ฝ ฝา ♦♦

ฝนตกขี้หมูไหล คนอะไรมาพบกัน (วิลักษณา) ช่อง 3 ปี 2543 (ยูม่า 99) ธนากร โปษยานนท์, ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, บุษกร พรวรรณะศิริเวช, รามาวดี สิริสุขะ, เข็มอัปสร สิริสุขะ, วัชรเกียรติ บุญภักดี, กรรชัย กำเนิดพลอย, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, ชลิต เฟื่องอารมย์, อมรา อัศวนนท์, จีระศักดิ์ แสงโชติ, เบญจวรรณ เทิดทูนกุล, ทนงศักดิ์ ศุภการ, มอริส เค, สุเชาว์ พงษ์วิไล, มาเรีย เกตุเลขา, สีเทา, ไกรลาศ เกรียงไกร, เรืองฤทธิ์ วิศมล, มานะ เนตรสาลี, ธานินทร์ สงวนวงศ์, ยุวดี ไทยหิรัญ, จุฑาทิพย์ คิดการดี, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย


ฝนใต้ (เทิด ธรนินทร์) ช่อง 7 ปี 2546 (บางกอก ออดิโอวิชั่น) อานัส ฬาพานิช, จันจิรา จันทร์โฉม, เอกพัน บรรลือฤทธิ์, กัญจน์ ภักดีวิจิตร, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, นภามาศ จันทรมณี, พรสิริ วินโกมินทร์, ดี๋ ดอกมะดัน, ดอน จมูกบาน, กรุง ศรีวิไล, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ยุพ ข่าน, นันทพล กมุทวนิช, เฉิดบุญ ภักดีวิจิตร, จิดาภา ชุมเมือง, จักรกฤช ธนากร, อาฉี เสียงหล่อ, สุภัคดิ์ ปิติธรรม, พิทยา ศรีสุวรรณ์, โอ๋ ถ้ำเสือ, ดำ บ้านปืน, ธัญญะ ใจเที่ยง, แป๊ะ ซุปเปอร์ดอน, พรชัย ทวีแก้ว, เสือ โยนาห์, องคต เสียงหล่อ, ศรีน้อย ซุปเปอร์ดอน, เตชสิทธิ์ จันขาว, รุจาภา จารุวัฒน์เดชา, ด.ช. คงสวัสดิ์ แก้วเรือน, ด.ช. กรันรัตน์ ขะขอม, ด.ช. บรรพต ทาจุมปู, ด.ช. ธีรวัฒน์ แก้วศิริ, ด.ช. ศวกร ศรีวิไล, ด.ญ. ทิตธิดา ศักดิ์กุลวงศ์, ด.ญ. ปรางคนางพรหมกูล, บัติ บางโพ, ปราโมทย์ วันดี, นฤนงค์ เพชรช่วย, หรั่ง เหล็กเพชร, สุรัตน์ สุวรรณมณีเภสัช, ทับ ท่ากระดาน, ทองม้วน เสียงหล่อ, อาเส็ง เสียงดี, อาฉ่าง เสียงหล่อ, ฉิ่ง ตีดัง, ศักดิ์ดา คันชน, เจิด ดิษฐสระ, แบล็ค ผมทอง, สกรรจ์ รามบุตร


ฝนปลายฟ้า ช่อง 3 ปี 2538 (ยูม่า 99) จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, สายฟ้า เศรษฐบุตร, พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, ธนากร โปษยานนท์, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, อุทุมพร ศิลาพันธ์, กาญจนาพร ปลอดภัย, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ยูจีน เดชโยธิน, วัชรเกียรติ บุญภักดี, มานะ เนตรสาลี, บุษกร พรวรรณศิริเวช, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์


ฝนหยาดสุดท้าย (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 3 ปี 2526 อนุสรณ์ เดชะปัญญา, นิภาพร นงนุช, จินตนา ตุงคะรัตน์, เพ็ญพักต์ ศิริกุล


ฝนเหนือ (อิงอร) ช่อง 7 ปี 2550 (บางกอก ออดิโอ วิชั่น) รังสิโรจน์ พันธ์เพ็ง, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, กัญจน์ ภักดีวิจิตร, อารดา เลิศเกียรติไพบูลย์, สราวุฒิ พุ่มทอง, ปาลิตา โกศลศักดิ์, อรรถชัย อนัตเมฆ, ภัสสร บุณยเกียรติ, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, กรุง ศรีวิไล, ธีรพงษ์ เหลียวรักวงศ์, วีระชัย หัตถโกวิท, ศรีหนุ่ม เชิญยิ้ม, ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล, อาดี เสียงหล่อ


