ม ม้า (๑)

มงกุฏดอกส้ม (ถ่ายเถา สุจริตกุล)
ช่อง 7 ปี 2539 (ดาราวิดีโอ) รุจน์ รณภพ, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, ดวงดาว จารุจินดา, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, มาฬิศร์ เชยโสพณ, ปรางวลัย เทพสาธร, ไกรวิทย์ พุ่มสุโข, อัญชลี ชัยศริ, บรรเจิดศรี ยมาภัย, ด.ญ. มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, ทัศนีย์ สีดาสมุทร, ดอน พฤกษ์พยุง, ไชยวัฒน์ อินทรสังขนาวิน, สลิลลา ณ เชียงใหม่, วรรณภา ยศประสิทธิ์, กะรัต เพชรสีเงิน, แรม วรธรรม, นิตยา ปานะถึก

ช่อง 3 ปี 2553 (บรอดคาซท์) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, วิทยา วสุไกรไพศาล, กิ๊บซี่-วนิดา เติมธนาภรณ์, จริยา แอนโฟเน่, จอย-รินลณี ศรีเพ็ญ, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, สุพจน์ จันทร์เจริญ, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, พิศมัย วิไลศักดิ์, มิ้นท์-มิณฑิตา วัฒนกุล, ปาจรีย์ ณ นคร, อัญชลี ไชยศิริ, วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์, จรรยา ธนาสว่างกุล, อณูวรรณ ปรีญานนท์, ศศิศศร สุทธิเกษม, ด.ช. รจนกร อยู่หน้า, ด.ญ. นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล, ด.ญ. กัญปภัส ฤดีขจรไชย, พิมพ์แข กุญชรฯ, โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว, ธรากร สุขสมเลิศ, ถนอม สามโทน, วรนันท์ จันทรัศมี (เริ่ม 9 ธ.ค. 2553 – 2 ก.พ. 2554 รวม 16 ตอน พ-พฤ)


มงกุฏเพชร ช่อง 5 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ปนัดดา โกมารทัต, อาภาพร กรทิพย์


มงกุฏฟาง (อุปถัมภ์ กองแก้ว) ช่อง 3 ปี 2527 พรพรรณ เกษมมัสสุ, ภิญโญ ทองเจือ, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, นิภาพร นงนุช, ธงไชย แมคอินไตย์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ


มงกุฏแสงจันทร์ (อินตรา) ช่อง 3 ปี 2552 (เป่า จิน จง) แอนดริว เกร็กสัน, ศรีริต้า เจนเซ่น, รินลณี ศรีเพ็ญ, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ศรุต วิจิตรานนท์, พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์, รอน บรรจงสร้าง, อริศรา วงษ์ชาลี, ศิววงศ์ ปิยะเกศิน, วัทนพร พึ่งเพียร, ปวิน ชิณวงษ์, โพลาร์ อิศวร์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, รัชนู บุญชูดวง, ศานติ สันติเวชชกุล, อภิชาติ ชูสกุล, กลศ อัทธเสรี, จารุวรรณ คังคะมณี, มณฑกาญจน์ บุญเสม, อาณกร ภควรางกูร, ณัฐชา ไกรอาบ, ธีรภัทร อินทะนนท์, สาวิตรี สามิภักดิ์, ยอดมนู ภมรมนตรี, สมภพ เบญจาทิกุล, ณัฐนี สิทธิสมาน, คมกฤช ยุตติยงค์


มณิมนตรา (จากเค้าโครงเรื่องของ ทมยันตี) ช่อง 9 ปี 2524 อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ภิญโญ ทองเจือ, ดวงตา ตุงคะมณี


มณีดิน (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 3 ปี 2523 สมภพ เบญจาธิกุล, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ผดุงศรี โสภิตา


มณีดิน (ภูริทัตตา)
ช่อง 3 ปี 2550 (เมกเกอร์ เจ) สหรัถ สังคปรีชา, สันติสุข พรหมศิริ, จริยา แอนโฟเน่, ภีรณีย์ คงไทย, พิเชษฐไชย ผลดี, วิรากานต์ เสณีตันติกุล, นิธิชัย ยศอมรสุนทร, วาสนา พูนผล, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, พิศมัย วิไลศักดิ์, เดือนเต็ม สาลิตุล, อเล็กซ์ เรนเดล, ด.ญ. บัณทิตา ศรีนวลนัด, นิลุบล อมรวิทวัส, ทองขาว ภัทรโชคชัย, อรรถพล เทศกะวงศ์, วรรณทิตย์ ศิริพุฒ


มณีเนื้อแท้ (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2540 (ดีด้า) ชไมพร จตุรภุช, คงกระพัน แสงสุริยะ, พัชราภา ไชยเชื้อ, สุวัจนี ไชยมุสิก, หาญส์ หิมะทองคำ, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, ภคกุล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, กลศ อัทธเสรี, ปัทมา ปานทอง, สมิท ธนโชติ, แรม วรธรรม, นิตยา ปานะถึก, ทัศนาวลัย องอาจสิทธิชัย, รุ่งกานดา เบ็ญจมาภรณ์, อนุชา บุญมาเลิศ, เสาวนีย์ เจิมวามพริ้ง, พรรณี โต๊ะมายี, ศรัญญา ทิพยศร


มณีเมขลา (วโรดม) ช่อง 3 ปี 2545 พัสสน ศรินทุ, ยุ้ย-พิมพรรณ จันทะ, จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์, รุ่ง สุริยา, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ปีเตอร์ หลุย์ไมอ๊อกซิ, กลศ อัทธเสรี, ญาณี จงวิสุทธิ์


มณีร้าว (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 7 ปี 2533-34 (ดาราวิดีโอ) นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร, กมลชนก โกมลฐิติ, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ดวงตา ตุงคะมณี, จารุวรรณ ปัญโญภาส, กุ้ง กิตติคุณ, ทม วิศวชาติ, อุษา ทนตาวัล, สมพร ปรีดามาโนช, มรกต พรรณโชคดี, รัตมณี ยิ้มเจริญ, โรส แมรี่, วิชุดา พยัคเพศ, ยอดวงษ์ ยมาภัย, คณิต เขียวเซ็น, ยุทธนา นาคแก้ว


มณีหยาดฟ้า (แปลโดย นิดา) ช่อง 3 ปี 2543 (โนพรอบเล็ม) แอน ทองประสม, วิลลี่ แมคอินทอช, รอน บรรจงสร้าง, ธีรศักดิ์ พันธุจริยา, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, ไมเคิล พูพาร์ต, อภิชาติ หาลำเจียก, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, เกริก ชิลเลอร์, วัชรเกียรติ บุญภักดี, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, รุ้งทอง ร่วมทอง, กนกวรรณ บุรานนท์, ไปรมา รัชตะ, อรสา พรหมประธาน, สุกัญญา นาคสนธิ์, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, ทองขาว ภัทรโชคชัย, วุฒิ คงคาเขต, กัณฑรัชต์ สายสุดใจ, อานนท์ สุวรรณเครือ, ไมเคิล เวลซ์, วิชาญ มีสม, กฤชพล อภิรักษ์โยธิน, พลอย จินดาโชติ


มธุรสมืด ช่อง 5 (รัชฟิล์ม)


มนต์จันทรา ช่อง 5 ปี 2532 (รัชฟิล์มทีวี + นิธิทัศน์) เสกสรร ชัยเจริญ, พัชรา แวงวรรณ


มนต์จันทรา (กิ่งฉัตร) ช่อง 3 ปี 2543 (ชาโดว์) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ, ญาสุมินทร์ เลิศอมรวัฒนา, อรรถชัย อนันตเมฆ, ทองขาว ภัทรโชคชัย, ปวีณา ชารีฟสกุล, โน้ต เชิญยิ้ม, สมบัติ เมทะนี, วิยะดา อุมารินทร์, เขมสรณ์ หนูขาว, สมเจตน์ สะอาด, ทิฐิ พุ่มอ่อน, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล


มนต์ดำ ช่อง 3 ปี 2522 ไพโรจน์ ใจสิงห์, ทาริกา ธิดาทิตย์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, มารศรี อิศรางกูรฯ, ปนัดดา เทศประสิทธิ์, รัตนา บูรณะพิมพ์


มนต์มายา (ละลิตา) ช่อง 7 ปี 2543 (กันตนา) จอนนี่ แอนโฟเน่, อิศริยา สายสนั่น, ภานุเดช วัฒนสุชาติ, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, ณัฏฐนันท์ คุณาวัฒน์, มาริสา สัมฤทธิ์สุข, ญานี ตราโมท, นัฏฐา ลอยด์, อรนภา กฤษฎี, ปิยะ เศวตพิกุล, เคน ฉัตรรังสิกุล, ดลกมล ศรัทธาทิพย์, ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา, ชวัลวิทย์ สีหเดชรุ่งชัย, นิติ สัมมาทรัพย์, ศิริวรรณ เฮง, จักรินทร์ ศิริสกุล, ณัฐพรรณ ขวัญมงคล


มนต์รักข้าวต้มมัด (ณฤดี) ช่อง 3 ปี 2552 (โพลีพลัส) รัฐภูมิ โตคงทรัพย์, ณปภา ตันตระกูล, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, จินตหรา สุขพัฒน์, อรรคพันธ์ นะมาตร์, ชิดจันทร์ รุจิพรรณ, ดวงตา ตุงคะมณี, กอบสุข จารุจินดา, มณีนุช เสมรสุต, เหลือเฟือ ม๊กจ๊ก, ชูษี เชิญยิ้ม, อุ่นเรือน ราโชติ, มณัสนันท์ กรณ์ปารณีย์, เขาทราย กาแล็คซี่, ณัฐพร เกตุวิเชียร


มนต์รักทรานซิสเตอร์ ช่อง 5 ปี 2537 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์)


