บ ใบไม้ ∟

บนถนนสายเดียวกัน ช่อง 9 ปี 2529-30 (ไนท์สปอต) ดิลก ทองวัฒนา, ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ดวงดาว จารุจินดา


บนทางรถไฟสายมรณะ (วรรณสิริ) ช่อง 7 (ละครสั้น ชุด ปากกาทอง)


บริษัทจัดคู่ ช่อง 7 ปี 2531 (เจเอสแอล) ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, ปัญญา นิรันดร์กุล, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ชลิต เฟื่องอารมย์, สาวิตรี สามิภักดิ์, ธิติมา สังขพิทักษ์, จุรี โอศิริ, มนดิ เกตุพันธ์, ศิรินันท์ โรจนธรรม


บริษัท 7777  ช่อง 7 ปี 2537 (กันตนา) ละครชุดเป็นตอนๆ


บริษัทบำบัดแค้น (วรรณึก) ช่อง 3 ปี 2552 (บรอดคาซท์) แอน ทองประสม, อธิชาติ ชุมนานนท์, รวิชญ์ เทิดวงส์, พศุตม์ บานแย้ม, พริมรตา เดชอุดม, ธัญวิสิฏฐ์ เสียงหวาน, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, สมภพ เบญจาธิกุล, พนารัตน์ บุนนาค, นิธิชัย ยศอมรสุนทร, สุรินทร คารวุฒม์, จรรยา ธนาสว่างกุล, ภัทรา อธิราษฎร์กุล, มยุรี อิศรเสนาฯ, โชติรส แก้วพินิจ, ภัสสร บุณยเกียรติ, ปาจรีย์ ณ นคร, ชาตรี ชมพู, กรณ์พงษ์ ชูลาภ, ด.ช. มณฑล สุรวิทย์ธรรมะ, ด.ช. ปภิชาญ คัมภิรานนท์, ด.ญ. แคทธอรีน จีน่า มิ๊ดส์


บริษัทประกันรัก 100% (เพ็ญศิริ) ช่อง 3 ปี 2549 (มาสเตอร์ วัน) ณัฐพล ลียะวณิช, โอ๋-เพชรลดา เทียมเพชร, ปณิตา พัฒนาหิรัญ, อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์, อภิสรา ฉวีวงศ์, พราวนภางค์ สาครบุตร, พงศ์พิพัฒน์ คงนาค, ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์, อดิศร อรรถกฤษณ์, ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, กอบสุข จารุจนดา, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, อรสา พรหมประทาน, ประกาศิต โบสุวรรณ, โอลิเวอร์ บีเวอร์, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์


บ่วง (จุลลดา ภักดีภูมินทร์)
ช่อง 3 ปี 2535-36 (ฟิกเกอร์วัน) เล็ก ไอศูรย์, พิมพกา เสียงสมบุญ, ปวีณา ชารีฟสกุล, ชนาภา นุตาคม, มารศรี อิศรางกูรฯ, ส. อาสนจินดา, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, พิมพรรณ บูรณะพิมพ์, อรสา พรหมประทาน, วิสันต์ ฉัตรรังสิกุล, กุลกนิช คุ้มครอง, ปริญญ์ วิกรานต์

ช่อง 3 ปี 2555 (บรอดคาซท์) พัชฏะ นามปาน, ศรีริต้า เจนเซ่น, ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ, ชไมพร จตุรภุช, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, สุคนธวา เกิดนิมิตร, พิศมัย วิไลศักดิ์, เผ่าทอง ทองเจือ, ปาจรีย์ ณ นคร, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, ชุมพร เทพพิทักษ์, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, ธงธง มกจ๊ก, นฤมล พงษ์สุภาพ, ภัทรา อธิราษฎร์กุล, จรรยา ธนาสว่างกุล, ด.ช. ภัทรกร ประเสริฐเศรษฐ, ด.ญ. ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ, แอน เนเจอร์กี๊ฟ, พนารัตน์ บุนนาค, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, ชาติชาย งามสรรพ์, รัชนี ศิระเลิศ, ด.ญ. ชาร์เลท วาศิตา แฮเมเนา (ออกอากาศ 11 เม.ย. 2555 พ-พฤ)


บ่วงดวงใจ (กัญญ์ชลา) ช่อง 3 ปี 2540 (เมกเกอร์ กรุ๊ป) ฉัตรชัย เปล่งพานิช, จริยา แอนโฟเน, สิริยากร พุกกะเวส, พล ตัณฑเสถียร, ชุดาภา จันท์เขตต์, เอก โอรี, ยอดมนู ภมรมนตรี, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, กษมา นิสสัยพันธ์, สุกัญญา นาคสนธิ์, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, ปิยะมาศ วัยวัฒน์, สุมาลี คุ้มพงษ์, ด.ช. ปณิธาน นายะนทรกุล, ด.ญ. กีรติ ชัยชนะ, วิชุดา พินดัม, อริศรา กำธรเจริญ


บ่วงบรรจถรณ์ (กีรติ ชนา) ช่อง 7 ปี 2545 (เป่าจินจง) ชาคริต แย้มนาม, มาช่า วัฒนพานิช, ชลิตา พานิชการ, จีรนันท์ มโนแจ่ม, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, ชลิตดา พานิชการ, สราวุฒิ พุ่มทอง, โกลดี้ สแตนลี่ย์, นิรวิทธ์ เรนเดลล์, อรัญญา นามวงศ์, อภิวัฒน์ วัฒนางกูร, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, ปริญญ์ วิกรานต์, ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อรสา อิศรางกูรฯ, มารศรี อิศรางกูร, รัตนภรณ์ อินทรกำแหง, สมชาย สามิภักดิ์, บรรเจิดศรี ยมาภัย


บ่วงรัก ช่อง 5 (Exact) รัฐศาสตร์ กรสูต, พิชญา ศรีเทพย์, ภูริ หิรัญพฤกษ์, พิศาล อัครเศรณี, กาญจนา จินดาวัฒน์, ดวงตา ตุงคะมณี, เมย์ เฟื่องอารมย์, ปราบ ยุทธพิชัย, ผจญ ดวงขจร, อุ่นเรือน ราโชติ, สร้อย สารคาม, จรรยา สว่างธนากุล, มาเรียม คำเมือง, กานต์ชนิต ซำมะกุล, ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์, วิศวะ กิจตันขจร (เค้าโครงเรื่อง ทีมเอ็กแซกท์)


บ่วงรักกามเทพ (บุษยมาส) ช่อง 5 ปี 2552 (Exact) ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, อรจิรา แหลมวิไล, พิชญ์นาฏ สาขากร, ปกรณ์ มะโน, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ดวงตา ตุงคะมณี, สันติสุข พรหมศิริ, รัญญา ศิยานนท์, สินิทธา บุญยศักดิ์, ชยธร เศรษฐจินดา, ด.ช. เพลงไทย นิยมไทย


บ่วงร้ายพ่ายรัก (เทพิตา) ช่อง 7 ปี 2552 (หนุก-หนาน) ธนพล นิ่มทัยสุข, เขมนิจ จามิกรณ์, กันต์ กันตถาวร, สเตฟานี เลอร์ช, อัศนัย เทียนทอง, พิมพ์นิภา จิตตธีรโรจน์, เอมิกา บูเฮอร์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ณหทัย พิจิตรา, ภทรนันท์ จามิกรณ์, ดารณีนุช โพธิปิติ, เด๋อ ดอกสะเดา, ราตรี วิทวัส, รสริน จันทรา, ทนงศักดิ์ ศุภการ, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, คนางค์ ดำรงหัด, นภาพร หงสกุล


บ่วงเล่ห์…เสน่หา (เพ็ญศิริ) ช่อง 3 ปี 2546 (ทีวีซีน) กมลชนก โกมลฐิติ, นุติ เขมะโยธิน, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, ธัญญาเรศ รามณรงค์, อธิชาติ ชุมนานนท์, วรรธณะ กัมทรทิพย์, ศรุตา เรืองวิริยะ, รุ่งเรือง อนันตยะ, อาริษา วิลล์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, สุพรรณษา เนื่องภิรมย์, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ทองขาว ภัทรโชคชัย, กนกวรรณ บุรานนท์, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, ณัฐนี สิทธิสมาน, ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, กล้วย เชิญยิ้ม, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, เบญทราย หุ่นน้อย, เกรียงศักดิ์ เรืองไรรัตน์, วาโย เกียรติกนก, ศรัณย์ ภาคลักษณ์, พิศมัย วิไลศักดิ์, เมตตา รุ่งรัตน์, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล, อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์, สินีนาฏ โพธิเวส, อำภา ภูษิต, วุฒิ คงคาเขต, มารศรี ณ บางช้าง, ด.ญ. วริศรา หัตถกิจ, ด.ช. อัครพล อังสุภูติพันธ์, ด.ญ. นวิยา ตันเต็มทรัพย์, ด.ญ. โชติรส เกิดเสาวรส, ด.ช. คงสวัสดิ์ แก้วเรียน


