ร เรือ (๒)

รังนกบนปลายไม้ (ชมัยภร แสงกระจ่าง) ช่อง 3 ปี 2550 (ทีวีซีน) วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, หยาดทิพย์ ราชปาล, พัชฏะ นามปาน, โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว, เศรษฐา ศิระฉายา, นฤมล นิลวรรณ, พิราวรรณ ณ นคร, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อภิรดี ภวภูตานนท์, วิยะดา อุมารินทร์, จิระศักดิ์ แสงโชติ, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, กรุง ศรีวิไล, อำภา ภูษิต, ศิขรินธาร พลายเถื่อน


รังหนาว (ม. มธุการี) ช่อง 3 ปี 2542 (ทีวีซีน) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, อาทิตยา ดิถีเพ็ญ, จารุณี สุขสวัสดิ์, ไมเคิล พูพาร์ท, นีรนุช ปัทมสูต, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, เสาวรส ศรีชาติ, สมบัติ เมทะนี, สุเชาว์ พงษ์วิไล, เยลหลี ริคอร์เดล, เล็ก ไอศูรย์


รัตตมณี ร.ศ. 220 (เค้าโครงเรื่องโดย วราลินี) ช่อง 3 ปี 2547 (ไอแอม โปรดักชั่น) รินลณี ศรีเพ็ญ, อัษฏา พานิชกุล, อภิชาติ พัวพิมล, พลังธรรม กล่อมทองสุข, พุทธธิดา ศิระฉายา, วราวุธ บูรพาชยานนท์, ศิขรินธาร พลายเถื่อน, กาญจนา จินดาวัฒน์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, เคน สตรุทเกอร์, ณัฐนี สิทธิสมาน, วุฒิ คงคาเขต, ลักษณ์ อภิชาติ, คมกฤช ยุตติยงค์, ติ่ง หนองปรือ, เฉลิมศักดิ์ เทียนมณี, กมลพร สมนาม, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, โทนี่ คาร์นี่, พิมพ์แข กุญชรฯ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วันทนา บุญบันเทิง, คารอล สุทัศน์ ณ อยุธยา, ด.ช. อัครพล อังสุภูติพันธ์, ตั๊ก บริบูรณ์, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ, ภูบดินทร์ ภู่สุวรรณ, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สมภพ เบญจาธิกุล, ไปรมา รัชตะ, สินีนาฏ โพธิเวช, สมสุข ประณต


รัตติกาลยอดรัก (พนมเทียน)
ช่อง 3 ปี 2532-33 ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, ปาหนัน ณ พัทลุง, รัญญา ศิยานนท์, ศานติ สันติเวชชกุล, กฤษณ์ ศุกระมงคล, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมพล กงสุวรรณ, พงษ์ผกา พิมลพรรณ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ซูโม่สุ่น, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ, วีระชัย หัตถโกวิท, ท้วม ทรนง, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ราม ราชพงษ์, ผจญ ดวงขจร, วิศิษฐ์ ยุติยงค์, ต่อลาภ กำพุศิริ, ลือศักดิ์ ปาลกะวงศ์ฯ, บุญเกตุ เสงี่ยมงาม

ช่อง 3 ปี 2543 (พรินซ์ โปรดักชั่น) จอนนี่ แอนโฟเน่, แอน ทองประสม, เมทนี บูรณศิริ, พลังธรรม กล่อมทองสุข, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, ดวงตา ตุงคะมณี, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, อุทุมพร ศิลาพันธ์, เกริก ชิลเลอร์, วัชระ ปานเอี่ยม, ทองขาว ภัทรโชคชัย, ฐิติ พุ่มอ่อน, สีเทา เพ็ชรเจริญ, วสันต์ อุตมะโยธิน, เบญจพล เชยอรุณ


รัตนโกสินทร์ (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 7 ปี 2539 (ดาราวิดีโอ) เอกรัตน์ สารสุข, กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา, รชนีกร พันธ์มณี, อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, ดวงดาว จารุจินดา, สรพงษ์ ชาตรี, มนตรี เจนอักษร, สิรคุปต์ เมทะนี, สมฤทัย กล่อมน้อย, พอเจตน์ แก่นเพ็ชร, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, ทองขาว ภัทรโชคชัย, คณิต เขียวเซ็นต์, ธนา สินประสาธน์, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, นุจรินทร์ วงศ์จินดา, ดลยา อมละษเฐียร, ไกรสีห์ แก้ววิมล, จันทนา ศิริผล


รัตนาวดี (พระราชวงศ์เธอ พระองค์เจ้า วิภาวดี รังสิต)
ช่อง 3 ปี 2531-32 ขวัญฤดี กลมกล่อม, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, จุรี โอศิริ, กฤษณ์ ศุกระมงคล, นัย สุขสกุล, ปรารถนา สัชฌุกร, สุประวัติ ปัทมสูต, ตฤณ เศรษฐโชค, หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, ปัญญา นิรันดร์กุล, วรายุฑ มิลินทจินดา


