ม ม้า (๒)

แม่โขง (ปองพล อดิเรกสาร) ช่อง 7 ปี 2544 (อาร์เอส) พีท ทองเจือ, นิ๊ง-กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา, โกล์ดี้ สแตนลีย์, จตุรงค์ โกลิมาศ, พฤกษ์ พีรนันท์, กาญจนา จินดาวัฒน์, ชุดาภา จันท์เขตต์, ชุมพร เทพพิทักษ์, สุเชาว์ พวษ์วิไล


แม่ครัวคนใหม่ (สุฟ้า)
ช่อง 9 ปี 2530 (สีบุญเรืองสยามสตูดิโอ) วีระยุทธ รสโอชา, สาวิตรี สามิภักดิ์

ช่อง 7 ปี 2539 (ดาวเรืองสตูดิโอ) บดินทร์ ดุ๊ก, กวินนา สุวรรณประทีป, ฉันทนา กิตติยาพันธ์

ช่อง 3 ปี 2550 (สเต็ป ออนเวิร์ด) ณัฐรัฐ-มอริส เลอกรอง, แพท-ณปภา ตันตระกูล, แอนเน็ต เธท, สราวุฒิ พุ่มทอง, ปิยะมาศ โมนยะกุล, พิจิตรา กฤติกุล, ปรารถนา สัชฌุกร, ประกาศิต โบสุวรรณ, สินีนาฏ โพธิเวช, ชไมพร สิทธิวรนันท์, จาตุรงค์ โกลิมาศ, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, เอกริน อารีรักษ์, บอล เชิญยิ้ม, จารุณี บุญเสก


แม่ครัวตัวยุ่ง (พามิลา) ช่อง 7 (กันตนา) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, อิศริยา สายสนั่น, เจมี่ บูเฮอร์, อภิชาติ พัวภิมล, ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์, กฤตย์ อัทธเสรี, มณีนุช เสมรสุต, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, ภัทรวรินทร์ ทิมกุล, วราพร โฟเลอร์, ปาจารีย์ ณ นคร


แม่ครัวหัวเห็ด (นันทนา วีระชน) ช่อง 7 (ดีด้า) สวิส เพชรวิเศษสิริ, อติมา ธนเสนีวัฒน์, ฆธาวุธ ปิ่นทอง, ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล, วิภาวดี กาศสกุล, วิชญ จารุจินดา, อรรถชัย อนันตเมฆ, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, สินีนาฏ โพธิเวส, ปนัดดา โกมารทัต, เมตตา รุ่งรัตน์, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ, บริพันธ์ ชัยภูมิ, กุสุมา โพธิ์ศรี, ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต, ธิดา ธีระรัตน์, ส้มโอ เสียงเหน่อ, สมชาย ปาตัน, ทัศนีย์ สีดาสมุทร, เอกพล ชัยสังฆะ, บัญชา ศิริผล, เสกสรรค์ รอดประเสริฐ, โยโกะ ซินจิกิ, พัชรา ทองทวีพร, ด.ญ. พลอย ยมาภัย, ด.ช. ไมเคิล เจียรถาวร, เกษริน พูลลาภ


แม่ค้า (เวียงฟ้า มาลาจันทร์) ช่อง 7 ปี 2544 อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, ทราย เจริญปุระ, พิศมัย วิไลศักดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, กชกร นิมากรณ์, ทนงศักดิ์ ศุภการ, เอกพัน บรรลือฤทธิ์, จักรกฤษณ์ คชรัตน์, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, กีรติ เทพธัญญ์, วิชญะ จารุจินดา, ปณิตา พัฒนาหิรัญ, ปิยะดา เพ็ญจินดา, ปนัดดา โกมารทัต, ภูมิพงษ์ หิรัญพฤกษ์, อมรา อัศวนนท์


แม่ค้าขนมหวาน (ฬีฬา) ช่อง 3 ปี 2552 (เมคเกอร์ วาย) กฤษฎา พรเวโรจน์, เข็มอัปสร สิริสุขะ, อาภาพร นครสวรรค์, สมชาย ศักดิกุล, สันติสุข พรหมสิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, หลุยส์ สก๊อต, พลอย ชิดจันทร์, ภัคจิรา วรรณสุทธิ์, เศรษฐา ศิระฉายา, ญาณี จงวิสุทธิ์, ศานติ สันติเวชชกุล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ยุวดี ไทยหิรัญ, เรืองฤทธิ์ วิสมล, อภิชัย ยวงทอง, กิตติ เชี่ยววงศ์กุล, วรรณภา คำสงค์, จิรายุ ละอองมณี


