รักประกาศิต…ภูชิชย์ นริศรา ช่อง 7 ปี 2543

รักประกาศิต...ภูชิชย์ นริศรา

ช่อง 7 ปี 2543 (อาร์เอส)

รายชื่อนักแสดง

ศรราม เทพพิทักษ์, นิ๊ง-กุลสตรี ศิริพงศ์ปรีดา, จาตุรงค์ โกลิมาศ, อุบลวรรณ บุญรอด, พฤกษ์ พีรนันท์, นุศรา ประวันณา, กมลา กำภู ณ อยุธยา, กุ้งนาง ปัทมสูต, นึกคิด บุญทอง, ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, สุวัชชัย สุทธิมา, ปณิธาน สังข์ประเสริฐ, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, ประกายกานต์ กอบเกื้อกูล, จิระวรรณ์ หมื่นหนู, นภาพร หงสกุล, สีเทา เพ็ชรเจริญ, ลิขิต บุญประกอบ, ณัฏฐิลักษณ์ ผ่องใส, อดิพงษ์ เผดิมชิต, จิรัชฌา นาคสวัสดิ์, วาสนา วรรณวงค์, ดาริกา สังข์นาค, กุลนิชฐ์ เจริญอินทร์, พัชรภรณ์ ชมะโชติ, เอก โอรี, ไมเคิล เวลส์ซ, ปริญญ์ วิกรานต์, สรนันท์ ร เอกวัฒน์, สุดารักษ์ คงกระพันธ์, วันวิสาข์ ดำขำ, สุริยา เยาวสังข์, ปราบ ยุทธพิชัย, เบญจวรรณ ฤาซา, ณรงค์ บุญลาภ, วันทนา บุญบันเทิง

บทประพันธ์ ก. สุรางคนางค์

บทโทรทัศน์ ศักดิ์ อักษรา

เพลงประกอบละคร

เพลงรักประกาศิต ขับร้องโดย ศรราม เทพพิทักษ์ / กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์

เพลงสุดที่รัก ขับร้องโดย ศรราม เทพพิทักษ์

กำกับการแสดง องอาจ สิงห์ลำพอง

รักประกาศิต...ภูชิชย์ นริศรา ศรราม เทพพิทักษ์

กุลสตรี ศิริพงศ์ปรีดา จาตุรงค์ โกลิมาศ

อุบลวรรณ บุญรอด พฤกษ์ พีรนันท์

นุศรา ประวันณา กมลา กำภู ณ อยุธยา

กุ้งนาง ปัทมสูต, นึกคิด บุญทอง ธัญญารัตน์ โลหะนันท์, สุวัชชัย สุทธิมา

ปณิธาน สังข์ประเสริฐ, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์ ประกายกานต์ กอบเกื้อกูล, จิระวรรณ์ หมื่นหนู

นภาพร หงสกุล, สีเทา เพ็ชรเจริญ ลิขิต บุญประกอบ, ณัฏฐิลักษณ์ ผ่องใส

อดิพงษ์ เผดิมชิต, จิรัชฌา นาคสวัสดิ์ วาสนา วรรณวงค์, ดาริกา สังข์นาค

กุลนิชฐ์ เจริญอินทร์, พัชรภรณ์ ชมะโชติ เอก โอรี, ไมเคิล เวลส์ซ

ปริญญ์ วิกรานต์, สรนันท์ ร เอกวัฒน์ สุดารักษ์ คงกระพันธ์, วันวิสาข์ ดำขำ

สุริยา เยาวสังข์, ปราบ ยุทธพิชัย เบญจวรรณ ฤาซา, ณรงค์ บุญลาภ

วันทนา บุญบันเทิง รักประกาศิต

รักประกาศิต รักประกาศิต

รักประกาศิต รักประกาศิต

รักประกาศิต รักประกาศิต

รักประกาศิต

Advertisements