พ พาน ψ

พจมาน สว่างวงศ์ (ก. สุรางคนางค์) ช่อง 7 ปี 2530 (ดาราวิดีโอ) ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, มนฤดี ยมาภัย, ปรัชญา อัครพล, ดวงตา ตุงคะมณี, ทาริกา ธิดาทิตย์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ธำรงค์ เดชะวิจิตรสาร, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, รจิต ภิญโญวนิช, บรรเจิดศรี ยมาภัย, สุดเฉลียว เกิดผล


พนันรัก ช่อง 5 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, รัชนู บุญชูดวง


พยัคฆ์น้อย ช่อง 7 ปี 2526-27 (กันตนา)


พยัคฆ์ยี่เก (เชษฐ์ ชัชวาล) ช่อง 7 ปี 2552 (โคลิเซี่ยม) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, จิลล์ โรเจอร์, สุทธิราช วงศ์เทวัญ, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, ปราปต์ปฏล สุวรรณบาง, พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์, โอลิเวอร์ บีเวอร์, เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์, นาตยา จันทร์รุ่ง, รุ่งระวี บริจินดากุล, เอกราช สุวรรณภูมิ, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ชูษี เชิญยิ้ม, เมธี อมรวุฒิกุล, ชุมพร เทพพิทักษ์, แจ็ค เชิญยิ้ม, วันทนา บุญบันเทิง, อิทธิกร สาธุธรรม, อดิรุจ สิงหอำพล, หยอง ลูกหยี, ภัคชัญญา เพ็งพารา, ณิชชนันทน์ แจ่มดวง, เตี้ย พิจิตร, คม ซุปเปอร์โจ๊ก, นงค์ เชิญยิ้ม, โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม, สีบาน ซุปเปอร์โจ๊ก, โย่ง พิจิตร, สกล มงคลเกตุ, โปรย ซุปเปอร์โจ๊ก, รัญ เมืองลพ


พยัคฆ์ร้าย 6 แผ่นดิน (สราวุฒิ) ช่อง 3 ปี 2546 (ชลลัมพี) ดอม เหตระกูล, ดอน ธีระธาดา, ซอนย่า คูลลิ่ง, ยุทธพิชัย ชาญเลขา, ปวริศม์ มงคลพิสิฐ, ลีน่า คริสเตนเซ่น, ศิระ แพทย์รัตน์, ปีเตอร์ ไมออกซิ, กรกช ธนพัฒน์, สุนิสา บราวน์, ดิลก ทองวัฒนา, อรรถชัย อนันตเมฆ, โกวิท วัฒนกุล, สมภพ เบญจาธิกุล, นรินทร์ อภิชัยรัตน์, ปราโมทย์ สุขสถิตย์, คาล จามรมาน, กิตติพงษ์ เบญจมาธิกุล, ประสาร ผดุงการ, สราวุธ ไตรยศ, รุ่งระวี บริจินดากุล, วิคเตอร์ ซาร์ช, ธนา บูตา สิงห์สุนทร


พยัคฆ์ร้ายหัวใจจิ๋ว (จังมุ) ช่อง 7 ปี 2548 (เป่า จิน จง) ดนุพร ปุณณกันต์, ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, สัญญา คุณากร, อริศรา วงศ์ชาลี, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, จุรี โอศิริ, เกียรติ กิจเจริญ, ม.ล. ศิริเฉลิม สวัสดิวัฒน์


พยัคฆ์ร้าย…โอมเพี้ยง (ศุภชัย สิทธิอำพรรณ) ช่อง 3 ปี 2545 (ชาโดว์) นุ๊ก-สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา, แอน-อลิชา ไล่ศัตรูไกล, ปรารถนา องค์ชัยศักดิ์, ลิฟท์-สุพจน์ จันทร์เจริญ, บัณฑิต สาวแก้ว, นินนาท สินไชย, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เทพ โพธิ์งาม, ไมเคิล เวลซ์


พยัคฆ์สาวแซบอีหลี (วรรณนึก) ช่อง 3 ปี 2551 (โพลีพลัส) บุษกร พรวรรณะศิริเวช, ธนากร โปษยานนท์, พรชิตา ณ สงขลา, ภัทรพล ศิลปาจารย์, เทย่า โรเจอร์, โกสินทร์ ราชกรม, วรวุฒิ คารวุฒม์, การิน ศตายุ


พยาน จารุณี สุขสวัสดิ์ (ละครสั้น)


พรพรหมอลเวง (กิ่งฉัตร)
ช่อง 7 ปี 2535 (ดาราวิดีโอ) ยุทธพิชัย ชาญเลขา, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, มนฤดี ยมาภัย, ธานินทร์ ทัพมงคล, จามจุรี เฉิดโฉม, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, สุวดี แสงสา, อนุชา อึ้งวัฒนา, บรรเจิดศรี ยมาภัย, ด.ญ. สกุลรัตน์ ใจซื่อ

ช่อง 7 ปี 2546 (ดาราวิดีโอ) บรู๊ค-ดนุพร ปุณณกันต์, น้ำฝน-กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, กรรชัย กำเนิดพลอย, ชลิตา พานิชการ, วาสนา สิทธิเวช, วรินทร์ เชยอรุณ, วรพรต ชะเอม, ธาดา พิธิวิหค, ทิศนา ดำรงศักดิ์, ด.ญ.ณิชา พิชล็อค, บุศรา ศรีรุ่งเรือง, สมาน มะลิซ้อน, ปริญญ์ วิกรานต์


พรสีเลือด ช่อง 3 ปี 2521 นาท ภูวนัย, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ช่อเพชร ชัยเนตร


พรหมจารีสีดำ (ชลาลัย) ช่อง 3 ปี 2537 (นิวเบรน) บดินทร์ ดุ๊ก, เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น, สิริคุปต์ เมทะนี, สุนทรี ละม่อม, รัญญ ศิยานนท์, วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ, ศุภสิริ พยัฆศิริ, ตี๋อ้วน, อัจฉราวดี กุลไพจิตร, พูนพงษ์ สุทธิมูลนาม


พรหมประพาส (เหมือนฝัน)


พรหมพยศ (ชูวงศ์ ฉายะจินดา)
ช่อง 9 ……..

ช่อง 3 ปี 2526 สุริยัน ปฏิพัทธ์

ช่อง 9 ปี 2536 (อัครมีเดีย) อรรถชัย อนันตเมฆ, สุธิตา เกตานนท์


พรหมพาล (พามิลา) ช่อง 7 ปี 2545 (ดีด้า) เขตต์ ฐานทัพ, มัณฑนา โห่ศิริ, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, หาญส์ หิมะทองคำ, ปณิตา พัฒนาหิรัญ, เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น, อัจฉรา เหลืองสวัสดิ์, ภูมิพงษ์ หิรัญพฤกษ์, ทิชานนท์ นิลตระการ, อรนภา กฤษฎี, นีรนุช ปัทมสูต, ปิยะดา เพ็ญจินดา, พีรพล จันทรกาศ, กุสุมา โพธิ์ศรี, พงศ์ประยูร ราชอาภัย, ดวงเดือน จิไธสงค์, แรม วรธรรม, ภาคภูมิ เจซาคาล, มนทิพย์ พันธุ์เพ็ง, ณัฐจิรา เชื้อผู้ดี


พรหมไม่ได้ลิขิต (ศรีฟ้า ลดาวัลย์)
ช่อง 9 ปี 2525 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, รัชนู บุญชูดวง, อัญชลี ชัยศิริ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, เสาวภาคย์ อนันตศัพย์, วุฒิ คงคาเขต, นวลปรางค์ ตรีชิต, เรไร สุขอุดม, บุญส่ง ดวงดารา, จิระวดี อิศรางกูรฯ, สีดา พัวพิมล, กาญจนา จินดาวัฒน์, คมกฤช จิตพิทักษ์, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, เพลินพรรณ เกียรตินิยม, งามตา เลขะศิริ, ศรีสุดา รัชตวรรณ, บุปผา อุทธสิงห์, คำนึง จุลลากร, จุไรรัตน์ เจียรสนอง, มยุรี อิสระเสนา, ตุ๊กติ๊ก จินดานุช, ด.ช. กระทรวง สุขเกษม

ช่อง 3 ปี 2538 (พรินซ์ โปรโมชั่น) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, บดินทร์ ดุ๊ก, ปรียานุช ปานประดับ, ปวีณา ชารีฟสกุล, รักษ์สุดา สินวัฒนา, รัชนก พูลผลิน, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ปรารถนา สัชฌุกร, กฤษณ์ ศุกระมงคล, พุฒิพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, ปนัดดา โกมารทัต, อรสา พรหมประทาน, นีรนุช ปัทมสูต, บุศรา นฤมิตร, เอกรัตน์ สารสุข


พรหมลิขิตจากนิ้วป้อมๆ ช่อง 7 ปี 2538 ปิยะ ตระกูลราษฎร์, ด.ญ. อุษามณี พูลเกิด, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ (ละครสั้น ปากกาทอง)


พระจันทร์ซ่อนดาว (ณัฐวุฒิ) ช่อง 3 (ชลลัมพี) พีท ทองเจือ, เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, อรสา พรหมประทาน, ปีเตอร์ ไมอ๊อกซิ, วิยะดา อุมารินทร์, ปวีณา ตันท์ศรีสุโรจน์, อรหทัย ซื่อศรีสวัสดิ์, ชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ (ปิดกล้อง ปี 2548) (ไม่ได้ออกอากาศ)


พระจันทร์เดือนกันยา (อังศุมาลี) ช่อง 3 ปี 2524 สมภพ เบญจาธิกุล, พรพรรณ เกษมมัสสุ


พระจันทร์แดง (ชูวงศ์ ฉายะจินดา)
ช่อง 3 ปี 2529 นพพล โกมารชุน, มยุรา ธนบุตร, จริยา สรณคม, สุเชาว์ พงษ์วิไล

ช่อง 3 ปี 2545 (มหากาพย์) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นพวรรณ ศรีนิกร, นภัสกร มิตรเอม, สุภาวดี อรรคนิตย์, เจฟฟรี่ เบญจกุล, สริญญา บาโรส, ทองขาว ภัทรโชคชัย, ศานติ สันติเวชชกุล, ณหทัย พิจิตรา, ลิซ่า ไปรพิศ, อภิชาติ ชูสกุล, ราตรี วิทวัส, มาเรีย เกตุเลขา, ชุมพร เทพพิทักษ์, นฤมล ทองมอญ, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, สมเกียรติ จันทรพราหมณ์, ปาจรีย์ ณ นคร