มนต์รักบ้านทุ่ง (พรดี) ช่อง 9 ปี 2552 (ทีวี ธันเดอร์) สหรัถ สังคปรีชา, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, นพเก้า โกเจริญกิจ, ชนิสาร์ บังคมเนตร, อรรถชัย อนันตเมฆ, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, อรทัย ซื่อศรีสวัสดิ์, อรีย์สรวง นิลวรรณ, ศุกล ศศิจุลกะ, จอย สุนันท์ษา, ตั๊ก บริบูรณ์, โอลิเวอร์ บีเวอร์


มนต์รัก…แม่น้ำมูล (อ. พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา) ช่อง 5 ปี 2545 อำพล ลำพูน, คทรีน่า กรอส, จารุณี สุขสวัสดิ์, รุ่งเรือง อนันตยะ, อำภา ภูษิต

ช่อง 7 ปี 2554 (พอดีคำ) ศุกลวัฒน์ คณาเรศ, วรัทยา นิลคูหา, พอร์ช-ศรัณ ศิริลักษณ์, ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, ธันวา สุริยจักร, ภาณุ สุวรรณโน, หญิง-พลอยปภัส ธนันต์ชัยกานต์, มัณฑนา หิมะทองคำ, ปรินทร์ วิกรานต์, ปริศนา วงศ์ศิริ, กชกร นิมากรณ์, ตฤณ เศรษฐโชค, วาสิฎฐี ศรีโลฟุ้ง, สุรศักดิ์ ชัยอรรถ, ปิยะดา เพ็ญจินดา, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, อำภา ภูษิต, รอง เค้ามูลคดี, วิยะดา อุมารินทร์, โม-อมีนา พินิจ, เด่น ดอกประดู่, เขาทราย แกแล็กซี่, ชูษี เชิญยิ้ม, เหลือเฟือ มกจ๊ก, ต๋อง ชวนชื่น, เฉลิมศักดิ์ แย้มขะมัง, ยิ่งยง ยอดบัวงาม (ออกอากาศ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 2554 รวม 15 ตอน จ-อ)


มนต์รักลองสเตย์ ช่อง 9 แอน-อลิชา ไล่ศัตรูไกล (ละครส่งเสริมการท่องเที่ยว)


มนต์รักล็อตเตอรี่ (ศุภชัย สิทธิอำพรพรรณ) ช่อง 3 ปี 2549 (เรด ดราม่า) แดน-วรเวช ดานุวงศ์, จักรินทร์ ศิลป์ชัยกิจ, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, แนท-เอวิตา ศิระศาสตร์, ณภัทร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ดวงตา ตุงคะมณี


มนต์รักลูกทุ่ง (รังสี ทัศนพยัคฆ์)
ช่อง 7 ปี 2538 (ดาราวิดีโอ) ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, น้ำผึ้ง-ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, รชนีกร พันธุ์มณี, อนันต์ บุนนาค, สุวัจนี ไชยมุสิก, รุ่งรัตน์ ดวงขวัญ, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, ปริญญ์ วิกรานต์, ดามพ์ ดัสกร, สันติ ดวงสว่าง, ชโลมจิต จันทร์เกตุ, วาสนา สิทธิเวช, ธงชัย ประสงค์สันติ, พนม นพพร, ดอน จมูกบาน, เจนภพ จบกระบวนวรรณ, น้ำเงิน บุญหนัก, บุญส่ง ดวงดารา, สุขจิตตรา ศรีนาคาร, สมสกุล ยงประยูร, กฤษณะ รัตนกุล, หมู บางซื่อ, ยอดรัก สลักใจ, ชาย เมืองสิงห์, เอกชัย ฉิมพวงศ์, เขาทราย แกแล็คซี่

ช่อง 7 ปี 2548 (ดาราวิดีโอ) ณัฐวุฒิ สะกิดใจ, สุวนันท์ คงยิ่ง, ภาณุ สุวรรณโน, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, กรรชัย กำเนิดพลอย, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, ดวงดาว จารุจินดา, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, ทรงวุฒิ ศรีเชิดชูธรรม, ชัยลดล โชควัฒนา, กลศ อัทธเสรี, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, ไมค์ รากวงษ์, สุรจิต บุญญานนท์, วัชระ ร่วมโพธิ์รี, พนม นพพร, ปิยะดา เพ็ญจินดา, พอเจตน์ แก่นเพ็ชร, ตวงสิทธ์ เรียมจินดา, โยกเยก เชิญยิ้ม, โชคดี พักภู่, วสันต์ สิริสุขพิสัย, บุญยง พักภู่, จักริน ทองประสาท

ช่อง 3 ปี 2553 (สเต็ป ออนเวิร์ด) ทฤษฎี สหวงษ์, จิตตาภา แจ่มปฐม, วรฤทธิ์ ฟึ่องอารมย์, ปุยฝ้าย-ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล, เบญจพล เชยอรุณ, เมย์ เฟื่องอารมย์, สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, อนันต์ บุญนาค, ชุดาภา จันทเขต, สราวุฒิ พุ่มทอง, เอกพันธ์ บันลือฤทธิ์, กรุง ศรีวิไล, เป็ด เชิญยิ้ม, ตี๋ เชิญยิ้ม, จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม, ปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ็อกซิ, โจโจ้ หลุยส์ ไมอ็อกซิ, ด.ช. ริชาร์ด เกียนี่


มนต์รักส้มตำ (โครงเรื่องโดย สลิล เทพพิทักษ์) ช่อง 5 ปี 2544 ปวริศร์ มงคลพิสิฐ, นภคปภา นาคประสิทธิ์, เขมสรณ์ หนูขาว, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ชัยชาญ นิ่มพูลสวัสดิ์, โชติรส แก้วพนิจ, จิ้ม ชวนชื่น


มนต์รักสายฟ้าแลบ (เรียว ช่อชรอุ่ม) ช่อง 7 ปี 2553 (ดีด้า) ออฟ-ชนะพล สัตยา, กุญแจซอล-ป่านทอง บุญทอง, เมษ์-บัณฑิตา ฐานวิเศษ, น้ำหวาน-กรรณาภรณ์ พวงทอง, เตย-กัญญกร พินิจ, ดวงดาว จารุจินดา, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ปริษา ทนาวิวัฒน์, บุญฤทธิ์ ดุจพิบูลย์ผล, ฐรินดา กรรณสูต, โอลิเวอร์ พูพาร์ต, สุปรีย์ฏา คำนวณศิลป์, เวนช์ ฟอลโคเนอร์, เด่น ดอกประดู่, วนิษฐา วัชโรบล, จักรกฤษณ์ คชรัตน์, ด.ญ. ปานรดา คเชนทร์นุกูล, จีโน่-ด.ช. ชญานิน เต่าวิเศษ, บริพันธ์ ชัยภูมิ, ประทุม มิตรภักดี


มนต์รักอสูร (วรรณิศา)
ช่อง 9 พิศาล อัครเศรณี, สีตลา เรืองศิริ

ช่อง 3 ปี 2532 (อัครเศรณี โปรดัคชั่น) พิศาล อัครเศรณี, มนฤดี ยมาภัย, ดวงตา ตุงคะมณี, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ด.ช. ชนิสร อำไพรัตนพล, ปริศนา กล่ำพินิจ, พงษ์ผกา พิมลพรรณ, สมยศ เปรมอนันต์, ยุ้ย เชิญยิ้ม, จุฑารัตน์ จินรัตน์, อภิชาต อรรถจินดา, เมฆ เมืองกรุง, พิศ อินคล้าย, ชัยณรงค์ ชูศรี, สุชัย ติกฤษณเลิศ, นคร เชื้อแพทย์, อนุวัต ขับกล่อม, พูนศรี วิโรจน์เพ็ชร, กัมพล พฤกษศรี, อารีเพ็ญ หะยิการิน, ศรีรัตน์ บุญยประพันธ์

ช่อง 3 ปี 2547 (อัครพล โปรดัคชั่น) จอนนี่ แอนโฟเน่, นพวรรณ ศรีนิกร, ชาเลต ฮิลเดอร์บรานด์, สรวงสุดา ลาวัลย์ประเสริฐ, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, สถาพร นาควิลัย, พิศาล อัครเศรณี, ปวีณา ชารีฟสกุล, ธนายง ว่องตระกูล, โอลิเวอร์ บีเวอร์, รวิช ไรวินท์, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, ด.ช. อัญญาฤทธิ์ พักทักษ์ติกุล, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, วสันต์ อุตมะโยธิน, เวย์น ฟอลโคนเนอร์, ราม ราชพงษ์, ชูศรี เชิญยิ้ม, วุฒิ คงคาเขต


มนตราแห่งรัก (ไอริณ) ช่อง 7 ปี 2551-52 (กันตนา) สันติ วีระบุญชัย, วรัทยา นิลคูหา, เคลลี่ ธนพัฒน์, เก็จมณี วรรธนะสิน, มรกต กิตติสาระ, อรุชา โตสวัสดิ์, อาทิตรา บริสุทธิ์, ภัสสร บุณยเกียรติ, ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, กฤษณ์ ไตรรัตน์, พุทธชาติ พงศ์สุชาติ, รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา, โจโจ้ ไมอ๊อคซิ, กรองทอง รัชตะวรรณ, พรพรหม สายบัว, ทีเซีย เดนนิช, อรวรินธร์ นิยมสัตย์


มนต์เรียกผัว (หลวงวิจิตรวาทการ) ช่อง 7 ปี 2535 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) (ละครสั้นปากกาทอง)


