ฟ ฟัน ☺

ฟากฟ้า ทะเลฝัน ช่อง 3 ปี 2539 (ละครไท) ยุทธพิชัย ชาญเลขา, จริยา สรณคมณ์, สินิทธา บุญยศักดิ์, เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์


ฟ้ากับตะวัน (ธันเดอร์ทีม และ สิริรัตน์ เอื้อน้อมจิตต์กุล) ช่อง ITV ปี 2550 (ทีวี ธันเดอร์) พอลล่า เทเลอร์, วิทยา วสุไกรไพศาล, เคลลี่ ธนะพัฒน์, แอนนิต้า (นิษิตา) พงษ์ทรง, ฮีโร่ ซาโน่, อะกิโอะ โยชิโมโตะ, กีรติ เทพธัญญ์, รุจนา อุทัยวรรณ, ตฤณ เศรษฐโชค, รัชนี ศิระเลิศ, เดือนเต็ม สาลิตุล, อรรถชัย อนันตเมฆ, ภรผกา เสียงสมบุญ


ฟ้ากระจ่างดาว (กิ่งฉัตร) ช่อง 7 ปี 2548 (ดาราวิดีโอ) ณัฐวุฒิ สกิดใจ, วรนุช วงษ์สวรรค์, มรกต กิตติสาระ, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, รุ้งเทียณ อูนากูล, นวลปรางค์ ตรีชิต, อภิมุข บุณณัฏฐา, เอมิกาวรรณ จุลทอง, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, อรุโณทัย จิตตรีขันธ์, ราม ราชพงษ์, ด.ช. สุกฤษฏ์ แสงวิรุณ, ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, เจนภพ จบกระบวนวรรณ, รชยา รักกสิกรณ์, เคน สตรุทเกอร์, จารุศิริ ภูวนัย, ชาลี กรรณสูต, สมพร ปรีดามาโนช, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, ปนัดดา โกมารทัต, วทัญญู มุ่งหมาย, ด.ช. จิรายุ ละอองมณี, นึกคิด บุญทอง


ฟากสวนสีชมพู ช่อง 5 (รัชฟิล์ม) สมเจตน์ เจนสุข, อัจฉรา รอดศาสตรา, เด่นนภา พาชีทูล


ฟ้าต่ำ (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 3 ปี 2530 นพพล โกมารชุน, มยุรา ธนบุตร, จริยา สรณคม, เป็นหนึ่ง ไชยชิต, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, ดวงใจ หทัยกาญจน์


ฟ้าเปลี่ยนสี (เพ็ญแข วงศ์สง่า) ช่อง 3 หรือ 5 ภิญโญ ทองเจือ, นันทพร อัมผลิน


ฟ้าเพียงดิน (เสนีย์ บุษปะเกศ)
ช่อง…. กนกวรรณ ด่านอุดม

ช่อง 5 บุญจิรา สุวรรณจินดา

ช่อง 3 ปี 2537 ขวัญฤดี กลมกล่อม, โก้-นฤเบศน์ จินปิ่นเพชร, รัชนู บุญชูดวง, นิออน อิสรา, อานนท์ สุวรรณเครือ

ช่อง 3 ปี 2544-45 กัปตัน-ภูธเนศ หงษ์มานพ, อ้อม-พิยดา อัครเศรณี, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, พีรชัย โปษยานนท์, ทัตพงศ์ พงศทัต, ณหทัย พิจิตรา, วิชชุดา พินดัม, โกวิท วัฒนกุล, วาสนา สิทธิเวช, สมบัติ เมทะนี, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ผจญ ดวงขจร


ฟ้ามีตา ช่อง 7 ปี 2551 – ปัจุบัน (ละครสั้นให้แง่คิด)