บ่วงหงส์ (กิ่งฉัตร)
ช่อง 7 ปี 2541 (ดาราวีดีโอ) จอห์น รัตนเวโรจน์, หน่อย-บุษกร พรวรรณะศิริเเวช, ลิขิต เอกมงคล, พรนภา เทพทิณกร, ปัทมาศ ยงวิสุทธิ์, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, แวร์ โซว, สรพงษ์ ชาตรี, ปิยะดา เพ็ญจินดา, วีรยุทธ รสโอชา, นราวัลย์ นิรัติสัย, พิพัฒน์พล โกมารทัต, สุดารัตน์ เดชากุล, อรสา อิศรางกูรฯ, วรพรต ชะเอม, อนุชา อึ้งวัฒนา, ปัทมา ปานทอง, สุรจิต บุญญานนท์, นริสา พรหมสุภา, พรพิมล รักธรรม, มรกต ศิริสว่าง, ปิยะดา เพ็ญจินดา, สมยศ เปรมอนันต์, นีรนุช อติพร, นิตยา ปานะถึก

ช่อง 7 ปี 2552 (ดีด้า) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, เขมนิจ จามิกรณ์, อัมรินทร์ กุณณัฏฐ์, อานัส ฬาพานิช, เอกรัตน สารสุข, ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร, ชโลธร กาหลง, อุทุมพร ศิลาพันธ์, สุรวุฒิ ไหมกัน, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, ฐรินดา กรรณสูต, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, แวร์ โซว์, อธิชนันท์ ศรีเสวก, ชมพูนุช ปิยะธรรมชัย, จารุศิริ ภูวนัย, ดารณีนุช โพธิปิติ, พิพัฒน์พล โกมารทัต, รชยา รักกสิกรณ์, โอลิเวอร์ พูพาร์ท, ตระการ พันธุมเลิศรุจี


บอกแล้วไง วัยสะรุ่น ช่อง 5 ปี 2535 (ทีวีซีน) ณัฐสิมา คุปตะวาทิน, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์


บอดี้การ์ดแดดเดียว (วัตตรา) ช่อง 3 ปี 2548 (ละครไท) รวิชญ์ เทิดวงส์, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, เข็มอัปสร สิริสุขะ, สุนิสา เจทท์, ดวงตา ตุงคะมณี, สามารถ พยัฆอรุณ, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, ศานติ สันติเวชสกุล, วัชรเกียรติ บุญภักดี


บอดี้การ์ดสาว (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2545 ดนุพร ปุณณกันต์, บุษกร พรวรรณะศิริเวช, เสกสรร ชัยเจริญ, เกวลิน คอตแลนด์, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, ภัคจีรา วรรสุทธิ์, สุรวุฑ ไหมกัน


บังเกิดเกล้า (แมน สุปิติ) ช่อง 3 ปี 2541 (ละครไท) สินจัย เปล่งพานิช, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, รวิชญ์ เทิดวงส์, คิมเบอรี่ ฮูเวอร์, นีโน่-เมทะนี บุรณศิริ, ดวงตา ตุงคะมณี, จิ๊บ-ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, อรัญญา นามวงศ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, รัชนก พูนผลิน, รัญญา ศิยานนท์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ปทุมวดี เค้ามูลคดี


บังเอิญรวยช่วยไม่ได้ ช่อง 5 ปี 2542 (เทเลไฟฟ์) จอห์น รัตนเวโรจน์, วรรณวลัย โปษยานนท์


บัณฑิตขี้สงสัย ช่อง 7 ชฎาพร รัตนากร, บดินทร์ ดุ๊ก (ละครสั้น ชุด ปากกาทอง)


บันไดดอกรัก (ณัฐิยา ศิรกรวิไล) ช่อง 7 ปี 2554 (ดีด้า) อรรคพันธ์ นะมาตร์, พีชญา วัฒนามนตรี, บัณฑิตา เคาวเวลล์, พูลภัทร อัตถปัญญาพล, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, วิภพ บางยี่ขัน, ดิลก ทองวัฒนา, อุทุมพร ศิลาพันธ์, สุพรรณษา เนื่องภิรมย์, ฐรินดา กรรณสูต, ชาติชาย งามสรรพ์, สุรางคนา สุนทรพนาเวศ, กัญญากร พินิจ, อธิชนัน ศรีเสวก, นัทธินันท์ กุมชพร, ชมพู ไพวัลย์, พลอยไพลิน นวรัตน์, เติมมงคล หวังในธรรม (ออกอากาศ 9 ก.พ. – 14 เม.ย 2554 รวม 20 ตอน พ-พฤ)


บันไดเมฆ (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 4 ปี 2514 บุศรา นฤมิตร, กำธร สุวรรณปิยะศิริ

ช่อง 4 ปี 251X สุรินทร์ แสงขำ, ศันสนีย์ สมานวรวงศ์

ช่อง 3 ปี 2528 นพพล โกมารชุน, ลินดา ค้าธัญเจริญ, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, นันทวัน เมฆใหญ่


บันทึกกรรม (Sin Chronicle) ช่อง 3 ปี 2552 (เวฟ เอ็นเตอเทนเมนท์ และ มายน์แอทเวิร์คส์)

ตอน (ชื่อ) เปลี่ยนชีพ – กิตติคุณ สัมฤทธิ์พันธ์สุข, อิศริยา สายสนั่น

ตอน หนึ่งนัด – ชาลี ไตรรัตน์, ราตรี วิทวัส

ตอน ผู้ติดตาม – สุเชาว์ พงษ์วิไล, วุตม์-สุรินทร คารวุตม์

ตอน ชิงตาย – เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, โกสินทร์ ราชกรม

ตอน ทางโลก – อภิชาต ชูสกุล, ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์, ดนัย จารุจินดา

ตอน รัก โลภ โกรธ หลง – อัครินทร์ อัครนิธิเมธรัฐ, ชาวดี เชอร์ม๊อค, เจสัน ยัง, สุคนธวา เกิดนิมิตร

ตอน กฐิน – ลีโอ พุฒ

ตอน มือที่สาม – หยาดทิพย์ ราชปาล, ปวริศร์ มงคลพิสิฐ, โสภิตา ศรีบาลชื่น, อธิวัฒน์ ลำกูล

ตอน แอบถ่าย – ศิรชัช เจียรถาวร, พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, รัชชุ สุระจรัส

ตอน ของกลาง – ยิ่งยง ยอดบัวงาม

ตอน รถมือสอง – เต๋อ-ฉันทวิชช์ ชนะเสวี, เอ๋-มณีรัตน์ คำอ้วน

ตอน อาถรรพ์คืนรับน้อง – อเล็กซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, เฉลิมพล ตันติ์ทวิสุทธิ์, จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร, จินห์จุฑา ทินกร, ศรัณย์ แก่นทรัพย์

ตอน แผ่นผีมีกรรม – นาคร ศิลาชัย, ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, ชุติมา ทีปนาถ, อดิเรก วัฏลีลา, บุญถิ่น ทวยแก้ว

ตอน คืนบาปสนอง – พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์, สุรินทร คารวุตม์, กัญญาพัชร ไชยยันบูรณ์, นิว กีรติกร, วายุภัทร์ ภัทร์รุ่งโรจน์

ตอน ปลด – ริชาร์ด เกียนี่, ศิศรินทร์ ผลยงค์, นิภาวรรณ ทวีพรสวรรค์, อมรเทพ ริมดุสิญ

ตอน ความรัก (ลับ) ซูเปอร์สตาร์ – อัฐมา ชีวนิชพันธ์, การิน ศตายุ

ตอน นกต่อ – เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ, ชาลี ไตรรัตน์, พัชรินทร์ จัดกระบวนพล

