วริษฐ์ ทิพโกมุท, หยาดทิพย์ ราชปาล, ดนัย จารุจินดา, เพชรลดา เทียมเพ็ชร, สาวิตรี สามิภักดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, อดิศร อรรถกฤษณ์, สโรชา วาทิตตพันธ์, กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล, อภิสรา ฉวีวงษ์, ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์, ปาณิตา พัฒนาหิรัญ, อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์, สมมาตร ไพรหิรัญ, ศานติ สันติเวชชกุล, พราวนภางค์ สาครบุตร, เบ็ญจสิริ วัฒนา, บุศรา เบ็ญจวัฒน์, วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ


เล่ห์ภุมเรศ (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 5 ปี 2548 (เอ็กแซ็กท์) ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, นุสบา ปุณณกันต์, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, อรจิรา แหลมวิไล, มนตรี เจนอักษร, ดิลก ทองวัฒนา, ศราวุธ นวแสงอรุณ, รุ่งเรือง อนันตยะ, สมภพ เบญจาธิกุล

ช่อง 4 — ใช้ชื่อเรื่อง วิมานไฟ — สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, นันทวัน เมฆใหญ่, กนกวรรณ ด่านอุดม, ศันสนีย์ สมานวรวงศ์

ช่อง 9 — ใช้ชื่อเรื่อง วิมานไฟ — พิศาล อัครเศรณี, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, เดือนเต็ม สาลิตุล, ศรีอาภา บางนารถ

ช่อง 3 ปี 2533-34 — ใช้ชื่อเรื่อง วิมานไฟ — ฉัตรชัย เปล่งพานิช, จริยา สรณะคม, ชุดาภา จันทเขตต์, รัชนก พูลผลิน, รอน บรรจงสร้าง, พลรัตน์ รอดรักษา, ธารา ว่องตระกูล, อรชุน นิลทลักษณ์, ธิติมา สังขพิทักษ์, วันทนา ลัทธะพาณิชย์, ศานติ สันติเวชชกุล, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, ทมยันตี ศรีสัตตบุษย์, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, สุกัญญา นาคสนธิ์, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์, อภิชาติ รัตนถาวร


เล่ห์รตี (พัดชา) ช่อง 5 ปี 2547 (เอ็กแซ็กท์) รัฐศาสตร์ กรสูต, อลิชา ไล่สัตรูไกล, ณวัฒน์ กุลรัตน์รักษ์, กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, กาญจนา จินดาวัฒน์, สรพงษ์ ชาตรี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ตฤณ เศรษฐโชค, สีดา พัวพิมล, ธีรภัทร แก้วเกษ, ชมพูนุช ปิยะภาณี, จอย ชวนชื่น, ศานตมล ปิ่นนัย, อลงกรณ์ สิมะกำธรณ์


เล่ห์ร้าย อุบายรัก (อินตรา) ช่อง 7 ปี 2548 (บ้านละคอน) ชาคริต แย้มนาม, แคทรียา อิงลิช, อุเทน คชน่วม, เมย์ เฟื่องอารมย์, ทูน หิรัญทรัพย์, สุภัทรา ทิวานนท์, อาภาพร กรทิพย์, รุ่งนภา กิตติวัน์, รสริน จันทรา, โจโจ้ ไมอ๊อกชิ, จุรี โอศิริ, สมชาย สามิภักดิ์


เล่ห์ลับ สลับร่าง (นรอินทร์) ช่อง 3 ปี 2546 (บรอดคาซท์) ดอม เหตระกูล, เข็มอัปสร สิริสุขะ, สุวัจนี ไชยมุสิก, วัชรินทร์ ฟรานซิล แองกุส, มอรส เค, ทองขาว ภัทรโชคชัย, ดารณีนุช โพธิปิติ, โกโก้-กกกร เบญจาธิกุล, อดิเทพ ชดช้อย, วิชุดา พินดัม, ชาตรี ชมพู, พีรุตม์ ตุลานันท์, สุทธิพร เมธา, ปฏิพล ศรีภูมิศักด์, ฉัตรพรรณ มรินทระ


เล่ห์เสน่หา (กิ่งฉัตร) ช่อง 3 ปี 2539 (ยูม่า 99) ธนากร โปษยานนท์, สินิทรา บุญยศักดิ์, สายฟ้า เศรษฐบุตร, จุฑามาศ จันทศร, รัชนก พูลผลิน


เลิฟสตรอเบอรี่ ช่อง 3 ปี 2547 (ยูม่า 99) ณัฐพล ลียะวณิช, หยาดทิพย์ ราชปาล, บรรเจิด สันธนะพานิช, ณัฐวรา หงษ์สุวรรณ, ปวีณา ชารีฟสกุล, จิรศักดิ์ แสงโชติ, เผ่าทอง ทองเจือ


