ร เรือ (๑)

รจนายอดรัก ช่อง 3 ปี 2523-24 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, มยุรา ธนบุตร, รอง เค้ามูลคดี, สุประวัติ ปัทมสูตร, มรกต จรรยาดี, บู๊ วิบูลย์นันท์


รถด่วนขบวนสุดท้าย (สุรินทร์ รุ่งสว่าง) ช่อง 9 ปี 2548 (เรด ดรามา/อาร์เอส) จันจิรา จูแจ้ง, กุลสตรี ศิริพงศ์ปรีดา, กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ, กวี ตันจรารักษ์, วนิดา เติมธนาภรณ์, วิชัย จงประสิทธิ์พร, ก่อ กมลพัฒนะ, ปาจารีย์ ณ นคร


ร่มฉัตร (ทมยันตี)
ช่อง… ภิญโญ ทองเจือ, นันทวัน เมฆใหญ่

ช่อง 9 ปี 2522 สมภพ เบญจาธิกุล, รัชนู บุญชูดวง, สีดา พัวพิมล, ภูษิต อภิมัน, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ดวงดาว จารุจินดา, รอง เค้ามูลคดี, กำธร สุวรรณปิยะศิริ

ช่อง 3 ปี 2538 (ฮูแอนด์ฮู) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ พัวพิมล, นุ่น-สินิทธา บุญยะศักดิ์, อุ้ม-สิริยากร พุกกะเวส, ขวัญฤดี กลมกล่อม, สวิส เพชรวิเศษสิริ, ณัฏฐพล กรรณสูต, กนกวรรณ บุรานนท์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, พาเมล่า บาวเด้น, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, อรัญญา นามวงศ์, ศิริพร วงศ์สวัสดิ์, นันทวัน เมฆใหญ่, กษมา นิสสัยพันธ์, รัชนก พูลผลิน, อาณัติ ศักดิ์ชัย, แจ๊สสยาม, ณัฐนี สิทธิสมาน, อุษณีย์ เมฆลอยลม, รินฤดี ปุญญฤทธิ์, มารศรี อิศรางกูรฯ, พงษ์ลดา พิมลพรรณ


ร่วมงานรัก (ชาครียา) ช่อง 3 ปี 2541 (บรอดคาซท์) นิธิ สมุทรโคจร, แคทรียา อิงลิช, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, เกวลิน คอตแลนด์, เกริก ชิลเลอร์, วรรณวลัย โปษยานนท์, รุจน์ รณภพ, อรัญญา นามวงศ์, วาสนา สิทธเวช, เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น, เมธี อมรวุฒิกุล, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, ลือศักดิ์ ปาลกะวงศ์


รวมพล คนก้นบาตร (เป่ากุ้ย) ช่อง 7 (เป่า จิน จง) ปีเตอร์ ธนะสูตระ, ภูชิสสะ ธนพัฒน์, ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, เบญจพล เชยอรุณ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นนทิยา จิวบางป่า, ด.ช. กิตติพงศ์ วงศ์ทอง, เจษฎา รุ่งสาคร


รวมพลคนใช้ (วาทิน) ช่อง 3 ปี 2545 (ซันไชน์ เอนเตอร์เทนเมนท์) ฌานิศ ใหญ่เสมอ, ชลธิชา บุญเรืองขาว, เอกราช สุวรรณภูมิ, ลูกนก สุภาพร, เทพ โพธิ์งาม, โน้ต เชิญยิ้ม, ดี๋ ดอกมะดัน, ถั่วแระ เชิญยิ้ม, ธัญญา โสภณ, ณหทัย พิจิตรา, ไอริน ศรีแกล้ว, จันทร์สุดา จันทจรูญ, ปาจรีย์ ณ นคร, สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์, รอง เค้ามูลคดี, ทิฐิ พุ่มอ่อน, อภิชาติ ชูสกุล, เสือ ทอรัส, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, จ๊อด เชิญยิ้ม, ไมเคิล เชิญยิ้ม, ตูมตาม เชิญยิ้ม, มาเรีย เกตุเลขา, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ราตรี วิทวัส, นก วนิดา, ทอฝัน จิตธาราทิต, สาธิดา เขียวชะอุ่ม, กรุณา มอริส, วรวีร์ ธุมชัย, ต้อง ดอกสะเดา, โทนี่ คาร์นี่, เอก อินทรีย์, จ๋องแจ๋ง เชิญยิ้ม, ปิยะวัฒน์ หมื่นหาญ, ศิวพร โหตรภวานนท์


รหัสทรชน (คณิตยา) ช่อง 3 ปี 2554 (ยูม่า) ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, อารยา เอ ฮาร์เก็ต, วริษฐ์ ทิพโกมุท, ซาร่า เล็กซ์, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, ภรัณญู ประชากริช, พศิน เรืองวุฒิ, พริมรตา เดชอุดม, มณีรัตน์ คำอ้วน, พรรณชนิดา ศรีสำราญ, สันติสุข พรหมศิริ, ทูน หิรัญทรัพย์, จักกฤษณ์ อำมรัตน์, ภัสสร บุณยเกียรติ, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, ฮารุ ยามากูชิ, พีระพันธ์ อารียาพันธ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ยุวดี ไทยหิรัญ, จีรศักดิ์ แสงโชติ, เสือ ทอรัส, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์


รหัสริษยา (ชลาลัย) ช่อง 7 ปี 2550 (บ้านละคอน) ภัทรพล ศิลปาจารย์, วรนุช วงษ์สวรรค์, กฤตภาศ ศักดิษฐานนท์, อากรศรี ตัณมานะศิริ, ธีรวีร์ อัศวศิริชัยกุล, สุธัญญา สาริมาน, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, อาริษา วิลล์, ปิยะ วิมุกตายน, สุภัทรา ทิวานนท์, ตฤณ เศรษฐโชค, รสริน จันทรา, พุทธชาติ พงศ์สุชาติ, บอล เชิญยิ้ม, อิศรา ศรีอรุณ


รหัสโลกันตร์ (เพชรน้ำหนึ่ง) ช่อง 7 ปี 2552 (กันตนา) ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์ (สเตฟาน), วรัทยา นิลคูหา, อานัส ฬาพานิช, ธันญ์ ธนากร, ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ, นวพล ภูวดล, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, นภัสกร มิตรเอม, ยุทธพิชัย ชาญเลขา, อัศวิน เมืองสุวรรณ, ปิยะวัฒน์ รัตนวิจิตร, โจอี้ บาซู, ตูมตาม เชิญยิ้ม, จิรพัชร์ อินทรสถิตย์


รหัสหัวใจ (กิ่งฉัตร) ช่อง 7 ปี 2548 (กันตนา) ธนา สุทธิกมล, อารยา เอ ฮาร์เก็ต, ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์, เจมี่ บูเฮอร์, นิพิธ ฮันเก้, ศราวุธ นวแสงอรุณ, พิจิตรา สิริเวชชะพันธุ์, สาวิกา กาญจนมาศ, ศิริวรรณ สกุล, ต้น ปุสสะ, วันชัย เผ่าวิบูล, ชัยรัตน์ จิตธรรม, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, สีดา พัววิมล, รสริน จันทรา, ราม ราชพงษ์, กรองทอง รัชตะวรรณ


รองเท้าแก้ว ช่อง 5 ปี 2542 (เทเลไฟฟ์) ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, เยลหลี-เยอราดีน ริคอร์เดล, เชอรี่-ชัญญา ศรีเฟื่องฟุ้ง, ณัฐสวาสดิ์ หมั้นทรัพย์, ธีรวัฒน์ อนุวัตรอุดม, ทศพล ศิริวิวัฒน์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, อรนภา กฤษฎี, ธัชชัย ปาละกุล, อรุณ ภาวิไล, อัมรา อัศวนนท์, นาธาน เออร์นิว, มณฑล ปริวัฒน์


ร้อยชีวิต ช่อง 3 ปี 2523 อนุสรณ์ เดชะปัญญา, วิยะดา อุมารินทร์, ธเนศ วรากุลนุเคราะห์


รอยไถ (ไม้ เมืองเดิม)
ช่อง 4

ช่อง 7 ปี 2540 (ดาราวิดีโอ) เอกพัน บันลือฤทธิ์, อภิรดี ภวภูตานนท์, ธานินทร์ ทัพมงคล, เกวลิน คอตแลนด์, ทองขาว ภัทรโชคชัย, คณิต เขียวเซ็นต์, ปฏิพันธ์ ขัดขจร, อัญชลี ชัยศิริ, นรา นพนิรันดร์, วัชระ สิทธิกุล, สมศักดิ์ รัตนกุล (ละครสั้นปากกาทองมินิซีรี่ย์ 4-6 ตอนจบ)

ช่อง 7 ปี 2545 (ดีด้า) วินัย ไกรบุตร, ทราย เจริญปุระ, รชนีกร พันธุ์มณี, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ไชยา มิตรชัย, นราวัลย์ นิรัติศัย, ภูษณิศา คุ้มแพรวพรรณ, ชุติมา นัยนา, หวังดี นิมา (หวังเต๊ะ), ฤทธิ์ ลือชา, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สมยศ เปรมอนันต์, อัญชลี ชัยศิริ, ดิเรก อมาตยกุล, ยุพข่าน ดัสกร, บริพันธ์ ชัยภูมิ, พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ, เยาวเรศ นิสากร, สุรพล ไพรวัลย์, สรนันท์ ร เอกวัฒน์


รอยทางแห่งความฝัน ช่อง 9 ปี 2535 สันติสุข พรหมศิริ, จารุณี สุขสวัสดิ์, นรินทร์ ทองคำ, จรัล มโนเพชร, ธิศวรรณ สุวรรณโพธิ์, รัชนก พูลผลิน, นิออน อิศรา, สมรัชนี เกษร, นัย สุขสกุล, เมตตา รุ่งรัตน์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, วรวุฒิ ทรัพย์เย็น, วรวุฒิ ธีรพล, ติ๊ก กลิ่นสี, อุดม แต้พานิช, ด.ช. เสรี เนติลักษณ์, ด.ช. อรรถพล ภูมิดิษฐ์, ด.ญ. เกษสุดา ประสิทธิ์สัจจากุล, ติ๊ก-เจษฏาภรณ์ ผลดี