แม่คุณ…ทูนหัว (สฤณี อาชวานันทกุล) ช่อง 7 ปี 2548 (กันตนา) จอนห์นี่ แอนโฟเน่, บุษกร พรวรรณศิริเวช, ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, อุษามณี ไวทยานนท์, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, เกริก ชิลเลอร์, พุทธชาด พงษ์สุชาด, เจจินตัย อันติมานนท์, ชมพูนุช ปิยะภาณี


แม่คุณเอ๊ย (เสนีย์ บุษปะเกศ) ช่อง 7 ปี 2546 (ดาราวิดีโอ) ออย-ธนา สุทธิกมล, กบ-สุวนันท์ คงยิ่ง, เคน สรุณเกอร์, เมย์ เฟื่องอารมย์, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, วิภาวดี กาศสกุล, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต, อรรถพล เทศวงศ์, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, ด.ช. พจน์ ศรีสุภัคพร


แม่จอมยุ่ง ช่อง 3 ปี 2536 นีโน่-เมทนี บูรณศิริ, ขวัญฤดี กลมกล่อม


แม่ดอกกระถิน ช่อง 3 ปี 2541 อ้อน-เกวลิน คอตแลนด์, นพชัย มัทวีวงศ์


แม่แตงร่มใบ (พร น้ำเพชร)
ช่อง 3 ปี 2537 เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร, สุนทรี ละม่อม

ช่อง 7 ปี 2546 (พี ดี วิดีโอ จำกัด) นวพล ภูวดล, คีตภัทร อันติมานนท์, ณัฏฐณิชา แอมนนท์, พลังธรรม กล่อมทองสุข, ฝันดี จรรยาธนากร, ณราวัลย์ นิรัติศัย, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, สุชาดา พูนพิพัฒน์สุข

ช่อง 3 ปี 2555 (สเต็ป ออนเวิร์ด) บีม-กวี ตันจรารักษ์, พัชรินทร์ จัดกระบวนพล, จินตหรา สุขพัฒน์, จิรายุ ตันตระกูล, ชานนทร์ ทิพกนก, มิเชล เบอร์แมนน์, ปวริศร์ มงคลพิสิฐ, ศุภกร กิจสุวรรณ, ลักขณา วัธนวงส์ศิริ, ปุยฝ้าย-ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล, ปจิตรา ภรณ์เจริญ, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, พวง เชิญยิ้ม, ทัศรินทร์ พันธุ์แพ, หยอง ลูกหยี, ต๋อง ชวนชื่น, วิศรุตย์ วานิช, ทองขาว ขุนศรีรักษา, อรุณ ภาวิไล, สมเกียรติ คุณานิธิพงษ์ (ออกอากาศ 24 ก.พ. 2555 จ-ศ)


แม่นาคพระโขนง (พาฝัน)
ช่อง 7 ปี 2523 (ดาราฟิล์ม) ปริศนา วงศ์ศิริ, ชานนท์ มณีฉาย, ปริญญา มิตรสุวรรณ, ยมนา ชาตรี, สามารถ พึ่งกิจ

ช่อง 3 ปี 2532 (ทีวีเอ) ตรีรัก รักการดี, เอกพัน บันลือฤทธิ์, กษมา นิสสัยพันธุ์, ปาหนัน ณ พัทลุง, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ดี๋ ดอกมะดัน, โน้ต เชิญยิ้ม, พุฒิพงศ์ รหมสาขาฯ, รังสิมา กสิกรานันท์, วีรชัย งานไพโรจน์, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมพล กงสุวรรณ, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, สายพิณ จินดานุช, บุญส่ง ดวงดารา, จันทนา ศิริผล, ผจญ ดวงขจร, ปรารถนา สัชฌุกร, ปาริฉัตร สัชฌุกร, สุริยัน ปฏิพัทธ์

ช่อง 5 ปี 2537 (อัครมีเดีย) ลีลาวดี วัชโรบล, วรุฒ วรธรรม, บดินทร์ ดุ๊ก, ชุดาภา จันทเขตต์, วีระชัย หัตถโกวิท, โยโกะ ทาคาโน่, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, รำเพยพรรณ, แสงทอง, ชลิต เฟื่องอารมย์, นิศาลักษณ์ ศรีนาคาร, กรุง ศรีวิไล, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, วุฒิ คงคาเขตร, ดี๋ ดอกมะดัน, ยอดธง เทอดไท, เป็ด เชิญยิ้ม, หนู เชิญยิ้ม, บุญศักดิ์ ดวงดารา, เหี่ยวฟ้า, ยอด นครนายก, ขมิ้น เชิญยิ้ม, บัวทอง เชิญยิ้ม, ลูกน้ำ ยอดธง, ณุ ยอดธง, เป๋อ ยอดธง, เสนีย์ โกมารชุน, สุชาดา อีแอม, ตรีนุช ทิมเจริญ, วรสิทธิ์ ชีพสาทิศ, อัคนี พันสว่าง, สุดหทัย ชมพนา, ด.ช. กฤษณะ รัตนกุล, ด.ช. ปณิธาน นายะสุนทร์กุล, ด.ช. ขวัญ เนติลักษณ์, ท้วม ทรนง, ยง หน้ามอด, แสงศักดา กิติเกษม, สันต์ ชิโนทก