ตอน เกมกรรม – จิรายุ ละอองมณี, ชลธร ปรัชญารุ่งโรจน์, พิมลวรรณ หุ่นทองคำ, ปริญญา งามวงศ์วาน, นพฤทธิ์ สุริวงศ์

ตอน ปลาใหม่ – เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ, แน็ก-ชาลี ไตรรัตน์

ตอน วงล้อ – วรินทร ปัญหกาญจน์, พงศธร จงวิลาส, คมกฤษ ตรีวิมล, ชญาภา เลิศพิมลชัย, หลุยส์ ชวนชื่น

ตอน 2 เซนติเมตร – สรพงษ์ ชาตรี, วิทวัส สุนทรวิเนตร

ตอน พริตตี้ มาหายนะเธอ – นุ้ย เชิญยิ้ม, บริวัตร อยู่โต, มิลค์-ภาวิณี วิริยะชัยกิจ, เอ เชิญยิ้ม

ตอน ส่อง – เจสสิกา ภาสะพันธุ์, เจิน-ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ

ตอน ปาณาติปาตา – สวณีย์ อุทุมมา , อภิญญา สกุลเจริญสุข, จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร , อัญชลี สายสุนทร, วาสนา เบญจชาติ

ตอน จิตสะอาด – เทพ โพธิ์งาม, สตาร์บั๊ค ห้าวแป้ง, พริ้ว บางระจัน 2

ตอน ชีวิตขยะ (Junk Life) – อภิรดี ภวภูตานนท์, ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, ท็อป-ตภณ พบวันดี

ตอน เงามรณะ – เมย์-พิชนาฏ สาขากร

ตอน ระวังคนข้างหลัง..ไว้ให้ดี – อเล็กซ์ เรนเดลล์, มิ้นท์-ลลิตา ไพศาล

ตอน สัมผัส – สรพงษ์ ชาตรี

ตอน ความรัก เจ้าชู้ ประตูกรรม – แดน-วรเวช ดานุวงศ์, กิก-ดนัย จารุจินดา, โบว์-สาวิตรี สุทธิชานนท์

ตอน เวรกรรม

ตอน จ่าติ๊กฮีโร่

ตอน เด็กใหม่ – เฟม ชวิน, ฟลุ๊ค ศิครินทร์

ตอน อโหสิ สายป่าน อภิญญา

ตอน วงเวียน

ตอน คนลวง – หนุ่ม-อรรถพร

ตอน จาตุมหาราชิกา

ตอน แม่

ตอน โลงละคร

ตอน นรกที่แท้จริง

ตอน แซ่บแซ่บ กรรม

ตอน ชั่ว/ดี

ตอน ต่างดาว

ตอน ฝันแค้น – นุ่น ศิรพันธ์

ตอน ผิดครู

ตอน พิมพวดี

ตอน ตีนผี


บันทึกจากลูก(ผู้)ชาย (ชมัยภร แสงกระจ่าง) ช่อง 3 ปี 2548 (โพลีพลัส) สุวินิต ปัญจมะวัติ, กาญจน์คนึง เนตรสีทอง, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, สินจัย เปล่งพานิช, วรุฬห์ อัศวศิริชัยกุล, จามร ตันธนะศิริวงศ์, พนา สันธณะลักษณ์, อัศนัย เทียนทอง, อรัชมน รัตนวราหะ


บันทึกรักของ…บุญลือ (กานต์) ช่อง 7 คีตภัทร อันติมานนท์, รพีภัทร เอกพันธ์กุล


บันทึกรักของพิมพ์ฉวี (ประดิษฐ์ กัลจาฤกษ์) ช่อง 7 อุทุมพร ศิลาพันธ์, ปรัชญา อัครพล


บันทึกรัก ซุปเปอร์สตาร์ (เฉกชนม์) ช่อง 8 ปี 2554 (อาร์เอส) รัฐภูมิ โตคงทรัพย์, แก้ว-จริญญา ศิริมงคลสกุล, โบวี่-อัฐมา ชีวนิชพันธ์, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, แจ็ค AF4-เมธัส ตรีรัตนวารีสิน, นาตาลี เดวิส, ป๊อป-ศุภสิทธิ์ ชินวินิจกุล, มายด์-กฤติยา วุฒิหิรัญปรีดา, ปิยะ เศวตพิกุล, อชิตะ ธนาศาสตนันท์, ตฤณ เศรษโชค, รัชนี ศิระเลิศ, ภัสสร บุญเกียรติ, กรองทอง รัชตะวรรณ, เรืองฤทธิ์ วิศมล, ธิมะ กาญจนไพริน, ประเสริฐ ตันติคาวีระ, นริสา พรหมสุภา


บันทึกรักหน้าเหลือง ตอน บทเรียนรักด้วยชีวิต ช่อง 3 ปี 2539 (ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น) จารุณี สุขสวัสดิ์, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, พิไลวรรณ ประสพศาสตร์


บัลลังก์เมฆ (วาณิช จรุงกิจอนันต์, ยุทธนา มุกดาสนิท) ช่อง 5 ปี 2536 (Exact) ภัทราวดี มีชูธน, สมบัติ เมทะนี, สรพงษ์ ชาตรี, กรุง ศรีวิไล, สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, เล็ก ไอศูรย์, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, อัษฏาวุธ เหลืองสุนทร, วิทิต แลด, วัลวิภา โยคะกุล, จิราพร สุวรรณวงษ์, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, จุรี โอศิริ, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สมชาย สามิภักดิ์, เฉลา ประสพศาสตร์, ระจิต ภิญโญวนิช, สมพงษ์ พงษ์มิตร, วันชัย เผ่าวิบูล, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์, ชูชีพ ชัยสิทธิ์


บัวกลางบึง (พาฝัน) ช่อง 7 (กันตนา) เวฟ สาริน, เกวลิน คอตแลนด์, สายธาร นิยมการณ์, จักรกฤษณ์ คชรัตน์, ชไมพร สิทธิวรนันท์, เจจินตัย อันติมานนท์, อมราพร สุดสายเนตร, สุดารัตน์ เดชากุล, รัดเกล้า อามารดิษ, กรุง ศรีวิไล, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, จิรภัทร์ วงศ์ไพศาลลักษณ์, วเรศรา บุญรักษา, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, กฤชพล อภิรักษ์โยธิน, ค่อม ชวนชื่น, แฮ๊ค ชวนชื่น, แจ๊ส ชวนชื่น, อรุณวตี ฉัตรเต, รัชนีวรรณ บุญยธโรกุล, ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา, กรองทอง รัชตวรรณ, นริสา พรหมสุภา, วิชาญ มีสม, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์, ปริญญา จันทร, มะโน อาลีบาย, เชน ม่วงสกุล, ศศมน บุตรศรี, พัชรีพร เมฆศิขรินทร์, ด.ญ. ภาสุรี พุ่มอ่อน, ด.ญ. วริศรา หัตถกิจ, ด.ญ. ณัฐกานต์ อรุณรักษ์รัตนะ, ด.ช. นัฐทิพงษ์ พรส่งเสริม, ภัทรี นวรัตน์ ณ อยุธยา, เบญจวรรณ ฤาชา, ประไพ สิโนทก, อรุณี ฉัตรวิไลรัตน์, บวรภัค ศิริสุข, สัมฤทธิ์ บัวยัง, พีระพล ขาวบริสุทธิ์, สมชาย แววพลอยงาม


บัวปริ่มน้ำ (อาริตา) ช่อง 3 ปี 2549-50 (เมกเกอร์ กรุ๊ป) จริยา แอนโฟเน่, ทฤษฎี สหวงษ์, รุจิรา ช่วยเกื้อ, ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ, พิตต้า ณ พัทลุง, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, รอน บรรจงสร้าง, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, รุ้งทอง ร่วมทอง, ปาจรีย์ ณ นคร, อเล็กซ์ เรนเดลล์, ภัทราดา ยอดประสิทธิ์, มีนาพร วงศ์โมษวรรณ, ศิขรินธาร พลายเถื่อน, สมสาตร ไพหิรัญ, ศรัทธรา ศรัทธราทิพย์, ดวงหทัย ศรัทธราทิพย์


บัวลอยแม่เอ๊ย
ช่อง 9 ปี 2519 จิราวัฒน์ จารุวิจิตร

ช่อง 5 ปี 2533 (นิธิทัศน์ และ สีบุญเรือง)


