ป ปลา ☼

ปฐพีเล่ห์รัก (ร่มแก้ว) ช่อง 3 ปี 2553 (กู๊ด ฟิลลิ่ง) หมาก-ปริญ สุภารัตน์, มิ้นต์-ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, ณเดชน์ คูกิมิยะ, ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, คิมเบอร์ลี แอน เทียมศรี, ดนัย จารุจินดา, เจสสิกา ภาสะพันธุ์, สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, พรรณชนิดา ศรีสำราญ, ทนงศักดิ์ ศุภการ, บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ, ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง, สุปราณี เจริญผล, ยุวดี ไทยหิรัญ, ดีใจ ดีดีดี, โชกุน สันธินะพานิช, พีระพันธุ์ อารียาพันธ์, ศรัณย์รักษ์ ศิริรำไพวงษ์, วาทินี เข็มเพชร


ปมด้อย ช่อง 5 อนุสรา มงคลเขต, พรพล พีรพัฒน์ (วุฒิ คงคาเขต เล่นแทนครึ่งหลัง), จีราวัฒน์ จารุวิจิตร


ปมพิศวาส (โสภาค สุวรรณ) ช่อง 3 ปี 2529 นพพล โกมารชุน, สมภพ เบญจาธิกุล, กาญจนา จินดาวัฒน์, พิศมัย วิไลศักดิ์


ปมรักนวลฉวี (บรรจง โกศัลวัฒน์) ช่อง ITV (ทีวีดี เอนเตอร์เทนเมนท์) อำพล ลำพูน, ใหม่ เจริญปุระ, อภิชาติ หาลเจียก, ธนายง ว่องตระกูล, มานพ อัศวเทพ, สมภพ เบญจาธิกุล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, ลิขิต บุญประกอบ, ปทุมวดี โสภาพรรณ, จุฑารัตน์ อัตถากร, อัสรีนา ถมยาปริวัฒน์, นเรศ สีงามรัตน์, ธรรมรัตน์ นาคสุริยะ, สมยศ เปรมอนันต์, ดุจดาว วัฒนปกรณ์, ชฎากร บรรทัดพันธ์, ณฐิตา จิระเดชดำรง


ปมรัก รอยอดีต (ภาคินัย) ช่อง 7 ปี 2551 (ดีด้า) ธาวิน เยาวพลกุล, อุษามณี ไวทยานนท์, ไปรยา สวนดอกไม้, พาทิศ พิสิฐกุล, มัณฑนา หิมะทองคำ, ภัทรดิษฐ์ แก้วมณี, วิทิต แลด, อรรถชัย อนันตเมฆ, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ด.ช. ชญานิน เต่าวิเศษ


ปมไหม ช่อง ไอทีวี ปี 2544 (เนชั่น เทเลวิชั่น) พิเศก อินทรครรชิต, อรรถพร ธีมากร, อภิชาติ ชูสกุล, มะหมี่-นภคประภา นาคประสิทธิ์, นพเก้า อุทัยศรี, ริชาร์ด เจ เฟรงเคล, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, อัญวรรณ อุทยางกุล, บุญส่ง นาคภู่, กฤษฎากร มะลิวัลย์, ชานนท์ อัศวพาณิชย์วงศ์, สุพจน์ พงษ์พรรณเจริญ, ไกรสีห์ แก้ววิมล, เกษตร ชยสิกานนท์, ธาตรี จิตรพลี, ดนัย ธนาชานันท์, Elizabeth Bamabas, Sherry Hudson, John Dienn, Sam Hyatt, Robert Slater, Charles Skinner, Bill England, Adrain AcArthur, Micheal Cooper, Peter Akesson, Micheal Popkin, Karl Jell, Phillip Ovan, Stephen Reid, J.C. Johnson, Gennick K. Nieson, ธีรศักดิ์ สินสูงสุด, มะลิ ผลประสงค์, มะเซาตี เจ๊ะนุ, สะอาด ทองแสง, อภิชัย วสุเลิศสกุล, เอนก พร่องพรมราช, คม อิ่มอารมณ์, ปิยะฉัตร โพไคธเนศ, ปาริชาติ พุ่มเกตุ, ปัญญา กิตนากร, เขียบ ทิพยกระโทก (ภาพยนต์กึ่งสารคดี ประวัติชีวิตและเรื่องราวของราชาไหมไทย จิม ทอมป์สัน)


ประกาศิตเงินตรา (ทมยันตี)
ช่อง 5 ปี 2525

ช่อง 3 ปี 2543 (ทีวีซีน) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, สิรินยา วินศิริ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ชลิต เฟื่องอารมย์, ดารณีนุช โพธิปิติ, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, สมภพ เบญจาธิกุล, ด.ญ. มาตา วังมะนาวพิทักษ์, ด.ช. อัครพล อังสูติพันธ์, อรัญญา นามวงศ์, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, วาสนา สิทธิเวช, แรม วรธรรม, คาเมล ชาลวาลา, รุจน์ รณภพ, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, เคน สตรุทเกอร์


ประชาชนชาวแฟลต ช่อง 3 ปี 2521 ยอดชาย เมฆสุวรรณ, พวงเดือน อินทราวุธ, ศรีไศล สุชาติวุฒิ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, กิติ ดัสกร, วิภารัตน์ เปรี่ยวสุวรรณ, วรายุท มิลินทจินดา, สมชาย นิลวรรณ


ประตูสีเทา ช่อง 3 ปี 2522 สมภพ เบญจาธิกุล, ดวงใจ หทัยกาญจน์


ประทีปอธิษฐาน (ศรีฟ้า ลดาวัลย์)
ช่อง 4 กรรณิการ์ ธรรมเกษร

ช่อง 9 ปี 2526 กาญจนา จินดาวัฒน์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, นพพล โกมารชุน, ดิลก ทองวัฒนา – จัดโดย อารีย์ นักดนตรี