ช่อง 7 ปี 2542 — ใช้ชื่อเรื่อง แม่นาค — (ดาราวิดีโอ) อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ, พีท ทองเจือ, รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์, วรรณพร ฉิมบรรยง, เมธี อมราวุฒิกุล, ภัทราภรณ์ เตชะหรูวิจิตร, เจนภพ จบกระบวนวรรณ, วิยะดา อุมารินทร์, ดอน จมูกบาน, สมยศ เปรมอนันต์, ชัยวรงค์ ช่างเกิด, พิพัฒน์พล โกมารทัต, เยาวเรศ นิสากร, สุรจิต บุญญานนท์, เศรษฐา ภัทรพงษ์

ช่อง 3 ปี 2543 (สเต็ป เน็ตเวิร์ก) — ใช้ชื่อเรื่อง แม่นากพระโขนง — กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ


แม่นาคพระนคร (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ) ช่อง 7 ปี 2539 (ดาราวิดีโอ) นุติ เขมะโยธิน, กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ, โชคชัย เจริญสุข, ศิวาพร พวงทอง, เกียรติ กิจเจริญ, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, ชโลมจิต จันทร์เกตุ, ฟร้อน มอนโกเมอรี่, กำธร ทัพคัลไลย, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ดามพ์ ดัสกร, วันชัย เผ่าวิบูล, ทองขาว ภัทรโชคชัย, นึกคิด บุญทอง, อนุชา อึ้งวัฒนา, เยาวเรศ นิสากร, ดอน จมูกบาน, ดลกมล ศรัทธาทิพย์, เพ็ญศิริ สุภาพันธ์, มีศักดิ์ นาครัตน์


แม่น้ำ
ช่อง 5 ปี 2528 (กันตนา) ปวีณา ชารีฟสกุล, ฉัตรชัย เปล่งพานิช

ช่อง 5 ปี 2543 (กันตนา) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, วรรณวิษา นาคะเต, อภิชาติ พัวพิมล, ต้น-ปุสสะ ติณณภพ, ชไมพร จตุรภุช, จุรี โอศิริ, พิชชากรณ์ รัตนานนท์, นพชัย ชัยนาม, ชวัลวิทย์ สีหเดชรุ่งชัย, จิรภัทร์ วงศ์ไพศาลลักษณ์, สบิน่า คิคเติ้ล, นิติ สัมมาทรัพย์, พิพัฒน์พล โกมารทัต, กรองทอง รัชตะวรรณ, วิทย์ มาโบโร่, ศิริวรรณ เฮง, มาเรีย ดิษยนันท์


แม่เบี้ย (วาณิช จรุงกิจอนันต์) ช่อง 7 ปี 2534 (กันตนา) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, แสงระวี อัศวรักษ์, ส. อาสนจินดา, สุรัตนา ข้องตระกูล, อดิศักดิ์ เศวตนันทน์, พิศมัย วิไลศักดิ์, วิษาวีร์ รังควร, จุฑารัตน์ จินรัตน์, วีระ วงศ์สวัสดิ์, รณ ฤทธิชัย, สุชีพ ชูชัย, คุณากร เกิดพันธุ์


แม่ปูไข่ (ช่อลัดา) ช่อง 5 เมย์ เฟื่องอารมย์, เอิร์ท-ณัฐนันท์ คุณวัฒน์


แม่ปูเปรี้ยว (นันทนา วีระชน)
ช่อง 7 ปี 2529 (ดาราวิดีโอ) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, อรพรรณ พานทอง, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, นาท ภูวนัย, เยาวเรศ นิสากร, ไปรมา รัชตะ, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, เพิ่ม หงสกุล, ปทุมวดี โสภาพรรณ, พูนสวัสดิ์ ธีมากร

ช่อง 3 ปี 2542 (ชลลัมพี) จอย-ชลธิชา นวมสุคนธ์, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล


แม่ผัวตัวแสบ ช่อง 3 ปี 2532 รอน บรรจงสร้าง, จริยา สรณคม, เกรียงไกร อุณหะนันท์, พิศมัย วิไลศักดิ์