มนต์เสน่หา (ทิพเกสร) ช่อง 3 ปี 2547 (สเต็ป ออนเวิร์ด) แพท-พัสสน ศรินทุ, กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, คงกะพัน แสงสุริยะ, พิเชษฐไชย ผลดี, นุศรา ประวันณา, อติเทพ ชดช้อย, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, วีรดา สุทธิชื่น, ชลิต เฟื่องอารมย์, กฤตย์ อัทธเสรี, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ธงธง ม๊กจ๊ก, วิชัย จงประสิทธิพร, อรสา พรหมประทาน, โสธร รุ่งเรือง, สุพจน์ จารุจินดา, แอนนา ม๊กจ๊ก, วุฒิ ม๊กจ๊ก, ด.ญ. ภูริน โชครัศมีศิริ, ด.ญ. แพรพลอย พุคยาภรณ์, ด.ญ. สปาย ปัณฑารีย์, วีรชัย หัตถ์โกวิท, ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, วันทนา บุญบันเทิง, อุดม ชวนชื่น, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, เจเน็ต เขียว, สีเทา เพ็ชรเจริญ, นริสา พรหมสุภา, ตูมตาม เชิญยิ้ม, ศุกร์สันต์ โรจน์สมิทธิ์, ยายชา เถิดเทิง, โจโจ้ ศรีพรหม, แจ๊ส ชวนชื่น, โจหลุยส์ เชิญยิ้ม, อำนาจ การสมนุต


มนต์อสูร ช่อง 9 ปี 2524


มนุษย์ (สุภาว์ เทวกุล)

ช่อง 5 (รัชฟิล์ม) มาลี เวชประเสริฐ

มนุษย์ ช่อง 9 ปี 2527 รัชนู บุญชูดวง, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, วรายุทธ มิลินทจินดา, พรพรรณ เกษมมัสสุ


มนุษย์ ช่อง 9 ปี 2535 (ดาวเรืองสตูดิโอ) ชไมพร จตุรพุช, พลรัตน์ รอดรักษา


มรดกหกคะเมน (พจน์ อานนท์) ช่อง 5 ปี 2544 เจตริน วรรธนะสิน, ธัญญาเรศ รามณรงค์, ปราโมทย์ แสงศร, สโรชา วาทิตตพันธ์, เบส-วรรณกิตย์ ศิริพุฒ, เทพ โพธิ์งาม, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ค่อม ชวนชื่น, อรนภา กฤษฎี, วัลวิภา โยคะกุล, พุทธชาติ พงศ์สุชาติ, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, วรรณศักดิ์ ศิริหล้า, พินทุ ตราชื่นต้อง, สุเชาว์ พงษ์วิไล, พูลสวัสดิ์ ธีมากร


มรสุมหัวใจ เล็ก ไอศูรย์


มรสุมแห่งชีวิต (หลวงวิจิตรวาทการ) ช่อง 7 ปี 2543 (ดาราวิดีโอ) ธีรภัทร สัจจกุล, ยุทธพิชัย ชาญเลขา, พัชราภา ไชยเชื้อ, จักรกฤษณ์ คชรัตน์, บุณทริก ทัสนารมย์, เล็ก ไอศูรย์, อรีย์สรวง นิลวรรณ, นวลปรางค์ ตรีชิต, สุวัจชัย สุทธิมา, วิยะดา อุมารินทร์, สุดารัตน์ เดชากุล, นีรนุช อติพร, ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล, ชัยรัตน์ จิตธรรม, วันวิสาข์ ทรงศรีพิพัฒน์, ชัยวรงค์ ช่างเกิด


มฤตยูเขียว ช่อง 3 ปี 2528 นพพล โกมารชุน, กาญจนา จินดาวัฒน์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, เพ็ญพักต์ ศิริกุล


มฤตยูยอดรัก (ศุภราศี) ช่อง 5 ปี 2536 (อัครมีเดีย) แซม-ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ลีลาวดี วัชโรบล, อรรถชัย อนันตเมฆ, ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, นีรนุช อติพร, ชลิต เฟื่องอารมย์, ปนัดดา โกมารทัต, การันต์ กิตติราช, วีนัส มีวรรณ, ไกลใกล้ ติสโส, คริสติน่า ประภารักษ์, เกรียงไกร มาก, สมยศ เปรมอนันต์


ม่วยจ๋า (อัครมีเดีย) สกาวใจ พูนสวัสดิ์, บี๋-สวิช เพชรวิเศษสิริ


มหัศจรรย์วันเกิด ช่อง ITV ปี 2548 (กันตนา) ซาร่า เล็กจ์, คริสตัล วิรุฬห์จรรยา, นิพิธ ฮันเก้


มหัศจรรย์แห่งรัก (Miracle of Love) ช่อง 7 (เทวา ดราม่า แอนด์ ฟิล์ม) สัญญา คุณากร, สินจัย เปล่งพานิช, อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม, นิษิตา พงศ์ทรง, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, ธีระพงศ์ เหลียวรักวงศ์, ดารณีนุช โพธิปิติ, ชุดาภา จันทเขตต์, นัฏฐา ลอยด์, แชมเปญ เอ็กซ์, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, ภัสสร บุณยเกียรติ (ละครสั้น เทเลฟีเจอร์)


มหาราชกู้แผ่นดิน (พัสกร) ช่อง 7 (กันตนา) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ, อานัส ฬาพานิช, กันตะ กัลย์จาฤก, วรัทยา นิลคูหา, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, ปนัดนา วงศ์ผู้ดี, เวฟ-สาริน บางยี่ขัน, ยืนยง โอภากุล, อภิชาติ พัววิมล, สาวิกา กาญจนมาส, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, ศิริพิชญ์ กฤษณะเสรณี, สาวิกา ไชยเดช, อัมราพร สุดสายเนตร, ชวัลวิทย์ สีหเดชรุ่งชัย, สุทธิพร เมธา, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม, ศิริวรรณ สกุล


มหาเวสสันดรชาดก ช่อง 5 ปี 2530 หม่อมหลวงสราลี กิติยากร, ปกรณ์ พรพิสุทธิ์, อัญชลี วัจนะรัตน์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ส. อาสนจินดา, ถนอม นวลอนันต์, พันธ์ ลมูลวงศ์, ประสาท ทองอร่าม, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ณัฐนี สิทธิสมาน, กนกอร จินดานุช, เอราวัติ เรืองวุฒิ, ตุ๊กติ๊ก จนดานุช, อ. เสรี หวังในธรรม, สุกัญญา พงษ์กังสนานันท์, นพดล ดวงพร, ผจญ ดวงขจร, บุญส่ง ดวงดารา, ประทัส มิตรภักดี, สายพิณ จินดานุช, เสกสรร ภู่ประดิษฐ์, ฉัตรเทพ พุทธสุวรรณ, ศิลปิน ทองอร่าม, ราม ราชพงษ์, ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์, ศรชัย สมิตะศิริ, ชัยรัตน์ เศวตจินดา


มหาเฮง (แสงเพชร เสนีย์บดินทร์) ช่อง 7 ปี 2546 (ดีด้า) ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, ทราย เจริญปุระ, นวพล ภูวดล, บัณฑิตา ฐานวิเศษ, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, สุคนธวา เกิดนิมิตร, อภิชาติ พัววิมล, ปราบ ยุทธพิชัย, ชาญณรงค์ ขันทีท้าว, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ, ฝันดี จรรยาธนากร, ฝันเด่น จรรยาธนากร, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, ชุมพร เทพพิทักษ์, เด่น ดอกประดู่, เด๋อ ดอกสะเดา, กลศ อัทธเสรี, น้อย โพธิ์งาม, ชุติมา นัยนา, ปิยะดา เพ็ญจินดา, นริสา พรหมสุภา, ชาลี ยมาภัย, บริพันธ์ ชัยภูมิ, โยกเยก เชิญยิ้ม


มหึมาจอมพลัง ช่อง 3 ปี 2522 ภิญโญ รู้ธรรม, ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, อนุวัตร สุวรรณ สโรช, สีหมึก, ถนอม นวลอนันต์, วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ


มอม (ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช) ช่อง 5 ปี 2540 (กันตนา) ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, จินตหรา สุขพัฒน์, ด.ญ. หยาดทิพย์ ราชปาล


มะกอกสามตระกร้า ช่อง 7 ลักษณ์ อภิชาติ, วันทนา บุญบันเทิง


มะนาวหวาน ช่อง 3 ปี 2542 (เมจิค) พัสสน ศรินทุ, ศิรประภา สุขดำรงค์


มะปรางข้างรั้ว ช่อง 7 ปี 2542 รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์, สุภาภรณ์ แสงทอง, อัจฉรา ทองเทพ


มะเมี๊ยะ (เค้าโครงเรื่องจริง เพชรล้านนา ของ ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง) ช่อง 7 ปี 2537 (ดาราวิดิโอ) ศรราม เทพพิทักษ์, สุวนันท์ คงยิ่ง, ชลิต เฟื่องอารมย์, จุรัย เกษมสุวรรณ, ปนัดดา โกมารทัต, ศิริ ศิริจินดา, ดวงฤดี พูนพัฒน์, พรพิมล รักธรรม, พงษ์นภา ดัสกร, ทัศนีย์ สีดาสมุทร, สุระ มูรธานนท์, ศราวุฒิ ธัญญลักษณ์, รสสุคนธ์ สุรนิคม, กิติ ดัสกร, ดามพ์ ดัสกร, พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ, ประเสริฐ จุลเกตุ, ลัดดาวรรณ สนธิ, สิริวรรณ พฤกษะศรี, สมชาย ดัสกร, โสพล ส่งแสง, ชาญ น้อยหิรัญ (ละครสั้น ปากกาทองมินิซีรี่ย์)


