ย ยักษ์ ♪♫

ย. ยักษ์ ยอดยุ่ง (วิทิตนันท์ โรจนพานิช)
ช่อง 5 ปี 2535 (คีตาเรคคอร์ดส + ทีวีซีน)

ช่อง 3 ปี 2548 (เรด ดราม่า) เมทะนี บูรณศิริ, วรุฒ วรธรรม, ธิญาดา พรรณบัว, จตุโชค หวังสุวรรณกิจ, ศุภัชญา รื่นเริง, ณชวนนท์ เหตะวานิช, อัญญาฤทธิ์ พิทักษ์ติกุล, ศิลปิน อยู่หน้า, บัณฑิตา ศรีนวลนัด, กรินทร โตรักตระกูล


ยอดกตัญญู (วิลักษณา) ช่อง 3 ปี 2550 ณัฐพล ลียะวณิช, จินนี่-ธนิดา กาญจนวัฒน์, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, วรัญญา เจริญพรสิริสุข, ภาณุ ภาณุวัฒน์วนิชย์, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, ภัสสร บุญยเกียรติ, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, อรสา พรหมประทาน, กมลา กำภู ณ อยุธยา, พิศมัย วิไลศักดิ์


ยอดคุณตูบ (วรัญญา ธรรมสุนทร)
ช่อง 5 ปี 2537 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์)

ช่อง 3 ปี 2548 (แพลนเน็ต 6) อธิชาติ ชุมนานนท์, พิมลรัตน์ พิศลยบุตร, จินตหรา สุขพัฒน์, เมทนี บุรณศิริ, แอนดี้ เขมพิมุก, สุวัจนี ไชยมุสิก, อุบลวรรณ บุญรอด, ดวงตา ตุงคะมณี, เกริก ชิลเลอร์, ด.ช. วัชรวิทย์ วิวัฒน์รัตน์


ยอดคุณลูก ช่อง 3 ปี 2538 (จัดโดย ปทุมวดี โสภาพรรณ) ยุ้ย-ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี


ยอดชีวัน (บุษยมาส)
ช่อง 7 ปี 2522

ช่อง 3 ปี 2543 (ละครไท) รวิชญ์ เทิดวงส์, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, แองจี้ เฮสติ้งส์, ณัฐนันท์ คุณาวัฒน์, เดือนเต็ม สาลิตุล, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ชลิต เฟื่องอารมย์, ญาณี จงวิสุทธ์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ธัญญา โสภณ, ภานุเดช วัฒนสุชาติ, เวย์น ฟอลโคเนอร์, สถาพร นาควิลัย, ก้ามปู สุวรรณปัทม์, ญาณี ตราโมท, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, ด.ช. อเล็กซ์ เรนเดลล์, สีเทา, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, กล้วย เชิญยิ้ม, นฤมล พงษ์สุภาพ


ยอดตำรวจหญิง (ปิยะดารา) ช่อง 7 ปี 2538 (กันตนา) ลิขิต เอกมงคล, กมลชนก โกมลฐิติ, ชฎาพร รัตนากร, ชไมพร จตุรภุช, ปริญญา ปุ่นสกุล, ติ๊ก ชิโร่, โยโกะ ทาคาโน่, คาเมล ชาวาลา, จอย กิตติญา, พยนต์ พิณประพันธ์


ยอดปรารถนา (อุบลพรรณ วิลันดา) ช่อง 7 ปี 2544 ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, สิเรียม โอแกน, นนนี่ โอแกน, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, กรรชัย กำเนิดพลอย, คัทรียา กาญจนโรจน์, ธนิสร สัตยมงคล, ชนานา นุตาคม, ไปรมา รัชตะ, ศศิม อิศรางกูรฯ, วาสนา สิทธิเวช, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์


ยอดพธู ช่อง 5 ปี 2532 (กันตนา) สามารถ พยัคฆ์อรุณ, ปิยะนุช มาลยเวช, ทิพวรรณ จันทร์เกตุ, เชิญจุติ มณเทียรมณี


ยอดยาหยี (อัจฉรียา) ช่อง 3 ปี 2542 (ทูอินวัน) ศรราม เทพพิทักษ์, สุนิสา เจทท์, จารุณี สุขสวัสดิ์, สันติสุข พรหมศิริ, เมทนี บูรณศิริ, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, เรืองฤทธิ์ วิสมล, มนัสวี กฤตานุกูลย์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, สมบัติ เมทะนี, วาสนา สิทธิเวช, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, ชุมพล ทองทาบ, นภัสกร มิตรเอม, จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์, อรรถกร สุวรรณราช, ดาริกา สังขนาด, กล้วย เชิญยิ้ม, ทัศนาวลัย องอาจอิทธิชัย, ปาจารีย์ ณ นคร