ฟ้ามีตะวัน หัวใจฉันมีเธอ (ชูวงศ์ ฉายะจินดา) ช่อง 7 ปี 2550 (กันตนา) ศรราม เทพพิทักษ์, วรัทยา นิลคูหา, จารุณี สุขสวัสดิ์, สวิช เพชรวิเศษสิริ, กฤษณ์ ไตรรัตน์, เจนสุดา ปานโต, เอก วิชัย, ทองขาว ภัทรโชคชัย, พรพรหม สายบัว, พุทธชาด พงษ์สุชาติ, ธราธิป สีหเดชรุ่งชัย


ฟ้าสางที่กลางดง ช่อง 3 ปี 2540 รวิญช์ เทิดวงศ์, พรชิตา ณ สงขลา, พิทยา ณ ระนอง, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, กนกพร โลศิริ, ยุวดี เรืองฉาย, ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, สมเจตต์ เจริญวัฒน์อนันต์, อริสรา กำธรเจริญ, สมภพ เบญจาธิกุล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สุริวิภา กุลตังวัฒนา, กันตา ดานาว, ปิยะ เศวตพิกุล (ร้อยรสบทละคร)


ฟ้าสวย เลนส์ใส (กานต์) ช่อง 7 ปี 2549 (ทริปเปิ้ลทู) รพีภัทร เอกพันธ์กุล, อุษามณี ไวทยานนท์, ปาลิตา โกศลศักดิ์, บวรพจน์ ใจกันทา, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ภรผกา เสียงสมบุญ, ศิววงศ์ ปิยะเกศิน, ชุติมา เอเวอร์รี่, เกียรติ กิจเจริญ, ธีระวัฒน์ ทองจิตติ, จันทร์พร จันทร์ทิพย์, ดนัย ศรีภิญโญ, ธิดารัตน์ จักรสิงโต, เมตตา รุ่งรัตน์, อัฏฐพร วงศ์อนันต์, ชนิสา นันทมานพ, ติ๊ก กลิ่นสี, ปริญญา นราธรรม, วชรกรณ์ ไวยศิลป์, ปฏพันธน์ สัมพันธ์วงศ์


ฟ้า หิน ดิน ทราย (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2550 (ดาราวิดีโอ) อนุชิต สพันธุ์พงษ์, เอมี่ กลิ่นประทุม, พาทิศ พิสิฐกุล, คีตภัทร อันติมานนท์, เจจินตัย อันติมานนท์, ศิวัส นฤภัย, สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ธีรดา รัตตะกุณชร, วันชัย เผ่าวิบูล, เทพยุดา ศรียาภัย, ชาลี กรรณสูต, กุสุมา โพธิ์ศรี, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, คนางค์ ดำรงหัต, สุภักดิ์ ปิติธรรม, นฤทัย จันทร์ประเสริฐ


ฟ้าใหม่ (ศุภสร บุนนาค) ช่อง 7 ปี 2547 (ดีด้า) ณัฐวุฒิ สกิดใจ, พัชราภา ไชยเชื้อ, ดนุพร ปุณณกันต์, อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, ภูธฤทธิ์ พรหมบรรดาล, คงกระพัน แสงสุริยะ, วันชัย บุนนาค, อติมา ธนเสนีวัฒน์, ศษตวรรษ ดุลยวิจิตร, ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย, สมบัติ เมทะนี, วัชรเกียรติ บุญภักดี, บุศรา นฤมิตร, เสรี หวังในธรรม, ฉลอง ภักดีวิจิตร


ฟ้าให้เรามารักกัน (อัจฉรียา) ช่อง 7 ปิดกล้อง ปี 2550 (เป่า จิน จง) วิน-ธาวิน เยาวพลกุล, ชาม-อรวรินทร์ โอสถานนท์, หลุยส์ สก๊อต, ปาณิศา บัวเจริญ, สุพจน์ จันทร์เจริญ, อินทร์กรแก้ว ศิรวัชรินทร์, พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, ปภัสรา เตชะไพบูลย์, เกริก ชิลเลอร์, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, สินีนาฏ โพธิเวส, เคน สตรุทเกอร์ (ไม่ได้ออกอากาศ)