ฝันกลางตะวัน (เชษฐโชติ) ช่อง 7 ปี 2546 (อาร์เอส) สมชาย เข็มกลัด, ฐนิชา ดิษยบุตร, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ณัฐนันท์ คุณวัฒน์, ศิรประภา สุขดำรงค์, ธนพงษ์ คล้ายพงษ์พันธ์, เคิร์ก โรฮ์ลิ่ง, อัญชลี ไชยศิริ, ชลิต เฟื่องอารมย์, เบญจพล เชยอรุณ, อลิษา ขจรไชยกุล, วัชระ ปานเอี่ยม, เขาทราย แกแล็คซี่


ฝันกลางฤดูฝน (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 5 (รัชฟิล์ม) จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, สหัสษา ศักดิ์ภูวดล

ช่อง 5 อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ศิวพร บุณยเกียรติ

ช่อง 3 ปี 2532 ศานติ สันติเวชชกุล, รัชนก พูนผลิน


ฝันใต้ตะวัน ช่อง 3 ปี 2540 เจสัน ยัง, พรชิตา ณ สงขลา (ร้อยรสบทละคร)


ฝันที่ปลายฟ้า (พิมพ์กมล ประเสริฐวงศ์) ช่อง ไอทีวี แดน-ดนัย จิรา, โด่ง-สิทธิพร นิยม, แหม่ม-มาริสา สัมฤทธิ์สุข, ขวัญ-อัจฉรา เคิร์ก, เมย์-ภัทรวรินทร์ ทิมกุล, ดุ๊ก-ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, ก๋วย-พฤหัส พหลกุลบุตร


ฝันเพื่อง (ชูวงศ์ ฉายะจินดา)
ช่อง 3 ปี 2538 (ไฟว์สตาร์) สันติสุข พรหมศิริ, บุษกร พรวรรณศิริเวช, วีระชัย หัตถโกวิท, เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร, ศานติ สันติเวชชกุล, ปริญญ์ วิกรานต์, ซันนี่ ยูโฟร์, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, สาลินี ภักดีผล, อารดา ศรีสร้อยแก้ว, สุโลจนี อักษรทอง, จุรี โอศิริ, ปทุมวดี โสภาพรรณ, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, อรสา อิศรางกูรฯ, พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์, สมควร กระจ่างศาสตร์, บุศรา นฤมิตร, สมพงษ์ พงษ์มิตร, น้ำเงิน บุญหนัก, มาเรีย เกตุเลขา, สมุย ไกรสุข, ดักแด้ ปั้นข้าวกี่, สุดารัตน์ ดกมุทมาศ, นฤมล พิริยะพงศ์พันธ์, วิเชษฐ์ วรภักดี, ตูมตาม เชิญยิ้ม, สมยศ เปรมอนันต์, เจษฎรภรณ์ มัยนาแฮ, ภัณฑิรา ขาวผ่อง

ช่อง 5 ปี 2547-48 (เอ็กแซ็กท์) เจษฎาภรณ์ ผลดี, โสภิตนภา ชุ่มภาณี, ภูริ หิรัญพฤกษ์, อคัมย์ศิริ สุวรรณศุข, เจมี่ บูเฮอร์, เบญจพล เชยอรุณ, พิศมัย วิไลศักดิ์, นีรนุช ปัทมสูต, รอง เค้ามูลคดี, เมตตา รุ่งรัตน์, รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์, เพทาย เกิดผล, มาเรียม คำเมือง, เชา เชา ศรีมั่นคงธรรม, ไพโรจน์ ใจสิงห์


ฝันรัก ช่อง 3 ปี 2525 รัชนู บุญชูดวง, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ดิลก ทองวัฒนา, ชลิต เฟื่องอารมย์, อำนวย ศิริจันทร์


ฝันสลาย ปี 2532 เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร


ฝากใจให้ใครสักคน (อัครกิตติ) ช่อง 5 ปี 2540 (อัครมีเดีย) เอิร์ท-ณัฐนันท์ คุณวัฒน์, จิระ จันทร์ทอง, อังษณา บุรานันท์, อังคณา ทิมดี, จุฑามาศ จันทศร, คัทลียา กาญจนโรจน์, วสันต์ อุตตมะโยธิน, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, ดารณีนุช โพธิปิติ, ปิติ วุฒิ, แจ็ค แมนประเสริฐ, ฟิลลิป ซีล, คริสโตเฟอร์ เกาว์แลนด์, ทัศนวรรณ เสนียวงศ์ฯ, พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์, มนต์ชัย ภราดรบัญชา


ฝากดิน กลิ่นดาว (วรรณนึก) ช่อง 3 ปี 2547 (บรอดคาซท์) สราวุฒิ พุ่มทอง, วีรวัลย์ โพธิ์งาม, สราวุฒิ มาตรทอง, ทัศนาวลัย องอาจสิทธิชัย, อาภาพร นครสวรรค์, สุวัจนี ไชยมุกสิก, กนกวรรณ บุรานนท์, สันติสุข พรหมศิริ, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, นิทัศน์ ตุลยธำรงกิจ, ไมเคิล เวลล์ซ