บัวแล้งน้ำ (โบตั๋น)
ช่อง 7 ปี 2533 (กันตนา) พิศมัย วิไลศักดิ์, เสกสรร ชัยเจริญ, ธนาภรณ์ รัตนเสน, วทัญญู มุ่งหมาย, มณีรัตน์ วงศ์จิระศักดิ์, จามจุรี เชิดโฉม, ประวิทย์ เปรื่องอักษร, สมฤทัย กล่อมน้อย, อริชัย อรัญนารถ, ทัศนีย์ ชลหวรรณ, สมประสงค์ สิงหวนวัฒน์, มารศรี อิศรางกูรฯ, สุมาลี ชาญภูมิดล, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, ณัฐนี สิทธิสมาน, ทม วิศวชาติ, เทอดพร มโนไพบูลย์, นฤมล นิลวรรณ, สมยศ เปรมอนันต์

ช่อง 7 ปี 2542 (อัครเอนเตอร์เทนเม้นท์) บุศรา นฤมิตร, ต่าย-สายธาร นิยมการณ์, อุ้ย-สุธิตา เกตานนท์, ต่าย-ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, สุภาภรณ์ แสงทอง, ประถมาภรณ์ รัตนภักดี, โดโด้-ยุทธพิชัย ชาญเลขา, ต้น-ตระการ พันธุมเลิศรุจี

ช่อง 3 (ควิซแอนด์เควส) น้ำฝน-พัชรินทร์ จัดกระบวนพล, โกสินทร์ ราชกรม, จินนี่-ธนิดา กาญจนวัฒน์ , ป๊อก-โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว, เกล-วิภาวี ศิริมะณีวัฒนา, พลอย ชิดจันทร์, มิ้นต์-ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, วุตม์-สุรินทร คารวุตม์, แจ๊ค-จักรพันธ์ จันโอ, เจิน-วรัญญา เจริญพรสิริสุข (ปิดกล้อง พ.ย. 2551) (ยังไม่ได้ออกอากาศ) )


บัวสีน้ำเงิน (มธุรส) ช่อง 7 ปี 2537 ไพโรจน์ สังวริบุตร, พงศ์นภา ดัสกร, วัลวิภา โยคะกุล, สุธี ศิริเจริญ, วสันต์ กรรณภูติ, อริชัย อรัญนารถ, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, นิตยา ปานะถึก, นึกคิด บุญทอง, ภราดร ทวีวัฒน์สมบูรณ์, ศิริยา นฤนารถ, ชม้าย ไวเวหา, ทัศนีย์ สีดาสมุทร, คมสันต์ สุริยา, เสาวนีย์ เจิมงามพริ้ง, คมพยัคม์ พวงปทุม, อัจฉรา เหลืองสวัสดิ์, ธารารัตน์ ทองนุ่ม, รษนา ร. เอกวัฒน์, เอก เนติลักษณ์ (ละครสั้นปากกาทองมินิซีรี่ย์)


บางระจัน (ไม้ เมืองเดิม) ช่อง 3 ปี 2523 (จัดโดย รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง) นิรุตต์ ศิริจรรยา, ปนัดดา โกมารทัต, ภูษิต อภิมันต์, อัจฉรา เภกะนันทน์, กิตติ ดัสกร, นัยนา คชแสง, โสธร รุ่งเรือง, วิเชียร ทั้งสุข, ธวัชชัย วงศาโรจน์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, บุญศักดิ์ ดวงดารา, อำนวย ศิริจันทร์, ประมินทร์ จารุจารีต, เจริญ เวชเกษม, สะอาด เปี่ยมพงษ์ศานต์, สิงห์ มิลินทราศรัย, ถนอม เหล็กพูน, ถนอม นวลอนันต์, ดี มอญแปลง, อิทธิฤทธิ สิงหรัตน์, ปิยะธร นิโรธร, ชูศักดิ์ สุธีธรรม, มานิต ศรีพงษ์, สมพล กงสุวรรณ, กฤษณะ อำนวยพร, เทียว ธารา, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา

ช่อง 3 ปี 2558 (บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น) พงศกร เมตตาริกานนท์, ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด, พศุตม์ บานแย้ม , ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, ฐกฤต ตวันพงค์, กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล, ปรมะ อิ่มอโนทัย , สาวิตรี สุทธิชานนท์, ภัทรภณ โตอุ่น, ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์, จิรายุ ตันตระกูล, วีระกิตติ์ วรัตน์ชยุต, ศรัณย์ แก้วจินดา, สรพงษ์ ชาตรี, ปริศนา กล่ำพินิจ, สันติสุข พรหมศิริ, รมิดา ประภาสโนบล, ปวีณา ชารีฟสกุล, อำภา ภูษิต, ธีระพงศ์ เหลียวรักวงศ์, รวิชญ์ เทิดวงส์, วิทยา วสุไกรไพศาล, ปนัดดา โกมารทัต, วิศววิท แซ่อุ้ย, ไชย ขุนศรีรักษา, พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา, สมชาย เข็มกลัด, ศรุต วิจิตรานนท์, วัชรชัย สุนทรศิริ, วิศรุต หิรัญบุศย์, พศิน เรืองวุฒิ, ภูริ หิรัญพฤกษ์, ชัยวัฒน์ ทองแสง, ปัญญาพล เดชสงค์, ศิระ แพทย์รัตน์, ชลัฎ ณ สงขลา, สนธยา ชิตมณี, ชาติชาย งามสรรพ์, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สุเชาว์ พงษ์วิไล, เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์, สุพจน์ จันทร์เจริญ, ทวีฤทธิ์ จุลละทรัพย์, ทนงศักดิ์ ศุภการ, โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว, ภูชิสสะ ศุภธนพัฒน์, พีระ พาณิชย์พงส์, จตุรวิทย์ คชน่วม, ปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ็อคชิ, ศรัณยู ประชากริช, ปราบปฎล สุวรรณบาง, สมชาติ ประชาไทย, ณฐกร ไตรกิศยเวช, ปภังกร ฤกษ์เฉลิมพจน์, วิศรุต หิมรัตน์, ศศินทร์ เชาว์


บาดาลใจ (กฤษณา อโศกสิน)
ช่อง 3 อภิชาติ หาลำเจียก

ช่อง 5 นาท ภูวนัย, ปวีณา ปิจเปี่ยมกิจ, รสริน จันทรา

ช่อง 3 ปี 2536 แซม-ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ปัทมวรรณ เค้ามูลดี, รอน บรรจงสร้าง, รัญญา ศิยานนท์, ปราบ ยุทธิชัย, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, นันทวัน เมฆใหญ่, จุรี โอศิริ, พุฒิพงศ์ พรหมสาขาฯ, เรณู ภมรมนตรี, ยุภาวดี ล้วนสละ, เบญจลักษณ์ ธีระสุภะเสฏฐ์

ช่อง 3 ปี 2551 (แอค-อาร์ต) อธิชาติ ชุมนานนท์, มาร์กี้-ราศรี บาเลนซิเอก้า, ลีโอ พุฒ-พุฒิพงศ์ ศรีวัฒน์, มนัสนันท์ พันธ์เลิศวงศ์สกุล, ชาลิสา บุญครองทรัพย์, ดวงตา ตุงคะมณี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ไปรมา รัชตะ, ตรีพล พรหมสุวรรณ, ณิชานันท์ ฝั้นแก้ว, ชมพู่ ก่อนบ่าย, บอล เชิญยิ้ม


บ้านก้านมะยม ช่อง 3 (เมกเกอร์ เจ) จินตหรา สุขพัฒน์ , พัชรินทร์ จัดกระบวนพล, ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ, เอ๊ะ-ศศิกานต์ อภิชาตวรศิลป์ (ปิดกล้อง ธ.ค. 2551) (ยังไม่ออกอากาศ)


บ้านใกล้ หัวใจติดกัน (หลานป้างาม) ช่อง 7 ปี 2549-50 (ฮั้งมโนก้า) รพีภัทร เอกพันธ์กุล, อุษณีย์ วัฒฐานะ, กฤษฎี พวงประยงค์, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, อติมา ธนเสนีวัฒน์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ปริญญ์ วิกรานต์, จักร์พันธ์ จันโอ, กล้วย เชิญยิ้ม, ทัศนาวลัย องอาจอิทธิชัย, อุ่นเรือน ราโชติ, ด.ญ. ธมนวรรณ สมบูรณ์