รัน! รักอันตราย ช่อง 5 ปี 2544 (Exact) นิโคล เทริโอ, ศักด์สิทธิ์ แท่งทอง, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, ชนิกา สุจริตกุล, วรยศ บุญทองนุ่ม, ทิพย์อาภา ชื่นประดิษฐ์, แพท (พาวเวอร์แพท), ญาณี ตราโมท, ท๊อป ดารณีนุช, ชลิต เฟื่องอารมย์, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, กล้วย เชิญยิ้ม


รัศมีจันทร์ (ทมยันตี)
ช่อง 3 ปี 2524 สมภพ เบญจาธิกุล, นิภาพร นงนุช, ลินดา ค้าธัญเจริญ, สมควร กระจ่างศาสตร์, ศิริพงษ์ อิศรางกูรฯ, อำนวย ศิริจันทร์, ประวิทย์ ลีลาไว, สุรชาติ ไตรโภค, โสธร รุ่งเรือง, ธวัช มลอำนวย ศิริจันทร์, ประวิทย์ ลีลาไว, สุรชาติ ไตรโภค, โสธร รุ่งเรือง, ธวัช มลศรีวัช


รากนครา (ปิยะพร ศักดิ์เกษม) ช่อง 7 ปี 2543 (ดาราวิดีโอ) ดนุพร ปุณณกันต์, พัชราภา ไชยเชื้อ, วรนุช วงษ์สวรรค์, สหภาพ วีระฆามินทร์, ชไมพร จตุรภุช, บดินทร์ ดุ๊ก, นาท ภูวนัย, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ปราบ ยุทธพิชัย, ปิยะมาศ โมนยะกุล, วชิรา เพิ่มสุริยา, ธรรมชาติ แฟร์เน็ทท์


ราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ช่อง 7 ปี 2542 (บริษัท เจเอสแอล กับ สยามสตูดิโอ) ต้อม-รชนีกร พันธุ์มณี, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, เคน-ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, ญาณี ตราโมท, ฉันทนา กิตติยพันธ์, ทองขาว ภัทรโชคชัย, จรัล มโนเพ็ชร, รอง เค้ามูลคดี, น้อย โพธิ์งาม, กนกวรรณ บุรานนท์, ศรีหนุ่ม เชิญยิ้ม


ราชินีหมอลำ (บุตรรัตน์ บุตรพรหม) ช่อง 3 ปี 2548 (ฮูแอนด์ฮู) ภัทรพล ศิลปาจารย์, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, สันติสุข พรหมศิริ, จินตรา สุขพัฒน์, กมล ศิริธรานนท์, ภัคจิรา วรรณสุทธิ์, รัญญา ศิยานนท์, วรายุท มิลินทจินดา, รอน บรรจงสร้าง


ราตรีพิลาป (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 7 ปี 2536 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) สิริคุปต์ เมทนี, สุวนันท์ คงยิ่ง (ละครสั้นปากกาทอง)


ร่านดอกงิ้ว (นันทนา วีระชน) ช่อง 5 ปี 2536 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์) เล็ก ไอศูรย์, ชไมพร จตุรภุช, วสันต์ กรรณภูติ, วีนัส มีวรรณ, อนิรุต เจริญเดช, สุภินดา อัตถากร, กรรณิการ์ ศิริวงศ์จันทร์, อำนวย ศิริจันทร์, เฉลา ประสพศาสตร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ณัฐนี สิทธิสมาน, สุวิทย์ เวียงสีมา, ตุ๊กตา คงจินดา, สมุย ไกรสุข, วิทวัส ศุภสมุทร, สุบิน แก้วชัง, เสาวณี จิตต์หาญ, กิ่งดาว ดารณี


ร้ายเดียงสา (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2543 (ดีด้า) สวิส เพชรวิเศษศิริ, อารยา เอ ฮาร์เก็ต, ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, พาเมล่า เบาว์เด้น, บุณฑริก ทัสนารมย์, นราวัลย์ นิรัติศัย, อัจฉรา เหลืองสวัสดิ์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, วาสนา สิทธิเวช, ทิชานนท์ นัลตระการ, ชาลี กรรณสูต, สุวัจชัย สุทธิมา, พิพัฒน์พล โกมารทัต, สุดารัตน์ เดชากุล, บริพันธ์ ชัยภูมิ, เทพยุดา ศรีอาภัย, เพ็ญศิริ สุภาพันธ์, รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์, สมาน หินลาด, ศุภาพิชญ์ เจตน์วาที


ร่ายริษยา (กานติมา) ช่อง 3 ปี 2550 (ทีวีซีน) อธิชาติ ชุมนานนท์, เข็มอัปสร สิริสุขะ, พรชิตา ณ สงขลา, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, โกสินทร์ ราชกรม, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, อรสา พรหมประทาน, กลศ อัทธเสรี, ชุดาภา จันทเขตต์, สมมาตร ไพรหิรัญ, ปัญญาพล เดชสงค์, พศิน เรืองวุฒิ, ชนานา นุตาคม, สถาพร นาควิลัย, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, ติ่ง หนองปรือ