พระจันทร์ลายกระต่าย (ดัดแปลงจากบทประพันธ์ของ ปราณประมูล) ช่อง 5 ปี 2542 (เทเลไฟฟ์) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, อั๋น-ศราวุธ นวแสงอรุณ, ชาช่า อัลเทอร์แมท, อินทิรา แดงจำรูญ, นภัสกร มิตรเอม, รุจน์ รณภพ, เดือนเต็ม สาลิตุล, ชุมพร เทพพิทักษ์, นวลปรางค์ ตรีชิต, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ทัศวรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, แวนด้า ปทุมรส, ตรีพล พรหมสุวรรณ, อรรถชัย อนันตเมฆ


พระจันทร์ลายพยัคฆ์ (ณพุทธ สุศรีฯ) ช่อง 7 ปี 2553 (บ้านละคอน) เวียร์-ศุกลวัฒน์ คณารส, อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ, ยุ้ย-จีรนันท์ มะโนแจ่ม, อ๋อม-อรรคพันธ์ นะมาตร์, พิมพ์นิภา จิตตธีรโรจน์, กฤตภาศ ศักดิษฐานนท์, ปอย-ปวีณา ตันฑ์ศรีสุโรจน์, เอ็กซ์-ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, จักรกฤษณ์ กนกพจนานนท์, ประชากร ปิยะสกุลแก้ว, รสริน จันทรา, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, ไกรลาศ เกรียงไกร, ค่อม ชวนชื่น, บอล เชิญยิ้ม, ชูษี เชิญยิ้ม, ตูมตาม เชิญยิ้ม, วิฑูรย์ ลิ่วลักษณ์, จักร ธนบดี, เชน-ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, เอมี่-เอมิกา เกรซ บูเฮอร์, ชาติชาย งามสรรพ์, หลักเขต วสิกชาติ, พัศพงศ์ จิตตธีรโรจน์, วุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดีประสงค์


พระจันทร์สีรุ้ง (วัตตรา) ช่อง 3 ปี 2552 (ละครไท) สุกฤษฏิ์ วิเศษแก้ว, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, พงพัฒน์ วัชรบรรจง, จินตหรา สุขพัฒน์, วรฤทธิ์ ไวยเจียรไนย, มิ้ม-อัมราภัสร์ จุลกะเศียน, สุมนรัตน์ วัฒนาเศลารัตต์, นุ่น-ดารัณ บุณยศักดิ์, สโรชา วาทิตตพันธ์, ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, วรายุธ มิลินทจินดา, สถาพร นาควิไลโรจน์, สุปราณี เจริญผล, จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม, ชมพู่ ก่อนบ่าย, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ชนานา นุตาคม, ปัญญาพล เดชสงค์, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, ยุทธนา ลอพันธ์ไพบูลย์, อรนภา กฤษฎี


พระจันทร์แสนกล (ดวงตะวัน) ช่อง 3 ปี 2546 (บรอดคาซท์) ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, ชาติชาย งามสรรพ์, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, โชติรส แก้วพินิจ, มยุริญ ผ่องผุดพัน, เนาวรัตน์ ยุกตระนันท์, กลศ อัทธเสรี, คัทรียา กาญจนโรจน์, เบญจพรรณ เทิดทูนกุล, มนัสวี กฤตนุกูลย์, ก่อ กมลพัฒนะ, นุศรา ประวัณนา, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, สุปราณี เจริญผล, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ญาณี ตราโมท, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วีระชัย หัตถโกวิท


พระจันทร์หลงเงา (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 5 (รัชฟิล์ม) เรวดี ปัตพงษ์, สมภพ เบญจาทิกุล

ช่อง 3 ปี 2526 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ธิติมา สังขพิทักษ์, ดิลก ทองวัฒนา

ช่อง 5 ปี 2538 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์)


พระอาทิตย์คืนแรม (ชมัยภร แสงกระจ่าง) ช่อง TPBS ปี 2553 ศิรชัช เจียรถาวร, โฟกัส จีระกุล, ชยานิษฐ์ สิริเธียรไชย, ศิณัชชัย คูสสกุลธรรม, สถาพร นาควิไลโรจน์, สรวงสุดา ลาวัลย์ประเสริฐ, ธิญาดา พรรณบัว (ออกอากาศ 29 ธ.ค. 2553)


พระเอกในความมืด (ชูวงศ์ ฉายะจินดา)

ช่อง 3 ปี 2533 เศรษฐา ศิระฉายา, ธิติมา สังขพิทักษ์, ดิลก ทองวัฒนา, เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร

ช่อง one ปี 2558 — ใช้ชื่อเรื่อง สองรักสองวิญญาณ — (เอ็กแซ็กท์) กวี ตันจรารักษ์, ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ, แคทรียา อิงลิช, ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, ลักขนา วัธนวงส์ศิริ, ชาม โอสถานนท์, เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ, รัญญา ศิยานนท์, พิมรา เจริญภัคดี, ศรัญยู ประชากริช, ณฉัตร จันทพันธ์, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, จอย ชวนชื่น


พราย(ตานี)ดารณี (วโรดม) ช่อง 3 ปี 2539 แมน-ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, เบ็นซ์-พรชิตา ณ สงขลา (ร้อยรสบทละคร)


พรายตานี ช่อง 7 ……. สรพงษ์ ชาตรี


พรายนางแก้ว ช่อง 3 ปี 2529 อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ธิติมา สังขพิทักษ์, สมภพ เบญจาธิกุล, ส. อาสนจินดา


พรายปรารถนา (กิ่งฉัตร) ช่อง 3 ปี 2547 (บางกอกดราม่า) ธนากร โปษยานนท์, ธัญญาเรศ รามณรงค์, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, เมธี อมรวุฒิกุล, พรนภา เทพทินกร, ฝันเด่น จรรยาธนากร, ชนกวนันท์ รักชีพ, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, มานพ อัศวเทพ, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ธิตินันท์ ชุ่มภาณี, สุปราณี เจริญผล, ด.ญ. บัณฑิตา ศรีนวลนัด, ด.ญ. แพรพลอย พุคยาภรณ์, วรวิทย์ อุดมวัฒนะ, ภาวิณี วัฒน์รณชัย, ฉันทนา กิตติยาพันธ์, ประกาษิต โบสุวรรณ, นฤมล พงษ์สุภาพ


พริกกะเกลือ ช่อง 3 ปี 2543 (ชาโดว์) ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา


พริกกับขิง ช่อง 5 อุทมพร ศิลาพันธ์, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์


พริกขี้หนูกับหมูแฮม ช่อง 3 ปี 2538 (บรอดคาซท์) สหรัถ สังคปรีชา, ลลิตา ปัญโญภาส, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ชนาภา นุตาคม, ดวงตา ตุงคะมณี, ดารณีนุช โพธิปิติ, เจจินตรัย อันติมานนท์


พริกไทยกับใบข้าว (พัดชา) ช่อง 3 (ไฟว์ฟิงเกอร์ส) สุนิสา เจทท์, ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ, ณัฐพร เตมีรักษ์, จิรายุ ละอองมณี, สุชาดา เช๊คลีย์, ดวงตา ตุงคะมณี, มนตรี เจนอักษร, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, รุ้งทอง ร่วมทอง, เวย์น ฟอลโคเนอร์, ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, กรุณพล เทียนสุวรรณ, พรรณชนิดา ศรีสำราญ, พัชร์พิชา ปวันรักพงศ์, โอเลี้ยง เชิญยิ้ม, ประกาศิต โบสุวรรณ, นัฏฐา ลอยด์, ด.ญ. บัณฑิตา ศรีนวล


พริกหวาน น้ำตาลเผ็ด (กรุง ญ ฉัตร)
ช่อง 3 ปี 2535 รอน บรรจงสร้าง, ชุดาภา จันทเขตต์, รัชนก พูลผลิน, ก้ามปู ปัทมสูต

ช่อง ITV ปี 2549 (ทีวี ธันเดอร์) สหรัถ สังคปรีชา, แองจี้ เฮสติ้งส์, กมล ศิริธรานนท์, พิจิตตรา กฤติกุล, ฐิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, ปิยะ วิมุกตายน, นัชชา คิมหะจันทร์, อรหทัย ซื่อศรีสวัสดิ์


พรุ่งนี้ก็รักเธอ (ทีมเอ็กแซ็กท์) ช่อง 5 ปี 2552 (เอ็กแซ็กท์) พิยดา อัครเศรณี, ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์, เก็จมณี วรรธนะสิน, กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา, สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศลารัตน์, โอ-อนุชิต สพันธุ์พงษ์, พชร ธรรมมล (ฟลุค เดอะ สตาร์), เปรมณัช สุวรรณานนท์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, คัชฑาเทพ เอี่ยมศิริ, ปฏิญญา วิบูลย์นันท์, ปฐมกฤษณ์ สุดสละ, ด.ญ. นัดตะวัน ศักดิ์ศิริ


พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ (สุวรรณี สุคนทา)
ช่อง 3 ปี 2525 ปรัชญา อัครพล, มยุรา ธนบุตร, สมภพ เบญจาธิกุล, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์

ช่อง 5 ปี 2536 (อัครมีเดีย) ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ภารดา บุญมี, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ยลดา รองหานาม

ช่อง 7 ปี 2542 (พีดี วิดีโอ – มนฤดี ยมาภัย) พีท ทองเจือ, แคทรียา อิงลิช, นาตาชา คอฟแมน, ไบรอน บิชอพ, ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย, แชมเปญ เอ๊กซ์, เมธี อมรวุฒิกุล, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, อัญชลี หัสดีวิจิตร, แห้ว รีเจนซี่, ทัศน์วรรณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วาสนา สิทธิเวช, สมภพ เบญจาธิกุล, อรสา พรหมประทาน, ชลิต เฟื่องอารมย์, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, วัชรเกียรติ บุญภักดี, วสันต์ อุตมะโยธิน, ถนอม สามโทน, วิศิษฐ์ ยุติยงค์, ปภัสรา ชุตานุพงศ์, เวย์น ฟอลโคเนอร์, พงศ์สิน ยมาภัย, ไกรลาศ เกรียงไกร, เป้า ปรปักษ์