ร้อยป่า ช่อง 5 ปี 2531 (กันตนา)


รอยพยาบาท ช่อง 5 ปี 2531 (รัชฟิล์มทีวี) ชลิต เฟื่องอารมย์, รัชนู บุญชูดวง, เดือนเต็ม สาลิตุล, อรพรรณ พานทอง, ชัยรัตน์ จิตรธรรม, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, ไปรมา รัชตะ


รอยมลทิน ช่อง 5 บุศรา นฤมิตร, ปทุมวดี โสภาพรรณ


รอยมาร (พัดชา)
ช่อง 3 ปี 2533-34 ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, ส้มโอ-เพ็ญ พิสุทธิ์, ตฤณ เศรษฐโชค, ธัญญา โสภณ, มนตรี เจนอักษร, ศิริวรรณ ทองแสง, ศานติ สันติเวชชกุล, เกียรติ กิจเจริญ, นัย สุขสกุล, รัชนก พูลผลิน, ปริศนา กล่ำพินิจ, ราตรี วิทวัส, พิศมัย วิไลศักดิ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม, มณีรัตน์ วัยวุฒิ, อัจฉราวดี เถาเสถียร

ช่อง 3 ปี 2543 (เมคเกอร์ เจ) บี-บัณฑิต สาวแก้ว, ป็อก-ปิยธิดา วรมุกสิก, คงศักดิ์ เจริญจันทร์, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, สันติสุข พรหมศิริ, ธัญญา โสภณ, กมลา กำภู ณ อยุธยา, กาญจน์ ศรีภักดี, ศิริพร วงศ์สวัสดิ์, สิรคุปต์ เมทะนี, ดิลก ทองวัฒนา, วรรณิศา ศรีวิเชียร, เวย์น ฟอลโคนเนอร์, สุปราณี เจริญผล, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, สุกัญญา นาคสนธิ์, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, วรรณภา คำสงค์

ช่อง 3 ปี 2554 (ทีวีซีน) บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, มาร์กี้-ราศรี บาเลนซิเอก้า, เอกพงษ์ จงเกษกรณ์, เบลล่า-ราณี แคมเปน, ธนศักดิ์ สำราญมน, ชานนท์ ทิพกนก, เบญจวรรณ อาร์ตเนอร์, ดนัย จารุจินดา, สโรชา วทิตตพันธ์, พิศมัย วิไลศัยดิ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ดิลก ทองวัฒนา, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, มิรา โกมลวณิช, กรุณพล เทียนสุวรรณ, ณัฐนี สิทธิสมาน, ดีใจ ดีดีดี, อดิศร อีถกฤษณ์, อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์, สุรจิต บุญญานนท์, ณัฐนันท์ จันทรวิโรจน์, สุปราณี เจริญผล, สิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ, ตึ๋ง หนองปรือ, ภัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ, ทาริกา ธิดาทิตย์, อภิสรา ฉวีวงษ์ (ออกอากาศ 23 ก.ย. – 23 ต.ค. 2554 รวม 15 ตอน ศ ส อา)


รอยรัก รอยบาป (อัจฉรียา) ช่อง 7 ปี 2552 (ดาราวิดีโอ) อัมรินทร์ นิติพน, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, อ๊อฟ-ชนะพล สัตยา, อุษามณี ไวทยานนท์, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์, ธีร์ วณิชนันทธาดา, ณิชานันท์ ฝั้นแก้ว, นนทพันธ์ ใจกันทา, พรรัมพา สุขได้พึ่ง, ฐรินดา กรรณสูต, อธิชนัน ศรีเสวก, จักรกฤษณ์ คชรัตน์, กฤษฎี พวงประยงค์, วชิรา เพิ่มสุริยา, จันทนา ศิริผล, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, ฐิติอานันท์ พันธไพสิฐ, กฤตนาท พัฒนถาบุตร, นาท ภูวนัย, วันชัย เผ่าวิบูล


รอยรัก รอยอดีต (ศุภชัย สิทธิอำพรพรรณ, ฉัตรชัย) ช่อง 5 ปี 2543-44 (Exact) ภูธเนศ หงษ์มานพ, เก็จมณี พิชัยรณรงค์สงคราม, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, นพชัย มัทวีวงศ์, ภูริ หิรัญพฤกษ์, ญาณี จงวิสุทธิ์, ชนานา นุตาคม, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ชูศรี เชิญยิ้ม, พิมพ์แข มินทะขิน, ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย, สมเจตน์ เจริญวัฒน์อนันต์, ปิยะนุช สังขพันธ์, หลักเขต วสิกชาติ, เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์, มนตรี เกตุแก้ว


รอยลิขิต (ทมยันตี)
ช่อง 5 ปี 2524 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, มยุรา ธนะบุตร, วนาลี เตมีย์รักษ์, น้ำเงิน บุญหนัก

ช่อง 3 ปี 2548 (อัครพลโปรดัคชั่น) อภิชาติ พัวพิมล, คทรีน่า กลอส, ต่อ-นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล, อาภรณ์ ทิชากร, สถาพร นาควิลัย, ปาหนัน ณ พัทลุง, ปภัสรา ชุตานุพงษ์, กุ้งนาง ปัทมสูต, ทองขาว ภัทรโชคชัย, สรพงษ์ ชาตรี, ปิติพร รอดบุญมี, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, วุฒิ คงคาเขตร, วิศิษฐ์ ยุตติยงค์, อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์, ศศิธร ปิยะกาญจน์, พันนา ฤทธิไกร, เฉลิมศ้กดิ์ เทียนมณี, สุวัชชัย สุทธิมา, สุกัญญา เงินวัฒนะ, นภาพร หงสกุล, เชอร์รี่ อุดานนท์, ประไพ สิโนทก, ยอดธง ซุปเปอร์โจ๊ก, ลูกน้ำ เพิ่มสกุล, อัศนัย เทศทะวงศ์, สิวะ แตรสังข์, วรวุฒิ ธีรพล, ประภัทร์ ศรลัมพ์, กำพลเดช ชูสรานนท์, ผจญ ดวงขจร, ราม มารุต, อ้วน เชิญยิ้ม, ดุลจรัส ศรีชยันดร, อัฐพงษ์ ปาลกะวงศ์ฯ, ชนากานต์ นิยมแสง, นาวิณี น้อยทับทิม, วิภากานต์ อิมะไชย์, ภัทรินทร์ จารุรัตน์, ปรารถนา กิจสืบ, ด.ญ. อุษามณี ไวยทยานนท์, ด.ช. นิรินธร์ ศรีสวัสดิ์, ด.ญ. ดรุณี ซื่อพงษา, ด.ช. ชินวัฒน์ ขจรเจนดาบ, ด.ช. สิทธิศักดิ์ ทัยมณี


ร้อยเล่ห์…เสน่ห์ร้าย (นิพนธ์ ผิวเณร, พิณมนา) ช่อง 5 ปี 2545 (Exact) เจษฎาภรณ์ ผลดี, พิยดา อัครเศรณี, เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, สุวัจนี ไชยมุสิก, กาญจนา จินดาวัฒน์, รัญญา ศิยานนท์, พีรชัย โปษยานนท์, ไอริณ ศรีแกล้ว, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, ตรีพล พรหมสุวรรณ, เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์, พรพรหม สายบัว, ปาริชาต รักมาก, สมบัติ เมทินี, คมกฤช ยุติยงค์


รอยไหม (พงศกร จินดาวัฒนะ) ช่อง 3 ปี 2554 (แอค-อาร์ต) อธิชาติ ชุมนานนท์, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ, เมย์ เฟื่องอารมย์, พิสมัย วิไลศักดิ์, ชุดาภา จันทเขตต์, เผ่าทอง ทองเจือ, ชลิดา ตันติภิภพ, เกรียงไกร อุณหะนันท์, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, รัชนี ศิระเลิศ, วราพรรณ ทรัพย์ธนะอุดม, เจสัน ยัง, พิมลรัตน์ พิศลยบุตร, ธนิดา กาญจนวัฒน์, น้ำเงิน บุญหนัก, วุฒิ คงคาเขต (เริ่มออกอากาศ 5 ก.ย. – 24 ต.ค. 2554 รวม 15 ตอน จ-อ)


รอยอดีต (โบตั๋น) ช่อง 7 ปี 2540 (กันตนา) แอนดริว เกร็กสัน, ราโมน่า ซาโนลารี่, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, เพ็ญ พิสุทธิ์, พิทยา ณ ระนอง, รักษ์สุดา สินวัฒนา, วจี อรรถไกวัลวที, ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี, ปริญญ์ วิกรานต์, อมรา อัศวนนท์, วิชาวี รังควร, ณัฏฐพล กรรณสูต, พีระพล จัทรากาศ, ปิยะพร ชุมพวงวาปี, วินิจ เลิศรัตนชัย, สุรัตนา คล่องตระกูล, กำธร ทัพคัลไล, ปนัดดา โกมารทัต, ปัทมา ปานทอง, นึกคิด บุญทอง, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, วันทนา บุญบันเทิง, ภัทรี นวรัตน์


รอยอดีตแห่งรัก ช่อง 5 ปี 2549 (Exact) สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว, พีรชยา พิณเมืองงาม, อรรถพร ธีมากร, อริศรา วงษ์ชาลี, ปานวาด เหมมณี, พนมกร ตังทัตสวัสดิ์, ญดา โชติชูตระกูล, พิศมัย วิไลศักดิ์


รอยอาลัย (พัดชา) ช่อง 9 ปี 2536-37 (บริษัท สตาร์วิชั่น จำกัด) จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, แอน ทองประสม


รอเรือ รอรัก ช่อง 3 ปี 2539 นุติ เขมะโยธิน, เจนนิเฟอร์ โปลิตานนท์ (ร้อยรสบทละคร)