แม่ผัวตะบันไฟ แม่ยายตะไลเพลิง (นรอินทร์) ช่อง 3 ปี 2554 (ทีวี ธันเดอร์) วิทยา วสุไกรไพศาล, ณปภา ตันตระกูล, ดวงตา ตุงคะมณี, ญาณี จงวิสุทธิ์, มนตรี เจนอักษร, กฤตย์ อัทธเสรี, เกริก ชิลเลอร์, สุพจน์ จันทร์เจริญ, พิศาล ศรีมั่นคง, พรรณชนิดา ศรีสำราญ, กาณณ์ กณิณ, ไซม่อน เคสสเลอร์, ดีใจ ดีดีดี, วัชระ ปานเอี่ยม, นนท์ หาญตระกูล, มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา, จีรนันท์ ปรีดากุล, วิมลลักษณ์ จงรัตนเมธีกุล, กีรติ ศิวะเกื้อ, กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ, นันท์นิชา ดิษฐ์พาณิชย์, หมวย ชวนชื่น (ออกอากาศ 25 ส.ค. – 19 ก.ย. 2554 จ-ศ)


แม่ผัวมหาภัย กับ สะใภ้สารพัดพิษ (สะใภ้ปฏิวัติ – นันทนา วีระชน)
ช่อง 5 ปี 2534 (อัครมีเดีย) บดินทร์ ดุ๊ก, ลีลาวดี วัชโรบล, อนันต์ บุนนาค, นิสา วงศ์วัฒน์, ชลิต เฟื่องอารมย์, ดวงตา ตุงคะมณี, เดือนเต็ม สาลิตุล, วุฒิ คงคาเขต, จามจุรี เชิดโฉม, วสันต์ กรรณภูติ, อัญชลี ชัยศิริ, แก้วตา กลิ่นภิรมย์, ดวงหทัย ดารา, โสฬส อรรถศิริ

ช่อง 7 — ใช้ชื่อเรื่อง สะใภ้ปฏิวัติ — (อัครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์) วรุฒ วรธรรม, วฤนดา สมศิริ, กวินนา สุวรรณประทีป, หาญส์ หิมะทองคำ, ธิติยา นพพงษากิจ, กีรติ เทพธัญ, สุภาภรณ์ แสงทอง, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ชลิต เฟื่องอารมย์, ปิยะมาศ โมนยกุล, รสริน จันทรา, อัญชลี ไชยศิริ, จิรัชฌา นาคสวัสดิ์, ปิยะ เศวตพิกุล, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, เมืองชัย กิตติเกษม, ศศิธร ปิยะกาญจน์, โสฬส อรรถศิริ, สีระชัย หัตถโกวิท, จิระวดี อิศรางกูรฯ, ยอดธง เทียนไทย, เหี่ยวฟ้า สระทองแก้ว, โหน่ง เชิญยิ้ม, จักรกฤษณ์ ธนากร, วสันต์ กรรณภูติ, ชวนะ ภวกานนท์

ช่อง 7 ปี 2552 — ใช้ชื่อเรื่อง สะใภ้ใจเด็ด — (ดีด้า) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, น้ำหวาน-กรรณาภรณ์ พวงทอง, ดวงดาว จารุจินดา, เอมมี่-มรกต กิตติสาระ, ส้ม-ณัฐวรา หงษ์สุวรรณ, กลม-นพพล พิทักษ์โล่พานิช, โอ้ต-สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์, โม-อมีนา พินิจ


แม่พลอยหุง (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 3 ปี 2536 (จัดโดย มยุรฉัตร เหมือนปะสิทธิเวช) นพพล โกมารชุน, บุญพิทักษ์ จิตต์กระจ่าง, ตูมตาม ด.ช. วศิน มีปรีชา, ชุดาภา จันทเขตต์, รัชนก พูลลผลิน, ทิพย์ ธรรมะศิริ, วรรณิศา ศรีวิเชียร, ไมเคิล มาค่า, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, ราตรี วิทวัส, ศานติ สันติเวชชกุล, กษมา นิสสัยพันธ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, จุรี โอศิริ, บุศรา นฤมิตร, วัทนา บุญบันเทิง, สมจินต์ ธรรมทัต, ธรรมศักดิ์ สุริยน, นภาพร หงสกุล, วรวุฒิ ทรัพย์เย็น, ด.ญ. บุศรินทร์ นโหฐาน


แม่มดแจ๋วแหวว ช่อง 3 ปี 2533 มนฤดี ยมาภัย


แม่มดจิ๋ว ช่อง 7 ปี 2528 (กันตนา)