รายากูนิง (ทมยันตี) ช่อง TPBS ปี 2551 (กันตนา) นิกัลยา ดุลยา, สรวงสุดา ลาวัลย์ประเสริฐ, จิระวดี อิศรางกูร, มาริออน อัลโฟล์เลอร์, ชาติชาย งามสรรพ์, ทัศนวลัย องอาจสิทธิชัย, ชุมพร เทพพิทักษ์, เวนซ์ ฟอลโคเนอร์, ธรรมลักษณ์ ตระกูลโชคดี, ชัย ขุนศรีรักษา, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, รัตนบัลลังก์ โตสวัสดิ์, พัฒนะ พันธ์เทวะ, เคน สทรุทเคอร์, สรนันท์ ร เอกวัฒน์, ณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม, ชาลิสา บุญครองทรัพย์, ศิริพิชญ์ วิมลโนช, จารุวรรณ สุนันท์, ณัฐชา วิทยากาศ, อุเทน คชน่วม, กนิษฐ์ นรคง, กรองทอง รัชตะวรรณ


ริบบิ้นเขียวกับกล่องกระดาษแดง (ชมัยภร แสงกระจ่าง) ช่อง 7 อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, น้ำฝน-กุณณัฏฐ์ กุลปรียาวัฒน์


ริมฝั่งแม่ระมิงค์ ช่อง 9 ปี 2521 วิไล เพ็ชรเงาวิไล


ริษยา (จุลลดา ภักดีภูมินทร์)
ช่อง 4 สุพรรณ บูรณะพิมพ์, ดวงดาว จารุจินดา, ภิญโญ ทองเจือ, ภาณุวัฒน์ มังคลารัตน์, ศันสนีย์ สมานวรวงศ์

ช่อง 5 ปี 2525 สุพรรณ บูรณะพิมพ์, รัชนู บุญชูดวง, เดือนเต็ม สาลิตุล, วิฑูรย์ กรุณา, ภิญโญ ทองเจือ, สุมาลี ชาญภูมิดล, จิระวดี อิศรางกูรฯ, เฉลา ประสพศาสตร์, อำนวย ศิริจันทร์

ช่อง 7 ปี 2534 (ดาราวิดีโอ) ดวงดาว จารุจินดา, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, วิชชุดา สวนสุวรรณ, บดินทร์ ดุ๊ก, บิลลี่ โอแกน, ชุติมา นัยนา, อังคณา ทิมดี, ดวงใจ หทัยกาญจน์, อภิชาติ หาลำเจียก, วีระชัย หัตถ์โกวิท, บรรเจิดศรี ยมาภัย, น้ำเงิน บุญหนัก, ไชยวัฒน์ อินทรสังขนาวิน

ช่อง 3 ปี 2547 (เมคเกอร์ กรุ๊ป) มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, ลดา เองชวเดชาศิลป์, ชาย-ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ, จ๊อบ-นิธิ สมุทรโคจร, จริยา แอนโฟเน่, พิสมัย วิไลศักดิ์, เกรียงไกร อุณหนันท์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, กมลา กำภู ณ อยุธยา, ณัฐินี สิทธิสมาน, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, แดน เหตระกูล


รุกฆาต (เสนีย์ บุษปะเกศ) ช่อง 7 ปี 2552 (ดีด้า) ณัฐวุฒิ สกิดใจ, วรนุช วงษ์สวรรค์, ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, อนุชิต สพันธ์พงษ์, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, เคลลี่ ธนพัฒน์, ธาวิน เยาวพลกุล, อรจิรา แหลมวิไล, ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล, อรวรรษา ฐานวิเศษ, อินทิรา เกตุวรสุนทร


รุ้งเคียงดาว (รชต) ช่อง 7 ปี 2548 (ฮั้ง มโนก้า) เขตต์ ฐานทัพ, ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, เต้-ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์, เจมี่ บูเฮอร์, ศิววงศ์ ปิยะเกศิน, ศรุต วิจิตรานนท์, เกริก ชิลเลอร์, นงนภัส พาศิรายุธ, กนกอร เจริญลาภวิชโย, ขวัญภิรมย์ หลิน, อลิษา ขจร ไชยกุล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ณัฐพงษ์ ศิริสวัสดิ์, ศาศวัต เสนตา, สมภพ เบญจาธิกุล, พิราวรรณ ณ นคร


รุ้งแต่งสี ช่อง 9 ปี 2532 เมทนี บุรณศิริ


รุ่งทิพย์ (เสนีย์ บุษปะเกศ) ช่อง 7 ปี 2545 (ดาราวิดีโอ) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, กรรชัย กำเนิดพลอย, สุวัจนี ไชยมุสิก, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, ดวงดาว จารุจินดา, จรัสศรี ทิพยศรี, สุภาพร เดชะชมพูเวทย์, ธนภัทร สีงามรัตน์, อภิรดี ภวภูตานนท์, เสกสรร ชัยเจริญ, ณหทัย พิจิตรา, ชลิต เฟื่องอารมย์, เลิศพร อารยะโกศล, วุฒินันท์ ไหมกัน, ยุบข่าน แซงค์, ฉันทชาติ โกสิยพันธ์, แรม วรธรรม, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, นึกคิด บุญทอง, ธนัญธร รัชตะวรรณ