รอวัน…ฉันมีเธอ ช่อง 3 ปี 2542 (บรอดคาซท์) สหรัถ สังคปรีชา, นุสบา วานิชอังกูร, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, สิรินยา วินศิริ


ระนาดเอก ช่อง 7 ปี 2528 ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, สินจัย เปล่งพานิช, ชาญวุฒิ พรหมสาขาฯ, ละลิตา ฉันทศาสตร์โกศล, ราชิต ชูเมือง, ชนะ ชำนิราชกิจ, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, ศานติ สันติเวชชกุล, ปอง-ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า, ป๋อม-ชัยยุทธ โตสง่า, พิมลา สมุทรถลิน, ส. อาสนจินดา, สมพล กงสุวรรณ, เธียรชัย อิศรเดช, สนั่น ศิลปบรรเลง, บุญยัง เกตุคง, รัชนี ศิระเลิศ, ชนาภา นุตาคม


ระบำดวงดาว (อัจฉรียา) ช่อง 3 ปี 2553 (โพลีพลัส) เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, ธนา สุทธิกมล, ลิเดีย-ศรัณย์รัชต์ วิสุทธิธาดา, แอริณ ยุกตะทัต, เปรม บุษราคัมวงศ์, ธนากร โปษยานนท์, ประชากร ปิยะสกุลแก้ว, โสภิตสุดา อิทธิเมธินทร์, สุรินทร คารวุตม์, ณัชร นันทโพธิ์เดช, จักรพันธ์ จันโอ, ธัญญา โสภณ, อรนภา กฤษฎี, เกริก ชิลเลอร์, สถาพร นาควิไล, กรองทอง รัชตะวรรณ, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, ปวีณา ชารีฟสกุล, เอกพัน บันลือฤทธิ์, วิยะดา อุมารินทร์, อาภาพร นครสวรรค์, ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล, ราตรี วิทวัส, นฤมล สิทธิเม่ง, มนัสนันท์ กรณ์ปารณีย์, วิฑูรย์ ลิ่วลักษณ์, นาท ภูวนัย, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, สมบัติ ขจรไชยกุล, สมภพ เบญจาธิกุล, อรสา พรหมประทาน (ออกอากาศ 26 ส.ค. – 20 ต.ค. 2553 พ-พฤ)


ระบำไฟ (ม. มธุการี) ช่อง 3 นพพล โกมารชุน, หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, ตฤณ เศรษฐโชค, แสงระวี อัศวรักษ์, ส. อาสนจินดา, กัณทรีย์ น. สิมะเสถียร, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, ชาญวุฒิ พรหมสาขาฯ, ศิริพงษ์ อิศรางกูรฯ, ราม ราชพงษ์, ต่อลาภ กำพุศิริ, นันทกา มลศรีวัฒน์, สุวิทย์ เวียงศรีมา, สมโภชน์ ปกป้อง, วิทวัส ศุภสมุทร, สุรนาต แสงเดือน, นวลเนตร โกศลประดิษฐ์, สุรเสน ฉันท์ศิริ, ประวิทย์ โตเลิก, นาถยา แดงบุหงา, ศานติ สันติเวชชกุล, สมภพ เบญจาธุกุล, ธิติมา สังขพิทักษ์, ศิริ ศิริจินดา, เมตตา รุ่งรัตน์, ปาริฉัตร สัชฌุกร, นิศาลักษณ์ ศรนาคาร, มนัส บุณยเกียรติ


ระบำมาร (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 3 ปี 2526 สมภพ เบญจาธิกุล, ภิญโญ ทองเจือ, วิยะดา อุมารินทร์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ดิลก ทองวัฒนา, พิศมัย วิไลศักดิ์, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ


ระบำอสูร (กันยามาส) ช่อง 5 ปี 2538 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์) ตฤณ เศรษฐโชค, ลีลาวดี วัชโรบล, นัย สุขสกุล, ศศิวิมล วิริยานนท์, กิตติ ชัยสิริพงษ์, ไกลใกล้ ติสโส, พิสมัย วิไลศักดิ์, สมภพ เบญจาธิกุล, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, วิศิษย์ ยุติยงค์, พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์, ยุทธนา ล. พันธ์ไพบูลย์, ดุลยา อัมลัษเฐียร, รุ่งรัตน์ ดวงขวัญ, จารุณี โชติรัตน์, ชาญ วราณุรังษี, กำจร แก้ววรรณา, นำชัย จรรยาฐิติกุล, ปิแอร์ เดอลาล็อง, เคน สตรุทเกอร์


ระเบียงรัก (อุปถัมภ์ กองแก้ว)
ช่อง 5 สมภพ เบญจาธิกุล, คนางค์ ดำรงค์หัต, จีรวัจน์ จารุวิจิตร

ช่อง 9 ปี 2528 (ของกัณฑรีย์ ณ. สิมะเสถียร) ธงไชย แมคอินไตย์, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, นาถยา แดงบุหงา, นิภาพร นงนุช, กาญจนา จินดาวัฒน์ (ไม่ได้ออกอาอาศ)

ช่อง 3 ปี 2548 (บรอดคาซท์) สหรัถ สังคปรีชา, กัญญารัตน์ จิรรัชกิจ, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, เจนสุดา ปานโต, บัณฑิต สาวแก้ว, กรุณพล เทียนสุวรรณ, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เมย์ เฟื่องอารมย์, เพ็ญพักต์ ศิริกุล, จารุวรรณ ปัญโญภาส, ภูมิพงศ์ หิรัญพฤกษ์, ด.ญ. บัณทิตา ศรีนวลนัด, เจเน็ท เขียว, ปาจรีย์ ณ นคร, รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์, เจ้า กอแก้ว ประกายกาวิลฯ, วรรณเรขา ชาญเลขา, สุปราณี เจริญผล, อาภาพร กรทิพย์, วันวิสา ดำขำ, ชลิต เฟื่องอารมณ์, อานนท์ สุวรรณเครือ, ปริญญ์ วิกรานต์


ระย้า (สด ภูรมะโรหิต) ช่อง 7 (บางกอก ออดิโอ วิชั่น) พีท ทองเจือ, กัญญารัตน์ จิรรัชกิจ, ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, สิรคุปต์ เมทะนี, บุณฑริก ทัสนารมย์, สรพงษ์ ชาตรี, อรรถชัย อนันตเมฆ, ทัตพงศ์ พงศ์ทัต, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ฤทธิ์ ลือชา , ยุพ ข่าน, กัญจน์ ภักดีวิจิตร, พงศนาถ วินศิริ, วิชิตพล ไล่ศัตรูไกล, ประภารัตน์ รัตนธาดา


ระเริงชล ช่อง 3 ปี 2537 ปวีณา ชารีฟสกุล, เล็ก ไอศูรย์


ระเริงไฟ (โสภี พรรณราย) ช่อง 3 ปี 2543 (มาสเตอร์วัน) จอนนี่ แอนโฟเน่, บุษกร พรวรรณะศิริเวช, ชาเลต ฮิลเดอบรานด์, อาทิตยา ดิถีเพ็ญ, ก่อฤกษ์ เทศธรรม, สุธิตา เกตานนท์, เอก โอรี, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, สมภพ เบญจาธิกุล, ธัญญา โสภณ, ไมเคิล พูพาร์ท, สริตา ธูปกระจ่าง, สุเชาว์ พงษ์วิไล, แรม วรธรรม, พลอย เอมเมอรี่, อรสา พรหมประทาน, โฉมฉาย ฉัตรววิไล, มาเรีย เกตุเลขา


ระหว่างดวงจันทร์กับบาดาล (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 7 ปี 2536 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) (ละครสั้นปากกาทอง)


ระหว่างบ้านกับถนน (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 7 ปี 2536 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) อภิชาติ หาลำเจียก, ดวงดาว จารุจินดา, วชิรา เพิ่มสุริยา (ละครสั้นปากกาทอง)


รักกับผี วุ่นกับผี (ดาวเรืองสตูดิโอ) สกาวใจ พูนสวัสดิ์


รักเกรดเอ ช่อง 5 ปี 2541 (Exact) ศราวุธ พุ่มทอง, ศตวรรษ เศรษฐกร, ฐิติ เวชบุญ, เวย์ ปริญญา, เจนนิเฟอร์ โปลิตานนท์, มิเชล วอกอด์ด, ภวพร ภูวะปัจฉิม, อิสราภรณ์ จันทร์รโสภาคย์


รักเกิดในตลาดสด (นราวดี) ช่อง 7 (559 ออนแอร์) แอนดริว เกร็กสัน, พิยดา อัครเศรณี, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ปิยวรรณ จิตณาธรรม, ดารณีนุช โพธิปิติ, ชาญณรงค์ ขันทีท้าว, วิทิต แลด, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, พิมพ์พรรณ ยุวะพุกกะ, สุกัญญา ไรวินท์, รวิช พงษ์วานิช, จิรภา วงษ์โฆษวรรณ, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ญาณี ตราโมท, วิยะดา อุมารินทร์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วิชัย จงประสิทธิ์พร, ปนัดดา วรัญญาณ, สิทธิชัย เหลืองเสรี, พงษ์ภณ รุมรัตนะ, กวินธิดา คุณชล


รักเกินพิกัดแค้น (แกมบรรจง) ช่อง 7 ปี 2547 (โพลีพลัส) ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, สุวนันท์ คงยิ่ง, อรรถพร ธีมากร, นาเดีย นิมิตรวานิช, พงศกร มหาเปารยะ, ยุพาพักตร์ วัชราภัย, อรรถพล อนุรุทธิกร, ด.ญ. บัณทิตา ศรีนวลนัด, ดิลก ทองวัฒนา, พิศมัย วำลศักดิ์, สมภพ เบญจาธิกุล, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, ไกรลาศ เกรียงไกร, ชาญณรงค์ ขันทีท้าว, วสันต์ อุตตมะโยธิน, นิทัศน์ ตุลยธรรมรงกิจ, ศริญา สวนสุวรรณ, หลักเขต วสิกขชาติ