ฝากประจำ 3 ชาติ เพื่อนุชนาฏคนเดียว ช่อง 3 ปี 2539 เขตต์ ฐานทัพ, อ้อน-เกวลิน คอตแลนด์ (ร้อยรสบทละคร)


ฝากรักไว้ให้เธอ ช่อง 3 ปี 2539


ฝ้ายแกมแพร (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 5 ภิญโญ ทองเจือ, มยุรา ธนบุตร, เศรษฐา ศิระฉายา, ดวงดาว จารุจินดา

ช่อง 5 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ธิติมา สังขพิทักษ์, นพพล โกมารชุน, อาภาพร กรทิพย์

ช่อง 3 ปี 2535 จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, จริยา สรณคม, กรรชัย กำเนิดพลอย, ธิศวรรณ สุวรรณโพธิ์


ฝึกหัวใจไว้ให้รัก ช่อง 3 ปี 2539 กรรชัย กำเนิดพลอย, นุศรา ประวัณนา (ร้อยรสบทละคร)


แฝดนะยะ ช่อง 3 ปี 2553 (โกออน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์)ทฤษฎี สหวงษ์, แคทรียา อิงลิช, โกสินทร์ ราชกรม, เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์, ภัคจิรา วรรณสุทธิ์, โบว์-สาวิตรี สุทธิชานนท์, กลศ อัทธเสรี, เพ็ญพักต์ ศิริกุล, บรมวุฒิ หิรัณยัญฐิติ, บุ๊คโกะ-ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล, สมมาตร ไพรหิรัญ, กาญจนา จินดาวัฒน์


แฝดพี่ฝาดน้อง (โบตั๋น)
ช่อง 7 ปี 2537 ยุทธพิชัย ชาญเลขา, ธนาภรณ์ รัตนเสน, สมบัติ เมทะนี, ดลยา อมลัษเฐียร, ดาเรศ อมลัษเฐียร, ปนัดดา โกมารทัต, จารุณี สุขสวัสดิ์ (ละครสั้นปากกาทองมินิซีรี่ย์)

ช่อง 3 ปี 2547 (บรอดคาซท์) รวิชญ์ เทิดวงส์, อิศริยา สายสนั่น, ชไมพร จตุรภุช, จารุณี สุขสวัสดิ์, โชติรส แก้วพินิจ, ชาญชัย วราวิทยา, ด.ญ. บัณฑิตา ศรีนวลนัด, เจษฎา รุ่งสาคร, พิราวรรณ ณ นคร, โอลิเวอร์ บีเวอร์, สวรส ศรีประทุม, เดือนเต็ม สาลิตุล, เดวิด อัศวนนท์, อมราพร สุดสายเนตร


แฝดรักอลวน ช่อง 3 ปี 2542 โอลิเวอร์ พูพาร์ท, มาริสา แอนนิต้า


แฝดล่องหน (ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก)
ช่อง 7 ปี 2524 ปรัชญา อัครพล, มยุรา ธนบุตร

ช่อง 7 (กันตนา) เอกรัตน์ สารสุข, เอ๊ะ-อิศริยา สายสนั่น, อภิชาติ พัวพิมล, พิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์, อรจิรา ณ ภัทร, ต้น-ปุสสะ ติณณภพ, กลศ อัทธเสรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ต้อย แอคเนอร์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, กนกวรรณ บุรานนท์, วิยะดา อุมารินทร์, กฤตย์ อัทธเสรี, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, ขวัญภิรมย์ หลิน


แฝดอลเวง ช่อง 3 ปี 2534-35 สถาพร นาควิลัย, ลีลาวดี วัชโรบล, ปภัสรา ชุตานุพงษ์, กลศ อัทธเสรี, ดลยา อมลัษเฐียร, ดาเรศย์ อมลัษเฐียร, พุฒิพงษ์ พรหมสาขาฯ, มณฑาทิพย์ แก้วประเสริฐ, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, ราม ราชพงษ์, กนกวรรณ บุรานนท์, โรสแมรี่, จิรฌชา นาคสวัสดิ์, สกุล หงษ์ทอง, จารุณี โชติปัญญารัตน์, รุ่งรัตน์ ดวงขวัญ, มาเรีย คริสเตนเซ่น, อ้อยทิพย์ สร้างบัณฑิตย์สกุล, สมจริง ขาวผ่อง, ดลฤดี สวัสดิจันทร์, จิตติมา จปานนท์, ดานุวัลย์ วิมลสุดา, วนิดา ชื่นวันทา, ดารณี กิตติสุริยะกุล, จิราภา มาลาพันธุ์, เนตรชนก ดวงใจ, จันทร์จิรา ขาวสอาด, ปารมี ภูษิต, ปรีอาภา ภูษิต

Advertisements