พรุ่งนี้ไม่สาย..ที่จะรักกัน (ทีมซีเนริโอ) ช่อง 5 (เอ็กแซ็กท์) อนุชิต สพันธุ์พงษ์, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, พงษ์สิรี บรรลือวงศ์, ชนัญญา ตั้งบุญจิตร, ธีวรา ภาวะพรหม, วิชญบูล ลี้สุวรรณ, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, ศรีหนุ่ม เชิญยิ้ม, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, ด.ช. อัญญาฤทธิ์ พิทักษ์ติกุล, รอง เค้ามูลคดี, อภิชาติ หาลำเจียก, อรสา พรหมประทาน, นิเวศน์ ตันไทยราษฎร์ (เค้าโครงเรื่องโดย นิพนธ์ ผิวเณร, ศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์, เวฬุรีย์ เมธาว์วินิจ, ปิยพร วายุภาพ)


พฤกษาสวาท (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 3 ปี 2527 พิศาล อัครเศรณี, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ดิลก ทองวัฒนา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, อรสา พรมประทาน, จุรี โอศิริ

ช่อง 5 ปี 2538 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์) ไพโรจน์ สังวริบุตร, วฤณดา สมศิริ, โก้-คุณากร เกิดพันธ์, สุนิตย์ นภาศรี

ช่อง 3 ปี 2550 (สเต็ป ออนเวิร์ด) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, พัชรินทร์ จัดกระบวนพล, สราวุฒิ มาตรทอง, กุณณัฏฐ์ กุลปรียาวัฒน์, ศิระ แพทย์รัตน์, วีรดา สุทธิชื่น, ลิซา ศรีทองสุข, อินทร์กรแก้ว ศิรวัชรินทร์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ศานติ สันติเวชชกุล, ชนานา นุตาคม, โฉมฉาย ฉัตรวิไล


พล นิกร กิมหงวน (ปรีชา อินทรปาลิต หรือ ป. อินทรปาลิต )
ช่อง 4 ประมาณปี 2510 จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, รอง เค้ามูลคดี, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ประสาท ทองอร่าม

ช่อง 9 ปี 2518-19 นฤพนธ์ ดุริยะพันธ์, รอง เค้ามูลคดี, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, สุประวัติ ปัทมสูต, กนกวรรณ ด่านอุดม, กรรณิการ์ ธรรมเกษร, อรวรรณ โปร่งมณี, นงนุช นามวงศ์, ปทุมวดี โสภาพรรณ, มืด กรมศิลป์, มล. รุจิรา อิศรางกูร ณ อยุธยา, โกร่ง กางเกงแดง, ประสาท ทองอร่าม

ช่อง 5 ปี 2524 วิฑูรย์ กรุณา, รอง เค้ามูลคดี, เศรษฐา ศิระฉายา, สุประวัติ ปัทมสูต, อุทุมพร ศิลาพันธ์, มยุรา ธนะบุตร, อัญชลี ชัยศิริ, เด่นนภา พาชีทูล, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ตรัยเทพ เทวะผลิน, ท้วม ทรนง, อำนวย ศิริจันทร์, ลุงโกร่ง กางเกงแดง, ประพันธ์ ละมูลวงศ์, จันทนา ศิริผล, จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์, มานพ แก้วมณี, สามารถ ม้ายอุเทศ – จัดโดย กนกวรรณ ด่านอุดม

ช่อง 9 ปี 2533 (ศราวุธโปรดักชั่น) สิวะ แตรสังข์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, เกรียงไกร อมาตยกุล, สาวิตรี สามิภักดิ์, ญานี จงวิสุทธิ์, กนกวรรณ บุรานนท์, ธงชัย ประสงค์สันติ

ช่อง 3 ปี 2538 (ทีวีธันเดอร์) บดินทร์ ดุ๊ก, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุตตี้), ปริญญ์ วิกรานต์, ณัฐศิมา คุปตะวาทิน, ปภัสรา ชุตานุพงศ์, กนกวรรณ บุรานนท์, วัชระ ปานเอี่ยม, สุนิตย์ นภาศรี, สุประวัติ ปัทมสูต, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, พิงค์ ลำพระเพลิง


พลพรรครักแผ่นดิน – The Gang (สีเขียว) ช่อง 5 ปี 2552 (กันตนา) อรุชา โตสวัสดิ์, เจษยา เวียงเกตุ, ชาลี ไตรรัตน์, นัยนา ปามี, อรรถชัย อนันตเมฆ, ปิยะวัฒน์ รัตนวิจิตร, นริสา พรหมสุภา, ยังเติร์ก กัลย์จาฤก, ธนโชติ อ่อนจันทร์ประเสริฐ, ภูมิพัฒน์ สังขวิภาพจพิบูล, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, พงศนาถ วินศิริ, นวินดา เบอร์ต๊อตตี้


พลอยพราวแสง ช่อง 3 ปี 2537 อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, สรพงษ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์


พลอยล้อมเพชร (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2545 (ดีด้า) สวิช เพชรวิเศษสิริ, กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, โอลิเวอร์ พูพาร์ต, อัมรินทร์ สิมะโรจน์, แอนนี่ ทรัพย์เสริมศรี, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ดวงดาว จารุจินดา, ทูน หิรัญทรัพย์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, พิพัฒน์พล โกมารทัต


พลังรัก (ศรีทอง ลดาวัลย์)
ช่อง 7 ปี 2541 (ดาราวีดีโอ) ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, ชไมพร จตุรภุช, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, กชกร นิมากรณ์, วัชระ ปานเอี่ยม, ศิขรินธาร พลายพฤฒิ, นราวัลย์ นิรัติศัย, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, ศรศักดิ์ อ่อนศรี, อังคณา ทิมดี, ชนานา นุตาคม, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, อัจฉรา เหลืองสวัสดิ์, ศิริลดา นามรัตน์, ศุภธิดา วรรณภูมิ, ศิริยา นฤนาท, ธนา สินประสาธน์, พีรพล จันทรากาศ, ณัฐพล รัตน์พนธ์, อาทิตย์ ณ ชุมพร, นึกคิด บุญทอง, สีเทา, ไกรสีห์ แก้ววิมล, บุญส่ง ดวงดารา, ไกรลาศ เกรียงไกร, แก้วใหญ่ หาทูล

ช่อง 7 ปี 2526-27 — ใช้ชื่อเรื่อง โรงแรมวิปริต — อัศวิน รัตนประชา, รัชนู บุญชูดวง, ยมนา ชาตรี, เกศริน พูนลาภ


พลับพลา ช่อง 3 ปี 2528 ดิลก ทองวัฒนา, ลินดา ค้าธัญเจริญ, พนารัตน์ พิสุทธิศักดิ์, ยอดมนู ภมรมนตรี


พลับพลึงสีชมพู (ก. เจษฎาพงศ์ – ม.ล. ศรีทอง ลดาวัลย์)
ช่อง 7 ปี 2528 (ดาราวิดีโอ) เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์, มนฤดี ยมาภัย, นาท ภูวนัย, ธิติมา สังขพิทักษ์, เกศริน พูลลาภ, วัชรา สังขสุวรรณ, รอง เค้ามูลคดี, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์, จุรี โอศิริ, อรุณศรี มีสุข, ศิริ ศิริจินดา, พจนา ดารา, บรรเจิดศรี ยมาภัย, เล็ก โตปาน

ช่อง 7 ปี 2542 (ดีด้า) ระติพงษ์ ภู่มาลี, อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ, อนันต์ บุญนาค, จาตุรงค์ โกลิมาศ, ทัตพงศ์ พงศทัต, นราวัลย์ นิรัติศัย, พีรพล จันทรากาศ, พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ, ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล, บรรเจิดศรี ยมาภัย, ไพโรจน์ สังวริบุตร, นาท ภูวนัย, ดวงใจ หทัยกาญจน์, นีรนุช อติพร, เทพยุดา ศรียาภัย, น้ำเงิน บุญหนัก, เมตตา รุ่งรัตน์


พลิกดินสู่ดาว (วลัย บุปผา) ช่อง 7 ปี 2549 (ดาราวิดีโอ) ศุกลวัฒน์ คณารศ, อุษามณี ไวทยานนท์, เขมนิจ จามิกรณ์, ธาวิน เยาวพลกุล, อุษามณี ไวทยานนท์, นวพล ภูวดล, ณัฐนันท์ จันทรเวช, สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ, มณัญญา ปานหนวดงาม, อินทิรา เกตุวรสุนทร, สมชาย ลีลารักษ์สกุล, จันทรนภา เพชรภักดี


พลิกฟ้า ล่าตะวัน (สถาพร สุชาติ, เจษฎา ปลอดแก้ว) ช่อง 7 ปี 2551-52 (ดาราวิดีโอ) ธนพล นิ่มทัยสุข, รังสิต ศิรนานนท์, จิรพัฒน์ สุตตปัญญา, ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, ไอยวริญท์ โอสถานนท์, มรกต กิตติสาระ, ปัณฑิตา ภูวิจารย์ เคาวเวลล์, ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์


พ่อกะล่อนทอง ช่อง 3 ปี 2534


พ่อไก่แก่ แม่ปลาช่อน (นันทนา วีระชน) ช่อง 3 ปี 2542 (ทีวี ธันเดอร์) เคลลี่ ธนะพัฒน์, บุษกร พรวรรณะศิริเวช, คงกระพัน, ขิง-ทัศนพรรณ สิริสุขะ, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์


พ่อไก่แจ้กับแม่ทูนหัว (ฉัตรชัย สุรสิทธิ์) ช่อง 9 ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, ภารุจีร์ เข็มสวัสดิ์, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, พรนภา เทพทินกร, ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์


พ่อครัวหัวป่าก์ (ทมยันตี)
ช่อง 3 ปี 2525 อนุสรณ์ เดชะปัญญา, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ชลิต เฟื่องอารมย์, ศิรินทิพย์ ศิริวรรณ

ช่อง 9 สาวิตรี สามิภักดิ์

ช่อง 3 ปี 2540 (ทีวี ธันเดอร์) วรุฒ วรธรรม, กวาง-กมลชนก โกมลฐิติ, เมทนี บูรณศิริ, พรนภา เทพทินกร, หน่อย-บุษกร พรวรรณะศิริเวช, รัชนก พูลผลิน, ปภัสรา เตชะไพบูลย์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ชุลีพร ดวงรัตนตรัย