รักของนายดอกไม้ (สุรินทร์ รุ่งสว่าง) ช่อง 3 ปี 2548 (เรด ดราม่า) ศรราม เทพพิทักษ์, เจนนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, กรรชัย กำเนิดพลอย, รมิดา ประภาสโนบล, เบญพล เชยอรุณ, ดวงใจ หทัยกาญจน์, มนตรี เจนอักษร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ภัสสร บุญยะเกีรติ


รักข้ามคลอง (แสงเพชร เสนีย์บดินทร์)
ช่อง 3 ปี 2539 แพท พัสสน, คทลีน่า กลอส

ช่อง 7 ปี 2546 เขตต์ ฐานทัพ, พิมพ์พรรณ จันทะ, อติเทพ ชดช้อย, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, จิระ จันทร์ทอง, นราวัลย์ นิรัศติศัย, ธนิสร สัตยมงคล, ธิติยา นพพงษากิจ, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, อรรถพล เทศทะวงศ์, ปณิธาน สังข์ประเสริฐ, ปนัดดา โกมารทัต, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, รอง เค้ามูลคดี, ไพโรจน์ ใจสิงห์


รักข้ามรั้ว (หญ้าเจ้าชู้) ช่อง 7 ปี 2552 (โชอิง) ภาณุ สุวรรณโณ, เอมี่ กลิ่นประทุม, นวพล ภูวดล, อรวรรษา ฐานวิเศษ, วิชญ จารุจินดา, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, มนตรี เจนอักษร, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ราตรี วิทวัส, ดุจฤดี เทพวงศ์, บอล เชิญยิ้ม


รักคงยังไม่พอ ช่อง 8 ปี 2554 (อาร์เอส) พีท ทองเจือ, นุสบา ปุณณกันต์, พิชญ์นาฏ สาขากร, พนารัตน์ บุนนาค


รักครั้งแรกแปลกดีแฮะ ปี 2532 อนันต์ บุนนาค


รักคุณเข้าแล้ว…อย่างกระทันหัน (สรรพชัย เกิดอุทัย) ช่อง 7 ปี 2543 ชนิกา สุจริตกุล, โอลิเวอร์ พูพาร์ต, อลิสา อินทุสมิต, ปัทมาศ ยงวิศุทธิ์, หาญส์ หิมะทองคำ, สุรางคนา สุนทรพนาเวศ, มณีนุช เสมรสุต, ญาณี ตราโมท, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อมรา อัศวนนท์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ยุทธ ทองเจริญ, ไมเคิล มาคาร์, เจิมจิตร, ภูมิจิตร, ชินดิษฐ์ บุนนาค, ต่อตระกูล จันทิมา, จรรยา ธนาสว่างกุล, ปิยะพร ชุมแวงวาปี, วัลลภา เอี่ยมพานิช, ณ ภัทร เขียวแก้ว, อมร เชื้อรามัญ, พริณทริพย์ พิทักษ์พูลสิน, วัลลภา ณ สงขลา, คณิต อักษรนันท์, สุวัสสา ทองพลับ


รักฉันนั้นเพื่อเธอ ช่อง 3 ปี 2543 (เมจิค) พัสสน ศรินทุ, เอิร์น-จิระวรรณ เตชะหรูวิจิตร


รักซ่อนแค้น (ปณธี ศุภศักดิ์สุทัศน์) ช่อง 3 ปี 2551 (โพลีพลัส) ภัทรพล ศิลปาจารย์, แพท-ณปภา ตันตระกูล, จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ, อัศนัย เทียนทอง, กัญญา รัตนเพชร์, อภิษฎา เครือคงคา, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, พัณณ์ชยา สิทธิ์เศรษฐกุล, ปิยะ วิมุกตายน, รวิช ไรวินทร์, กฤตย์ อัทธเสรี, นภาพร หงสกุล, ปาจรีย์ ณ นคร, วิฑูรย์ ลิ่วลักษณ์, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ดารณีนุช โพธิปิติ, ผัดไท นิลุบล, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, ถนอม นวลอนันต์, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, อรรคพันธ์ นะมาตร์


รักซ่อนรส (ขวัญข้าว) ช่อง 7 ปี 2553 (กันตนา) ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์, สาวิกา ไชยเดช, วรรษมน แซตั้ง, ธีร์ วณิชนันทธาดา, ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล, นวลปรางค์ ตรีชิต, วลินทิพย์ สุวรรณมงคล, เทวินทร์ คุณารัตนวัฒน์, แพร มายาไอดอล, รจนกร อยู่หน้า, เดือนเต็ม สาลิตุล, นิธิตรา เชาว์พยัคฆ์, ชมพูนุช ปิยะธรรมชัย, ประถมาภรณ์ รัตนภักดี, มาริสา อานิต้า, สมภพ เบญจาธิกุล, เกริก ชิลเลอร์, ปภัสรา เตชะไพบูลย์, ณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม


รักซึมลึก (ไพโรจน์ สังวริบุตร) ช่อง 7 ปี 2543 ฮัท-ศิววงศ์ ปิยะเกศิน, อิสรีย์ รัตนะผล, ศตวรรษ เมทะนี, มนัสวิน นันทเสน, ปริญญ์ วิกรานต์, กรุง ศรีวิไล, วาสนา สิทธิเวช, เด่น ดอกประดู่, จุ๊กกะดุ๋ย, พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร, ปฏิญาณ ชลวนารัตน์, มาเรียน พุ่มอ่อน, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ชโลมจิต จันทร์เกตุ, เบญจมาภรณ์ กลายเจริญ, คิงส์ ไดมอนด์, ชู เชิญยิ้ม, นะติ พันธ์มณี


รักดี ๆ มียม ช่อง 3 ปี 2540 (ทีวี ธันเดอร์)


รักเดียวของเจนจิรา (นิดา แปลจาก Jane Eyre ของ Charlotte Bronte) ช่อง 3 ปี 2539 (ไอแอม) วิลลี่ แมคอินทอช , ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, ญาณี จงวิสุทธิ์, ทัดทรวง มณีจันทร์, เอก โอรี, วิศิษฏ์ คาร, จีรศักดิ์ แสงโชติ, นฤมล พงษ์สุภาพ, ปัทมาภรณ์ ปิ่นทอง, กนกวรรณ บุรานนท์, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, ปรารถนา สัชฌุกร, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, อัญชลี ไชยศิริ, กรองทอง รัชตะวรรณ, ศศิธร ปิยะกาญจน์, น้ำเงิน บุญหนัก, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย


รักได้ไหม…ถ้าหัวใจไม่เพี้ยน (พามิลา) ช่อง 7 ปี 2547 (ดาราวิดีโอ) เขตต์ ฐานทัพ, รพีภัทร์ เอกพันธ์กุล, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, ไปรยา สวนดอกไม้, น้ำฝน พัชรินทร์, นาตยา ลุนด์เบิร์ก, ปาลิตา โกศลศักดิ์, สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, คนางค์ ดำรงหัด, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, นวลปรางค์ ตรีชิต, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, กรองทอง รัชตะวรรณ, แวร์ โซว, มณฑานี ตันติสุข


รักต้องลุ้น (พนม นพพร) ช่อง 3 ปี 2540 ศรัณย์ สาครสินธุ์, นุศรา ประวัณนา, วิทยา โกมลฐิติกานต์, จารุณี สุขสวัสดิ์, บดินทร์ ดุ๊ก, วิชุดา พินดั้ม, ชลิต เฟื่องอารมย์, ญานี ตราโมท, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, ปภัสรา ชุตานุพงศ์, วีระชัย หัถโกวิท, ระวิน ชุมเกษียร, วชิรา เพิ่มสุริยา, นึกคิด บุญทอง, ธรรมศักดิ์ สุริยน, นิศาลักษณ์ ศรีนาคาร, สีเทา, ลูกน้ำ เพิ่มสกุล, แวววาว จ๊กม๊ก


รักต้องอ้วน (วิลักษณา) ช่อง 3 ปี 2546 (ยูม่า 99) เขมิกา สุขประสงค์ดี, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์, เมทนี บุรณศิริ, มาริสา แอนิต้า, ชัชวลิต ศิริทรัพย์, เมทินี กิ่งโพยม, มนชญา ศรีสวัสดิ์, เฉลิมพล บุญรอด


รักติดลบ (ดัดแปลงมาจาก เจ้าหนี้หัวใจ ของ รจเรข)
ช่อง 3 ปี 2529 มยุรา ธนบุตร, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, สมมาตร ไพรหิรัญ, อมรา อัศวนนท์

ช่อง 7 ปี 2549 (กันตนา) ศิวัฒน์ โชติตระกูลชัย, วรัทยา นิลคูหา, พัฒนะ พันธุ์เทวะ, สาวิกา กาญจนมาศ, ธรรมลักษณ์ ตระกูลโชคดี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, สมบัติ เมทะนี, วิยะดา โกมารกุลฯ, กรุง ศรีวิไล, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, กรองทอง รัชตะวรรณ, ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล


รักเต็มร้อย (เทพเทวี) ช่อง 7 ปี 2542 (ดีด้า) เขตต์ ฐานทัพ, วรนุช วงษ์สวรรค์, อรรถชัย อนันตเมฆ, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, ปวีณา ชารีฟสกุล, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, กวินนา สุวรรณประทีป, วีรยุทธ รสโอชา, ปิยะดา เพ็ญจินดา, สุรัตนา ข้องตระกูล, พิพัฒน์พล โกมารทัต, นีรนุช อติพร, ภาคภูมิ เจชาคาล, ทิวธวัช ชื่นทรวง, ไกรลาศ เกรียงไกร, วัชรา สังข์สุวรรณ, มนทิพย์ พันธุ์เพ็ง, เกษริน พูลลาล, ธารินทร์ บุญญฤทธิ์, กิตติ ดัสกร, ศิริยา นฤนาถ, ปัญญารัตน์ เชื้อผู้ดี