รุ้งระลึกชาติ อรทัย ช่างประหยัด, ด.ญ. พิไลพร เวชประเสริฐ


รุ้งร้าว (กานติมา) ช่อง 3 ปี 2553 (มาสเตอร์ วัน) เบ๊นซ์-พรชิตา ณ สงขลา, อั๋น-วิทยา วสุไกรไพศาล, จริยา แอนโฟเน่, เกรียงไกร อุณหนันท์, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, ภานุเดช วัฒนสุชาติ, ปณิตา พัฒนาหิรัญ, ชนานา นุตาคม, ชัชวาลย์ เพชรวิศิษฐ์, อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์, วิทิต แลต, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, กิตติพล เกศมณี, เกล-วิภาวี ศิริมะณีวัฒนา, บุษรา เบ็ญจวัฒน์, ศานติ สันติเวชชกุล, ปริศนา กล่ำพินิจ, สุรสิทธิ์ เอี่ยมโอภาสวงค์


รุ้ง 13 แวง 101 ช่อง TPBS ปี 2554 มนตรี กตัญญูวรรธนะ, ศุภวิชญ์ มีเปรมวัฒนา, เพ็ญสุภางค์ ดอนท้อม, ด.ญ. ปูชิตา ธีรศักดิภพ, ณัฐพัชร์ แง้เจริญกุล, กนกพล นันทน์โกตานนท์ (เริ่ม 12 เม.ย. – 18 เม.ย. 2554 รวม 3 ตอน จ-พ) …หนึ่งในโครงการ คนเขียนบท ซีรีย์ส์ทีวีไทย


รุ้งสามสาย (โสภี พรรณราย) ช่อง 3 ปี 2540 (ฮูแอนด์ฮู) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, สินจัย หงษ์ไทย, จินตหรา สุขพัฒน์, รวิชญ์ เทิดวงส์, ชลิต เฟื่องอารมย์, กชกร นิมากร, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, นฤมล พงษ์สุภาพ, เมตตา รุ่งรัตน์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, นุช นพศิริ, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, แพตทีเซีย ไวแนนส์, แห้ว เชิญยิ้ม, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, จีน ฮอล์เน็ท, คณิต อักษรนันทน์, พันธ์ศักดิ์ วันเสาร์, ธิติมา สังขพิทักษ์, อานนท์ สุวรรณเครือ, ภาคภูมิ สายสุดใจ, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม


รุ่น 1 ตึก 5 หน้าเดิน (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2537 (ทีวี ครีเอชั่น) ญาณี ตราโมท, ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง, พูลสวัสดิ์ ธีมากร, ธีระวัฒน์ อนุวัตรอุดม, ยุทธพิชัย ชาญเลขา, รุ้งทอง ร่วมทอง, ปราโมทย์ แสงศร, ยศวดี หัสดีวิจิตร, มิเชล ซีเกรฟ เดลี่, ถนอมศรี เทวกุล ณ อยุธยา, เขมสรณ์ มุสิกามาศ, บุศรินทร์ ณรัล, วรวิทย์ นัยสำราญ, ศตวรรษ เมทะนี, อรรถพร ธีมากร, ภานุมาศ อินทร์เมือง, ธนัดดา วิบูลยาคม


รู้ตัวเมื่อจะตาย (หลวงวิจิตรวาทการ) ช่อง 7 ปี 2535 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) บิลลี่ โอแกน, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, สุวนันท์ คงยิ่ง (ละครสั้นปากกาทอง)


รูปนั้นฉันใด ช่อง 3 ปี 2539 เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, คลาวเดีย จักรพันธ์ (ร้อยรสบทละคร)


เรไร ลูกสาวป่า (ธงสะบัด – ธงชัย ประสงค์สันติ) ช่อง 7 ปี 2551 (คำพอดี) ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, อเล็กซานดร้า ธิดาวัลย์ บุญช่วย, รพีภัทร เอกพันธ์กุล, รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา, อาริษา วิลล์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, โกวิท วัฒนกุล, อรรถชัย อนันตเมฆ, ปิยะดา เพ็ญจินดา, กรองทอง รัชตะวรรณ, เคน สทรุทเกอร์, ถนอม สามโทน, กิ๊ฟ โคกคูน, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, วันสิริ อ่องอำไพ, นภดล ดวงพร


เรากับนาย หัวใจเดียวกัน ช่อง 3 ปี 2539 เล็ก ศรัณย์ สาครสิน, อ้น-สราวุฒิ มาตรทอง, กิ๊ฟ-ธิติยา นพพงษากิจ (ร้อยรสบทละคร)


เริงมายา ช่อง 7 ปี 2544 (เอ็กแซ็กท์) สินจัย เปล่งพานิช, จอนนี่ แอนโฟเน่, ชาคริต แย้มนาม, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, แวร์ โซว, ทวยเทพ เดวิด วิบุลศิลป์, ศุภกิจ เวสสะโรจน์กิจ


เรื่องของกู ช่อง 5 ปี 2536 (ดีเดย์ เอนเตอร์เทนเมนท์ + Muser Music Service)


เรื่อง…ดี ดี (นพ. คุณากร วรวรรณธนะชัย) ช่อง TPBS ปี 2554 สวิช เพชรวิเศษศิริ, ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด (เริ่ม 4 เม.ย. – 6 เม.ย. 2554 รวม 3 ตอน จ-พ) …หนึ่งในโครงการ คนเขียนบท ซีรีย์ส์ทีวีไทย