แม่มดยอดยุ่ง (ชลาลัย) ช่อง 7 ปี 2544 (กันตนา) คลาวเดียว จักรพันธุ์, วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, คัทรียา กาญจนโรจน์, แดนนี่ ศรีภิญโญ, ด.ญ. ดิษย์ลดา ดิษยนันท์, ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี, แพตตี้ ปานทิพย์, ธนชัย บุญสมบัติ, ฝันเด่น จรรยาธนากร, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, ก่อ กมลพัฒนะ, นริสา พรหมสุภา, นริศรา ปรีชาจารย์, ด.ช. ปรมัติ ธรรมมล, แคทรียา กสิโสภา, แม็ก ชวนชื่น, แฮ็คส์ ชวนชื่น


แม่ม่าย (จุลลดา ภักดีภูมินทร์)
ช่อง 9 อารีย์ นักดนตรี, ฉลอง สิมะเสถียร, รุจน์ รณภพ, นันทวัน เมฆใหญ่, กนกวรรณ ด่านอุดม

ช่อง 9 ปี 2521 เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, อัศวิน รัตนประชา, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, เดือนเต็ม สาลิตุล, อุทุมพร ศิลาพันธ์, มนฤดี ยมาภัย, วิไล เพชรเงาวิไล


แม่ยอดสร้อย ช่อง 3 ปี 2522 ดวงใจ หทัยกาญจน์, สมภพ เบญจาธิกุล, กัณฑรีย์ นาคประภา, พัชรา กุญชรฯ


แม่ย่านาง (นันทนา วีระชน) ช่อง 7 (ดีด้า) วรรธนะ กัมทรทิพย์, วรรณพร ฉิมบรรจง, ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, ทองขาว ภัทรโชคชัย, วิทิต แลต, เอก โอรี, กีรติ เทพธัญญ์, ศิริพร อยู่รอด, วีระประวัติ วงศ์พัวพัน, ฉันทนา กิตติยพันธ์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง, พีรพล จันทรากาศ, วชิระพจน์ บุรพรัตน์, พิมพิศา เชื้อผู้ดี, ประภารัตน์ รัตนธาดา, ดลกมล ศรัทธาทิพย์, กล้วย เชิญยิ้ม, ตูมตาม เชิญยิ้ม, นรา นพนิรันดร์


แม่ยายที่รัก (กรุง ญ ฉัตร)
ช่อง 3 ปี 2545 แซม-ยุรนันท์ ภมรมนตรี, กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, จินตรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ, เมทะนี บูรณะศิริ, ศานันทินี พันธ์ชูจิตร, พรนภา เทพทินกร, อรรถชัย อนันต์เมฆ

ช่อง 3 ปี 2555 (เมกเกอร์ เจ) สหรัฐ สังคปรีชา, ชาคริต แย้มนาม, ลลิตา ปัญโญภาส, รณิดา เตชสิทธิ์, ดวงตา ตุงคะมณี, พิมลวรรณ หุ่นทองคำ, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ, โจโจ้ ไมอ็อกซิ, ปาจรีย์ ณ นคร, พรรณชนิดา ศรีสำราญ, สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย, อาไท กลมกิ๊ก, ดารณีนุช โพธิปิติ, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ศุกล ศศิจุลกะ, นฤมล พงษ์สุภาพ, ณัฐณิชา สกุลจารุพงศ์, ตูมตาม เชิญยิ้ม, โจอี้ กาน่า, แอนนา ชวนชื่น (ออกอากาศ 13 มี.ค. 2555 จ-อ)


แม่ลาวเลือด (พล ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร) ช่อง 3 ปี 2533 ฉัตรชัย เปล่งพานิช, จริยา สรณคม, ชุดาภา จันทเขตต์, รัญญา ศิยานนท์, หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, อุทุมพร ศิลาพันธุ์, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, กษมา นิสัยพันธุ์, นัย สุขสกุล, อานนท์ สุวรรณเครือ, สมภพ เบญจาธิกุล, มานพ อัศวเทพ, ณรงค์ เจนครองธรรม, ศักราช ฤกษ์ธำรง, จิระวดี อิศรางกูรฯ, กุลกนิช คุ้มครอง, นันทกา มลศรีวัฒน์, ณัฐนี  สิทธิสมาน, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วุฒิ คงคาเขตร, วิศิษฐ์ ยุติยงค์, ราม ราชพงษ์, สมชาย สามิภักดิ์, สมพล กงสุวรรณ, ผจญ ดวงขจร, สิทธิชัย สรรพกิจ, สุวิทย์ เวียงสีมา


แม่เลี้ยงคนใหม่ (โสภี พรรณราย)
ช่อง 9 ปี 2534 (ดาวเรืองสตูดิโอ) ลีลาวดี วัชโรบล, ทิวลิป นาคสมภพ