บ้านขนนก (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 3 ปี 2528 นิรุตต์ ศิริจรรยา, กาญจนา จินดาวัฒน์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, กิ่งดาว ดารณี, พิพัฒน์พล โกมารทัต, วุฒิ คงคาเขต, จุรี โอศิริ, สมควร กระจ่างศาสตร์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, จารุวรรณ ปัญโญภาส, เนตรชนก รังควร, นึกคิด บุญทอง


บ้านของพรุ่งนี้ (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 7 ปี 2531-32 (กันตนา) เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร, ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ปนัดดา โกมารทัต, อลิษา ขจรไชยกุล, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, มารศรี อิศรางกูรฯ, พิศมัย วิไลศักดิ์, ตรี บุญทิวาพร, รสริน จันทรา, สุดารัตน์ เดชากุล, สมฤดี นุ่มอำพันธ์, เทิดพร มโนไพบูลย์, สมสุข ประณต, จุฑารัตน์ จินรัตน์, น้ำเงิน บุญหนัก


บ้านทรายทอง (ก. สุรางคนางค์)
ช่อง 4 ปี 2501 ฉลอง สิมะเสถียร, สวลี ผกาพรรณ, กัณฑรีย์ ณ สิมะเสถียร

ช่อง 9 ปี 2513 ฉลอง สิมะเสถียร, อรัญญา นามวงศ์, กัณฑรีย์ ณ สิมะเสถียร

ช่อง 9 ปี 2521 สมภพ เบญจาธิกุล, ศันสนีย์ สมานวรวงศ์, บุศรา นฤมิตร, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง

ช่อง 7 ปี 2530 (ดาราวิดีโอ) ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, มนฤดี ยมาภัย, ปรัชญา อัครพล, ดวงตา ตุงคะมณี, ทาริกา ธิดาทิตย์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สุทธิจิตร วีระเดชคำแหง, รจิต ภิญโญวนิช, บรรเจิดศรี ยมาภัย, สุดเฉลียว เกิดผล

ช่อง 3 ปี 2543 (ฮูแอนด์ฮู) ศรราม เทพพิทักษ์, จอย-รินลณี ศรีเพ็ญ, พงษ์พัฒน์ วชิระบรรจง, จินตหรา สุขพัฒน์, สกาวใจ พูนสวัสดิ์, ญานี จงวิสุทธิ์, สมฤดี กลมกล่อม, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, ด.ช. พลวิทย์ มีอิ่ม


บ้านน้อยในโพรงไม้ (ปิยตา วนนันทน์ แปลจาก Hollow Tree House ของ Enid Blyton) ช่อง 7 (กันตนา)


บ้านนาคาเฟ่ (ลำดวนดง) ช่อง 7 ปี 2553 (กันตนา) รพีภัทร เอกพันธุ์กุล, ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล, ธาราเขต เพ็ชรสุกใส, เจษยา เวียงเกตุ, สมชาย ศักดินา, ภัสสร บุณยเกียรติ, ชูศรี เชิญยิ้ม, ดอน จมูกบาน, โย่ง ชวนยิ้ม, ตู้ ดิเรก, รุ่งระวี บริจินดากุล, เขมจิรา กมุทชาติ, จิ้ม ชวนชื่น, แจ๊ส ชวนชื่น, กิ๊ฟ ชวนชื่น, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, ธนพล สัมมาพรต


บ้านนี้ผี(ไม่)ปอบ (นันทนา วีรชน) ช่อง 3 ปี 2546 (โพลีพลัส) แอนดี้-วัชระ ตังคประเสริฐ, นุ๊ก-สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา, นาคร ศิลาชัย, นาเดีย นิมิตรวานิช, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, สุวัจนี ไชยมุสิก, ดี๋ ดอกมะดัน, เบญจพล เชยอรุณ


บ้านนี้ไม่หนาวรัก ช่อง 5 ปี 2534 (กันตนา)


บ้านบุษบาบัณ (น้ำอบ) ช่อง 7 ปี 2540 (กันตนา) ชไมพร จตุรภุช, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, เวฟ-สาริน บางยี่ขัน, จารุณี สุขสวัสดิ์, อังคณา ทิมดี, พิทักษ์ ศัลย์วิวรรธน์, นารีรัตน์ กิ่งแก้ว, มานพ อัศวเทพ, ชุมพร เทพพิทักษ์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ทองขาว ภัทรโชคชัย, อรนรี ไชยโกมล, วรานันท์ ยูสานนท์, วัชระ สิทธิกูล, อภิพงษ์ เผดิมชิต, ภาวดี เสริมศิริ, ปภิญญา ภูชัยสินธุ์, กิตติ กิตติศัพท์, วาสนา วรรณวงษ์, ไกรสร แสงอนันต์, วจี อรรถไกวัลวที, ราวิน บุรารักษ์, อรุโณทัย จิตตรีขันธ์, จิ๊กโก้


บ้านเป็นสุข ช่อง 7 ปี 2527-28 (กันตนา)


บ้านผีเพี้ยน ช่อง 7 ปี 2535-36 (กันตนา) ไอศูรย์ วาทยานนท์, สุปราณี เจริญผล


บ้านพิลึก (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 7 ปี 2528 (กันตนา) ญาณี ตราโมท, เดือนเต็ม สาลิตุล


บ้านภูตะวัน (ตั๊กม๊อ วอชิงตัน) ช่อง 7 ปี 2547 (เป่าจินจง) ธนา สุทธิกมล, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, กัลยณัฐ์ สีบุญเรือง, อุทุมพร ศิลาพันธ์, พศิน เรืองวุฒิ, ธเนศ ฉิมท้วม, จิรภัทร์ วงศ์ไพศาลลักษณ์, กรุง ศรีวิไล, อำภา ภูษิต, กนกอร เจริญลาภวิชโย, จิรภา สุวรรณเลขา, อลิษา ขจรไชยกุล


บ้าน…ไม่รู้โรย (คณิต – พงษ์เทพ) ช่อง 9 ปี 2532 นพพล โกมารชุน, มยุรา ธนะบุตร, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, มานพ อัศวเทพ, วงศ์ ศรีสวัสดิ์, สินีนาฏ โพธิเวส, ชินดิศ บุนนาค, เฉลา ประสพศาสตร์, สมพล กงสุวรรณ, มนัส บุณยเกียรติ, ประพิศ พราวพรรณ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร


บ้านร้อยดอกไม้ (ปิยะพร ศักดิ์เกษม) ช่อง 7 ปี 2548 (ดีด้า) วรนุช วงษ์สวรรค์, อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, ชินมิษ บุนนาค, วีระชัย วรรณึกกุล, ดวงดาว จารุจินดา, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, ภัสสร บุณยเกียรติ, วิชญะ จารุจินดา, สุนทรี ใหม่ละออ, มาฬิศร์ เชยโสภณ, ภูมิพงศ์ หิรัญพฤกษ์, วิภาวดี กาศสกุล, วีรินทร์ เชยอรุณ, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ศราวุธ ธัญญลักษณ์, เกศริน พูนลาภ, เยาวเรศ นิสากร, สรวงสุดา ศรีธัญรัตน์, ประถมาภรณ์ รัตนภักดี


บ้านรังนกไม้ ช่อง 5 ปี 2543 (กันตนา) ฮิวโก้-จุลจักร จักรพงษ์, เวฟ-สาริน บางยี่ขัน, เจี๊ยบ-พิจิตรา สิริเวชชะพันธ์, ดร. อภิวัฒน์ วัฒนางกูล, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, สุพรรณษา เนื่องภิรมย์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, วิยะดา อุมารินทร์, โอลิเวอร์ บิเวอร์, ระวิน ชุมเกษียร


บ้านเรา…จงเจริญ (พัทชุลี และ ปารียา) ช่อง 5 ปี 2550 (Exact) อนุชิต สพันธ์พงษ์, อรจิรา แหลมวิไล, ภูริ หิรัญพฤกษ์, พิชญา ศรีเทพย์, ดวงตา ตุงคะมณี, พิศาล อัครเศรณี, กรุง ศรีวิไล, กลศ อัทธเสรี, อุ่นเรือน ราโชติ, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม, เอ๋ เชิญยิ้ม, วิชชุดา พินดัม