ช่อง ITV ปี 2549 พัสสน ศรินทุ, นุ้ย-สุจิรา อรุณพิพัฒน์, เจฟฟรี่ เบญจกุล, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, ปิยมาศ โมนยะกุล, รอง เค้ามูลคดี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ปรางค์วลัย เทพสาธร, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, ถั่วแระ เชิญยิ้ม, วสันต์ อุตมะโยธิน, เสถียร พลายศิริ, ณัฐนี สิทธิสมาน, ราตรี วิทวัส, สมเกียรติ คุณานิติพงศ์, พรรณราย รุ่งแกร, ปาจรีย์ ณ นคร


พ่อจอมยวน แม่จอมยุ่ง (นันทนา วีระชน)
ช่อง 9 ปี 2535 (ดาวเรืองสตูดิโอ) เอกพัน บันลือฤทธิ์, ทิวลิป นาคสมภพ

ช่อง 3 ปี 2541 (ทีวี ธันเดอร์) กรรชัย กำเนิดพลอย, วฤณดา สมศิริ


พ่อจอมวุ่น ช่อง 7 ปี 2525-26 ยมนา ชาตรี, รุ่งทิพย์ เนตรวงศ์งาม


พ่อจ๋า แม่ขา ลูกรัก ช่อง 3 ปี 2537 ขวัญ-อุษามณี ไวยทยานนท์


พ่อดอกประดู่ ช่อง 5 ปี 2543 (จัดโดย ปทุมวดี โสภาพรรณ) สิทธิพร นิยม, ยุ้ย-ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี


พ่อดอกรักเร่ (อรรถชัย อนันตเมฆ) ช่อง ITV (ทีวี ธันเดอร์) สวิช เพชรวิเศษศิริ, ชาลิสา บุญครองทรัพย์, อภิชาติ พัวพิมล, สรวงสุดา ลาวัลย์ประเสริฐ, อนันต์ บุญนาค , ศรีพรรณ ชื่นชมบูลณ์, กรุง ศรีวิไล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เดือนเต็ม สาลิตุล, อรสา พรหมประทาน, พาเมล่า บาวเด้น, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, ณภัทร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, ศิริญญา กุตตะนันท์


พ่อ…ตัวจริงของแท้ (กนกวลี) ช่อง 3 ปี 2547 (ยูม่า 99) วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, เข็มอัปสร สิริสุขขะ, สรพงษ์ ชาตรี, ชลิต เฟื่องอารมย์, ชนกวนัน รักชีพ, วรรณษา ทองวิเศษ, โอลิเวอร์ บีเวอร์, วัชรเกียรติ บุญภักดี, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อรสา พรหมประทาน, จุฑาทิพย์ คิดการดี, ต๋อง ชวนชื่น


พ่อเนื้อทอง ช่อง 5 วีรชัย หัตถโกวิทย์, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง


พ่อบ้านเมียเผลอ (ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก)
ช่อง 5 ปี 2535-37 (กันตนา) (ละครจบในตอน)

ช่อง ITV (กันตนา) เมทนี บูรณศิริ, วรุต วรธรรม, เกริก ชิลเล่อร์, กฤตย์ อัทธเสรี, เจมี่ บูเฮอร์, เอมี่ กลิ่นประทุม, สิริมา อภิรัตนพันธ์, วจี อรรถไกวัลวที, เด่น ดอกประดู่, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, บอล เชิญยิ้ม, ณัฐชาติ ชั้นกาญจน์


พ่อปลาไหล (กนกเรขา)
ช่อง 9 ชุมพร เทพพิทักษ์, ศิริพร วงศ์สวัสดิ์

ช่อง 3 ปี 2526 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, มยุรา ธนบุตร, เศรษฐา ศิระฉายา, เมตตา รุ่งรัตน์, ปนัดดา โกมารทัต

ช่อง 3 ปี 2541 (ทีวีซีน) วิลลี่ แมคอินทอช, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, อนันต์ บุนนาค, เกวลิน คอตแลนด์, เศรษฐา ศิระฉายา, เดือนเต็ม สาลิตุล, มนตรี เจนอักษร, กาญจนา จินดาวัฒน์, จตุพล ชมพูนิช, วาสนา พูลผล, เมทนี บูรณศิริ, รุ้งทอง ร่วมทอง, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, คัทรียา กาญจนโรจน์, สุประวัติ ปัทมสูต, ญานี จงวิสุทธิ์, ชนานา นุตาคม, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, ดลกมล ศรัทธาทิพย์, เบญจพล เชยอรุณ, อรุณ ภาวิไล, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, จันทนา ศิริผล, ปรินดา พินิจชนะ


พ่อปลาไหล แม่พังพอน (กิตติ อัครเศรณี)
ช่อง 5 ปี 2534 (อัครมีเดีย) สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, นิสา วงศ์วัฒน์, ชลิต เฟื่องอารมย์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, เศรษฐา ศิระฉายา, ญานี จงวิสุทธิ์, กฤษณ์ ศุกระมงคล, จามจุรี เชิดโฉม, ดวงหทัย ดารา, ติ๊ก กลิ่นสี, มณีรัตน์ วัยวุฒิ, ซันโตส กลิ่นสี, ยุวันดา แก้วมาลี, ชุติมา กาวินละ, ริรินดา คงคาเขตร, วรวุฒิ พงษ์ธีระพล, วุฒินันท์ ลัทธิ, เสาวลักษณ์ ช่วยนุกิจ, ฉันทนา ศิริพงษ์, รุ่งศรี ศรีสุนทร, สุชาดา อีแอม, สัมพันธ์ ธนปัทม์, สาวัลย์ บัวทิ้ง, ถนอม นวลอนันต์, อุทัย หอมพิมลพร


พ่อม่ายทีเด็ด (กนกเรขา)
ช่อง 5 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, นิภาพร นงนุช

ช่อง 3 ปี 2533-34 ไพโรจน์ สังวริบุตร, สาวิตรี สามิภักดิ์

ช่อง 7 ปี 2541 (บริษัท ทีวีสตาร์ จำกัด) ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, นุ่น-สินิทรา บุญยะศักดิ์, ดวงดาว จารุจินดา, ประโภชน์ มะยุระ, ไมเคิล พูพาร์ท, รุ้งทอง ร่วมทอง, วิมลเรขา ศิริราวรรณ, นวลปรางค์ ตรีชิต, พีระพล จันทรากาศ, ยุวดี เรืองฉาย, จันทนี สิงห์สุวรรณ, พอลลีน เรือนเพ็ชร, กีรติ เทพธัญญ์, สมเจตน์ เจริญวัฒน์อนันต์, กอบกฤษณ์ แฮมิลตัน, อภิชาติ ดำดี, สุพจน์ พงษ์พรรณเจริญ, ด.ช. สฤษฏ์ แสงวิรุณ, ด.ช. นิรุจน์ สิงหพิบูลย์, วาสนา พูนผล, ญานี ตราโมท, วัชระ ปานเอี่ยม


พ่อมาลัยริมทาง (เพ็ญศิริ) ช่อง 3 ปี 2552 (มาสเตอร์ วัน) ไชยา มิตรชัย, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, ดนัย จารุจินดา, ดวง อัทธเสรี, อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์, วิรากานต์ เสณีตันติกุล, พลังธรรม กล่อมทองสุข, แอน มิตรชัย, ไชย ขุนศรีรักษา, ปวีณา ชารีฟสกุล


พ่อหนูเป็นซุปเปอร์สตาร์ (ณหรรษา สุนทรพจน์) ช่อง 7 ปี 2553 (ดาราวิดีโอ) เวียร์-ศุกลวัฒน์ คณารส, จั๊กจั่น-อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, หญิง-พลอยปภัส ธนันต์ชัยกานต์, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, กฤษณกัณฑ์ มณีผกาพันธ์, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, อธิชนัน ศรีเสวก, สุรวุฒิ ไหมกัน, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, โอลิเวอร์ บีเวอร์, วันชัย เผ่าวิบูลย์, ปภัสรา เตชะไพบูลย์, วิชญ จารุจินดา


พัชราวลัย (กำไลประดับเพชร ของ ก. ศยามานนท์) ช่อง 3 ปี 2526 อำภา ภูษิต, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, พรพรรณ เกษมมัสสุ, ดวงตา ตุงคะมณี, ผดุงศรี โสภิตา, นวลปรางค์ ตรีชิต, ชลิต เฟื่องอารมย์, อรสา พรมประทาน, จารุวรรณ ปัญโญภาส, วิยะดา อุมารินทร์, อำนวย ศิริจันทร์


พันท้ายนรสิงห์ (พลตรีพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล)
ช่อง 9 ปี 251x  กำธร สุวรรณปิยะศิริ, นงลักษณ์ โรจนพรรณ

ช่อง 5 ปี 252x  นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ดวงใจ หทัยกาญจน์

ช่อง 7 ปี 2543 (อัครเอนเตอร์เทนเมนท์) ธีรภัทร์ สัจจกุล, พิยะดา อัครเศรณี, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, กมลชนก โกมลฐิติ, ดวงดาว จารุจินดา, สมภพ เบญจาธิกุล, รอง เค้ามูลคดี, ภิญโญ ทองเจือ, ตรัยเทพ เทวะผลิน, นฤพนธ์ ดุริยะพันธ์, วิศิษฐ ยุตติยงค์, ภาสวัฒน์ สิงหรัตนเจริญ, ภูษิต อภิมัน, มารศรี อิศรางกูรฯ, กฤษฎา เบญจาธิกุล, ราม มารุต, ธนายง ว่องตระกูล, สุวัจนี ไชยมุสิก, ชุติมา นัยนา, วิทิต แลต, เบญจพล เชยอรุณ, กำพลเดช ธุสรานนท์, บุญส่ง ดวงดารา, จิตติน ดิษยนิยม, วุฒิ คงคาเขต

ช่อง 3 พงศกร เมตตาริกานนท์, พิมดาว พานิชสมัย, พันโทวันชนะ สวัสดี (ไม่ได้ออกอากาศ – นำไปฉายเป็นภาพยนตร์ ปี 2558)


พันหนึ่งราตรี (เค้าโครงเรื่องจาก อาหรับ ราตรี ของ เสถียรโกเศศ นาคะประทีป) ช่อง 7 ปี 2539 (ดีด้า) ลิขิต เอกมงคล, กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ, มาฬิศร์ เชยโสภณ, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, ทม วิศวชาติ, เสกศักดิ์ สันติพงษ์, ลักษณ์ อภิชาติ, สมชาย ปาตัน, ภาค ภัทรพงษ์, เพ็ญศิริ สุภาพันธ์, จันทนา ศิริผล, อำภา ภูษิต, วัชระ สิทธิกูล


พายุอารมณ์ ช่อง 3 ปี 2536 พิศาล อัครเศรณี, มยุรา ธนบุตร, อรพรรณ พานทอง, นีโน่-เมทนี บูรณศิริ, ปภัสรา ชุตานุพงศ์


พินัยกรรม ช่อง 5 ปี 2545 (Exact) ชาคริต แย้มนาม, ภูธเนศ หงษ์มานพ, เก็จมณี พิชัยรณรงค์สงคราม, พนมกร ตังทัตสวัสดิ์, กริช หิรัญพฤกษ์, กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์, จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์, รอง เค้ามูลคดี, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ลินดา ค้าธัญเจริญ, ทองขาว ภัทรโชคชัย, วัชระ ปานเอี่ยม, ภารุจีร์ เข็มสวัสดิ์


พินัยกรรมมรณะ ช่อง 3 ปี 2531 ดิลก ทองวัฒนา, วรรณิศา ศรีวิเชียร, นิรุตต์ ศิริจรรยา, พิราวรรณ ประสพศาสตร์


พินัยกรรมมรณะ ช่อง 5 ปี 2538 (อัครมีเดีย) แพรพลอย ทัยคุปต์ ?