ช่อง 3 ปี 2544 (ทีวีธันเดอร์) สหรัถ สังคปรีชา, สิเรียม โอแกน, อินทิรา เจริญปุระ, อธิชาติ ชุมนานนท์, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, นีรนุช ปัทมสูต, อรรถชัย อนันตเมฆ, เดือนเต็ม สาลิตุล, กนกพร โลศิริ, กุลกณิช วิกรานต์, กมล ศิริธรานนท์, ธนัท ตันอนุชิตดิกุล, มยุรี อิศรเสนาฯ, นนท์ หาญตระกูล, เอกชัย วริทธิ์ปราพร, ฉัตร รูปขจร, อมวลี จึงไพศาล, ธานินทร์ สงวนวงศ์, แพทริเซีย ไวแนนส์, พรวลี จันทร์ปรุง, อรพรรณ อาจสมรรถ, ปุริศ ลีนิล, ด.ช. ไซม่อน อู่เงิน, ด.ช. จิรายุ ละอองมณี, ธนพรรษ พูนล้ำเลิศ, ชาญชัย ประสพสงค์


แม่เลี้ยงต่างดาว ช่อง 3 ปี 2537 แอนเดรีย สวอเรซ


แม่(เลี้ยง)มดเจ้าเสน่ห์ ช่อง 7 ปี 2541 (ดีด้า) อัมรินทร์ สิมะโรจน์, อารยา เอ ฮาร์เก็ต, ติ๊ก กลิ่นสี, ออย-สิริมา อภิรัตนพันธุ์, อ้อน-เกวลิน คอตแลนด์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์


แม้เลือกเกิดได้ (ศุภลักษณ์) ช่อง 7 (เป่าจินจง) วินัย ไกรบุตร, กมลชนก โกมลฐิติ, อริศรา วงษ์ชาลี, วิทย์ วิจิตรานนท์, ทัศนาวลัย องอาจอิทธิชัย, น้อย โพธิ์งาม, อำภา ภูษิต, วิยะดา อุมารินทร์, จีระศักดิ์ แสงโชติ, มอริส เค, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, ทัศนาวลัย องอาจอิทธิชัย, สุกัญญา ไรวินท์


แมวกับปลาย่าง (กรุง ญ ฉัตร) ช่อง 3 ปี 2543 (ทีวี ธันเดอร์) เคลลี่ ธนพัฒน์, มาริษา ฮอนท์, อภิชาติ พัววิมล


แม่ศรีไพร (จากเค้าโครงเรื่อง ธาตุดิน ของ มาลัย ชูพินิจ)
ช่อง 3 ปี 2539 (นพพร โปรโมชั่น) โดโด้-ยุทธพิชัย ชาญเลขา, ต่าย-สายธาร นิยมกาญจน์, อรรถชัย อนันตเมฆ, กิ๊ก-มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, อัญชลี ชัยศิริ, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, วีระชัย หัตถโกวิท, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ, ชโลมจิต จันทร์เกตุ, เดชา เสนาวัฒน์, เขาทราย กาแลคซี่, สุเทพ สีใส, เฉิน เชิญยิ้ม, ลูกน้ำ เพิ่มสกุล, ยอด นครนายก, เตี้ย พิจิตร, สิทธิ์ สระบุรี, ศรราม นครนายก, สามสี ผีน่ารัก, จารุดา แก้วรัตน์, แป๋ว ทรงแสง, นุ๋งนิ๋ง ทุตา, สุรเชษฐ์ จารุรัตน์วิบูลย์, อนุสรณ์ บุษราประภากุล, เพชร อภิชาติ, ธีระศักดิ์ สดใส, สัญชัย บาลฑะจักร์, ชาคร ดัสกร, วิทยา โสชารี, ชีพชาญชัย กรอบกระจก, ชาติพลี พนสิงห์, ก้อง สยาม, ไข่ ไชยา, พเยาว์ หนองแซง (ร้อยรสบทละคร)

ช่อง 7 ปี 2553 (นพพร โปรโมชั่น) ยุ้ย-จีรนันท์ มะโนแจ่ม, อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, เอก รังสิโรจน์, บัณฑิตา ฐานวิเศษ, ณิชานันท์ ฝั้นแก้ว, ดวงดาว จารุจินดา, นวพล ภูวดล, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, แมงปอ ชลธิชา, สิทธิชัย ผาบชมภู, สุเทพ สีใส, บริพันธ์ ชัยภูมิ, โอบะ เสียงเหน่อ, วรินทร์พร วิสัย, หนุงหนิง ทับทวี, สมบูรณ์ จำเริญ, แตน บางซื่อ, เปิ้ล เพ็ญนภา, ก้อง กิตติศักดิ์, กฤษณะ เกษศิริ, แดน บุรีรัมย์, เก่ง ผีน้อย, เอกชัย เกียรติคีรีรัตน์, เก่ง ไกรวิทย์, ต่อลักษณ์ อภิชาติ, โจ๊ก เสียงเหน่อ, เหยิน เสียงเหน่อ, นะ เสียงเหน่อ