บ้านไร่ริมธาร (แมน สุปิติ) ช่อง 5 ปี 2536 (กันตนา) ตระการ พันธุมเลิศรุจี, กวินนา สุวรรณประทีป, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ฯ, น้ำฝน-บุณฑริก ทัสนารมย์, ดาริน กรสกุล, ปราบ ยุทธพิชัย, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, โน้ต เชิญยิ้ม, เวย์น ฟอลโคเนอร์


บ้านไร่ เรือนตะวัน (ชมัยภร แสงกระจ่าง) ช่อง 7 ออย-สิริมา อภิรัตนพันธุ์, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย


บ้านไร่ เรือนรัก (ช่อลัดา) ช่อง 3 ปี 2541 (ชาโดว์) สมชาย เข็มกลัด, ชลิตา เฟื่องอารมย์, ปราโมท แสงศร, สุดารักษ์ คงกระพันธ์, ชุดาภา จันท์เขตต์, นภาพร หงสกุล, อัญชลี ชัยศิริ, ยาว อยุธยา, สมเจตน์ เจริญวัฒน์อนันต์, ด.ช. อิศรา กิจนิตย์ชีว์, อรรถชัย อนันตเมฆ, รัญญา ศิยานนท์, เวย์น ฟอลโคเนอร์, ด.ช. หฤทธิ์ ยศเมธา, ด.ญ. ลักษมี ทรัพย์บำรุง, อั้ม-ฐนิชา ดิษยบุตร, คริส เบญจกุล


บ้านไร่สายสวาท (กุลรัตน์) ช่อง 3 ปี 2543 (อัครพลโปรดักชั่น) เคลลี่ ธนพัฒน์, เกวลิน คอตแลนด์, สถาพร นาควิไล, พรนภา เทพทินกร, หาญส์ หิมะทองคำ, กวินนา สุวรรณประทีป, วิฑิต แลด, จุฑามาศ จันทศร, เวนย์ ฟอลโคเนอร์, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, ฤทธิ์ ลือชา, ทองขาว ภัทรโชคชัย, ไปรมา รัชตะ, วัลวิภา โยคะกุล, วรวุฒิ ธีระพล


บ้านเล็ก ช่อง 3 ปี 2535 พีท ทองเจือ, บี-วัลวิภา โยคะกุล


บ้านโลกย์ (จุลลดา ภักดีภูมินทร์)
ช่อง 4 ปี 2515 — ใช้ชื่อเรื่อง บ้านมายา — ชุมพร เทพพิทักษ์, ศิริพร วงศ์สวัสดิ์

ช่อง 5 ปี 2522 นิรุตติ์ ศิริจรรยา, คนางค์ ดำรงค์หัต, รัชนี จันทรังษี

ช่อง 3 ปี 2527 ดิลก ทองวัฒนา, อำภา ภูษิต, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, นาถยา แดงบุหงา, ชลิต เฟื่องอารมย์, นิภาพร นงนุง, กาญจนา จินดาวัฒน์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ผดุงศรี โสภิตา, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, เฉลา ประสพศาสตร์ (สร้างไม่จบ – ไม่ได้ออกอากาศ)

ช่อง 3 ปี 2528 — ใช้ชื่อเรื่อง ทาสอารมณ์ — อภิชาติ หาลำเจียก, อุทุมพร ศิลาพันธ์, มนัสชนก ส่งศรีสุข, ชลิต เฟื่องอารมย์, ปรารถนา สัชฌุกร


บ้านวังแดง ช่อง 5 เศรษฐา ศิรฉายา, เดือนเต็ม สาลิตุล


บ้านสนธยา ช่อง 3 ปี 2521 จันทรา ชัยนาม, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, ชลิต เฟื่องอารมย์, เรวัติ พุทธินันท์


บ้านสอยดาว (โบตั๋น)
ช่อง 7 ปี 2527-28 (ดาราวิดีโอ) ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, เบิร์ด-ธงชัย แมคอินไตย์, มยุรา ธนบุตร, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ผุสรัตน์ ดารา, กนกพร อนะมาน, พนมพร อนะมาน

ช่อง 7 ปี 2539 (กันตนา) อภิชาติ พัวพิมล, กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, อัษฎา พานิชกุล, เกวลิน คอตแลนด์, ทราย เจริญปุระ, ดลยา อมรัษเสถียร, ดาเรศย์ อมรัษเสถียร


บ้านสาวโสด (รพีพร)
ช่อง 5 สมภพ เบญจาธิกุล, กาญจนา บุญประเสริฐ, สุกัญญา นาคสนธิ์, วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ, มัตติกา เกียรติสกุล

ช่อง 3 ปี 2534 (จัดโดย จิระวดี อิศรางกูรฯ) จริยา สรณคม, ธิติมา สังขพิทักษ์, ชุดาภา จันทเขตต์, รัชนก พูลผลิน, รัญญา ศิยานนท์, รอน บรรจงสร้าง, พลรัตน์ รอดรักษา, ศานติ สันติเวชกุล, วัชระ ปานเอี่ยม, พุฒิพงษ์ พรหมสาขาฯ, สุริวิภา กุลตังวัฒนา, ธารา ว่องตระกูล, ผอูน จันทศิริ, ปรารถนา สัชฌุกร, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, ดี๋ ดอกมะดัน, วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล

ช่อง 3 ปี 2544 (ชลลัมพี) เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, อ๋อม-สกาวใจ พูนสวัสดิ์, เกริก ชิลเลอร์, พาเมล่า บาวเด้นท์, ณัฐนันทน์ คุณวัฒน์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, ดวงตา ตุงคะมณี, ตั๊ก ลีลา, รุ่งเรือง อนันตยะ, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล


บ้านสีขาว กับ ดาวดวงเดิม (เค้าโครงเรื่องจากนวนิยาย เพื่อนกันตลอดกาล ของ เฉกชนม์) ช่อง ITV (อาร์เอส) ริว-อาทิตย์ ตั้งสวัสดิรัตน์, จอนนี่ อันวา, ฐนิชา ดิษยบุตร, วงษ์เทพ คุณารัตนวัฒน์, ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, สหชัย ชุมรุม, ไปรมา รัชตะ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อำภา ภูษิต, พรรณษร ปฐมาภินันท์, กานต์ชนิต สิริเกษมสุข, พงศนาถ วันศิริ, ปิยะ เศวตพิกุล, วาเนสซ่า บีเวอร์, เอก รุมรัตนะ, อิซาเบลล่า ดรั้ง, ศิวาวุธ ไพรีพินาศ, ชิดดาว สุขใจ, ด.ช. ปิยะ ละอองมณี, นิรันดิ์ อัปโมกข์, ด.ช. ภูวนัย สิงห์ลำพอง


บาปบริสุทธิ์ (สร้างเรื่องโดย ปนัดดา)

ช่อง 5 ปี 2523-25 (ปนัดดา กัลย์จาฤก – กันตนา) สุพรรณ บูรณะพิมพ์, ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก, ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, สิริธนา หงษ์โสภณ, อัจฉราวดี เถาเสถียร, อภิชาติ หาลำเจียก, ไพบูลย์ พึ่งทองหล่อ, จิตรลดา กัลย์จาฤก, โสฬส อรรถศิริ, มาโนด วัฒนบุญญา, อนุสรณ์ เตชะปัญญา

บาปบริสุทธิ์ (ส. ศรีภักดี)

ช่อง 5 ปี 2531 (ปนัดดา กัลย์จาฤก – กันตนา) อนุสรณ์ เดชะปัญญา, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, ลอรี่ โมนต์, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย, ภาคภูมิ สายสุดใจ, ธีรภัทร โรจนานันท์, จิตรลดา กัลย์จาฤก, เชิญจุติ มณเฑียรมณี, สันติ รังสรรค์, ณัฏฐา ลอยด์, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, จริยา อุตตะระนาค, วิชาวีร์ รังควร, พนิดดา นิลรัตน์


บาปปรารถนา ช่อง 3 ปี 2527 ชลิต เฟื่องอารมย์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ลลิตา ปัญโญภาส, ดวงตา ตุงคะมณี, สุริยัน ปฏิพัทธ์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, โกวิท วัฒนกุล, อรสา พรหมประทาน