เรือนซ่อนรัก (อัจฉรียา) ช่อง 7 ปี 2553 (ดาราวิดีโอ) สุวนันท์ คงยิ่ง, ธาวิน เยาวพลกุล, เคลลี่ ธนพัฒน์, อ้วน-รังสิต ศิรนานนนท์, มิน-พีชญา วัฒนามนตรี, น้ำหวาน-กรรณณาภรณ์ พวงทอง, นก-อุษณีย์ วัฒฐานะ, พิชญ์นาฏ สาขากร, ส้ม-ธัญสินี พรมสุทธิ, การ์ตูน-อินทิรา เกตุวรสุนทร, ซัน-พิชยดนย์ พึ่งพันธ์, โอ๊ต-สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์, ไม้-นนทพันธ์ ใจกันทา, อรุชา โตสวัสดิ์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, วีรินทร์ เชยอรุณ, นึกคิด บุญทอง, จารุศิริ ภูวนัย, ปิยะดา เพ็ญจินดา, กรองทอง รัชตะวรรณ, ดิลก ทองวัฒนา, จุฑาทิพย์ ครุธามาศ, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, กัญญากร พินิจ, ปริษา ทนาวิวัฒน์, ธิดารัตน์ จักรสิงห์โต, ธนา สินประสาธน์, วรารัตน์ เทพโสธร, เกษริน พูลลาภ, รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์, ด.ญ. กิริยา ชัยเชียงเอม


เรือนนพเก้า (แก้วเก้า) ช่อง 3 ปี 2544 (ทีวีซีน) สันติสุข พรหมศิริ, กมลชนก โกมลฐิติ, ชาคริต แย้มนาม, พรชิตา ณ สงขลา, นภัสกร มิตรเอม, รอน บรรจงสร้าง, อภิรดี ภวภูตานนท์, วิชุดา พินดั้ม, พิศมัย วิไลศักดิ์, มารศรี อิศรางกูรฯ, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สุกัญญา ไรวินทร์, ขวัญฤดี กลมกล่อม, อภิชาติ หาลำเจียก, เคน ฉัตรรังสิกุล, สุธิตา เกตานนท์, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ณัฐนี สิทธิสมาน, สถาพร นาควิลัย, สีเทา เพ็ชรเจริญ, สมชาย สามิภักดิ์, เมตตา รุ่งรัตน์, แรม วรธรรม, ปก ปัทมสูต, ณัฐพล มาลาเว


เรือนนารีสีชมพู (อนธกาล) ช่อง 3 ปี 2549 (เมกเกอร์ เจ) ณัฐพล ลียะวณิช, หยาดทิพย์ ราชปาล, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, ณปภา ตันตระกูล, สุรินทร์ คารวุตม์, ภีรนีย์ คงไทย, ณภัทร ปัทมสิงห์ฯ, สิทธา เลิศศรีมงคล, วิทิต แลด


เรือนแพ (พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล)
ช่อง 5 ปี 2538 (Exact) ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, จอนนี่ แอนโฟเน่, นุสบา วานิชอังกูร, วาสนา สิทธิเวช, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, มารุต สาโรวาท, ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์, อัจฉราวดี เถาเสถียร, จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, วรวุฒิ ธีรพล, กรองทอง รัชตวรรณ, อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์, โกร่ง กางเกงแดง, ราม มารุต, วราภรณ์ บุนนาค

ช่อง 5 ปี 2554 (Exact) สน ส่งไพศาล, โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์, นภัทร อินทร์ใจเอื้อ, บุษกร ตันติภนา, ภูริ หิรัญพฤกษ์, อลิชา ไล่ศัตรูไกล, แอริน ยุกตะทัต, ปวีณ์สุดา จันทร์เกตุ, ดิลก ทองวัฒนา, สรพงษ์ ชาตรี, สันติสุข พรหมศิริ, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, ภัสสร บุญเกียรติ, กรุง ศรีวิไล, รอง เค้ามูลคดี, ทองขาว ภัทรโชคชัย, เรืองฤทธิ์ วิศมล, ศิวพร พันธรักษ์, ณหทัย พิจิตรา, โสฬส อัศวลาภสกุล, เศรษฐินันท์ กนิกาจิรานันท์, อรรถพร สุวรรณ, อิทธิพัทธ์ อักษรนันท์, ไจแอนท์ เชิญยิ้ม, โอ๋ เบบี้โจ้ก (ออกอากาศ 20 มิ.ย. – 9 ส.ค. 2554 รวม 31 ตอน จ-พฤ)


เรือนมยุรา (แก้วเก้า) ช่อง 3 ปี 2540 (ฮูแอนด์ฮู) คัทลียา แมคอินทอช, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, รอน บรรจงสร้าง, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, ช่อผกา วิริยานนท์, มณีนุช เสมรสุต, วรายุท มิลินทจินดา, สุเชาว์ พงษ์วิไล, กษมา นิสสัยพันธ์, ปฐมชัย ชุมศรีเมฆ, จุรี โอศิริ, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, อัญชลี ชัยศิริ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ณัฐนี สิทธิสมาน, ปริญญ์ วิกรานต์, ยศสินี ณ นคร, กาญจน์ ศรีภักดี, ด.ช. อิศรา กิจนิตย์ชีว์