พิภพมัจจุราช ช่อง 5 ปี 2511-18 (รัชฟิล์ม) สิงห์ มิลินทราศัย, จรัล พันธุ์ชื่น, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, เทียว ธารา, วิชิต ไวงาน


พิมพิลาไลย
ช่อง 5 ไพโรจน์ ใจสิงห์, นัยนา ชีวานันท์, ตรัยเทพ เทวผลิน, ผดุงศรี โสภิตา

ช่อง 5 ปี 2528 (รัชฟิล์ม) นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, สุประวัติ ปัทมสูต, อภิชาติ หาลำเจียก


พิมมาลา (แก้วเก้า) ช่อง 3 ปี 2554 (ทีวีซีน) อธิชาติ ชุมนานนท์, เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, ศรีริต้า เจนเซ่น, น้ำชา-ชีรณัฐ ยูสานนท์, เอกพงศ์ จงเกษกรณ์, รณเดช วงศาโรจน์, จินตรา สุขพัฒน์, ดิลก ทองวัฒนา, ชนานา นุตาคม, จิรายุ ตันตระกูล, พรรษชล สุปรีย์, วิรากานต์ เสณีตันติกุล, มิรา โกมลวณิช, สโรชา วาทิตตพันธ์, อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์, เวธกา ศิริวัฒนา, นพชัย มัททวีวงศ์, คลาวเดีย จักรพันธุ์, สุรินทร คารวุตม์, สมบัติ ขจรไชยกุล, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, มรกต หทัยสีวงศ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อรสา พรหมประทาน, พงศนาถ วินศิริ, ประกาศิต โบสุวรรณ, ตึ๋ง หนองปรือ, สุชาดา พูนพัฒนสุข (ออกอากาศ 14 ก.ค. – 25 ส.ค. 2554 รวม 13 ตอน พ-พฤ)


พิศวง พิศวาส (มัทนา มธุรส)
ช่อง 9 ปี 2536 (อาร์เอส) อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง, บุศรินทร์ ณรัล, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ปวีณา ชารีฟสกุล

ช่อง 7 ปี 2524 — ใช้ชื่อเรื่อง ทโมนไพร — (ดาราฟิล์ม) รัชนู บุญชูดวง, เศกศักดิ์ สันติพงษ์, ยมนา ชาตรี, มนฤดี ยมาภัย


พิศวาสดำ (นิยายเรื่อง บ้านศิลาทราย ของ จินตวีร์ วิวรรธน์) ช่อง 3 ปี 2531 นพพล โกมารชุน, นาถยา แดงบุหงา, หทัยรัตน์ อมตะวนิชย์, อดุลย์ ดุลยรัตน์


พิศวาสอลเวง (กันยามาส) ช่อง 7 ปี 2542 (ดีด้า) เขตต์ ฐานทัพ, วรนุช วงศ์สวรรค์, คฑาธร คำเที่ยง, อัจฉรา เหลืองสวัสดิ์, อรัญญา นามวงศ์, เดือนเต็ม สาลิตุล, อำภา ภูษิต


พิษกุหลาบ (เค้าโครงเรื่องโดย ผอูน จันทรศิริ) ช่อง 5 ปี 2543 (Exact) สินจัย เปล่งพานิช, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, ชลิต เฟื่องอารมย์, ไปรมา รัชตะ, ฟร้อนท์ มอนท์โกเมอรี่, สินีนาฏ โพธิเวส, เคน ฉัตรรังสิกุล, ประกาศิต โบสุวรรณ, ดวงกมล ลิ่มเจริญ, ปาริชาต รักมาก, ภคชนก์ โวอ่อนศรี, ด.ญ. ภัทราภรณ์ ภตสุวรรณ


พิษน้ำผึ้ง (บุษยมาส) ช่อง 3 ปี 2542 (มาสเตอร์ วัน) ยุทธพิชัย ชาญเลขา, พรชิตา ณ สงขลา, อภิชาติ พัวพิมล, สายธาร นิยมกาญจน์, กาญจน์ ศรีภักดี, เอก โอรี, ชลิต เฟื่องอารมย์, คัทรียา กาญจนโรจน์, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, กาญจนาพร ปลอดภัย, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, รัชนี ศิระเลิศ, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, เพ็ญศิริ สุภาพันธุ์, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, เกริก ชิลเลอร์, กรกฏ ธนภัทร, ลิขิต บุญประกอบ, รุจน์ รณภพ, พนารัตน์ พิสุทธิศักดิ์, วิทวัส สุนทรวิเนตร, ดารณี อินต๊ะนอน, แคลลี่ เมล์, ปีเตอร์ อเดสสัน


พิษพยาบาท (พัดชา) ช่อง 3 ปี 2538 ฉัตรชัย เปล่งพานิช, วาสนา พูนผล, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, พรนภา เทพทินกร, มยุรา ธนบุตร, กันตา ดานาว, ชนานา นุตาคม, วิทิต แลต, สิรคุปต์ เมทะนี, ปวีณา ชารีฟสกุล, วชิรา เพิ่มสุริยา, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, เมตตา รุ่งรัตน์, สินีนาฏ โพธิเวส, วุฒิ คงคาเขตต์, สมชาย สามิภักดิ์


พิษรัก ช่อง 3 ปี 2525 ชลิต เฟื่องอารมย์, ธิติมา สังขพิทักษ์, พรพรรณ เกษมมัสสุ, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, พิราวรรณ ประสพศาสตร์


พิษสวาท (ทมยันตี)
ช่อง…. เสาวณี สกุลทอง

ช่อง 3 ปี 2524 รัชนู บุญชูดวง, สมภพ เบญจาธิกุล, ลินดา ค้าธัญเจริญ, อนุสรณ์ เดชะปัญญา

ช่อง 5 ปี 2534 (กันตนา) เล็ก ไอศูรย์, ลีลาวดี วัชรโลบล, จอนนี่ แอนโฟเน่, วรรณิศา ศรีวิเชียร (ปัทมา ปานทอง เล่นแทนครึ่งหลัง), พิศมัย วิไลศักดิ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วิทย์ มาร์โบโร่, สุชีพ ชูชัย, กิตติ กิตติศัพท์, สมชาย อาสนจินดา, ด.ช. กรพจน์ มิลินทางกูร, ฤทธิ์ ลือชา, อรสา อิศรางกูรฯ, ถวัลย์ มหาถาวร


พิษอารมณ์ ช่อง 9 ปี 2526 ชลิต เฟื่องอารมย์, รัชนู บุญชูดวง, ธิติมา สังขพิทักษ์, ดวงตา ตุงคะมณี, จันทนา ศิริผล


พิสูจน์รักจากสวรรค์ (เค้าโครงเรื่องโดย กษิดินทร์ แสงวงศ์, ทองขาว ทวีปรังษีนุกูล) ช่อง 5 ปี 2540 (Exact) สหรัถ สังคปรีชา, นุสบา วานิชอังกูร, กนกพร โลศิริ, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นภาพร หงสกุล, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, วสันต์ อุตตมะโยธิน, ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย, เคน ฉัตรรังสิกุล, คณิต อักษรนันท์, กล้วย เชิญยิ้ม, วิศิษฐ์ ยุตติยงค์, ตรีนุช ทิมเจริญ


พี่ชาย (มหาสมุทร) ช่อง 3 ปี 2549 (เรด ดราม่า) แดน-วรเวช ดานุวงศ์, สโรชา ตันจรารักษ์, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, ขวัญฤดี กลมกล่อม, ณภัทร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, อรการ จิวะเกียรติ, รมิดา ประภาสโนบล, ภาณุพงศ์ วราเอกศิริ


พี่ชายที่แสนดี ช่อง 9 ปี 2540 ภูธเนศ หงษ์มานพ, พันซ์-ชนมาศ มัสยวานิช, รุจน์ รณภพ, ไพโรจน์ สังวริบุตร, พิศมัย วิไลศักดิ์, วุฒิสิทธิ์ สืบสุวรรณ, จักรินทร์ ศิริยกุล, ศิรินุช โรจนเสถียร


พี่น้องสองเลือด (ปาณรวัฐ กิตติกรเจริญ) ช่อง 9 ปี 2548 (อาร์เอส) แดน-วรเวช ดานุวงศ์, บีม-กวี ตันจรารักษ์, โดนัท-มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, เอวิตรา ศิระศาสตร์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, อภิชาต พัวพิมล, ณภัทร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, กุณทีรา สัตตบงกช, ภัสสร บุณยเกียรติ, ชุดาภา จันทเขตต์, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ไปรมา รัชตะ, รสริน จันทรา, ชาญนนท์ คล่องสุดใจ, อภิษฎา เครือคงคา


พี่เลี้ยง (ทมยันตี) ช่อง 7 ปี 2535 (ดาราวิดีโอ) วรุฒ วรธรรม, รชนีกร พันธ์มณี, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, ปนัดดา โกมารทัต, จารุวรรณ ปัญโญภาส, บุศรา นฤมิตร, ทม วิศวชาติ, ณัฏฐพล กรรณสูต, ด.ช. นรบดี ทระพย์ธนารัตน์, ด.ญ. สกุลรัตน์ ใจซื่อ, ด.ช. ตะวัน จันทรวิบูลย์