บาปรัก ช่อง 5 ปี 2542 (Exact) นพพล โกมารชุน, สินจัย หงษ์ไทย, ภูธเนศ หงษ์มานพ, รัญญา ศิยานนท์, นัฏฐา ลอยด์, พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ, ทัตพงศ์ พงศ์ทัต, ธิตินันท์ ชุ่มภาณี, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, ทองขาว ภัทรโชคชัย, เอราวัต เรืองวุฒิ, อำภา ภูษิต, สมภพ เบญจาธิกุล, เฉลา ประสพศาสตร์, นภาพร หงสกุล, ภูบดินทร์ ภู่สุวรรณ, โสมสรินทร์ พุกประยูร, ศานติ สันติเวชชกุล, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล (เค้าโครงเรื่อง ถกลเกียรติ วีรวรรณ, กษิดินทร์ แสงวงศ์)


บาปรัก ทะเลฝัน (จากบทประพันธ์ หลงทางรัก ของ พัดชา) ช่อง 3 ปี 2548 (ควิซ แอนด์ เควส) ทฤษฎี สหวงษ์, ณปภา ตันตระกูล, การิน ศตายุ, ขวัญขิณีย์ วินโกวินทร์, สุรินทร คารวุตม์, พรรณชนิดา ศรีสำราญ, กิตติ เชี่ยววงศ์สกุล, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ชุติมา นัยนา, ลักขณา วัธนวงส์ศิริ, บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ, สุกัญญา ไรวินทร์, เอกพัน บันลือฤทธิ์, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, ด.ญ. สุชาดา เช็คลีย์, พรรณราย รุ่งแกร, นฤมล พงษ์สุภาพ, เมทนี บูรณศิริ, ญริชฎา วัธนวงส์ศิริ


บาปสลาย ช่อง 9 ปี 2523 นาท ภูวนัย, ศันสนีย์ สมานวรวงศ์, คนางค์ ดำรงหัต


บาปสีขาว ช่อง 3 ปี 2529 นพพล โกมารชุน, ธิติมา สังขพิทักษ์, ภิญโญ ทองเจือ, นิภาพร นงนุช, สมภพ เบญจาธิกุล, ลินดา ค้าธัญเจริญ


บิ๊กเสี่ย (กนกเรขา) ช่อง 7 ปี 2540-41 (ดาราวิดีโอ) สวิช เพชรวิเศษสิริ, กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง, มนตรี เจนอักษร, วิยะดา อุมารินทร์, ดร. นิพนธ์ ศศิธร, อภิชาติ หาลำเจียก, กรุง ศรีวิไล, รอง เค้ามูลคดี, ธรรมศักดิ์ สุริยน, ไชยวัฒน์ อินทรสังคนาวิน, ทิพยา ลุคย์, ลักษณ์ อภิชาติ, วรพจน์ ชะเอม, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, มาศรี อิศรางกูรฯ, จันทนา ศิริผล, นัยนา คชแสง


บุญชู ผู้น่ารัก ช่อง 5 ปี 2541 (มีเดีย ออฟ มีเดียส์) จารุณี สุขสวัสดิ์


บุญตั้งไข่ ช่อง 3 ปี 2540 พัสสน ศรินทุ


บุญเติมร้านเดิมเจ้าเก่า ช่อง 9 ปี 2530 มนตรี เจนอักษร, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ชูศรี มีสมมนต์, ธงชัย ประสงค์สันติ, วีระชัย หัตถโกวิท


บุญเติมร้านเดิมเจ้าใหม่ ช่อง 9 ปี 2531 มนตรี เจนอักษร, อุทุมพร ศิลาพันธ์, อรพรรณ พานทอง, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ชูศรี มีสมมนต์, ธงชัย ประสงค์สันติ, วีระชัย หัตถโกวิท


บุญเรือง ช่อง 9 ปี 2534


บุญ…ลุ้นฟ้าหาชีวิต (บุรณี รัชไชยบุญ, วัลลภ ประสพผล) ช่อง 3 ปี 2548 ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, เปรมสินี รัตนโสภา, เจมี่ บูเฮอร์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ปิยะมาศ โมนยะกุล, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, น้อย โพธิ์งาม, ถั่วแระ เชิญยิ้ม, เขาทราย แกแล็คซี่, กันต์ ทับทิมเทพย์, ชัชวลิต ศิริทรัพย์


บุพเพเล่ห์รัก (เทพิตา) ช่อง 7 ปี 2550 (บ้านละคอน) ณัฐวุฒิ สะกิดใจ, พัชราภา ไชยเชื้อ, รังสิต ศิรนานนท์, พลอย จินดาโชติ, ปวีณา ตัณฑ์ศรีสุโรจน์, นพพล พิทักษ์โล่ห์พานิช, สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ชลวิทย์ สุขอุดม, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, วาสนา สิทธิเวช, ภัสสร บุณยเกียรติ, สุเชาว์ พงษ์วิไล


บุพเพสันนิวาส ช่อง 7 ปี 2538 อรรถชัย อนันตเมฆ, จารุณี สุขสวัสดิ์ (ละครสั้นปากกาทอง)


บุษบาครับผม (วรรณึก) ช่อง 3 ปี 2548 (ทีวีธันเดอร์) สหรัถ สังคปรีชา, แคทรียา อิงลิช, วรุฒ วรธรรม, ปริญญา เจริญพร, ณภัทร ปัทมสิงห์ฯ, อรหทัย ซื่อศรีสวัสดิ์, เกรียงศักดิ์ เรืองไรรัตน์, สุกัญญา ไรวินทร์, ยุทธนา ลอพันธ์ไพบูลย์, ตฤณ เศรษฐโชค, ณหทัย พิจิตตรา, พุทธชาติ พงศ์สุชาติ, ศิรินุช เพ็ชรอุไร, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, นิลุบล อมรวิทวัส, สินีนาฏ โพธิเวช, ธานินทร์ สงวนวงศ์


บุษบาท่าเรือ (นันทนา วีระชน) ช่อง 3 ปี 2531 ทูน หิรัญทรัพย์, วรรณิศา ศรีวิเชียร, ดวงตา ตุงคะมณี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ


บุษบาเร่รัก (โสภี พรรณราย) ช่อง 7 ปี 2550 (กันตนา) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์, สุวนันท์ คงยิ่ง, เมทินี กิ่งโพยม, อาริษา วิลล์, ดนัย จิรา, ปริยะ วิมลโพช, รุ้งนภัส บริจินดากุล, ณัฏฐกันย์ ทยุตาจารุวิชญ์, พีระ เทศวิศาล, อรรถชัย อนันเมฆ, ตฤณ เศรษฐโชค, รัชรี ศิระเลิศ, ด.ญ. อภิภา เครื่องสาย, นริสา พรหมสุภา, เมตตา รุ่งรัตน์, ทอม ดันดี, กระรอก เชิญยิ้ม, ขวัญทูน วิทย์ธรรมานนท์, อังคนา ทิมดี, กลศ อัทเสรี, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ถั่วแระ เชิญยิ้ม


บุษบา 3 ช่า (เพ็ญศิริ) ช่อง 7 ปี 2546 (กันตนา) กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, อัษฏาวุธ เหลืองสุนทร, พิเศก อินทรครรชิต, บัณฑิตา ฐานวิเศษ, นิพิธ ฮันเก้, พิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์, เดือนเต็ม สาลิตุล, ทูน หิรัญทรัพย์, ทัศนาวลัย องอาจอิทธิชัย, สรนาถ คุณากรวงศ์, ณัฐพล ชั้นกาญจน์, สริตา เอี่ยมวรานนท์, ปิยวรรณ จิตณาธรรม, ประภารัตน์ วรัญญาณ, ดารุณี กฤตบุญญาลัย, นวลปรางค์ ตรีชิต, กฤตย์ อัทธเสรี วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล, กรุง ศรีวิไล, ราตรี วิทวัส, กรองทอง รัชตะวรรณ, เพชร ดาราฉาย, สุมณทนี ศิริผล, สุธีร์ แดงประเสริฐ, โอลิเวอร์ บีเวอร์, คณัสนันท์ พุ่มพระกา, ปิยฉัตร โภไคธเนศ, สุดา บัวหงษา


บุษบาเสี่ยงเทียน ช่อง 5 ปี 2530 นพพล โกมารชุน, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์