ฟ้าหลังฝน (พิยดา) ช่อง 3 ปี 2540 (อัครพลโปรดัคชั่น) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, กมลชนก โกมลฐิติ, ชฎาพร รัตนากร, สายฟ้า เศรษฐบุตร, วฤนดา สมศิริ, สรพงษ์ ชาตรี, โอ๊ต-หฤทธิ์ ยศเมธา, วัลวิภา โยคะกุล, พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร, สุริยา เยาวสังข์, ชนานา นุตาคม, สุวัจชัย สุทธิมา, วุฒิ คงคาเขตร, วรวุฒิ ธีรพล, กุ้งนาง ปัทมสูต, ตรีนุช ทิมเจริญ


แฟนผมเป็นกาลกิณี (วันเฉลิม วัฒนวรกิจกุล) ช่อง TPBS ปี 2554 ทองทูล พงษ์พัฒนะ, ภาวิณี สมรรคบุตร, เอภิณ เขสำสุนทร, ณัฐภรณ์ อินทรชัย (เริ่ม 19 เม.ย. – 26 เม.ย. 2554 รวม 4 ตอน จ-พ) …หนึ่งในโครงการ คนเขียนบท ซีรีย์ส์ทีวีไทย


ไฟกามเทพ (บุษยมาส) ช่อง 3 ปี 2544 (ชาโดว์ เอนเตอร์เทนเม้นท์) ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์, กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา, ยศวดี หัสดีวิจิตร, พฤกษ์ พีรนันท์, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, เปียเชอร์ คริสเตนเซนต์, ทองขาว ภัทรโชคชัย, สุรางคนา สุนทรพนาเวศ, ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี, มารศรี อิศรางกูรฯ, เดือนเต็ม สาลิตุล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, กุ้งนาง ปัทมสูต, อรุณ ภาวิไล, สมเจตน์ สะอาด, ฐิติ พุ่มอ่อน, จิรัฌชา งามเงิน, นริศ ชุมงาม, ศุภินดา ไวยรัตน์


ไฟโชนแสง (กรุง ญ. ฉัตร)
ช่อง 5 ปี 2524 โกวิท วัฒนกุล, มยุรา ธนะบุตร, อนุสรา มงคลเขต

ช่อง 3 ปี 2535 ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, มาช่า วัฒนพานิช (วันฑกาณต์), ธัญญา โสภณ (เทียนวรรณ), สถาพร นาควิลัย, ธิติมา สังขพิทักษ์, รัชนก พูลผลิน, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, พิศมัย วิไลศักดิ์, จุรี โอศิริ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, บู๊ วิบูลย์นันท์, อรสา พรหมประทาน, นีรนุช ปัทมสูต, สมมาตร ไพรหิรัญ, สุกัญญา นาคสนธ์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, ปริญญ์ วิกรานต์

ช่อง 3 ปี 2552 (กู๊ดฟีลลิ่ง) เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์, ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต (วันฑกาณต์ + เทียนวรรณ), ชาย-ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ, เมย์ เฟื่องอารมย์, เจสัน ยัง, ภารุจีร์ เข็มสวัสดิ์, ชล วจนานนท์, อภิวัฒน์ บุณยสุขเมธี, ดิลก ทองวัฒนา, กาญจนา จินดาวัฒน์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, รัชนี ศิระเลิศ, ตฤณ เศรษฐโชค, สินีนาฎ โพธิเวช, จิตตริน กุลกัลยาดี, จารุณี บุญเสก, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงค์, ทองเอก ปิยะวาท, ศุภรินทร์ พวงเข็มขาว


ไฟต่างสี (กนกวลี พจนปกรณ์) ช่อง 3 ปี 2538 (รีไมน์ โปรดักชั่น) วิลลี่ แมคอินทอช, ลลิตา ปัญโญภาส, ลินดา ค้าธัญเจริญ, มนตรี เจนอักษร, กาญจนาพร ปลอดภัย, ช่อผกา วิริยานนท์, สิรคุปต์ เมทะนี, ปริษา ปานะนนท์, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, นีรนุช ปัทมสูต