พี่เลี้ยงกึ่งสำเร็จรูป ช่อง 3 ปี 2544 (บรอดคาซท์) ดอน ธีระธาดา, ศรีริต้า เจนเซ่น, มนตรี เจนอักษร, รุ่งเรือง อนันตยะ, ธงชัย ประสงค์สันติ, จตุรงค์ มกจ๊ก, มนัสวี กฤตานุกูลย์, กนกวรรณ บุรานนท์, ด.ช. นิรวิทธ์ เรนเดลล์, ด.ญ. มาตา วังมะนาวพิทักษ์, ด.ช. อัครพนธ์ อังสุภูติพันธ์, ด.ญ. ภัทราภรณ์ ปานทอง, มารศรี อิศรางกูรฯ, ภุมวารี ยอดกมล, เคน ฉัตรรังสิกุล, ดารณีนุช โพธิปิติ, ทศพล ศิริวิวัฒน์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, ก่อ กมลพัฒนะ, แมค ชวนชื่น, พิมพ์ผกา เสียงสมบูรณ์, โยโกะ ทาคาโน่, คมสรร สว่างไสว, ต่อลาภ กำพุสิริ, เมธี อมรวุฒิกุล, อรรถพล เทพทะวงศ์


พุทธานุภาพ (กัลปพฤกษ์) ช่อง 3 ปี 2546 (เรด ดราม่า) ศรราม เทพพิทักษ์, สุจิรา อรุณพิพัฒน์, เขมสรณ์ หนูขาว, สมชาย เข็มกลัด, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, พิศมัย วิไลศักดิ์


เพราะหล่อนเป็นนางร้าย ช่อง 7 สุภาภรณ์ คำณวนศิลป์ (ละครสั้นปากกาทอง)


เพชรตัดเพชร (เศก ดุสิต) ช่อง 7 ปี 2544 (ดาราวิดีโอ) เจตริน วรรธนะสิน, อัมรินทร์ นิติพน, พัชราภา ไชยเชื้อ, กัลยกร นาคสมภพ, ลิขิต เอกมงคล, อรรถชัย อนันตเมฆ, ชลิดดา พานิชการ, เมธี อมรวุฒิกุล, สมรักษ์ คำสิงห์, ปราบ ยุทธพิชัย, กลศ อัทธเสรี, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, วรพรต ชะเอม, ฤทธิ์ ลือชา, ไชยยา สุดใจดี


เพชรตาเเมว (ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก) ช่อง 5 ปี 2542 (กันตนา) ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์, แอมม่า-วรรัตน์ สุวรรณรัตน์, อลิษา ขจรไชยกุล, ธีระพงษ์ เหลียวรักวงศ์, ทอม ดันดี, วจี อรรถไกวัลวที, เต๊ะ สีดอ, อี๊ต ฟุตบาต, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, คาเมล ชวาลา, ภัสสร บุญยเกียรติ, กนกพร โลศิริ, วรารัตน์ ยูสานนท์, พงศนาถ วินศิริ, ทองขาว ภัทรโชคชัย, สามารถ พยัคฆ์อรุณ, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ปราบ ยุทธพิชัย, ฟร้อนท์ มอนโกเมอร์รี่, ดำรงเดช แสงสว่าง, เอ็ดเวิร์ด แวนโซ, กมลา กำภู ณ อยุธยา, โรส แมรี่, ภัทรี นวรัตน์


เพชรในเรือน (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 3 ปี 2539 สันติสุข พรหมศิริ, น้ำฝน โกมลฐิติ


เพรงเงา (กิ่งฉัตร) ช่อง 3 ปี 2542 (ทีวีซีน) ธนากร โปษยานนท์, ซอนย่า คูลลิ่งพัฒน์ วชิรบรรจง, กรรชัย กำเนิดพลอย, รอน บรรจงสร้าง, สุธิตา เกตานนท์, กาญจนา จินดาวัฒน์, ชลิต เฟื่องอารมย์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, วัชระ ปานเอี่ยม, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, สุทธิจิต วีระเดชกำแหง, ดารณีนุช โพธิปิติ, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญ, ดารณี อินต๊ะนอน, ด.ญ. ลิเลียนา มารีอัลเบิร์ท, ด.ช. นครินทร์ อิควระ


เพลงชีวิต ช่อง 9 ปี 2524-25 รัชนู บุญชูดวง, โกวิท วัฒนกุล, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ


เพลงดิน กลิ่นดาว (รัชนี โกลด์ริค, นิกร แซ่ตั้ง) ช่อง 7 ปี 2551 (กันตนา) ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, วรนุช วงษ์สวรรค์, ศรัณยู ประชากริช, คริสตัล วิรุฬห์จรรยา, รอง เค้ามูลคดี, ปริศนา วงศ์ศิริ, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, อารดา เลิศเกียรติไพบูลย์, นันทนา บุญหลง, นล สิงหลกะ


เพลงบินใบงิ้ว (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 9 ปี 2536 (สตาร์ วิชั่น) ไพโรจน์ สังวริบุตร,ธีรพงษ์ เหลียวรักวงศ์, ชุดาภา จันทเขตต์


เพลงใบไม้ร่วง (วดีลดา เพียงศิริ) ช่อง 7 ปี 2541 (อาร์เอส) วอย-เกรียงไกร อังคุณชัย, ปรารถนา องค์ชัยศักดิ์, ศรัณย์ สาครสิน


เพลงผ้า ฟ้าล้อมดาว (สิริพิรี) ช่อง 7 ปี 2547 (เป่า จิน จง) ชาคริต แย้มนาม, วรนุช วงษ์สวรรค์, อภิชาต พัวพิมล, ปานวาด เหมมณี, ศรุต วิจิตรานนท์, กฤษฎี พวงประยงค์, อุ่นเรือน ราโชติ, อรัญญา นามวงศ์, อรสา พรหมประทาน, กลศ อัทธเสรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์


เพลงผีบอก (ศุภชัย สิทธิอำพรพรรณ) ช่อง 5 ปี 2543 (Exact) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ชาคริต แย้มนาม, ชลิตา เฟื่องอารมย์, ธีระพงษ์ เหลียวรักวงศ์, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, ธัญญา วชิรบรรจง, บดินทร์ ดุ๊ก, วิศิษฐ์ ยุตติยงค์, ธิตินันท์ ชุ่มภาณี, รัฐพล จุลเปมะ, มนตรี เกตุแก้ว, อรรถกร สุวรรณราช, ธัชชัย ปาละกูล


เพลงพรหม (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 3 ปี 2527 (ทีวีเอ) สมภพ เบญจาธิกุล, ลินดา ค้าธัญเจริญ, อภิชาติ หาลำเจียก, อาภาพร กรทิพย์, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, จุรี โอศิริ, มนัส บุณยเกียรติ, ราม ราชพงษ์,  วรายุฑ มิลินทจินดา, จิระวดี อิศรางกูรฯ, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, คำนึง จุลลากร, เกศินี วงษ์ภัคดี, พนา ธรรมศรี, สุนันทา ก้อนทองคำ, ด.ช. เอราวัต เรืองวุฒิ, อำนวย ศิริจันทร์, วสันต์ บูรณพิมพ์, แนบ เมฆใหญ่, สีดา พัวพิมล, แสงเพ็ญ พิบูลย์สุข, นีรนุช ปัทมสูต


เพลงพราย (โสภาค สุวรรณ) ช่อง 7 ปี 2542 (ดาราวิดีโอ) ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เกต, สวิช เพชรวิเศษศิริ, ดวงดาว จารุจินดา, ศิขรินธาร พลายพฤฒิ, หาญส์ หิมะทองคำ, จุทามาศ จันทศร, ปิยะดา เพ็ญจินดา, วรพรต ชะเอม, วาสนา สิทธิเวช, นวลปรางค์ ตรีชิต, พิทยา ณ ระนอง, ฝันเด่น จรรยาธนากร, ปทุมวดี โสภาพรรณ, โกวิท วัฒนกุล, วชิรพจน์ บุรพรัตน์, นิสาลักษณ์ ศรีนาคาร, สิรคุปต์ เมทะนี, ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล, สิริลดา นามรัตน์, เมตตา รุ่งรัตน์


เพลงรักข้ามภพ (น.ส. สุขยิ่ง) ช่อง 7 ปี 2552 (ดีด้า) วงศกร ปรมัตถากร, เขมนิจ จามิกรณ์, ไผ่ พาทิศ, เมย์ เฟื่องอารมณ์, ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์, พลอยปภัส ธนันต์ชัยกานต์, อัมรินทร์ สิมะโรจน์, ดาว มยุรี, ชาย เมืองสิงห์, แดน บุรีรัมย์, รชยา รักกสิกรณ์, สุรชัย สมบัติเจริญ


เพลงรักจากบ้านนา ช่อง 9 ปี 2540 (อัครมีเดีย)


เพลงรักทะเลใต้ (ธง ธรรมราช) ช่อง 7 ปี 2553 (พอดีคำ) ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, เบนซ์-ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, อู-ภาณุ สุวรรณโน, ส้ม-ธัญสินี พรมสุทธิ์, แดน-ดนัย สมุทรโคจร, อุ่น-ปริยานุช อาสนจินดา, โก๊ะตี๋ อารามบอย, ชมพู่ ธัณย์สิตา, วีระชัย หัตถ์โกวิท, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, อำภา ภูษิต, หมิว-สิริลภัส กองตระการ, วันสิริ อ่องอำไพ, วรรณพร ศิริอังกุล, ลุงจ๋อ อมรเหม, สุภักดิ์ ปิติธรรม, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, บุ๋มบิ๋ม สามโทน


เพลงรักบ้านนา (หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย) ช่อง 7 ปี 2554 (ดีด้า) ธนพล นิ่มทัยสุข, วงศกร ปรมัตถากร, ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, ฝนทิพย์ วัชรตระกูล, ทศพร รถกิจ, นัทธนันท์ กุมชพร, นนทพันธ์ ใจกันทา, บัณฑิตา ฐานวิเศษ, ศรศิลป์ มณีวรรณ์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ปภัสรา เตชะไพบูลย์, ประกาศิต โบสุวรรณ, เทพ โพธิ์งาม, เด๋อ ดอกสะเดา, แอนนา ชวนชื่น, เหลือเฟือ มกจ๊ก, ชูษี เชิญยิ้ม, ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์, ชาลี กรรณสูต, จิณณะ จอมขันเงิน, ณรัฐ พัฒนาพงศ์ชัย, ชมวิชัย เมฆสุวรรณ, ดนยา รัตนธาดา, ทับ ท่ากระดาน, เกษม พรหมดนตรี, พัชรนันท์ ฟูแสง (ออกอากาศ 2 พ.ย. 2554 พ-พฤ)