ยอดรักนักสืบ ช่อง 9 ปี 2528


ยอดรักร้อยล้าน (ลียา) ช่อง 7 ปี 2545 (กันตนา) บุษกร พรวรรณะศิริเวช, จอนนี่ แอนโฟเน่, ราโมน่า ซาโนลารี่, ณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม, เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น, เกริก ชิลเลอร์, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, ด.ญ. ณัฏฐธิดา ดำรงวิเศษพาณิชย์, นริสา พรหมสุภา, กฤตย์ อัทธเสรี, วิยะดา อุมารินทร์, ปีเตอร์ อิเก็กสัน, สินีนาฏ โพธิเวส, ธงธง มกจ๊ก, จอย ชวนชื่น, ชูศรี เชิญยิ้ม, วจี อรรถไกวัลวที, พิชชาภรณ์ รัตนานนท์, ดารุณี กฤตบุญญาลัย, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, นิสาลักษณ์ ศรีนาคาร, วันทนา บุญบันเทิง, จุฑาภรณ์ กลิ่นประทุม


ยังไม่ลืมผู้รู้ใจ ช่อง 5 ปี 2535-36 (แกรมมี่+สตาร์วิชั่น)


ยัยตัวร้าย กับ นายป่วน (ปันฝัน) ช่อง 7 ปี 2548 (กันตนา) สาวิกา ไชยเดช, ภูชชิสะ ธนพัฒน์, โอลิเวอร์ เฟเวอร์, คาร์ล่า พอร์ตเตอร์, นิธิตรา เชาว์พยัคฆ์, ธรรมลักษณ์ วัชรานันทน์, วีระศักดิ์ บัวสมบูรณ์, แจ็ส ชวนชื่น, จงเจตน์ วัชรานันทน์


ยัยไบบ้า (ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล) ช่อง 7 (เรด ดราม่า) ธนา สุทธิกมล, ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, กรรชัย กำเนิดพลอย, พรรำพา สุขได้พึ่ง, เจฟฟรี่ เบญจกุล, พฤกษ์ พีระนันท์, สัจจากาจ จิตพึ่งธรรม, ธีระพงษ์ เหลียวรักวงศ์, สุภาภรณ์ คำนวนศิลป์, ณหทัย พิจิตรา, สุภัสสร มามีเกตุ, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, อรสา อิศรางกูรฯ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อนุสรา จันทรังสี, ด.ญ. เสาวลักษณ์ เอกอนันต์ธรรม


ยามเมื่อลมพัดหวน (วาณิช จรุงกิจอนันต์) ช่อง 5 ปี 2536-37 (Exact) เจตริน วรรธนะสิน, ลลิตา ปัญโญภาส, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, คัทรียา กาญจนโรจน์, นีรนุช ปัทมสูต, สมพล ปิยะพงษ์สิริ, ปริญญ์ วิกรานต์, สุริวิภา กุลตังวัฒนา, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, วสันต์ อุตตมะโยธิน, ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, ดวงกมล ลิ่มเจริญ, วุฒิสิทธิ์ สืบสุวรรณ, ภูธเนศ หง์มานพ, กีรติ เทพธัญญ์, ณรงค์ บุญลาภสัญญา คุณากร, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช


ยายตัวแสบ กับ นายทรนง (วาทิน) ช่อง 3 ปี 2545 (เมจิค) ต่อ-นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, เจฟฟรี่ เบญจกุล, โน้ต เชิญยิ้ม


ยายหนูลูกพ่อ (โบตั๋น)
ช่อง 7 ปี 2529 (กันตนา) เด่นนภา จันทร์ยงค์

ช่อง 7 อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, แตงโม ภัทรธิดา


ยิ่งเกลียด(เธอ)ยิ่งเจอรัก (คีตภา) ช่อง 3 ปี 2549 (ละครไท) วริษฐ์ ทิพโกมุท, ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, โชคชัย บุญวรเมธี, อภิชญา ปิยะนุวัฒน์ชัย, อรหทัย ซื่อศรีสวัสดิ์, ณภัทร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, พรรษชล สุปรีย์, วาสนา สิทธิเวช, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ชรัส เฟื่องอารมย์, ถนอม สามโทน, วิยะดา อุมารินทร์, เพ็ญนภา ชายด่าน, ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง, อชิตะ สิกขมานา, ชมพูนุช ปิยะธรรมชัย, วัทนพร พึ่งเพียร, อัญชลี ไชยศิริ