ไฟใต้น้ำ (สุภาว์ เทวกุล)
ช่อง 9 ปี 2526 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, กาญจนา จินดาวัฒน์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, สมภพ เบญจาธิกุล, คาเมล ซาวาลลา

ช่อง 5 ปี 2540 บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, อภิชาติ หาลำเจียก, บุณฑริก ทัสนารมย์


ไฟทะเล (กัญญ์ชลา) ช่อง 5 ปี 2526 (รัชฟิล์ม) ปรัชญา อัครพล, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, ธำรง วิจิตสาร, ชลิต เฟื่องอารมย์


ไฟน้ำค้าง (ชลาลัย) ช่อง 5 ปี 2544 (มายา พิกเจอร์) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, สิเรียม โอแกน, พอล วิสุทธิ์ แครี่, ฌัชชา รุจินานนท์, รุ่งเรือง อนันตยะ, ชนานา นุตาคม, อรัญญา นามวงศ์, คัทลียา กาญจนโรจน์, ธนายง ว่องตระกูล, ณัฐชา นฤกวิน, ดารณีนุช โพธิปิติ, กุ้งนาง ปัทมสูต, ปิยะ เศวตพิกุล, ทม วิศวชาติ


ไฟในดวงตา (โบตั๋น) ช่อง 3 ปี 2536 (ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น) ตุ๊ก-จันจิรา จูแจ้ง, ต้อม-พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, ด.ญ. พิงกี้-สาวิกา ไชยเดช, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, สุนิตย์ นภาศรี, อัญชลี ชัยศิริ, สิทธิยุทธิ์ สิงหวัฒน์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, อัจฉราวดี เถาเสถียร


ไฟในทรวง (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 4

ช่อง 5 สุเชาว์ พงษ์วิไล, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, พรพรรณ เกษมมัสสุ, เอกลักษณ์ ยลระบิล

ช่อง 3 ปี 2537 นพพล โกมารชุน, อภิรดี ภวภูตานนท์, คลาวเดีย จักรพันธุ์, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, ปริญญ์ วิกรานต์, ชมพู ฟรุ๊ตตี้, สมภพ เบญจาธิกุล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, นฤมล นิลวรรณ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, สุกัญญา นาคสนธิ์, อรพรรณ เกิดเพ็ชร, กุลกนิช คุ้มครอง, วัชระ สิทธิกูล, ต่อลาภ น้ำพุศิริ, วรวุฒิ ทรัพย์เย็น, ดารณีนุช โพธิปิติ, วราภรณ์ บุญนาค, โสฬท อรรถศิริ, จุรี โอศิริ, พิมพ์แข กุญชรฯ


ไฟในวายุ (ดวงตะวัน) ช่อง 7 ณัฐวุฒิ สกิดใจ, อารยา เอ ฮาร์เก็ต, ภาณุ สุวรรณโณ, จารุณี สุขสวัสดิ์, เกวลิน คอตแลนด์, อภิชาต วงศ์กาวี, ตฤณ เศรษฐโชค, จารุศิริ ภูวนัย, เทพยุดา ศรียาภัย, ชาลี กรรณสูต, ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป, อมตะ อินหานนท์, สุภาภรณ์ เจริญสมัย, กฤษณะ รัตนกุล, วรพงศ์ ปิ่นแก้ว, ธาดา โพธิวิหก, สุรัตนา ข้องตระกูล, วรัญญา กิจวัฒนะ, กรวินธ์ ภู่ภักดี, สุภัสสร มามีเกตุ


ไฟพ่าย (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 3 ปี 2519 สมภพ เบญจาธิกุล, ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์

ช่อง 5 ปี 2535 (ดีเดย์ เอนเตอร์เทนเมนท์ + Muser Music Service)


ไฟปรารถนา ช่อง 3 ปี 2527 รัชนู บุญชูดวง, อภิชาติ หาลำเจียก, ดวงตา ตุงคะมณี, สมภพ เบญจาธิกุล, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์