มังกรซ่อนพยัคฆ์ (สุรินทร์ รุ่งสว่าง) ช่อง 3 ปี 2549 (เรด ดราม่า) ธนากร โปษยานนท์, กวี ตันจรารักษ์, จักรินทร์ สุนทรศิลป์ชัย, ภัครมัย โปตระนันท์, กรรชัย กำเนิดพลอย, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, สัจจากาจ จิตรพึงธรรม, กรุณพลเทียนสุวรรณ, อภิชาติ พัวพิมล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, ธิยาดา พรรณบัว, พิมพ์พรรณ จันฑะ, ชุติมา เอเวอรี่, มนตะกานต์ ทองขาว, ทอปัด นาคปานเสือ, วรินทร์ เชยอรุณ, สุชาดา พูนพิพัฒน์สุข, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, ด.ช. ณชวนนท์ เหตะวานิช


มังกรเดียวดาย (วิศวนารถ) ช่อง 5 ปี 2547 (Exact) ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ศตวรรษ เศรษฐกร, นุสบา ปุณณกันต์, นิษิตา พงศ์ทรง, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, อภิชาติ ชูสกุล, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, กริช หิรัญพฤกษ์, วัชระ ปานเอี่ยม, นัฏฐพงศ์ พันธนะอังกูร, เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์, ปวริสา ศิริวัฒน์, อรรถพร ธีมากร, ภัทรวรินทร์ ทิมกุล


มัจจุราชคะนอง ช่อง 3


มัจจุราชจำแลง
ช่อง 5 ดิลก ทองวัฒนา, นาถยา แดงบุหงา, พรพรรณ เกษมมัสสุ

ช่อง 7 อัษฏาวุธ เหลืองสุนทร, ปู-มัณทนา โห่สิริ, อนันต์ บุนนาค, แห้ว รีเจนซี่, วิจิตรา ตริยะกุล, ปณิตา พัฒนาหิรัญ


มัจจุราชติงต๊อง (สิงขร) ช่อง 7 รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์, อนันต์ บุนนาค, กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ, สาวิกา กาญจนมาศ, นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ธัญญรัตน์ โลหะนันห์, อมรา อัศวนนท์, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, ชุมพร เทพพิทักษ์, อุเทน บุญยงค์, ญานี ตราโมท, วัชระ สิทธิกูล, น้อย โพธิ์งาม, น้ำเงิน บุญหนัก, ชาลี ยมาภัย, ลักษณ์ อภิชาติ


มัจจุราชสีน้ำผึ้ง (อุปถัมภ์ กองแก้ว)
ช่อง 5 สมภพ เบญจาธิกุล, ธิติมา สังขพิทักษ์, นวลปรางค์ ตรีชิต, โฉมฉาย ฉัตรวิไล

ช่อง 3 ปี 2529 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ลินดา ค้าธัญเจริญ, หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, ธงไชย แมคอินไตย์

ช่อง 9 ปี 2536 (อาร์เอส) จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, สิรคุปต์ เมทะนี, ปรางค์วลัย เทพสาธร, อารดา ศรีสร้อยแก้ว, โกวิท วัฒนกุล, ไกรวิทย์ พุ่มสุโข, สมบัติ เมทะนี, อรสา พรหมประทาน, เมตตา รุ่งรัตน์, น้อย โพธิ์งาม, เฉลา ประสพศาสตร์, แฉ่ง ช่อมะดัน

ช่อง 7 น๊อต-นุติ เขมะโยธิน, ศรุตา เรืองวิริยะ


มัจจุราช ฮอลิเดย์ ช่อง 3 ปี 2532 ทูน หิรัญทรัพย์, มนฤดี ยมาภัย, อุทุมพร ศิลาพันธ์, กษมา นิสสัยพันธ์


มัจจุรีพักร้อน (อรุณรุ่ง) ช่อง 3 ปี 2547 (ชลลัมพี) เคลลี่ ธนพัฒน์, จอย-ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, ชลธิชา นวมสุคนธ์, พรนภา เทพทินกร, นุศรา ประวัณณา, เกริก ชิลเลอร์, เมศินี แก้วราตรี, โชคชัย เจริญสุข, พิชญ์นาฏ สาขากร, มอริส เค, ปิยะมาศ โมนยะกุล, เพทาย เกิดผล, รอง เค้ามูลคดี, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ศิรินุช เพชรอุไร, สินีนาฏ โพธิเวช, กนกวรรณ บุรานนท์, จอย ชวนชื่น, แฮ็คส์ ชวนชื่น, สราวุธ ไตรยศ, เจต สันติสุข, สัมฤทธิ์ บัวยัง, ดวงตา ตุงคะมณี, ชลิต เฟื่องอารมย์, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, ปีเตอร์ ไมอ๊อคซิ, ค่อม ชวนชื่น, ชมภูนุช กลิ่นจำปา, ตี๋ อ้วน


มัตติกา ช่อง 7 ปี 2529 (ดาราวิดีโอ) อรพรรณ พานทอง, อภิชาติ หาลำเจียก


มัสยา (พนมเทียน)
ช่อง 7 ปี 2528-29 (ดาราวิดีโอ) ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, มนฤดี ยมาภัย, อัศวิน รัตนประชา, มยุรา ธนะบุตร, ศุภชัย เธียรอนันต์, อำภา ภูษิต, คมสัน สุริยา, ศิรินภา สว่างล้ำ, ราชิต ชูเมือง, เยาวเรศ นิสากร, บรรเจิดศรี ยมาภัย, เชื้อชื่น ทิพย์วัฒน์, ชัย ราชพงษ์, จิตรา ศรีนาการ, ญานี จงวิสุทธิ์, ด.ช. ต้อม เนติลักษณ์, ด.ช. ใหม่ เนติลักษณ์

ช่อง 7 ปี 2542 (พีดี วิดีโอ) แอนดริว เกร็กสัน, บัวชมพู ฟอร์ด, ไมเคิล พูพาร์ท, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, จุฑามาศ จันทศร, นิออน อิสรา, ณัฏฐรนีย์ กรรณสูต, วรรณศา คำสงค์, มารศรี อิศรางกูรฯ, ปนัดดา โกมารทัต, วาสนา สิทธิเวช, ปณิธาน สังข์ประเสริฐ, รุจน์ รณภพ, เมธินทร์ ฮุ่นตระกูล, ธนิศร สัตยมงคล, ศศิมา อิศรางกูรฯ, กฤษฎา ธัญพิสิฐสกุล, ศักดิ์สิทธิ์ ทานตะวิรยะ, หัฏฐกาญจน์ ยมาภัย, ฤทธิ์ ลือชา, พอเจตต์ แก่นเพชร, เมตตา รุ่งรัตน์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, สรนันท์ ร. เอกวัฒน์, อริชา ศิริวัฒน์, ปริญญ์ วิกรานต์, นริสา พรหมสุภา, ภุชงค์ โยธาภิทักษ์, โชคชัย เจริญสุข, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ทองขาว ภัทรโชคขัย, พร้อมพงษ์ นพฤทธิ์, ปิยะดา เพ็ญจินดา


มาณวิกาใจร้าย (ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก) ช่อง 5 ปี 2534 (กันตนา) เล็ก ไอศูรย์, วีนัส มีวรรณ์, ขวัญภิรมย์ หลิน


มาดามยี่หุบ (พลโทพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ) ช่อง 3 ปี 2545 (เรด ดราม่า) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, กุลสตรี สิริพงษ์ปรีดา, มนตรี เจนอักษร, ดวงตา ตุงคะมณี, พฤกษ์ พีระนันท์, วรรณษา ทองวิเศษ, วิชุดา พิมดัม, เจฟฟรี่ เบญจกุล, ไพลิน พิจิตรอำพล, ตูมตาม เชิญยิ้ม, ด.ช. กิตติพงศ์ วงศ์ทอง, เดือนเต็ม สาลิตุล, อรสา พรหมประทาน, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สุวัจชัย สุทธิกมล


มาทาดอร์ (ณรงค์ ภูมินทร์) ช่อง 7 (บางกอก ออดิโอ วิชั่น) แองจี้ เฮสติ้งส์, เอกรัตน์ สารสุข, ทูน หิรัญทรัพย์, ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, กรุง ศรีวิไล, กัญจน์ ภักดีวิจิตร, ภัสสร บุณยเกียรติ, ปนัดดา โกมารทัต, เปียเช่อร์ คริสเต็นเซ่น, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, สุนิสสา บราวน์, Ken Streutker, Tony Carney, เจสสิก้า ซาโนลารี่, ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ


ม่านบังใจ (ชูวงศ์ ฉายะจินดา) ช่อง 7 ปี 2543 (ดาราวิดีโอ) จอห์น รัตนเวโรจน์, สุวนันท์ คงยิ่ง, อภิรดี ภวภูตานนท์, ธนพล แมคโดนัลด์, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์, วรพรต ชะเอม, ทศวรรณ รัตนธาดา, ธิติยา นพพงษากิจ, สุรางคนา สุนทรพนาเวศ, สิทธิโชค อักษรนันท์


ม่านพรางตา (วรรณสิริ) ช่อง 7 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) (ละครสั้นปากกาทอง)


มาเฟียซาอุ ช่อง 5 ปี 2529 (กันตนา) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, โกวิท วัฒนกุล, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ดิลก ทองวัฒนา


มาเฟียที่รัก (หนูผักบุ้ง) ช่อง 3 ปี 2550 (เมตตาและมหานิยม) ชาคริต แย้มนาม, ณปภา ตันตระกูล, ทฤษฎี สหวงษ์, พิตต้า ณ พัทลุง, นภัสกร มิตรเอม, โจโจ้ ไมอ๊อกซิ, นิธิชัย ยศอมรสุนทร, มาวิน ทวีผล, สุรางคณา บุตรานนท์, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, เฉลิมชัย มหากิจศิริ, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ดิลก ทองวัฒนา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สุพรรณษา เนื่องภิรมย์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ทนงศักดิ์ ศุภการ, สมเล็ก ศักดิกุล