ช่อง 9 ปี 2541 (อัครมีเดีย) ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, หาญส์ หิมะทองคำ, สุธิตา เกตานนท์, ปราบ ยุทธพิชัย, ไปรมา รัชตะ, ธนกฤต เจนครองธรรม, จักรกฤ ธนากร, กิ่งดาว ดารณี, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ฉันทนา กิตติยพันธ์, รัตนา บูรณะพิมพ์


ปราการพิศวาส ช่อง 7 ชฎาพร รัตนากร (ละครสั้น ชุดปากกาทอง)


ปราบพยศ (ศรีบูรพา) ช่อง 3 ปี 2533 (สร้างโดย วีรประวัติ วงศ์พัวพันธ์) สถาพร นาควิลัย, ปวีณา ชารีฟสกุล, พลรัตน์ รอดรักษา, ก้ามปู สุวรรณปัทม์, กษมา นิสสัยพันธุ์, ศานติ สันติเวชชกุล, ชฎาพร แจ่มปรีชา


ปรารถนาแห่งหัวใจ (จินตะหรา) ช่อง 3 ปี 2539 (อัครพล โปรดัคชั่น) พีท ทองเจือ, แอน ทองประสม, สุธิตา เกตานนท์, อภิชาติ พัวพิมล, วิมลเรขา ศิรราวรรณ, วิฑิต แลด, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, แรม วรธรรม, พันนา ฤทธิไกร, ปิติพร รอดบุญมี, วสันต์ อุตตมะโยธิน, ปริญญ์ วิกรานต์, วรวุฒิ ธีรพล, สมยศ เปรมอนันต์, กุ้ง กิตติยา


ปราสาททราย


ปราสาทมืด (จุลดา ภักดีภูมินทร์)
ช่อง 5 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ภคินี อมราพิทักษ์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์

ช่อง 7 ปี 2531 (ดาราวิดีโอ) ปรียานุช ปานประดับ, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, นิรุตต์ ศิริจรรยา, วีรยุทธ รสโอชา, สุรัตนา ข้องตระกูล, ทัศนีย์ สีดาสมุทร, ด.ญ. อรชุมา ธรรมกามี

ช่อง 3 ปี 2537 (ฮูแอนด์ฮู) หมิว-ลลิตา ปัญโญภาส, วิลลี่ แมคอินทอช, กรรชัย กำเนิดพลอย, สมรัชนี เกสร, วินัย ไกรบุตร, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, มธุรส เลิศศักดา, พวงเพชร ห้าวหาญ, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, วัชรา สิทธิกูล, พล ภาคภูมิ, อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ, ดารณี แก้วคล้าย, บู๊ วิบูลย์นันท์, อรสา พรหมประทาน, อานนท์ สุวรรณเครือ, สุกัญญา นาคสนธิ์, สมมาตร ไพรหิรัญ, ปรารถนา สัชฌุกร, ปริญญ์ วิกรานต์, ปราบ ยุทธพิชัย

ช่อง 3 ปี 2552 (บางกอกดราม่า) ณัฐรัฐ-โมริส เลอกรอง, ศรีริต้า เจนเซ่น, บอย-พิษณุ นิ่มสกุล, มะปราง-วิรากานต์ เสณีตันติกุล, หมิง-ชาลิสา บุญครองทรัพย์, โกสินทร์ ราชกรม, แมน-การิน ศตายุ, ส้ม-เมารี เออเจนี เลอเลย์, เอมี่-สุพัณณิตา ก่อเกษมวงศ์, น้ำฝน-สรวงสุดา ลาวัลย์ประเสริฐ, หมู-พรผกา เสียงสมบูรณ์


ปราสาทสีขาว (วราภา) ช่อง 7 ปี 2538 (ดาราวิดีโอ) ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, ธนาภรณ์ รัตนเสน, มนฤดี ยมาภัย, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, อรรถชัย อนันตเมฆ, คาเมล ชวาลา, กชกร นิมากรณ์, เบน อิศรางกูร ณ อยุธยา, นุติ เขมะโยธิน, พิพัฒน์พล โกมารทัต, วันชัย เผ่าวิบูล, สุธี ศิริเจริญ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ดลกมล ศรัทธาทิพย์, ศักดิ์ณรงค์ ศรีสว่าง, กษาปณ์ จำปาดิบ, ทองราว ภัทรโชคชัย, มารศรี อิศรางกูรฯ, ธนา สินประสาธน์, น้ำเงิน บุญหนัก, ทม วิศวชาติ, ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์, ศิวาพร พวงทอง, นุจรินทร์ วงษ์จินดา, ศิริยา นฤนาถ, ธวัชชัย สัจจะกุล, ปรารถนา ไชยโรจน์, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, อรุโณทัย จิตตรีขันธ์


ปริศนา (ว. ณ. ประมวลมารค)
ช่อง 3 ปื 2530 (ไอแอม โปรดักชั่น) นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช, หมิว-ลลิตา ปัญโญภาส, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ปาหนัน ณ พัทลุง, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, สมมาตร ไพรหิรัญ, บุศรา นฤมิตร, อมรา อัศวนนท์, สุคนทิพย์ เสนะวงศ์, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, นัย สุขสกุล, ณรงค์ เจนคลองธรรม, จุรี โอศิริ, มาลี เวชประเสริฐ, สมควร กระจ่างศาสตร์, ชูศักดิ์ สุธีรธรรม, ปรารถนา สัชฌุกร, จิระวดี อิศรางกูรฯ, ปาริฉัตร สัชฌุกร, กฤษณ์ ศุกระมงคล, ด.ญ. ขวัญฤดี กลมกล่อม, ด.ญ. ชรินทร์พร มทิทธิหงษ์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, มารศรี อิศรางกูรฯ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, กิ่งดาว ดารณี, รัชนี ศิระเลิศ, คาเมล ซาลวาลา