บุหงาหน้าฝน (ชูวงศ์ ฉายะจินดา) ช่อง 5 ปี 2554 (เอ็กแซ็กท์) ภูธเนศ หงษ์มานพ, ภาคิน คำวิลัยศักดิ์, นิโคล เทริโอ, ศิริพิชยา วิสิฐไวทยากุล, ภูริ หิรัญพฤกษ์, พิชญา เชาวลิต, ยุทธนา กานิล, สันติสุข พรหมศิริ, เดือนเต็ม สาลิตุล, อู๊ด เป็นต่อ, อรรถพร สุวรรณ, ณัฐญา หวังวงศ์สกุล (ออกอากาศ 21 ก.ย. – 25 ต.ค. 2554 รวม 20 ตอน จ-พฤ)


เบญจรงค์ 5 สี (ว. วินิจฉัยกุล)
ช่อง 3 ปี 2528 (มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช) มยุรา ธนบุตร, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, เดือนเต็ม สาลิตุล, อลิษา ขจรไชยกุล, สมภพ เบญจาธิกุล, นพพล โกมารชุน, ชลิต เฟื่องอารมย์, อภิชาติ หาลำเจียก, ธงไชย แมคอินไตย์, เป็นหนึ่ง ไชยชิต, สุริยัน ปฏิพัทธ์, สักกรินทร์ ปุญญฤทธิ์, สมพล กงสุวรรณ, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, มีศักดิ์ นาครัตน์, สุทธิจิตร วีรัเดชกำแหง, จุรี โอศิริ, นฤพนธ์ ดุริยพันธ์, จริยา สรณคมน์, ยิ่งใหญ่ อายะนันทน์, มาเรีย เกตุเลขา, สีดา พัววิมล, เนตรชนก รังควร, นพรัตน์ ช่างสุวรรณ, สมทบ ธรรมกุล

ช่อง 7 ปี 2539 (ดาราวิดีโอ) จินตหรา สุขพัฒน์, ชฎาพร รัตนากร, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, ณัฐริกา ธรรมปีดานันท์, ฌัชชา รุจินานนท์, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, ขจรศักดิ์ รัตนนิสัย, ธนพงษ์ คล้ายพงษ์พันธ์, บุญโทน คนหนุ่ม, อนิรุทธ์ เถรว่อง, อนวรรษ สกุลวงศ์, วีรยุทธ รสโอชา, ดวงชีวัน โกมลเสน, สุธี ศิริเจริญ, ศุภธิดา วรรณภูมิ, ทัศนีย์ สีดาสมุทร, สมสกุล ยงประยูร, เสรีรัตน์ ธรรมปรีดานันท์, วีระ จันทรโสภา, เสาวนีย์ เจิมงามพริ้ง, เชษฐา สวนสุวรรณ, คณิต อักษรนันท์, ด.ช. กฤษณะ รัตนกุล


เบญจา คีตา ความรัก (ช่างปั้นเรื่อง) ช่อง 7 ปี 2546 (ดาราวิดีโอ) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, นวพล ภูวดล, รพีภัทร เอกพันธ์กุล, ภูชิสสะ ธนพัฒน์, ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, พาทิศ พิสิฐกุล, ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, อติมา ธนเสนีวัฒน์, คีตภัทร อันติมานนท์, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, รุ้งเทียณ อูนากูล, อชิตะ วุฒินันท์สุระสิทธิ์, ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, ทรายขวัญ หาญหนองบัว, เกรียงไกร อุณหะนันท์, วันชัย เผ่าวิบูล, ธาดา โพธิวิหค, นัชชา บุตรศรี, โชคดี พักภู่, คณธร รุ่งเรือง, ฤทธิชัย สายสุวรรณ, วรินธร ผดุงวิถี, ณัฐพล แสงเสียงฟ้า, พรธุวัชร์ ไชยรัตน์, ด.ช. ศิลปิน อยู่หน้า, พรอนันต์ ศรีจันทร์สง่า


โบตั๋น (เสน่ห์ โกมารชุน)
ช่อง 3 ปี 2523 นาท ภูวนัย, ทาริกา ธิดาทิตย์, ธีระยุทธ ศิลาภิรัตน์, มยุรา ธนบุตร, ดวงใจ หทัยกาญจน์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล

ช่อง 3 ปี 2546 (อาร์เอส) จอนนี่ แอนโฟเน่, กุลสตรี ศิริพงศ์ปรีดา, เขตต์ ฐานทัพ, จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร, สินิทรา บุญยะศักดิ์, พิศมัย วิไลศักดิ์, เดือนเต็ม สาลิตุล, รอน บรรจงสร้าง, ชุติมา นัยนา, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, อรสา พรหมประทาน, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, จันทนา ศิริผล, อมฤต สิมสวัสดิ์, โกวิท วัฒนกุล, อานนท์ สุวรรณเครือ, สุธีรา ปานอำพัน


โบตั๋นกลีบสุดท้าย (กานติมา) ช่อง 3 ปี 2551 (ทีวีซีน) อธิชาติ ชุมนานนท์, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, เกียรติกมล ล่าทา, เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, วริษฐ์ ทิพโกมุท, เพชรลดา เทียมเพชร, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, เศรษฐา ศิระฉายา, ทาริกา ธิดาทิพย์, จระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, อรสา พรหมประทาน, วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์, ชัชวาล เพ็ชรวิศิษฐ์, ปัญญาพล เดชสงค์, อดิศร อรรถกฤษณ์, อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, อภิสรา ฉวีวงษ์


โบ๊เบ๊ (วราภา) ช่อง 7 ปี 2554 (ดาราวิดีโอ) ซี-ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, อุษามณี ไวทยานนท์, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, ธีร์ วณิชนันทธาดา, อุษณีย์ วัฒฐานะ, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์, ณหทัย พิจิตรา, นันทศัย พิศลยบุตร, อิทธิกร สาธุธรรม, โพลาร์ อิศวร์, แมน-อรรถชาติ ศรีภักดี, รวิช ไรวินท์, พรรัมภา สุขได้พึ่ง, ธราภา กงทอง, จักรกฤษณ์ คชรัตน์, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, สิริยา นฤนาท, พิมพ์ศิริ ภูวนัย, ประภารัตน์ รัตนธาดา, วิไลลักษณ์ ไวงาน, ปวารา อภิลพูลลาภ, เจษฎาพล ฉิมพลี, เกริกพันธ์ งามจิตสุขศรี, พัศพงศ์จิตตธีรโรจน์, วิมลรัตน์ บาลี, สมศักดิ์ รัตนกุล, พอร์ช-ศรัณย์ ศิริลักษณ์, พีชญา วัฒนามนตรี, ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล, นพพล พิทักษ์โล่พาณิช (ออกอากาศ 20 พ.ค. – 19 มิ.ย. 2554 รวม 15 ตอน ศ-ส-อา)


โบสีชมพู (โสภี พรรณราย) ช่อง 3 ปี 2547 (โนพรอบเล็ม) ชาคริต แย้มนาม, แองจี้ เฮสติ้งส์, พิเชษฐ์ไชย ผลดี, วรรณวลัย โปษยานนท์, ยุทธพิชัย ชาญเลขา, กัลยา เลิศเกษมทรัพย์, ณัฐนันท์ คุณวัฒน์, พุทธชาด พงษ์สุชาติ


ใบไม้ร่วงจากดวงดาว (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 7 (ละครสั้น ชุดปากกาทอง)


ใบสั่งกามเทพ (อาริตา) ช่อง ITV ปี 2546 (เลนีตัส) จิรายุส วรรธนะสิน, เปรมสินี รัตนโสภา, สุรวุฑ ไหมกัน, สิริพรรณ หลิมวิจิตร, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, การุณ สุขสองห้อง, กาญจนา จินดาวัฒน์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ, รอง เค้ามูลคดี, สมภพ เบญจาธิกุล, อำภา ภูษิต, อรสา พรหมประทาน, วิยะดา อุมารินทร์, จันทนี สิงห์สุวรรณ, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, สีหนุ่ม เชิญยิ้ม, ณัฏฐิลักษณ์ ผ่องใส, เบญจสิริ วัฒนา, ญานี ตราโมท, วันทนา บุญบันเทิง, ไบรอน บิชอบ, กฤษฎา พัชรพิพัฒน์, สีเทา เพ็ชรเจริญ, มีศักดิ์ นาครัตน์, วสันต์ อุตตมะโยธิน, วิศิษฏ์ ยุตติยงค์, ยาว ลูกหยี, วันชัย เผ่าวิบูลย์, ไก่งวง รุ่งโรจน์, นวนันท์ อโณมา, ดนู สิงห์เสนี

Advertisements