ม่าเหมี่ยว ช่อง 7 ปี 2525-26 (กันตนา) อาจารี กุลไพจิตร, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, สีดา พัวพิมล


ม่าย ช่อง 3 ปี 2528 พนารัตน์ พิสุทธิศักดิ์, ดิลก ทองวัฒนา, ธิติมา สังขพิทักษ์, หทัยรัตน์ อมตะวนิชย์


มายา (ว. วินิจฉัยกุล)
ช่อง 9 ปี 2524 นวลปรางค์ ตรีชิต, อัศวิน รัตนประชา, เนาวรัตน์ ซื่อสัตย์, เอกลักษณ์ ยลระบิล, ปรัชญา อัครพล, เดือนเต็ม สาลิตุล, ทม วิศวชาติ, สุมาลี ชาญภูมิดล, พัชรินทร์ วัชโรบล, มารศรี อิศรางกูรฯ, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, มนัส บุณยเกียรติ, สินีนาฏ โพธิเวส, ถนอม นวลอนันต์, ประวิน วัฒนาภิรมย์, ศรีสุดา รัชตวรรณ, ท้วม ทรนง, อำนวย ศิริจันทร์, บุปผา อุทธสิงห์

ช่อง 7 ปี 2531 (กันตนา) ชไมพร จตุรภุช, สถาพร นาควิลัย, อรพรรณ พานทอง, อภิชาติ หาลำเจียก, นัฏฐา ลอยด์

ช่อง 7 ปี 2544-45 พิม-ซอนย่า คูลลิ่ง, ธีรภัทร์ สัจจกุล, ภัทรพล ศิลปาจารย์, นภคปภา นาคประสิทธิ์, มาริสา อานิต้า, ดวงดาว จารุจินดา, สันติสุข พรหมศิริ, พิศมัย วิไลศักดิ์, อรสา พรหมประทาน, อำภา ภูษิต, พาเมล่า บาวเด้น, คัทรียา กาญจนโรจน์, ธิติยา นพพงษากิจ, น้ำเงิน บุญหนัก, ไกรลาศ เกรียงไกร, โบ๊ท วิบูลย์นันท์, อารีวรรณ จตุทอง, ปาจรีย์ ณ นคร, ดาริกา สังข์นาค


มายาตวัน (กิ่งฉัตร) ช่อง 7 ปี 2538 (กันตนา) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ชฎาพร รัตนากร, อังคณา ทิมดี, พิทยา ณ ระนอง, ฟร้อนท์ มอนโกเมอรี่, กลศ อัทธเสรี, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, วัชระ ปานเอี่ยม, ประโภช มะยุระ, คนางค์ ดำรงหัด, นารีรัตน์ กิ่งแก้ว, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, ดนัย ศรีภิญโญ, ปราบ ยุทธพิชัย, พยนต์ พิณประพันธ์, นึกคิด บุญสุวรรณ, อนิรุทธิ์ เถรว่อง, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, กณิษฐ์นันท์ รัตนชูโชติ, จิระวรรณ หมื่นหนู, นัย สุขสกุล, สุวดี แสงสา, ทิฐิ พุ่มอ่อน, ธันยวรรณ แดงทรัพย์, สายัณห์ จันทร์วิบูลย์, กล้วย เชิญยิ้ม, ศิริวรรณ กองสมัคร, อภิพงศ์ ผเดิมชิต, ด.ช. คัมภีร์ พุ่มอ่อน, ด.ช. ชลทิศ สุขเจริญ, ด.ช. หนึ่งบุรุษ ณ ระนอง


มายาพิศวาส (จินตวีร์ วิวัธน์)
ช่อง 5 ปี 2550 (Exact) รัฐศาสตร์ กรสูต, แป้ง-อรจิรา แหลมวิไล, แอน-อลิชา ไล่ศัตรูไกล, อนุชิต สพันธุ์พงษ์, เดือนเต็ม สาลิตุล, ฉันทนา กิตติยพันธ์, โยกเยก เชิญยิ้ม, ไจแอนท์ เชิญยิ้ม, กนกกาญจน์ อินทิม, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ภัสสร บุณยเกียรติ, รุ่งเรือง อนันตยะ, กลศ อัทธเสรี

ช่อง 3 ปี 2527 — ใช้ชื่อเรื่อง สาปอสูร — (จัดโดย วรยุทธ พิชัยศรทัต) อัศวิน รัตนbประชา, รัชนู บุญชูดวง, วาสนา สิทธิเวช, สมภพ เบญจาธิกุล, ดิลก ทองวัฒนา, สุริยันต์ ปฏิพัทธ์


มายาลวง (จินตวีร์ วิวัธน์) ช่อง 3 ปี 2529 รัชนู บุญชูดวง, ทัศน์วรรณ เสนีวงศ์ฯ, นพพล โกมารชุน, สมภพ เบญจาธิกุล, เด่นนภา จรรยงค์, สุริยัน ปฏิพัทธ์


มายาสีเงิน ช่อง 3 ปี 2524 (จัดโดย ปาริชาติ บริสุทธิ์) ปฐมพงษ์ สิงหะ, วาสนา สิทธิเวช, เรวัติ พุทธินันท์, ปาริชาติ บริสุทธิ์, วันทิพย์ ภวภูตานนท์


มารพิศมัย ช่อง 3 ปี 2522 สกรรจ์ รามบุตร, คนางค์ ดำรงหัต, วันทนา บุญบรรเทิง, สิทธิพร เข็มแดง, สุพรรณี จิตต์เที่ยง


มารยาริษยา
ช่อง 5 ปี 2541 (Exact) นก-สินจัย เปล่งพานิช, ลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม, โอลิเวอร์ พูพาร์ต, นัฏฐา ลอยด์, วสันต์ อุตตมะโยธิน, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, ปิยะ เศวตพิกุล, ฐิติ เวชบุล, ทิศนา ดำรงศักดิ์, โสรยา ศรีมิตร


มาลัยสามชาย (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 5 ปี 2553 (เอ็กแซ็กท์) พิยดา จุฑารัตนกุล, ภูธเนศ หงษ์มานพ, สหรัถ สังคปรีชา, สน ส่งไพศาล, อรจิรา แหลมวิไล, วรรณรท สนธิไชย, วิทวัส สิงห์ลำพอง, พิชญา เชาวลิต, ภูริ หิรัญพฤกษ์, อาณัตพล ศิริชุมแสง, จารุณี สุขสวัสดิ์, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, รัญญา ศิยานนท์, กาญจนา จินดาวัฒน์, พงศ์สิริ บรรลือวงศ์, ปวีณ์สุดา จันทร์เกษ, อริสรา วงษ์ชาลี, อชิตะ ธนาศาตนันท์, รุ่งเรือง อนันตยะ, ปวีณา ชารีฟสกุล, ณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม, วาสิฐี ศรีโลฟุ้ง, วรวิทย์ แก้วเพชร, ราชวัติ ขลิบเงิน, กฤตนาท พัฒนถาบุตร, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, ปาริชาต รักมาก, เมตตา รุ่งรัตน์, ด.ช. ชลากฤษ นาทวรกานต์, ด.ญ. ปนัดดา สาระผล, ด.ญ. สุพิชชา มงคลจิตตานนท์, ด.ช. สุทธินันท์ เทียนสุวรรณ, ด.ช. นนท์พิเชฐ วงศ์ชนกศิริกุล, ด.ช. ฐปนพัฒน์ วงศ์ชนกศิริกุล, ศศิกานต์ อภิชาติลป์, ดารัณ บุณยศักดิ์, พศิน เรืองวุฒิ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, สมภพ เบญจาธิกุล, นีรนุช ปัทมสูต


มาหยารัศมี (บุษยมาส)

ช่อง 3 ปี 2539 (กัจจายนะ) ยุ้ย-ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, บดินทร์ ดุ๊ก, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, อัจฉรา ทองเทพ, บรินทร์ ทองคำ, สมฤดี นุ่มอำพัน, สิรินันท์ โรจนธรรม, ธำรงค์ วิจิตรสาร, มณฑาทิพย์ แก้วประเสริฐ, จอย กิตติยา, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, กาย ริกัล, นฤมล นิลวรรณ, สุกัญญา นาคสนธิ์, เฉลา ประสพศาสตร์, รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์, ปทุมวดี โสภาพรรณ, สมุล ไกรสุข, ชูชีพ ชัยสิทธิ์, ระวิน ชุมเกษียร, วิศิษฐ์ ยุติยงค์, สุริยา ชินพันธ์, วาสนา วรรณวงศ์, ไดมอนด์ จิรธรรมวศิน, จันทนา ศิริผล, แซม จูเบริด์, สายพิญ จินดานุช, บุญเกื้อ ควรหาเวช, ธนาธิป พิชิตสรพล, ชมพูนุช, สีแดงก่ำ, สีขาว ชาญ ณ ชา, สายพิรุณ สินฤกษ์, ราตรี วิทวัส

ช่อง 7 ปี 2555 (ดาราวีดีโอ) วงศกร ปรมัตถากร, ดาวิกา โฮร์เน่, กัญญา รัตนเพชร์, โตนนท์ วงบุญ, ป่านทอง บุญทอง, กรเศก โคร์นิน, นัทธินันท์ กุมชพร, วสุ แสงสิงแก้ว, มัณฑนา หิมะทองคำ, ปราณวรินทร์ ปามี, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, กชกร นิมากรณ์, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, อิทธิกร สาธุธรรม, สุดารัตน์ เดชากุล, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, อรุโณทัย นฤนาท, ปัทมา ปานทอง, สิทธิพันธ์ กลมเกลี้ยง, พรอนันต์ ศรีจันทร์, อนุทิน ปิ่นแก้ว, สิริยา นฤนาท, ชนิตา สุภาพันธุ์, พรรณ๊ โต๊ะนายี, กร พวงสวัสดิ์, สิรคุปต์ เมทะนี, พิพัฒน์พล โกมารทัต, กุศล ศศิจุลกะ, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, จุฑาทิพย์ ครุธามาศ (ออกอากาศ 28 เม.ย. 2555 ศ-ส-อา)