ช่อง 3 ปื 2543 (ทูอินวัน) เจษฎาภรณ์ ผลดี, เทย่า โรเจอร์, เจมี่ บูเฮอร์, ภัทรพล ศิลปาจารย์, นาเดีย นิมิตรวานิช, ดวงตา ตุงคะมณี, กาญจนาพร ปลอดภัย, อารีวรรณ จตุทอง, เขมสรณ์ หนูขาว, กุลธิดา อักษรนันทน์, วิลภา สุขทิศ, พัฒน์ พันลูกท้าว, ผดุงศักดิ์ กิจวานิชขจร, วิทิตนันท์ โรจนพานิช, ปีเตอร์ เข็มเพชร


ปริศนาของ…เวตาล (น.ม.ส.) ช่อง 7 ปี 2530-32 บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ธนา สินทรัพย์, ชุติมา นัยนา, สมพล กงสุวรรณ, ด.ช. ปอ เนติลักษณ์


ปริศนาแห่งหัวใจ (ม. มธุการี) ช่อง 3 ปี 2527 นพพล โกมารชุน, เดือนเต็ม สาลิตุล, ดวงตา ตุงคะมณี, ยอดมนู ภมรมนตรี, อภิชาติ หาลำเจียก, สุทธิจิต วีระเดชกำแหง, สุกัญญา, เป็นหนึ่ง ไชยชิต


ปลายเทียน (แก้วเก้า) ช่อง 3 ปี 2545 (บางกอกการละคอน) อมิตา ทาทา ยัง, พุฒิชัย อมาตยกุล, พิมลรัตน์ พิศลยบุตร, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์, ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง, สันติสุข พรหมศิริ, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ถั่วแระ เชิญยิ้ม, โอลิเวอร์ บีเวอร์, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, รุ้งทอง ร่วมทอง, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล, ศุกสวัสดิ์ บูรณเวช, วิฑิตนันท์ โรจนพานิช


ปลายฝน ต้นหนาว (โบตั๋น) ช่อง 7 ปี 2537 (ดาราวิดีโอ) ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, พิทยา ณ ระนอง, กมลชนก โกมลฐิติ, ชไมพร จตุรภุช, รชนีกร พันธ์มณี, ปวีณา ชารีฟสกุล, ทัดทรวง มณีจันทร์, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, ปัทมา ปานทอง, พิศมัย วิไลศักดิ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อนุชา อึ้งวัฒนา, ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์, อติเทพ ฤทธิไกวัล, น้ำเงิน บุญหนัก, สันติภาพ บุนนาค, ศิรินันท์ ปิยโชติสกุลชัย, ด.ญ. สาวิกา ไชยเดช, ด.ช. ปณิธาน นายะสุนทรกุล, ด.ญ. วรรณภา คำสงค์, ด.ช. ทัพดนัย วิภวศุทธิ์, ด.ช. อุกฤษณ์ มาลา


ปลาร้าทรงเครื่อง (กรุง ญ ฉัตร) ช่อง 3 ปี 2543 (สเต็ป ออนเวิร์ด) พัสสน ศรินทุ, น้ำฝน-กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, นุศรา ประวันณา, ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, ปรียากร เลิศพานิชย์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, จารุณี สุขสวัสดิ์, วีระชัย หัตถโกวอท, ดารณีนุช โพธิปิติ, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, พิศมัย วิไลศักดิ์, กลศ อัทธเสรี, ธงชัย ประสงค์สันติ, ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, ไปรมา รัชตะ, น้อย โพธิ์งาม, ผัดไท นิลุบล, ไมเคิล เวลส์, จิราพร ดัดสร, นริสา พรหมสุภา


ปลาหนีน้ำ (สิริมา อภิจาริน) ช่อง 3 ปี 2538 (ยูม่า) พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, จันจิรา จูแจ้ง, วัชรเกียรติ บุญภักดี, เกรียงไกร อุณหะนันท์, คงกระพัน แสงสุริยะ, กุ้งนาง ปัทมสูต, ปริศนา กล่ำพินิจ, ปิยะภาส รักษ์วรรณา, ปาริชาติ รักมาก, อรสา พรหมประทาน, สมชาย สามิภักดิ์, นฤมล นิลวรรณ, ชินทัต เวียร์สุวรรณ, ยุวดี ไทยหิรัญ, ปุยฝ้าย ไทยหิรัญ, นริศรา ปรีชาจารย์, วราภรณ์ บุนนาค


ปลาไหลป้ายเเดง (ณารา) ช่อง 3 ปี 2554 (กู๊ด ฟิลลิ่ง) เข็มอัปสร สิริสุขขะ, กฤษฎา พรเวโรจน์, ธนกฤต พานิชวิทย์, พริมรตา เดชอุดม, สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล, วิรากานต์ เสณีตันติกุล, เศรษฐา ศิระฉายา, ปิยะมาศ โมนยะกุล, วรุฒ วรธรรม, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, เกริก ชิลเลอร์, พิมลวรรณ, หุ่นทองคำ, ดารณีนุช โพธิปิติ, ฝันดี จรรยาธนากร, นัฎฐา ลอยด์, พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, โชติกา วงศ์วิลาศ, ดนัย ตันธนะศิริวงศ์, ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล, พีระพันธุ์ อารยพันธุ์ (ออกอากาศ 5 ก.พ. – 6 มี.ค. 2554 รวม 14 ตอน ศ-ส-อา)


ปลื้ม ช่อง 3 ปี 2540 (บรอดคาซท์) ปิยธิดา วรมุสิก, นิธิ สมุทธโคจร


ปอบผีฟ้า (ประดิษฐ์ กัลจาฤก)
ช่อง 7 ปี 2518 เสกศักดิ์ สันติพงษ์, วีรวรรณ โทณะวณิก, วัชรีวรรณ สุวรรณวนิชย์, มนฤดี ยมาภัย, สุดเฉลียว เกตุผล