เลือกแล้ว…คือเธอ (พงศ์จันทร์) ช่อง 5 ปี 2542 (กันตนา) มณฑล จิรา, ญดา โชติชูตระกูล, เจมี่ บูเฮอร์, เอมี่ กลิ่นประทุม, จุรี โอศิริ, อานัส ฬาพานิช, เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์, มรว. มาลินี จักรพันธุ์, อรนภา กฤษฎี, ชนานา นุตาคม, นวลปรางค์ ตรีชิต, สุปราณี เจริญผล, นพชัย ชัยนาม, พนิดดา นิลรัตน์ฯ, วนิษฐา วัชโรบล, ทอนย่า บูเฮอร์, เมธา ชูลาภ, สหัสนัยน์ พุ่มพระกา, พิลาสินี เจริญจิตต์


เลือดก้อนหนึ่ง (หลวงวิจิตรวาทการ) ช่อง 7 ปี 2535 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, กมลชนก โกมลฐิติ, สิรคุปต์ เมทะนี (ละครสั้นปากกาทอง)


เลือดขัตติยา (ลักษณาวดี)
ช่อง 9 ปี 2521 พิศาล อัครเศรณี, กนกวรรณ ด่านอุดม, ภิญโญ ทองเจือ, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงษ์

ช่อง 3 ปี 2527 ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, วาสนา สิทธิเวช, นพพล โกมารชุน, อุทมพร ศิลาพันธ์, ลลิตา ปัญโญภาส (ไม่ได้ออกอากาศ)

ช่อง 5 ปี 2546-47 (Exact) เจษฎาภรณ์ ผลดี, พิยดา อัครเศรณี, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, กฤช หิรัญพฤกษ์, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, เดือนเต็ม สาลิตุล, ปิยะมาศ โมนยะกุล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วาสนา สิทธิเวช, โกวิท วัฒนกุล, กรุง ศรีวิไล, คมกฤช ยุตติยงค์, ธรรมชาติ แฟรเนทท์, พีรชัย โปษยานนท์, เมตตา รุ่งรัตน์


เลือดเข้าตา (พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร) ช่อง 5 ปี 2538 (กันตนา) จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, สันติสุข พรหมศิริ, อลิสา อินทุสมิต, เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น, ณหทัย พิจิตรา, ณัฐชา สร้อยเงิน, ชัยรัตน์ จิตรธรรม, ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, ไกรลาศ เกรียงไกร, ปรีชา เกตุคำ, ดำรงเดช แสงสว่าง, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, ปราบ ยุทธพิชัย, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ชุลีพร ทรัพย์สำรวย, เจน นาทภูมิ, วิชาญ มีสม, อภิรัฐ ชลาชล


เลือดโจร ช่อง 3 กนกวรรณ ด่านอุดม, ศิริพร วงศ์สวัสดิ์


เลือดทรนง ช่อง 3 ปี 2543 (ชาโดว์) หมอก-ทศพร รถกิจ, แอน-อลิชา ไล่ศัตรูไกล


เลือดในดิน (ไพร วิษณุ) ช่อง 7 ปี 2550 (ฮั้ง มโนก้า) อานัส ฬาพานิช, อุษามณี ไวทยานนท์, พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์, อุษณีย์ วัฒฐานะ, สุคนธวา เกิดนิมิตร, ทัฬห์ อมรบุณยกร, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, จารุวรรณ ปัญโญภาส, อรรถชัย อนันตเมฆ


เลือดรัก เลือดริษยา ช่อง 3 ปี 2540 ซอนย่า คูลลิ่ง, กรรชัย กำเนิดพลอย, ไมเคิล พูพาร์ท (ร้อยรสบทละคร)


เลือดสามสี (เพ็ญศิริ) ช่อง 3 ปี 2548 (ทีวีซีน) ไชยา มิตรชัย, โอ๋-เพชรลดา เทียมเพชร, วราวุธ บูรพชยานนท์, สโรชา วาทิตตพันธ์, พงษพิพัฒน์ คงนาค, รอน บรรจงสร้าง, รัญญา ศิยานนท์, สาริน บางยี่ขัน, พราวนภางค์ สาครบุตร, ศรีหนุ่ม เชิญยิ้ม, บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ, ญาณี ตราโมท, วิชาวีร์ รังค-วร, เอลิกา พลอยอัมพร, ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์, โอลิเวอร์ บีเวอร์, กษมา นิสสัยพันธุ์, พงค์พิพัฒน์ คงนาค, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, อำภา ภูษิต, เบญจสิริ วัฒนา


เลือดสุพรรณ ช่อง 3 พลรัตน์ รอดรักษา, รัญญา ศิยานนท์


เลือดหงส์
ช่อง 5 ปี 2544 (Exact) สันติภาพ สุวรรณพิมพ์, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, ราศี วัชราพลเมฆ, ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, กริช หิรัญพฤกษ์, จารุณี สุขสวัสดิ์, อรัญญา นามวงศ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ฉันทนา กิตติยพันธ์, ณัฐนี สิทธิสมาน, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, ไกรลาศ เกรียงไกร, สมเจตน์ เจริญวัฒน์อนันต์, ไอริณ ศรีแก้ว, ยอดชัย ภัยขยาด