รักทะเล้น ช่อง 3 ปี 2543 (เมจิค) ริว-อาทิตย์ ตั้งสวัสดิรัตน์, ชลธิชา นวมสุคนธ์, แนนซี่-นันทพร สว่างแจ้ง, อำภา ภูษิต, ฝันดี จรรยาธนากร


รักแท้แก้ได้ (คฑาหัสต์ บุษปะเกศ, รัชนี โกลด์ริค, สิริรัตน์) ช่อง 7 ปี 2552 (ดาราวิดีโอ) ธนพล นิ่มทัยสุข, ชนะพล สัตยา, ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, พาทิศ พิสิฐกุล, อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์, ธราภา กงทอง, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, ปาริตา โกศลศักดิ์, อนัญญา ชินแสงชัย, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ปภัสรา เตชะไพบูลย์, สมฤทัย กล่อมน้อย, วิวัฒน์ ผสมทระพย์, เทพยุดา ศรียาภัย, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, ดร. ปัทมาฆะ สุคนธมาน, ปริษา ทนาวิวัฒน์, โชคดี พักภู่, อะตอม สัมพันธภาพ, ปวารา อภิลพูลลาภ, กรกฏ พวงสวัสดิ์, สมชาย ลีลารักษ์สกุล


รักแท้แค่ขอบฟ้า (ชนินทร ประเสริฐประศาสน์) ช่อง 3 ปี 2540 (โพลีพลัส) ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, คัทลียา แมคอินทอช, มยุรา เศวตศิลา, สันติสุข พรหมศิริ, คาเมล ชาลวาลา, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, คัทรียา กาญจนโรจน์, ปรางวลัย เทพสาธร, เรืองฤทธิ์ วิสมล, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, อรสา พรหมประทาน, เมตตา รุ่งรัตน์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, วสันต์ ฉัตรรังสิกุล, ชาตรี ชมพู


รักแท้แซ่บหลาย (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2550 (ดาราวิดีโอ) ณัฐวุฒิ สะกิดใจ, ปิยธิดา วรมุสิก, เขตต์ ฐานทัพ, อารายา เอ ฮาร์เก็ต, ภูชิสสะ ธนพัฒน์, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, ไพโรจน์ สังวริบุตร, สุคนธวา เกิดนิมิตร, ปวีณา ชารีฟสกุล, ปริษา ภนาวิวัฒน์, ณัฐวุฒิ ไหมกัน, เด่น ดอกประดู่, จารุศิริ ภูวนัย, น้ำชา ชีรณัฐ


รักแท้ไม่มีหลอก (แหลม หญ้าคา) ช่อง 3 ปี 2544 ศิระ แพทย์รัตน์, เปรมสินี รัตนโสภา, สโรชา วาทิตตพันธ์


รักเธอทุกวัน (สรัยรารัญ – สมภพ ผูกพันน้อย) ช่อง 3 ปี 2550 (หนุก-หนาน) ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, พิยดา อัครเศรณี, ธนา โอปนายิกุล, โกสินทร์ ราชกรม, พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, ศรีหนุ่ม เชิญยิ้ม, อำภา ภูษิต, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, ผอูน จันทรศิริ, ปอย-ตรีชฎา เพชรรัตน์, พนารัตน์ บุนนาค, สาวิตรี สามิภักดิ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, คนางค์ ดำรงหัด, เกริก ชิลเลอร์


รักเธอยอดรัก (สวลี ส่องแสง) ช่อง 3 ปี 2551 (ไฟว์ฟิงเกอร์ส) ทฤษฎี สหวงษ์, ณปภา ตันตระกูล, นิธิ สมุทรโคจร, เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์, แอนเน็ต เธ็ต, พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, กานต์ อรุณเรืองสวัสดิ์, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, ธัญญา วชิรบรรจง, กาญจนา จินดาวัฒน์, ชุดาภา จันทเขตต์, ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, โอเลี้ยง เชิญยิ้ม, ชมภู่ ก่อนบ่าย, ผกามาศ ลิ่มปิยะชาติ, ประไพ สิโนทก, วรินทร ปัญหกาญจน์, ชาวดิน รัฐกาญจน์, วาสิตา วิเศษพันธุ์, อานนท์ สุวรรณเครือ, สิทธิโชค อักษรนันทน์, เฉลิมศักดิ์ เทียนมณี, ฐิติอานันท์ อินคะมนตรี, อังคณา แซ่หลี, ปฏิภาณ สรรพสวัสดีโชติ


รักเธอเสมอ(เรือ) ช่อง 3 ปี 2539 ต่อ-นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค (ร้อยรสบทละคร)


รักนอกกรอบ ช่อง 3 (โนพร็อบเล็ม) รวิชญ์ เทิดวงศ์, นิ้ง-กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา (ไม่ได้ออกอากาศ)


รักนั้นนิรันดร ช่อง 7 ปี 2526 อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ลินดา ค้าธัญเจริญ, วิยะดา อุมารินทร์


รักนิด ๆ คิดเท่าไร ช่อง 3 ปี 2541 (ทีวี ธันเดอร์) เคลลี่ ธนะพัฒน์, น้ำฝน โกมลฐิติ


รักนี้…เคียงตะวัน (ศาศวัต) ช่อง 7 ปี 2552 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์) ธนา สุทธิกมล, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, ธนกฤต พานิชวิทย์, สุนันท์ษา จิรมณีกุล, บวรพจน์ ใจกันทา, อภิษฎา เครือคงคา, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, อิทธิกร สาธุธรรม, ปัญญาพล เดชสงค์, ชล วจนานนท์, เพลินศิลป์ เกตุแก้ว, อัศนัย เทศทะวงศ์, โรบิน, รอง เค้ามูลคดี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ชัชวรินทร์ คล้ายนาค, ฉันทนา กุลศิริวุฒิชัย, สิทธิโชค อักษรนันทน์, ไกรสีห์ แก้ววิมล


รักนี้หัวใจเราจอง (นันทนา วีระชน) ช่อง 3 ปี 2550 (ละครไท) ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, สโรชา วาทิตตพันธุ์, ดวงตา ตุงคะมณี, อรรถชัย อนันตเมฆ, ชนานา นุตาคม, มอริส เค, สมภพ เบญจาทิกุล, นฤมล เปี่ยมพงศ์สานต์, วีระชัย หัตถ์โกวิท, ปีเตอร์ ไมอ๊อกซิ, อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, เบญจพล เชยอรุณ, พุทธชาติ พงศ์สุชาติ, ปาจรีย์ ณ นคร


รักในเปลวสงคราม ช่อง 3 ต่อ-นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล, อ้อน-เกวลิน คอตแลนด์


รักในม่านเมฆ (จากบทประพันธ์ ในม่านเมฆ ของ บุษยมาส)
ช่อง 7 ปี 2553 (ดีด้า) เติ้ล-ธนพล นิ่มทัยสุข, มิน-พีชญา วัฒนามนตรี, เติ้ล-ตะวัน จารุจินดา, เต็งหนึ่ง-กฤษณกันท์ มณีผกาพันธุ์, น้ำ-รพีภัทร เอกพันธ์กุล, หยก-ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, มณีนุช เสมรสุต, จตุรวิทย์ คชน่วม, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, ปนัดดาโกมารทัต, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, ตฤณ เศรษฐโชค, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, วชิรา เพิ่มสุริยา, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, สุรจิต บุญญานนท์, พจนีย์ ใยละออ, ชวัลลักษณ์ คุณโภชน์, พงษ์ยศ อรัณยะปาล, ด.ช. ภูริต เมธีสุทธิภัทร, ด.ญ. รมิดา รัตนภักดี, ด.ช. พงษ์ศิริ เมนะคงคา

ช่อง 5 — ใช้ชื่อเรื่อง ในม่านเมฆ — วิฑูรย์ กรุณา, ปรารถนา สัชฌุกร, ปนัดดา โกมารทัต

ช่อง 9 ปี 2530 — ใช้ชื่อเรื่อง ในม่านเมฆ — (สีบุญเรืองสยามสตูดิโอ) เอกพัน บันลือฤทธิ์, กิ่ง-ภัทรา ทิวานนท์, ไปรมา รัชตะ, สมมาตร ไพรหิรัญ, ส. อาสนจินดา, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, มาลี เวชประเสริฐ, น้ำเงิน บุญหนัก, มนฑาทิพย์ แก้วประเสริฐ

ช่อง 3 ปี 2547 — ใช้ชื่อเรื่อง ยิ่งรักเธอ — (อาร์เอส) ณัฐพงษ์ เดชะปัญญา, แนท-เอวิตรา ศิระศาสตร์, มาริษา ฮอร์น, มนตรี เจนอักษร, เจฟฟรี่ เบญจกุล, วัชรกรณ์ ไวยศิลป์, ฐิตาพร ศรแผลง, เอก โอรี, จาตุรงค์ โกลิมาศ, ปนัดดา โกมารทัต, เวย์น ฟอลโคเนอร์, สุกัญญา ไรวินท์, อำภา ภูษิต, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ราตรี วิทวัส, จอย ชวนชื่น, รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา, บุญศรี ยินดี, ต่อลาภ กำพุศิริ, ชนิดา น้อยบำรุง, สุรเดช วัฒนสุนทรกุล,
รมิดา กิจเจริญโสภณ


รักในรอยแค้น
ช่อง 5 ปี 2535 (Exact) ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, นุสบา วานิชอังกูร, รุจน์ รณภพ, มานพ อัศวเทพ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, เดือนเต็ม สาลิตุล, ไกรวิทย์ พุ่มสุโข, ทัตพงศ์ พงศทัต, โรเบิร์ต ออลเดรซ, นภาพร หงสกุล, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, จตุรบ วิซยาภัย