ช่อง 7 ปี 2540 (ดาราวิดีโอ) นุติ เขมะโยธิน, นุ่น-วรนุช วงษ์สวรรค์, อนันต์ บุญนาค, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, โยโกะ ทาคาโน่, มรกต มณีฉาย, ประกายการณ์ กอบเกื้อกูล, ธรรมชาติ แฟร์เนตท์, ทนงศักดิ์ ศุภการ, อนุชา อึ้งวัฒนา, สีเทา เพ็ชรเจริญ, ครรชิต ขวัญประชา, สุธี ศิริเจริญ, ปณิษฐา ตัณฑนาวิวัฒน์, ด.ญ. หยาดทิพย์ ราชปาล, คณิต เขียวเซ็นต์

ช่อง 7 ปื 2552 (กันตนา) ออย-ธนา สุทธิกมล, ยุ้ย-จีรนันท์ มะโนแจ่ม, ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล, ดวงดาว จารุจินดา, ปัณฑิตา ภูวิจารย์ เคาว์เวลล์, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, ปริยานุช อาสนจินดา, ธัญญ์ ธนากร, ปราบ ยุทธพิชัย, นาตยา จันทร์รุ่ง, กุณฑีรา สัตตบงกช, ณัฏฐกันย์ ทยุตาจารุวิชญ์, อาคม วิเชฏฐพิทยาพงษ์, ลาวัณย์ กมุทชาติ, กลศ อัทธเสรี, จอนห์ บราโว่, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, ชาติชาย งามสรรพ์


ปอบอพาร์ทเม้นท์ (ธูปทอง) ช่อง 7 ปี 2553 (พอดีคำ) เติ้ล-ตะวัน จารุจิดา, ตาล-กัญญา รัตนเพชร, พูลภัทร อัตถปัญญาพล, อาริษา วิลล์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ปนัดดา โกมารทัต, ค่อม ชวนชื่น, ส้มเช้ง สามช่า, เฉลิมศักดิ์ แย้มขะมัง, กิ๊ฟ โคกคูน, ไมเคิล ตั๋ง, อุ่นเรือน ราโชติน, แจ๊ส ชวนชื่น, ชลิต นาคพะวัน, พิพัฒน์พล โกมารทัต, อมีนา พินิจ, หยอง ลูกหยี, นุ้ย เชิญยิ้ม


ปะการังสีดำ (ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก)
ช่อง 3 ปี 2520 ชนะ ศรีอุบล, กิตติ ดัสกร, เนรัญชลา เถลิงศักดิ์, รชัชชวลิต วัฒนไพศาล

ช่อง 7 ปี 2539 (กันตนา) อภิรดี ภวภูตานนท์, ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, แองเจล่า ซาโนราลี่, สหภาพ วีระเมฆินทร์, วาเนสซ่า บีเวอร์, อรรถชัย อนันตเมฆ, โรเบริต ออเดรซ, กุ้ง-กิตติคุณ เธียรสงค์, วจี อรรถไกวัลวที, สดางค์ ดิษยนันท์, สิปปนนท์ คชชาดร, อนิรุทธิ์ เกรว่อง, รวิน ชุมเกษียร, ปาริชาติ ชุมเกษียร, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, เทิดพร มโนไพบูลย์, วิศิษฐ ยุตติยงค์, จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์, มณีวรรณ เรือนทอง


ปักษาวายุ


ปัญญาชนก้นครัว (ว. วินิจฉัยกุล)
ช่อง 7 ปื 2531 (ดาราวิดีโอ) ธนาภรณ์ รัตนเสน, สถาพร นาควิลัย, เอ็ม-สุรศักดิ์ วงศ์ไทย, ดวงตา ตุงคะมณี, จามจุรี เชิดโฉม

ช่อง 3 ปื 2542 (พรินซ์ โปรดักชั่น) แอน ทองประสม, ธนากร โปษยานนท์, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, อริสรา กำธรเจริญ, เมทนี บูรณศิริ, ญานี จงวิสุทธิ์, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, เอกพัน บรรลือฤทธิ์, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, วัชระ ปานเอี่ยม, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, กนกวรรณ บุรานนท์, วัชรเกียรติ บุญภักดี, กล้วย เชิญยิ้ม, ดารณีนุช โพธิปิติ, ด.ญ. ลักษมี ทรัพย์ปรุง, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, บุญชัย จักราวรวุธ, เบญจพล เชยอรุณ, พิภักษ์ ศัลย์วิวรรธน์

ช่อง 3 ปื 2548 (เอ็กแซ็กท์) อลิชา ไล่สัตรูไกล, ภูริ หิรัญพฤกษ์, ประทานพร ภูวดลพิทักษ์, เมจิ อโณมา, พนมกร ตังทัตสวัสดิ์, ติ๊ก ชิโร่, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วีระชัย หัตถโกวิทย์, จรรยา ธนาสว่างกุล, เมย์ เฟื่องอารมย์, รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์, อภิชาติ หาลำเจียก, ปราบ ยุทธพิชัย, เพทาย เกิดผล, ชรัส เฟื่องอารมย์

ช่อง 3 ปี 2555 ปริญ สุภารัตน์, คิมเบอร์ลี่ แอน เทียมศิริ, ธนากร ชินกูล, สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย, จินตหรา สุขพัฒน์ (ยังไม่ออกอากาศ)


ปาก (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 3 ปี 2534 (ทีวีเอ) รอน บรรจงสร้าง, ชุดาภา จันท์เขตต์, เอกพัน บรรลือฤทธิ์, ขวัญฤดี กลมกล่อม, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, จุรี โอศิริ


ปากกา หัวใจ กับไมโครโฟน ช่อง ไอทีวี ลีโอ พุฒ, ซาร่า ผุงประเสริฐ, ย้ง-ธนากร สุขสมเลิศ, ปีใหม่-สุมนรัตน์ วัฒนาเศลารัตต์, จ๋า-ณัฐฐาวีรนุช ทองมี, โจ-มณฑานี ตันติสุข, ประกาศิต โบสุวรรณ


ปากคลองตลาด ช่อง 5 ปี 2545 (ทีวี ธันเดอร์) เคลลี่ ธนะพัฒน์, เจนนิเฟอร์ โปลิตานนท์


ป่ากามเทพ (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 9 ทัศนวรรณ เสนีย์วงศ์ฯ