ช่อง 5 ปี 2551-52 — ใช้ชื่อเรื่อง แก้วล้อมเพชร — (Exact) สน ส่งไพศาล, วรรณรท สนธิไชย, กมลชนก เขมะโยธิน, แอริน ยุกตะทัต, ดิลก ทองวัฒนา, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ชัยพล พูพาร์ต, ชยธร เศรษฐจินดา, อุทุมพร ศิลาพันธ์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ณหทัย พิจิตรา, จันทนา ศิริผล, กัญญารัตน์ พิมพ์สวัสดิ์, พศิน ศรีธรรม, ศิวพร พันธรักษ์, สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศลารัตน์, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร


เลื่อมพราย ลายรัก (ดวงตะวัน) ช่อง 3 ปี 2553 (บรอดคาซท์) วิทยา วสุไกรไพศาล, ศรีริต้า เจนเซ่น, ชไมพร จตุรภุช, ดารัณ บุญยศักดิ์, ศรัณยู ประชากริช, พริมรตา เดชอุดม, ดิลก ทองวัฒนา, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, เจนสุดา ปานโต, ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์, พศิน เรืองวุฒิ, สุเมธ องอาจ, ภูดิศ สุริยวงศ์, กานต์ อรุณเรืองสวัสดิ์, ลิลลี่ แม็คกร๊าธ, อณูวรรณ ปรีญานนท์


เลื่อมสลับลาย (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 7 ปี 2526 (กันตนา) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ลินดา ค้าธัญเจริญ, รัชนู บุญชูดวง, วิยะดา อุมารินทร์, เมธี บันเทิง, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ณัฐกานต์ เศรษฐบุตร

ช่อง 3 ปี 2541 (เมกเกอร์ กรุ๊ป) จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, จริยา สรณะคม, หน่อย-บุษกร พรวรรณะศิริเวช, หนุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, สิรคุปต์ เมทะนี, รัชนก พูลผลิน, กนกพร โลศิริ, รุ้งทอง ร่วมทอง, วิมลเลขา ศิริลาวรรณ, เมธี อมรวุฒิกุล, สมภพ เบญจาธิกุล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ปริญญ์ วิกานต์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, อภิชาติ หาลำเจียก


โลกกลมๆ ของ ขนมถ้วย (วิลักษณา) ช่อง 3 ปี 2548 (ยูม่า 99) ด.ช. กฤณ โพธิปิติ, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, จันจิรา จูแจ้ง, รามาวดี สิริสุขะ, พิเชษฐไชย ผลดี, ชนกวนันท์ รักชีพ, เมย์ เฟื่องอารมย์, เมทนี บูรณะศิริ, ยุวดี ไทยหิรัญ, วัชรเกียรติ บุญภักดี, ชลิต เฟื่องอารมย์


โลกทั้งใบให้ นายคนเดียว ช่อง 7 ปี 2543 (อาวอง) สุพจน์ จันทร์เจริญ, ปรารถนา องค์ชัยศักดิ์, ศราวุธ นวแสงอรุณ, อภิชาติ หาลำเจียก, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, อรรถชัย อนันตเมฆ, ไมเคิล เวลส์ซ, สหภาพ วีระฆามินทร์, วัชระ ปานเอี่ยม, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, โอลิเวอร์ บีเวอร์, จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์, อริศรา วงษ์ชาลี


โลกใบเล็ก ช่อง 3 ปี 2526 ชาตรี ชมพู, ธีรภัทร ธนะภูมิ, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, ผกาวลี บุญยะจิตติ, ธงชัย ประสงค์สันติ, ศักดิ์ชัย บุญยะศรีมานนท์


โลกสองใบ ของ นายเดียว (กานต์) ช่อง 7 ปี 2550 (ทริปเปิ้ล ทู) ตะวัน จารุจินดา, อารยา เอ ฮาร์เก็ต, อรวรรษา ฐานวิเศษ, บวรพจน์ ใจกันทา, กอบโชค คล้ายสำริด, สีเทา, ชูเกียรติ เยี่ยมสุข, ชาญณรงค์ ขันทีท้าว, ดารณีนุช โพธิปิติ, เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์, วาสนา สิทธิเวช, นฤมล นิลวรรณ, กานต์ชนิด ชำมะกุล, ธีระวัฒน์ ทองจิตติ, นิรันดร์ ธรรมปรีชา, ปริญญา นราธรรม, จันทร์พร จันทร์ทิพย์, สุธีมนต์ กาญจนศักดิ์ชัย


โลมา กล้าท้าฝัน (สมภพ ผูกพันน้อย) ช่อง 9 ปี 2554 (จีเอ็มเอ็ม) โทนี่ รากแก่น, หนึ่งธิดา โสภณ, ณัชชา จันทพันธ์, กิจเกษม แมคแฟดเดน, สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล, ออม-สุชารัตน์ มานะยิ่ง, คู เป่ยจง, มายด์-ณภศศิ สุรวรรณ, ตี๋ ดอกสะเดา, ปองสิชฌ์ พิศิษฐการ, สมประสงค์ ศรีบัว, สายธาร นิยมกาญจน์, วู้ดดี้-วรวุฒิ อำไพวรรณ (ออกอากาศ 5 มี.ค. – 5 มิ.ย. 2554 รวม 26 ตอน ส-อา)

Advertisements