ช่อง 5 ปี 2545 (Exact) ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, เอวิตรา สิระสาตร์, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, สันติสุข พรหมศิริ, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, กาญจนา จินดาวัฒน์, เพ็ญพักต์ ศิริกุล, กริช หิรัญพฤกษ์, ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง, นภาพร หงสกุล, ศิรินุช โรจนเสถียร, หลักเขต วสิกชาติ, พิม์แข กุญชร ณ อยุธยา, ถนอม นวลอนันต์, นุศรา ประวัณณา, ศรีหนุ่ม เชิญยิ้ม


รักในสายหมอก (โสภาค สุวรรณ)
ช่อง 5 ปี 2520 (รัชฟิล์ม) เสาวลักษณ์ สุทธิผลไพบูลย์, วิฑูรย์ กรุณา, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์, มารศรี อิศรางกูรฯ, ขอใจ ฤทัยประชา

ช่อง 3 ปี 2528 ดิลก ทองวัฒนา, กาญจนา จินดาวัฒน์, นันทวัน เมฆใหญ่, ธงไชย แมคอินไตย์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, ชลิต เฟื่องอารมย์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, อรสา พรหมประทาน

ช่อง 3 ปี 2542 (มาสเตอร์ วัน) ชาเลต ฮิลเดอบรานด์, อ้อม-พิยดา อัครเศรณี, กาญจนา จินดาวัฒน์, อภิชาติ หาลำเจียก, ธัญญา โสภณ, สมมาตร ไพรหิรัญ, คัทรียา กาญจนโรจน์, อรรถชัย อนันตเมฆ, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, วาสนา สิทธิเวช, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, กุ้งนาง ปัทมสูต, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, ชไมพร สิทธวรนันท์, วรวิทย์ นัยสำราญ, เบญจพล เชยอรุณ, พีรพล จันทรากาศ, กรองทอง รัชตะวรรณ, เคน สทรุทเคอร์, วุฒิ คงคาเขต


รัก..บานฉ่ำ (สามเกลอ) ช่อง 3 ปี 2548 (เรด ดราม่า) เคลลี่ ธนะพัฒน์, ติ๊ก-กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ, โฟร์-ศกลรัตน์ วรอุไร, ต๊ะ-กฤช พงษ์พันธุ์, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, มนตะกานต์ ทองขาว, ณัฐกุล พิชยะพงศ์ไพบูลย์, ยุคนธร พินิจ, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, จิรายุทธ ชัยเชียงเอม


รักบ้านเรา ช่อง 9 หนุ่ม-ศรราม เทพพิทักษ์, เข็ม-รุจิรา ช่วยเกื้อ, ภูริ หิรัญพฤกษ์, แอน-อลิชา ไล่ศัตรูไกล, อู๊ด เป็นต่อ, กลศ อัธเสรี, สีดา พัวพิมล, พิมพ์แข กุญชรฯ, ปิ๋ม-ภคมน, แอ๊ด คาราบาว


รักประกาศิต (ก. สุรางคนางค์)
ช่อง 9 ปี 2520 พิศาล อัครเศรณี, ศันศนีย์ สมานวรวงศ์, เศรษฐา ศิระฉายา, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, สุประวัติ ปัทมสูต

ช่อง 3 ปี 2531 (ไอ แอม โปรดักชั่น) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ลลิตา ปัญโญภาส, รัญญา ศิยานนท์, ปัญญา นิรันดร์กุล, หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, ณรงค์ เจนครองธรรม, จารุวรรณ ปัญโญภาส, สมควร กระจ่างศาสตร์, ราม ราชพงษ์, เฉลิมศักดิ์ เทียนมณี, ทมยันตี เปรมานนท์, บุญส่ง ดวงดารา, เพอรี่ วีรานนท์, สมพร ม่วงแก้ว, ราตรี วิทวัส, อดุลย์ ดุลยรัตน์, อรสา พรหมประทาน, บุศรา นฤมิตร, สุกัญญา นาคสนธิ์, วุฒิ คงคาเขตร, รจนา นามวงษ์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร

ช่อง 7 ปี 2543 — ใช้ชื่อเรื่อง รักประกาศิต…ภูชิชย์ นริศรา — (อาร์เอส) ศรราม เทพพิทักษ์, นิ๊ง-กุลสตรี ศิริพงศ์ปรีดา, จาตุรงค์ โกลิมาศ, อุบลวรรณ บุญรอด, พฤกษ์ พีรนันท์, นุศรา ประวันณา, กมลา กำภู ณ อยุธยา, กุ้งนาง ปัทมสูต, นึกคิด บุญทอง, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, สุวัชชัย สุทธิมา, ปณิธาน สังข์ประเสริฐ, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, ประกายกานต์ กอบเกื้อกูล, จิระวรรณ์ หมื่นหนู, นภาพร หงสกุล, สีเทา เพ็ชรเจริญ, ลิขิต บุญประกอบ, ณัฏฐิลักษณ์ ผ่องใส, อดิพงษ์ เผดิมชิต, จิรัชฌา นาคสวัสดิ์, วาสนา วรรณวงค์, ดาริกา สังข์นาค, กุลนิชฐ์ เจริญอินทร์, พัชรภรณ์ ชมะโชติ, เอก โอรี, ไมเคิล เวลส์ซ, ปริญญ์ วิกรานต์, สรนันท์ ร เอกวัฒน์, สุดารักษ์ คงกระพันธ์, วันวิสาข์ ดำขำ, สุริยา เยาวสังข์, ปราบ ยุทธพิชัย, เบญจวรรณ ฤาซา, ณรงค์ บุญลาภ, วันทนา บุญบันเทิง

ช่อง 3 ปี 2555 (เมคเกอร์ วาย) ณัฐวุฒิ สกิดใจ, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, สรวิชญ์ สุบุญ, ณปภา ตันตระกูล, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, พิจิตรา สิริเวชชะพันธ์, สุริยนต์ อรุณวัฒนะกุล, สุพจน์ จันทร์เจริญ, โชติรส แก้วพินิจ, รมิดา ประภาสโนบล, เวธกา ศิริวัฒนา, ศิระ แพทย์รัตน์, ถนอม สามโทน, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, พรรษชล สุปรีย์, เจสสิกา ภาสะพันธุ์, เมธัส ตรีรัตนวารีสิน, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, กรุณพล เทียนสุวรรณ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อรสา พรหมประทาน, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช (ออกอากาศ 22 ก.พ. – 5 เม.ย. 2555 พ-พฤ รวม 14 ตอน)


รักปาฏิหาริย์ (วลัย นวาระ) ช่อง 3 ปี 2554 (เมคเกอร์ กรุ๊ป) สมาร์ท-กฤษฎา พรเวโรจน์, คิมเบอร์ลี่ แอน เทียมศิริ, อเล็กซ์ เรนเดล, มิ้น-ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, เจนสุดา ปานโต, ดนัย จารุจินดา, ภรผกา เสียงสมบุญ, ดารัณ บุญยศักดิ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ชุดาภา จันทเขตต์, โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว, ด.ช. ชินพรรธน์ กิติชัยวรางค์กูร, นึกคิด บุญทอง, ไกรลาศ เกรียงไกร, จักรพันธ์ จันโอ, สวกร ติยะสวัสดิ์กุล, ประไพ สิโนทก, อรัญญา ประทุมทอง, ชาญชญาณ์กุล ถายะเดช, สถาพร นาควิลัยโรจน์, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, ดิลก ทองวัฒนา, ตฤณ เศรษฐโชค, รัญญา ศิยานนท์ (ออกอากาศ 25 ต.ค. 2554 จ-อ)


รักแปลกที่แตกต่าง ช่อง 7 ปี 2537 (กันตนา) ตระการ พันธุมเลิศรุจี, คลาวเดีย จักรพันธุ์


รักผู้พัน แถมเรือพ่วง (จากเค้าโครงเรื่อง ของ แสงเพชร เสนีย์บดินทร์) ช่อง 5 ปี 2540 (อัครมีเดีย) จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, ปรียานุช ปานประดับ, บดินทร์ ดุ๊ก, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, รัญญา ศิยานนท์, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, หนู เชิญยิ้ม, ทอง เชิญยิ้ม, อมรา อัศวนนท์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, กำธร ทัพคัลไล, ไปรมา รัชตะ, โยโกะ ทาคาโน่, บุคลิก บุญประกอบ, หม่อมเอ็ม, น้องวิน


รักแผลงฤทธิ์ (ดวงตะวัน) ช่อง 3 ปี 2547 (ทีวีซีน) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ตั๊ก-บงกช คงมาลัย, สโรชา วาทิตตพันธ์, วรรธนะ กัมทรทิพย์, คลาวเดีย จักรพันธุ์, วศิน มีปรีชา, เบญจสิริ วัฒนา, สิทธิชัย เหลืองเสรี, ชุมพร เทพพิทักษ์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, พัฒนาวดี พัฒนถาบุคร, ทองขาว ภัทรโชคชัย, ศุภศร สุขเกษม, พราวนภางค์ สาครบุตร์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, นฤมล เปี่ยมพงศ์สานต์, อำภา ภูษิต, ปัญญาพล เดชสงค์, สุร่ดช ทับทิมใส, ศรัณย์ ภาคลักษณ์, กิตติ เชี่ยววงศ์สกุล, สรวุฒิ เจริญเชื้อ, ไกรสีห์ แก้ววิมล, กษมา นิสสัยพันธ์, สุชาดา พูนพัฒนสุข, อนงค์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา, อัศนัย เทศทะวงศ์


รักฝัน นิรันดร (น้องนุช ชวาลา) ช่อง 7 (อัคร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) นุติ เขมะโยธิน, กมลชนก โกมลฐิติ, นาตยา จันทร์รุ่ง, จีรศักดิ์ แสงโชติ, ปราบ ยุทธพิชัย, เปียเช่อร์ คริสเตนเซ่น, ชุติมา นัยนา, กษาปณ์ จำปาดิบ, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, ระวิน ชุมเกษียร, ด.ช. ศิรชัช เจียรถาวร, ปนัดดา โกมารทัต, เมตตา รุ่งรัตน์, มารศรี ณ บางช้าง, นิสาลักษณ์ ศรีนาคาร, วันวิสา ดำขำ, พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร, อารีวรรณ จตุทอง