ช่อง 3 ปี 2534 พิศาล อัครเศรณี, มยุรา เศวตศิลา, สถาพร นาควิลัย, ทิพย์ ธรรมศิริ, อภิชาติ หาลำเจียก, ปวีณา ชารีฟสกุล, สรายุทธ คณานุรักษ์, ภาคภูมิ สายสุดใจ, อรพรรณ เกิดเพชร, อรสา อิศรางกูรฯ, บุญส่ง ดวงดารา, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต


ป่าฆาตกร ช่อง 3 ปี 2521 มานพ อัศวเทพ, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ยุวธิดา ผลประเสริฐ, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์


ปางเสน่หา (น้ำดอกไม้) ช่อง 7 ปี 2555 (ดีด้า) ธนพล นิ่มทัยสุข, พีชญา วัฒนามนตรี, กันต์ กันตถาวร, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, นนทพันธ์ ใจกันทา, กรรณาภรณ์ พวงทอง, ณิชานันท์ ฝั้นแก้ว, ธัญสินี พรมสุทธิ์, อินทิรา เกตุวรสุนทร, สุรวุฑ ไหมกัน, นวพล ภูวดล, วิภพ บางยี่ขัน, นันทศัย พิศลยบุตร, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, พงษ์ประยูร ราชอาภัย, นึกคิด บุญทอง, สมชาย ศักดิกุล, ดารณีนุช โพธิปิติ, ด.ญ. ไลล่า เปรมกระสินธุ์, ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์ (ออกอากาศ 23 มกราคม 2555 จ-อ)


ปานตะวัน (พลอยน้ำผึ้ง) ช่อง 3 ปี 2539-40 อภิชาติ พัวพิมล, วฤนดา สมศิริ, ไพโรจน์ สังวริบุตร, นาถยา แดงบุหงา


ป่านางเสือ (นอร์แมน วีรธรรม) ช่อง 7 ปี 2554 (กันตนา) จีรนันท์ มโนแจ่ม, ธนพล นิ่มทัยสุข, เขตต์ ฐานทัพ, ธันญ์ ธนากร, วรรษพร วัฒนากุล, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, ปราณวรินทร์ ปามี, อรัชมน รัตนวราหะ, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, ธีรพงศ์ เหลียวรัวงศ์, ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล, นาตยา จันทร์รุ่ง, กาญจนพร ปลอดภัย, สุพรรณษา เนื่องภิรมย์, เวนซ์ ฟอลโคเนอร์, สุทธิพร เมธา, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ดร. ปัทมาฆะ สุคนธมาน, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ด.ญ. นะโม บัวเหลือง, ด.ช. ภูตะวัน สุขสอาด, ด.ญ. ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ, นันทศัย พิศลยบุตร, ติ๊ก บิกบราเธอร์, ธิติวัฒน์ ธนวัฒน์ภัทร์กุล, อาภัสสรา อินทรตลาดชุม (ออกอากาศ 8 ก.พ. – 11 เม.ย. 2554 รวม 18 ตอน จ-ศ)


ป่านี้ไม่มีผู้ชาย


ป่าสนธยา (พาฝัน) ช่อง 7 ปี 2530 (กันตนา) อนุสรณ์ เดชะปัญญา, รสริน จันทรา, ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก, ชูศักดิ์ สุธีธรรม, ปฐมชัย ชมศรีเมฆ, เจน นาทภูมิ, ภาคภูมิ สายสุดใจ, สันติ รังสรรค์, กฤษณ์ ศุกระมงคล, สาลินี ภักดีผล, กรนทิมา ดาราพันธ์, ตุ๊กตา จินดานุช, เชิญจุติ มณเฑียรมณี, วสันต์ พัดทอง, ด.ช. ดิศพันธ์ คชประภา, ด.ญ เทเรซ่า เจลเลียด, ด.ญ. ชื่นชีวัน วันเสน, ด.ช. กรวีย์ วรรัตน์ ณ อยุธยา, ไพทูรย์ ปิ๋วสวัสดิ์, วิทย์ มาโบโรว์, ตุ๋ย ฉิมพลี, เทอดเกียรติ์ สุขพิสิฏฐ์, เพ็ญพโยม เรืองโรจน์


ป่าสังคม ปี 2512 ….. สรพงษ์ ชาตรี, มานพ อัศวเทพ, โสภา สถาพร


ปิ๊ง ช่อง 3 ปี 2548 ภูริ หิรัญพฤกษ์, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, สราวุฒิ พุ่มทอง, พนมกร ตังทัตสวัสดิ์, กรรณิการ์ วนะเกียรติกุล, ธิติมา ปทุมทิพย์, อภิรดี ทศพร, ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, มนัสวี กฤตานกูลย์, พิชญ์นาฏ สาขากร, เสนาโค้ก-สมชาย เปรมประภาพงษ์, จริญญา หาญนรงค์, พิชย์นาฏ สาขากร, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, ปรารถนา สัชฌุกร, ธนิดา จิรพณิช, โกมุท คงเทศ, ดุจดาว วัฒนาปกรณ์, ศศิ ชูพินิจ, ภาทิศ พิสิฐกุล, เดือนเต็ม สาลิตุล, ปิง ฟรุตตี้, ปริศนา กล่ำพินิจ, ไปรมา รัชตะ, ปิยะ เศวตพิกุล, อรสา พรหมประทาน, ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง


ปิ๊งเธอให้ได้ภายใน 3 วัน ช่อง 3 ปี 2539 (บรอดคาซท์) ชลิตา เฟื่องอารมย์, ตระการ พันธุมเลิศรุจี (ร้อยรสบทละคร)