ไฟรัก ช่อง 3 ปี 2531 อภิชาติ หาลำเจียก, ลินดา ค้าธัญเจริญ, กาญจนา จินดาวัฒน์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, รอน บรรจงสร้าง


ไฟรักแผ่นดินเลือด ช่อง 9 ปี 2531


ไฟรัก ไฟพยาบาท
ช่อง 3 ปี 2524 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, รัชนู บุญชูดวง, เพ็ญพักต์ ศิริกุล

ช่อง 3 ปี 2525-26 — ใช้ชื่อเรื่อง ไฟ — อนุสรณ์ เดชะปัญญา, รัชนู บุญชูดวง, พรพรรณ เกษมมัสสุ, ปรัชญา อัครพล, ดวงตา ตุงคะมณี, เป็นหนึ่ง ไชยชิต


ไฟรัก ไฟพิศวาส (มณีบุษย์) ช่อง 5 ปี 2543 (ดราม่า วิชั่น) ชฎาพร รัตนากร, คลาวเดีย จักรพันธุ์, นุศรา ปะวันณา, กบ-ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ยุทธพิชัย ชาญเลขา, ทรงวุฒิ ศรีเชิดชูธรรม, อรัญญา นามวงศ์, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, วรรณิศา ศรีวิเชียร, วิยะดา อุมารินทร์, วีระชัย หัตถโกวิทย์, จอย กิติญา, สินี หงษ์มานพ, อมรา อัศวนนท์, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย, วาสนา วรรณวงศ์, วิศิษฐ์ ยุติยงค์, ราม ราชพงษ์, รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์


ไฟรักอสูร (วรรณิศา)
ช่อง 3 ปี 2535 (อัครพล โปรดัคชั่น) พงษ์พัฒน์ วชิระบรรจง, นาถยา แดงบุหงา, อานนท์ สุวรรณเครือ, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, ณรงค์ เจนครองธรรม, ปัทมา ปานทอง, ภาคภูมิ สายสุดใจ, ไปรมา รัชตะ, วสันต์ กรรณภูติ, ไพจิตร อักษรณรงค์, อัญชลี ชัยศิริ, พิศมัย วิไลศักดิ์, อำนวย ศิริจันทร์, วิศิษฐ์ ยุติยงค์, นภาพร หงสกุล, อิทธิฤทธิ์ สิงหรันต์, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, วรวุฒิ ธีระพล, วิทวัส ศุภสมุทร

ช่อง 3 ปี 2552 (อัครพล โปรดัคชั่น) วิกกี้-สุนิสา เจทท์, บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, เบญจรวรรณ อาร์ดเนอร์, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, หยวน-นิธิชัย ยศอมรสุนทร, ภูริ หิรัญพฤกษ์, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, เดือนเต็ม สาลิตุล, ปภัสรา เตชะไพบูลย์, พิศาล อัครเศรณี, ด.ญ. นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล, ด.ช. ภัทรนันท์ ปาสาเขา, อ. วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, คเชน สังข์คล้ำ, สิชา ศรีทองสุข, ธนายง ว่องตระกูล, วิศิษฐ ยุตติยงค์


ไฟริษยา (นันทนา วีระชน)
ช่อง 7 ปี 2541 (อัครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์) แซม-ยุรนันท์ ภมรมนตรี, แอน-สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, วิทิต แลต, อังคณา ทิมดี, สมฤทัย กล่อมน้อย, กษาปณ์ จำปาดิบ, วสันต์ กรรณภูติ, สุดหทัย ชมพนา, วีนัส มีวรรณ, วันชัย เผ่าวิบูล, ทม วิศวชาติ, ชลิต เฟื่องอารมย์, อมรา อัศวนนท์, การันต์ กิตติราช, รสริน จันทรา, จิรัชฌา นาคสวัสดิ์, ยอดธง เทียนไท, ศศิธร ปิยะกาญจน์, วรรณา สุปราการ, เอทัต สุขโต, ฉันทนา กิตติยพันธ์, ปิยะ เศวตพิกุล, ศิวะ แตรสังข์, บุญส่ง ดวงดารา, จักรกฤช ธานากร, มนชัย ภาราดร, บุคลิก บุญประกอบ, ด.ญ. วิภัสสร ยอดยิ่ง, ด.ญ. วงศ์สุภา ยอดยิ่ง, นุชจรินทร์ วงศ์จินดา, ชวนะ ภวนันท์