รัก – ฝัน วันฤดูหนาว (สุภาผล) ช่อง ITV ปี 2547 (อาร์เอส) มิ้นท์-เปรมินทร์ วงศ์เบี้ยสัจจ์, ด๊อจ-พันธุ์ธวัช บูลย์เวช, โก้-จตุโชค หวังสุวรรณกิจ, ต๊ะ-กฤช พงษ์พันธ์, ซาร่า เล็กจ์, ต้อง-สุภัชญา รื่นเริง, ธวัช ทัศนาพลพินิจ, ชาวดี เชอร์มอค, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, อาภาพร กรทิพย์, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, ภาณุ ภานุวัฒน์วนิชย์, เวย์น ฟอลโคเนอร์, ไมเคิล เวลส์ซ, สินีนาฎ โพธิเวส, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, ด.ช. ภูมิสิทธิ์ ตั้งพินิจการ, ด.ช. ธรรมธัช ศรีธรรม, ด.ช. เสกสรรค์ อนันต์ตระการกิจ, ด.ช. สรรศิริ สรรพยานนท์, ด.ญ. ศศิชา อุปการะกิจ


รักพันลึก (คมทวน คันธนู) ช่อง 3 ปี 2546 (ทีวีซีน) ธัญญาเรศ รามณรงค์, ภูริ หิรัญพฤกษ์


รักไม่เป็น (เพ็ญแข วงศ์สง่า)
ช่อง 9 ปี 2531 (สีบุญเรืองสยามสตูดิโอ) เอกพัน บันลือฤทธิ์, ภัทรา ทิวานนท์

ช่อง 5 ปี 2522 — ใช้ชื่อเรื่อง คุณผู้หญิง — เศรษฐา ศิระฉายา, อรัญญา นามวงศ์


รักไม่มีช่องว่าง (สีฟ้า – จากนิยาย ช่องที่ไม่ว่าง)
ช่อง 9 ปี 2526 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, กาญจนา จินดาวัฒน์, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์

ช่อง 5 ปี 2535 — ใช้ชื่อเรื่อง จะไม่มีช่องว่างระหว่างเรา — (กันตนา) จอนนี่ แอนโฟเน่, ภารดา บุญมี (นวพร สินธีรภาพ เล่นแทนท่อนหลัง)


รักไม่มีวันตาย (สรัยรารัญ-ณัฐิยา ศิรกรวิไล) ช่อง 3 ปี 2554 (โพลีพลัส) โดม-ปกรณ์ ลัม, เฌอมาลย์ บุณยศักดิ์, กันต์ กันตถาวร, ชาลี ไตรรัตน์, เอมิกา เกรซ บูเฮอร์, จักรกฤษณ์ กนกพจนานนท์, แก้วมณี วัฒนวรากุล, ภควัน ยุหัง, พิชญะ พันลูกท้าว, ทนง บุญญานุภาพ, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, ไกรลาศ เกรียงไกร, แพรพิชญ์ชลี ปริญญเสวี, อุดม ชวนชื่น, ค่อม ชวนชื่น, สมเจต พยัฆโส, ญาณี ตราโมท, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, ตฤณ เศรษฐโชค, ภัทรวรรธน์ นาควิไลโรจน์, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ยอดชาย เมฆสุวรรณ (ออกอากาศ 7 มี.ค. – 11 เม.ย. 2554 รวม 11 ตอน จ-อ)


รักร้อนๆ ช่อง 9 ปี 2534 (ณัฐเดชเอนเตอร์เทนเมนท์) อนันต์ บุนนาค, ดาริน กรสกุล


รักริมทาง ช่อง 9 ปี 2527 นิรุตต์ ศิริจรรยา, มยุรา ธนบุตร, นาถยา แดงบุหงา, อุทุมพร ศิลาพันธ์


รักริษยา (ถาวร สุวรรณ) ช่อง 3 ปี 2548 (เอ็กแซ็กท์) จิรายุส วรรธนะสิน, เก็จมณี พิชัยณรงค์สงคราม, อินทิรา แดงจำรูญ, อรรถพร ธีมากร, ไพโรจน์ สังวริบุตร, สุพรรณษา เนื่องภิรมย์, อัญชลี ชัยศิริ, นภาพร หงสกุล, เพทาย เกิดผล, จรรยา ธนาสว่างกุล


รักเร่ เร่ร้างรัก (ศรีฟ้า ลดาวัลย์) ช่อง 7 ปี 2539 (กันตนา) จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, ชฎาพร รัตนากร, นาตยา จันทร์รุ่ง, รชยา รักกสิกรณ์


รักเรา ไม่ไฮโซ (ศักดิ์ชาย เกียรติปัญญาโอภาส) ช่อง 3 ปี 2549 (เรด ดราม่า) โบกี้-จักรินทร์ ศิลป์ชัยกิจ, ปุ๋ย-อังคณา สุระเรืองชัย, เมย์ เฟื่องอารมย์, อรการ จิวะเกียรติ, ศราวุธ นวแสงอรุณ, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, ริว-อาทิตย์ ตั้งสวัสดิรัตน์, เพทาย พลอยมีค่า, ปองทิพย์ บุญศร, สีเทา เพ็ชรเจริญ, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์


รักไร้พรหมแดน
ช่อง 7 ธัญญาเรศ รามณรงค์, นุติ เขมะโยธิน, เอ๋-อัจฉรา ทองเทพ

ช่อง ITV ปี 2550 (กันตนา) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, Ha Thi Thu Hong, เมย์ เฟื่องอารมย์, ศิริวรรณ สกุล, พอเจตต์ แก่นเพชร, สุเชาว์ พงษ์วิไล


รักไร้อันดับ (กันยามาส) ช่อง 3 ปี 2540 (ชาโดว์) ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา, จาตุรงค์ โกลิมาศ, โชคชัย เจริญสุข, จุฑามาศ จันทศร, ปนัดดา โกมารทัต, กาญจนาพร ปลอดภัย


รักล้นซอย ช่อง 7 (ทูอินวัน) ตะวัน จารุจินดา, คีตภัทร อันติมานนท์


รักลวง (ทมยันตี) ช่อง 7 ปี 2542 (อัครเอนเตอร์เทนเม้นต์) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, นุสบา วานิชอังกูร, ญาสุมินทร์ เลิศอมรวัฒนา, กวินนา สุวรรณประทีป, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ปราบ ยุทธพิชัย, เอทัต สุขโต, ดช. จีโน่ ชูทส์, อรรถชัย อนันตเมฆ, อภิชาติ หาลำเจียก, ระวิน ชุมเกษียร


รักลอยลม (ชูวงศ์ ฉายะจินดา) ช่อง 3 ปี 2543 (แพลนเน็ต เอ็นเทอร์เทนเม้นท์) จันจิรา จูแจ้ง, รวิชญ์ เทิดวงส์, เคลลี่ ธนะพัฒน์, คิมเบอร์ลี่ ฮูเวอร์, พิทยา ณ ระนอง, ญาณี จงวิสุทธ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, อรสา พรหมประทาน, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อาภรณ์ ทิชากร, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, กล้วย เชิญยิ้ม, ยุวดี เรืองฉาย, จอย ชวนชื่น, มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา, แรม วรธรรม, ด.ญ. กีรติ ชัยชนะ, ด.ช. อัครพันธ์ อังสุภูติภันธ์, วัชระ ปานเอี่ยม, อรนภา กฤษฎี, สุกัญญา ไรวินทร์, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, อาจารย์วิโรจน์ ตั้งวานิชย์


รักละมุน ลุ้นละไม (สารพัดนึก) ช่อง 3 ปี 2548 (เมคเกอร์ เจ) สหรัถ สังคปรีชา, แอน ทองประสม, กรรชัย กำเนิดพลอย, สุนิสา สุขบุญสังข์, นวดี โมกขะเวส, เกรียงไกร อุณหะนันท์, จันทร์สุดา จันทรจรูญ, สมชาย ศักดิกุล, ยุวดี ไทยหิรัญ, อภิชาติ ชูสกุล, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, ไอริณ ศรีแกล้ว


รักเล่ห์เพทุบาย ช่อง 3 ปี 2542 (โพลีพลัส) วิลลี่ แมคอินทอช, ลลิตา ปัญโญภาส, สิรินยา วินศิริ, จอห์น เมฆพวศ์สาธร, สุริวิภา กุลตังวัฒนา, ทศพล ศิริวิวัฒน์, ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, อรรถกร สุวรรณราช, จิรภา วงศ์โฆษาวรรณ


รักเล่ห์…เสน่ห์ลวง (ทิพเกสร) ช่อง 3 ปี 2550 (โนพรอบเล็ม) ทฤษฎี สหวงษ์, เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, สุนิสา เจทท์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, พิศาล อัครเศรณี, อุทุมพร ศิลาพันธ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สาวิตรี สามิภักดิ์, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, ปาณิสรา พิมพ์ปรุ, เอ เชิญยิ้ม


รักแล้ว รักเลย ช่อง 5 ปี 2546 ใหม่ เจริญปุระ, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, ณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม, ธิตินันท์ ชุ่มภาณี, ปกฉัตร เทียมชัย, มาวิณี อัสราษี, กัญญารัตน์ พิมพ์สวัสดิ์, เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์, ภากร เรืองสุด (ละครลักซ์ ดาวค้นดาว ละครสั้น 1 ตอนจบ)


รักแล้ว รักเลย (ดาวเรืองสตูดิโอ) สกาวใจ พูนสวัสดิ์


รักและคิดถึง ช่อง 3 ปี 2528 นิรุตต์ ศิริจรรยา, ดวงตา ตุงคะมณี, ชลิต เฟื่องอารมย์, อรสา พรหมประทาน, นฤมล นิลวรรณ, จารุวรรณ ปัญโญภาส