แม่ศรีเรือน ช่อง 4 กนกวรรณ ด่านอุดม


แม่หญิง (วราภา)
ช่อง 4 ชุมพร เทพพิทักษ์, กรรณิการ์ ธรรมเกสร

ช่อง 3 ศรีไทยการละคร

ช่อง 7 ปี 2534-35 (ดาราวิดีโอ) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, ชไมพร จตุรภุช, อรรถชัย อนันตเมฆ, ธานินทร์ ทัพมงคล, รัชนี ศิระเลิศ, พิพัฒน์พล โกมารทัต, นีรนุช อติพร, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, วิทยา สุขดำรงค์, เยาวเรศ นิสากร, ด.ช. ศิริพงศ์ ศุขประยูร, มารศรี ณ บางช้าง, สมิท ธนโชติ, ธงไท ธวัช, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, วันวิสา ดำขำ

ช่อง 7 ปี 2552 (คำพอดี) ศรราม เทพพิทักษ์, วรนุช วงษ์สวรรค์, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, นุสบา ปุณณกันต์, นาวิน เยาวพลกุล, ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์, ดวงดาว จารุจินดา, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, อำภา ภูษิต, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, ภารดี อยู่ผาสุข, ธันย์ชนก ฤทธินาคา, ศรุต วิจิตรานนท์, โสภณพัศ วิโรจน์แสงประทีป, สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์, วันสิริ อ่องอำไพ, ธีร์ วณิชนันทธาดา, ด.ญ. กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ, ด.ช. มณฑล สุรวิทย์ธรรมะ


แม่หัวลำโพง (กนิษฐา ป. ลำพูล) ช่อง 3 ปี 2550-51 (สเต็ป ออน เวิร์ด) พศุตม์ บานแย้ม, พัชรินทร์ จัดกระบวนพล, พัสสน ศรินทุ, วรัญญา เจริญพรสิริสุข, สราวุธ พุ่มทอง, อุเทน (จตุรวิทย์) คชน่วม, นุสรา ประวัณนา, ปณิตา พัฒนาหิรัญ, ดารณีนุช โพธิปิติ, ประกาศิต โบสุวรรณ, พุฒิพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, อรุณ ภาวิไล, กอบสุข จารุจินดา, นิลุบล อมรวิทวัส, วันวิสา ศรีวิไล, จารุณี บุญเสก, วีระชัย หัตถโกวิท, อรรถชัย อนันตเมฆ, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ศานติ สันติเวชชกุล, เมืองชัย กิตติเกษม


แม่อายสะอื้น (อนัญจนา) ช่อง 7 ปี 2547 (เป่า จิน จง) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, วรนุช วงษ์สวรรค์, สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา, พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, สุประวัติ ปัทมสูต, จุรี โอศิริ, ถนอม นวลอนันต์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มารยาท ดายะเดช, กฤษฎี พวงประยงค์, กนกอร เจริญลาภวิชโย, มณีนุช ธนโชติ, อรวิน เงินยวง, ปิยะ เศวตพิกุล


แม่เอิบ ช่อง 5 ปี 2528 (กันตนา) โกวิท วัฒนกุล, จิระวดี อิศรางกูรฯ, ไกรลาศ เกรียงไกร, รสริน จันทรา, พูนสุข เหล็กพูล, ณัฐินี สิทธสมาน, ภาคภูมิ สายสุดใจ, อลิศ คริสตัน, ปรารถนา สัชฌุกร, ต่อลาภ กำพุศิริ, ฐากูร ชัยเนตร, อิสรวดี พงศ์ไพโรจน์, ธนัสศักดิ์ อักษรชื่น, ระจิต ภิญโญวณิชย์, เอกลักษณ์ อลงกรณ์, อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตนะ, สุมาลี ชาญภูวดล


โม่งแดง (กันตา) ช่อง 7 (กันตนา) ปิยธิดา วรมุสิก, วัชรบูล ลี้สุวรรณ, ภุมวารี ยอดกมล, สันติ วีระบุญชัย, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, อโนชา กุลวงศ์, ปีเตอร์ ไมอ๊อกชิ, รุ้งนภัฐ บริจินดากุล, กอล์ฟ กีรติ