ช่อง 9 ปี 2533 — ใช้ชื่อเรื่อง เพลิงพ่าย — (ดาวเรืองสตูดิโอ) นิสา วงวัฒน์, จามจุรี เชิดโฉม, พร้อมพงษ์ นพฤทธิ์, นีรนุช อติพร


ไฟล้างไฟ (ทิพเกสร) ช่อง 3 ปี 2545 จันจิรา จูแจ้ง, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, กรุณพล เทียนสุวรรณ, ดิลก ทองวัฒนา, นพชัย มัททวีวงศ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, กมลา กำภู ณ อยุธยา, เดือนเต็ม สาลิกุล, จตุรงค์ โกลิมาศ, สถาพร นาควิไล, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, รสริน จันทรา, รจเลข กานต์โกศล, วรวุฒิ พงษ์ธีระพล, ณัฐนี สิทธิสมาน, วาโย เกียรติกมล, วิชัย จงประสิทธิ์พร


ไฟลวง (โสภี พรรณราย) ช่อง 3 ปี 2541 (ฮู แอนด์ ฮู) วิลลี่ แมคอินทอช, สโรชา วาทิตตพันธ์, สันติสุข พรหมศิริ, จารุณี สุขสวัสดิ์, กรรชัย กำเนิดพลอย, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, คงกระพัน แสงสุริยะ, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, ศิริพร วงศ์สวัสดิ์, ปรายฟ้า สิริวิชชา


ไฟสีเงิน (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2547 (เลนีตัส) ชาคริต แย้มนาม, บุษกร พรวรรณะศิริเวช, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, ปณิตา พัฒนาหิรัญ, ณัฐฏริณีย์ กรรณสูต, สิริพรรณ หลิมวิจิตร, อดิสร อรรถกฤษณ์, สีเทา เพ็ชรเจริญ, พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ชรัส เฟื่องอารมย์, ปกาศิต โบสุวรรณ, วิภาวี เจริญปุระ, เสาวนีย์ พันธุ์ศิริ, ปฏิพล ไพศาล


ไฟสุมขอน (ชมนาด ชวัลนุช)
ช่อง 5 จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, มัตติกา เกียรติสกุล

ช่อง 3 ปี 2527 — ใช้ชื่อเรื่อง ไฟริษยา — สมภพ เบญจาธิกุล, ลินดา ค้าธัญเจริญ, ชลิต เฟื่องอารมย์, อุทุมพร ศิลาพันธ์


ไฟเสน่หา (นันทนา วีระชน)
ช่อง 3 ปี 2530-31 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, จารุณี สุขสวัสดิ์, จริยา สรณคม, ชัยรัตน์ จิตรธรรม, อุทุมพร ศิลาพันธ์, สุรัตนา ข้องตระกูล, ดวงตา ตุงคะมณี, กัณฑรีย์ นาคประภา, สาลินี ภัคดีผล, บุษรา นฤมิตร, สุกัญญา นาคสนธิ์, วันทนา บุญบันเทิง, กิ่งดาว ดารณี, ปทุมวดี โสภาพรรณ, ราม ราชพงษ์, มาเรีย เกตุเลขา, ผจญ ดวงขจร, ยุวดี ไทยหิรัญ, กรทิพย์ ธัญญวงศ์

ช่อง 5 ปี 2537 — ใช้ชื่อเรื่อง ดงดอกไม้ — (มีเดีย ออฟ มีเดียส์) ธานินทร์ ทัพมงคล, รักษ์สุดา สินวัฒนา, กรรชัย กำเนิดพลอย, ภัทรา ทิวานนท์