เพลงรักเพลงปืน (นันทนา วีระชน) ช่อง 3 ปี 2546 (สเต็ป ออนเวิร์ด) ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, คงกะพัน แสงสุริยะ, จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์, ชนิกา สุจริตกุล, สันติสุข พรหมศิริ, ธงธง ม๊กจ๊ก


เพลงรักแม่กลอย ช่อง 9 ปี 2521


เพลงรัก ริมขอบฟ้า (ดวงตะวัน) ช่อง 3 ปี 2553 (มาสเตอร์ วัน) เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์, เบนซ์-พรชิตา ณ สงขลา, แพท-ณปภา ตันตระกูล, ฐากูร การทิพย์, โชคชัย บุญวรเมธี, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, พิษณุ นิ่มสกุล, อภิสรา ฉวีวงษ์, เบญจสิริ วัฒนา, ปณิตา พัฒนาหิรัญ, มนตรี เจนอักษร, โอริเวอร์ บีเวอร์, อดิศร อรรถกฤษณ์, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, ปาริฉัตร ไพรหิรัญ, อรสา พรหมประทาน, เพชรี พรหมช่วย, สุดที่รัก บำรุงญาติ


เพลงรักริมฝั่งโขง (ธงชัย ประสงค์สันติ) ช่อง 7 ปี 2550 (คำพอดี) ศุกลวัฒน์ คณารศ, อเล็กซานดร้า ธิดาวัลย์ บุญช่วย, มัณฑนา หิมะทองคำ, นันทศัย พิศลยบุตร, ปาลิตา โกศลศักดิ์, สุรเดช ทับทิมใส, รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา, นพดล ดวงพร, โกวิท วัฒนกุล, เอกพัน บรรลือฤทธิ์, เคน สทรุทเคอร์, สิริพงษ์ สุขสมนาค, แวร์ โซล, อุบลวรรณ บุญรอด, โหน่ง ชะชะช่า


เพลงแห่งชีวิต (ลลิตา ฉันทศาสตร์โกศล) ช่อง 5 ปี 2528 (รัชฟิลม์) นพพล โกรมาชุน, ธงไชย แมคอินไตย, ธำรง วิจิตสาร, ก้ามปู สุวรรณปัทม์, ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, บุศรา นฤมิตร


เพลิงกินรี ช่อง 9


เพลิงแค้น
ช่อง 5 ปี 2526

ช่อง 9 ปี 2532 (เทเลสโคป)


เพลิงทระนง (รมณีย์กร) ช่อง 3 ปี 2554 (เมกเกอร์ กรุ๊ป) มาริโอ้ เมาเร่อ, ณฐพร เตมีย์รักษ์, ออฟ-ปองศักดิ์ รัตนพงษ์, วีรดนย์ หวังเจริญพร, เจิน-ณิชชาพัณณ์ ปุณหะวงศ์วสุ, แจ๊บ-เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, กรุณพล เทียนสุวรรณ, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, เนย-โชติกา วงศ์วิลาศ, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, ภัณฑิรา ฟูกลิ่น, สุปราณี เจริญผล, นภาพร หงสกุล, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ศานติ สันติเวชกุล (ออกอากาศ 9 ก.ค. – 13 ส.ค. 2554 รวม 15 ตอน ศ ส อา)


เพลิงบาปจอมทมิฬ (จากองคุลีมาล) ช่อง 3 ปี 2530 ไชยยันต์ สรไกร, กาญจนา จินดาวัฒน์, ราม ราชพงษ์, รัชนู บุญชูดวง, เอกพัน บันลือฤทธิ์


เพลิงบุญ (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 3 ปี 2539 (เมกเกอร์ กรุ๊ป) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, แอน ทองประสม, หน่อย-บุษกร พรวรรณะศิริเวช, กรรชัย กำเนิดพลอย, นุศรา ประวันนา, ณัฐนันทน์ คุณวัฒน์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สมภพ เบญจาธิกุล, พิศมัย วิไลศักดิ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ดารณีนุช โพธิปิติ


เพลิงพระนาง (พม่าเสียเมือง ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช)
ช่อง 5 ปี 2539 (กันตนา) สันติสุข พรหมศิริ, ปรียานุช ปานประดับ, ชไมพร จตุรพุช, วาสนา พูนผล, พลังธรรม กล่อมทองสุข, เกวลิน คอตแลนต์, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, ปริญญา ปุ่นสกุล, ณหทัย พิจิตรา, ณัฏฐพล กรรณสูต, ทาริกา ธิดาทิตย์, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ทองขาว ภัทรโชคชัย, พรสุดา ตายเนาว์คง, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, ปัทมา ปานทอง, ทิพย์ ธัมมศิริ, จันทนี สิงห์สุวรรณ, อรนรี ไชยโกมล, กษมา นิสสัยพันธ์, มยุรฉัตร สุทธิณี, ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี, ปรีชา เกตุคำ, อภิพงษ์ ผะเดิมชิต


เพลิงพรหม (สาธิตา ทรัพย์กุลธร) ช่อง 7 ปี 2554 (มาสเคอเรด) เติ้ล-ธนพล นิ่มทัยสุข, ขวัญ-อุษามณี ไวทยานนท์, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, กฤษณกันท์ มณีผกาพันธ์, ณิชานันท์ ฝั้นแก้ว, อมีนา พินิจ, ทศพร รถกิจ, ธนาภรณ์ รัตนเสน, มนตรี เจนอักษร, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, ผศ. วันชัย ธนะวังน้อย, ตรีนุช ทิมเจริญ, ขนิษฐา ธีระปัญญา, ด.ญ. วาสินี เครื่องสาย (ออกอากาศ 10 เม.ย – 15 พ.ค. 2554 รวม 16 ตอน ศ-ส-อา)


เพลิงพราย (อรพิม) ช่อง 3 ปี 2552 (ยูม่า 99) อารยา เอ ฮาร์เกต, ต่าย-ณัฐพล ลียะวณิช, โชติกา วงศ์วิลาศ, อภินันท์ ประเสริฐรัตนกุล, ภูริ หิรัญพฤกษ์, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, จินี่-ธนิดา กาญจนวัฒน์, อภิษฎา เครือคงคา, อนันต์ บุนนาค, กานต์ อรุณเรืองสวัสดิ์, ยุวดี ไทยหิรัญ, ปิยะมาศ โมนยะกุล


เพลิงพ่าย (นันทนา วีระชน)
ช่อง 9 ปี 2533 (ดาวเรืองสตูดิโอ) นิสา วงวัฒน์, จามจุรี เชิดโฉม, พร้อมพงษ์ นพฤทธิ์, นีรนุช อติพร

ช่อง 7 ปี 2541 — ใช้ชื่อเรื่อง ไฟริษยา — (อัครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์) แซม-ยุรนันท์ ภมรมนตรี, แอน-สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, วิทิต แลต, อังคณา ทิมดี, สมฤทัย กล่อมน้อย, กษาปณ์ จำปาดิบ, วสันต์ กรรณภูติ, สุดหทัย ชมพนา, วีนัส มีวรรณ, วันชัย เผ่าวิบูล, ทม วิศวชาติ, ชลิต เฟื่องอารมย์, อมรา อัศวนนท์, การันต์ กิตติราช, รสริน จันทรา, จิรัชฌา นาคสวัสดิ์, ยอดธง เทียนไท, ศศิธร ปิยะกาญจน์, วรรณา สุปราการ, เอทัต สุขโต, ฉันทนา กิตติยพันธ์, ปิยะ เศวตพิกุล, ศิวะ แตรสังข์, บุญส่ง ดวงดารา, จักรกฤช ธานากร, มนชัย ภาราดร, บุคลิก บุญประกอบ, ด.ญ. วิภัสสร ยอดยิ่ง, ด.ญ. วงศ์สุภา ยอดยิ่ง, นุชจรินทร์ วงศ์จินดา, ชวนะ ภวนันท์


เพลิงพายุ (พลอยน้ำผึ้ง) ช่อง 7 ปี 2548 (ฮั้งมโนก้า) ธนา สุทธิกมล, พัชราภา ไชยเชื้อ, หลุยส์ สก๊อต, ศุภกิจ ตังฑัตสวัสดิ์, อินทร์กรแก้ว ศิรวัชรินทร์, ปีเตอร์ ธูนสตระ, ปานวาด เหมมณี, ทัศนาวลัย องอาจอิทธิชัย, ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต, อภิชาติ หาลำเจียก, นวลปรางค์ ตรีชิต, นันทวัน เมฆใหญ่, เขมชาติ เตโชชัชวาล, สกาวเดือน วชิรบรรจง, ด.ญ. ปวันรัตน์ มณฑาวรุณรุ่ง, ด.ญ. ธมนวรรณ สมบูรณ์, ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน


เพลิงมายา (เพ็ญศิริ) ช่อง 7 ปี 2545-46 (เลนีตัส) น้ำทิพย์ จงรัชตะวิบูลย์, มยุรา เศวตศิลา, อานัส ฬาพานิช, สิรินยา เบอร์บริดจ์, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, มาริสา สัมฤทธิ์สุข, พิศมัย วิไลศักดิ์, พนารัตน์ บุนนาค, สมภพ เบญจาธิกุล, ทูน หิรัญทรัพย์, มารุต สาโรวาท, วิภาวี เจริญปุระ, ชุดาภา จันทเขตต์, สุปราณี เจริญผล, วรินทร์ เชยอรุณ, วาโย เกียรติกนก, บุญโทน คนหนุ่ม, วันทนา บุนบันเทิง, วันวิสา ดำขำ, สมฤดี โถแก้ว, สุเทพ ประยูรพิทักษ์


เพลิงรัก เพลิงแค้น (นาวิกา) ช่อง 3 ปี 2537 จอนนี่ แอนโฟเน่, จริยา สรณคม, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, วาสนา พูนผล, วัชระ ปานเอี่ยม, ปริศนา กล่ำพินิจ, สมภพ เบญจาธิกุล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, นฤมล นิลวรรณ, มารศรี อิศรางกูรฯ


