รักสุดปลายฟ้า ช่อง 3 ปี 2555

รักสุดปลายฟ้า

รักสุดปลายฟ้า
ช่อง 3 ปี 2555 (ดวงมาลีมณีจันทร์)

รายชื่อนักแสดง

นัฐฐพนฐ์ ลียะวนิช, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, ภัณฑิลา ฟูกลิ่น, ภัทรภณ โตอุ่น, ชญาน์ทัต อยู่เป็นแก้ว, ธนิดา กาญจนวัฒน์, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, อนันต์ บุญนาค, ภัสสร บุณยเกียรติ, อรสา พรหมประธาน, ศิระ แพทย์รัตน์, พาเมล่า บาวเด้น, สุเมธ องอาจ, สุพจน์ จันทร์เจริญ, จุฑามาศ ปลั่งสุชน, นันทิกานต์ สิงหา, เพ็ญศรี ปิ่นทอง, เอกริน อารีรักษ์, สุรินทร คารวุฒน์, พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, รณวีร์ เสรีรัตน์, เอนก อินทจันทร์, สันติ สมบัติ, สิริพงษ์ สุขสมนาค์, ลลิตา ไพศาล, ประจักษ์ แนวพิลา, เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์, สุธีรัชต์ ชาญนุกูล

เริ่มออกอากาศ 22 มี.ค. 2555 จ-ศ

บทประพันธ์ วัตตรา

บทโทรทัศน์ ดอกแก้ว

เพลงประกอบละคร

เพลง อีกและ ขับร้องโดย กนกพร สรอุดมฤทธิ์ (แวว AF8)

เพลง ถ้าไม่ใช่อย่างที่เห็น ขับร้องโดย ปาริชาติ บุตรดีหงส์ (จูน Strawberry Cheesecake)

เพลง รักที่ปลายฟ้า ขับร้องโดย ปภาวธิญจ์ กำจรเกียรติสกุล (เอิง AF8)

กำกับการแสดง คฑาเทพ ไทยวานิช

ดำเนินงาน จันจิรา จูแจ้ง และ มณีรัตน์ กาญจนชัยภูมิ

Advertisements