มิตร ชัยบัญชา มายาชีวิต ช่อง 7 ปี 2548 (เจ เอส แอล) พุฒิชัย อมาตยกุล, ฝน ธนสุนทร, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ชนมาศ มัสยวนิช, ณหทัย พิจิตรา, โชคชัย เจริญสุข, กฤษณ์ ศุกระมงคล, กีรติ เทพธัณณ์, ตรี สุขเกษม, เด๋ด ดอกสะเดา, นวลปรางค์ ตรีชิต, จุทามาศ จันทศร


มิติที่สี่ ช่อง 5 (รัชฟิล์ม) เรื่องแนวลึกลับสยองขวัญ จบในตอน


มิติใหม่ หัวใจเดิม (ลียา) ช่อง 7 ปี 2543 (กันตนา) ฮิวโก้-จุลจักร จักรพงษ์, เอมี่ กลิ่นประทุม, ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, อภิรดี ภวภูตานนท์, สาวิตรี สามิภักดิ์, เกริก ชิลเลอร์, สาลินี ปันยารชุน, กลศ อัทธเสรี, อาทิจพันธุ์ คุณานุกร, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, พรพรหม สายบัว, ภัสสร บุณยเกียรติ, ฝันเด่น จรรยาธนากร, กำธร ทัพครรไลย, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ทม วิศวชาติ, วนิษฐา วัชโรบล, นริสา พรหมสุภา, ท้วม ทรนง, มารยาท ถายะเดช, ด.ช. อินดี้ เหลียวรักวงศ์


มีเพียงรัก (กิ่งฉัตร) ช่อง 3 ปี 2543 (บรอดคาซท์) สหรัถ สังคปรีชา, ปิยธิดา วรมุสิก, ชนิกา สุจริตกุล, ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ, มนตรี เจนอักษร, ชาติชาย งามสรรพ์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, พรนภา เทพทินกร, คัทรียา กาญจนโรจน์, นำชัย จรรยาฐิติกุล, กนกวรรณ บุรานนท์, สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ทิฐิ พุ่มอ่อน, กรกฏ ธนภัทร์, ทิชภัค ยุกตานนท์, แคนดี้ เอเวอรี่, ธานินทร์ สงวนวงศ์, ลือศักดิ์ ปาลกะวงศ์, อรัญญา วงษ์สมกลืน


มือนาง (อนัญจนา)
ช่อง 3 ปี 2537 ภัทรา ทิวานนท์

ช่อง 7 ปี 2552 (ดีด้า) ชฎาพร รัตนากร, กฤษณกันท์ มณีผกาพันธ์, ตะวัน จารุจินดา, อุษามณี ไวทยานนท์, ณิชานันท์ ฟั่นแก้ว, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, สรพงษ์ ชาตรี, รชนีกร พันธุ์มณี, ดนัย สมุทรโคจร, ณัฐวรา หงส์สุวรรณ, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ปิยะดา เพ็ญจินดา, เอก โอรี, บรรเจิดศรี ยมาภัย, พิราวรรณ ณ นคร, นฤมล นิลวรรณ, เกษริน พูลลาภ


มือปราบพ่อลูกอ่อน (สีชาติ) ช่อง 3 ปี 2555 (ชลลัมพี) ศรราม เทพพิทักษ์, สุนิษา เจ็ทท์, ธนากร โปษยานนท์, นิธิชัย ยศอมรสุนทร, ศุภกร กิจสุวรรณ, ด.ญ. สุชาดา เช็คลีย์, ด.ญ. ชาร์เลท วาศิตา แฮเมเนา, ด.ช. สุทธินันท์ เทียนสุวรรณ, ด.ญ. ครองขวัญ มงคล, สิทธิชัย ผาบชมพู, สิตางค์ ปุณภพ, รมิดา ประภาสโนบล, ศานติ สันติเวชกุล, ธนายง ว่องตระกูล, ดารณีนุช โพธิปิติ, ปาจารีย์ ณ นคร, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, ฝันเด่น จรรยาธนากร, ปีเตอร์ ไมอ๊อคชิ, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, รณภร คณิวิชาภรณ์, ศิณัชชัย คูสกุลธรรม, อิทธพันธ์ จิรสุขประเสริฐ, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, สุปราณี เจริญผล, ขวัญจิต เชิญยิ้ม, ดลกมล ศรัทธาทิพย์, หยอง ลูกหยี, กิ๊ฟ ชวนชื่น (ออกอากาศ 20 ม.ค. 2555 ศ ส อา)


มือปราบฟันน้ำนม ช่อง 3 กิตติคุณ สัมฤทธิ์พันธ์สุข, แอนเน็ท เธ็ท, รอน บรรจงสร้าง, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ราตรี วิทวัส, น้องพี-ด.ช. ประสิทธิโชค มานะสันทัดชาติ, น้องโอ๊ต-ด.ช. อิสระ พริงเกิล, น้องอิ๊ง-ด.ญ. ศณิ ปิติธนสารสมบัติ, น้องนนท์-ด.ช. วัชรวิทย์ วิวัฒน์รัตน์, น้องซันป๋อ-ด.ช. ภิรวัฒน์ เกวานนท์ (ยังไม่ได้ออกอากาศ)


มือปืน (ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล) ช่อง 3 ปี 2542 (ซันไชน์ เอนเตอร์เทนเมนท์) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, อำพล ลำพูน, อาภาศิริ นิติพน, ฌัชฌา รุจินานนท์, นภัสกร มิตรเอม, ชนานา นุตาคม, อภิชาติ ชูสกุล, ทองขาว ภัทรโชคชัย, วสันต์ กรรณภูติ, ปภัสรา ชุตานุพงศ์, สมบัติ เมทะนี, ศานติ สันติเวชกุล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สมจินต์ ธรรมทัต, โน๊ต เชิญยิ้ม, มาเรีย เกตุเลขา, ราม ราชพงษ์, ธงชัย ประสงค์สันติ, จอห์น บราโว่, อัจฉรา ทองเทพ, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, สมยศ เปรมอนันต์, สุวิทย์ เวียงสีมา, เจน นาทภูมิ, กริช กริชกร, กฤชพล อภิรักษ์โยธิน, สรวุฒิ, เจริญเชื้อ, ไมเคิล เวลส์ซ, มารยาท กายะเดช, สุชาดา พัฒนสุข, เนตรนภิส โพธิ์เหลือ, ก้ามปู สุวรรณปัทม์, ทิฐิ พุ่มอ่อน, แจ็ค ไอเฟล, สิทธิโชค อักษรนันท์, ลูกปู ดอกกระโดน, ด.ญ. ชฎาทิพย์ วังทรัพย์, ด.ช. โอรี การะภักดี


มือปืนพ่อลูกติด (เชาวพันธ์ มหาทัพภ์ & มารุต สาโรวาท) ช่อง 7 ปี 2546 (เลนีตัส) ณัฐวุฒิ สกิดใจ, วรนุช วงศ์สวรรค์, มนตรี เจนอักษร, อุทุมพร ศิลาพันธ์, สินีนาฏ โพธิเวส, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, วัชรเกียรติ บุญภักดี, ศุภักษร ไชยมงคล, สินชัย หอมนวม, วาโย เกียรติกนก


มือผี ช่อง 7 ปี 2538 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) ธรรมชาติ ฟาร์เน็ต, ทัดทรวง มณีจันทร์, นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร (ละครสั้น ปากกาทอง)


มุกดามะดัน (ศรีฟ้า) ช่อง 7 ปี 2531 (กันตนา) ปัญญา นิรันดร์กุล, เพ็ญ พิสุทธิ์, ธานินทร์ ทัพมงคล, อรพรรณ พานทอง


มุกมังกร (จาก The Dradon’s Pearl ของ สิรินทร์ พัธโนทัย) ช่อง 7 ปี 2541 (เจเอสแอล และ ทีเค ปักกิ่งเทียนฉิน) อภิชาติ หาลำเจียก, เดือนเต็ม สาลิตุล, สกุลรัตน์ ใจซื่อ, อภิรักษ์ โดเรียน, รุจน์ รณภพ, ชุมพร เทพพิทักษ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง, โกวิท วัฒนกุล, วีระยุทธ รสโอชา, นึกคิด บุญทอง, ณรงค์ เจนครองธรรม, ไกรลาศ เกรียงไกร, ถนอม นวลอนันต์, นภาพร หงสกุล


มุกเหลี่ยมเพชร (อรพิม) ช่อง 3 ปี 2555 (เป่าจินจง) พัชฏะ นามปาน, สุษิรา แอนจิลีน่า, วริษฐ์ ทิพย์โกมุท, สุนิสา เจทท์, เจสัน ยัง, วิรากานต์ เสณีตันติกุล, พศิน เรืองวุฒิ, ชยพลอินทรวงศ์, ปณิตา ธรรมวัฒนะ (พัฒนาหิรัญ), ชลัฏ ณ สงขลา, สุนันทา ยูรนิยม, วัทนพร พึ่งเพียร, ดานิเอล เบล็สซิ่ง, ศิววัชร์ ทรัพย์ภิญโญ, ภัสสร บุณยเกียรติ, ปานเลขา ว่านม่วง, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, กลศ อัทธเสรี, พุฒิพงศ์ พรหมสาขาฯ, ยอดมนู ภมรมนตรี, คมกฤช ยุตติยงค์, ดวงธาริดา อัทธเสรี, กฤต เจนพานิชการ, เคน สตรุทเกอร์, เฟอร์นันโด มีทองแสน, มนสิชา เกิดโกสุม (ออกอากาศ 4 ม.ค. 2555 พ-พฤ)