เรือนไม้สีเบจ (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 3 ปี 2547 (ทีวีซีน) แอนดริว เกร็กสัน, เข็มอัปสร สิริสุขะ, ณัฐนันทน์ คุณวัฒน์, สโรชา วาทิตตพันธ์, ดิลก ทองวัฒนา, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, สมภพ เบญจาธิกุล, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, จุรี โอศิริ, อภิชาติ หาลำเจียก, ภัสสร บุณยเกียรติ, อภิสรา ฉวีวงษ์, มนัสวี กฤตานุกูลย์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ถนอม นวลอนันต์, นภาพร หงสกุล, สีเทา เพ็ชรเจริญ, พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา, ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ ทานตะวิรยะ, สินีนาฏ โพธิเวส, สมมาตร ไพรหิรัญ, วิชาวีร์ รังค-วร, พนิตนาฏ ฉัตรวิไล, ทรงวุฒิ ศรีเชิดชูธรรม, อาดัม กรีมละ


เรือนรักเรือนทาส (ชัยเจริญ ดวงพัตรา) ช่อง 3 ปี 2549 (โนพร็อบเล็ม) ชาคริต แย้มนาม, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, ธัญญาเรศ รามณรงค์, พิเชษฐไชย ผลดี, กมล ศิริธรานนท์, สินิทรา บุญยศักดิ์, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, สันติสุข พรหมศิริ, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, พศิน เรืองวุฒิ, ปิ๋ม ซีโฟร์, พรรษชล สุปรีย์, จิตตาภา แจ่มปฐม, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, อุ่นเรือน ราโชติ, อานนท์ สุวรรณเครือ, มยุรี อิศรเสนาฯ, จาตุรงค์ โกลิมาศ, กรกฏ ธนภัทร, พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, เรืองฤทธิ์ วิสมล, ต่าย เชิญยิ้ม, เอ็ดดี้ เฮง


เรือนแรม (จุลลดา ภักดีภูมินทร์) ช่อง 7 ปี 2536 (กันตนา) วิลลี่ แมคอินทอช, กมลชนก โกมลฐิติ, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, บดินทร์ ดุ๊ก, บุษกร พรวรรณะศิริเวช, วชิรา เพิ่มสุริยา, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, เบญจวรรณ เศรษฐกุลศิริ, มารศรี อิศรางกูรฯ, กิ่งดาว ดารณี, ธรรมศักดิ์ สุริยน, ปิแอร์ เดอ ลาลอง, เคน สตรุทเกอร์, วณิษฐา วัชโรบล, เทพยุดา ศรียาภัย, มณีรัตน์ วัยวุฒิ, ภัทรี นวรัตน์, ด.ช. บริบูรณ์ จันทร์เรือง, ด.ญ. สกุลรัตน์ ใจซื่อ


เรือนล้อมรัก (ทักษิณา) ช่อง 7 ปี 2554 (โชอิง) ฝนทิพย์ วัชรตระกูล, เอส-กันตพงษ์ บำรุงรักษ์, บัณฑิตา ฐานวิเศษ, ณัฐวรา หงษ์สุวรรณ, แวร์ โซว, ฐรินดา กรรณสูต, กลศ อัทธเสรี, ปราบ ยุทธพิชัย, ปัญญาพล เดชสงค์, เจจินตัย อันติมานนท์, ธราภา กงทอง, ธัญวิสิษฐ์ เสียงหวาน, กรุณา มอริส, ดร. ปัทมาฆะ สุคนธมาน, ขมิ้น เชิญยิ้ม, ธิญดา เจริญรัตน์, ฤทธิ์ ลือชา, เจษฎา รุ่งสาคร, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, ด.ญ. ธนันท์รัฐ ศรีหาจันทร์ (ออกอากาศ 17 ก.ย. 2554 ทุกวัน)


เรือนหอ รอเฮี้ยน (ณัชภีม) ช่อง 3 ปี 2554 (บรอดคาซท์) ซูซี่-สุษิรา แอนจิลีน่า, หลุยส์ สก๊อต, รวิชญ์ เทิดวงส์, มนตรี เจนอักษร, ดวงตา ตุงคะมณี, กฤศภูดิศ สุริยสวศ์, โชติมา นวคุณากร, ภัทรภณ โตอุ่น, วิรากานต์ เสณีตันติกุล, สุคนธวา เกิดนิมิตร, นิธิชัย ยศอมรสุนทร, บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ, ชมพู่ ก่อนบ่ายฯ, เจเน็ท เขียว, ธงธง มกจ๊ก, จรรยา ธนาสว่างกุล, ด.ช. ชินพรรธน์ กิติชัยวรางค์กูร, ด.ญ. กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, โชติกา วงศ์สิลาศ, อรุณ ภาวิไล, สนธยา ชิตมณี, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ดีใจ ดีดีดี, สมเจต พยัฆโส (ออกอากาศ 6 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2554 รวม 15 ตอน ศ ส อา)


เรือใบไม้ ช่อง 7 ปี 2536 (กันตนา) อรพรรณ พานทอง, จอนนี่ แอนโฟเน่


เรือมนุษย์ (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 5 ปรัชญา อัครพล, มยุรา ธนบุตร, นวลปรางค์ ตรีชิต, ชนานา นุตาคม