ยิ่งรักเธอ (จากบทประพันธ์ ในม่านเมฆ ของ บุษยมาส)
ช่อง 3 ปี 2547 (อาร์เอส) ณัฐพงษ์ เดชะปัญญา, แนท-เอวิตรา ศิระศาสตร์, มาริษา ฮอร์น, มนตรี เจนอักษร, เจฟฟรี่ เบญจกุล, วัชรกรณ์ ไวยศิลป์, ฐิตาพร ศรแผลง, เอก โอรี, จาตุรงค์ โกลิมาศ, ปนัดดา โกมารทัต, เวย์น ฟอลโคเนอร์, สุกัญญา ไรวินท์, อำภา ภูษิต, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ราตรี วิทวัส, จอย ชวนชื่น, รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา, บุญศรี ยินดี, ต่อลาภ กำพุศิริ, ชนิดา น้อยบำรุง, สุรเดช วัฒนสุนทรกุล, รมิดา กิจเจริญโสภณ

ช่อง 5 — ใช้ชื่อเรื่อง ในม่านเมฆ — วิฑูรย์ กรุณา, ปรารถนา สัชฌุกร, ปนัดดา โกมารทัต

ช่อง 9 ปี 2530 — ใช้ชื่อเรื่อง ในม่านเมฆ — (สีบุญเรืองสยามสตูดิโอ) เอกพัน บันลือฤทธิ์, กิ่ง-ภัทรา ทิวานนท์, ไปรมา รัชตะ, สมมาตร ไพรหิรัญ, ส. อาสนจินดา, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, มาลี เวชประเสริฐ, น้ำเงิน บุญหนัก, มนฑาทิพย์ แก้วประเสริฐ

ช่อง 7 ปี 2553 — ใช้ชื่อเรื่อง รักในม่านเมฆ — (ดีด้า) เติ้ล-ธนพล นิ่มทัยสุข, มิน-พีชญา วัฒนามนตรี, เติ้ล-ตะวัน จารุจินดา, เต็งหนึ่ง-กฤษณกันท์ มณีผกาพันธุ์, น้ำ-รพีภัทร เอกพันธ์กุล, หยก-ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, มณีนุช เสมรสุต, จตุรวิทย์ คชน่วม, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, ปนัดดาโกมารทัต, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, ตฤณ เศรษฐโชค, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, วชิรา เพิ่มสุริยา, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, สุรจิต บุญญานนท์, พจนีย์ ใยละออ, ชวัลลักษณ์ คุณโภชน์, พงษ์ยศ อรัณยะปาล, ด.ช. ภูริต เมธีสุทธิภัทร, ด.ญ. รมิดา รัตนภักดี, ด.ช. พงษ์ศิริ เมนะคงคา


25 ขวาสุด ช่อง 7 ปี 2534 (ทีวีซีน) อรรถชัย อนัตเมฆ, อังคณา ทิมดี, ธำรง วิจิตสาร, สุรางคนางค์ สุนทรพนาเวช, เล็ก ไอศูรย์


ยุ่งนะบ้านเนี่ย ช่อง 3 ปี 2537


ยุ่งนักรักซะเลย ช่อง 3 ปี 2541 เต๊ะ-ศตวรรษ เศรษฐกร, คาเรน คล่องตรวจโรค


ยุทธการเข้าบัว (จากเค้าโครงเรื่อง กระดูกเข้าบัว ของ พลโทบัญชร ชวาลศิลป์) ช่อง 5 ปี 2548 (เป่าจินจง) ศรราม เทพพิทักษ์, สุจิรา อรุณพิพัฒน์, อนุชิต สพันธุ์พงษ์, ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์, อภิชาติ พัววิมล, ศิววงศ์ ปิยะเกศิน, ทองขาว ภัทรโชคชัย, พศิน เรืองวุฒิ, ภาสกร นิ่มสุวรรณ, ปานวาด เหมมณี, เดือนเต็ม สาลิตุล, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, สุรศักดิ์ ไชยอรรถ


ยุทธการปราบเมียน้อย (ไพโรจน์ สังวริบุตร)
ช่อง 3 ปี 2532 ไพโรจน์ สังวริบุตร

ช่อง 3 ปี 2547 (เอ็กแซ็กท์) จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, จันทร์จิรา จูแจ้ง, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, อภิชาติ พัวพิมล, ยุวดี เรืองฉาย, อรนภา กฤษฎี, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, อุ่นเรือน ราโชติ, เต่า เชิญยิ้ม, โอลิเวอร์ บีเวอร์