เมขลา (ธม ธาตรี) ช่อง 7 ปี 2545 (ดาราวิดีโอ) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, สุวนันท์ คงยิ่ง, อัมรินทร์ สิมะโรจน์, วรรณพร ฉิมบรรจง, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, นวลปรางค์ ตรีชิต, อังคณา ทิมดี, อนุชา อึ้งวัฒนา, ราม ราชพงษ์, ประภารัตน์ รัตนอายุ, พรรณี โต๊ะนายี, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, ปิยะดา เพ็ญจินดา


เมฆครึ้มฝน (นุสมล) ช่อง 7 ปี 2538 (บริษัท เอเอนเตอร์เทนเมนท์ + ดาราวิดีโอ) นุติ เขมะโยธิน, มณีรัตน์ วงศ์จิรศักดิ์ (ละครสั้น ปากกาทอง)


เมฆินทร์พิฆาต ช่อง 9 ปี 2528 พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ธัญญา โสภณ, วทัญญู มุ่งหมาย


เมนูรัก..จานเด็ด (เค้าโครงเรื่อง ทรามวัย) ช่อง 3 ลีโอ พุฒ, มาริษา ฮอร์น, วิชุดา พินดั้ม, เชษฐ์ สมาย, ชโนทิศ ราชุรัชต, กล้วย เชิญยิ้ม


เมียข้างถนน (ชลาลัย) ช่อง 5 ปี 2538 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์) รอน บรรจงสร้าง, ขวัญฤดี กลมกล่อม, ธนายงค์ ว่องตระกูล, ไอรดา สอนระเบียบ, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อรสา พรหมประทาน, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, สีดา พัวพิมล, วิศิษย์ ยุติยงค์, จารุณี โชติปัญญารัตน์, นำชัย จรรยาฐิติกุล, สมจริง ขาวผ่อง, มิ่งขวัญ ณ นคร, สุทิน เอื้องละพันธุ์


เมียจอมซ่า ภรรยาจอมปลอม (สุฟ้า) ช่อง 9 ปี 2531 (สีบุญเรืองสยามสตูดิโอ) วีระยุทธ รสโอชา, ภัทรา ทิวานนท์, ไปรมา รัชตะ, สมมาตร ไพรหิรัญ, อำภา ภูษิต, รอง เค้ามูลคดี


เมียจำเป็น (เข็มขาว)
ช่อง 5 ปี 2521 (รัชฟิล์ม) ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, พิศิษฐ์ แช่มปรีชา, ผดุงศรี โสภิตา

ช่อง 7 ปี 2544 (กันตนา) น้ำฝน-กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, สวิส เพรชวิเศษศิริ, ดนัย จิรา, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, อภิรดี ภวภูตานนท์, พิชชาภรณ์ รัตนานนท์, ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี, โอลิเวอร์ บีเวอร์, วาสนา สิทธิเวช, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, ดลกมล ศรัทธาทิพย์, เกรียงศักดิ์ เรืองไรรัตน์, บิสมิลลา นานา, ปณิธาน สังข์ประเสริฐ, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย


เมียแต่ง (นันทนา วีระชน)
ช่อง 5 ปี 2532 ชัยรัตน์ จิตรธรรม, อลิษา ขจรไชยกุล, ปัทมา ปานทอง

ช่อง 3 ปี 2541 (เมจิค) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา, ณัฐนันทน์ คุณวัฒน์, วาสนา พูลผล, พิศมัย วิไลศักดิ์, ฉันทนา กิตติยาพันธ์, อรสา พรหมประทาน, อัจฉรา ทองเทพ, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, ปริญญ์ วิกรานต์, วีนัส มีวรรณ, ทูล บานชื่น, ตูมตาม เชิญยิ้ม, ไมเคิล คลองเตย

ช่อง 3 ปี 2554 (เมกเกอร์ เจ) พัชฏะ นามปาน, อารยา เอ ฮาร์เก็ต, พรชิตา ณ สงขลา, นิธิ สมุทรโคจร, พิษณุ นิ่มสกุล, ธนกฤต พานิชวิทย์, ดวงตา ตุงคะมณี, อนันต์ บุนนาค, พิศมัย วิไลศักดิ์, พิมลวรรณ หุ่นทองคำ, ประกาศิต โบสุวรรณ, กฤตย์ อัทธเสรี, ภัสสร บุณยเกียรติ, บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ, ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์, พัทธ์ธีรา ศรุติพงศ์โภคิน, เวธกา ศิริวัฒนา, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, สุเมธ องอาจ, นฤมล พงษ์สุภาพ, อำภา ภูษิต, สมภพ เบญจาธิกุล, ปริญญ์ วิกรานต์, วัชรเกียรติ บุญภักดี, ภูมัย โชติธนวิทย์, กิตติพล เกตมณี (ออกอากาศ 18 ก.ค. – 30 ส.ค. 2554 รวม 14 ตอน จ-อ)


เมียนอกกฎหมาย ช่อง 5 ปี 2535 (อัครมีเดีย) ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, แสงระวี อัศวรักษ์, ปภัสรา ชุตานุพงษ์, อรรถชัย อนันตเมฆ, ปาริษา ปานะนนท์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, เหมือนฝัน บัณฑิตยสกุล, เดือนเต็ม สาลิตุล, เศรษฐา ศิระฉายา, ไกรลาศ เกรียงไกร, พิศมัย วิไลศักดิ์


เมียนอกหัวใจ ช่อง 3 ปี 2537 สกาวใจ พูนสวัสดิ์


เมียน้อย (ทมยันตี)
ช่อง …………………

ช่อง 3 ปี 2537 ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, หมอก-ณัฐสิมา คุปตะวาทิน, วัลวิภา โยคะกุล, รุจน์ รณภพ, เด่น ดอกประดู่, สุประวัติ ปัทมสูต, โกวิท วัฒนกุล, มณฑาทิพย์ แก้วประเสริฐ, ทาริกา ธิดาทิตย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ชนากานต์ ชัยศรี, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สมควร กระจ่างศาสตร์, สีดา พัวพิมล, อรสา พรหมประทาน, เมตตา รุ่งรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, คณิต เขียวเซ็น, ตรี สุขเกษม, เฉลิมศักดิ์ เทียนมณี, ปาริฉัตร สัฌชุกร, เหมียว แมคอินทอช


เมียบำเรอ (พัดชา) ช่อง 3 ปี 2538 นพพล โกมารชุน, คลาวเดีย จักรพันธุ์, วินัย ไกรบุตร


เมียมาร ช่อง 7 ชุติมา นัยนา (ละครสั้น ชุด ปากกาทอง)


เมียไม่ใช่เมีย (ไพโรจน์ สังวริบุตร)
ช่อง 5 ปี 2532 (นิธิทัศน์ + สีบุญเรือง) ไพโรจน์ สังวริบุตร, ลีลาวดี วัชโรบล, รอน บรรจงสร้าง

ช่อง 5 ปี 2554 (เอ็กแซ็กท์) น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, อรจิรา แหลมวิไล, รัชชานนท์ สุประกอบ, เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์, ปานวาด เหมณี, กันต์ดนย์ อะคหแซน, พิศมัย วิไลศักดิ์, วิชุดา พินดัม, ตี๋ ดอกสะเดา, อุ่นเรือน ราโชติ, สร้อย สารคาม, กรุง ศรีวิไล, นภาพร หงสกุล (เริ่ม 17 ม.ค. – 2 มี.ค. 2554 รวม 27 ตอน จ-พฤ)


เมียรายวัน ช่อง 5 ปี 2538


เมียหมายเลข 1 ช่อง 5 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์)


เมียหลวง (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 4 ปี 2512 สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, อารีย์ นักดนตรี, ศิริพร วงศ์สวัสดิ์

ช่อง 5 ปี 2522 ภิญโญ ทองเจือ, สีตลา เรืองศิริ, อุทุมพร ศิลาพันธ์, อัจฉรา รอดศาสตรา, ภัทรี

ช่อง 7 ปี 2532 (ดาราวิดีโอ) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ปรียานุช ปานประดับ, อภิรดี ภวภูตานนท์, อภิชาติ หาลำเจียก, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, ทัศนีย์ ชลหวรรณ, ศิรินันท์ โรจนธรรม, วรารัตน์ เทพโสธร, กาญนาพร ปลอดภัย, ชาญ วรานุรังษี, คมสัน สุริยา, ชลวิทย์ สุขอุดม

ช่อง 3 ปี 2542 (ทีวีซีน) จอนนี่ แอนโฟเน่, สิเรียม โอแกน, เบนซ์-พรชิตา ณ สงขลา, สันติสุข พรหมศิริ, อภิชาติ พัวพิมล, หมวย-อริสรา กำธรเจริญ, วรวิทย์ นัยสำราญ, ศิริพร อยู่รอด, วัชเรศ บุญทศ, อรรถชัย อนันตเมฆ, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วาสนา พูลผล, สุปราณี เจริลผล, กุ้งนาง ปัทมสูต, รัญญา ศิยานนท์

ช่อง 7 ปี 2552 (ดาราวิดีโอ) ธีรภัทร์ สัจจกุล, ปิยธิดา วรมุสิก, พัชราภา ไชยเชื้อ, วัชรบูล ลี้สุวรรณ, พิชญ์นาฎ สาขากร, กัญญา รัตนเพชร์, มัณฑนา หิมะทองคำ, สุรวุฒิ ไหมกัน, ภารดี อยู่ผาสุข, พิชยดนย์ พึ่งพันธ์, อินทิรา เกตุวรสุนทร, Takato Kitamoto, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ปราบ ยุทธพิชัย, สุพรรณษา เนื่องภิรมย์, รัชนี ศิระเลิศ, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, นริสา พรหมสุภา, กมลพรรณ ทานตะวิริยะ, ปวารา อภิลพูลลลาภ, ยศพงษ์ ผดุงสินสัตย์, ชัชโภคิณ ศิริสวย, ด.ช. ชญานิน เต่าวิเศษ, ด.ญ. สุพิชชา พันธยอด, ด.ญ. รมิดา รัตนภักดี, วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, นุสรา สุขหน้าไม้, นิตยา ปานะถึก, จารุศิริ ภูวนัย