ช่อง 9 ปี 2528 (ไทยวิดีโอ โปรดักชั่น) วิฑูรย์ กรุณา, เดือนเต็ม สาลิตุล, อุทุมพร ศิลาพันธ์, เป็นหนึ่ง ไชยชิต, วรารัตน์ เทพโสธร, ทม วิศวชาติ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, วุฒิ คงคาเขต, อรสา พรหมประทาน, สุกัญญา นาคสนธ์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, สมจินต์ ธรรมทัต

ช่อง 3 ปี 2538 (ทีวีซีน) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ทรงสทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, วาสนา พูนผล, อ๊อฟ-อภิชาติ พัวพิมล, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, บุษกร พรวรรณะศิริเวช, ชนานา นุตาคม, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, อรรถชัย อนันตเมฆ, รัญญา ศิยานนท์, รัชนก พูลผลิน, คลาวเดีย จักรพันธ์, ดวงตา ตุงคะมณี, โน๊ต เชิญยิ้ม


เรือเอย เรือแก้ว (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 7 ปี 2536 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, เด่นนภา จันทร์ยงศ์ (ละครสั้นปากกาทอง)


แรงเทียน (ชลาลัย) ช่อง 5 ปี 2536 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์) สถาพร นาควิลัย, สุธิตา เกตานนท์, กิตติพันธ์ พุ่มสุขโข, มณฑาทิพย์ แก้วประเสริฐ, ยอดมนู ภมรมนตรี, พนิดดา นิลรัตน์, ปภัสสร บุญญาภรณ์, นฤมล นิลวรรณ, สรนันท์ ร. เอกวัฒน์, จันทนา ศิริผล, เปรมกมล โชติกเสถียร, ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์, นิคม คำดี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, จุฑารัตน์ จินรัตน์


แรงรัก (ทมยันตี)
ช่อง 9 ปี 2527 หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, อุทุมพร ศิลาพันธ์

ช่อง 3 ปี 2533 สินจัย หงษ์ไทย, นพพล โกมารชุน, ด.ช. ตูมตาม-วศิน มีปรีชา, ธัญญา โสภณ, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, กาญจนาพร ปลอดภัย, พลรัตน์ รอดรักษา, ปภัสรา ชุตานุพงษ์, จุรี โอศิริ, นีรนุช ปัทมสูต, ยุวดี ไทยหิรัญ, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, ศานติ สันติเวชชกุล


แรงฤทธิ์พิศวาส (คนหลังม่าน) ช่อง 7 ปี 2549-50 (กันตนา) พัชราภา ไชยเชื้อ, กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, สันติ วีระบุญชัย, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, อุษณีย์ วัฒฐานะ, ชาติชาย งามสรรพ์, พิเศก อันทรครรชิต, สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์, สาลินี ปันยารชุน, ปิยะ เศวตพิกุล, ประกาศิต โบสุวรรณ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, วงศ์ชนก ชีวะศิริ


แรงหึง (นันทนา วีระชน)
ช่อง 3 ปี 2531 จริยา สรณคม, ตฤณ เศรษฐโชค, นพพล โกมารชุน, มยุรา ธนบุตร, ปาหนัน ณ พัทลุง, สมมารตร ไพรหิรัญ

ช่อง 3 ปี 2544 — ใช้ชื่อเรื่อง แรงเงา — (บรอดคาซท์) แอน ทองประสม, เคน-ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, ยุทธพิชัย ชาญเลขา, สาวิตรี สามิภักดิ์, นุศรา ประวัณณา, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น, นัฏฐา ลอยด์, กนกพร โลศิริ, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ชนานา นุตาคม, ดารณีนุช โพธิปิติ, พุทธชาต พงศ์สุชาติ, อณูวรรณ ปรียานนท์, มณฑล ปริวัฒน์, บุษราคัม อภิธนารักษ์, มารุต สุขสวัสดิ์


แรมพิศวาส (บุตรดี) ช่อง 3 ปี 2550 (โพลีพลัส) ธนากร โปษยานนท์, บุษกร พรวรรณะศิริเวช, จินตหรา สุขพัฒน์, ภัทรพล ศิลปาจารย์, ณปภา ตันตระกูล, โกสินทร์ ราชกรม, พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์


โรงแรมผี (อ. อรรถจินดา)
ช่อง 7 ขาวดำ (ช่อง 5) ปี 2508 (รัชฟิล์มทีวี) ทม วิศวชาติ, เอื้อมเดือน อัษฎา – ถ่ายทำด้วยระบบฟิล์ม 16 มม. โดยมี วัฒนา กีชานนท์ รับบท วิสูตร คนที่แสดงเป็น ปัทมา คือ สุดาดวง ขันธสุวรรณ ส่วน หลวงนฤบาลฯ ผู้เล่นในตอนแรก ๆ คือ ประวิตร สุจริตจันทร์ แต่หนังใช้เวลาออกอากาศยาวนานมาก คุณประวิตร ป่วยออด ๆ แอด ๆ ต้่องเปลี่ยนผู้แสดงเป็น เกียรติศักดิ์.เก่งทุกทาง ตัวผมเองตอนนั้นอายุสัก 11 ขวบ เล่นเป็น ลูกศิษย์ อาจารย์เติม เป็นหมอผี ซึ่งตอนหลัง ๆ คุณเสริมพันธ์ สุทธิเนตร ป่วยหนัก ผมเลยต้องขยับขึ้นเป็นหมอผีแทน มีชื่อว่า อาจารย์แดง.. ชาติ อรรถจินดา