เพลิงรัก ไฟแค้น (นันทนา วีระชน) ช่อง 3 ปี 2543 (ชาโดว์) โจ-นินนาท สินไชย, เอ๊ะ-ศศิกานต์ อภิชาติวรศิลป์, อุบลวรรณ บุญรอด, ปราบ ยุทธพิชัย, เมธี อมรวุฒิกุล, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, กษมา นิสสัยพันธ์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, กล้วย เชิญยิ้ม, จันทนา ศิริผล, สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์, ประธาน กรสุรัตน์, อดุลย์ ดุลยรัตน์


เพลิงริษยา (กันยามาส) ช่อง 5 ปี 2540 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์) อรรถชัย อนันตเมฆ, ตฤณ เศรษฐโชค, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, สุนิตย์ นภาศรี, นัย สุขสกุล, ไกลใกล้ ติสโส, พิศมัย วิไลศักดิ์, อัญชลี ไชยศิริ, สุทธิจิตร วีรเดชกำแหง, ดวงเดือน จิไธสงฆ์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, วิทยา สุขดำรงค์, ลิขิต บุญประกอบ, สุทิน เอื้องละพันธุ์, จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์


เพลิงสีรุ้ง (อาริตา)
ช่อง 5 ปี 2538 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์) พลรัตน์ รอดรักษา, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญ

ช่อง 3 ปี 2552-53 (บรอดคาซท์) สมาร์ท-กฤษฎา พรเวโรจน์, ซูซี่-สุษิรา แอนจีลิน่า, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, หลุยส์ สก๊อต, เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, อชิตะ วุฒินันท์สระสิทธิ์, ภรผกา เสียงสมบุญ, จรรยา ธนาสว่างกุล, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, ตรีพล พรมสุวรรณ, ชมพู่ ก่อนบ่ายฯ, สรณัฐ ยุปานันท์, อเล็กซ์ เรนเดล


เพียงแค่ใจเรารักกัน ช่อง 5 ปี 2542 (กันตนา) ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์, นุสบา วานิชอังกูร


เพียงใจที่ผูกพัน (กิ่งฉัตร) ช่อง 3 ปี 2553 (ทีวีซีน) อธิชาติ ชุมนานนท์, ณฐพร เตมีย์รักษ์, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, เพชรลดา เทียมเพ็ชร, รอน บรรจงสร้าง, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, ณัชชา อารีย์รัก, โชคชัย บุญวรเมธี, กรุณพล เทียนสุวรรณ, เพ็ญพักต์ ศิริกุล, อภิรดี ภวภูตานนท์, อดิศร อรรถกฤษณ์, นพชัย มัททวีวงศ์, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ศานติ สันติเวชชกุล, น้ำเงิน บุญหนัก, ทนงศักดิ์ ศุภการ, กษมา นิสสัยพันธ์, จรรยา ธนาสว่างกุล, นฤมล เปี่ยมพงศ์สานต์, แวร์ โซว, Ken Streutker, ปีเตอร์ ธูนสูตระ, ด.ช. มณฑล สุรวิทย์ธรรมะ


เพียงผืนฟ้า (นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์) ช่อง 7 ปี 2550 (ดาราวิดีโอ) ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, ตะวัน จารุจินดา, ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, ดนัย สมุทรโคจร, ไดอาน่า จงจินตนาการ, อภิรดี ภวภูตานนท์, เดือนเต็ม สาลิตุล, มรกต กิตติสาระ, สุรวุฑ ไหมกัน


เพื่อเธอ ช่อง 5 ปี 2537 (Exact) ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, คัทลียา แมคอินทอช, กรรชัย กำเนิดพลอย, รุจน์ รณภพ, นรากร โลหะชาละ, วสุ แสงสิงแก้ว, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, อัญชลี หัสดีวิจิตร, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, นึกคิด บุญทอง, ชลิต เฟื่องอารมย์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, นีรนุช ปัทมสูต, โขมพัสต์ อรรถยา, ถนอม นวลอนันต์ (เค้าโครงเรื่องโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ, กษิดินทร์ แสงวงศ์)


เพื่อน ช่อง 5 ปี 2540 (Exact) ภูธเนศ หงษ์มานพ, เจสัน ยัง, ลีโอ พุฒ, ธัญญเรศ รามณรงค์, สมภพ เบญจาธิกุล, ณ หทัย พิจิตรา, อภิชาติ หาลำเจียก, วันทิพย์ ภวภูตานนท์, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, ทองขาว ภัทรโชคชัย, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, นภาพร หงสกุล, จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์, ยอดชัย ไภยขยาด


เพื่อน (นภนัยน์) ช่อง 5 ปี 2547 (อาร์เอส) สุพจน์ จันทร์เจริญ, นินนาท สินไชย, ทศพร รถกิจ, ธิญาดา พรรณบัว, คลาวเดีย จักรพันธุ์, ฐนิชา ดิษยบุตร, วรรณษา ทองวิเศษ, แพทริค ชัยนาม, กลศ อัทธเสรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ไปรมา รัชตะ, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, ปาจรีย์ ณ นคร, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, มยุรี อิศรเสนาฯ, วรพรต ชะเอม, ปิยะ เศวตพิกุล, จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, วิยะดา อุมารินทร์, ตรีนุช ทิมเจริญ, เชษฐวุฒิ วัชรคุณ


เพื่อนซ่า เทวดาจิ๋ว (พันเนตร ภูวนาท) ช่อง 7 ปี 2552 (กันตนา) ชาลี ไตรรัตน์, วรรษมน แซ่ตั้ง, ด.ช. ริชาร์ด เกียนี่, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, เจมี่ บูเฮอร์, เมตตา รุ่งรัตน์, กฤตย์ อัทธเสรี


เพื่อนผมชื่อสมปอง ช่อง 5 ปี 2532 (กันตนา) ธีรวัฒน์ ทองจิตติ


เพื่อนยกกำลัง 3 ช่อง 3 ปี 2536


เพื่อนยาก ช่อง 5 ปี 2536 (ดีเดย์ เอนเตอร์เทนเมนท์ + Muser Music Service) เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์, ทอม ดันดี


เพื่อนรัก (จุลลดา ภักดีภูมินทร์)
ช่อง 5 ปี 2519-20 วิยะดา อุมารินทร์, ด.ช. ปัทม์ ปัทมจิตร

ช่อง 3 ปี 2536 เอกพัน บันลือฤทธิ์, ด.ช. วศิน มีปรีชา, อรัญญา นามวงศ์, จามจุรี เชิดโฉม, โกวิท วัฒนกุล

ช่อง 3 ปี 2548 (เมคเกอร์ กรุ๊ป) เพชร-กรุณพล เทียนสุวรรณ, แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, ด.ญ. บัณฑิตา ศรีนวลนัด, ด.ช. จิรายุ ละอองมณี, ด.ช. อัครพล อังสุภูติพันธ์, เคน สตรุทเกอร์, บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ, เบญจวรรณ เทิดทูนกุล, ปีเตอร์ ไมอ๊อกซิ, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, อรหทัย ซื่อศรีสวัสดิ์, ถนอม นวลอนันต์, ผจญ ดวงขจร, ธนศักดิ์ เล็กมณีโชติ, ปฏิพันธน์ สัมพันธวงศ์, ณัฏฐินา ธีระพงศ์, วรวุฒิ พงษ์ธีระพล, เศรษฐา ศิระฉายา, ยุวดร ไทยหิรัญ, จารุณี สุขสวัสดิ์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ปิยะมาศ โมนยะกุล, สมภพ เบญจาธิกุล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, มยุรี อิศรเสนาฯ, สุปราณี เจริญผล


เพื่อนรักตัวยุ่ง (ทียา) ช่อง 7 ปี 2552 (กันตนา) เขตต์ ฐานทัพ, กรรณาภรณ์ พวงทอง, มาริออน ศรแผลง, ด.ช. ดรัณต์ ตันติวิชิตเวช, เวฟ-สาริน บางยี่ขัน, ณัฐกมล สอนเพ็ง, แวร์ โซว


เพื่อนรักต่างมิติ ช่อง 3 ปี 2530 ทูน หิรัญทรัพย์, กาญจนา จินดาวัฒน์ รับบทพ่อแม่ของเด็กที่เป็นตัวเอกนะอาศัยอยู่ในอวกาศข้ามมิติมาอยู่โลกมนุษย์


เพื่อนรักนักกีฬา ช่อง 3 ปี 2539


เพื่อนรักนักล่าฝัน (สาวบุษบา) ช่อง 7 พิษณุ นิ่มสกุล, พัดชา อเนกอายุวัฒน์, ภาณุพล เอกเพชร, รุจนา อุทัยวรรณ์, ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ, อนุสรา วันทองทักษ์, ธนกฤต พานิชวิทย์, อลิสสา ซิม, จิตตินันท์ หงส์ทอง, กิตติยา พันธ์ประพันธ์, นวปฎล มิ่งทุม, พาสนา ทองบุญเรือง


เพื่อนรัก เพื่อนร้าย (สุขุมปัญญา) ช่อง 7 ปี 2549 (กันตนา) ธาวิน เยาวพลกุล, เอมี่ กลิ่นประทุม, วัชรบูล ลี้สุวรรณ, อารยา เอ ฮาร์เกต, ยืนยง โอภากุล, ทูน หิรัญทรัพย์, สมภพ เบญจาธิกุล, อรรถชัย อนันตเมฆ, ภัทรยศยา เครือสุวรรณศิริ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, สุทธิพร เมธา, สามารถ พยัคฆ์อรุณ, เต่า เชิญยิ้ม, ตุ๋ย คาราบาว, ต๋อง ชวนชื่น, ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี


เพื่อนร้างบนทางรัก ช่อง 7 ปี 2542 (Exact) ชาคริต แย้มนาม, อินทิรา แดงจำรูญ, อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, พีรชัย โปษยานนท์, พนมกร ตังทัตสวัสดิ์, สุวิภา ตาปนานนท์, ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, นีรนุช ปัทมสูต, ธัชชัย ปาละกูล, วิศิษฐ์ ยุตติยงค์, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล


เพื่อมาตุภูมิ ช่อง 5 ปี 2511 (รัชฟิล์ม)

Advertisements