ช่อง 5 ปี 2544 — ใช้ชื่อเรื่อง ต้นรักดอกงิ้ว — (จัดโดย ยุรนันท์ ภมรมนตรี) จอนนี่ แอนโฟเน่, สิเรียม โอแกน, พล ตัณฑเสถียร, จิตติมา สำเภาทอง, วรรณษา ทองวิเศษ, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, สุวินิต ปัญจมะวัต, ปีเตอร์ ธูสตระ, ดวงตา ตุงคะมณี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, น้อย โพธิ์งาม, ด.ช. เบ็ตโต้ ซูทส์, ด.ญ. ณิชา ล็อกพิช, สมบัติ เมทะนี, ดารุณี กฤตบุญญลัย, สุเชาว์ พงษ์วิไล, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, ตรีนุช ทิมเจริญ, อารีย์สรวง นิลวรรณ, โอ ชมพูนุช, ลิซ่า ดิแนน


ไฟสิ้นเชื้อ (ชลาลัย)
ช่อง 3 ปี 2537 (ไฟว์สตาร์) บุษกร พรวรรณะศิริเวช, นีโน่-เมทะนี บูรณศิริ, เพ็ญพักต์ ศิริกุล, วัชระเกียรติ บุญภักดี

ช่อง 7 ปี 2546 (อาร์เอส) ธนา สุทธิกมล, ฐนิชา ดิษยบุตร, ชไมพร จตุรภุช, สันติสุข พรหมศิริ, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, พิมพ์ศิรี พิมพ์ศรี, ไพลิน พิจิตอำพล, ปิยะดา เพ็ญจินดา, อานุภาพ จริโมภาส, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูล


ไฟหนาว (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 4 ศิริพร วงศ์สวัสดิ์

ช่อง 5 ลินดา ค้าธัญเจริญ, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ


ไฟอมตะ (Be a better man) (จากนิยาย “ผมจะเป็นคนดี” ของ วิกรม กรมดิษฐ์ เรียบเรียงบทประพันธ์โดย ปภัสสร เสวิกุล) ช่อง 9 ปี 2553 (เจ เอส แอล) ชาคริต แย้มนาม, ซอนย่า คูลลิ่ง วัชรสินธุ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, อุทุมพร ศิลาพันธ์, สมภพ เบญจาธิกุล, เดือนเต็ม สาลิตุล, พิศมัย วิไลศักดิ์, เฉลา ประสพศาสตร์, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, รอง เค้ามูลคดี, อรรถพร ธีมากร, สุนันท์ษา จิรมณีกุล, สุพจน์ จันทร์เจริญ, ชาลิสา บุญครองทรัพย์, เต๋า-สโรชา วาทิตตพันธ์, ทิน โชคกมลกิจ, เจมี่ บูเฮอร์, พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์, นรินทร ณ บางช้าง, ปานเวทย์ ไสยคล้าย, ภุชิสสะ ธนพัฒน์, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, วันวิสาข์ ดำขำ, ชุติมา ทั่งศรี, ชาคริต จตุพรวัฒนพนธ์, ใหม่ อัศวเลิศ, ธนภัทร ฐิติพลาธิป, ลักขณา วัธนวงส์ศิริ, ณฐอร อินทรสกุล, พัทธวรรณ เจียมสกุลศักดิ์, ด.ช. ทัณฐ์เอนก นัยนา ประเสริฐ, ด.ช. ราชรัฐ บุญสุขขัง, ด.ช. ภูริวัต บุญมุสิโก (ออกอากาศ 11 เม.ย. – 24 ก.ค. 2553 รวม 25 ตอน ส-อา)


ไฟอารมณ์ ช่อง 3 ปี 2524 นพพล โกมารชุน, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ดวงตา ตุงคะมณี, ทาริกา ธิดาทิตย์, ชลิต เฟื่องอารมย์

Advertisements