ไม่เคยมีใครรักฉันจริง (รพีพร) ช่อง 5 ปี 2523 วิฑูรย์ กรุณา, อุทุมพร ศิลาพันธ์


ไม้ดัด (โบตั๋น) ช่อง 7 ปี 2539 (กันตนา) จรัล มโนเพ็ชร, เอกรัตน์ สารสุข, สวิช เพชรวิเศษสิริ, จุฑาทิพย์ ครุธามาส, เชลเตอร์ ธนพล, เขมสรณ์ หนูขาว, มาฬิศร์ เชยโสพณ, ธนพล แม็คโดนัล, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, เด่นนภา จันทร์ยงค์


ไม้แปลกป่า (สุภาว์ เทวกุล) ช่อง 3 ปี 2544 (มาสเตอร์ วัน) พล ตัณฑเสถียร, พรชิตา ณ สงขลา, ชาเลต ฮิลเดอบรานด์, อาภรณ์ ทิชากร, เคิร์ก โรฮ์ลิ่งค์, อภิชาต พัวพิมล


ไม้ผลัดใบ (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง…………………….

ช่อง 3 ปี 2526 อนุสรณ์ เดชะปัญญา, อุทุมพร ศิลาพันธ์, สมภพ เบญจาธิกุล, ชลิต เฟื่องอารมย์, ณัฐกานต์ เศรษฐบุตร, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, เมตตา รุ่งรัตน์


ไม่มีสวรรค์สำหรับคุณ
ช่อง 7 ปี 2529-30 (กันตนา) วิศรุต เกษประสิทธิ์, พนารัตน์ พิสุทธิศักดิ์ บุนนาค, เนาวรัตน์ ยุกตนันท์

ช่อง 3 ปี 2537 (ทีวีซีน) มยุรา ธนะบุตร, พีท ทองเจือ, สรพงษ์ ชาตรี, สลักจิต ดลมินทร์


ไม้เมือง (โสภาค สุวรรณ) ช่อง 3 ปี 2543 (ทีวีซีน) แอนดริว เกร็กสัน, พรชิตา ณ สงขลา, เล็ก ไอศูรย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, เพ็ญพักต์ ศิริกุล, ญาณี จงวิสุทธิ์, อรสา พรหมประทาน, สุประวัติ ปัทมสูต, วาสนา สิทธิเวช, สริตา ธูปกระจ่าง, ภัคจิรา วรรณสุทธิ์, กษาปณ์ จำปาดิบ, วัชรเกียรติ บุญภักดี, วิชาวีร์ รังควร, เมตตา รุ่งรัตน์, ภาคภูมิ สายสุดใจ, Ken Streutker, มาเรียน พุ่มอ่อน


ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท (นันทนา วีระชน)
ช่อง 11 ปี 2532 อนุสรณ์ เดชะปัญญา, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, อรรถชัย อนันตเมฆ, ชนานา นุตาคม, ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา, เมตตา รุ่งรัตน์, สุชาติ ชวางกูร

ช่อง 3 ปี 2537 ฉัตรชัย เปล่งพานิช, จันจิรา จูแจ้ง, ณหทัย พิจิตรา, บดินทร์ ดุ๊ก, ทิพย์ ธัมมศิริ, จุรี โอศิริ, สุประวัติ ปัทมสูต, ทาริกา ธิดาทิตย์, บุศรา นฤมิตร, นีรนุช ปัทมสูต, พล ภาคภูมิ, ณัฐนี สิทธิสมาน, มาเรีย เกตุเลขา, เป็ด เชิญยิ้ม, นริศรา ปรีชาจารย์, นภาพร หงสกุล

ช่อง 7 ปี 2558 (ดาราวิดีโอ) ธีรภัทร์ สัจจกุล, อุษามณี ไวทยานนท์, ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล, พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์, พิมพ์ปวีณ์ โคกระบินทร์, ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, เอกราช กฤตสิริทิพย์, กรรณาภรณ์ พวงทอง, ชมวิชัย เมฆสุวรรณ, ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, กาญจนาพร ปลอดภัย, ภัสสร บุณยเกียรติ, กาญจนา จินดาวัฒน์, โชคดี พักภู่, ตฤณ เศรษฐโชค, มนตะกานต์ ทองขาว, ณัทกัญญา โควสุวรรณ, จารุศิริ ภูวนัย


ไม่อยากให้โลกนี้มีผู้ชาย ช่อง 3 ปี 2537


ไม้อ่อน (ศรีฟ้า ลดาวัลย์) ช่อง 3 ปี 2539 (ทีวีซีน) เขตต์ ฐานทัพ, คลาวเดีย จักรพันธ์, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์

Advertisements