เมืองแก้ว ช่อง 9 เดือนเต็ม สาลิตุล, ชุมพร เทพพิทักษ์


เมืองดาหลา (นายพันดี) ช่อง 7 ปี 2546 (เป่า จิน จง) ภูธเนศ หงษ์มานพ, พิยดา อัครเศรณี, ชินมิษ บุนนาค, อรรถพร ธีมากร, อริศรา วงษ์ชาลี, ศิววงศ์ ปิยะเกศิน, พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, วิทย์ วิจิตรานนท์, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, อรัญญา นามวงศ์, ไกรลาศ เกรียงไกร, ดวงฤดี พูนพัฒน์, ทัศนาวลัย องอาจอิทธิชัย, จีรศักดิ์ แสงโชติ, ณัฐชา ไกรอาบ, กิตติ เชี่ยววงศ์กุล, นันทชัย สามะพุทธ, ทวิน เคล้าเครือ


เมืองโพล้เพล้ (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 7 ปี 2535 (ดาราวิดีโอ) บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, กมลชนก โกมลฐิติ, รุจน์ รณภพ, อนันต์ บุนนาค, ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง, กรุง ศรีวิไล, ดมาพ์ ดัสกร, จามจุรี เชิดโฉม, เบญจมาภรณ์ เดชสุภา, ปทุมวดี โสภาพรรณ, ไพจิตร อักษรณรงค์, โน้ต เชิญยิ้ม, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สมชาย สามิภักดิ์, พอพล สุพรรณพงษ์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ทวนธน คำมีศรี, ประวิตร เปรื่องอักษร, สมควร กระจ่างศาสตร์, อรสา พรหมประทาน, สุรางคณา สุนทรพนาเวช


เมืองมายา ช่อง 5 ปี 2543 (Exact) คัทลียา แมคอินทอช, นุสบา วานิชอังกูร, ชาคริต แย้มนาม, สัญญา คุณากร, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ธัญญา โสภณ, ทัตพงษ์ พงษ์ทัต, อรัญญา นามวงศ์, ภูริ หิรัญพฤกษ์, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, อรนภา กฤษฎี, รัชนี ศิระเลิศ, วิชัย จงประสิทธิ์พร, แรม วรธรรม, ธิตินันท์ ชุ่มภาณี, ภูบดินทร์ ภู่สุวรรณ


เมืองมายา The Series – ข้อมูลจากคุณ Zenithal
เมืองมายา The Series (มกราคม – กันยายน 2546)
นักแสดงหลัก: สัญญา คุณากร, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, ญาณี จงวิสุทธิ์, อรนภา กฤษฎี, อินทิรา แดงจำรูญ, สัจจากาจ จิตรพึงธรรม (เฉพาะซีรี่ส์ 1 – 3)

ซีรี่ส์ 1: มายาพิศวาส (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2546)
บทโทรทัศน์: กษิดินทร์ แสงวงศ์
กำกับการแสดง: ถกลเกียรติ วีรวรรณ
นักแสดงรับเชิญ: สินจัย เปล่งพานิช, ญดา โชติชูตระกูล, ฉันทนา กิติยะพันธ์

ซีรี่ส์ 2: เล่ห์มายา (มีนาคม – เมษายน 2546)
บทโทรทัศน์: นริดา
กำกับการแสดง: นิพนธ์ ผิวเณร
นักแสดงรับเชิญ: นุติ เขมะโยธิน, จันจิรา จูแจ้ง

ซีรี่ส์ 3: สงครามมายา (พฤษภาคม – มิถุนายน 2546)
บทโทรทัศน์: พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์, เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ
กำกับการแสดง: ผอูน จันทรศิริ
นักแสดงรับเชิญ: จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, บุษกร พรวรรณะศิริเวช, เฉลิมชัย มหากิจศิริ, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, เพทาย เกิดผล, จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี***

ซีรี่ส์ 4: สุภาพบุรุษมายา (มิถุนายน – สิงหาคม 2546)
บทโทรทัศน์: พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์, เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ
กำกับการแสดง: นิพนธ์ ผิวเณร
นักแสดงรับเชิญ: ภูธเนศ หงษ์มานพ, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, เฉลิมชัย มหากิจศิริ, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, กาญจนา จินดาวัฒน์, ดารุณี กฤตบุญญาลัย

ซีรี่ส์ 5: มายาลวง (สิงหาคม – กันยายน 2546)
บทโทรทัศน์: พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์, เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ, ปฏิการ เพชรมุณี
กำกับการแสดง: ผอูน จันทรศิริ, นิพนธ์ ผิวเณร
นักแสดงรับเชิญ: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, เมทินี กิ่งโพยม, จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์, เฉลิมชัย มหากิจศิริ, ชินมิษ บุนนาค, ธีระวัฒน์ ทองจิตติ, ไปรมา รัชตะ


เมืองลับแล ช่อง 5 ปริม ประภาพร, ดวงนภา อรรถพรพิศาล


เมื่อดอกรักบาน (จากเรื่อง ดอกรักบานที่สันกำแพง ของ อรชร) ช่อง 3 ปี 2550 (แอค-อาร์ต) ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, กฤษฎา พรเวโรจน์, ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ, เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, ณัฐพล ลียะวณิช, ศิริพันธ์ วัฒนจินดา, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, ตรีพล พรมสุวรรณ, เบญจสิริ วัฒนา, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, กฤต อัทธเสรี, รัญญา ศิยานนท์, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, พุทธชาติ พงศ์สุชาติ, วรรณกิตย์ ศิริพุฒ, วุฒิ คงคาเขตร, ด.ช. ปฏิภาณ กมลวศัยกุล, ด.ช. อนัตพร อุลทอง, ณิชานันท์ ฝั้นแก้ว, ทาริกา ธิดาทิตย์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, วาสนา สิทธิเวช, พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, รังสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, ดิลก ทองวัฒนา, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์


เมื่อดอกเห็ดบาน (อัฉรียา) ช่อง 3 ปี 2548 (เอ็กแซ็กท์) ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ, แองจี้ เฮสติ้งส์, ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง, ธนิกานต์ ศิรินุพงศ์, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, สิทธิชัย เหลืองเสรี, วิชุดา พินดัม


เมื่อตะวันลับไม้ ช่อง 5 ชลิต เฟื่องอารมย์, มยุรา ธนบุตร, ดิลก ทองวัฒนา


เมื่อเธอเป็นชาย แล้วนายเป็นหญิง ช่อง 5 ปี 2541 (กันตนา) ทอมมี่ แซ็ค, เจสสิก้า, เบิร์ด-ชวัลวิทย์ สีหเดชรุ่งชัย


เมื่อรักร้าว (จักรวาลยอดรัก ของ เพชรน้ำค้าง)
ช่อง 9 ปี 2527 แซม-ยุรนันท์ ภมรมนตรี, มยุรา ธนบุตร, ธงไชย แมคอินไตย์, นาถยา แดงบุหงา, สมควร กระจ่างศาสตร์, กัณฑรีย์ ณ สิมะเสถียร, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง

ช่อง 5 ปี 2531-32 อนันต์ บุญนาค, นาถยา แดงบุหงา, นพพล โกมารชุน, นฤมล ศิลปี


เมื่อ…ฟ้าเปลี่ยนสี ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ขวัญฤดี กลมกล่อม, ชุดาภา จันทเขตต์, ภูริน โชครัศมีศิริ, กรปภา พึ่งพันธ์ (ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก)


เมื่อวันฟ้าเปลี่ยนสี (สมหมาย เลิศอุฬาร) ช่อง 5 ปี 2547 (เอ็กแซ็กท์) สินจัย เปล่งพานิช, สันติสุข พรหมศิริ, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, อนุชิต สพันธุ์พงษ์, อลิชา ไล่สัตรูไกล, ราศี วัชราพลเมฆ, ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง, ธนิกานต์ ศิรินุพงศ์, พงษ์พันธ์ เพชรบัณฑูร, ภารุจีร์ เข็มสวัสดิ์


เมื่อหมอกสลาย (ม. มธุการี) ช่อง 7 ปี 2538 (กันตนา) รุจน์ รณภพ, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, จารุณี สุขสวัสดิ์, ศิริขวัญ นันทศิริ, แอนดริว เกร็กสัน, สโรชา วาทิตตพันธ์, สุรวุธ ไหมกัน, เกวลิน คอตแลนด์, ณัฐดนัย อัมพรสินธุ์, นารีรัตน์ กิ่งแก้ว, ทนงศักดิ์ ศุภการ, อดิเทพ ฤทธิไกรวัล, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, ศิรินรา นิยากร, พิพัฒน์พล โกมารทัต, วีรยุทธ รสโอชา, ญาณี ตราโมท, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สมควร กระจ่างศาสตร์, ถนอม นวลอนันต์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อิทธิฤทธิ์ สิงพรัตน์, สรนันท์ ร เอกวัฒน์, สายัณห์ จันรวิบูลย์, ชุรีพร ทรัพย์สำรวย, เทิดพร มโนไพบูลย์, ศิริวรรณ ทองสมัคร, สุมณฑณี ศิริผล, ฉัตรจักร ตรีวิศวเวทย์

มีต่อที่ รายชื่อละครไทย … ม ม้า (๒) …

Advertisements