ปิ่นไพร (ก. สุรางคนางค์) ช่อง 7 ปี 2544 (ดาราวิดีโอ) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, ปิยธิดา วรมุสิก, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต, ดิลก ทองวัฒนา, วรินทร์ เชยอรุณ, โชคชัย เจริญสุข, กฤตย์ อัทธเสรี, เนาวรัตน์ ยุกตนันท์, ปราบ ยุทธพิชัย, จารุศิริ ภูวนัย, สมรักษ์ คำสิงห์, สาวิกา ไชยเดช, วีรยุทธ รสโอชา, รุ่งเทียณ อูนากูล, ชุมพร เทพพิทักษ์, ครรชิต ขวัญประชา, สมเจตน์ สอาด


ปิ่นมุก (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2549 (ดาราวิดีโอ) ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, พัชราภา ไชยเชื้อ, เมย์ เฟื่องอารมย์, อัมรินทร์ สิมะโรจน์, นพพล พิทักษ์โล่พานิช, นุสรา สุขหน้าไม้, อติมา ธนเสนีวัฒน์, สิทธิพร นิยม, สุรัตนา คล่องตระกูล, อรัญญา นามวงศ์, กรองทอง รัชตะวรรณ, วรารัตน์ เทพโสธร, บัณฑิต ไตรรัตน์วรวุฒิ, ช้องมาศ พลับพลา, ลัดดาวัลย์ เรืองสำราญ, พรรณี โต๊ะนายี, จิรวรรณ อินมา, ปรารถนา ทาวงศ์, ฉัตรนรี สตะเวทิน


ปิ่นรัก (บุษยมาส)
ช่อง 9 ปี 2523

ช่อง 3 ปี 2533 รอน บรรจงสร้าง, วรรณิศา ศรีวิเชียร (ละครตอนเย็น)


ปีกทอง (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 3 ปี 2525 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เดือนเต็ม สาลิตุล, ลินดา ค้าธัญเจริญ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ดวงตา ตุงคะมณี, อภิชาติ หาลำเจียก, ภาณุมาศ สุขอัมพร

ช่อง 7 ปี 2542 (ไพโอเนีย และ ม.ล. พันธุ์เทวนพ เทวกุล) เอกรัตน สารสุข, ลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม, สันติสุข พรหมศิริ, รชนีกร พันธุ์มณี, แชมเปญ เอ็กซ์, เพ็ญพักต์ ศิริกุล, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, อรรถพร ธีมากร, สมภพ เบญจาธิกุล, Simone Spanu, ทวีศักดิ์ เศวตเศรณี, กุมารี ชินวัตร, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ, เฉลา ประสพศาสตร์


ปีกมาร (นันทนา วีระชน)
ช่อง 5 ปี 2537 (อัครมีเดีย) ยุรนันท์ ภมรมนตรี, สินจัย เปล่งพานิช, พิศมัย วิไลศักดิ์, กษาปณ์ จำปาดิบ

ช่อง 3 ปี 2545 (ควิซ แอนด์ เควส) นิธิ สมุทรโคจร, กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, บดินทร์ โกศลพิศิษฐ์, เปรมสินี รัตนโสภา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, อรัญญา นามวงศ์, เกริก ชิลเลอร์, รัชนก พูลผลิน, ดารณีนุช โพธิปิติ, กนกวรรณ บุรานนท์, ไปรมา รัชตะ, สุกัญญา ไรวินทร์, บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ, ธนิดา จิรพณิช, อานนท์ สุวรรณเครือ, วสันต์ อุตตะมะโยธิน


ปีกหงส์ (ชลาลัย) ช่อง 3 ปี 2537 อรรถชัย อนันตเมฆ, ชไมพร จตุรภุช


ปี่แก้วนางหงส์ (เสน่ห์ โกมารชุน) ช่อง 3 ปี 2550-51 (อาร์เอส) วรเวช ดานุวงศ์, อิศริยา สายสนั่น, ดนัย จารุจินดา, ชิดจันทร์ รุจิพรรณ, สุคนธวา เกิดนิมิตร, พรรณชนิดา ศรีสำราญ, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, รัชนี ศิระเลิศ, ณภัทร ปัทมสิงห์ฯ, ธนพล แย้มพลายภิรมย์, ธวัช ทัศนาพลพินิจ, เรืองฤทธิ์ วิสมล, เมตตา รุ่งรัตน์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สมภพ เบญจาธิกุล, ด.ญ. แพรพลอย โอรี, รมิดา ประกาสโนบล


ปีศาจในโลงศพ (ส. ศรีภักดี) ช่อง 5 ปี 2532 (กันตนา) อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, จอนนี่ แอนโฟเน่, มณีรัตน์ วงศ์จีรศักดิ์, จิตรลดา กัลย์จาฤก, ภาคภูมิ สายสุดใจ, สุนิตย์ นภาศรี, วิชาญ มีสม, สุริวิภา กุลตังวัฒนา, ดนัย ศรีภิญโญ, ทวนธน คำมีศรี, พูนสุข เหล็กพูน, จุฑารัตน์ จินรัตน์, โรจน์ ราชสีมา, ถวัลย์ มหาถาวร, ปกาสิต กิ่งศักดิ์


ปีศาจแสนกล (จากนิยายเรื่อง ไฮไฟ ของ วรางค์)
ช่อง 7 ปี 2533 (ดาราวิดีโอ) ปัญญา นิรันดร์กุล, บดินทร์ ดุ๊ก, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, กฤติยาภรณ์ ตรีรัตนพันธุ์

ช่อง 3 ปี 2553 (ชลลัมพี) รัฐภูมิ โตคงทรัพย์, รัชวิน วงศ์วิริยะ, กรรชัย กำเนิดพลอย, เข็ม-รุจิรา ช่วยเกื้อ, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, มนตรี เจนอักษร, ทูน หิรัญทรัพย์, ธัญญา วชิรบรรจง, ชุติมา นัยนา, โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, อภิษฎา เครือคงคา, แอนนี่ บรู๊ค, ศุกล ศศิจุลกะ, สรวงสุดา ลาวัลย์ประเสริฐ, จตุพล ชมพูนิช ลักขณา วัธนวงส์สิริ, ดอม เหตระกูล, เมย์ เฟื่องอารมย์, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม


ปีศาจหรรษา (ตรี อภิรุม) ช่อง 5 ปี 2534-35 (กันตนา) เอกพัน บรรลือฤทธิ์, อุษา ทนตาวัล, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, กันตา ดานาว, เศรษฐา ศิระฉายา, กาญจนา จินดาวัฒน์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, รสริน จันทรา, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, ยุวดี เรืองฉาย, คุณากร เกิดพันธุ์, เทเรซ่า อากีล่าร์, เทอดพร มโนไพบูลย์, ปรีชา เกตุคำ, ทัตพงศ์ พงศ์ทัต, ปัทมา ปานทอง, เมตตา รุ่งรัตน์, บุญส่ง ดวงดารา, น้อย โพธิ์งาม, จันทนา ศิริผล, สมสุข ประณต, อรัญญา ประทุมทอง, จิตรลดา สุทธนี, กสิณสุข โมระกรานต์


ปีหนึ่ง…เพื่อนกัน และวัน(อัศจรรย์)ของผม (คิง-สมจริง ศรีสุภาพ) ช่อง 7 ปี 2539 (ดาราวิดีโอ) สมชาย เข็มกลัด, ธนา สุทธิกมล, แอน ทองประสม, สายธาร นิยมกาญจน์, นุศรา ประวันณา, ไพโรจน์ สังวริบุตร, สุพรรณษา เนื่องภิรมย์, ภาราดร ทวีวัฒนสมบูรณ์, สุทธิดา หาญถนอม, ปฏิญญา วิบูลย์นันท์, เจอรี่ พานิชกุล, สีเทา, สันติภาพ บุนนาค, มารยาท คำนึงเนตร, ไชยวัฒน์ อินทรสังขนาวิน, ธัชพล จันทวังใส, เสาวนีย์ เจิมงามพริ้ง, นงลักษณ์ ธารีถ้อย, วิสูตร สิงหเสนีย์, ชนนารถ ศรีสามารถ, ด.ช. อุกฤษณ์ มาลา, พรรณี โต๊ะนายี, กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ


ปูนปิดทอง (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 9 ปี 2525 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เดือนเต็ม สาลิตุล, ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, พรพรรณ เกษมมัสสุ, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์

ช่อง 11 ปี 2531 วีระยุทธ รสโอชา, ภัทรา ทิวานนท์


ปูลม (รมณียา)
ช่อง 9 ภิญโญ ทองเจือ, ศันสนีย์ สมานวรวงศ์

ช่อง 3 ปี 2538 (ไฟว์สตาร์) เล็ก-ศรัณย์ สาครสินธุ์, ชไมพร สิทธิวรนันท์, อรรถชัย อนันตเมฆ, ก้ามปู สุวรรณปัทม์, สาลินี ภักดีผล, สมมาตร ไพรหิรัญ, ราม ราชพงษ์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, สแกวัลย์ ยงใจยุทธ, ภาคภูมิ เปรมอนันต์, ตรี สุขเกษม ณัฐดนัย อัมพรศิลป์, โอ่ง เมืองมึน, มาเรีย เกตุเรขา, จารุณี โชติรัตน์, วิศิษฐ์ ยุติยงค์, จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์, สมยศ เปรมอนันต์, ดักแด้ ปั้นข้าวกี่, ปาริฉัตร ไพรหิรัญ, นันทกา มลศรีวัฒน์, เบญจมาศ ถิ่นพนม, ผจญ อุลปาทร, วรรณา อุลปาทร, อินทิรา แดงจำรูญ

ช่อง 3 ปี 2549 (อมตะ การละคร) นิธิ สมุทรโคจร, พิมลรัตน์ พิศลยบุตร, ดิลก ทองวัฒนา, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ธิติมา สังขพิทักษ์, สถาพร นาควิลัย, เวย์น ฟอลโคเนอร์, สุปราณี เจริญผล, เรืองฤทธิ์ วิศมล, เอราวัติ เรืองวุฒิ, กมลชนก เวโรจน์, นล โปษยานนท์, อภิชญา ณ ระนอง, ไกรลาศ เกรียงไกร, มยุรี อิสระเสนา ณ อยุธยา, กนกวรรณ บุรานนท์, โกวิท วัฒนกุล, ปกาศิต โบสุวรรณ, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, ปัญญาพล เดชสงค์


ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ (บุราณ)
ช่อง 7 ปี 2524-25 (ดาราฟิล์ม) ยมนา ชาตรี

ช่อง 7 ปี 2550 (ดีด้า) สุวนันท์ คงยิ่ง, สเตฟาน วีระบุญชัย, ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล, ดวงดาว จารุจินดา, รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์, รชนีกร พันธุ์มณี, ภารดี อยู่ผาสุข, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, บรรเจิดศรี ยมาภัย, ปราบ ยุทธพิชัย, ธรรมชาติ แฟร์เน็ทท์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, อมรา อัศวนนท์, อรสา อิศรางกูรฯ, ตฤณ เศรษฐโชค, พิราวรรณ ณ นคร, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, วัชรเกียรติ บุญภักดี, วรารัตน์ เทพโสธร


เป็ดน้อย ช่อง 7 บุศรา นฤมิตร, ทม วิศวชาติ


เปรต ช่อง 7 ปี 2529 (กันตนา) ทูน หิรัญทรัพย์, อลิษา ขจรไชยกุล, ชลิต เฟื่องอารมย์, อุทุมพร ศิลาพันธ์