ยุทธการหักคานทอง (อินตรา) ช่อง 3 ปี 2551 (บรอดคาซท์) กฤษฎา พรเวโรจน์, พัชฏะ นามปาน, ศรีริต้า เจนเซ่น, ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, ศุภมร โคร์นิน, ยุพาพักตร์ วัชราภัย, อนันต์ บุนนาค, ดิลก ทองวัฒนา, พรรณชนิดา ศรีสำราญ, เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์, วัชระ ปานเอี่ยม, อุทุมพร ศิลาพันธ์, เด๋อ ดอกสะเดา, นิลุบล อมรวิทวัส, วรวิทย์ แก้วเพชร, แวร์ โซว, ภัทรา อธิราษฎร์กุล, ด.ช. นพพันธ์ จันทรศร, ด.ญ. แคทเธอรีน จีน่า มิคส์, พิราวรรณ ณ นคร, สมชาย ศักดิ์กุล


ยุทธจักรนักคิด ช่อง 9 ปี 2530 ทูน หิรัญทรัพย์


เย้ยฟ้าท้าดิน (กันตา) ช่อง 7 ปี 2551 (กันตนา) ศุกลวัฒน์ คณารศ, วัชรบูล ลี้สุวรรณ, พัชราภา ไชยเชื้อ, เอมี่ กลิ่นประทุม, อรุชา โตสวัสดิ์, สุระ ธีระกุล, ภูธฤทธิ์ พรหมบรรดาล, พัฒนะ พันธุ์เทวะ, อริสา สนธิรอด, พรรณพัฒน์ ภูวนนท์, กฤษณ์ ไตรรัตน์, พรรษชล คุ้มแพรวพรรณ, วรัณทิพย์ สุวรรณมงคล, ณัฏฐรันทร จันทรัศรี, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, พรรณวงศ์ ศรีสวัสดิ์, กษาปณ์ จำปาดิบ, อรรถชัย อนันตเมฆ, สีดา พัววิมล, เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง


เยาวราชในพายุฝน  (แปลโดย อรุณ โรจนสันติ) ช่อง 3 ปี 2538 (ยูม่า) ศุภกิจ ตังทัดสวัสดิ์, สายฟ้า เศรษฐบุตร, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, ภัทรวรินทร์ ทิมกุล, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ศานติ สันติเวชกุล, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, กุ้งนาง ปัทมสูต, ชรัส เฟื่องอารมย์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, ปทุมวดี โสภาพรรณ, ยุวดี ไทยหิรัญ, อัญชลี ชัยศิริ, กันทิมา ดาราพันธ์, สมจินต์ ธรรมทัต, พูลสวัสดิ์ ธีมากร, ชินดิษ บุนนาค, วัชรเกียรติ บุญภักดี


เยี่ยมวิมาน (สุภาว์ เทวกุล) ช่อง 3 ปี 2526 อนุสรณ์ เดชะปัญญา, มยุรา ธนบุตร, วิฑูรย์ กรุณา


เยี่ยมวิมาน (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 3 ปี 2539 (ทีวีซีน) จอนนี่ แอนโฟเน่, ซอนย่า คูลลิ่ง, ชาเลต ฮิลเดอร์บราวด์, วาสนา พูนผล, มยุรา ธนบุตร, กาญจนา จินดาวัฒน์, เพ็ญพักต์ ศิริกุล, ชรัส เฟื่องอารมย์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ญาณี ตราโมท, จุรี โอศิริ, นีรนุช ปัทมสูต, บุศรา นฤมิตร, วิธาน เชิญอักษร


ใยเสน่หา (ทมยันตี) ช่อง 3 ปี 2546 (บรอดคาซท์) รวิชญ์ เทิดวงส์, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, สันติสุข พรหมศิริ, ชนิกา สุจริตกุล, ปีเตอร์ ธูนสตระ, ปิยวรรณ จิตณาธรรม, เคน สตรุทเกอร์, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, เชษฐวุฒิ วัชรคุณ, ชาคริต รุมพล, เฉลิมพล บุญรอด, จอย ชวนชื่น, มยุรี อิศรเสนาฯ, พิศมัย วิไลศักดิ์, เมตตา รุ่งรัตน์, ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ ทานตะวิรยะ, ด.ญ. บัณทิตา ศรีนวลนัด, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ไบรอน บิชอพ, ชลวิทย์ สุขอุดม

Advertisements