รักและร้าง ช่อง 3 ปี 2527 นิรุตต์ ศิริจรรยา, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, พรพรรณ เกษมมัสสุ, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ดวงตา ตุงคะมณี


รักวันละนิด ช่อง 7 (ทริปเปิ้ลทู) น้ำ-รพีภัทร เอกพันธ์กุล, แอ-ภุมวารี ยอดกมล


รักสลับขั้ว ช่อง 3 ปี 2544 (เมจิค) ธนา สุทธิกมล, เอิร์น-จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร, ธวัช ทัศนาพลพินิจ, อนันต์ บุนนาค


รักสองภพ (ประยูร วงษ์ชื่น) ช่อง 7 ปี 2542 (อัครเอ็นเตอร์เทนเมนท์) สวิช เพชรวิเศษศิริ, กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ, พัชราภา ไชยเชื้อ, อัชญา สังขพันธ์, กัญญารัตน์ บ่อสันเที๊ยะ, กษาปณ์ จำปาดิบ, ติ๊ก ชีโร่, ปิยะ เศวตพิกุล, เปียนโน จงรัก, เมืองชัย กิตติเกษม, พอเจตน์ แก่นเพ็ชร, ชุมพร เทพพิทักษ์, จรัล มโนเพชร, สมสกุล ยงประยูร, แรม วรธรรม, นัยนา ชีวานันท์


รักสับหลีก ช่อง 3 ปี 2539 (บรอดคาซท์) นิธิ สมุทธโคจร, ชลิตา เฟื่องอารมย์, เคริก โรฮ์ลิงค์, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, นิออน อิศรา, ชลิต เฟื่องอารมย์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เดือนเต็ม สาลิตุล, อรุณ ภาวิไล, วสันต์ อุมะโยธิน, อรัญญา วงษ์สมกลืน


รักสุดขั้ว (ช่างปั้นเรื่อง) ช่อง 7 ปี 2547 (ดาราวิดีโอ) ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, รพีภัทร เอกพันธ์กุล, เมี่ยง-อติมา ธนเสนีวัฒน์, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, สิทธิชัย เหลืองเสรี, สำลี ไพบูลย์พันธ์, จักริน ทองประสาท, ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล, โอลิเวอร์ พูพาร์ต, มานพ อัวเทพ, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, แรม วรธรรม, พิศมัย วิไลศักดิ์, อัมรา อัศวนนท์


รักสุดท้าย ที่ปลายฟ้า (พามิลา) ช่อง 3 ปี 2542 (บรอดคาซท์) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, จันจิรา จูแจ้ง, มนตรี เจนอักษร, นัฏฐา ลอยด์, ดนัย สมุทรโคจร, รุษยา เกิดฉาย, ด.ช. นิรจักษ์ (อเล็กซ์) เรนเดลล์, ด.ญ. มาตา วังมะนาวพิทักษ์, คัทรียา กาญจนโรจน์, กนกพร โลศิริ, พิทยา ณ ระนอง, ฟร้อนท์ มอนโกเมอรี่, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, จุรี โอศิริ, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, สกุล หงษ์ทอง, อุทุมพร ศิลาพันธ์, อรัญญา นามวงศ์, มานพ อัศวเทพ, อมรา อัศวนนท์


รักสุดปลายฟ้า (วัตตรา) ช่อง 3 ปี 2555 (ดวงมาลีมณีจันทร์) นัฐฐพนฐ์ ลียะวนิช, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, ภัณฑิลา ฟูกลิ่น, ภัทรภณ โตอุ่น, ชญาน์ทัต อยู่เป็นแก้ว, ธนิดา กาญจนวัฒน์, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, อนันต์ บุญนาค, ภัสสร บุณยเกียรติ, อรสา พรหมประธาน, ศิระ แพทย์รัตน์, พาเมล่า บาวเด้น, สุเมธ องอาจ, สุพจน์ จันทร์เจริญ, จุฑามาศ ปลั่งสุชน, นันทิกานต์ สิงหา, เพ็ญศรี ปิ่นทอง, เอกริน อารีรักษ์, สุรินทร คารวุฒน์, พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, รณวีร์ เสรีรัตน์, เอนก อินทจันทร์, สันติ สมบัติ, สิริพงษ์ สุขสมนาค์, ลลิตา ไพศาล, ประจักษ์ แนวพิลา, เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์, สุธีรัชต์ ชาญนุกูล (ออกอากาศ 22 มี.ค. 2555 จ-ศ)


รักสุดฟ้า ล่าสุดโลก (วิลักษณา) ช่อง 3 ปี 2546 (ยูม่า 99) ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, หยาดทิพย์ ราชปาล, เมทนี บูรณศิริ, ชินสุเวท เจตน์จำรัส, มนชญา ศรีสวัสดิ์, เรืองฤทธิ์ วิศมล, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, อรสา พรหมประทาน, สุภรดี ศิวพรพิทักษ์, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, อดิเทพ ชดช้อย, ชาญชัย วราวิทยา, สถาพร นาควิลัย, วัชรเกียรติ บุญภักดี, แดนนี่ ศรีภิญโญ, เฉลิมพล บุญรอด, โบ๊ต วิบูลย์นันท์, ต๋อง เชิญยิ้ม


รักสุดหัวใจ (จากบทประพันธ์ ดอกไม้สีม่วง ของ วรา) ช่อง 5 (สีบุญเรือง) ชัยรัตน์ จิตธรรม, วีระยุทธ รสโอชา, ภัทรา ทิวานนท์, สาวิตรี สามิภักดิ์


รัก…สุดหัวใจ ช่อง 3 ปี 2542 พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, จริยา สรณคม, พล ตัณฑเสถียร, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, อุทุมพร ศิลาพันธ์


รักใสใส หัวใจเดียวกัน (เค้าโครงเรื่องจากนวนิยาย แม่ม่ายใจถึง ของเบญจนาท นฤมล) ช่อง 3 ปี 2542 (อาร์เอส) หลุยส์ สก๊อต, แอน-อลิชา ไล่ศัตรูไกล, ทูน หิรัญทรัพย์, ชไมพร จตุรภุช, คัทรียา กาญจนโรจน์, เวย์น ฟอลโคเนอร์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เคน ฉัรรังสิกุล, วิยะดา อุมารินทร์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, อำภา ภูษิต, วีระชัย หัตถโกวิทย์, ดารณีนุช โพธิปิติ, นิลุบล อมรวิทวัส, ปิยะ เศวตพิกุล, มานิตา ชิยารัตน์, วาเนสซ่า บีเวอร์, วสันต์ แสงอุไร, ชิน ตั้งสกุลสถาพร, ตูมตาม เชิญยิ้ม, จ้องแจ้ง เชิญยิ้ม, จรีพันธ์ ทองกรณ์, กชกร จำปาดิษฐ์


รักหรรษา…คาราโอเกะ ช่อง ITV (โพลีพลัส) พิษณุ นิ่มสกุล, นาเดีย นิมิตวานิช, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, วิยะดา อุมารินทร์, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, ตูมตาม เชิญยิ้ม, สินีนาฏ โพธิเวส, อภิชาญ เฉลิมชัยนุวงศ์, ด.ญ. บัณทิตา ศรีนวลนัด, ธีรดา ธีรเกียรติ, สุขพัฒน์ โล่ห์วัชรินทร์


รักหลอกๆ อย่าบอกใคร (ถกลเกียรติ วีรวรรณ, กษิดินทร์ แสงวงศ์)
ช่อง 5 ปี 2539 (Exact) จิรายุส วรรธนะสิน, นุสบา วานิชอังกูร, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดอม เหตระกูล, รุ้งทอง ร่วมทอง, ไปรมา รัชตะ, นรากร โลหะชาละ, เอ๊าะ-กีรติ เทพธัญญ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, พูนสวัสดิ์ ธีมากร

ช่อง 5 ปี 2548-49 (Exact) รัฐศาสตร์ กรสูตร, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, สีหนุ่ม เชิญยิ้ม, จารุณี สุขสวัสดิ์, ธีวรา ภาวะพรหม, พงศ์สิริ บรรลือวงศ์, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, ฟร้อนท์ หิรัญพฤกษ์, อุ่นเรือน ราโชติ


รัก…ห้ามโปรโมต (พี่ฉอด) ช่อง ITV ปี 2546 พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์, มนัสวี กฤตานุกูล, อรรถชัย อนันตเมฆ, เชษฐวุฒิ วัชรคุณ, โอลิเวอร์ บีเวอร์, วัชระ ปานเอี่ยม, สุกัญญา ไรวินท์, ไปรมา รัชตะ, ชัยยะ ทรัพย์สมบูรณ์


รักออกอากาศ (อาณาจินต์) ช่อง 3 ปี 2555 (หนุก-หนาน) อรรคพันธ์ นะมาตร์, เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ, ประชากร ปิยะสกุลแก้ว, พิมพ์นิภา จิตตธีรโรจน์, นาตาลี เจียรวนนท์, อัศนัย เทียนทอง, นภัสสร ช่วยเกิด, แมทธิว ดีน ฉันทวนิช, มนตรี เจนอักษร, ดารัญ ฐิตะกวิน, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, อาภาพร นครสวรรค์, ค่อม ชวนชื่น, ธัญญา รัตนมาลากุล, ดารณีนุช โพธิปิติ, ธนวัฒน์ ประสิทธิ์สมพร, บอล เชิญยิ้ม, สมจิตร จงจอหอ, รตวรรณ ออมไธสง, จิรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, วัฒนชวินท์ กิตติเลิศรัฐ, ภีรพัฒน์ สุรฤทธิ์เชวง, ด.ช. พงษ์สิทธิ์ นาเวียง, ด.ญ. สุธิดา หงษา, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, นฤมล สิทธิเม่ง, สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์, ภควัต ยุหัง, สริตา เอี่ยมวสันต์, นิธิวดี สุขสาย (ออกอากาศ 19 ก.พ. 2555 ศ-ส-อา)

มีต่อที่ รายชื่อละครไทย … ร เรือ (๒) … ค่ะ

Advertisements