ช่อง 9 ปี 2541 (อัครมีเดีย) ยุทธพิชัย ชาญเลขา, ชลิตา เฟื่องอารมย์, เคิร์ก โรฮลิงค์, เมย์ เฟื่องอารมย์, ณัฐนันทน์ คุณวัฒน์, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, กรุง ศรีวิไล, พอเจตน์ แก่นเพชร, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, วุฒิ คงคาเขตร, เมตตา รุ่งรัตน์, ราตรี วิทวัส, อำนวย ศิริจันทร์, วิศิษฐ์ ยุติยง, มารศรี ณ บางช้าง, หม่อมเหยิน, ศรีบาน ซุปเปอร์โจ๊ก, ตูมตาม เชิญยิ้ม, โอปอ ศาสตร์สมบูรณ์, เหี่ยวฟ้า สระทองแก้ว, ปณิธาน สังข์ประเสริฐ, สมยศ เปรมอนันต์, เอกทัต สุขโต, สรนันต์ ร เอกวัฒน์

ช่อง 5 ปี 2553 (เอ็กแซ็กท์) ชาคริต แย้มนาม, น้ำชา-ชีรณัฐ ยูสานนท์, รัฐศาสตร์ กรสูต, ชยธร เศรษฐจินดา, อภัสนันท์ วรภิรมย์รักษ์, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, อรรถพร ธีมากร, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, นภัสศรณ์ มั่นวงษ์ศิริกุล, ทองขาว ภัทรโชคชัย, ปราบ ยุทธพิชัย, ภัสสร บุณยเกียรติ, ปนัดดา โกมารทัต, ลักขณา วัธนวงส์ศิริ, จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม, โยกเยก เชิญยิ้ม, สมเจต พยัฆโส, กานต์พิชชา สถาปิตานนท์, ณฐมน ปัญญาวราศัย, ปานวาด เหมมณี, วินัย ไกรบุตร, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ถั่วแระ เชิญยิ้ม


โรงแรมวิปริต (พลังรัก ของ ศรีทอง ลดาวัลย์)
ช่อง 7 ปี 2526-27 (ดาราวีดีโอ) อัศวิน รัตนประชา, รัชนู บุญชูดวง, ยมนา ชาตรี, เกศริน พูนลาภ, ศิรินภา สว่างล้ำ, ดวงพร เอกศาสตร์

ช่อง 7 ปี 2541 — ใช้ชื่อเรื่อง พลังรัก — (ดาราวีดีโอ) ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, ชไมพร จตุรภุช, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, กชกร นิมากรณ์, วัชระ ปานเอี่ยม, ศิขรินธาร พลายพฤฒิ, นราวัลย์ นิรัติศัย, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, ศรศักดิ์ อ่อนศรี, อังคณา ทิมดี, ชนานา นุตาคม, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, อัจฉรา เหลืองสวัสดิ์, ศิริลดา นามรัตน์, ศุภธิดา วรรณภูมิ, ศิริยา นฤนาท, ธนา สินประสาธน์, พีรพล จันทรากาศ, ณัฐพล รัตน์พนธ์, อาทิตย์ ณ ชุมพร, นึกคิด บุญทอง, สีเทา, ไกรสีห์ แก้ววิมล, บุญส่ง ดวงดารา, ไกรลาศ เกรียงไกร, แก้วใหญ่ หาทูล


โรบอทน้อยหัวใจเพชร (กฤติยา) ช่อง ITV ปี 2550 (กันตนา) อรัชมน รัตนวราหะ, กฤษณ์ ไตรรัตน์, ด.ช. ดรันต์ ตันติวิชิตเวช, ด.ย. ไพลิน จเรฤทธิ์, พิเศก อินทรครรชิต, เกริก ชิลเลอร์, อุ่นเรือน ราโชติ, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, กระรอก เชิญยิ้ม, รัตน์ฟ้า แดงพิบูลย์สกุล, ฝอยทอง เชิญยิ้ม, เจมส์ เชิญยิ้ม, สุรศักดิ์ ชัยอรรถ, กิตติพล เกศมณี


โรบอทยอดรัก (เล่าเต็ง) ช่อง 7 ปี 2553 (กำกับการดี) ตณิน บัดติยา, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, สุพจน์ จันทร์เจริญ, ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร, กล้วย เชิญยิ้ม, นนทพันธ์ ใจกันทา, กฤตย์ อัธเสรี, ธราภา กงทอง, จิรพัฒน์ สุตตปัญญา, อธิชนัน ศรีเสวก, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล


โรเบิร์ตทองล้นเนิน ช่อง 9 ปี 2533 (ดาวเรืองสตูดิโอ)


ไร้เสน่หา (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 3 ปี 2528 ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ก้ามปู สุวรรณปัทม์, เป็นหนึ่ง ไชยชิต, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ

Advertisements