เปรตวัดสุทัศน์ (บุราณ) ช่อง 7 ปี 2546 (ดีด้า) เอกรัตน สารสุข, นุ่น-วรนุช วงษ์สวรรค์, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, คีตภัทร อันติมานนท์, มัณฑนา โห่ศิริ, สรพงษ์ ชาตรี, วรินทร์ เชยอรุณ, ปนัดดา โกมารทัต, วิชญะ จารุจินดา, ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, มาฬิศร์ เชยโสภณ, ชาลี กรรณสูต, วิทิต แลด, วรพรต ชะเอม, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ดามพ์ ดัสกร, มานพ อัศวเทพ, จันทนา ศิริผล, ลัดดาวรรณ์ มั่นคงดี, สิริยา นฤนาท, ชาห์ณี ยอดชัย, ธนา สินประสาธน์, ดำ สนามม้า, อัมพล สวนสุข, นัยนา คชแสง, กิตติ ดัสกร, โยกเยก เชิญยิ้ม, ธารินทร์ ปุญญฤทธิ์, สมยศ เปรมอนันต์ เปรมอนันต์, สมชาย ปาตัน, รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์, น้ำเงิน บุญหนัก, จักรพรรณ นรินทระ, เหี่ยวฟ้า, พัชรี เสงี่ยมลักษณ์, ด.ช. ชยากร โกศล, ด.ญ. ใยบัว กล้าตะลุมบอล,


เปลวไฟในดวงดาว ช่อง 5 ปี 2527 วิฑูรย์ กรุณา, รัชนู บุญชูดวง, เด่นนภา จันทร์ยง, นันทวรรณ เมฆใหญ่, อดุลย์ ดุลย์รัตน์


เปลวไฟในฝัน (นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์) ช่อง 7 ปี 2549 (ดาราวิดีโอ) เขตต์ ฐานทัพ, ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, โอ-อนุชิต สพันธุ์พงษ์, อารยา เอ ฮาร์เก็ต, ปิยะดา เพ็ญจินดา, ปราบ ยุทธพิชัย, เลิศพร อารยะโกศล, ทัฬห์ อมรบุณยกร, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, โยกเยก เชิญยิ้ม, สท้าน คุ้นเกตุ, ด.ญ. ณัฐนิชา อุถวัฒน์, ด.ญ. ภัทรียา สนิทธิเวตย์


เปรี้ยวตลาดแตก (นันทนา วีระชน)
ช่อง 7 ปี 2553 (ละครดี) แตงโม-ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, เขตต์ ฐานทัพ, พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์, ณภัทร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, ไอซ์-อภิษฎา เครือคงคา, เอกพัน บรรลือฤทธิ์, ไอซ์-อธิชนัน ศรีเสวก, ปาริตา โกศลศักดิ์, ตฤณ เศรษฐโชค, มัณฑนา หิมะทองคำ, พิพัฒน์พล โกมารทัต, โกวิท วัฒนกุล, รวิช ไรวินท์, ด.ช. ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์, วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ, อรีย์สรวง นิลวรรณ, เดี่ยว ดาราฉาย, เจี๊ยวจ๊าว เชิญยิ้ม, นภัทร สงวนวงศ์, ธีรพงศ์ ตระกูลตั้งอนันต์, ศุภกรชัย แปลกประเสริฐ (ออกอากาศ 25 มิ.ย. – 28 ก.ค. 2553 รวม 34 ตอน ทุกวัน)

ช่อง 9 ปี 2536 — ใช้ชื่อเรื่อง อีเปรี้ยวตลาตแตก — (อัครมีเดีย) ยุ้ย-ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, บดินทร์ ดุ๊ก


เปลือก (สีฟ้า)
ช่อง 9 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, รัชนู บุญชูดวง

ช่อง 3 ปี 2534 รัชนก พูลผลิน, ชุดาภา จันทเขตต์


เปลือกเสน่หา (จากบทประพันธ์ ปีกเปล่า ของ ชูวงศ์ ฉายะจินดา) ช่อง 5 ปี 2550 (Exact) ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, คัทลียา แมคอินทอช, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, ภูริ หิรัญพฤกษ์, มาริสา แอนิต้า, อคัมย์ศิริ สุวรรณศุข, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, เตวิช เต้พันธ์, อัครพล ทองธราดล


เปิดหอ ช่อง 3 ปี 2527 ธงชัย ประสงค์สันติ, ประนอม หาญตระกูล, วีระชัย หัตถโกวิท, ศรายุทธ จารุปกรณ์, เป็นหนึ่ง ไชยชิต


เปิดหอหญิง ช่อง 3 ปี 2528 ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, ธงชัย ประสงค์สันติ, ประนอม หาญตระกูล, เมตตา รุ่งรัตน์


แป้งร่ำ (อมรา จรรยงค์) ช่อง 5 ลลนา สุลาวัลย์


โปลิศจับขโมย (วิลักษณา) ช่อง 3 ปี 2539 (ยูม่า 99) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, ธนากร โปษยานนท์, บุษกร พรวรรณศิริเวช, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, เข็มอัปสร สิริสุขขะ, นพชัย มัททวีวงศ์, จุทามาศ จันทศร, วัชรเกียรติ บุญภักดี, มานะ เนตรสาลี, เมธี อมรวุฒิกุล, สมบัติ เมทะนี, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ณัฐนี สิทธิสมาน, วิทูรย์ ตั้งธนพงษ์, ปิยะภาส รักษ์วรรณา, ด.ช. ชลทิศ สุขเจริญ, ยุวดี ไทยหิรัญ


ไปไม่ถึงดวงดาว ช่อง 9 ปี 2537 (อัครมีเดีย) ดาริน กรสกุล, น๊อต-นุติ เขมะโยธิน


ไปแล้วกลับ หลับแล้วตื่น ฟื้นเพื่อเธอ (นิรัตติศัย กัลจาฤกษ์, เคน ฉัตรรังสิกุล) ช่อง ITV (กันตนา) ปริญญ์ วัฒนวีร์, เอมี่ กลิ่นประทุม, สุรางคนา สุนทรพนาเวช, จิ้ม ชวนชื่น, วรรณกิต ศิริพุฒิ, ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี, เด่น ดอกประดู่, นุ้ย เชิญยิ้ม, ศิริพร อยู่รอด, ด.ช. ชานน มกรมณี, กฤตย์ อัทธเสรี, ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา, กรองทอง รัชตะวรรณ, ตูมตาม เชิญยิ้ม, ปาจารีย์ ณ นคร, ณัฐนี สิทธิสมาน


ไปสู่ฉิมพลี

Advertisements